شاخص یاب

نرخ قیمت زعفران

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
زعفران پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 53,000,000 53000000 ۱۲ خرداد
زعفران پوشال درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 مالی 10% بدنی 20% ۲۲ مرداد
زعفران پوشال درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 مالی 10% بدنی 20% ۲۲ مرداد
زعفران نگین پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 58,000,000 58000000 ۲۲ مرداد
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 15,000,000 15000000 ۱۲ خرداد
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 12,000,000 12000000 ۱۲ خرداد
زعفران نگین صادراتی درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 62,000,000 62000000 ۱۲ خرداد
زعفران دسته ( دختر پیچ ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 48,000,000 48000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 52,000,000 52000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 58,000,000 58000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 مالی 10% بدنی 20% ۲۲ مرداد
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 56,000,000 56000000 ۲۲ مرداد