شاخص یاب

نرخ باتری خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  50 اتمی 2,550,000 2550000 ۳۰ دی
  55 اتمی 2,820,000 2820000 ۳۰ دی
  60 اتمی 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
  66 اتمی 3,430,000 3430000 ۳۰ دی
  70 اتمی 3,650,000 3650000 ۳۰ دی
  74 اتمی 3,870,000 3870000 ۳۰ دی
  90 اتمی 4,570,000 4570000 ۳۰ دی
  90 اسیدی 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
  100 اسیدی 5,200,000 5200000 ۲۹ آبان
  120 اسیدی 6,200,000 6200000 ۲۹ آبان
  150 اسیدی 7,750,000 7750000 ۳۰ دی
  200 اسیدی 10,400,000 10400000 ۳۰ دی
  190 12,400,000 12400000 ۲۹ آذر
  45 اتمی 3,760,000 3760000 ۳۰ دی
  55 اتمی 4,640,000 4640000 ۳۰ دی
  60 اتمی 5,080,000 5080000 ۳۰ دی
  62 اتمی 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
  66 اتمی 5,600,000 5600000 ۳۰ دی
  70 اتمی 5,960,000 5960000 ۳۰ دی
  75 اتمی 6,400,000 6400000 ۳۰ دی
  80 اتمی 6,840,000 6840000 ۳۰ دی
  90 اتمی 7,720,000 7720000 ۳۰ دی
  100 اتمی 8,600,000 8600000 ۳۰ دی
  55 اتمی 2,820,000 2820000 ۳۰ دی
  60 اتمی 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
  70 اتمی 3,650,000 3650000 ۳۰ دی
  74 اتمی 3,870,000 3870000 ۳۰ دی
  55 اتمی 3,270,000 3270000 ۱۴:۵۰:۵۳
  60 اتمی 3,590,000 3590000 ۱۴:۵۰:۵۳
  66 اتمی 3,960,000 3960000 ۱۴:۵۰:۵۳
  70 اتمی 4,220,000 4220000 ۱۴:۵۰:۵۳
  74 اتمی 4,470,000 4470000 ۱۴:۵۰:۵۳
  50 اتمی 2,050,000 2050000 ۳۰ دی
  55 اتمی 2,240,000 2240000 ۳۰ دی
  60 اتمی 2,440,000 2440000 ۳۰ دی
  66 اتمی 2,670,000 2670000 ۳۰ دی
  74 اتمی 2,970,000 2970000 ۳۰ دی
50 اتمی 3,200,000 3200000 ۱۸ مهر
55 اتمی 3,400,000 3400000 ۲۹ آذر
60 اتمی 3,700,000 3700000 ۲۹ آذر
66 اتمی 4,000,000 4000000 ۲۹ آذر
70 اتمی 4,200,000 4200000 ۲۹ آذر
74 اتمی 4,400,000 4400000 ۲۹ آذر
88 اتمی 5,300,000 5300000 ۲۹ آذر
100 اتمی 5,900,000 5900000 ۲۹ آذر
50 اسیدی 1,550,000 1550000 ۲۴ دی
55 اسیدی 1,650,000 1650000 ۲۴ دی
60 اسیدی 1,750,000 1750000 ۲۴ دی
66 اسیدی 1,950,000 1950000 ۲۴ دی
70 اسیدی 2,100,000 2100000 ۲۴ دی
74 اسیدی 2,150,000 2150000 ۲۴ دی
88 اسیدی 2,500,000 2500000 ۱۶ مهر
  35 اتمی 2,700,000 2700000 ۲۹ آذر
  45 اتمی 3,400,000 3400000 ۲۹ آذر
  50 اتمی 3,200,000 3200000 ۱۸ مهر
  55 اتمی 3,400,000 3400000 ۲۹ آذر
  60 اتمی 3,700,000 3700000 ۲۹ آذر
  66 اتمی 4,000,000 4000000 ۲۹ آذر
  70 اتمی 4,200,000 4200000 ۲۹ آذر
  74 اتمی 4,400,000 4400000 ۲۹ آذر
  88 اتمی 5,300,000 5300000 ۲۹ آذر
100 اسیدی 2,800,000 2800000 ۱۶ مهر
120 اسیدی 3,300,000 3300000 ۲۴ دی
150 اسیدی 8,500,000 8500000 ۱۸ مهر
170 اسیدی 9,700,000 9700000 ۱۸ مهر
200 اسیدی 5,000,000 5000000 ۱۶ مهر
  100 اتمی 5,900,000 5900000 ۲۹ آذر
  150 اتمی 8,500,000 8500000 ۲۹ آبان
  190 اتمی 10,700,000 10700000 ۲۹ آبان
55 (L2) 2,000,000 2000000 ۲۹ اردیبهشت
62 (L2) 2,600,000 2600000 ۱۵ خرداد
66 (L3) 2,200,000 2200000 ۲۹ اردیبهشت
60 (ریویی 6068) 2,500,000 2500000 ۱۵ خرداد
60 (پیکانی قطب برعکس) 2,100,000 2100000 ۲۹ اردیبهشت
70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 4,200,000 4200000 ۱۵ خرداد
35 1,600,000 1600000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,900,000 1900000 ۱۵ خرداد
55 2,000,000 2000000 ۱۵ خرداد
60 2,200,000 2200000 ۱۵ خرداد
65 2,310,000 2310000 ۱۵ خرداد
66 2,300,000 2300000 ۱۵ خرداد
70 2,400,000 2400000 ۱۵ خرداد
74 2,500,000 2500000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,900,000 2900000 ۱۵ خرداد
88 3,200,000 3200000 ۱۵ خرداد
90 3,300,000 3300000 ۱۵ خرداد
100 3,450,000 3450000 ۱۵ خرداد
120 4,250,000 4250000 ۱۵ خرداد
150 5,000,000 5000000 ۱۵ خرداد
160 4,300,000 4300000 ۲۰ فروردین
170 5,600,000 5600000 ۱۵ خرداد
180 4,700,000 4700000 ۲۰ فروردین
200 6,600,000 6600000 ۱۵ خرداد
35 1,650,000 1650000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,750,000 1750000 ۲۹ اردیبهشت
55 1,950,000 1950000 ۱۵ خرداد
60 2,050,000 2050000 ۲۹ اردیبهشت
66 2,250,000 2250000 ۱۵ خرداد
70 2,450,000 2450000 ۱۵ خرداد
74 2,550,000 2550000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,300,000 2300000 ۱۶ خرداد
88 3,000,000 3000000 ۲۹ اردیبهشت
90 3,050,000 3050000 ۲۹ اردیبهشت
100 3,200,000 3200000 ۲۹ اردیبهشت
120 4,000,000 4000000 ۱۵ خرداد
150 4,800,000 4800000 ۲۹ اردیبهشت
160 5,000,000 5000000 ۲۹ اردیبهشت
170 5,100,000 5100000 ۲۹ اردیبهشت
180 4,700,000 4700000 ۲۰ فروردین
200 5,800,000 5800000 ۲۹ اردیبهشت
50 سیلد ( اتمی ) 3,350,000 3350000 ۳۰ دی
55 سیلد ( اتمی ) 3,700,000 3700000 ۲۹ آذر
60 سیلد ( اتمی ) 4,060,000 4060000 ۳۰ دی
66 سیلد ( اتمی ) 4,480,000 4480000 ۳۰ دی
70 سیلد ( اتمی ) 4,770,000 4770000 ۳۰ دی
74 سیلد ( اتمی ) 5,050,000 5050000 ۳۰ دی
88 سیلد ( اتمی ) 5,800,000 5800000 ۲۹ آذر
100 سیلد ( اتمی ) 6,500,000 6500000 ۲۹ آذر
150 سیلد ( اتمی ) 9,500,000 9500000 ۲۹ آذر
200 سیلد ( اتمی ) 11,000,000 11000000 ۲۹ آبان
  35 ( اتمی ) 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
  45 ( اتمی ) 3,850,000 3850000 ۳۰ دی
  120 ( اتمی ) 7,600,000 7600000 ۲۹ آبان
  170 ( اتمی ) 11,000,000 11000000 ۲۹ آذر
  190 ( اتمی ) 11,700,000 11700000 ۲۹ آذر
35 2,550,000 2550000 ۲۹ آبان
45 3,050,000 3050000 ۲۹ آبان
50 3,250,000 3250000 ۲۹ آبان
55 3,260,000 3260000 ۳۰ دی
60 3,580,000 3580000 ۳۰ دی
62 2,050,000 2050000 ۲۲ مرداد
66 3,950,000 3950000 ۳۰ دی
70 4,210,000 4210000 ۳۰ دی
74 4,460,000 4460000 ۳۰ دی
80 2,700,000 2700000 ۲۲ مرداد
88 2,700,000 2700000 ۲۲ مرداد
90 3,100,000 3100000 ۲۲ مرداد
100 3,100,000 3100000 ۱۶ مهر
120 3,700,000 3700000 ۱۶ مهر
150 4,200,000 4200000 ۱۶ مهر
200 5,000,000 5000000 ۲۲ مرداد
  35 2,550,000 2550000 ۲۹ آبان
  45 3,050,000 3050000 ۲۹ آبان
  50 3,250,000 3250000 ۲۹ آبان
  55 3,260,000 3260000 ۳۰ دی
  60 3,580,000 3580000 ۳۰ دی
  66 3,950,000 3950000 ۳۰ دی
  70 4,210,000 4210000 ۳۰ دی
  74 4,460,000 4460000 ۳۰ دی
35 3,100,000 3100000 ۲۹ آذر
45 3,800,000 3800000 ۲۹ آذر
55 3,900,000 3900000 ۲۹ آذر
60 4,200,000 4200000 ۲۹ آذر
62 1,950,000 1950000 ۱ آذر
66 4,600,000 4600000 ۲۹ آذر
70 4,800,000 4800000 ۲۹ آذر
75 5,000,000 5000000 ۲۹ آذر
88 6,100,000 6100000 ۲۹ آذر
90 2,800,000 2800000 ۱ آذر
100 6,800,000 6800000 ۲۹ آذر
120 8,000,000 8000000 ۲۹ آذر
150 10,000,000 10000000 ۲۹ آذر
160 11,200,000 11200000 ۲۹ آذر
200 6,300,000 6300000 ۱ آذر
  35 3,100,000 3100000 ۲۹ آذر
  45 3,800,000 3800000 ۲۹ آذر
  55 3,900,000 3900000 ۲۹ آذر
  60 4,200,000 4200000 ۲۹ آذر
  66 4,600,000 4600000 ۲۹ آذر
  70 4,800,000 4800000 ۲۹ آذر
  75 5,000,000 5000000 ۲۹ آذر
  88 6,100,000 6100000 ۲۹ آذر
  100 6,800,000 6800000 ۲۹ آذر
  120 8,000,000 8000000 ۲۹ آذر
  150 10,000,000 10000000 ۲۹ آذر
  160 11,200,000 11200000 ۲۹ آذر
35 2,300,000 2300000 ۲۲ مرداد
45 2,850,000 2850000 ۲۲ مرداد
55 4,910,000 4910000 ۳۰ دی
60 5,380,000 5380000 ۳۰ دی
62 5,700,000 5700000 ۲۹ آذر
65 2,800,000 2800000 ۱۵ خرداد
66 6,000,000 6000000 ۲۹ آذر
70 6,310,000 6310000 ۳۰ دی
74 6,700,000 6700000 ۲۹ آذر
80 2,450,000 2450000 ۱۶ خرداد
88 7,800,000 7800000 ۲۹ آذر
90 8,170,000 8170000 ۳۰ دی
100 9,100,000 9100000 ۳۰ دی
120 10,900,000 10900000 ۲۹ آذر
150 13,500,000 13500000 ۲۹ آذر
160 4,700,000 4700000 ۱۶ خرداد
170 6,300,000 6300000 ۱۵ خرداد
180 5,100,000 5100000 ۱۶ خرداد
200 17,700,000 17700000 ۲۹ آذر
35 پوما 3,600,000 3600000 ۲۹ آذر
45 پوما 4,700,000 4700000 ۲۹ آذر
35 1,900,000 1900000 ۱۵ خرداد
45 2,200,000 2200000 ۱۵ خرداد
55 2,550,000 2550000 ۱۵ خرداد
60 2,800,000 2800000 ۱۵ خرداد
62 2,900,000 2900000 ۱۵ خرداد
66 3,050,000 3050000 ۱۵ خرداد
70 3,250,000 3250000 ۱۵ خرداد
74 3,450,000 3450000 ۱۵ خرداد
80 3,750,000 3750000 ۱۵ خرداد
88 4,100,000 4100000 ۱۵ خرداد
90 4,200,000 4200000 ۱۵ خرداد
100 4,650,000 4650000 ۱۵ خرداد
120 5,500,000 5500000 ۱۵ خرداد
150 6,900,000 6900000 ۱۵ خرداد
170 4,700,000 4700000 ۱۶ خرداد
180 4,900,000 4900000 ۱۶ خرداد
200 9,000,000 9000000 ۱۵ خرداد
50 اتمی 2,500,000 2500000 ۲۹ آذر
55 اتمی 2,600,000 2600000 ۲۹ آذر
60 اتمی 2,800,000 2800000 ۲۹ آذر
66 اتمی 3,000,000 3000000 ۲۹ آذر
74 اتمی 3,300,000 3300000 ۲۹ آذر
90 اتمی 4,700,000 4700000 ۲۹ آذر
200 اتمی 4,470,000 4470000 ۲۴ دی
50 اسیدی 2,350,000 2350000 ۲۹ آذر
55 اسیدی 2,450,000 2450000 ۲۹ آذر
60 اسیدی 2,700,000 2700000 ۲۹ آذر
66 اسیدی 2,900,000 2900000 ۲۹ آذر
70 اسیدی 3,100,000 3100000 ۲۹ آذر
74 اسیدی 3,200,000 3200000 ۲۹ آذر
80 اسیدی 2,300,000 2300000 ۲۹ اردیبهشت
88 اسیدی 4,700,000 4700000 ۲۹ آذر
90 اسیدی 4,600,000 4600000 ۲۹ آذر
100 اسیدی 5,200,000 5200000 ۲۹ آبان
120 اسیدی 6,200,000 6200000 ۲۹ آبان
150 اسیدی 8,000,000 8000000 ۲۹ آبان
170 اسیدی 4,200,000 4200000 ۲۹ اردیبهشت
200 اسیدی 10,600,000 10600000 ۲۹ آبان