نرخ مسکن

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
آراج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 25,500 25500 ۲۷ اسفند
منظریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 93,000,000 93000000 ۲۷ اسفند
شهرک صدف عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
رستم آباد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 19,500 19500 ۲۷ اسفند
شهرک گلها عمر ساختمان ( سال ): نوساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
اوین . دركه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 72,000,000 72000000 ۲۷ اسفند
شهرک ابوذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
اوین . كچوئی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
صاحبقرانیه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 170,000,000 170000000 ۲۷ اسفند
فرشته . تختی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 170,000,000 170000000 ۲۷ اسفند
الهیه . گلنار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
اوین . کوهسار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
دركه . كوهسار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
دیباجی شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
شهرک دانشگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
قیطریه . چیذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
ولنجک . ساسان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 165,000,000 165000000 ۲۷ اسفند
الهیه . کوهیار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
دزاشیب . بوعلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
سوهانک . بشارت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
قیطریه . صاحبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 86,000,000 86000000 ۲۷ اسفند
محمودیه . ملکی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 145000000 ۲۷ اسفند
ولنجک . گلستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
نیاوران - مژده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
دربند - اسدالهی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
دربند - گلابدره عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 45,000,000 45000000 ۲۷ اسفند
دزاشیب . رمضانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
سوهانک . سوهانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 57,000,000 57000000 ۲۷ اسفند
فرمانیه . سلیمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 145,000,000 145000000 ۲۷ اسفند
محمودیه . سالار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
جماران . حسن پور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
آجودانیه . بهزاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
زعفرانیه . پسیان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 160,000,000 160000000 ۲۷ اسفند
زعفرانیه . کیهان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 165,000,000 165000000 ۲۷ اسفند
سوهانک . بیدستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
کامرانیه . پرستو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 145000000 ۲۷ اسفند
کامرانیه . کلهری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 145000000 ۲۷ اسفند
نیاوران - همایون عمر ساختمان ( سال ): نوساز 108,000,000 108000000 ۲۷ اسفند
ازگل . بلوار قائم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 68,000,000 68000000 ۲۷ اسفند
الهیه . خزر شمالی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
الهیه . شریفی منش عمر ساختمان ( سال ): نوساز 160,000,000 160000000 ۲۷ اسفند
باغ فردوس . ناصری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 111,000,000 111000000 ۲۷ اسفند
تجریش . مقصود بیگ عمر ساختمان ( سال ): نوساز 170,000,000 170000000 ۲۷ اسفند
تجریش . میدان قدس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 92,500,000 92500000 ۲۷ اسفند
تجریش . میدان قدس عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
شهرک شهید محلاتی عمر ساختمان ( سال ): 5 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
فرشته . آقا بزرگی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 145000000 ۲۷ اسفند
کامرانیه . دژم جو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
محمودیه . پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
زعفرانیه . مردانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 165,000,000 165000000 ۲۷ اسفند
فرمانیه . اندرزگو عمر ساختمان ( سال ): نوساز 88,000,000 88000000 ۲۷ اسفند
فرمانیه . فروردین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
فرمانیه . کوهستان عمر ساختمان ( سال ): نوساز 125,000,000 125000000 ۲۷ اسفند
کامرانیه . شیبانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 160,000,000 160000000 ۲۷ اسفند
نیاوران - امیدوار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 130,000,000 130000000 ۲۷ اسفند
ازگل . گلچین جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 67,000,000 67000000 ۲۷ اسفند
باغ فردوس . گلستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 105,000,000 105000000 ۲۷ اسفند
نیاوران - پارک مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 153,000,000 153000000 ۲۷ اسفند
نیاوران - شمال کاخ عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
ولنجك . خیابان نهم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
محمودیه . اردیبهشت عمر ساختمان ( سال ): نوساز 160,000,000 160000000 ۲۷ اسفند
ازگل . خیابان درختی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 93,000,000 93000000 ۲۷ اسفند
اقدسیه . بلوار مجدی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 63,000,000 63000000 ۲۷ اسفند
زعفرانیه . کوه سفید عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 145,000,000 145000000 ۲۷ اسفند
قیطریه . بلوار كاوه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
قیطریه . بهار جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 105,000,000 105000000 ۲۷ اسفند
میدان تجریش . واعظی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
مینی سیتی . شهرك صدف عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 52,000,000 52000000 ۲۷ اسفند
مینی سیتی . شهرك نفت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
ازگل . بلوار صدرنژاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
اقدسیه . خیابان سپند عمر ساختمان ( سال ): نوساز 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
بزرگراه ارتش . اوشان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
قیطریه . دستور شمالی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
كاشانك . خیابان امیر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 78,000,000 78000000 ۲۷ اسفند
ولنجک . بلوار دانشجو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 112,000,000 112000000 ۲۷ اسفند
آجودانیه . پورابتهاج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
مینی سیتی . شهرك قائم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
آجودانیه . کوچه 2 شرقی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 145,000,000 145000000 ۲۷ اسفند
اقدسیه . خیابان گلزار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
اقدسیه . گلستان جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 170,000,000 170000000 ۲۷ اسفند
اقدسیه . گلستان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
زعفرانیه . انتهای آصف عمر ساختمان ( سال ): نوساز 155,000,000 155000000 ۲۷ اسفند
فرشته . بوسنی هرزگوین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 185,000,000 185000000 ۲۷ اسفند
میدان تجریش . فناخسرو عمر ساختمان ( سال ): نوساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
ولنجك . میدان دانشگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
دار آباد . بلوار هاشمی عمر ساختمان ( سال ): 12 54,000,000 54000000 ۲۷ اسفند
قیطریه . سه راه قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 101,000,000 101000000 ۲۷ اسفند
میدان تجریش . سعد آباد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 141,000,000 141000000 ۲۷ اسفند
دربند - محدوده کلانتری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 105,000,000 105000000 ۲۷ اسفند
محمودیه . صفای اصفهانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
میدان تجریش . جعفرآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 102,000,000 102000000 ۲۷ اسفند
دارآباد . 20 متری آفرینش عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 79,000,000 79000000 ۲۷ اسفند
آجودانیه . خیابان آذرمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
دارآباد . میدان دارآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
زعفرانیه . مقدس اردبیلی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 160,000,000 160000000 ۲۷ اسفند
بزرگراه ارتش . شهرک کوثر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 54,000,000 54000000 ۲۷ اسفند
بزرگراه ارتش . شهرک لاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
دزاشیب . محدوه آتش نشانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
سوهانک . شهید احمد ازگلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 52,000,000 52000000 ۲۷ اسفند
زعفرانیه . فیروز كوه غربی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 155,000,000 155000000 ۲۷ اسفند
دربند - بعد از کاخ سعدآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 105,000,000 105000000 ۲۷ اسفند
كاشانك . خیابان امیرصبوری عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
ازگل . میدان میوه و تره بار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
میدان تجریش . طباطبایی پور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
سوهانک . محدوده کمیته امداد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
شریعتی . محدوده مترو قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
قیطریه . محدوده پارک قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 165,000,000 165000000 ۲۷ اسفند
کامرانیه . چهارراه کامرانیه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
آجودانیه . خیابان صومعه زاده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
آجودانیه . محدوده پارك شطرنج عمر ساختمان ( سال ): نوساز 10,000,000 10000000 ۲۷ اسفند
دارآباد . محدوده موزه دارآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 200,000,000 200000000 ۲۷ اسفند
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 170,000,000 170000000 ۲۷ اسفند
آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران عمر ساختمان ( سال ): نوساز 167,000,000 167000000 ۲۷ اسفند
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
جیحون عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 322000000 ۲۷ اسفند
بریانک عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 29,000,000 29000000 ۲۷ اسفند
قصرالدشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 322000000 ۲۷ اسفند
آذربایجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 45,000,000 45000000 ۲۷ اسفند
بلوار زنجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 322000000 ۲۷ اسفند
رودكی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): 17 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
میدان هاشمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 322000000 ۲۷ اسفند
میدان شهید عظیمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 29,000,000 29000000 ۲۷ اسفند
كارگر جنوبی عمر ساختمان ( سال ): 9 30,000,000 30000000 ۲۷ اسفند
مازندران عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 29,000,000 29000000 ۲۷ اسفند
میدان فردوسی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 48,000,000 48000000 ۲۷ اسفند
کوی زینبیه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
میدان آشتیانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
تهران نو - غدیر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
تهران نو - هاشمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
تهران نو - بخشی فرد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
فرح آباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
پیروزی - شکوفه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
پیروزی - مقداد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
پیروزی - نبرد شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
پیروزی - پرستار شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 374,000,000 374000000 ۲۷ اسفند
شهرك غرب . سپهر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 92,000,000 92000000 ۲۷ اسفند
شهرك غرب . فاز 2 عمر ساختمان ( سال ): 20 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
شهرك غرب . فاز 5 عمر ساختمان ( سال ): 18 69,000,000 69000000 ۲۷ اسفند
شهرك غرب . فاز 6 عمر ساختمان ( سال ): 13 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
كوی فراز . مینا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
گیشا . خیابان 27 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 78,000,000 78000000 ۲۷ اسفند
گیشا . خیابان 33 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
گیشا . خیابان 36 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
گیشا . خیابان 40 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 77,000,000 77000000 ۲۷ اسفند
مرزداران . سپهر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
شهرك غرب . فلامك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
ستارخان . بهبودی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
مرزداران . البرز عمر ساختمان ( سال ): نوساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
مرزداران . ایثار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
مرزداران . ناهید عمر ساختمان ( سال ): نوساز 62,000,000 62000000 ۲۷ اسفند
كوی فراز . نیلوفر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 120,000,000 120000000 ۲۷ اسفند
گیشا . جلال آل احمد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
ستارخان . رحیمی اصل عمر ساختمان ( سال ): نوساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
مرزداران . خرم رودی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
ستارخان . بلوارگلاب عمر ساختمان ( سال ): نوساز 56,000,000 56000000 ۲۷ اسفند
مرزداران . ابراهیمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 64,000,000 64000000 ۲۷ اسفند
ستارخان . كاشانی پور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
گیشا . خیابان پیروزی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 74,000,000 74000000 ۲۷ اسفند
شهرك غرب . بلوار دریا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 98,000,000 98000000 ۲۷ اسفند
كوی فراز . شهرك بوعلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
جلال آل احمد . پل گیشا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
تهران ویلا . رحیم زاده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 64,000,000 64000000 ۲۷ اسفند
تهران ویلا . امام منتظر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 72,000,000 72000000 ۲۷ اسفند
تهران ویلا . جواد حسینی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 72,000,000 72000000 ۲۷ اسفند
جلال آل احمد . پل آزمایش عمر ساختمان ( سال ): 5 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
مرزداران . اطاعتی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 62,000,000 62000000 ۲۷ اسفند
سعادت آباد بلوار فرحزاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 47,000,000 47000000 ۲۷ اسفند
سعادت آباد . بلوار 24 متری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 98,000,000 98000000 ۲۷ اسفند
ستارخان . همایونشهر جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 48,000,000 48000000 ۲۷ اسفند
سعادت آباد . بلوار پاك نژاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 140,000,000 140000000 ۲۷ اسفند
ضرابخانه عمر ساختمان ( سال ): 10 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
دروس . سوری عمر ساختمان ( سال ): نوساز 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
قلهك . یخچال عمر ساختمان ( سال ): نوساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
دروس . وارسته عمر ساختمان ( سال ): نوساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
دروس . راستوان عمر ساختمان ( سال ): نوساز 114,000,000 114000000 ۲۷ اسفند
سئول . شهرك فجر عمر ساختمان ( سال ): 20 42,000,000 42000000 ۲۷ اسفند
دروس . احتشامیه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
دروس . یارمحمدی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 137,000,000 137000000 ۲۷ اسفند
زرگنده . خاقانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 118,000,000 118000000 ۲۷ اسفند
زرگنده . عمرانی عمر ساختمان ( سال ): 2 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
ولیعصر . خاكزاد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
سئول . شهرك سئول عمر ساختمان ( سال ): نوساز 105,000,000 105000000 ۲۷ اسفند
اختیاریه . مسعود عمر ساختمان ( سال ): نوساز 95,000,000 95000000 ۲۷ اسفند
قلهك . پورمشكاتی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 120,000,000 120000000 ۲۷ اسفند
ولیعصر . 4 راه پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
دیباجی جنوبی . گركانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
دیباجی جنوبی . منظریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
میدان مینا . داراب نیا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 150,000,000 150000000 ۲۷ اسفند
میدان ونك . برزیل شرقی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
ولیعصر . خیابان جام جم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 130,000,000 130000000 ۲۷ اسفند
ولیعصر . روبروی جام جم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 95,000,000 95000000 ۲۷ اسفند
ولیعصر . محدوه پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
اختیاریه شمالی . دوقوز عمر ساختمان ( سال ): 14 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
اختیاریه شمالی . غفوری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 100,000,000 100000000 ۲۷ اسفند
قلهك . محدوده مترو قلهك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
دیباجی جنوبی . عین آبادی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
آفریقا . چهارراه جهان كودك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 135,000,000 135000000 ۲۷ اسفند
دیباجی جنوبی . برادران جوزی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 91,000,000 91000000 ۲۷ اسفند
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب عمر ساختمان ( سال ): 20 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان عمر ساختمان ( سال ): 5 74,500,000 74500000 ۲۷ اسفند
شهرك امید عمر ساختمان ( سال ): 20 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
جشنواره . امین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 34,000,000 34000000 ۲۷ اسفند
جشنواره . زهدی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 39,000,000 39000000 ۲۷ اسفند
لویزان . شیان 3 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 57,000,000 57000000 ۲۷ اسفند
جشنواره . درختی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 45,000,000 45000000 ۲۷ اسفند
شهرك حكیمیه . پگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
شهید عراقی . كشوری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
لویزان . شاه رضایی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
میدان هروی . ظابطی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
جشنواره . اسفندانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 41,000,000 41000000 ۲۷ اسفند
جشنواره . شهید نقدی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 40,000,000 40000000 ۲۷ اسفند
فلكه سوم تهرانپارس عمر ساختمان ( سال ): 5 42,000,000 42000000 ۲۷ اسفند
حكیمیه . شهرك والفجر عمر ساختمان ( سال ): 18 30,000,000 30000000 ۲۷ اسفند
فرجام غربی . حیدرخانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
تهران پارس . شهرك پارس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
جشنواره . 15 متری مطهری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 39,000,000 39000000 ۲۷ اسفند
فرجام غربی . 4 راه خاور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 54,000,000 54000000 ۲۷ اسفند
شهید عراقی . پایدار فرد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
دلاوران . آزادگان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 35,000,000 35000000 ۲۷ اسفند
دلاوران . تكاوران شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 35,000,000 35000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . لاهیجانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 45,000,000 45000000 ۲۷ اسفند
هنگام . چهارراه استقلال عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 45,000,000 45000000 ۲۷ اسفند
فرجام غربی . عبادی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 57,000,000 57000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . میدان ملت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
میدان هروی . مكران جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 67,000,000 67000000 ۲۷ اسفند
دلاوران . والاییان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 38,000,000 38000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . 16 متری دوم عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 53,000,000 53000000 ۲۷ اسفند
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر عمر ساختمان ( سال ): 3 35,000,000 35000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 47,000,000 47000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 46,000,000 46000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
آبشناسان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
شهرك امید عمر ساختمان ( سال ): 27 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
شهران . وسك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 61,000,000 61000000 ۲۷ اسفند
اندیشه شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 48,000,000 48000000 ۲۷ اسفند
شهر زیبا . قدس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
شهران . كوهسار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
باغ فیض . 22 بهمن عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 53,000,000 53000000 ۲۷ اسفند
شهر زیبا . مرادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
شهران . فلكه اول عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 52,000,000 52000000 ۲۷ اسفند
باغ فیض . طالقانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 46,000,000 46000000 ۲۷ اسفند
پونك . سردار جنگل عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 61,000,000 61000000 ۲۷ اسفند
پونك . میدان پونك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 68,000,000 68000000 ۲۷ اسفند
پونك . بلوار كمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 67,000,000 67000000 ۲۷ اسفند
پونك . بلوار همیلا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 66,000,000 66000000 ۲۷ اسفند
شهران . محدوده پاسگاه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 47,000,000 47000000 ۲۷ اسفند
آیت اله كاشانی . بهنام عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 78,000,000 78000000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . حصارك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 27,000,000 27000000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . اقاقیا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 51,000,000 51000000 ۲۷ اسفند
شهر زیبا . شربیانی غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . بهارستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 46,500,000 46500000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 56,000,000 56000000 ۲۷ اسفند
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 48,000,000 48000000 ۲۷ اسفند
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
میدان فلسطین عمر ساختمان ( سال ): 20 45,000,000 45000000 ۲۷ اسفند
جمشیدیه . جبلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 120,000,000 120000000 ۲۷ اسفند
محدوده پارك ساعی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 80,000,000 80000000 ۲۷ اسفند
یوسف آباد . بیستون عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
یوسف آباد . جهان آرا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
یوسف آباد . جهان مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 70,000,000 70000000 ۲۷ اسفند
یوسف آباد . خیابان 11 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 85,000,000 85000000 ۲۷ اسفند
امیر آباد . باباطاهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 71,000,000 71000000 ۲۷ اسفند
یوسف آباد . بوعلی سینا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
امیر آباد . كارگر شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 62,000,000 62000000 ۲۷ اسفند
قائم مقام فراهانی . مشاهیر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 67,000,000 67000000 ۲۷ اسفند
امیر آباد . محدوده پارک لاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 64,000,000 64000000 ۲۷ اسفند
باغ صبا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
تركمنستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
میدان سپاه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 47,000,000 47000000 ۲۷ اسفند
شریعتی . سهیل عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 119,000,000 119000000 ۲۷ اسفند
آپادانا . مرغاب عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 86,000,000 86000000 ۲۷ اسفند
آپادانا . نوبخت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
خواجه نظام . مانگار عمر ساختمان ( سال ): 3 35,000,000 35000000 ۲۷ اسفند
سهروردی جنوبی . ملك عمر ساختمان ( سال ): 6 58,000,000 58000000 ۲۷ اسفند
شریعتی . ماهرو زاده عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 110,000,000 110000000 ۲۷ اسفند
شریعتی . محدوه پل صدر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 90,000,000 90000000 ۲۷ اسفند
سهروردی جنوبی . نوبخت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 87,000,000 87000000 ۲۷ اسفند
خواجه نظام . اجاره دار عمر ساختمان ( سال ): 3 32,000,000 32000000 ۲۷ اسفند
سهروردی شمالی . اندیشه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 81,000,000 81000000 ۲۷ اسفند
سبلان شمالی . حقیقت پسند عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 33,000,000 33000000 ۲۷ اسفند
سبلان شمالی . محسن آزادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 39,000,000 39000000 ۲۷ اسفند
سهروردی شمالی . ابن یمین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
سبلان جنوبی . 10 متری بانك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 32,000,000 32000000 ۲۷ اسفند
سبلان شمالی . داوودآبادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 36,000,000 36000000 ۲۷ اسفند
سبلان شمالی . شهید علیپور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,000,000 37000000 ۲۷ اسفند
سهروردی جنوبی . زنده دلان عمر ساختمان ( سال ): 14 47,000,000 47000000 ۲۷ اسفند
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 38,000,000 38000000 ۲۷ اسفند
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
نارمك . مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 66,000,000 66000000 ۲۷ اسفند
نارمك . دردشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
نارمك . مرجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 62,000,000 62000000 ۲۷ اسفند
جانبازان غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 39,000,000 39000000 ۲۷ اسفند
نارمك . دمیرچی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
نارمك . سمنگان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 58,000,000 58000000 ۲۷ اسفند
نارمك . میدان 46 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 53,000,000 53000000 ۲۷ اسفند
نارمك . میدان 97 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
نارمك . میدان 16 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 56,000,000 56000000 ۲۷ اسفند
وحیدیه . تسلیحات عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 41,000,000 41000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس . فلکه 4 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 52,000,000 52000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس . دماوند عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
نارمك . 46 متری غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
نارمك . مدائن شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 65,000,000 65000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس .خیابان 220 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 50,000,000 50000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . حسینی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 52,000,000 52000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس . اردیبهشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 48,000,000 48000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس . بلوار شاهد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 47,000,000 47000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس . رشید جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 75,000,000 75000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس . اردیبهشت 154 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 71,000,000 71000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . امیر نیا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 60,000,000 60000000 ۲۷ اسفند
نارمك . میدان هلال احمر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 61,000,000 61000000 ۲۷ اسفند
تهرانپارس . بلوار پروین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 42,000,000 42000000 ۲۷ اسفند
نارمك . چهارراه تلفنخانه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 49,000,000 49000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی عمر ساختمان ( سال ): 10 41,000,000 41000000 ۲۷ اسفند
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 55,000,000 55000000 ۲۷ اسفند
فتح عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 322000000 ۲۷ اسفند
آذری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 322,000,000 322000000 ۲۷ اسفند
بوتان عمر ساختمان ( سال ): 30 322,000,000 322000000 ۲۷ اسفند
آزادی . بلوار استاد معین عمر ساختمان ( سال ): 30 120,000,000 120000000 ۲۷ اسفند