شاخص یاب

نرخ کاغذ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 420,000 420000 ۸ مهر
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 370,000 370000 ۸ مهر
کاغذ A4-A5 اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 260,000 260000 ۸ مهر
کاغذ A4-A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کپی مکس طلایی 220,000 220000 ۸ مهر
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم 166,000 166000 ۱۶:۲۷:۰۴
ایندربرد اندازه: 100*70 / گرماژ: 270 / واحد: کیلو گرم 235,000 235000 ۱۴ آذر
ایندربرد اندازه: 70*100 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم 240,000 240000 ۱۰ آذر
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,080,000 2080000 ۱۹ آذر
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,890,000 2890000 ۱۹ آذر
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,010,000 2010000 ۶ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,970,000 2970000 ۱ آبان
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: اندونزی 2,360,000 2360000 ۱۶:۲۷:۰۴
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 50,000 50000 ۲۰ خرداد
مقوای پشت طوسی اندازه: 70*100 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 129,000 129000 ۲۲ آبان
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 132,000 132000 ۱۷ آذر
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 132,000 132000 ۱۷ آذر
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 132,000 132000 ۱۷ آذر
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 132,000 132000 ۱۷ آذر
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 147,000 147000 ۱۹ آذر
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 147,000 147000 ۱۹ آذر
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 146,000 146000 ۱۹ آذر
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 24,000 24000 ۸ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A4 / گرماژ: 0 / واحد: بسته / برند: هایپرکپی 158,000 158000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: A3 / گرماژ: 50 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 316,000 316000 ۲۰ خرداد
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,550,000 2550000 ۸ مهر
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی 2,300,000 2300000 ۱۶:۰۹:۰۵
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 70*100 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,280,000 1280000 ۲۰ خرداد
کاغذ تحریر کرم رنگ اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: موریم 1,080,000 1080000 ۲۰ خرداد