کالایاب
شاخص یاب

نرخ لاستیک خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
دنا جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,100,000 ریال 3100000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,400,000 ریال 3400000 ۴ شهریور
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,500,000 ریال 4500000 ۱۲ اردیبهشت
بارز جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 ریال 5200000 ۱۲ اردیبهشت
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 6,700,000 ریال 6700000 ۱۲ اردیبهشت
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,000,000 ریال 7000000 ۱۲ اردیبهشت
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 ریال 6000000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,700,000 ریال 9700000 ۲۶ شهریور
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,200,000 ریال 5200000 ۲۵ دی
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 175.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 ریال 6200000 ۲۵ دی
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,600,000 ریال 4600000 ۴ شهریور
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 ریال 5000000 ۴ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,500,000 ریال 4500000 ۸ آذر
مکسس جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,600,000 ریال 5600000 ۸ آذر
نکسن جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,400,000 ریال 7400000 ۸ آذر
نکسن جزئیات: ساخت کره . گل کامپیوتری / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,600,000 ریال 7600000 ۱۲ اردیبهشت
جی تی جزئیات: چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,000,000 ریال 6000000 ۱۲ اردیبهشت
جی تی جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,300,000 ریال 6300000 ۱۲ اردیبهشت
اورنت سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,200,000 ریال 4200000 ۴ شهریور
اورنت سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,700,000 ریال 4700000 ۴ شهریور
تاندر جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,900,000 ریال 3900000 ۴ شهریور
تاندر جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 ریال 4300000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,000,000 ریال 4000000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,500,000 ریال 4500000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,800,000 ریال 6800000 ۸ آذر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,700,000 ریال 7700000 ۱۲ اردیبهشت
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,000,000 ریال 6000000 ۱۲ اردیبهشت
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,300,000 ریال 6300000 ۱۲ اردیبهشت
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,100,000 ریال 7100000 ۱۲ اردیبهشت
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,600,000 ریال 7600000 ۱۲ اردیبهشت
کورسا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 ریال 4300000 ۴ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,600,000 ریال 6600000 ۱۲ اردیبهشت
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,850,000 ریال 9850000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.50.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,300,000 ریال 5300000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,800,000 ریال 4800000 ۴ شهریور
آچیلس جزئیات: گل جهت دار / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,900,000 ریال 5900000 ۱۲ اردیبهشت
آچیلس جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,300,000 ریال 6300000 ۱۲ اردیبهشت
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,900,000 ریال 6900000 ۱۲ اردیبهشت
گود یر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,200,000 ریال 6200000 ۴ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 5,300,000 ریال 5300000 ۱۲ اردیبهشت
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 6,100,000 ریال 6100000 ۱۲ اردیبهشت
پریمول جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,000,000 ریال 4000000 ۴ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,250,000 ریال 4250000 ۴ شهریور
سومیتو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,500,000 ریال 8500000 ۱۲ اردیبهشت
لوسینی جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,400,000 ریال 6400000 ۱۲ اردیبهشت
مارشال جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,000,000 ریال 6000000 ۸ آذر
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 ریال 6700000 ۸ آذر
هانکوک سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,500,000 ریال 5500000 ۸ آذر
هانکوک سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,000,000 ریال 6000000 ۸ آذر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,600,000 ریال 6600000 ۱۲ اردیبهشت
رودستون سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,300,000 ریال 6300000 ۱۲ اردیبهشت
گلدستون جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,300,000 ریال 3300000 ۲۶ شهریور
گلدستون جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,500,000 ریال 3500000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,600,000 ریال 6600000 ۱۲ اردیبهشت
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,900,000 ریال 3900000 ۸ آذر
یزد تایر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,800,000 ریال 4800000 ۱۲ اردیبهشت
یزد تایر سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 ریال 5100000 ۱۲ اردیبهشت
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,200,000 ریال 9200000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,700,000 ریال 4700000 ۱۲ اردیبهشت
کویر تایر سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 ریال 5000000 ۱۲ اردیبهشت
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,600,000 ریال 4600000 ۴ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 ریال 5000000 ۴ شهریور
ایران تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,600,000 ریال 4600000 ۱۲ اردیبهشت
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 ریال 4300000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 ریال 5000000 ۴ شهریور
  ایران تایر جزئیات: سارینا / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,800,000 ریال 4800000 ۱۲ اردیبهشت
دنا جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70000 4,800,000 ریال 4800000 ۱۲ اردیبهشت
دنا جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.55.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,800,000 ریال 4800000 ۴ شهریور
بارز سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,600,000 ریال 4600000 ۱۲ اردیبهشت
بارز سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,400,000 ریال 7400000 ۱۲ اردیبهشت
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 11,700,000 ریال 11700000 ۱۲ اردیبهشت
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,100,000 ریال 9100000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 ریال 12500000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 ریال 13000000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,400,000 ریال 11400000 ۲۶ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 ریال 6100000 ۴ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,050,000 ریال 7050000 ۴ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,700,000 ریال 8700000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: چهارفصل / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,300,000 ریال 9300000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.70.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 ریال 9900000 ۲۶ شهریور
نکسن سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,700,000 ریال 8700000 ۲۷ آبان
نکسن جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 ریال 10500000 ۱۲ اردیبهشت
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 ریال 12500000 ۱۲ اردیبهشت
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 ریال 7800000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,200,000 ریال 8200000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,300,000 ریال 11300000 ۱۲ اردیبهشت
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,900,000 ریال 8900000 ۱۲ اردیبهشت
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,300,000 ریال 3300000 ۲۷ آبان
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,400,000 ریال 5400000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 ریال 10000000 ۱۲ اردیبهشت
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,600,000 ریال 7600000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,000,000 ریال 13000000 ۱۲ اردیبهشت
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,700,000 ریال 8700000 ۱۲ اردیبهشت
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 ریال 6700000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 ریال 10500000 ۱۲ اردیبهشت
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,800,000 ریال 7800000 ۲۵ دی
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,000,000 ریال 7000000 ۴ شهریور
فالکن سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 ریال 13000000 ۱۲ اردیبهشت
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,400,000 ریال 9400000 ۱۲ اردیبهشت
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 ریال 10000000 ۲۷ آبان
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 ریال 12000000 ۱۲ اردیبهشت
میشلن جزئیات: ساخت انگلیس / سایز: 185.65.14 12,500,000 ریال 12500000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90000 12,800,000 ریال 12800000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,000,000 ریال 13000000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 ریال 14000000 ۲۵ دی
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,500,000 ریال 5500000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,600,000 ریال 6600000 ۴ شهریور
گود یر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 25,000 ریال 25000 ۲۲ مرداد
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,500,000 ریال 9500000 ۱۲ اردیبهشت
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,500,000 ریال 11500000 ۱۲ اردیبهشت
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 ریال 5000000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,500,000 ریال 9500000 ۱۲ اردیبهشت
مارشال جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 ریال 9600000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 ریال 11000000 ۲۷ آبان
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 ریال 10500000 ۲۷ آبان
هانکوک جزئیات: یخ شکن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 ریال 11000000 ۱ مهر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 ریال 9200000 ۴ شهریور
هانکوک سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 17,000,000 ریال 17000000 ۱۲ اردیبهشت
لوسینی جزئیات: سایز پهن پژو / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,500,000 ریال 11500000 ۱۲ اردیبهشت
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,500,000 ریال 8500000 ۱۲ اردیبهشت
رودستون جزئیات: سایز پهن پژو 405 / سایز: 215.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,800,000 ریال 7800000 ۴ شهریور
گلدستون جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,600,000 ریال 3600000 ۲۷ آبان
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 ریال 11000000 ۱۲ اردیبهشت
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,200,000 ریال 10200000 ۲۷ آبان
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 ریال 8400000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 ریال 8600000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,500,000 ریال 10500000 ۱۲ اردیبهشت
یزد تایر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 ریال 5000000 ۱۲ اردیبهشت
یزد تایر سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,700,000 ریال 7700000 ۱۲ اردیبهشت
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,000,000 ریال 8000000 ۱۲ اردیبهشت
سومیتومو جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,600,000 ریال 7600000 ۲۷ آبان
سومیتومو سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 ریال 9000000 ۲۶ شهریور
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,300,000 ریال 12300000 ۱۲ اردیبهشت
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 ریال 12500000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,000,000 ریال 11000000 ۲۷ آبان
کویر تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,700,000 ریال 4700000 ۱۲ اردیبهشت
کویر تایر سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,500,000 ریال 7500000 ۱۲ اردیبهشت
لینگ لانگ جزئیات: سايز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,400,000 ریال 5400000 ۴ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سايز پهن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,600,000 ریال 6600000 ۴ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,600,000 ریال 13600000 ۲۷ آبان
ایران تایر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,600,000 ریال 4600000 ۱۲ اردیبهشت
  لاسا جزئیات: مدل Atracta / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,500,000 ریال 8500000 ۲۵ دی
  لاسا جزئیات: مدل Greenways / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 ریال 10500000 ۲۵ دی
  جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,400,000 ریال 10400000 ۱۲ اردیبهشت
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,900,000 ریال 5900000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 ریال 6200000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 ریال 6700000 ۴ شهریور
  بریجستون جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 ریال 12000000 ۱۲ اردیبهشت
  ایران تایر جزئیات: گل آرمیتا / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,300,000 ریال 7300000 ۱۲ اردیبهشت
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 ریال 5200000 ۱۲ اردیبهشت
بارز جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,200,000 ریال 5200000 ۲۷ آبان
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,800,000 ریال 8800000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,600,000 ریال 10600000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,400,000 ریال 11400000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 ریال 9900000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,200,000 ریال 8200000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,900,000 ریال 8900000 ۴ شهریور
لاسا سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 ریال 9000000 ۲۵ دی
لاسا سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,950,000 ریال 9950000 ۲۵ دی
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 ریال 11000000 ۲۵ دی
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,400,000 ریال 6400000 ۴ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,400,000 ریال 7400000 ۴ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,800,000 ریال 9800000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,200,000 ریال 11200000 ۲۶ شهریور
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,800,000 ریال 7800000 ۴ شهریور
نکسن سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,600,000 ریال 11600000 ۱۲ اردیبهشت
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,900,000 ریال 10900000 ۲۵ دی
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 7,900,000 ریال 7900000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 ریال 9600000 ۲۶ شهریور
آپولو جزئیات: ساخت هند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 ریال 5400000 ۴ شهریور
آپولو جزئیات: ساخت هند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 ریال 6100000 ۴ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,100,000 ریال 12100000 ۱۲ اردیبهشت
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,200,000 ریال 9200000 ۱۲ اردیبهشت
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 185.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 ریال 6200000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,900,000 ریال 6900000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 ریال 7800000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,000,000 ریال 11000000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 ریال 12500000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,000,000 ریال 15000000 ۱۲ اردیبهشت
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 ریال 9600000 ۱۲ اردیبهشت
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 ریال 12000000 ۱۲ اردیبهشت
فالکن جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 ریال 10000000 ۲۶ شهریور
فالکن سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 ریال 12000000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,000,000 ریال 14000000 ۱۲ اردیبهشت
کورسا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 ریال 5400000 ۴ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,500,000 ریال 12500000 ۱۲ اردیبهشت
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,400,000 ریال 10400000 ۲۷ آبان
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,200,000 ریال 14200000 ۱۲ اردیبهشت
گودیر جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 ریال 9600000 ۴ شهریور
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 17,500,000 ریال 17500000 ۲۷ آبان
میشلن جزئیات: ساخت انگلیس / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 19,000,000 ریال 19000000 ۲۷ آبان
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 20,000,000 ریال 20000000 ۲۷ آبان
نانکن سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 ریال 6500000 ۴ شهریور
نانکن سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,300,000 ریال 7300000 ۴ شهریور
نانکن سایز: 205.50.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,900,000 ریال 7900000 ۴ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 ریال 14000000 ۱۲ اردیبهشت
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,400,000 ریال 9400000 ۱۲ اردیبهشت
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 ریال 5400000 ۴ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 ریال 6500000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 ریال 9200000 ۱۲ اردیبهشت
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,600,000 ریال 10600000 ۱۲ اردیبهشت
لوسینی جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 ریال 12000000 ۱۲ اردیبهشت
مارشال جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 ریال 12000000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,200,000 ریال 10200000 ۲۶ شهریور
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,700,000 ریال 7700000 ۴ شهریور
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,500,000 ریال 13500000 ۱ مهر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 18,000,000 ریال 18000000 ۱۲ اردیبهشت
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,800,000 ریال 11800000 ۱۲ اردیبهشت
رودستون جزئیات: N5000 / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 ریال 12500000 ۱۲ اردیبهشت
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,500,000 ریال 13500000 ۱۲ اردیبهشت
گلدستون جزئیات: GS2000 / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 40.000 3,300,000 ریال 3300000 ۲۷ آبان
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,000,000 ریال 8000000 ۲۵ دی
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.50.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 ریال 11000000 ۲۵ دی
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 ریال 12000000 ۲۵ دی
یزد تایر سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 ریال 5200000 ۱۲ اردیبهشت
یزد تایر سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 5,000,000 ریال 5000000 ۲۷ آبان
یزد تایر سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,300,000 ریال 8300000 ۱۲ اردیبهشت
بریجستون جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,200,000 ریال 11200000 ۲۷ آبان
بریجستون جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 ریال 13000000 ۲۷ آبان
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 ریال 10500000 ۱۲ اردیبهشت
سومیتومو سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 12,500,000 ریال 12500000 ۱۲ اردیبهشت
سومیتومو سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 13,000,000 ریال 13000000 ۱۲ اردیبهشت
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,700,000 ریال 12700000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 ریال 14000000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,700,000 ریال 14700000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 ریال 5000000 ۱۲ اردیبهشت
کویر تایر جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,100,000 ریال 6100000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,600,000 ریال 7600000 ۱۲ اردیبهشت
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 ریال 5000000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 ریال 6700000 ۴ شهریور
ایران تایر جزئیات: karena / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 ریال 5100000 ۲۶ شهریور
ایران تایر جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 6,300,000 ریال 6300000 ۲۶ شهریور
  مکسس جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 ریال 11000000 ۲۶ شهریور
  جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 ریال 8600000 ۲۶ شهریور
  پیرلی جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 ریال 13000000 ۲۶ شهریور
  سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 ریال 8400000 ۲۶ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,700,000 ریال 5700000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 ریال 6100000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 ریال 6500000 ۴ شهریور