نرخ قیمت مصالح ساختمانی

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 310 310 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 440 440 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 300 300 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 425 425 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 510 510 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 440 440 ۰۱ آبان
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 120 120 ۰۱ آبان
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۰ 145 145 ۰۱ آبان
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۰ 205 205 ۰۱ آبان
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۰ 140 140 ۰۱ آبان
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115 115 ۰۱ آبان
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۰ 130 130 ۰۱ آبان
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۲۰ 190 190 ۰۱ آبان
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۲۰ 130 130 ۰۱ آبان
بلوک سقفی ۲۵ تهران واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴۰*۲۵ 1,100 1100 ۰۱ آبان
سفال تیغه طرح فوم واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۲۵ 340 340 ۰۱ آبان
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105 105 ۰۱ آبان
آجر فشاری کوره ای(کرایه) واحد: تن / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 68,000 68000 ۰۱ آبان
آجر فشاری ماشینی(کرایه) واحد: تن / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 62,000 62000 ۰۱ آبان
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵*۱۰*۲۰ 120 120 ۰۱ آبان
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115 115 ۰۱ آبان
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 95 95 ۰۱ آبان
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105 105 ۰۱ آبان
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴٫۵*۱۰*۱۹ 85 85 ۰۱ آبان
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 220 220 ۰۱ آبان
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 230 230 ۰۱ آبان
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۴*۱۰*۲۱٫۵ 240 240 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 1,250 1250 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 1,400 1400 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 1,050 1050 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 750 750 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 1,050 1050 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 750 750 ۰۱ آبان
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۰*۲۰*۴۰ 650 650 ۰۱ آبان
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۱۵*۲۰*۵۰ 850 850 ۰۱ آبان
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) واحد: دانه ای / نوع بسته بندی: ۷*۲۰*۴۰ 650 650 ۰۱ آبان
دیوارگچی ساوه واحد: متر مربع / نوع بسته بندی: متر مربع 7,500 7500 ۰۱ آبان
دیوار گچی نوید واحد: متر مربع / نوع بسته بندی: متر مربع 7,000 7000 ۰۱ آبان
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) واحد: متر مربع / نوع بسته بندی: متر مربع 6,500 6500 ۰۱ آبان
پانل گچی ساوه واحد: قالب / نوع بسته بندی: قالب 3,500 3500 ۰۱ آبان
پانل گچی نوید واحد: قالب / نوع بسته بندی: قالب 3,400 3400 ۰۱ آبان
پانل گچی کاوه واحد: قالب / نوع بسته بندی: قالب 3,400 3400 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 1 تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 122,000 122000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ۵ تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 114,000 114000 ۰۱ آبان
سیمان پزولان ویژه (جدید) واحد: تن / نوع بسته بندی: پاکتی(لمینت) 103,000 103000 ۰۱ آبان
سیمان بنایی (جدید) واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 100,000 100000 ۰۱ آبان
سیمان پزولانی تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 104,000 104000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۱ تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 97,000 97000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 96,000 96000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 5 تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 98,000 98000 ۰۱ آبان
سیمان پزولانی تهران واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 86,000 86000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 1 آبیک واحد: تن / نوع بسته بندی: پاکتی(کاغذ) 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 آبیک واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 117,000 117000 ۰۱ آبان
سیمان سفید ارومیه واحد: تن / نوع بسته بندی: پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000 193000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۱ ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 117,000 117000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 116,000 116000 ۰۱ آبان
سیمان پزولانی ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ ساوه واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 101,000 101000 ۰۱ آبان
سیمان سفید۲۵کیلویی واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 198,000 198000 ۰۱ آبان
سیمان سفید ۵۰ کیلویی واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 194,000 194000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ۲ جاجرود واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 116,500 116500 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ شمال واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت (برزنتی) 116,500 116500 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ جاجرود واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 101,000 101000 ۰۱ آبان
سیمان سفید دماوند ۵۰kg واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 187,500 187500 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 نایین واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان سرباره نائین واحد: تن / نوع بسته بندی: لمینت(برزنتی) 109,000 109000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 نایین واحد: تن / نوع بسته بندی: فله (بونکر) 96,000 96000 ۰۱ آبان
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 16,000 16000 ۰۱ آبان
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 17,000 17000 ۰۱ آبان
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 16,500 16500 ۰۱ آبان
ماسه ۱ بار شسته مخلوط واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 15,000 15000 ۰۱ آبان
ماسه شکسته خورده سنگ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه سنگ و بنایی ) 14,000 14000 ۰۱ آبان
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بنایی ) 13,000 13000 ۰۱ آبان
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن و سنگ ) 13,500 13500 ۰۱ آبان
شن نخودی ۱٫۵٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 14,000 14000 ۰۱ آبان
شن بادامی ۲٫۰٫۰ واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 15,500 15500 ۰۱ آبان
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه بتن ) 14,000 14000 ۰۱ آبان
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده واحد: تن / نوع بسته بندی: فله ( ویژه مقاومت پی ) 25,000 25000 ۰۱ آبان
گچ سیوا اسپندار واحد: تن 61 61 دلار ۰۱ آبان
گچ ساتن اسپندار واحد: تن 81 81 دلار ۰۱ آبان
گچ گیپتون اسپندار 30kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 5,000 5000 ۰۱ آبان
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,320 2320 ۰۱ آبان
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 1,950 1950 ۰۱ آبان
گچ سمنان آریان ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,500 2500 ۰۱ آبان
گچ سمنان زمرد ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,500 2500 ۰۱ آبان
گچ ساوه طلایی ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 3,000 3000 ۰۱ آبان
گچ سارالیت ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,850 2850 ۰۱ آبان
گچ سارالیت ۳۳kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,600 2600 ۰۱ آبان
گچ جبل ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,750 2750 ۰۱ آبان
گچ جبل ۳۳kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,800 2800 ۰۱ آبان
گچ کناف ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,950 2950 ۰۱ آبان
گچ ساران ۴۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,900 2900 ۰۱ آبان
ایران گچ ۳۳kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,750 2750 ۰۱ آبان
گچ سمنان نوع ۱ واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,600 2600 ۰۱ آبان
گچ جبل متین بدون کرایه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,200 2200 ۰۱ آبان
گچ سمنان حریر بدون کرایه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,450 2450 ۰۱ آبان
گچ سینا بدون کرایه واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 1,950 1950 ۰۱ آبان
گچ سمنان جم واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 2,550 2550 ۰۱ آبان
گچ بتگیبس ۳۰kg واحد: گونی / نوع بسته بندی: گونی 5,200 5200 ۰۱ آبان