شاخص یاب

نرخ قیمت آهن آلات

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  هر کیلو خاموت 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 52,500 52500 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 46,700 46700 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 53,000 53000 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,200 47200 ۲۰ آبان
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 تولید کننده: - / شاخه: - / وزن: - 47,200 47200 ۲۰ آبان
  هر کیلو حرارتی شاخه: - / وزن: - 55,000 55000 ۲۳ آبان
  هر کیلو زیگزاگ شاخه: - / وزن: - 55,700 55700 ۲۳ آبان
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 شاخه: - / وزن: - 57,000 57000 ۲۳ آبان
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 شاخه: - / وزن: - 57,000 57000 ۲۳ آبان
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 شاخه: - / وزن: - 59,000 59000 ۲۰ آبان
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 شاخه: - / وزن: - 59,000 59000 ۲۰ آبان
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 64,000 64000 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 63,300 63300 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 63,600 63600 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 63,600 63600 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 64,000 64000 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 63,300 63300 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 63,000 63000 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 63,000 63000 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 63,000 63000 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 63,000 63000 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 63,200 63200 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 63,000 63000 ۲۳ آبان
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 63,200 63200 ۲۳ آبان
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 63,000 63000 ۲۳ آبان
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 43,600 43600 ۲۰ آبان
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 43,600 43600 ۲۰ آبان
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 43,600 43600 ۲۰ آبان
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 43,600 43600 ۲۰ آبان
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 43,600 43600 ۲۰ آبان
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 6,380,000 6380000 ۲۲ آبان
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 8,180,000 8180000 ۲۳ آبان
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 9,100,000 9100000 ۲۳ آبان
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 9,220,000 9220000 ۲۳ آبان
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 13,200,000 13200000 ۲۲ آبان
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 13,330,000 13330000 ۲۳ آبان
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 15,550,000 15550000 ۲۳ آبان
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 18,500,000 18500000 ۲۲ آبان
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 40,500,000 40500000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 44,000 44000 ۱۲ آبان
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 44,000 44000 ۱۲ آبان
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 44,000 44000 ۱۲ آبان
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 43,500 43500 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 41,600 41600 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 41,600 41600 ۲۰ آبان
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 44,600 44600 ۲۴ آبان
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 42,600 42600 ۲۴ آبان
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 42,600 42600 ۲۴ آبان
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 42,900 42900 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 42,900 42900 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 42,900 42900 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 42,900 42900 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 42,900 42900 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 42,900 42900 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 42,900 42900 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 43,100 43100 ۲۳ آبان
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 52,500 52500 ۲۲ آبان
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 45,700 45700 ۲۳ آبان
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 45,700 45700 ۲۳ آبان
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 45,700 45700 ۲۳ آبان
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 47,300 47300 ۲۳ آبان
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 47,200 47200 ۲۳ آبان
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 49,900 49900 ۲۰ آبان
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 53,000 53000 ۲۰ آبان
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 47,200 47200 ۱۲ آبان
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 45,300 45300 ۲۰ آبان
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 45,300 45300 ۲۰ آبان
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 45,300 45300 ۲۰ آبان
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 45,300 45300 ۲۰ آبان
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 45,300 45300 ۲۰ آبان
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 45,300 45300 ۲۰ آبان
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 45,300 45300 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 62,200 62200 ۲۳ آبان
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 54,000 54000 ۲۳ آبان
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 54,000 54000 ۲۳ آبان
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 47,000 47000 ۲۳ آبان
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 44,000 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 44,000 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 44,000 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 44,000 44000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 43,500 43500 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 42,500 42500 ۲۳ آبان
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 42,500 42500 ۲۳ آبان
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 42,500 42500 ۲۳ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 87,000 87000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 87,500 87500 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 111,500 111500 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 96,000 96000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 92,000 92000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,000 88000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 88500 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 86,000 86000 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 88,500 88500 ۲۰ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 86,000 86000 ۲۰ آبان