شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ باتری خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  35 3,400,000 ریال 3400000 ۱ مهر
  45 4,100,000 ریال 4100000 ۱ مهر
  55 4,800,000 ریال 4800000 ۱ مهر
  60 5,200,000 ریال 5200000 ۱ مهر
  62 5,300,000 ریال 5300000 ۱ مهر
  66 5,700,000 ریال 5700000 ۱ مهر
  70 6,000,000 ریال 6000000 ۱ مهر
  74 6,200,000 ریال 6200000 ۱ مهر
  88 7,300,000 ریال 7300000 ۱ مهر
  90 7,400,000 ریال 7400000 ۱ مهر
  100 8,200,000 ریال 8200000 ۱ مهر
  120 9,700,000 ریال 9700000 ۱ مهر
  150 12,000,000 ریال 12000000 ۱ مهر
  170 13,500,000 ریال 13500000 ۱ مهر
  200 15,500,000 ریال 15500000 ۱ مهر
  50 اتمی 2,900,000 ریال 2900000 ۲۳ مهر
  55 اتمی 3,100,000 ریال 3100000 ۱ مهر
  60 اتمی 3,500,000 ریال 3500000 ۲۳ مهر
  66 اتمی 3,600,000 ریال 3600000 ۹ شهریور
  70 اتمی 4,000,000 ریال 4000000 ۲۳ مهر
  74 اتمی 4,000,000 ریال 4000000 ۱ مهر
  90 اتمی 4,650,000 ریال 4650000 ۹ شهریور
  90 اسیدی 4,700,000 ریال 4700000 ۲۳ مهر
  100 اسیدی 5,100,000 ریال 5100000 ۱۸ اردیبهشت
  120 اسیدی 6,100,000 ریال 6100000 ۱۸ اردیبهشت
  150 اسیدی 7,570,000 ریال 7570000 ۱ مهر
  200 اسیدی 9,500,000 ریال 9500000 ۹ شهریور
  190 12,600,000 ریال 12600000 ۹ شهریور
  آرمو 50 2,800,000 ریال 2800000 ۹ شهریور
  آرمو 55 3,000,000 ریال 3000000 ۹ شهریور
  آرمو 60 3,300,000 ریال 3300000 ۲۵ خرداد
  آرمو 66 3,500,000 ریال 3500000 ۹ شهریور
  آرمو 70 3,850,000 ریال 3850000 ۹ شهریور
  آرمو 74 3,900,000 ریال 3900000 ۹ شهریور
  آرمو 88 4,500,000 ریال 4500000 ۱۸ اردیبهشت
  آرمو 90 4,700,000 ریال 4700000 ۲۵ خرداد
  آرمو 100 5,200,000 ریال 5200000 ۹ شهریور
  آرمو 120 6,100,000 ریال 6100000 ۹ شهریور
  آرمو 150 7,500,000 ریال 7500000 ۹ شهریور
  آرمو 200 9,600,000 ریال 9600000 ۹ شهریور
  واریان 50 2,850,000 ریال 2850000 ۹ شهریور
  واریان 55 3,100,000 ریال 3100000 ۲۵ خرداد
  واریان 60 3,350,000 ریال 3350000 ۹ شهریور
  واریان 66 3,600,000 ریال 3600000 ۹ شهریور
  واریان 70 3,900,000 ریال 3900000 ۹ شهریور
  واریان 74 3,950,000 ریال 3950000 ۹ شهریور
  واریان 90 4,750,000 ریال 4750000 ۹ شهریور
  واریان 100 5,400,000 ریال 5400000 ۲۵ خرداد
  واریان 120 6,350,000 ریال 6350000 ۲۵ خرداد
  45 اتمی 3,500,000 ریال 3500000 ۱۶ اردیبهشت
  55 اتمی 3,850,000 ریال 3850000 ۹ شهریور
  60 اتمی 5,150,000 ریال 5150000 ۱۸ اردیبهشت
  62 اتمی 4,700,000 ریال 4700000 ۲۵ فروردین
  66 اتمی 4,900,000 ریال 4900000 ۲۵ فروردین
  70 اتمی 5,300,000 ریال 5300000 ۲۵ فروردین
  75 اتمی 6,600,000 ریال 6600000 ۲۵ فروردین
  80 اتمی 7,500,000 ریال 7500000 ۲۵ فروردین
  90 اتمی 8,200,000 ریال 8200000 ۲۵ فروردین
  100 اتمی 9,300,000 ریال 9300000 ۲۵ فروردین
  55 اتمی 3,100,000 ریال 3100000 ۱ مهر
  60 اتمی 3,530,000 ریال 3530000 ۱ مهر
  66 اتمی 3,620,000 ریال 3620000 ۲۸ شهریور
  70 اتمی 4,000,000 ریال 4000000 ۲۳ مهر
  74 اتمی 4,000,000 ریال 4000000 ۲۳ مهر
  55 اتمی 3,500,000 ریال 3500000 ۲۳ مهر
  60 اتمی 3,850,000 ریال 3850000 ۲۳ مهر
  66 اتمی 4,200,000 ریال 4200000 ۲۳ مهر
  70 اتمی 4,490,000 ریال 4490000 ۲۸ شهریور
  74 اتمی 4,770,000 ریال 4770000 ۲۳ مهر
  50 اتمی 2,450,000 ریال 2450000 ۲۳ مهر
  55 اتمی 2,680,000 ریال 2680000 ۲۳ مهر
  60 اتمی 2,900,000 ریال 2900000 ۲۳ مهر
  66 اتمی 3,100,000 ریال 3100000 ۲۳ مهر
  74 اتمی 3,500,000 ریال 3500000 ۲۳ مهر
  100 اتمی 4,700,000 ریال 4700000 ۲۳ مهر
50 اتمی 3,500,000 ریال 3500000 ۹ شهریور
55 اتمی 3,800,000 ریال 3800000 ۹ شهریور
60 اتمی 4,100,000 ریال 4100000 ۹ شهریور
66 اتمی 4,400,000 ریال 4400000 ۹ شهریور
70 اتمی 4,700,000 ریال 4700000 ۹ شهریور
74 اتمی 4,900,000 ریال 4900000 ۹ شهریور
88 اتمی 5,950,000 ریال 5950000 ۹ شهریور
100 اتمی 6,500,000 ریال 6500000 ۹ شهریور
50 اسیدی 1,550,000 ریال 1550000 ۲۴ دی
55 اسیدی 1,650,000 ریال 1650000 ۲۴ دی
60 اسیدی 1,750,000 ریال 1750000 ۲۴ دی
66 اسیدی 1,950,000 ریال 1950000 ۲۴ دی
70 اسیدی 2,100,000 ریال 2100000 ۲۴ دی
74 اسیدی 2,150,000 ریال 2150000 ۲۴ دی
88 اسیدی 2,500,000 ریال 2500000 ۱۶ مهر
100 اسیدی 2,800,000 ریال 2800000 ۱۶ مهر
120 اسیدی 3,300,000 ریال 3300000 ۲۴ دی
150 اسیدی 8,500,000 ریال 8500000 ۱۸ مهر
170 اسیدی 9,700,000 ریال 9700000 ۱۸ مهر
200 اسیدی 5,000,000 ریال 5000000 ۱۶ مهر
55 (L2) 2,000,000 ریال 2000000 ۲۹ اردیبهشت
62 (L2) 2,600,000 ریال 2600000 ۱۵ خرداد
66 (L3) 2,200,000 ریال 2200000 ۲۹ اردیبهشت
60 (ریویی 6068) 2,500,000 ریال 2500000 ۱۵ خرداد
60 (پیکانی قطب برعکس) 2,100,000 ریال 2100000 ۲۹ اردیبهشت
70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 4,200,000 ریال 4200000 ۱۵ خرداد
35 1,600,000 ریال 1600000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,900,000 ریال 1900000 ۱۵ خرداد
55 2,000,000 ریال 2000000 ۱۵ خرداد
60 2,200,000 ریال 2200000 ۱۵ خرداد
65 2,310,000 ریال 2310000 ۱۵ خرداد
66 2,300,000 ریال 2300000 ۱۵ خرداد
70 2,400,000 ریال 2400000 ۱۵ خرداد
74 2,500,000 ریال 2500000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,900,000 ریال 2900000 ۱۵ خرداد
88 3,200,000 ریال 3200000 ۱۵ خرداد
90 3,300,000 ریال 3300000 ۱۵ خرداد
100 3,450,000 ریال 3450000 ۱۵ خرداد
120 4,250,000 ریال 4250000 ۱۵ خرداد
150 5,000,000 ریال 5000000 ۱۵ خرداد
160 4,300,000 ریال 4300000 ۲۰ فروردین
170 5,600,000 ریال 5600000 ۱۵ خرداد
180 4,700,000 ریال 4700000 ۲۰ فروردین
200 6,600,000 ریال 6600000 ۱۵ خرداد
35 1,650,000 ریال 1650000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,750,000 ریال 1750000 ۲۹ اردیبهشت
55 1,950,000 ریال 1950000 ۱۵ خرداد
60 2,050,000 ریال 2050000 ۲۹ اردیبهشت
66 2,250,000 ریال 2250000 ۱۵ خرداد
70 2,450,000 ریال 2450000 ۱۵ خرداد
74 2,550,000 ریال 2550000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,300,000 ریال 2300000 ۱۶ خرداد
88 3,000,000 ریال 3000000 ۲۹ اردیبهشت
90 3,050,000 ریال 3050000 ۲۹ اردیبهشت
100 3,200,000 ریال 3200000 ۲۹ اردیبهشت
120 4,000,000 ریال 4000000 ۱۵ خرداد
150 4,800,000 ریال 4800000 ۲۹ اردیبهشت
160 5,000,000 ریال 5000000 ۲۹ اردیبهشت
170 5,100,000 ریال 5100000 ۲۹ اردیبهشت
180 4,700,000 ریال 4700000 ۲۰ فروردین
200 5,800,000 ریال 5800000 ۲۹ اردیبهشت
50 سیلد ( اتمی ) 3,500,000 ریال 3500000 ۹ شهریور
55 سیلد ( اتمی ) 3,800,000 ریال 3800000 ۹ شهریور
60 سیلد ( اتمی ) 4,000,000 ریال 4000000 ۲۵ خرداد
66 سیلد ( اتمی ) 4,400,000 ریال 4400000 ۹ شهریور
70 سیلد ( اتمی ) 4,700,000 ریال 4700000 ۹ شهریور
74 سیلد ( اتمی ) 4,900,000 ریال 4900000 ۹ شهریور
88 سیلد ( اتمی ) 5,950,000 ریال 5950000 ۹ شهریور
100 سیلد ( اتمی ) 6,500,000 ریال 6500000 ۹ شهریور
150 سیلد ( اتمی ) 9,300,000 ریال 9300000 ۹ شهریور
200 سیلد ( اتمی ) 12,100,000 ریال 12100000 ۹ شهریور
  35 ( اتمی ) 3,000,000 ریال 3000000 ۲۵ خرداد
  45 ( اتمی ) 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
  120 ( اتمی ) 7,600,000 ریال 7600000 ۲۵ خرداد
  170 ( اتمی ) 10,500,000 ریال 10500000 ۲۵ خرداد
  190 ( اتمی ) 11,600,000 ریال 11600000 ۲۵ خرداد
35 2,800,000 ریال 2800000 ۹ شهریور
45 3,000,000 ریال 3000000 ۹ شهریور
50 3,200,000 ریال 3200000 ۹ شهریور
55 3,500,000 ریال 3500000 ۲۳ مهر
60 3,800,000 ریال 3800000 ۲۳ مهر
62 2,050,000 ریال 2050000 ۲۲ مرداد
66 4,250,000 ریال 4250000 ۱ مهر
70 4,500,000 ریال 4500000 ۱ مهر
74 4,780,000 ریال 4780000 ۱ مهر
80 2,700,000 ریال 2700000 ۲۲ مرداد
88 2,700,000 ریال 2700000 ۲۲ مرداد
90 3,100,000 ریال 3100000 ۲۲ مرداد
100 3,100,000 ریال 3100000 ۱۶ مهر
120 3,700,000 ریال 3700000 ۱۶ مهر
150 4,200,000 ریال 4200000 ۱۶ مهر
200 5,000,000 ریال 5000000 ۲۲ مرداد
  35 2,800,000 ریال 2800000 ۹ شهریور
  45 3,000,000 ریال 3000000 ۹ شهریور
  50 3,200,000 ریال 3200000 ۹ شهریور
  55 3,500,000 ریال 3500000 ۲۳ مهر
  60 3,800,000 ریال 3800000 ۲۳ مهر
  66 4,250,000 ریال 4250000 ۱ مهر
  70 4,500,000 ریال 4500000 ۱ مهر
  74 4,780,000 ریال 4780000 ۱ مهر
35 3,000,000 ریال 3000000 ۱ مهر
45 3,300,000 ریال 3300000 ۱ مهر
55 4,100,000 ریال 4100000 ۲۵ خرداد
60 4,300,000 ریال 4300000 ۱ مهر
62 1,950,000 ریال 1950000 ۱ آذر
66 4,750,000 ریال 4750000 ۲۵ خرداد
70 5,000,000 ریال 5000000 ۱ مهر
75 5,200,000 ریال 5200000 ۲۵ خرداد
88 6,200,000 ریال 6200000 ۱ مهر
90 2,800,000 ریال 2800000 ۱ آذر
100 6,900,000 ریال 6900000 ۲۵ خرداد
120 8,400,000 ریال 8400000 ۱ مهر
150 10,100,000 ریال 10100000 ۲۵ خرداد
160 10,300,000 ریال 10300000 ۱۸ اردیبهشت
200 13,300,000 ریال 13300000 ۱ مهر
  35 3,000,000 ریال 3000000 ۱ مهر
  45 3,300,000 ریال 3300000 ۱ مهر
  55 4,100,000 ریال 4100000 ۲۵ خرداد
  60 4,300,000 ریال 4300000 ۱ مهر
  66 4,750,000 ریال 4750000 ۲۵ خرداد
  70 5,000,000 ریال 5000000 ۱ مهر
  75 5,200,000 ریال 5200000 ۲۵ خرداد
  88 6,200,000 ریال 6200000 ۱ مهر
  100 6,900,000 ریال 6900000 ۲۵ خرداد
  120 8,400,000 ریال 8400000 ۱ مهر
  150 10,100,000 ریال 10100000 ۲۵ خرداد
  160 10,300,000 ریال 10300000 ۱۸ اردیبهشت
  200 13,300,000 ریال 13300000 ۱ مهر
  55 3,600,000 ریال 3600000 ۱ مهر
  62 4,050,000 ریال 4050000 ۱ مهر
  66 4,300,000 ریال 4300000 ۱ مهر
  74 4,830,000 ریال 4830000 ۱ مهر
35 1,900,000 ریال 1900000 ۱۵ خرداد
45 2,200,000 ریال 2200000 ۱۵ خرداد
55 3,600,000 ریال 3600000 ۱ مهر
60 2,800,000 ریال 2800000 ۱۵ خرداد
62 4,050,000 ریال 4050000 ۱ مهر
66 4,300,000 ریال 4300000 ۱ مهر
70 3,250,000 ریال 3250000 ۱۵ خرداد
74 4,830,000 ریال 4830000 ۱ مهر
80 3,750,000 ریال 3750000 ۱۵ خرداد
88 4,100,000 ریال 4100000 ۱۵ خرداد
90 4,200,000 ریال 4200000 ۱۵ خرداد
100 4,650,000 ریال 4650000 ۱۵ خرداد
120 5,500,000 ریال 5500000 ۱۵ خرداد
150 6,900,000 ریال 6900000 ۱۵ خرداد
170 4,700,000 ریال 4700000 ۱۶ خرداد
180 4,900,000 ریال 4900000 ۱۶ خرداد
200 9,000,000 ریال 9000000 ۱۵ خرداد
35 2,800,000 ریال 2800000 ۱ مهر
45 3,200,000 ریال 3200000 ۱ مهر
55 3,600,000 ریال 3600000 ۱ مهر
60 3,900,000 ریال 3900000 ۱ مهر
66 4,200,000 ریال 4200000 ۱ مهر
70 4,400,000 ریال 4400000 ۱ مهر
74 4,600,000 ریال 4600000 ۱ مهر
88 5,400,000 ریال 5400000 ۱ مهر
90 2,500,000 ریال 2500000 ۱۶ مهر
100 6,600,000 ریال 6600000 ۱ مهر
120 7,750,000 ریال 7750000 ۱ مهر
150 8,600,000 ریال 8600000 ۱ مهر
200 10,700,000 ریال 10700000 ۱ مهر