نرخ پلیمر

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bl3 / جم 620,000 620000 ۰۳ اسفند
EX3 / جم 600,000 600000 ۰۳ اسفند
EX5 / جم 620,000 620000 ۰۳ اسفند
52518 / جم 550,000 550000 ۰۳ اسفند
F7000 / مهر 630,000 630000 ۰۳ اسفند
1922 / لاله 660,000 660000 ۰۳ اسفند
2100 / لاله 620,000 620000 ۰۳ اسفند
2102 / لاله 573,000 573000 ۰۳ اسفند
Bl3 / مارون 620,000 620000 ۰۳ اسفند
EX5 / مارون 625,000 625000 ۰۳ اسفند
LL22501AA / جم 585,000 585000 ۰۳ اسفند
1540 / تبریز 789,000 789000 ۰۳ اسفند
2004TC / لاله 505,000 505000 ۰۳ اسفند
3840 / تبریز 608,000 608000 ۰۳ اسفند
7240 / تبریز 830,000 830000 ۰۳ اسفند
2200J / ایلام 415,000 415000 ۰۳ اسفند
F7000 / ایلام 625,000 625000 ۰۳ اسفند
PP R40 / مارون 680,000 680000 ۰۳ اسفند
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۰۳ اسفند
ABS0150 / تبریز 1,100,000 1100000 ۰۳ اسفند
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۰۳ اسفند
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۰۳ اسفند
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۰۳ اسفند
PP 440G / پ پ جم 720,000 720000 ۰۳ اسفند
PP 440L / پ پ جم 670,000 670000 ۰۳ اسفند
PP 510L / پ پ جم 665,000 665000 ۰۳ اسفند
PP 548R / پ پ جم 670,000 670000 ۰۳ اسفند
PP 550J / پ پ جم 680,000 680000 ۰۳ اسفند
PP 552R / پ پ جم 655,000 655000 ۰۳ اسفند
PP C30G / مارون 467,000 467000 ۰۳ اسفند
PP C30S / مارون 670,000 670000 ۰۳ اسفند
PP V30S / مارون 710,000 710000 ۰۳ اسفند
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۰۳ اسفند
PP Z30S / مارون 655,000 655000 ۰۳ اسفند
PP MR230 / مارون 670,000 670000 ۰۳ اسفند
20 / بندر امام 580,000 580000 ۰۳ اسفند
35 / بندر امام 610,000 610000 ۰۳ اسفند
75 / بندر امام 597,000 597000 ۰۳ اسفند
Bl3 / کرمانشاه 617,000 617000 ۰۳ اسفند
EX3 / امیرکبیر 740,000 740000 ۰۳ اسفند
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۰۳ اسفند
EX5 / کرمانشاه 625,000 625000 ۰۳ اسفند
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۰۳ اسفند
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۰۳ اسفند
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۰۳ اسفند
PP RP340R / پ پ جم 670,000 670000 ۰۳ اسفند
2420D / امیرکبیر 620,000 620000 ۰۳ اسفند
2420H / امیرکبیر 575,000 575000 ۰۳ اسفند
190 / آریا ساسول 580,000 580000 ۰۳ اسفند
HI500 / بندر امام 550,000 550000 ۰۳ اسفند
5110 / آریا ساسول 630,000 630000 ۰۳ اسفند
LL209AA / امیرکبیر 580,000 580000 ۰۳ اسفند
PET 781 / تندگویان 645,000 645000 ۰۳ اسفند
PET 785 / تندگویان 650,000 650000 ۰۳ اسفند
PET 821 / تندگویان 660,000 660000 ۰۳ اسفند
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۰۳ اسفند
ABS N50 / قاید بصیر 1,050,000 1050000 ۰۳ اسفند
EX3 / شازند (اراک) 730,000 730000 ۰۳ اسفند
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۰۳ اسفند
PE100 (CRP100) / مارون 730,000 730000 ۰۳ اسفند
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۰۳ اسفند
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۰۳ اسفند
PBR 1551 / تخت جمشید 755,000 755000 ۰۳ اسفند
PP 332C / نوید زرشیمی 800,000 800000 ۰۳ اسفند
PP 332L / نوید زرشیمی 720,000 720000 ۰۳ اسفند
PP 510L / شازند (اراک) 670,000 670000 ۰۳ اسفند
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۰۳ اسفند
PP 552R / شازند (اراک) 655,000 655000 ۰۳ اسفند
PVC S65 (موجود) / غدیر 480,000 480000 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک چین 12,400 12400 ۰۳ اسفند
LL209AA / شازند (اراک) 575,000 575000 ۰۳ اسفند
LL209KJ / شازند (اراک) 515,000 515000 ۰۳ اسفند
PP ZR230 / نوید زرشیمی 675,000 675000 ۰۳ اسفند
PVC S65 (موجود) / اروند 479,000 479000 ۰۳ اسفند
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک ترکیه 12,350 12350 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی چین 12,200 12200 ۰۳ اسفند
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۰۳ اسفند
PVC S65 (موجود) / بندر امام 480,000 480000 ۰۳ اسفند
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,400 11400 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,700 11700 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,900 12900 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی چین 13,250 13250 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,700 13700 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 11,450 11450 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,350 12350 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,700 11700 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 12,750 12750 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,600 11600 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 12,200 12200 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 13,100 13100 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 13,750 13750 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 12,900 12900 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 12,700 12700 ۰۳ اسفند
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 12,550 12550 ۰۳ اسفند