شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 ریال 51500 ۲۳ آبان
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 ریال 51500 ۲۳ آبان
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,500 ریال 46500 ۲۳ آبان
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,500 ریال 46500 ۲۳ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 ریال 51500 ۱۹ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 ریال 51500 ۱۹ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 ریال 51500 ۲۳ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 51,500 ریال 51500 ۲۳ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,000 ریال 47000 ۱۹ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,000 ریال 47000 ۱۹ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,000 ریال 47000 ۲۳ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,000 ریال 47000 ۲۳ آبان
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 50,500 ریال 50500 ۱۹ آبان
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 50,500 ریال 50500 ۲۳ آبان
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 53,300 ریال 53300 ۱۹ آبان
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 53,300 ریال 53300 ۱۹ آبان
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۱۹ آبان
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 53,500 ریال 53500 ۱۹ آبان
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 64,500 ریال 64500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 64,000 ریال 64000 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 64,500 ریال 64500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 64,000 ریال 64000 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 64,500 ریال 64500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 64,000 ریال 64000 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 62,500 ریال 62500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 62,500 ریال 62500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 62,500 ریال 62500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 62,500 ریال 62500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 62,500 ریال 62500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 62,500 ریال 62500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 63,600 ریال 63600 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 62,500 ریال 62500 ۱۴:۰۲:۳۱
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 49,000 ریال 49000 ۱۵ مهر
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 49,000 ریال 49000 ۲۴ شهریور
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,700,000 ریال 6700000 ۲۱ آبان
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,400,000 ریال 8400000 ۲۵ آبان
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 10,000,000 ریال 10000000 ۲۵ آبان
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 11,900,000 ریال 11900000 ۲۵ آبان
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 14,400,000 ریال 14400000 ۲۵ آبان
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 16,750,000 ریال 16750000 ۲۲ آبان
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 19,300,000 ریال 19300000 ۲۵ آبان
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 23,000,000 ریال 23000000 ۲۵ آبان
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 31,900,000 ریال 31900000 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,000 ریال 55000 ۱ آبان
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,000 ریال 55000 ۱ آبان
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,000 ریال 55000 ۱ آبان
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 55,000 ریال 55000 ۱ آبان
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 54,300 ریال 54300 ۱ آبان
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 54,300 ریال 54300 ۱ آبان
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 44,400 ریال 44400 ۱۹ آبان
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 42,400 ریال 42400 ۱۹ آبان
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 42,400 ریال 42400 ۱۹ آبان
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 44,000 ریال 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 44,000 ریال 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 44,000 ریال 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 44,000 ریال 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 44,000 ریال 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 44,000 ریال 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 44,000 ریال 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 45,900 ریال 45900 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 46,500 ریال 46500 ۱۹ آبان
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 45,300 ریال 45300 ۱۱ آبان
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 45,300 ریال 45300 ۱۱ آبان
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 45,300 ریال 45300 ۱۱ آبان
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 46,000 ریال 46000 ۱۴ آبان
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 46,000 ریال 46000 ۱۴ آبان
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 64,000 ریال 64000 ۳۱ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 47,000 ریال 47000 ۱۱ آبان
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 45,300 ریال 45300 ۱۱ آبان
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 44,500 ریال 44500 ۱۴ آبان
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 44,500 ریال 44500 ۱۴ آبان
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 44,500 ریال 44500 ۱۴ آبان
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 44,500 ریال 44500 ۱۴ آبان
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 43,500 ریال 43500 ۱۴ آبان
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 44,000 ریال 44000 ۱۱ آبان
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 61,500 ریال 61500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 59,500 ریال 59500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 60,000 ریال 60000 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 60,500 ریال 60500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 60,500 ریال 60500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 60,500 ریال 60500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 60,500 ریال 60500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 60,500 ریال 60500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 60,500 ریال 60500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 58,500 ریال 58500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 58,500 ریال 58500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 58,500 ریال 58500 ۱۶:۰۹:۴۹
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 ریال 74000 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 75,500 ریال 75500 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 93,000 ریال 93000 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 87,000 ریال 87000 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 83,500 ریال 83500 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 ریال 74000 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,500 ریال 74500 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 ریال 74000 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,500 ریال 74500 ۲۵ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 ریال 74000 ۲۵ آبان