کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت زعفران

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
زعفران پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 75,000,000 75000000 ۲۴ آذر
زعفران پوشال درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 72,000,000 72000000 ۲۴ آذر
زعفران پوشال درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 67,000,000 67000000 ۲۴ آذر
زعفران نگین پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 95,000,000 95000000 ۱۲ آذر
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 7,000,000 7000000 ۲۴ آذر
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 12,000,000 12000000 ۱۲ خرداد
زعفران نگین صادراتی درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 100,000,000 100000000 ۲۴ آذر
زعفران دسته ( دختر پیچ ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 55,000,000 55000000 ۲۴ آذر
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 52,000,000 52000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 58,000,000 58000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 مالی 10% بدنی 20% ۲۲ مرداد
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 56,000,000 56000000 ۲۲ مرداد