شاخص یاب

نرخ پلیمر

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bl3 / جم 940,000 940000 ۳۱ خرداد
EX3 / جم 600,000 600000 ۳۱ خرداد
EX5 / جم 730,000 730000 ۳۱ خرداد
52518 / جم 650,000 650000 ۳۱ خرداد
F7000 / مهر 740,000 740000 ۳۱ خرداد
1922 / لاله 600,000 600000 ۳۱ خرداد
2100 / لاله 710,000 710000 ۳۱ خرداد
2102 / لاله 650,000 650000 ۳۱ خرداد
Bl3 / مارون 940,000 940000 ۳۱ خرداد
EX5 / مارون 740,000 740000 ۳۱ خرداد
LL22501AA / جم 585,000 585000 ۳۱ خرداد
1540 / تبریز 790,000 790000 ۳۱ خرداد
2004TC / لاله 505,000 505000 ۳۱ خرداد
3840 / تبریز 800,000 800000 ۳۱ خرداد
7240 / تبریز 980,000 980000 ۳۱ خرداد
2200J / ایلام 415,000 415000 ۳۱ خرداد
F7000 / ایلام 735,000 735000 ۳۱ خرداد
PP R40 / مارون 780,000 780000 ۳۱ خرداد
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۳۱ خرداد
ABS0150 / تبریز 1,100,000 1100000 ۳۱ خرداد
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۳۱ خرداد
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۳۱ خرداد
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۳۱ خرداد
PP 440G / پ پ جم 790,000 790000 ۳۱ خرداد
PP 440L / پ پ جم 780,000 780000 ۳۱ خرداد
PP 510L / پ پ جم 800,000 800000 ۳۱ خرداد
PP 548R / پ پ جم 800,000 800000 ۳۱ خرداد
PP 550J / پ پ جم 780,000 780000 ۳۱ خرداد
PP 552R / پ پ جم 850,000 850000 ۳۱ خرداد
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۳۱ خرداد
PP C30S / مارون 765,000 765000 ۳۱ خرداد
PP V30S / مارون 780,000 780000 ۳۱ خرداد
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۳۱ خرداد
PP Z30S / مارون 880,000 880000 ۳۱ خرداد
PP MR230 / مارون 800,000 800000 ۳۱ خرداد
20 / بندر امام 672,000 672000 ۳۱ خرداد
35 / بندر امام 1,270,000 1270000 ۳۱ خرداد
75 / بندر امام 695,000 695000 ۳۱ خرداد
Bl3 / کرمانشاه 940,000 940000 ۳۱ خرداد
EX3 / امیرکبیر 830,000 830000 ۳۱ خرداد
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۳۱ خرداد
EX5 / کرمانشاه 740,000 740000 ۳۱ خرداد
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۳۱ خرداد
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۳۱ خرداد
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۳۱ خرداد
PP RP340R / پ پ جم 780,000 780000 ۳۱ خرداد
2420D / امیرکبیر 650,000 650000 ۳۱ خرداد
2420H / امیرکبیر 640,000 640000 ۳۱ خرداد
190 / آریا ساسول 650,000 650000 ۳۱ خرداد
HI500 / بندر امام 635,000 635000 ۳۱ خرداد
5110 / آریا ساسول 735,000 735000 ۳۱ خرداد
LL209AA / امیرکبیر 635,000 635000 ۳۱ خرداد
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۳۱ خرداد
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۳۱ خرداد
PET 821 / تندگویان 720,000 720000 ۳۱ خرداد
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۳۱ خرداد
ABS N50 / قاید بصیر 1,080,000 1080000 ۳۱ خرداد
EX3 / شازند (اراک) 830,000 830000 ۳۱ خرداد
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۳۱ خرداد
PE100 (CRP100) / مارون 825,000 825000 ۳۱ خرداد
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۳۱ خرداد
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۳۱ خرداد
PBR 1551 / تخت جمشید 780,000 780000 ۳۱ خرداد
PP 332C / نوید زرشیمی 850,000 850000 ۳۱ خرداد
PP 332L / نوید زرشیمی 780,000 780000 ۳۱ خرداد
PP 510L / شازند (اراک) 765,000 765000 ۳۱ خرداد
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۳۱ خرداد
PP 552R / شازند (اراک) 845,000 845000 ۳۱ خرداد
PVC S65 (موجود) / غدیر 490,000 490000 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک چین 11,650 11650 ۳۱ خرداد
LL209AA / شازند (اراک) 625,000 625000 ۳۱ خرداد
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۳۱ خرداد
PP ZR230 / نوید زرشیمی 800,000 800000 ۳۱ خرداد
PVC S65 (موجود) / اروند 480,000 480000 ۳۱ خرداد
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک ترکیه 11,950 11950 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,600 11600 ۳۱ خرداد
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۳۱ خرداد
PVC S65 (موجود) / بندر امام 490,000 490000 ۳۱ خرداد
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,550 11550 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,700 11700 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,650 12650 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی چین 13,250 13250 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,750 13750 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 11,350 11350 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,800 12800 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 12,300 12300 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 13,050 13050 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,600 11600 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 11,550 11550 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 13,950 13950 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 13,900 13900 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 13,150 13150 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 12,900 12900 ۳۱ خرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 12,900 12900 ۳۱ خرداد