نرخ پلیمر

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bl3 / جم 700,000 700000 ۳۰ فروردین
EX3 / جم 600,000 600000 ۳۰ فروردین
EX5 / جم 690,000 690000 ۳۰ فروردین
52518 / جم 555,000 555000 ۳۰ فروردین
F7000 / مهر 685,000 685000 ۳۰ فروردین
1922 / لاله 605,000 605000 ۳۰ فروردین
2100 / لاله 650,000 650000 ۳۰ فروردین
2102 / لاله 590,000 590000 ۳۰ فروردین
Bl3 / مارون 685,000 685000 ۳۰ فروردین
EX5 / مارون 690,000 690000 ۳۰ فروردین
LL22501AA / جم 585,000 585000 ۳۰ فروردین
1540 / تبریز 775,000 775000 ۳۰ فروردین
2004TC / لاله 505,000 505000 ۳۰ فروردین
3840 / تبریز 680,000 680000 ۳۰ فروردین
7240 / تبریز 870,000 870000 ۳۰ فروردین
2200J / ایلام 415,000 415000 ۳۰ فروردین
F7000 / ایلام 685,000 685000 ۳۰ فروردین
PP R40 / مارون 705,000 705000 ۳۰ فروردین
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۳۰ فروردین
ABS0150 / تبریز 1,130,000 1130000 ۳۰ فروردین
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۳۰ فروردین
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۳۰ فروردین
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۳۰ فروردین
PP 440G / پ پ جم 720,000 720000 ۳۰ فروردین
PP 440L / پ پ جم 700,000 700000 ۳۰ فروردین
PP 510L / پ پ جم 690,000 690000 ۳۰ فروردین
PP 548R / پ پ جم 850,000 850000 ۳۰ فروردین
PP 550J / پ پ جم 800,000 800000 ۳۰ فروردین
PP 552R / پ پ جم 680,000 680000 ۳۰ فروردین
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۳۰ فروردین
PP C30S / مارون 695,000 695000 ۳۰ فروردین
PP V30S / مارون 710,000 710000 ۳۰ فروردین
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۳۰ فروردین
PP Z30S / مارون 690,000 690000 ۳۰ فروردین
PP MR230 / مارون 705,000 705000 ۳۰ فروردین
20 / بندر امام 595,000 595000 ۳۰ فروردین
35 / بندر امام 700,000 700000 ۳۰ فروردین
75 / بندر امام 643,000 643000 ۳۰ فروردین
Bl3 / کرمانشاه 680,000 680000 ۳۰ فروردین
EX3 / امیرکبیر 750,000 750000 ۳۰ فروردین
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۳۰ فروردین
EX5 / کرمانشاه 685,000 685000 ۳۰ فروردین
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۳۰ فروردین
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۳۰ فروردین
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۳۰ فروردین
PP RP340R / پ پ جم 670,000 670000 ۳۰ فروردین
2420D / امیرکبیر 640,000 640000 ۳۰ فروردین
2420H / امیرکبیر 595,000 595000 ۳۰ فروردین
190 / آریا ساسول 595,000 595000 ۳۰ فروردین
HI500 / بندر امام 550,000 550000 ۳۰ فروردین
5110 / آریا ساسول 690,000 690000 ۳۰ فروردین
LL209AA / امیرکبیر 592,000 592000 ۳۰ فروردین
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۳۰ فروردین
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۳۰ فروردین
PET 821 / تندگویان 720,000 720000 ۳۰ فروردین
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۳۰ فروردین
ABS N50 / قاید بصیر 1,100,000 1100000 ۳۰ فروردین
EX3 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۳۰ فروردین
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۳۰ فروردین
PE100 (CRP100) / مارون 750,000 750000 ۳۰ فروردین
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۳۰ فروردین
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۳۰ فروردین
PBR 1551 / تخت جمشید 750,000 750000 ۳۰ فروردین
PP 332C / نوید زرشیمی 860,000 860000 ۳۰ فروردین
PP 332L / نوید زرشیمی 780,000 780000 ۳۰ فروردین
PP 510L / شازند (اراک) 670,000 670000 ۳۰ فروردین
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۳۰ فروردین
PP 552R / شازند (اراک) 685,000 685000 ۳۰ فروردین
PVC S65 (موجود) / غدیر 490,000 490000 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک چین 11,850 11850 ۳۰ فروردین
LL209AA / شازند (اراک) 590,000 590000 ۳۰ فروردین
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۳۰ فروردین
PP ZR230 / نوید زرشیمی 705,000 705000 ۳۰ فروردین
PVC S65 (موجود) / اروند 493,000 493000 ۳۰ فروردین
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک ترکیه 12,200 12200 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,700 11700 ۳۰ فروردین
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۳۰ فروردین
PVC S65 (موجود) / بندر امام 490,000 490000 ۳۰ فروردین
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,300 11300 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,920 11920 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,900 12900 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین بادی چین 13,100 13100 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,350 13350 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 11,200 11200 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,550 12550 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,650 11650 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 12,900 12900 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,600 11600 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 12,150 12150 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 13,400 13400 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 13,450 13450 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 13,350 13350 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 13,050 13050 ۳۰ فروردین
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 13,100 13100 ۳۰ فروردین