شاخص یاب

نرخ باتری خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
50 اتمی 3,200,000 3200000 ۱۸ مهر
55 اتمی 3,400,000 3400000 ۱۸ مهر
60 اتمی 3,600,000 3600000 ۱۸ مهر
66 اتمی 3,900,000 3900000 ۱۸ مهر
70 اتمی 4,000,000 4000000 ۱۸ مهر
74 اتمی 4,300,000 4300000 ۱۸ مهر
88 اتمی 2,600,000 2600000 ۱۶ مهر
100 اتمی 2,900,000 2900000 ۱۶ مهر
50 اسیدی 1,550,000 1550000 ۲۴ دی
55 اسیدی 1,650,000 1650000 ۲۴ دی
60 اسیدی 1,750,000 1750000 ۲۴ دی
66 اسیدی 1,950,000 1950000 ۲۴ دی
70 اسیدی 2,100,000 2100000 ۲۴ دی
74 اسیدی 2,150,000 2150000 ۲۴ دی
88 اسیدی 2,500,000 2500000 ۱۶ مهر
  50 اتمی 3,200,000 3200000 ۱۸ مهر
  55 اتمی 3,400,000 3400000 ۱۸ مهر
  60 اتمی 3,600,000 3600000 ۱۸ مهر
  66 اتمی 3,900,000 3900000 ۱۸ مهر
  70 اتمی 4,000,000 4000000 ۱۸ مهر
  74 اتمی 4,300,000 4300000 ۱۸ مهر
100 اسیدی 2,800,000 2800000 ۱۶ مهر
120 اسیدی 3,300,000 3300000 ۲۴ دی
150 اسیدی 8,500,000 8500000 ۱۸ مهر
170 اسیدی 9,700,000 9700000 ۱۸ مهر
200 اسیدی 5,000,000 5000000 ۱۶ مهر
  150 اسیدی 8,500,000 8500000 ۱۸ مهر
  190 اسیدی 9,700,000 9700000 ۱۸ مهر
55 (L2) 2,000,000 2000000 ۲۹ اردیبهشت
62 (L2) 2,600,000 2600000 ۱۵ خرداد
66 (L3) 2,200,000 2200000 ۲۹ اردیبهشت
60 (ریویی 6068) 2,500,000 2500000 ۱۵ خرداد
60 (پیکانی قطب برعکس) 2,100,000 2100000 ۲۹ اردیبهشت
70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 4,200,000 4200000 ۱۵ خرداد
35 1,600,000 1600000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,900,000 1900000 ۱۵ خرداد
55 2,000,000 2000000 ۱۵ خرداد
60 2,200,000 2200000 ۱۵ خرداد
65 2,310,000 2310000 ۱۵ خرداد
66 2,300,000 2300000 ۱۵ خرداد
70 2,400,000 2400000 ۱۵ خرداد
74 2,500,000 2500000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,900,000 2900000 ۱۵ خرداد
88 3,200,000 3200000 ۱۵ خرداد
90 3,300,000 3300000 ۱۵ خرداد
100 3,450,000 3450000 ۱۵ خرداد
120 4,250,000 4250000 ۱۵ خرداد
150 5,000,000 5000000 ۱۵ خرداد
160 4,300,000 4300000 ۲۰ فروردین
170 5,600,000 5600000 ۱۵ خرداد
180 4,700,000 4700000 ۲۰ فروردین
200 6,600,000 6600000 ۱۵ خرداد
35 1,650,000 1650000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,750,000 1750000 ۲۹ اردیبهشت
55 1,950,000 1950000 ۱۵ خرداد
60 2,050,000 2050000 ۲۹ اردیبهشت
66 2,250,000 2250000 ۱۵ خرداد
70 2,450,000 2450000 ۱۵ خرداد
74 2,550,000 2550000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,300,000 2300000 ۱۶ خرداد
88 3,000,000 3000000 ۲۹ اردیبهشت
90 3,050,000 3050000 ۲۹ اردیبهشت
100 3,200,000 3200000 ۲۹ اردیبهشت
120 4,000,000 4000000 ۱۵ خرداد
150 4,800,000 4800000 ۲۹ اردیبهشت
160 5,000,000 5000000 ۲۹ اردیبهشت
170 5,100,000 5100000 ۲۹ اردیبهشت
180 4,700,000 4700000 ۲۰ فروردین
200 5,800,000 5800000 ۲۹ اردیبهشت
50 (اسیدی) 1,800,000 1800000 ۱۵ خرداد
55 (اسیدی) 1,900,000 1900000 ۱۵ خرداد
60 (اسیدی) 2,000,000 2000000 ۱۵ خرداد
66 (اسیدی) 2,200,000 2200000 ۲۹ اردیبهشت
70 (اسیدی) 2,300,000 2300000 ۲۹ اردیبهشت
74 (اسیدی) 2,500,000 2500000 ۱۵ خرداد
88 (اسیدی) 2,850,000 2850000 ۲۹ اردیبهشت
100 (اسیدی) 3,200,000 3200000 ۲۹ اردیبهشت
120 (اسیدی) 3,800,000 3800000 ۱۵ خرداد
150 (اسیدی) 4,750,000 4750000 ۱۵ خرداد
170 (اسیدی) 5,100,000 5100000 ۲۹ اردیبهشت
200 (اسیدی) 6,000,000 6000000 ۱۵ خرداد
50 سیلد ( اتمی ) 2,900,000 2900000 ۱ آبان
55 سیلد ( اتمی ) 3,200,000 3200000 ۱ آبان
60 سیلد ( اتمی ) 3,400,000 3400000 ۱ آبان
66 سیلد ( اتمی ) 3,700,000 3700000 ۱ آبان
70 سیلد ( اتمی ) 3,900,000 3900000 ۱ آبان
74 سیلد ( اتمی ) 4,000,000 4000000 ۱ آبان
88 سیلد ( اتمی ) 3,000,000 3000000 ۲۹ اردیبهشت
100 سیلد ( اتمی ) 3,400,000 3400000 ۲۹ اردیبهشت
150 سیلد ( اتمی ) 8,200,000 8200000 ۱ آبان
200 سیلد ( اتمی ) 10,000,000 10000000 ۱ آبان
35 2,400,000 2400000 ۱۸ مهر
45 2,900,000 2900000 ۱۸ مهر
50 3,100,000 3100000 ۱۸ مهر
55 3,400,000 3400000 ۱۸ مهر
60 3,600,000 3600000 ۱۸ مهر
62 2,050,000 2050000 ۲۲ مرداد
66 3,900,000 3900000 ۱۸ مهر
70 4,100,000 4100000 ۱۸ مهر
74 4,300,000 4300000 ۱۸ مهر
80 2,700,000 2700000 ۲۲ مرداد
88 2,700,000 2700000 ۲۲ مرداد
90 3,100,000 3100000 ۲۲ مرداد
100 3,100,000 3100000 ۱۶ مهر
120 3,700,000 3700000 ۱۶ مهر
150 4,200,000 4200000 ۱۶ مهر
200 5,000,000 5000000 ۲۲ مرداد
  35 2,400,000 2400000 ۱۸ مهر
  45 2,900,000 2900000 ۱۸ مهر
  50 3,100,000 3100000 ۱۸ مهر
  55 3,400,000 3400000 ۱۸ مهر
  60 3,600,000 3600000 ۱۸ مهر
  66 3,900,000 3900000 ۱۸ مهر
  70 4,100,000 4100000 ۱۸ مهر
  74 4,300,000 4300000 ۱۸ مهر
35 1,500,000 1500000 ۱ آذر
45 1,600,000 1600000 ۱ آذر
55 1,700,000 1700000 ۱ آذر
60 1,900,000 1900000 ۱ آذر
62 1,950,000 1950000 ۱ آذر
66 2,050,000 2050000 ۱ آذر
70 2,200,000 2200000 ۱ آذر
75 2,300,000 2300000 ۱ آذر
88 2,750,000 2750000 ۱ آذر
90 2,800,000 2800000 ۱ آذر
100 3,100,000 3100000 ۱ آذر
120 3,700,000 3700000 ۱ آذر
150 4,700,000 4700000 ۱ آذر
160 5,000,000 5000000 ۱ آذر
200 6,300,000 6300000 ۱ آذر
35 2,300,000 2300000 ۲۲ مرداد
45 2,850,000 2850000 ۲۲ مرداد
55 3,400,000 3400000 ۲۲ مرداد
60 3,600,000 3600000 ۲۲ مرداد
62 2,700,000 2700000 ۱۵ خرداد
65 2,800,000 2800000 ۱۵ خرداد
66 4,900,000 4900000 ۱ آبان
70 4,300,000 4300000 ۲۲ مرداد
74 4,300,000 4300000 ۲۲ مرداد
80 2,450,000 2450000 ۱۶ خرداد
88 5,100,000 5100000 ۲۲ مرداد
90 5,900,000 5900000 ۱ آبان
100 5,500,000 5500000 ۲۲ مرداد
120 4,700,000 4700000 ۱۵ خرداد
150 9,200,000 9200000 ۲۲ مرداد
160 4,700,000 4700000 ۱۶ خرداد
170 6,300,000 6300000 ۱۵ خرداد
180 5,100,000 5100000 ۱۶ خرداد
200 7,200,000 7200000 ۱۵ خرداد
35 پوما 2,300,000 2300000 ۲۲ مرداد
45 پوما 2,900,000 2900000 ۲۲ مرداد
35 1,900,000 1900000 ۱۵ خرداد
45 2,200,000 2200000 ۱۵ خرداد
55 2,550,000 2550000 ۱۵ خرداد
60 2,800,000 2800000 ۱۵ خرداد
62 2,900,000 2900000 ۱۵ خرداد
66 3,050,000 3050000 ۱۵ خرداد
70 3,250,000 3250000 ۱۵ خرداد
74 3,450,000 3450000 ۱۵ خرداد
80 3,750,000 3750000 ۱۵ خرداد
88 4,100,000 4100000 ۱۵ خرداد
90 4,200,000 4200000 ۱۵ خرداد
100 4,650,000 4650000 ۱۵ خرداد
120 5,500,000 5500000 ۱۵ خرداد
150 6,900,000 6900000 ۱۵ خرداد
170 4,700,000 4700000 ۱۶ خرداد
180 4,900,000 4900000 ۱۶ خرداد
200 9,000,000 9000000 ۱۵ خرداد
50 اتمی 3,000,000 3000000 ۱ آبان
55 اتمی 3,200,000 3200000 ۱ آبان
60 اتمی 3,500,000 3500000 ۱ آبان
66 اتمی 3,700,000 3700000 ۱ آبان
74 اتمی 3,900,000 3900000 ۱ آبان
90 اتمی 4,000,000 4000000 ۲۲ مرداد
200 اتمی 4,470,000 4470000 ۲۴ دی
50 اسیدی 2,600,000 2600000 ۲۲ مرداد
55 اسیدی 2,700,000 2700000 ۲۲ مرداد
60 اسیدی 2,900,000 2900000 ۲۲ مرداد
66 اسیدی 3,100,000 3100000 ۲۲ مرداد
70 اسیدی 3,200,000 3200000 ۲۲ مرداد
74 اسیدی 3,400,000 3400000 ۲۲ مرداد
80 اسیدی 2,300,000 2300000 ۲۹ اردیبهشت
88 اسیدی 2,400,000 2400000 ۲۹ اردیبهشت
90 اسیدی 5,000,000 5000000 ۱ آبان
100 اسیدی 5,500,000 5500000 ۱ آبان
120 اسیدی 6,500,000 6500000 ۱ آبان
150 اسیدی 8,100,000 8100000 ۱ آبان
170 اسیدی 4,200,000 4200000 ۲۹ اردیبهشت
200 اسیدی 10,900,000 10900000 ۱ آبان
35 1,600,000 1600000 ۱۵ خرداد
45 1,900,000 1900000 ۱۵ خرداد
55 3,750,000 3750000 ۱۸ مهر
60 4,100,000 4100000 ۱۸ مهر
62 4,210,000 4210000 ۱۸ مهر
66 4,500,000 4500000 ۱۸ مهر
70 4,750,000 4750000 ۱۸ مهر
75 5,100,000 5100000 ۱۸ مهر
88 5,440,000 5440000 ۱۸ مهر
90 6,100,000 6100000 ۱۸ مهر
100 6,800,000 6800000 ۱۸ مهر
120 4,250,000 4250000 ۱۵ خرداد
150 5,050,000 5050000 ۲۹ اردیبهشت
170 5,650,000 5650000 ۲۹ اردیبهشت
200 6,650,000 6650000 ۲۹ اردیبهشت