نرخ قیمت قند و شکر

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
شکر فله 30,500 30500 ۳۱ اردیبهشت
قند کله فله 36,500 36500 ۳۱ اردیبهشت
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 29,500 29500 ۳۱ اردیبهشت
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 59,000 59000 ۳۱ اردیبهشت
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 3 97,500 97500 ۳۱ اردیبهشت
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 5 162,500 162500 ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته کارتنی 50 50 % ۳۱ اردیبهشت
قند و شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 3 117,500 117500 ۳۱ اردیبهشت
قند و شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 5 192,000 192000 ۳۱ اردیبهشت
قند و شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 10 375,000 375000 ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.5 20,000 20000 ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.7 30,500 30500 ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 36,500 36500 ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 71,000 71000 ۳۱ اردیبهشت
شکر بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 70 70 % ۳۱ اردیبهشت
شکر بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 70 70 % ۳۱ اردیبهشت
شکر بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 3 70 70 % ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.4 70 70 % ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.7 70 70 % ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 70 70 % ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 70 70 % ۳۱ اردیبهشت
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 3 70 70 % ۳۱ اردیبهشت