نرخ کاغذ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کاغذ پشت چسب دار اندازه: 70*50 9,800 9800 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 70*100 / واحد: بند / برند: فونیکس 1,375,000 1375000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ کاربن لس (NCR) اندازه: 60*90 / واحد: بند / برند: فونیکس 1,090,000 1090000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ کرافت اندازه: 70 / گرماژ: 120 / واحد: کیلو گرم / برند: (Marijsk) مارینسکی 33,500 33500 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ 195,000 195000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: paperone 180,000 180000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Zirax 157,000 157000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Target 157,000 157000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کپی مکس طلایی 130,000 130000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: کاغذ میلاد 157,000 157000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: (Ecxel (Zirax 157,000 157000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Excel 150,000 150000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Xerox-Business 150,000 150000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ A4 - A5 اندازه: A4 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: Matrix 157,000 157000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 150 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ پلاست اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ پلاست اندازه: 70*50 / گرماژ: 400 / واحد: بند 22,420,000 22420000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ پلاست اندازه: 80 / گرماژ: 80 / واحد: پالت 22,420,000 22420000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: بنفش 725,000 725000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: بنفش 585,000 585000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: بنفش 910,000 910000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: بنفش 830,000 830000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: بنفش 1,210,000 1210000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: بنفش 940,000 940000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: چینی 121 695,000 695000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: چینی 121 800,000 800000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: چینی 121 890,000 890000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 800,000 800000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 70 / واحد: بند / برند: اندونزی 620,000 620000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 970,000 970000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 90*60 / گرماژ: 80 / واحد: بند / برند: اندونزی 690,000 690000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ تحریر اندازه: 100*70 / گرماژ: 100 / واحد: بند / برند: پری پرینت 1,150,000 1150000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 32,000 32000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه مات اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه مات اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 80 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 31,000 31000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 90 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 33,500 33500 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 34,500 34500 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 35,000 35000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه براق اندازه: 90*60 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 35,000 35000 ۰۲ اردیبهشت
کاغذ گلاسه براق اندازه: 100*70 / گرماژ: 200 / واحد: کیلو گرم / برند: شینهو 35,000 35000 ۰۲ اردیبهشت
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 230 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 44,600 44600 ۰۲ اردیبهشت
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 250 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 43,500 43500 ۰۲ اردیبهشت
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 43,500 43500 ۰۲ اردیبهشت
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 280 / واحد: کیلو گرم / برند: هانسول 43,500 43500 ۰۲ اردیبهشت
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 43,500 43500 ۰۲ اردیبهشت
مقوای پشت طوسی اندازه: 90*60 / گرماژ: 300 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 43,500 43500 ۰۲ اردیبهشت
مقوای پشت طوسی اندازه: 100*70 / گرماژ: 350 / واحد: کیلو گرم / برند: اژدها 43,500 43500 ۰۲ اردیبهشت