شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,300 46300 ۱۸ بهمن
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,300 46300 ۱۸ بهمن
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 41,800 41800 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 41,800 41800 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,700 46700 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,700 46700 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,500 46500 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,500 46500 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 41,700 41700 ۲۷ بهمن
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 41,700 41700 ۲۷ بهمن
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 43,600 43600 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 43,600 43600 ۱۲:۵۰:۳۵
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 52,500 52500 ۲۷ بهمن
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 53,500 53500 ۲۷ بهمن
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 58,500 58500 ۲۷ بهمن
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 58,500 58500 ۲۷ بهمن
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 58,500 58500 ۲۷ بهمن
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 58,500 58500 ۲۷ بهمن
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 57,000 57000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 56,500 56500 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 57,000 57000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 56,500 56500 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 57,000 57000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 56,500 56500 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 56,000 56000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 56,000 56000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 56,000 56000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 56,000 56000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 56,000 56000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 56,000 56000 ۲۹ بهمن
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 57,100 57100 ۲۹ بهمن
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 56,000 56000 ۲۹ بهمن
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 46,000 46000 ۲۷ بهمن
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 46,000 46000 ۲۷ بهمن
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 46,000 46000 ۲۷ بهمن
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 46,000 46000 ۲۷ بهمن
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 46,000 46000 ۲۷ بهمن
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,800,000 6800000 ۲۴ بهمن
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,050,000 8050000 ۲۸ بهمن
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,550,000 8550000 ۲۸ بهمن
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,080,000 9080000 ۲۸ بهمن
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 11,870,000 11870000 ۲۸ بهمن
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 13,700,000 13700000 ۲۸ بهمن
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 14,800,000 14800000 ۲۸ بهمن
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 17,700,000 17700000 ۲۸ بهمن
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 29,750,000 29750000 ۲۸ بهمن
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 50,000 50000 ۲۳ بهمن
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 50,000 50000 ۲۳ بهمن
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 50,000 50000 ۲۳ بهمن
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 50,000 50000 ۲۳ بهمن
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 47,500 47500 ۲۳ بهمن
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 47,500 47500 ۲۳ بهمن
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 45,300 45300 ۲۷ بهمن
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 43,400 43400 ۲۸ بهمن
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 43,400 43400 ۲۸ بهمن
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 45,600 45600 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 45,600 45600 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 45,600 45600 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 45,600 45600 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 45,600 45600 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 45,600 45600 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 45,600 45600 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 46,500 46500 ۲۹ بهمن
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 49,400 49400 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 57,500 57500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 59,500 59500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 46,000 46000 ۲۸ بهمن
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 45,500 45500 ۲۸ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 56,500 56500 ۲۴ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 51,400 51400 ۲۳ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 52,000 52000 ۲۳ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 50,700 50700 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 51,500 51500 ۲۴ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 50,000 50000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 51,500 51500 ۲۴ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 50,000 50000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 50,000 50000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 47,000 47000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 47,000 47000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 47,000 47000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 73500 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 74000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 93,500 93500 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,500 84500 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 77,500 77500 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 75,500 75500 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 74000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 74000 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,300 73300 ۲۷ بهمن
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,500 73500 ۲۷ بهمن