نرخ مسکن

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
تجریش . میدان قدس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
میدان تجریش . طباطبایی پور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
میدان تجریش . واعظی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
میدان تجریش . سعد آباد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,100,000 12100000 ۰۱ آبان
میدان تجریش . فناخسرو عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
میدان تجریش . جعفرآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,200,000 10200000 ۰۱ آبان
الهیه . شریفی منش عمر ساختمان ( سال ): نوساز 14,000,000 14000000 ۰۱ آبان
الهیه . گلنار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
الهیه . خزر شمالی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
الهیه . کوهیار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
زعفرانیه . کیهان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 14,500,000 14500000 ۰۱ آبان
زعفرانیه . مردانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 14,500,000 14500000 ۰۱ آبان
زعفرانیه . کوه سفید عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,500,000 12500000 ۰۱ آبان
زعفرانیه . مقدس اردبیلی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 14,000,000 14000000 ۰۱ آبان
زعفرانیه . پسیان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 14,000,000 14000000 ۰۱ آبان
زعفرانیه . انتهای آصف عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,500,000 13500000 ۰۱ آبان
زعفرانیه . فیروز كوه غربی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,500,000 13500000 ۰۱ آبان
محمودیه . سالار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
محمودیه . ملکی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 13,500,000 13500000 ۰۱ آبان
محمودیه . اردیبهشت عمر ساختمان ( سال ): نوساز 14,000,000 14000000 ۰۱ آبان
محمودیه . صفای اصفهانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 11,000,000 11000000 ۰۱ آبان
محمودیه . پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
شهرک صدف عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
ولنجک . ساسان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 14,500,000 14500000 ۰۱ آبان
ولنجک . بلوار دانشجو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 11,200,000 11200000 ۰۱ آبان
ولنجک . گلستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
ولنجك . خیابان نهم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,000,000 11000000 ۰۱ آبان
ولنجك . میدان دانشگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,500,000 9500000 ۰۱ آبان
شهرک شهید محلاتی عمر ساختمان ( سال ): 5 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
شهرک دانشگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
شهرک گلها عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
دركه . كوهسار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
ازگل . بلوار قائم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,800,000 6800000 ۰۱ آبان
ازگل . گلچین جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,700,000 6700000 ۰۱ آبان
ازگل . خیابان درختی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,300,000 9300000 ۰۱ آبان
ازگل . بلوار صدرنژاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
ازگل . میدان میوه و تره بار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
رستم آباد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 1,950 1950 ۰۱ آبان
دارآباد . محدوده موزه دارآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
دار آباد . بلوار هاشمی عمر ساختمان ( سال ): 12 5,400,000 5400000 ۰۱ آبان
دارآباد . 20 متری آفرینش عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,900,000 7900000 ۰۱ آبان
دارآباد . میدان دارآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,000,000 8000000 ۰۱ آبان
كاشانك . خیابان امیر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,800,000 7800000 ۰۱ آبان
كاشانك . خیابان امیرصبوری عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
سوهانک . محدوده کمیته امداد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
سوهانک . شهید احمد ازگلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
سوهانک . سوهانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,700,000 5700000 ۰۱ آبان
سوهانک . بیدستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,000,000 8000000 ۰۱ آبان
سوهانک . بشارت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
منظریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,300,000 9300000 ۰۱ آبان
قیطریه . بلوار كاوه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
قیطریه . محدوده پارک قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
قیطریه . صاحبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,600,000 8600000 ۰۱ آبان
قیطریه . بهار جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,500,000 9500000 ۰۱ آبان
قیطریه . چیذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
قیطریه . سه راه قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 10,100,000 10100000 ۰۱ آبان
قیطریه . دستور شمالی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,200,000 5200000 ۰۱ آبان
بزرگراه ارتش . شهرک کوثر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,400,000 5400000 ۰۱ آبان
بزرگراه ارتش . اوشان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
بزرگراه ارتش . شهرک لاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
تجریش . مقصود بیگ عمر ساختمان ( سال ): نوساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
تجریش . میدان قدس عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران عمر ساختمان ( سال ): نوساز 14,700,000 14700000 ۰۱ آبان
شهرک ابوذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 18,000,000 18000000 ۰۱ آبان
فرمانیه . کوهستان عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,500,000 11500000 ۰۱ آبان
فرمانیه . سلیمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,500,000 12500000 ۰۱ آبان
فرمانیه . فروردین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
فرمانیه . اندرزگو عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,800,000 8800000 ۰۱ آبان
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,000,000 11000000 ۰۱ آبان
صاحبقرانیه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
دزاشیب . رمضانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,000,000 8000000 ۰۱ آبان
دزاشیب . محدوه آتش نشانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
دزاشیب . بوعلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
جماران . حسن پور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
نیاوران - مژده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
نیاوران - امیدوار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
نیاوران - همایون عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,800,000 9800000 ۰۱ آبان
نیاوران - شمال کاخ عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
نیاوران - پارک مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 13,300,000 13300000 ۰۱ آبان
دربند - اسدالهی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
دربند - محدوده کلانتری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,500,000 10500000 ۰۱ آبان
دربند - بعد از کاخ سعدآباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,500,000 10500000 ۰۱ آبان
دربند - گلابدره عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,500,000 4500000 ۰۱ آبان
اقدسیه . گلستان جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
اقدسیه . گلستان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
اقدسیه . خیابان گلزار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
اقدسیه . خیابان سپند عمر ساختمان ( سال ): نوساز 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
اقدسیه . بلوار مجدی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,300,000 6300000 ۰۱ آبان
آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
آجودانیه . کوچه 2 شرقی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,500,000 12500000 ۰۱ آبان
آجودانیه . خیابان صومعه زاده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
آجودانیه . پورابتهاج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
آجودانیه . خیابان آذرمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
آجودانیه . بهزاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
آجودانیه . محدوده پارك شطرنج عمر ساختمان ( سال ): نوساز 1,000,000 1000000 ۰۱ آبان
شریعتی . محدوده مترو قیطریه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
باغ فردوس . گلستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,500,000 10500000 ۰۱ آبان
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 14,500,000 14500000 ۰۱ آبان
باغ فردوس . ناصری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 11,100,000 11100000 ۰۱ آبان
فرشته . بوسنی هرزگوین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 16,500,000 16500000 ۰۱ آبان
فرشته . آقا بزرگی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,500,000 12500000 ۰۱ آبان
فرشته . تختی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
کامرانیه . چهارراه کامرانیه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
کامرانیه . شیبانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 14,000,000 14000000 ۰۱ آبان
کامرانیه . کلهری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,500,000 12500000 ۰۱ آبان
کامرانیه . دژم جو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
کامرانیه . پرستو عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,500,000 12500000 ۰۱ آبان
دیباجی شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
مینی سیتی . شهرك صدف عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,200,000 5200000 ۰۱ آبان
مینی سیتی . شهرك نفت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
مینی سیتی . شهرك قائم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
اوین . دركه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,200,000 7200000 ۰۱ آبان
اوین . كچوئی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
اوین . کوهسار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
آراج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 2,550 2550 ۰۱ آبان
بلوار زنجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 32,200,000 32200000 ۰۱ آبان
جیحون عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 32,200,000 32200000 ۰۱ آبان
بریانک عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 2,900,000 2900000 ۰۱ آبان
میدان هاشمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 32,200,000 32200000 ۰۱ آبان
رودكی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): 17 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
میدان شهید عظیمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 2,900,000 2900000 ۰۱ آبان
آذربایجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,500,000 4500000 ۰۱ آبان
قصرالدشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 32,200,000 32200000 ۰۱ آبان
كارگر جنوبی عمر ساختمان ( سال ): 9 3,000,000 3000000 ۰۱ آبان
میدان فردوسی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,800,000 4800000 ۰۱ آبان
مازندران عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 2,900,000 2900000 ۰۱ آبان
تهران نو - بخشی فرد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
میدان آشتیانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
کوی زینبیه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
تهران نو - غدیر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
تهران نو - هاشمی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
پیروزی - نبرد شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
پیروزی - مقداد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
پیروزی - شکوفه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
فرح آباد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
پیروزی - پرستار شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 37,400,000 37400000 ۰۱ آبان
شهرك غرب . فاز 2 عمر ساختمان ( سال ): 20 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
شهرك غرب . فاز 5 عمر ساختمان ( سال ): 18 6,900,000 6900000 ۰۱ آبان
شهرك غرب . فاز 6 عمر ساختمان ( سال ): 13 8,000,000 8000000 ۰۱ آبان
گیشا . خیابان 27 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,800,000 7800000 ۰۱ آبان
گیشا . خیابان 33 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
گیشا . خیابان 36 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,000,000 8000000 ۰۱ آبان
گیشا . خیابان 40 عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,700,000 7700000 ۰۱ آبان
كوی فراز . نیلوفر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
كوی فراز . مینا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
كوی فراز . شهرك بوعلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
سعادت آباد بلوار فرحزاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,700,000 4700000 ۰۱ آبان
سعادت آباد . بلوار 24 متری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,800,000 9800000 ۰۱ آبان
سعادت آباد . بلوار پاك نژاد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 14,000,000 14000000 ۰۱ آبان
شهرك غرب . فلامك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
شهرك غرب . بلوار دریا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,800,000 9800000 ۰۱ آبان
شهرك غرب . سپهر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,200,000 9200000 ۰۱ آبان
گیشا . خیابان پیروزی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,400,000 7400000 ۰۱ آبان
گیشا . جلال آل احمد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
مرزداران . ایثار عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
مرزداران . ابراهیمی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,400,000 6400000 ۰۱ آبان
مرزداران . سپهر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
مرزداران . اطاعتی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,200,000 6200000 ۰۱ آبان
مرزداران . خرم رودی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
مرزداران . البرز عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
مرزداران . ناهید عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,200,000 6200000 ۰۱ آبان
جلال آل احمد . پل آزمایش عمر ساختمان ( سال ): 5 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
جلال آل احمد . پل گیشا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
تهران ویلا . جواد حسینی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,200,000 7200000 ۰۱ آبان
تهران ویلا . امام منتظر عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,200,000 7200000 ۰۱ آبان
تهران ویلا . رحیم زاده عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,400,000 6400000 ۰۱ آبان
ستارخان . كاشانی پور عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
ستارخان . بهبودی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
ستارخان . همایونشهر جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 4,800,000 4800000 ۰۱ آبان
ستارخان . بلوارگلاب عمر ساختمان ( سال ): نوساز 5,600,000 5600000 ۰۱ آبان
ستارخان . رحیمی اصل عمر ساختمان ( سال ): نوساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
اختیاریه شمالی . غفوری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان عمر ساختمان ( سال ): 5 7,450,000 7450000 ۰۱ آبان
اختیاریه شمالی . دوقوز عمر ساختمان ( سال ): 14 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
اختیاریه . مسعود عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,500,000 9500000 ۰۱ آبان
دیباجی جنوبی . برادران جوزی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,100,000 9100000 ۰۱ آبان
دیباجی جنوبی . منظریه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
دیباجی جنوبی . عین آبادی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
دیباجی جنوبی . گركانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
دروس . سوری عمر ساختمان ( سال ): نوساز 10,000,000 10000000 ۰۱ آبان
دروس . یارمحمدی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,700,000 13700000 ۰۱ آبان
دروس . راستوان عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,400,000 11400000 ۰۱ آبان
دروس . احتشامیه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
دروس . وارسته عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,000,000 11000000 ۰۱ آبان
قلهك . یخچال عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
قلهك . پورمشكاتی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
قلهك . محدوده مترو قلهك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
زرگنده . خاقانی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,800,000 11800000 ۰۱ آبان
زرگنده . عمرانی عمر ساختمان ( سال ): 2 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
میدان مینا . داراب نیا عمر ساختمان ( سال ): نوساز 15,000,000 15000000 ۰۱ آبان
ضرابخانه عمر ساختمان ( سال ): 10 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
میدان ونك . برزیل شرقی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,000,000 8000000 ۰۱ آبان
سئول . شهرك سئول عمر ساختمان ( سال ): نوساز 10,500,000 10500000 ۰۱ آبان
سئول . شهرك فجر عمر ساختمان ( سال ): 20 4,200,000 4200000 ۰۱ آبان
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب عمر ساختمان ( سال ): 20 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
ولیعصر . روبروی جام جم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 9,500,000 9500000 ۰۱ آبان
ولیعصر . خیابان جام جم عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,000,000 13000000 ۰۱ آبان
ولیعصر . محدوه پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,000,000 11000000 ۰۱ آبان
ولیعصر . 4 راه پارك وی عمر ساختمان ( سال ): نوساز 11,000,000 11000000 ۰۱ آبان
ولیعصر . خاكزاد عمر ساختمان ( سال ): نوساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
آفریقا . چهارراه جهان كودك عمر ساختمان ( سال ): نوساز 13,500,000 13500000 ۰۱ آبان
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر عمر ساختمان ( سال ): 3 3,500,000 3500000 ۰۱ آبان
شهرك حكیمیه . پگاه عمر ساختمان ( سال ): نوساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
حكیمیه . شهرك والفجر عمر ساختمان ( سال ): 18 3,000,000 3000000 ۰۱ آبان
جشنواره . زهدی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,900,000 3900000 ۰۱ آبان
جشنواره . درختی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,500,000 4500000 ۰۱ آبان
جشنواره . اسفندانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,100,000 4100000 ۰۱ آبان
جشنواره . 15 متری مطهری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,900,000 3900000 ۰۱ آبان
جشنواره . امین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,400,000 3400000 ۰۱ آبان
جشنواره . شهید نقدی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,000,000 4000000 ۰۱ آبان
فرجام غربی . 4 راه خاور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,400,000 5400000 ۰۱ آبان
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
فرجام غربی . عبادی جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,700,000 5700000 ۰۱ آبان
فرجام غربی . حیدرخانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
تهران پارس . شهرك پارس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
شهرك امید عمر ساختمان ( سال ): 20 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
دلاوران . والاییان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,800,000 3800000 ۰۱ آبان
دلاوران . تكاوران شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,500,000 3500000 ۰۱ آبان
دلاوران . آزادگان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,500,000 3500000 ۰۱ آبان
هنگام . چهارراه استقلال عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,500,000 4500000 ۰۱ آبان
فلكه سوم تهرانپارس عمر ساختمان ( سال ): 5 4,200,000 4200000 ۰۱ آبان
شهید عراقی . كشوری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
شهید عراقی . پایدار فرد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
میدان هروی . ظابطی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
میدان هروی . مكران جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,700,000 6700000 ۰۱ آبان
لویزان . شیان 3 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,700,000 5700000 ۰۱ آبان
لویزان . شاه رضایی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . لاهیجانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,500,000 4500000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,100,000 5100000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . 16 متری دوم عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,300,000 5300000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . میدان ملت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,700,000 4700000 ۰۱ آبان
مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . بهارستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,650,000 4650000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . اقاقیا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,100,000 5100000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,600,000 5600000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
جنت آباد شمالی . حصارك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 2,700,000 2700000 ۰۱ آبان
آبشناسان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
شهران . وسك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,100,000 6100000 ۰۱ آبان
شهران . كوهسار عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
شهران . محدوده پاسگاه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,700,000 4700000 ۰۱ آبان
شهران . فلكه اول عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,200,000 5200000 ۰۱ آبان
پونك . میدان پونك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,800,000 6800000 ۰۱ آبان
پونك . سردار جنگل عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,100,000 6100000 ۰۱ آبان
پونك . بلوار كمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,700,000 6700000 ۰۱ آبان
پونك . بلوار همیلا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,600,000 6600000 ۰۱ آبان
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,800,000 4800000 ۰۱ آبان
آیت اله كاشانی . بهنام عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,800,000 7800000 ۰۱ آبان
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
باغ فیض . طالقانی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,600,000 4600000 ۰۱ آبان
باغ فیض . 22 بهمن عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,300,000 5300000 ۰۱ آبان
شهر زیبا . شربیانی غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
شهر زیبا . مرادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
شهر زیبا . قدس عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
اندیشه شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,800,000 4800000 ۰۱ آبان
شهرك امید عمر ساختمان ( سال ): 27 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
یوسف آباد . خیابان 11 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,500,000 8500000 ۰۱ آبان
امیر آباد . باباطاهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,100,000 7100000 ۰۱ آبان
امیر آباد . كارگر شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,200,000 6200000 ۰۱ آبان
امیر آباد . محدوده پارک لاله عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,400,000 6400000 ۰۱ آبان
قائم مقام فراهانی . مشاهیر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,700,000 6700000 ۰۱ آبان
جمشیدیه . جبلی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
میدان فلسطین عمر ساختمان ( سال ): 20 4,500,000 4500000 ۰۱ آبان
محدوده پارك ساعی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,000,000 8000000 ۰۱ آبان
یوسف آباد . جهان آرا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
یوسف آباد . بوعلی سینا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
یوسف آباد . جهان مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,000,000 7000000 ۰۱ آبان
یوسف آباد . بیستون عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
خواجه نظام . مانگار عمر ساختمان ( سال ): 3 3,500,000 3500000 ۰۱ آبان
سهروردی شمالی . ابن یمین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
سبلان جنوبی . 10 متری بانك عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,200,000 3200000 ۰۱ آبان
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,800,000 3800000 ۰۱ آبان
سهروردی جنوبی . نوبخت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,700,000 8700000 ۰۱ آبان
میدان سپاه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,700,000 4700000 ۰۱ آبان
سبلان شمالی . حقیقت پسند عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,300,000 3300000 ۰۱ آبان
سهروردی جنوبی . ملك عمر ساختمان ( سال ): 6 5,800,000 5800000 ۰۱ آبان
باغ صبا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
آپادانا . نوبخت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
سبلان شمالی . شهید علیپور عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,700,000 3700000 ۰۱ آبان
سهروردی جنوبی . زنده دلان عمر ساختمان ( سال ): 14 4,700,000 4700000 ۰۱ آبان
آپادانا . مرغاب عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,600,000 8600000 ۰۱ آبان
تركمنستان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
سبلان شمالی . داوودآبادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,600,000 3600000 ۰۱ آبان
خواجه نظام . اجاره دار عمر ساختمان ( سال ): 3 3,200,000 3200000 ۰۱ آبان
سهروردی شمالی . اندیشه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 8,100,000 8100000 ۰۱ آبان
سبلان شمالی . محسن آزادی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,900,000 3900000 ۰۱ آبان
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
شریعتی . محدوه پل صدر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 9,000,000 9000000 ۰۱ آبان
شریعتی . ماهرو زاده عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 11,000,000 11000000 ۰۱ آبان
شریعتی . سهیل عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 11,900,000 11900000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . امیر نیا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . حسینی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,200,000 5200000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی عمر ساختمان ( سال ): 10 4,100,000 4100000 ۰۱ آبان
جانبازان غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 3,900,000 3900000 ۰۱ آبان
نارمك . 46 متری غربی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
نارمك . میدان 16 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,600,000 5600000 ۰۱ آبان
نارمك . مرجان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,200,000 6200000 ۰۱ آبان
نارمك . سمنگان عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,800,000 5800000 ۰۱ آبان
نارمك . دمیرچی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
نارمك . مهر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,600,000 6600000 ۰۱ آبان
نارمك . میدان هلال احمر عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,100,000 6100000 ۰۱ آبان
نارمك . میدان 97 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,000,000 6000000 ۰۱ آبان
نارمك . میدان 46 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,300,000 5300000 ۰۱ آبان
نارمك . مدائن شمالی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
نارمك . چهارراه تلفنخانه عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,900,000 4900000 ۰۱ آبان
نارمك . دردشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 6,500,000 6500000 ۰۱ آبان
وحیدیه . تسلیحات عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,100,000 4100000 ۰۱ آبان
تهرانپارس . اردیبهشت عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,800,000 4800000 ۰۱ آبان
تهرانپارس . اردیبهشت 154 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,100,000 7100000 ۰۱ آبان
تهرانپارس . رشید جنوبی عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 7,500,000 7500000 ۰۱ آبان
تهرانپارس .خیابان 220 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,000,000 5000000 ۰۱ آبان
تهرانپارس . فلکه 4 عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,200,000 5200000 ۰۱ آبان
تهرانپارس . دماوند عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 5,500,000 5500000 ۰۱ آبان
تهرانپارس . بلوار پروین عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,200,000 4200000 ۰۱ آبان
تهرانپارس . بلوار شاهد عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 4,700,000 4700000 ۰۱ آبان
فتح عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 32,200,000 32200000 ۰۱ آبان
آذری عمر ساختمان ( سال ): نو ساز 32,200,000 32200000 ۰۱ آبان
آزادی . بلوار استاد معین عمر ساختمان ( سال ): 30 12,000,000 12000000 ۰۱ آبان
بوتان عمر ساختمان ( سال ): 30 32,200,000 32200000 ۰۱ آبان