کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت زعفران

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
زعفران پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 98,000,000 ریال 98000000 ۱۲ تیر
زعفران پوشال درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 96,000,000 ریال 96000000 ۱۲ تیر
زعفران پوشال درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 93,000,000 ریال 93000000 ۱۲ تیر
زعفران نگین پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 115,000,000 ریال 115000000 ۱۲ تیر
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 8,000,000 ریال 8000000 ۱۲ تیر
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 1,100,000 ریال 1100000 ۹ تیر
زعفران نگین صادراتی درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 125,000,000 ریال 125000000 ۱۲ تیر
زعفران دسته ( دختر پیچ ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 79,000,000 ریال 79000000 ۱۲ تیر
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 52,000,000 ریال 52000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 58,000,000 ریال 58000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 - مالی 10% بدنی 20% ۲۲ مرداد
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 102,000,000 ریال 102000000 ۱۲ تیر