نرخ پلیمر

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bl3 / جم 700,000 700000 ۰۲ اردیبهشت
EX3 / جم 600,000 600000 ۰۲ اردیبهشت
EX5 / جم 690,000 690000 ۰۲ اردیبهشت
52518 / جم 555,000 555000 ۰۲ اردیبهشت
F7000 / مهر 685,000 685000 ۰۲ اردیبهشت
1922 / لاله 605,000 605000 ۰۲ اردیبهشت
2100 / لاله 650,000 650000 ۰۲ اردیبهشت
2102 / لاله 590,000 590000 ۰۲ اردیبهشت
Bl3 / مارون 685,000 685000 ۰۲ اردیبهشت
EX5 / مارون 690,000 690000 ۰۲ اردیبهشت
LL22501AA / جم 585,000 585000 ۰۲ اردیبهشت
1540 / تبریز 775,000 775000 ۰۲ اردیبهشت
2004TC / لاله 505,000 505000 ۰۲ اردیبهشت
3840 / تبریز 680,000 680000 ۰۲ اردیبهشت
7240 / تبریز 870,000 870000 ۰۲ اردیبهشت
2200J / ایلام 415,000 415000 ۰۲ اردیبهشت
F7000 / ایلام 685,000 685000 ۰۲ اردیبهشت
PP R40 / مارون 705,000 705000 ۰۲ اردیبهشت
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۰۲ اردیبهشت
ABS0150 / تبریز 1,130,000 1130000 ۰۲ اردیبهشت
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۰۲ اردیبهشت
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۰۲ اردیبهشت
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۰۲ اردیبهشت
PP 440G / پ پ جم 720,000 720000 ۰۲ اردیبهشت
PP 440L / پ پ جم 700,000 700000 ۰۲ اردیبهشت
PP 510L / پ پ جم 690,000 690000 ۰۲ اردیبهشت
PP 548R / پ پ جم 850,000 850000 ۰۲ اردیبهشت
PP 550J / پ پ جم 800,000 800000 ۰۲ اردیبهشت
PP 552R / پ پ جم 680,000 680000 ۰۲ اردیبهشت
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۰۲ اردیبهشت
PP C30S / مارون 695,000 695000 ۰۲ اردیبهشت
PP V30S / مارون 710,000 710000 ۰۲ اردیبهشت
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۰۲ اردیبهشت
PP Z30S / مارون 690,000 690000 ۰۲ اردیبهشت
PP MR230 / مارون 705,000 705000 ۰۲ اردیبهشت
20 / بندر امام 595,000 595000 ۰۲ اردیبهشت
35 / بندر امام 700,000 700000 ۰۲ اردیبهشت
75 / بندر امام 643,000 643000 ۰۲ اردیبهشت
Bl3 / کرمانشاه 680,000 680000 ۰۲ اردیبهشت
EX3 / امیرکبیر 750,000 750000 ۰۲ اردیبهشت
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۰۲ اردیبهشت
EX5 / کرمانشاه 685,000 685000 ۰۲ اردیبهشت
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۰۲ اردیبهشت
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۰۲ اردیبهشت
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۰۲ اردیبهشت
PP RP340R / پ پ جم 670,000 670000 ۰۲ اردیبهشت
2420D / امیرکبیر 640,000 640000 ۰۲ اردیبهشت
2420H / امیرکبیر 595,000 595000 ۰۲ اردیبهشت
190 / آریا ساسول 595,000 595000 ۰۲ اردیبهشت
HI500 / بندر امام 550,000 550000 ۰۲ اردیبهشت
5110 / آریا ساسول 690,000 690000 ۰۲ اردیبهشت
LL209AA / امیرکبیر 592,000 592000 ۰۲ اردیبهشت
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۰۲ اردیبهشت
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۰۲ اردیبهشت
PET 821 / تندگویان 720,000 720000 ۰۲ اردیبهشت
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۰۲ اردیبهشت
ABS N50 / قاید بصیر 1,100,000 1100000 ۰۲ اردیبهشت
EX3 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۰۲ اردیبهشت
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۰۲ اردیبهشت
PE100 (CRP100) / مارون 750,000 750000 ۰۲ اردیبهشت
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۰۲ اردیبهشت
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۰۲ اردیبهشت
PBR 1551 / تخت جمشید 750,000 750000 ۰۲ اردیبهشت
PP 332C / نوید زرشیمی 860,000 860000 ۰۲ اردیبهشت
PP 332L / نوید زرشیمی 780,000 780000 ۰۲ اردیبهشت
PP 510L / شازند (اراک) 670,000 670000 ۰۲ اردیبهشت
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۰۲ اردیبهشت
PP 552R / شازند (اراک) 685,000 685000 ۰۲ اردیبهشت
PVC S65 (موجود) / غدیر 490,000 490000 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک چین 11,850 11850 ۰۲ اردیبهشت
LL209AA / شازند (اراک) 590,000 590000 ۰۲ اردیبهشت
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۰۲ اردیبهشت
PP ZR230 / نوید زرشیمی 705,000 705000 ۰۲ اردیبهشت
PVC S65 (موجود) / اروند 493,000 493000 ۰۲ اردیبهشت
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک ترکیه 12,200 12200 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,700 11700 ۰۲ اردیبهشت
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۰۲ اردیبهشت
PVC S65 (موجود) / بندر امام 490,000 490000 ۰۲ اردیبهشت
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,300 11300 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,920 11920 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,900 12900 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین بادی چین 13,100 13100 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,350 13350 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 11,200 11200 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,550 12550 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,650 11650 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 12,900 12900 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,600 11600 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 12,150 12150 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 13,400 13400 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 13,450 13450 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 13,350 13350 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 13,050 13050 ۰۲ اردیبهشت
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 13,100 13100 ۰۲ اردیبهشت