نرخ قیمت آهن آلات

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 3,190 3190 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 3,120 3120 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 3,190 3190 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 3,170 3170 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 3,190 3190 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 3,130 3130 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 3,090 3090 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 3,090 3090 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 3,090 3090 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 3,090 3090 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 3,090 3090 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 3,090 3090 ۲۷ آبان
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 3,130 3130 ۲۷ آبان
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 3,090 3090 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 1,975 1975 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 1,975 1975 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 1,975 1975 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 1,975 1975 ۲۷ آبان
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 1,975 1975 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 392,000 392000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 433,000 433000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 512,000 512000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 617,000 617000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 786,000 786000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 912,000 912000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 1,073,000 1073000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 1,267,000 1267000 ۲۷ آبان
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 1,531,000 1531000 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 2,450 2450 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 2,450 2450 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 2,450 2450 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 2,450 2450 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 2,390 2390 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 2,340 2340 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 2,220 2220 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 2,100 2100 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 2,100 2100 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 2,115 2115 ۲۷ آبان
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 2,480 2480 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 2,100 2100 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 2,100 2100 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 2,100 2100 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 2,100 2100 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 2,100 2100 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 2,480 2480 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 2,900 2900 ۲۷ آبان
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 2,200 2200 ۲۷ آبان
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 2,160 2160 ۲۷ آبان
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 2,160 2160 ۲۷ آبان
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 2,160 2160 ۲۷ آبان
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 2,160 2160 ۲۷ آبان
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 2,160 2160 ۲۷ آبان
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 2,160 2160 ۲۷ آبان
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 2,160 2160 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 3,070 3070 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 2,820 2820 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 2,820 2820 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 2,820 2820 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 2,490 2490 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 2,460 2460 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 2,460 2460 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 2,480 2480 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 2,455 2455 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 2,375 2375 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 2,310 2310 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 2,300 2300 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,620 3620 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,840 3840 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 4,100 4100 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,730 3730 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,650 3650 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,580 3580 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,580 3580 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,570 3570 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,670 3670 ۲۷ آبان
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 3,670 3670 ۲۷ آبان