شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 53,000 53000 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 53,100 53100 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 52,600 52600 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 53,100 53100 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 52,600 52600 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 53,600 53600 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 52,000 52000 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 52,000 52000 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 52,000 52000 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 52,000 52000 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 52,800 52800 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 52,000 52000 ۲۴ مرداد
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 52,800 52800 ۲۴ مرداد
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 52,000 52000 ۲۴ مرداد
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 42,300 42300 ۲۴ مرداد
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,300 42300 ۲۴ مرداد
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,300 42300 ۲۴ مرداد
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,300 42300 ۲۴ مرداد
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 42,300 42300 ۲۴ مرداد
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 5,760,000 5760000 ۲۷ مرداد
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 7,570,000 7570000 ۲۷ مرداد
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 7,800,000 7800000 ۲۷ مرداد
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,400,000 9400000 ۲۷ مرداد
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 12,550,000 12550000 ۲۷ مرداد
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 13,900,000 13900000 ۲۳ مرداد
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 16,150,000 16150000 ۲۷ مرداد
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 19,250,000 19250000 ۲۴ مرداد
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 25,800,000 25800000 ۲۴ مرداد
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 38,300 38300 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 38,300 38300 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 38,300 38300 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 38,300 38300 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 41,000 41000 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 41,000 41000 ۲۷ مرداد
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 44,000 44000 ۲۷ مرداد
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 42,000 42000 ۲۷ مرداد
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 42,000 42000 ۲۷ مرداد
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 44,300 44300 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 44,300 44300 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 44,300 44300 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 44,300 44300 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 44,300 44300 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 44,300 44300 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 44,300 44300 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 44,500 44500 ۲۴ مرداد
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 48,500 48500 ۱۶ مرداد
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 44,000 44000 ۲۷ مرداد
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 44,000 44000 ۲۷ مرداد
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 44,000 44000 ۲۷ مرداد
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 44,300 44300 ۲۷ مرداد
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 45,300 45300 ۲۷ مرداد
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 46,200 46200 ۲۷ مرداد
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 46,200 46200 ۲۷ مرداد
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 45,300 45300 ۲۷ مرداد
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 43,700 43700 ۲۷ مرداد
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 43,700 43700 ۲۷ مرداد
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 43,700 43700 ۲۷ مرداد
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 43,700 43700 ۲۷ مرداد
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 43,700 43700 ۲۷ مرداد
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 43,700 43700 ۲۷ مرداد
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 43,700 43700 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 52,200 52200 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 43,200 43200 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 43,200 43200 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 38,500 38500 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 38,500 38500 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 38,500 38500 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 38,500 38500 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 38,500 38500 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 38,500 38500 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 41,000 41000 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 41,000 41000 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 41,000 41000 ۲۷ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 61,500 61500 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 73,000 73000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 79,000 79000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 65,000 65000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 63,000 63000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 62,000 62000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 62,000 62000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 74,000 74000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 61,000 61000 ۲۰ مرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 60,500 60500 ۲۰ مرداد