نرخ باتری خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
50 اتمی 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
55 اتمی 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
60 اتمی 1,800,000 1800000 ۰۱ خرداد
66 اتمی 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
70 اتمی 2,150,000 2150000 ۰۱ خرداد
74 اتمی 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
88 اتمی 2,600,000 2600000 ۰۱ خرداد
100 اتمی 2,900,000 2900000 ۰۱ خرداد
50 اسیدی 1,550,000 1550000 ۰۱ خرداد
55 اسیدی 1,650,000 1650000 ۰۱ خرداد
60 اسیدی 1,750,000 1750000 ۰۱ خرداد
66 اسیدی 1,950,000 1950000 ۰۱ خرداد
70 اسیدی 2,100,000 2100000 ۰۱ خرداد
74 اسیدی 2,150,000 2150000 ۰۱ خرداد
88 اسیدی 2,500,000 2500000 ۰۱ خرداد
100 اسیدی 2,800,000 2800000 ۰۱ خرداد
120 اسیدی 3,300,000 3300000 ۰۱ خرداد
150 اسیدی 4,000,000 4000000 ۰۱ خرداد
170 اسیدی 4,400,000 4400000 ۰۱ خرداد
200 اسیدی 5,000,000 5000000 ۰۱ خرداد
50 (L2) 1,710,000 1710000 ۰۱ خرداد
55 (L2) 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
62 (L2) 2,100,000 2100000 ۰۱ خرداد
66 (L3) 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
74 (L3) 2,500,000 2500000 ۰۱ خرداد
88 (L4 کوتاه) 2,950,000 2950000 ۰۱ خرداد
100 (L4 کوتاه) 3,350,000 3350000 ۰۱ خرداد
60 (ریویی 6068) 2,040,000 2040000 ۰۱ خرداد
70 (قطب موافق 7029) 2,370,000 2370000 ۰۱ خرداد
60 (پیکانی قطب برعکس) 2,100,000 2100000 ۰۱ خرداد
70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 2,370,000 2370000 ۰۱ خرداد
35 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
45 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
55 1,650,000 1650000 ۰۱ خرداد
60 1,750,000 1750000 ۰۱ خرداد
65 1,900,000 1900000 ۰۱ خرداد
66 1,900,000 1900000 ۰۱ خرداد
70 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
74 2,500,000 2500000 ۰۱ خرداد
80 2,300,000 2300000 ۰۱ خرداد
88 2,600,000 2600000 ۰۱ خرداد
90 2,650,000 2650000 ۰۱ خرداد
100 2,750,000 2750000 ۰۱ خرداد
120 3,350,000 3350000 ۰۱ خرداد
150 4,150,000 4150000 ۰۱ خرداد
160 4,300,000 4300000 ۰۱ خرداد
170 4,500,000 4500000 ۰۱ خرداد
180 4,700,000 4700000 ۰۱ خرداد
200 5,100,000 5100000 ۰۱ خرداد
35 1,650,000 1650000 ۰۱ خرداد
45 1,750,000 1750000 ۰۱ خرداد
55 1,650,000 1650000 ۰۱ خرداد
60 2,050,000 2050000 ۰۱ خرداد
66 1,900,000 1900000 ۰۱ خرداد
70 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
74 2,550,000 2550000 ۰۱ خرداد
80 2,300,000 2300000 ۰۱ خرداد
88 3,000,000 3000000 ۰۱ خرداد
90 3,050,000 3050000 ۰۱ خرداد
100 3,200,000 3200000 ۰۱ خرداد
120 3,350,000 3350000 ۰۱ خرداد
150 4,800,000 4800000 ۰۱ خرداد
160 5,000,000 5000000 ۰۱ خرداد
170 5,100,000 5100000 ۰۱ خرداد
180 4,700,000 4700000 ۰۱ خرداد
200 5,800,000 5800000 ۰۱ خرداد
50 (اسیدی) 1,500,000 1500000 ۰۱ خرداد
55 (اسیدی) 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
60 (اسیدی) 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
66 (اسیدی) 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
70 (اسیدی) 2,300,000 2300000 ۰۱ خرداد
74 (اسیدی) 2,100,000 2100000 ۰۱ خرداد
88 (اسیدی) 2,850,000 2850000 ۰۱ خرداد
100 (اسیدی) 3,200,000 3200000 ۰۱ خرداد
120 (اسیدی) 3,100,000 3100000 ۰۱ خرداد
150 (اسیدی) 4,000,000 4000000 ۰۱ خرداد
170 (اسیدی) 5,100,000 5100000 ۰۱ خرداد
200 (اسیدی) 5,000,000 5000000 ۰۱ خرداد
50 سیلد ( اتمی ) 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
55 سیلد ( اتمی ) 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
60 سیلد ( اتمی ) 1,800,000 1800000 ۰۱ خرداد
66 سیلد ( اتمی ) 2,300,000 2300000 ۰۱ خرداد
70 سیلد ( اتمی ) 2,500,000 2500000 ۰۱ خرداد
74 سیلد ( اتمی ) 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
88 سیلد ( اتمی ) 3,000,000 3000000 ۰۱ خرداد
100 سیلد ( اتمی ) 3,400,000 3400000 ۰۱ خرداد
150 سیلد ( اتمی ) 4,800,000 4800000 ۰۱ خرداد
200 سیلد ( اتمی ) 6,150,000 6150000 ۰۱ خرداد
45 1,500,000 1500000 ۰۱ خرداد
50 1,500,000 1500000 ۰۱ خرداد
55 1,670,000 1670000 ۰۱ خرداد
60 1,800,000 1800000 ۰۱ خرداد
62 2,050,000 2050000 ۰۱ خرداد
66 2,050,000 2050000 ۰۱ خرداد
70 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
74 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
80 2,700,000 2700000 ۰۱ خرداد
88 2,700,000 2700000 ۰۱ خرداد
90 3,100,000 3100000 ۰۱ خرداد
100 3,100,000 3100000 ۰۱ خرداد
120 3,700,000 3700000 ۰۱ خرداد
150 4,200,000 4200000 ۰۱ خرداد
200 5,000,000 5000000 ۰۱ خرداد
35 1,500,000 1500000 ۰۱ خرداد
45 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
55 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
60 1,900,000 1900000 ۰۱ خرداد
62 1,950,000 1950000 ۰۱ خرداد
66 2,050,000 2050000 ۰۱ خرداد
70 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
75 2,300,000 2300000 ۰۱ خرداد
88 2,750,000 2750000 ۰۱ خرداد
90 2,800,000 2800000 ۰۱ خرداد
100 3,100,000 3100000 ۰۱ خرداد
120 3,700,000 3700000 ۰۱ خرداد
150 4,700,000 4700000 ۰۱ خرداد
160 5,000,000 5000000 ۰۱ خرداد
200 6,300,000 6300000 ۰۱ خرداد
35 1,750,000 1750000 ۰۱ خرداد
45 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
55 1,850,000 1850000 ۰۱ خرداد
60 1,950,000 1950000 ۰۱ خرداد
62 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
65 2,220,000 2220000 ۰۱ خرداد
66 2,220,000 2220000 ۰۱ خرداد
70 2,400,000 2400000 ۰۱ خرداد
74 2,500,000 2500000 ۰۱ خرداد
80 2,450,000 2450000 ۰۱ خرداد
88 2,850,000 2850000 ۰۱ خرداد
90 2,900,000 2900000 ۰۱ خرداد
100 3,000,000 3000000 ۰۱ خرداد
120 3,700,000 3700000 ۰۱ خرداد
150 4,500,000 4500000 ۰۱ خرداد
160 4,700,000 4700000 ۰۱ خرداد
170 4,900,000 4900000 ۰۱ خرداد
180 5,100,000 5100000 ۰۱ خرداد
200 5,500,000 5500000 ۰۱ خرداد
35 پوما 1,750,000 1750000 ۰۱ خرداد
45 پوما 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
35 1,500,000 1500000 ۰۱ خرداد
45 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
55 1,750,000 1750000 ۰۱ خرداد
60 1,850,000 1850000 ۰۱ خرداد
62 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
66 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
70 2,100,000 2100000 ۰۱ خرداد
74 2,300,000 2300000 ۰۱ خرداد
80 2,450,000 2450000 ۰۱ خرداد
88 2,700,000 2700000 ۰۱ خرداد
90 2,750,000 2750000 ۰۱ خرداد
100 2,900,000 2900000 ۰۱ خرداد
120 3,500,000 3500000 ۰۱ خرداد
150 4,300,000 4300000 ۰۱ خرداد
170 4,700,000 4700000 ۰۱ خرداد
180 4,900,000 4900000 ۰۱ خرداد
200 5,300,000 5300000 ۰۱ خرداد
35 1,250,000 1250000 ۰۱ خرداد
45 1,350,000 1350000 ۰۱ خرداد
55 1,500,000 1500000 ۰۱ خرداد
60 1,650,000 1650000 ۰۱ خرداد
66 1,800,000 1800000 ۰۱ خرداد
70 1,930,000 1930000 ۰۱ خرداد
74 2,050,000 2050000 ۰۱ خرداد
88 2,450,000 2450000 ۰۱ خرداد
90 2,500,000 2500000 ۰۱ خرداد
100 2,800,000 2800000 ۰۱ خرداد
120 3,380,000 3380000 ۰۱ خرداد
150 4,250,000 4250000 ۰۱ خرداد
200 5,700,000 5700000 ۰۱ خرداد
50 اتمی 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
55 اتمی 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
60 اتمی 1,800,000 1800000 ۰۱ خرداد
66 اتمی 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
74 اتمی 2,200,000 2200000 ۰۱ خرداد
90 اتمی 2,550,000 2550000 ۰۱ خرداد
200 اتمی 4,470,000 4470000 ۰۱ خرداد
50 اسیدی 1,500,000 1500000 ۰۱ خرداد
55 اسیدی 1,600,000 1600000 ۰۱ خرداد
60 اسیدی 1,700,000 1700000 ۰۱ خرداد
66 اسیدی 1,900,000 1900000 ۰۱ خرداد
70 اسیدی 2,000,000 2000000 ۰۱ خرداد
74 اسیدی 2,100,000 2100000 ۰۱ خرداد
80 اسیدی 2,300,000 2300000 ۰۱ خرداد
88 اسیدی 2,400,000 2400000 ۰۱ خرداد
90 اسیدی 2,400,000 2400000 ۰۱ خرداد
100 اسیدی 2,700,000 2700000 ۰۱ خرداد
120 اسیدی 3,100,000 3100000 ۰۱ خرداد
150 اسیدی 3,800,000 3800000 ۰۱ خرداد
170 اسیدی 4,200,000 4200000 ۰۱ خرداد
200 اسیدی 4,800,000 4800000 ۰۱ خرداد
35 1,050,000 1050000 ۰۱ خرداد
45 1,350,000 1350000 ۰۱ خرداد
55 1,650,000 1650000 ۰۱ خرداد
60 1,800,000 1800000 ۰۱ خرداد
62 1,850,000 1850000 ۰۱ خرداد
66 1,980,000 1980000 ۰۱ خرداد
70 2,450,000 2450000 ۰۱ خرداد
75 2,500,000 2500000 ۰۱ خرداد
88 2,650,000 2650000 ۰۱ خرداد
90 2,700,000 2700000 ۰۱ خرداد
100 3,450,000 3450000 ۰۱ خرداد
120 3,600,000 3600000 ۰۱ خرداد
150 5,050,000 5050000 ۰۱ خرداد
170 5,650,000 5650000 ۰۱ خرداد
200 6,650,000 6650000 ۰۱ خرداد