شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 35,300 35300 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 34,600 34600 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 35,600 35600 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 34,600 34600 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 35,300 35300 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 34,400 34400 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 34,300 34300 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 34,300 34300 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 34,300 34300 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 34,300 34300 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 34,700 34700 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 34,300 34300 ۲۹ خرداد
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 34,800 34800 ۲۹ خرداد
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 34,300 34300 ۲۹ خرداد
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 29,500 29500 ۲۹ خرداد
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 29,500 29500 ۲۹ خرداد
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 29,500 29500 ۲۹ خرداد
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 29,500 29500 ۲۹ خرداد
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 29,500 29500 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 4,170,000 4170000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 5,220,000 5220000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 6,210,000 6210000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 7,470,000 7470000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 9,630,000 9630000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 10,850,000 10850000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 12,550,000 12550000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 15,050,000 15050000 ۲۹ خرداد
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 18,000,000 18000000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 31,000 31000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 31,000 31000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 31,000 31000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 31,000 31000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 32,500 32500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 32,500 32500 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 33,000 33000 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 32,100 32100 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 32,100 32100 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 32,400 32400 ۲۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 34,000 34000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 33,000 33000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 33,000 33000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 33,000 33000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 33,000 33000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 33,000 33000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 33,200 33200 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 34,500 34500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 32,000 32000 ۲۹ خرداد
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 34,200 34200 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 31,900 31900 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 31,600 31600 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 31,300 31300 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 31,000 31000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 31,000 31000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 31,000 31000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 31,200 31200 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 32,500 32500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 32,500 32500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 32,800 32800 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,500 39500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 41,000 41000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 44,000 44000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 42,000 42000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 41,500 41500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 41,000 41000 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,500 39500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,500 39500 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 40,600 40600 ۲۹ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,700 39700 ۲۹ خرداد