شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت قند و شکر

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
شکر فله 30,500 ریال 30500 ۲۲ مرداد
قند کله فله 36,500 ریال 36500 ۲۲ مرداد
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 29,500 ریال 29500 ۲۲ مرداد
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 59,000 ریال 59000 ۲۲ مرداد
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 3 97,500 ریال 97500 ۲۲ مرداد
شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 5 162,500 ریال 162500 ۲۲ مرداد
قند شکسته کارتنی 50 ریال 50 % ۲۲ مرداد
قند و شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 3 117,500 ریال 117500 ۲۲ مرداد
قند و شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 5 192,000 ریال 192000 ۲۲ مرداد
قند و شکر بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 10 375,000 ریال 375000 ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.5 20,000 ریال 20000 ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.7 30,500 ریال 30500 ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 36,500 ریال 36500 ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 71,000 ریال 71000 ۲۲ مرداد
شکر بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد
شکر بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد
شکر بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 3 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.4 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.7 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 0.9 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 1.8 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی وزن ( کیلو گرم ): 3 70 ریال 70 % ۲۲ مرداد