شاخص یاب

نرخ قیمت زعفران

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
زعفران پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 72,000,000 72000000 ۲۴ شهریور
زعفران پوشال درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 68,000,000 68000000 ۲۴ شهریور
زعفران پوشال درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 65,000,000 65000000 ۲۴ شهریور
زعفران نگین پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 100,000,000 100000000 ۲۴ شهریور
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 10,000,000 10000000 ۲۴ شهریور
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 12,000,000 12000000 ۱۲ خرداد
زعفران نگین صادراتی درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 123,000,000 123000000 ۲۴ شهریور
زعفران دسته ( دختر پیچ ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 54,000,000 54000000 ۲۴ شهریور
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 52,000,000 52000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 58,000,000 58000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 مالی 10% بدنی 20% ۲۲ مرداد
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 56,000,000 56000000 ۲۲ مرداد