شاخص یاب

نرخ کاغذ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 166,000 166000 ۲۰ خرداد
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 165,000 165000 ۲۰ خرداد
کاغذ A4-A5 اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 87,000 87000 ۲۰ خرداد
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم 61,000 61000 ۲۰ خرداد
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 270 / واحد: کیلو گرم 61,000 61000 ۲۰ خرداد
ایندربرد اندازه: 70*100 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم 61,000 61000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 920,000 920000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 1,350,000 1350000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 1,100,000 1100000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 1,750,000 1750000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 1,350,000 1350000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 50000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 50000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 50000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 50000 ۲۰ خرداد
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 48,500 48500 ۲۰ خرداد
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 48,500 48500 ۲۰ خرداد
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 46,000 46000 ۲۰ خرداد
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 9,800 9800 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A4 / گرماژ: 0 / واحد: بسته / برند: هایپرکپی 158,000 158000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A3 / گرماژ: 50 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 316,000 316000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 1,610,000 1610000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 1,280,000 1280000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 70*100 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,280,000 1280000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,080,000 1080000 ۲۰ خرداد