کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,300 52300 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,300 52300 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,300 52300 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,300 52300 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,300 52300 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,300 52300 ۲۵ فروردین
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۱۳ اسفند
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 64,500 64500 ۲۵ فروردین
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 64,500 64500 ۲۵ فروردین
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 68,800 68800 ۱۸ فروردین
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 68,800 68800 ۱۸ فروردین
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 68,800 68800 ۱۸ فروردین
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 68,800 68800 ۱۸ فروردین
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 63,500 63500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 63,000 63000 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 63,500 63500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 63,000 63000 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 63,500 63500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 63,000 63000 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 62,500 62500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 62,500 62500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 62,500 62500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 62,500 62500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 62,500 62500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 62,500 62500 ۲۹ فروردین
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 63,600 63600 ۲۹ فروردین
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 62,500 62500 ۲۹ فروردین
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 53,500 53500 ۲۴ فروردین
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,500 53500 ۲۴ فروردین
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,500 53500 ۲۴ فروردین
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,500 53500 ۲۴ فروردین
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 53,500 53500 ۲۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 7,000,000 7000000 ۲۷ فروردین
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,180,000 8180000 ۲۷ فروردین
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,400,000 8400000 ۲۷ فروردین
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 10,000,000 10000000 ۲۷ فروردین
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 13,470,000 13470000 ۲۷ فروردین
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 14,380,000 14380000 ۲۸ فروردین
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 16,400,000 16400000 ۲۸ فروردین
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 18,450,000 18450000 ۲۵ فروردین
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 29,750,000 29750000 ۲۸ فروردین
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 58,000 58000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 58,000 58000 ۲۷ فروردین
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 48,900 48900 ۳۱ فروردین
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 47,400 47400 ۳۱ فروردین
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 47,400 47400 ۳۱ فروردین
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 47,400 47400 ۲۹ فروردین
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 47,400 47400 ۲۹ فروردین
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 47,400 47400 ۲۹ فروردین
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 47,400 47400 ۲۹ فروردین
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 47,400 47400 ۲۹ فروردین
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 47,400 47400 ۲۹ فروردین
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 47,400 47400 ۲۹ فروردین
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 49,100 49100 ۲۷ فروردین
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 59,000 59000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 49,200 49200 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 49,200 49200 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 49,200 49200 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 49,200 49200 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 49,200 49200 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 61,000 61000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 61,000 61000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 49,200 49200 ۲۷ فروردین
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 49,000 49000 ۲۷ فروردین
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 49,000 49000 ۲۷ فروردین
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 49,000 49000 ۲۷ فروردین
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 49,000 49000 ۲۷ فروردین
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 49,000 49000 ۲۷ فروردین
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 48,300 48300 ۲۷ فروردین
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 48,300 48300 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 63,000 63000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 63,000 63000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 63,000 63000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 63,000 63000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 61,500 61500 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 59,000 59000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 59,000 59000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 59,000 59000 ۲۷ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,000 89000 ۲۵ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,500 89500 ۲۵ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 108,500 108500 ۲۵ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 102,500 102500 ۲۵ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 94,500 94500 ۲۵ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,000 89000 ۲۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,000 89000 ۲۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 86,500 86500 ۲۵ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 88500 ۲۵ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 90,500 90500 ۲۵ فروردین