نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 32,200 32200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 31,500 31500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 32,500 32500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 31,500 31500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 32,200 32200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 31,400 31400 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 31,200 31200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 31,200 31200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 31,200 31200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 31,200 31200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 31,600 31600 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 31,200 31200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 31,700 31700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 31,200 31200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 24,700 24700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 24,700 24700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 24,700 24700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 24,700 24700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 24,700 24700 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 3,910,000 3910000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 4,720,000 4720000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 5,640,000 5640000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 7,000,000 7000000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 8,630,000 8630000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 10,050,000 10050000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 11,600,000 11600000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 13,830,000 13830000 ۰۶ اردیبهشت
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 17,200,000 17200000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 28,000 28000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 28,000 28000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 28,000 28000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 28,000 28000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,500 29500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,500 29500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 26,700 26700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 26,000 26000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 26,000 26000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 26,300 26300 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 26,200 26200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 26,200 26200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 26,200 26200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 26,200 26200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 26,200 26200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 26,200 26200 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 26,700 26700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 31,500 31500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 27,300 27300 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 27,500 27500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 30,000 30000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 33,600 33600 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 26,300 26300 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 26,800 26800 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 30,600 30600 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 29,000 29000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 29,000 29000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 28,600 28600 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 28,600 28600 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 28,500 28500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 28,500 28500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 28,500 28500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 28,500 28500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 29,500 29500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 29,500 29500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 29,500 29500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,400 38400 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,900 39900 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 42,700 42700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 40,700 40700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,700 39700 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,500 38500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,500 38500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,000 38000 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,500 39500 ۰۶ اردیبهشت
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,400 38400 ۰۶ اردیبهشت