شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 57,700 57700 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 57,000 57000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 57,700 57700 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 57,000 57000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 57,600 57600 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 57,000 57000 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 56,700 56700 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 56,700 56700 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 56,700 56700 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 56,700 56700 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 57,500 57500 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 56,700 56700 ۲۶ شهریور
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 57,500 57500 ۲۶ شهریور
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 56,700 56700 ۲۶ شهریور
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 40,000 40000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 40,000 40000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 40,000 40000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 40,000 40000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 40,000 40000 ۲۴ شهریور
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,050,000 6050000 ۲۶ شهریور
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,350,000 8350000 ۲۶ شهریور
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,450,000 8450000 ۲۶ شهریور
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,550,000 9550000 ۲۶ شهریور
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 12,950,000 12950000 ۲۶ شهریور
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 13,650,000 13650000 ۲۴ شهریور
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 16,000,000 16000000 ۲۴ شهریور
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 19,000,000 19000000 ۲۴ شهریور
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 29,500,000 29500000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 39,700 39700 ۲۱ شهریور
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 39,700 39700 ۲۱ شهریور
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 39,700 39700 ۲۱ شهریور
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 39,700 39700 ۲۱ شهریور
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۱۹ شهریور
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۱۹ شهریور
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 44,300 44300 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 41,700 41700 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 41,700 41700 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 44,500 44500 ۲۶ شهریور
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 50,200 50200 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 44,400 44400 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 44,400 44400 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 44,400 44400 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 45,300 45300 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 47,000 47000 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 50,000 50000 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 50,000 50000 ۲۶ شهریور
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 44,400 44400 ۲۶ شهریور
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 43,700 43700 ۲۶ شهریور
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 43,700 43700 ۲۶ شهریور
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 43,700 43700 ۲۶ شهریور
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 43,700 43700 ۲۶ شهریور
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 43,700 43700 ۲۶ شهریور
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 43,700 43700 ۲۶ شهریور
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 43,700 43700 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 59,000 59000 ۲۷ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 52,500 52500 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 52,500 52500 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 44,000 44000 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 40,200 40200 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 40,200 40200 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 40,200 40200 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 40,200 40200 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 40,200 40200 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 40,500 40500 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 40,500 40500 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 40,500 40500 ۲۶ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,000 73000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 84,800 84800 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 75,000 75000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 71,000 71000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 67,000 67000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 76,000 76000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 66,000 66000 ۲۴ شهریور
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 69,500 69500 ۲۴ شهریور