نرخ برنج

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
برنج فجر 90,000 90000 ۳۰ اردیبهشت
برنج ندا 65,000 65000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه فجر 61,000 61000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه ندا 52,000 52000 ۳۰ اردیبهشت
برنج دودی 96,000 96000 ۳۰ اردیبهشت
برنج محسن 52,000 52000 ۳۰ اردیبهشت
برنج طبیعت 52,000 52000 ۳۰ اردیبهشت
برنج شيرودی 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه دمسیاه 79,000 79000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه شیرودی 53,000 53000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه عنبربو 52,000 52000 ۳۰ اردیبهشت
برنج عنبر بو 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه طارم سنگی 91,000 91000 ۳۰ اردیبهشت
برنج صدری هاشمی 116,000 116000 ۳۰ اردیبهشت
برنج طارم هاشمی 116,000 116000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه طارم هاشمی 79,000 79000 ۳۰ اردیبهشت
برنج طارم دم سیاه 116,000 116000 ۳۰ اردیبهشت
برنج کامفیروز اصل 100,000 100000 ۳۰ اردیبهشت
برنج طارم هاشمی رتون 135,000 135000 ۳۰ اردیبهشت
برنج طارم هاشمی فریدونکنار 126,000 126000 ۳۰ اردیبهشت
لاشه طارم هاشمی (فریدونکنار) 76,000 76000 ۳۰ اردیبهشت
برنج قهوه ای طارم سنگی فریدون‌کنار 130,000 130000 ۳۰ اردیبهشت
برنج قهوه ای طارم محلی فریدون‌کنار 127,000 127000 ۳۰ اردیبهشت
اروگوئه 50,000 50000 ۳۰ اردیبهشت
تایلندی 45,000 45000 ۳۰ اردیبهشت
آرژانتین 40,000 40000 ۳۰ اردیبهشت
انواع پاکستانی 27,000 27000 ۳۰ اردیبهشت
سایر انواع هندی 28,000 28000 ۳۰ اردیبهشت
برنج هندی آوازه 49,500 49500 ۳۰ اردیبهشت
دانه بلند 1121 - هندی 39,500 39500 ۳۰ اردیبهشت
برنج تایلندی هومالی 40,000 40000 ۳۰ اردیبهشت
وارداتی با برند بره نشان 35,000 35000 ۳۰ اردیبهشت
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی سایر برندها 41,000 41000 ۳۰ اردیبهشت
وارداتی - دانه بلند 1121 - هندی برندهای (محسن- مژد 50,000 50000 ۳۰ اردیبهشت
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی برندهای (آشپزباشی، 52,000 52000 ۳۰ اردیبهشت