شاخص یاب

نرخ محصولات پلیمری

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bl3 / جم 1,080,000 1080000 ۲۶ آبان
EX3 / جم 600,000 600000 ۷ آذر
EX5 / جم 1,120,000 1120000 ۲۷ آبان
52518 / جم 1,450,000 1450000 ۲۸ مهر
F7000 / مهر 1,100,000 1100000 ۲۷ آبان
1922 / لاله 640,000 640000 ۲۶ تیر
2100 / لاله 830,000 830000 ۲۵ تیر
2102 / لاله 1,050,000 1050000 ۲۷ آبان
Bl3 / مارون 1,060,000 1060000 ۲۶ آبان
EX5 / مارون 1,110,000 1110000 ۲۷ آبان
LL22501AA / جم 640,000 640000 ۱۹ تیر
1540 / تبریز 990,000 990000 ۱۴ مرداد
2004TC / لاله 505,000 505000 ۲۹ شهریور
3840 / تبریز 1,050,000 1050000 ۲۷ آبان
7240 / تبریز 1,260,000 1260000 ۲۷ آبان
2200J / ایلام 415,000 415000 ۳۱ تیر
F7000 / ایلام 1,090,000 1090000 ۲۷ آبان
PP R40 / مارون 800,000 800000 ۱۷ تیر
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۱۹ خرداد
ABS0150 / تبریز 1,150,000 1150000 ۸ مرداد
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۱۹ خرداد
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۱۹ خرداد
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۱۹ خرداد
PP 440G / پ پ جم 1,300,000 1300000 ۲۷ آبان
PP 440L / پ پ جم 1,250,000 1250000 ۲۶ آبان
PP 510L / پ پ جم 1,300,000 1300000 ۲۷ آبان
PP 548R / پ پ جم 1,330,000 1330000 ۲۶ آبان
PP 550J / پ پ جم 1,730,000 1730000 ۱۶ مهر
PP 552R / پ پ جم 1,160,000 1160000 ۲۷ آبان
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۲۰ آبان
PP C30S / مارون 1,780,000 1780000 ۱۶ مهر
PP V30S / مارون 780,000 780000 ۸ خرداد
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۲۹ آذر
PP Z30S / مارون 1,500,000 1500000 ۲۷ آبان
PP MR230 / مارون 1,400,000 1400000 ۲۷ آبان
20 / بندر امام 1,070,000 1070000 ۲۷ آبان
35 / بندر امام 1,100,000 1100000 ۲۷ آبان
75 / بندر امام 810,000 810000 ۲۶ تیر
Bl3 / کرمانشاه 1,060,000 1060000 ۲۶ آبان
EX3 / امیرکبیر 970,000 970000 ۱۰ مرداد
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۹ بهمن
EX5 / کرمانشاه 1,110,000 1110000 ۲۷ آبان
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۹ دی
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۲۱ خرداد
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۱۹ خرداد
PP RP340R / پ پ جم 780,000 780000 ۲۸ خرداد
2420D / امیرکبیر 1,070,000 1070000 ۲۷ آبان
2420H / امیرکبیر 1,060,000 1060000 ۲۷ آبان
190 / آریا ساسول 1,050,000 1050000 ۲۷ آبان
HI500 / بندر امام 1,100,000 1100000 ۲۷ آبان
5110 / آریا ساسول 1,200,000 1200000 ۲۷ آبان
LL209AA / امیرکبیر 1,070,000 1070000 ۲۶ آبان
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۱۲ اسفند
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۱۲ اسفند
PET 821 / تندگویان 720,000 720000 ۱۵ فروردین
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۱۵ اسفند
ABS N50 / قاید بصیر 1,100,000 1100000 ۱۰ مرداد
EX3 / شازند (اراک) 965,000 965000 ۱۰ مرداد
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۹ بهمن
PE100 (CRP100) / مارون 965,000 965000 ۱۰ مرداد
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۹ بهمن
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۱۵ مهر
PBR 1551 / تخت جمشید 900,000 900000 ۶ مرداد
PP 332C / نوید زرشیمی 870,000 870000 ۷ مرداد
PP 332L / نوید زرشیمی 860,000 860000 ۷ مرداد
PP 510L / شازند (اراک) 765,000 765000 ۲۸ خرداد
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۱۷ تیر
PP 552R / شازند (اراک) 845,000 845000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / غدیر 570,000 570000 ۲۶ تیر
پلی اتیلن سبک چین 10,300 10300 ۲۷ آبان
LL209AA / شازند (اراک) 1,050,000 1050000 ۲۶ آبان
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۵ اسفند
PP ZR230 / نوید زرشیمی 800,000 800000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / اروند 575,000 575000 ۲۶ تیر
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۳ بهمن
پلی اتیلن سبک ترکیه 11,050 11050 ۲۰ آبان
پلی اتیلن سبک خطی چین 10,520 10520 ۲۷ آبان
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۴ شهریور
PVC S65 (موجود) / بندر امام 580,000 580000 ۲۶ تیر
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۱۹ خرداد
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,000 11000 ۲۷ آبان
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,000 11000 ۲۰ آبان
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 11,850 11850 ۲۰ آبان
پلی اتیلن سنگین بادی چین 11,400 11400 ۲۷ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 11,650 11650 ۲۷ آبان
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 10,600 10600 ۱۳ آبان
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,000 12000 ۲۰ آبان
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 10,300 10300 ۲۷ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 12,250 12250 ۲۰ آبان
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,150 11150 ۱۳ آبان
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 11,100 11100 ۵ آبان
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 12,150 12150 ۱۳ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 12,250 12250 ۲۹ مهر
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 12,450 12450 ۲۰ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 12,250 12250 ۱۳ آبان
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 11,000 11000 ۲۷ آبان
پلی اتیلن سنگین تزریقی خلیج فارس 11,550 11550 ۵ آبان