کالایاب
شاخص یاب

نرخ کاغذ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 430,000 430000 ۱۱ اسفند
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 330,000 330000 ۱۱ اسفند
کاغذ A4-A5 اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 250,000 250000 ۱۱ اسفند
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کپی مکس طلایی 260,000 260000 ۲۵ اسفند
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم 166,000 166000 ۲۵ مهر
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 270 / واحد: کیلو گرم 223,000 223000 ۱۶ بهمن
ایندربرد اندازه: 70*100 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم 225,000 225000 ۲۳ دی
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 3,200,000 3200000 ۲۵ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 4,150,000 4150000 ۲۲ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 3,700,000 3700000 ۲۲ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 5,600,000 5600000 ۲۲ اسفند
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,360,000 2360000 ۲۵ مهر
کاغذ گلاسه مات اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 220,000 220000 ۴ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 50000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 70*100 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 188,000 188000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 185,000 185000 ۲۵ اسفند
مقوای پشت طوسی اندازه: 70*100 / گرماژ: 180 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 191,000 191000 ۱۳ بهمن
مقوای پشت طوسی اندازه: رول / گرماژ: 180 / واحد: کیلو گرم / برند: 205,000 205000 ۲۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 195,000 195000 ۲۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 200,000 200000 ۲۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 240,000 240000 ۱۷ بهمن
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 90 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 230,000 230000 ۱۵ اسفند
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 135 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 203,000 203000 ۲۲ اسفند
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 24,000 24000 ۸ مهر
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 / واحد: / برند: Master 37,000 37000 ۲۵ اسفند
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A4 / گرماژ: 0 / واحد: بسته / برند: هایپرکپی 158,000 158000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A3 / گرماژ: 50 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 316,000 316000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,550,000 2550000 ۸ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,300,000 2300000 ۱۶ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 0 / واحد: بند / برند: 3,600,000 3600000 ۳ دی
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 90*60 / گرماژ: 0 / واحد: بند / برند: 3,050,000 3050000 ۳ دی
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 70*100 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,280,000 1280000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,080,000 1080000 ۲۰ خرداد