نرخ ماهی و میگو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کفشک ( سایز L ) 155,000 155000 ۳۰ اردیبهشت
بچه شیر منجمد 230,000 230000 ۳۰ اردیبهشت
کفشک ( سایز XL ) 165,000 165000 ۳۰ اردیبهشت
میش ( شکم خالی ) 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
کتر دم سبز منجمد 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
حلوا سیاه ( سایز L ) 210,000 210000 ۳۰ اردیبهشت
حلوا سیاه ( سایز M ) 195,000 195000 ۳۰ اردیبهشت
حلوا سیاه ( سایز XL ) 220,000 220000 ۳۰ اردیبهشت
گیش معمولی( سایز L ) 110,000 110000 ۳۰ اردیبهشت
حسون منجمد ( سایز L ) 55,000 55000 ۳۰ اردیبهشت
حسون منجمد ( سایز M ) 45,000 45000 ۳۰ اردیبهشت
طلال منجمد ( سایز L ) 65,000 65000 ۳۰ اردیبهشت
سرخو منجمد ( سایز L ) 190,000 190000 ۳۰ اردیبهشت
گیش مقوایی ( سایز L ) 130,000 130000 ۳۰ اردیبهشت
شیر منجمد با سر و دم 260,000 260000 ۳۰ اردیبهشت
سنگسر طلایی ( سایز L ) 140,000 140000 ۳۰ اردیبهشت
هامور منجمد ( سایز XL ) 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
شوریده داخلی ( سایز L ) 190,000 190000 ۳۰ اردیبهشت
شوریده داخلی ( سایز M ) 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
شوریده داخلی ( سایز XL ) 215,000 215000 ۳۰ اردیبهشت
راشکو منجمد ( سایزL و XL ) 280,000 280000 ۳۰ اردیبهشت
سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) 80,000 80000 ۳۰ اردیبهشت
تیلا پیلا فیله شده (سایز M) 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
تیلا پیلا فیله شده ( سایز L ) 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) 120,000 120000 ۳۰ اردیبهشت
سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) 60,000 60000 ۳۰ اردیبهشت
رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) 160,000 160000 ۳۰ اردیبهشت
شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) 135,000 135000 ۳۰ اردیبهشت
شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم 250,000 250000 ۳۰ اردیبهشت
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) 310,000 310000 ۳۰ اردیبهشت
میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) 340,000 340000 ۳۰ اردیبهشت
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) 380,000 380000 ۳۰ اردیبهشت
هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL ) 130,000 130000 ۳۰ اردیبهشت
سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم 385,000 385000 ۳۰ اردیبهشت
هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL 125,000 125000 ۳۰ اردیبهشت
میگوی پرورشی 230,000 230000 ۳۰ اردیبهشت
کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) 85,000 85000 ۳۰ اردیبهشت
قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) 92,000 92000 ۳۰ اردیبهشت
قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) 168,000 168000 ۳۰ اردیبهشت
بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم ) 82,000 82000 ۳۰ اردیبهشت
بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) 82,000 82000 ۳۰ اردیبهشت
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500) 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم 130,000 130000 ۳۰ اردیبهشت
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) 160,000 160000 ۳۰ اردیبهشت
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ 90,000 90000 ۳۰ اردیبهشت
کتو 45,000 45000 ۳۰ اردیبهشت
بیاح 80,000 80000 ۳۰ اردیبهشت
سرخو 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
شانک 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
قباد 195,000 195000 ۳۰ اردیبهشت
شوریده 210,000 210000 ۳۰ اردیبهشت
طوطی ماهی 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
سکن با سر و دم 158,000 158000 ۳۰ اردیبهشت
سنگسر سایر انواع 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
عروس (بالای 700 گرم) 90,000 90000 ۳۰ اردیبهشت
زیبا (بالای 3000 گرم) 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
کفشک (بالای 1000 گرم) 165,000 165000 ۳۰ اردیبهشت
گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) 130,000 130000 ۳۰ اردیبهشت
راشگو ( بالای 3000 گرم ) 290,000 290000 ۳۰ اردیبهشت
گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) 100,000 100000 ۳۰ اردیبهشت
کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) 155,000 155000 ۳۰ اردیبهشت
زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) 90,000 90000 ۳۰ اردیبهشت
سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) 75,000 75000 ۳۰ اردیبهشت
سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) 65,000 65000 ۳۰ اردیبهشت
حلوا سیاه (بالای 700گرم) 220,000 220000 ۳۰ اردیبهشت
شیر خلیج فارس با سر و دم 270,000 270000 ۳۰ اردیبهشت
حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) 210,000 210000 ۳۰ اردیبهشت
سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
شیر خلیج فارس بدون سر و دم 295,000 295000 ۳۰ اردیبهشت
سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) 160,000 160000 ۳۰ اردیبهشت
میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
بچه شیر با سر و دم ( بالای 1500 گرم ) 250,000 250000 ۳۰ اردیبهشت
کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) 135,000 135000 ۳۰ اردیبهشت
کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) 120,000 120000 ۳۰ اردیبهشت
سیم 55,000 55000 ۳۰ اردیبهشت
کیلکا 38,000 38000 ۳۰ اردیبهشت
اردک ماهی 200,000 200000 ۳۰ اردیبهشت
سوف ( 400 تا 800 گرم ) 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
سوف ( بالای 800 گرم ) 220,000 220000 ۳۰ اردیبهشت
کفال ( 300 تا 600 گرم ) 140,000 140000 ۳۰ اردیبهشت
کفال ( 600 تا 900 گرم ) 185,000 185000 ۳۰ اردیبهشت
کفال ( بالای 900 گرم ) 215,000 215000 ۳۰ اردیبهشت
سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم ) 160,000 160000 ۳۰ اردیبهشت
سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) 190,000 190000 ۳۰ اردیبهشت
سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) 220,000 220000 ۳۰ اردیبهشت