شاخص یاب

نرخ ماهی و میگو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کفشک ( سایز L ) 155,000 155000 ۲۷ شهریور
بچه شیر منجمد 230,000 230000 ۲۷ شهریور
کفشک ( سایز XL ) 165,000 165000 ۲۷ شهریور
میش ( شکم خالی ) 170,000 170000 ۲۷ شهریور
کتر دم سبز منجمد 150,000 150000 ۲۷ شهریور
حلوا سیاه ( سایز L ) 210,000 210000 ۲۷ شهریور
حلوا سیاه ( سایز M ) 195,000 195000 ۲۷ شهریور
حلوا سیاه ( سایز XL ) 220,000 220000 ۲۷ شهریور
گیش معمولی( سایز L ) 110,000 110000 ۲۷ شهریور
حسون منجمد ( سایز L ) 55,000 55000 ۲۷ شهریور
حسون منجمد ( سایز M ) 45,000 45000 ۲۷ شهریور
طلال منجمد ( سایز L ) 65,000 65000 ۳۰ تیر
سرخو منجمد ( سایز L ) 190,000 190000 ۲۷ شهریور
گیش مقوایی ( سایز L ) 130,000 130000 ۲۷ شهریور
شیر منجمد با سر و دم 260,000 260000 ۲۷ شهریور
سنگسر طلایی ( سایز L ) 140,000 140000 ۴ بهمن
هامور منجمد ( سایز XL ) 180,000 180000 ۴ بهمن
شوریده داخلی ( سایز L ) 190,000 190000 ۲۷ شهریور
شوریده داخلی ( سایز M ) 180,000 180000 ۲۷ شهریور
شوریده داخلی ( سایز XL ) 215,000 215000 ۲۷ شهریور
راشکو منجمد ( سایزL و XL ) 280,000 280000 ۲۷ شهریور
سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) 80,000 80000 ۲۷ شهریور
تیلا پیلا فیله شده (سایز M) 180,000 180000 ۲۷ شهریور
تیلا پیلا فیله شده ( سایز L ) 170,000 170000 ۲۷ شهریور
سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) 120,000 120000 ۲۷ شهریور
سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) 70,000 70000 ۴ بهمن
سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) 60,000 60000 ۴ بهمن
رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) 160,000 160000 ۳۰ تیر
شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) 135,000 135000 ۳۰ تیر
شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم 250,000 250000 ۴ بهمن
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) 310,000 310000 ۲۷ شهریور
میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) 340,000 340000 ۲۷ شهریور
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) 380,000 380000 ۴ بهمن
هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL ) 130,000 130000 ۴ بهمن
سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم 385,000 385000 ۲۷ شهریور
هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL 125,000 125000 ۲۷ شهریور
میگوی پرورشی 230,000 230000 ۲۷ شهریور
کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) 85,000 85000 ۲۷ شهریور
قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) 150,000 150000 ۲۷ شهریور
بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) 92,000 92000 ۱۶ تیر
قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) 168,000 168000 ۲۷ شهریور
بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم ) 82,000 82000 ۲۷ شهریور
بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) 82,000 82000 ۲۷ شهریور
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 70,000 70000 ۲۷ شهریور
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500) 70,000 70000 ۲۷ شهریور
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم 130,000 130000 ۲۷ شهریور
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) 160,000 160000 ۲۷ شهریور
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ 90,000 90000 ۲۷ شهریور
کتو 45,000 45000 ۲۷ شهریور
بیاح 80,000 80000 ۲۷ شهریور
سرخو 180,000 180000 ۲۷ شهریور
شانک 170,000 170000 ۲۷ شهریور
قباد 195,000 195000 ۲۷ شهریور
شوریده 210,000 210000 ۲۷ شهریور
طوطی ماهی 150,000 150000 ۲۷ شهریور
سکن با سر و دم 158,000 158000 ۲۷ شهریور
سنگسر سایر انواع 150,000 150000 ۳۰ تیر
عروس (بالای 700 گرم) 90,000 90000 ۲۷ شهریور
زیبا (بالای 3000 گرم) 70,000 70000 ۲۷ شهریور
کفشک (بالای 1000 گرم) 165,000 165000 ۲۷ شهریور
گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) 130,000 130000 ۲۷ شهریور
راشگو ( بالای 3000 گرم ) 290,000 290000 ۲۷ شهریور
گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) 100,000 100000 ۲۷ شهریور
کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) 155,000 155000 ۲۷ شهریور
زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) 90,000 90000 ۳۰ تیر
سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) 75,000 75000 ۲۷ شهریور
سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) 65,000 65000 ۲۷ شهریور
حلوا سیاه (بالای 700گرم) 220,000 220000 ۲۷ شهریور
شیر خلیج فارس با سر و دم 270,000 270000 ۲۷ شهریور
حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) 210,000 210000 ۲۷ شهریور
سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) 170,000 170000 ۲۷ شهریور
شیر خلیج فارس بدون سر و دم 295,000 295000 ۲۷ شهریور
سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) 160,000 160000 ۲۷ شهریور
میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) 180,000 180000 ۲۷ شهریور
بچه شیر با سر و دم ( بالای 1500 گرم ) 250,000 250000 ۲۷ شهریور
کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) 170,000 170000 ۲۷ شهریور
کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) 135,000 135000 ۲۷ شهریور
کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) 150,000 150000 ۳۰ تیر
کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) 120,000 120000 ۳۰ تیر
سیم 55,000 55000 ۳۰ تیر
کیلکا 38,000 38000 ۳۰ تیر
اردک ماهی به دلیل ممنوعیت صید نرخی ندارد ۲۴ مرداد
سوف ( 400 تا 800 گرم ) 170,000 170000 ۳۰ تیر
سوف ( بالای 800 گرم ) 220,000 220000 ۳۰ تیر
کفال ( 300 تا 600 گرم ) 140,000 140000 ۳۰ تیر
کفال ( 600 تا 900 گرم ) 185,000 185000 ۳۰ تیر
کفال ( بالای 900 گرم ) 215,000 215000 ۳۰ تیر
سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم ) 160,000 160000 ۳۰ تیر
سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) 190,000 190000 ۳۰ تیر
سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) 220,000 220000 ۳۰ تیر