کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,500 47500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,500 47500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 50,500 50500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 51500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 51500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,500 47500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,500 47500 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 48,000 48000 ۲۶ خرداد
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 48,000 48000 ۲۶ خرداد
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 54,000 54000 ۲۵ خرداد
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 54,000 54000 ۲۵ خرداد
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 63,000 63000 ۲۵ خرداد
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 63,000 63000 ۲۵ خرداد
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 65,000 65000 ۲۵ خرداد
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 65,000 65000 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 66,500 66500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 66,500 66500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 66,500 66500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 66,000 66000 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 66,500 66500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 66,500 66500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 65,500 65500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 65,500 65500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 65,500 65500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 65,500 65500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 65,500 65500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 65,500 65500 ۲۵ خرداد
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 66,600 66600 ۲۵ خرداد
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 65,500 65500 ۲۵ خرداد
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 54,500 54500 ۱۸ خرداد
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 54,500 54500 ۱۸ خرداد
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 54,500 54500 ۱۸ خرداد
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 54,500 54500 ۱۸ خرداد
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 54,500 54500 ۱۸ خرداد
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 7,600,000 7600000 ۲۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 7,450,000 7450000 ۲۶ خرداد
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,450,000 8450000 ۲۶ خرداد
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,950,000 9950000 ۲۶ خرداد
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 14,250,000 14250000 ۲۶ خرداد
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 16,250,000 16250000 ۲۶ خرداد
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 18,250,000 18250000 ۲۶ خرداد
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 20,600,000 20600000 ۲۶ خرداد
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 31,500,000 31500000 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 62,000 62000 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 62,000 62000 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 62,000 62000 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 62,000 62000 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 60,000 60000 ۱۹ خرداد
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 60,000 60000 ۱۹ خرداد
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 47,300 47300 ۲۵ خرداد
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 45,500 45500 ۲۵ خرداد
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 45,500 45500 ۲۵ خرداد
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 46,500 46500 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 46,500 46500 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 46,500 46500 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 46,500 46500 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 46,500 46500 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 46,500 46500 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 46,500 46500 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 48,400 48400 ۲۶ خرداد
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 51,500 51500 ۲۰ خرداد
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 49,500 49500 ۱۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 49,500 49500 ۱۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 49,500 49500 ۱۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 49,500 49500 ۱۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 49,500 49500 ۱۹ خرداد
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 64,000 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 64,000 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 49,500 49500 ۱۹ خرداد
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 49,300 49300 ۱۹ خرداد
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 49,300 49300 ۱۹ خرداد
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 49,300 49300 ۱۹ خرداد
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 49,300 49300 ۱۹ خرداد
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 49,300 49300 ۱۹ خرداد
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 49,300 49300 ۱۹ خرداد
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 49,300 49300 ۱۹ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 66,500 66500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 65,500 65500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 65,500 65500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 65,500 65500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 62,500 62500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 62,500 62500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 62,500 62500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 62,500 62500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 62,500 62500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 60,500 60500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 60,500 60500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 60,500 60500 ۲۶ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,000 88000 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,000 88000 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 118,500 118500 ۱۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 100,500 100500 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 91,700 91700 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 88500 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 89,000 89000 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 88500 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,000 88000 ۲۱ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 87,500 87500 ۲۱ خرداد