نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 30,100 30100 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 29,300 29300 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 29,600 29600 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 29,300 29300 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 30,100 30100 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 29,300 29300 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 29,100 29100 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 29,100 29100 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 29,100 29100 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 29,100 29100 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 29,700 29700 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 29,100 29100 ۰۴ فروردین
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 29,700 29700 ۰۴ فروردین
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 29,100 29100 ۰۴ فروردین
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 23,000 23000 ۰۴ فروردین
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 23,000 23000 ۰۴ فروردین
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 23,000 23000 ۰۴ فروردین
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 23,000 23000 ۰۴ فروردین
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 23,000 23000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 3,910,000 3910000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 4,550,000 4550000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 5,390,000 5390000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 6,480,000 6480000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 8,250,000 8250000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 9,600,000 9600000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 11,200,000 11200000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 13,200,000 13200000 ۰۴ فروردین
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 16,570,000 16570000 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 27,600 27600 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 27,600 27600 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 27,700 27700 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 27,500 27500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 28,500 28500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 28,500 28500 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 25,300 25300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 23,750 23750 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 23,750 23750 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 24,300 24300 ۰۴ فروردین
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 29,000 29000 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 24,900 24900 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 24,900 24900 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 24,900 24900 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 25,500 25500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 25,500 25500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 27,000 27000 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 30,500 30500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 24,600 24600 ۰۴ فروردین
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 25,000 25000 ۰۴ فروردین
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 25,000 25000 ۰۴ فروردین
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 25,000 25000 ۰۴ فروردین
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 25,000 25000 ۰۴ فروردین
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 25,000 25000 ۰۴ فروردین
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 25,000 25000 ۰۴ فروردین
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 25,000 25000 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 28,900 28900 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 29,500 29500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 29,500 29500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 27,500 27500 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 29,000 29000 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 27,200 27200 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 27,200 27200 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 27,400 27400 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 27,100 27100 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 28,200 28200 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 28,200 28200 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 28,200 28200 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,100 36100 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,800 36800 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,100 39100 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 37,300 37300 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,700 36700 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,600 36600 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,200 36200 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,100 36100 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,200 36200 ۰۴ فروردین
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 36,100 36100 ۰۴ فروردین