شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ ماهی و میگو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  شمال-سیم 120,000 ریال 120000 ۲۸ آبان
  شمال-کیلکا 85,000 ریال 85000 ۲۸ آبان
  پرورشی سیباس 300,000 ریال 300000 ۲۸ آبان
  منجمدحسون سایزL 120,000 ریال 120000 ۲۸ آبان
  منجمدحسون سایزM 100,000 ریال 100000 ۲۸ آبان
  شمال-کفال (زیر 400گرم) 350,000 ریال 350000 ۲۸ آبان
  منجمدحلوا سیاه سایزL 470,000 ریال 470000 ۲۸ آبان
  منجمدحلوا سیاه سایزM 420,000 ریال 420000 ۲۸ آبان
  شمال-سوف (بالای 800گرم) 360,000 ریال 360000 ۲۸ آبان
  منجمدحلوا سیاه سایزXL 490,000 ریال 490000 ۲۸ آبان
  ماهی عروس(بالای 700گرم) 180,000 ریال 180000 ۲۸ آبان
  ماهی کتو ( بالای 500گرم) 90,000 ریال 90000 ۲۸ آبان
  شمال-کفال (بالای 800گرم) 550,000 ریال 550000 ۲۸ آبان
  ماهی بیاح ( بالای 200گرم) 160,000 ریال 160000 ۲۸ آبان
  ماهی شانک ( بالای 400گرم) 380,000 ریال 380000 ۲۸ آبان
  پرورشی آمور (1000تا1500گرم) 250,000 ریال 250000 ۲۸ آبان
  شمال-سوف (بین 400تا 800گرم) 340,000 ریال 340000 ۲۸ آبان
  ماهی سرخو ( بالای 3000گرم) 490,000 ریال 490000 ۲۸ آبان
  ماهی کفشک ( بالای 1000گرم) 430,000 ریال 430000 ۲۸ آبان
  پرورشی کپور(بالای1500گرم) 240,000 ریال 240000 ۲۸ آبان
  ماهی پرستو(کمتر از500گرم) 300,000 ریال 300000 ۲۸ آبان
  پرورشی آمور (بالای1500گرم) 240,000 ریال 240000 ۲۸ آبان
  شمال-کفال (بین 400تا 800گرم) 500,000 ریال 500000 ۲۸ آبان
  ماهی شوریده (بالای 700گرم) 530,000 ریال 530000 ۲۸ آبان
  ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) 480,000 ریال 480000 ۲۸ آبان
  پرورشی بیگ هد (2000تا3000گرم) 145,000 ریال 145000 ۲۸ آبان
  ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) 630,000 ریال 630000 ۲۸ آبان
  ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم) 230,000 ریال 230000 ۲۸ آبان
  ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم) 200,000 ریال 200000 ۲۸ آبان
  پرورشی بیگ هد (بالای3000گرم) 160,000 ریال 160000 ۲۸ آبان
  پرورشی فیتوفاگ (بین 700تا 100 110,000 ریال 110000 ۲۸ آبان
  ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم) 530,000 ریال 530000 ۲۸ آبان
  ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم) 400,000 ریال 400000 ۲۸ آبان
  پرورشی کپور (بین1000تا1500گرم) 210,000 ریال 210000 ۲۸ آبان
  شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم) 350,000 ریال 350000 ۲۸ آبان
  ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم) 200,000 ریال 200000 ۲۸ آبان
  ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گرم) 450,000 ریال 450000 ۲۸ آبان
  ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم) 400,000 ریال 400000 ۲۸ آبان
  ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم) 520,000 ریال 520000 ۲۸ آبان
  ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گرم ) 690,000 ریال 690000 ۲۸ آبان
  ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم) 490,000 ریال 490000 ۲۸ آبان
  ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم) 230,000 ریال 230000 ۲۸ آبان
  پرورشی فیتوفاگ (بالای 1500گرم) 140,000 ریال 140000 ۲۸ آبان
  شمال-سفید دریایی(بالای 800گرم) 580,000 ریال 580000 ۲۸ آبان
  ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم) 290,000 ریال 290000 ۲۸ آبان
  ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم) 260,000 ریال 260000 ۲۸ آبان
  منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گرم) 480,000 ریال 480000 ۲۸ آبان
  ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم) 480,000 ریال 480000 ۲۸ آبان
  منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl) 170,000 ریال 170000 ۲۸ آبان
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS 360,000 ریال 360000 ۲۸ آبان
  ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم) 490,000 ریال 490000 ۲۸ آبان
  ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گرم) 350,000 ریال 350000 ۲۸ آبان
  پرورشی فیتوفاگ (بین 1000تا 1500گرم) 130,000 ریال 130000 ۲۸ آبان
  ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم) 380,000 ریال 380000 ۲۸ آبان
  ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم) 350,000 ریال 350000 ۲۸ آبان
  ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم) 420,000 ریال 420000 ۲۸ آبان
  منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l 380,000 ریال 380000 ۲۸ آبان
  شمال-سفید دریایی (بین 500 تا 800گرم) 500,000 ریال 500000 ۲۸ آبان
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3000گرم 160,000 ریال 160000 ۲۸ آبان
  ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم) 360,000 ریال 360000 ۲۸ آبان
  ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم) 370,000 ریال 370000 ۲۸ آبان
  ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 1000تا 3000گرم 190,000 ریال 190000 ۲۸ آبان
  ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای 1000گرم 190,000 ریال 190000 ۲۸ آبان
  ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم) 390,000 ریال 390000 ۲۸ آبان
  ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم) 550,000 ریال 550000 ۲۸ آبان
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم) 320,000 ریال 320000 ۲۸ آبان
  ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم (بالای3000گرم) 570,000 ریال 570000 ۲۸ آبان
  ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم) 420,000 ریال 420000 ۲۸ آبان
  ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم) 350,000 ریال 350000 ۲۸ آبان
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم 490,000 ریال 490000 ۲۸ آبان
  پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین 300تا 1500گرم) 250,000 ریال 250000 ۲۸ آبان
  ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم 520,000 ریال 520000 ۲۸ آبان