شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 39,800 39800 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 39,800 39800 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 36,500 36500 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 36,500 36500 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 40,300 40300 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 40,300 40300 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 40,300 40300 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 40,300 40300 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 37,500 37500 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 37,500 37500 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 37,500 37500 ۲۴ دی
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 37,500 37500 ۲۴ دی
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 43,700 43700 ۲۴ دی
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 43,700 43700 ۲۴ دی
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 52,100 52100 ۲۴ دی
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 52,100 52100 ۲۴ دی
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۴ دی
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۴ دی
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 49,500 49500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 49,000 49000 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 49,500 49500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 49,000 49000 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 49,500 49500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 49,000 49000 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 48,500 48500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 48,500 48500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 48,500 48500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 48,500 48500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 48,500 48500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 48,500 48500 ۲۶ دی
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 49,300 49300 ۲۶ دی
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 48,500 48500 ۲۶ دی
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 41,000 41000 ۳ دی
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 41,000 41000 ۳ دی
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 41,000 41000 ۳ دی
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 41,000 41000 ۳ دی
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 41,000 41000 ۳ دی
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,050,000 6050000 ۱۸ دی
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 7,640,000 7640000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 8,250,000 8250000 ۲۵ دی
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 8,450,000 8450000 ۲۳ دی
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 10,760,000 10760000 ۲۳ دی
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 11,500,000 11500000 ۲۳ دی
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 13,400,000 13400000 ۲۳ دی
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 15,850,000 15850000 ۲۳ دی
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 28,000,000 28000000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۱۵ دی
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 40,000 40000 ۱۵ دی
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 37,000 37000 ۱۲:۰۱:۰۰
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 35,000 35000 ۱۲:۰۱:۰۰
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 35,000 35000 ۱۲:۰۱:۰۰
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 35,800 35800 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 35,800 35800 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 35,800 35800 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 35,800 35800 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 35,800 35800 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 35,800 35800 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 35,800 35800 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 36,600 36600 ۲۹ دی
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 42,300 42300 ۸ دی
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 37,000 37000 ۲۵ دی
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 37,000 37000 ۲۵ دی
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 37,000 37000 ۲۵ دی
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 37,000 37000 ۲۵ دی
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 37,000 37000 ۲۵ دی
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 47,000 47000 ۸ دی
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 50,000 50000 ۸ دی
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 37,000 37000 ۲۵ دی
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 37,200 37200 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 37,200 37200 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 37,200 37200 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 37,200 37200 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 37,200 37200 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 37,200 37200 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 37,200 37200 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 50,600 50600 ۱۱:۵۰:۵۱
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 46,600 46600 ۱۷ دی
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 47,800 47800 ۱۵ دی
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 43,500 43500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 44,400 44400 ۲۵ دی
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 42,500 42500 ۱۵ دی
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 41,500 41500 ۲۳ دی
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 40,500 40500 ۲۳ دی
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 40,800 40800 ۱۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 85,000 85000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 77,500 77500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 72,500 72500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 71,500 71500 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۵ دی
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 70,000 70000 ۲۵ دی