شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • شاخه: 12 متری / وزن: 230
  هر کیلو ناودانی 20

 • نرخ فعلی:6400
 • بالاترین قیمت ماه:6400
 • پایین ترین قیمت ماه:6400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نمودار تحولات سالانه قیمت شاخه: 12 متری / وزن: 230

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۸
5,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,320 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,950 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
5,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
5,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
5,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
5,070 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
4,620 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
4,820 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
5,080 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,180 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
5,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,220 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,990 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,930 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,930 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
4,770 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,820 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,900 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
5,450 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
5,130 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
5,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,320 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
4,620 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,930 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
5,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
3,360 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,050 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
2,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
2,590 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,300 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,270 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,320 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
2,330 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
2,350 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۹
2,120 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,270 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
2,280 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,340 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
2,330 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
2,280 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,210 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
2,250 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,630 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
2,500 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
2,800 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,770 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
2,800 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
2,900 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
2,670 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,680 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۷
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2,690 ریال۱۳۹۳/۰۹/۹
2,700 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,800 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
2,710 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,730 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,730 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,660 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۶
2,590 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 6,400 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,450 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.78%