کالایاب
شاخص یاب

نرخ باتری خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  35 3,900,000 ریال 3900000 ۲۵ خرداد
  45 4,700,000 ریال 4700000 ۲۵ خرداد
  55 5,400,000 ریال 5400000 ۲۵ خرداد
  60 5,800,000 ریال 5800000 ۲۵ خرداد
  62 5,950,000 ریال 5950000 ۲۵ خرداد
  66 6,300,000 ریال 6300000 ۲۵ خرداد
  70 6,700,000 ریال 6700000 ۲۵ خرداد
  74 7,000,000 ریال 7000000 ۲۵ خرداد
  88 8,200,000 ریال 8200000 ۲۵ خرداد
  90 8,600,000 ریال 8600000 ۲۵ خرداد
  100 9,500,000 ریال 9500000 ۲۵ خرداد
  120 11,000,000 ریال 11000000 ۲۵ خرداد
  150 13,300,000 ریال 13300000 ۲۵ خرداد
  170 15,200,000 ریال 15200000 ۲۵ خرداد
  200 17,600,000 ریال 17600000 ۲۵ خرداد
  50 اتمی 3,050,000 ریال 3050000 ۹ تیر
  55 اتمی 3,200,000 ریال 3200000 ۹ تیر
  60 اتمی 3,400,000 ریال 3400000 ۹ تیر
  66 اتمی 3,850,000 ریال 3850000 ۹ تیر
  70 اتمی 4,250,000 ریال 4250000 ۹ تیر
  74 اتمی 4,250,000 ریال 4250000 ۹ تیر
  90 اتمی 4,700,000 ریال 4700000 ۱۸ اردیبهشت
  90 اسیدی 4,650,000 ریال 4650000 ۱۶ اسفند
  100 اسیدی 5,100,000 ریال 5100000 ۱۸ اردیبهشت
  120 اسیدی 6,100,000 ریال 6100000 ۱۸ اردیبهشت
  150 اسیدی 7,600,000 ریال 7600000 ۱۸ اردیبهشت
  200 اسیدی 9,700,000 ریال 9700000 ۱۸ اردیبهشت
  190 12,500,000 ریال 12500000 ۲۵ خرداد
  آرمو 50 2,700,000 ریال 2700000 ۱۸ اردیبهشت
  آرمو 55 2,900,000 ریال 2900000 ۱۸ اردیبهشت
  آرمو 60 3,300,000 ریال 3300000 ۲۵ خرداد
  آرمو 66 3,400,000 ریال 3400000 ۱۸ اردیبهشت
  آرمو 70 3,800,000 ریال 3800000 ۲۵ خرداد
  آرمو 74 3,800,000 ریال 3800000 ۲۵ خرداد
  آرمو 88 4,500,000 ریال 4500000 ۱۸ اردیبهشت
  آرمو 90 4,700,000 ریال 4700000 ۲۵ خرداد
  آرمو 100 5,300,000 ریال 5300000 ۲۵ خرداد
  آرمو 120 6,200,000 ریال 6200000 ۲۵ خرداد
  آرمو 150 7,800,000 ریال 7800000 ۲۵ خرداد
  آرمو 200 10,200,000 ریال 10200000 ۲۵ خرداد
  واریان 50 2,900,000 ریال 2900000 ۲۵ خرداد
  واریان 55 3,100,000 ریال 3100000 ۲۵ خرداد
  واریان 60 3,500,000 ریال 3500000 ۲۵ خرداد
  واریان 66 3,650,000 ریال 3650000 ۲۵ خرداد
  واریان 70 4,050,000 ریال 4050000 ۲۵ خرداد
  واریان 74 4,100,000 ریال 4100000 ۲۵ خرداد
  واریان 90 4,900,000 ریال 4900000 ۲۵ خرداد
  واریان 100 5,400,000 ریال 5400000 ۲۵ خرداد
  واریان 120 6,350,000 ریال 6350000 ۲۵ خرداد
  45 اتمی 3,500,000 ریال 3500000 ۱۶ اردیبهشت
  55 اتمی 4,500,000 ریال 4500000 ۹ تیر
  60 اتمی 5,150,000 ریال 5150000 ۱۸ اردیبهشت
  62 اتمی 4,700,000 ریال 4700000 ۲۵ فروردین
  66 اتمی 4,900,000 ریال 4900000 ۲۵ فروردین
  70 اتمی 5,300,000 ریال 5300000 ۲۵ فروردین
  75 اتمی 6,600,000 ریال 6600000 ۲۵ فروردین
  80 اتمی 7,500,000 ریال 7500000 ۲۵ فروردین
  90 اتمی 8,200,000 ریال 8200000 ۲۵ فروردین
  100 اتمی 9,300,000 ریال 9300000 ۲۵ فروردین
  55 اتمی 3,100,000 ریال 3100000 ۹ تیر
  60 اتمی 3,550,000 ریال 3550000 ۹ تیر
  66 اتمی 3,850,000 ریال 3850000 ۹ تیر
  70 اتمی 4,250,000 ریال 4250000 ۹ تیر
  74 اتمی 4,250,000 ریال 4250000 ۹ تیر
  55 اتمی 3,600,000 ریال 3600000 ۹ تیر
  60 اتمی 3,900,000 ریال 3900000 ۹ تیر
  66 اتمی 4,300,000 ریال 4300000 ۹ تیر
  70 اتمی 4,550,000 ریال 4550000 ۹ تیر
  74 اتمی 4,850,000 ریال 4850000 ۹ تیر
  50 اتمی 2,920,000 ریال 2920000 ۹ تیر
  55 اتمی 3,050,000 ریال 3050000 ۹ تیر
  60 اتمی 3,300,000 ریال 3300000 ۹ تیر
  66 اتمی 3,570,000 ریال 3570000 ۹ تیر
  74 اتمی 4,000,000 ریال 4000000 ۹ تیر
  100 اتمی 5,300,000 ریال 5300000 ۹ تیر
50 اتمی 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
55 اتمی 3,700,000 ریال 3700000 ۲۵ خرداد
60 اتمی 4,000,000 ریال 4000000 ۲۵ خرداد
66 اتمی 4,350,000 ریال 4350000 ۲۵ خرداد
70 اتمی 4,600,000 ریال 4600000 ۲۵ خرداد
74 اتمی 4,800,000 ریال 4800000 ۲۵ خرداد
88 اتمی 5,600,000 ریال 5600000 ۲۵ خرداد
100 اتمی 6,300,000 ریال 6300000 ۲۵ خرداد
50 اسیدی 1,550,000 ریال 1550000 ۲۴ دی
55 اسیدی 1,650,000 ریال 1650000 ۲۴ دی
60 اسیدی 1,750,000 ریال 1750000 ۲۴ دی
66 اسیدی 1,950,000 ریال 1950000 ۲۴ دی
70 اسیدی 2,100,000 ریال 2100000 ۲۴ دی
74 اسیدی 2,150,000 ریال 2150000 ۲۴ دی
88 اسیدی 2,500,000 ریال 2500000 ۱۶ مهر
  35 اتمی 3,000,000 ریال 3000000 ۲۵ خرداد
  45 اتمی 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
  50 اتمی 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
  55 اتمی 3,700,000 ریال 3700000 ۲۵ خرداد
  60 اتمی 4,000,000 ریال 4000000 ۲۵ خرداد
  66 اتمی 4,350,000 ریال 4350000 ۲۵ خرداد
  70 اتمی 4,600,000 ریال 4600000 ۲۵ خرداد
  74 اتمی 4,800,000 ریال 4800000 ۲۵ خرداد
  88 اتمی 5,600,000 ریال 5600000 ۲۵ خرداد
100 اسیدی 2,800,000 ریال 2800000 ۱۶ مهر
120 اسیدی 3,300,000 ریال 3300000 ۲۴ دی
150 اسیدی 8,500,000 ریال 8500000 ۱۸ مهر
170 اسیدی 9,700,000 ریال 9700000 ۱۸ مهر
200 اسیدی 5,000,000 ریال 5000000 ۱۶ مهر
  100 اتمی 6,300,000 ریال 6300000 ۲۵ خرداد
  150 اتمی 9,400,000 ریال 9400000 ۲۵ خرداد
  190 اتمی 11,600,000 ریال 11600000 ۲۵ خرداد
  200 اتمی 12,200,000 ریال 12200000 ۲۵ خرداد
55 (L2) 2,000,000 ریال 2000000 ۲۹ اردیبهشت
62 (L2) 2,600,000 ریال 2600000 ۱۵ خرداد
66 (L3) 2,200,000 ریال 2200000 ۲۹ اردیبهشت
60 (ریویی 6068) 2,500,000 ریال 2500000 ۱۵ خرداد
60 (پیکانی قطب برعکس) 2,100,000 ریال 2100000 ۲۹ اردیبهشت
70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 4,200,000 ریال 4200000 ۱۵ خرداد
35 1,600,000 ریال 1600000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,900,000 ریال 1900000 ۱۵ خرداد
55 2,000,000 ریال 2000000 ۱۵ خرداد
60 2,200,000 ریال 2200000 ۱۵ خرداد
65 2,310,000 ریال 2310000 ۱۵ خرداد
66 2,300,000 ریال 2300000 ۱۵ خرداد
70 2,400,000 ریال 2400000 ۱۵ خرداد
74 2,500,000 ریال 2500000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,900,000 ریال 2900000 ۱۵ خرداد
88 3,200,000 ریال 3200000 ۱۵ خرداد
90 3,300,000 ریال 3300000 ۱۵ خرداد
100 3,450,000 ریال 3450000 ۱۵ خرداد
120 4,250,000 ریال 4250000 ۱۵ خرداد
150 5,000,000 ریال 5000000 ۱۵ خرداد
160 4,300,000 ریال 4300000 ۲۰ فروردین
170 5,600,000 ریال 5600000 ۱۵ خرداد
180 4,700,000 ریال 4700000 ۲۰ فروردین
200 6,600,000 ریال 6600000 ۱۵ خرداد
35 1,650,000 ریال 1650000 ۲۹ اردیبهشت
45 1,750,000 ریال 1750000 ۲۹ اردیبهشت
55 1,950,000 ریال 1950000 ۱۵ خرداد
60 2,050,000 ریال 2050000 ۲۹ اردیبهشت
66 2,250,000 ریال 2250000 ۱۵ خرداد
70 2,450,000 ریال 2450000 ۱۵ خرداد
74 2,550,000 ریال 2550000 ۲۹ اردیبهشت
80 2,300,000 ریال 2300000 ۱۶ خرداد
88 3,000,000 ریال 3000000 ۲۹ اردیبهشت
90 3,050,000 ریال 3050000 ۲۹ اردیبهشت
100 3,200,000 ریال 3200000 ۲۹ اردیبهشت
120 4,000,000 ریال 4000000 ۱۵ خرداد
150 4,800,000 ریال 4800000 ۲۹ اردیبهشت
160 5,000,000 ریال 5000000 ۲۹ اردیبهشت
170 5,100,000 ریال 5100000 ۲۹ اردیبهشت
180 4,700,000 ریال 4700000 ۲۰ فروردین
200 5,800,000 ریال 5800000 ۲۹ اردیبهشت
50 سیلد ( اتمی ) 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
55 سیلد ( اتمی ) 3,700,000 ریال 3700000 ۲۵ خرداد
60 سیلد ( اتمی ) 4,000,000 ریال 4000000 ۲۵ خرداد
66 سیلد ( اتمی ) 4,350,000 ریال 4350000 ۲۵ خرداد
70 سیلد ( اتمی ) 4,600,000 ریال 4600000 ۲۵ خرداد
74 سیلد ( اتمی ) 4,800,000 ریال 4800000 ۲۵ خرداد
88 سیلد ( اتمی ) 5,600,000 ریال 5600000 ۲۵ خرداد
100 سیلد ( اتمی ) 6,300,000 ریال 6300000 ۲۵ خرداد
150 سیلد ( اتمی ) 9,400,000 ریال 9400000 ۲۵ خرداد
200 سیلد ( اتمی ) 12,200,000 ریال 12200000 ۲۵ خرداد
  35 ( اتمی ) 3,000,000 ریال 3000000 ۲۵ خرداد
  45 ( اتمی ) 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
  120 ( اتمی ) 7,600,000 ریال 7600000 ۲۵ خرداد
  170 ( اتمی ) 10,500,000 ریال 10500000 ۲۵ خرداد
  190 ( اتمی ) 11,600,000 ریال 11600000 ۲۵ خرداد
35 3,000,000 ریال 3000000 ۹ تیر
45 3,320,000 ریال 3320000 ۹ تیر
50 3,400,000 ریال 3400000 ۹ تیر
55 3,600,000 ریال 3600000 ۹ تیر
60 3,900,000 ریال 3900000 ۹ تیر
62 2,050,000 ریال 2050000 ۲۲ مرداد
66 4,300,000 ریال 4300000 ۹ تیر
70 4,400,000 ریال 4400000 ۹ تیر
74 4,550,000 ریال 4550000 ۹ تیر
80 2,700,000 ریال 2700000 ۲۲ مرداد
88 2,700,000 ریال 2700000 ۲۲ مرداد
90 3,100,000 ریال 3100000 ۲۲ مرداد
100 3,100,000 ریال 3100000 ۱۶ مهر
120 3,700,000 ریال 3700000 ۱۶ مهر
150 4,200,000 ریال 4200000 ۱۶ مهر
200 5,000,000 ریال 5000000 ۲۲ مرداد
  35 3,000,000 ریال 3000000 ۹ تیر
  45 3,320,000 ریال 3320000 ۹ تیر
  50 3,400,000 ریال 3400000 ۹ تیر
  55 3,600,000 ریال 3600000 ۹ تیر
  60 3,900,000 ریال 3900000 ۹ تیر
  66 4,300,000 ریال 4300000 ۹ تیر
  70 4,400,000 ریال 4400000 ۹ تیر
  74 4,550,000 ریال 4550000 ۹ تیر
35 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
45 3,800,000 ریال 3800000 ۲۵ خرداد
55 4,100,000 ریال 4100000 ۲۵ خرداد
60 4,400,000 ریال 4400000 ۲۵ خرداد
62 1,950,000 ریال 1950000 ۱ آذر
66 4,750,000 ریال 4750000 ۲۵ خرداد
70 5,100,000 ریال 5100000 ۲۵ خرداد
75 5,200,000 ریال 5200000 ۲۵ خرداد
88 6,150,000 ریال 6150000 ۲۵ خرداد
90 2,800,000 ریال 2800000 ۱ آذر
100 6,900,000 ریال 6900000 ۲۵ خرداد
120 8,300,000 ریال 8300000 ۲۵ خرداد
150 10,100,000 ریال 10100000 ۲۵ خرداد
160 10,300,000 ریال 10300000 ۱۸ اردیبهشت
200 13,300,000 ریال 13300000 ۲۵ خرداد
  35 3,400,000 ریال 3400000 ۲۵ خرداد
  45 3,800,000 ریال 3800000 ۲۵ خرداد
  55 4,100,000 ریال 4100000 ۲۵ خرداد
  60 4,400,000 ریال 4400000 ۲۵ خرداد
  66 4,750,000 ریال 4750000 ۲۵ خرداد
  70 5,100,000 ریال 5100000 ۲۵ خرداد
  75 5,200,000 ریال 5200000 ۲۵ خرداد
  88 6,150,000 ریال 6150000 ۲۵ خرداد
  100 6,900,000 ریال 6900000 ۲۵ خرداد
  120 8,300,000 ریال 8300000 ۲۵ خرداد
  150 10,100,000 ریال 10100000 ۲۵ خرداد
  160 10,300,000 ریال 10300000 ۱۸ اردیبهشت
  200 13,300,000 ریال 13300000 ۲۵ خرداد
35 1,900,000 ریال 1900000 ۱۵ خرداد
45 2,200,000 ریال 2200000 ۱۵ خرداد
55 2,550,000 ریال 2550000 ۱۵ خرداد
60 2,800,000 ریال 2800000 ۱۵ خرداد
62 2,900,000 ریال 2900000 ۱۵ خرداد
66 3,050,000 ریال 3050000 ۱۵ خرداد
70 3,250,000 ریال 3250000 ۱۵ خرداد
74 3,450,000 ریال 3450000 ۱۵ خرداد
80 3,750,000 ریال 3750000 ۱۵ خرداد
88 4,100,000 ریال 4100000 ۱۵ خرداد
90 4,200,000 ریال 4200000 ۱۵ خرداد
100 4,650,000 ریال 4650000 ۱۵ خرداد
120 5,500,000 ریال 5500000 ۱۵ خرداد
150 6,900,000 ریال 6900000 ۱۵ خرداد
170 4,700,000 ریال 4700000 ۱۶ خرداد
180 4,900,000 ریال 4900000 ۱۶ خرداد
200 9,000,000 ریال 9000000 ۱۵ خرداد