صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1294.41 0.0000 0.0000 1295.39 1293.70 ۲۷ آبان
گرم 41.62 0.0000 0.0000 41.65 41.59 ۲۷ آبان
کیلوگرم 41616.22 0.0000 0.0000 41647.72 41593.39 ۲۷ آبان
تولا 485.40 0.0000 0.0000 485.77 485.14 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.30 0.0000 0.0000 17.30 17.26 ۲۷ آبان
گرم 0.56 0.0000 0.0000 0.56 0.55 ۲۷ آبان
کیلوگرم 556.21 0.0000 0.0000 556.21 554.92 ۲۷ آبان
تولا 6.49 0.0000 0.0000 6.49 6.47 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 953.95 0.0000 0.0000 954.90 953.60 ۲۷ آبان
گرم 30.67 0.0000 0.0000 30.70 30.66 ۲۷ آبان
کیلوگرم 30670.18 0.0000 0.0000 30700.72 30658.93 ۲۷ آبان
تولا 357.73 0.0000 0.0000 358.09 357.60 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 993.10 0.0000 0.0000 993.70 992.92 ۲۷ آبان
گرم 31.93 0.0000 0.0000 31.95 31.92 ۲۷ آبان
کیلوگرم 31928.88 0.0000 0.0000 31948.17 31923.10 ۲۷ آبان
تولا 372.41 0.0000 0.0000 372.64 372.35 ۲۷ آبان

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1097.92 0.0000 0.0000 1098.75 1097.32 ۲۷ آبان
گرم 35.30 0.0000 0.0000 35.33 35.28 ۲۷ آبان
کیلوگرم 35298.88 0.0000 0.0000 35325.60 35279.51 ۲۷ آبان
تولا 411.72 0.0000 0.0000 412.03 411.49 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 14.67 0.0000 0.0000 14.67 14.64 ۲۷ آبان
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 ۲۷ آبان
کیلوگرم 471.78 0.0000 0.0000 471.78 470.68 ۲۷ آبان
تولا 5.50 0.0000 0.0000 5.50 5.49 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 809.14 0.0000 0.0000 809.95 808.84 ۲۷ آبان
گرم 26.01 0.0000 0.0000 26.04 26.00 ۲۷ آبان
کیلوگرم 26014.45 0.0000 0.0000 26040.35 26004.90 ۲۷ آبان
تولا 303.43 0.0000 0.0000 303.73 303.32 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 842.35 0.0000 0.0000 842.86 842.19 ۲۷ آبان
گرم 27.08 0.0000 0.0000 27.10 27.08 ۲۷ آبان
کیلوگرم 27082.08 0.0000 0.0000 27098.44 27077.17 ۲۷ آبان
تولا 315.88 0.0000 0.0000 316.07 315.82 ۲۷ آبان

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 979.74 0.0000 0.0000 980.48 979.20 ۲۷ آبان
گرم 31.50 0.0000 0.0000 31.52 31.48 ۲۷ آبان
کیلوگرم 31499.31 0.0000 0.0000 31523.16 31482.04 ۲۷ آبان
تولا 367.40 0.0000 0.0000 367.68 367.20 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.09 0.0000 0.0000 13.09 13.06 ۲۷ آبان
گرم 0.42 0.0000 0.0000 0.42 0.42 ۲۷ آبان
کیلوگرم 420.99 0.0000 0.0000 420.99 420.02 ۲۷ آبان
تولا 4.91 0.0000 0.0000 4.91 4.90 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 722.04 0.0000 0.0000 722.76 721.78 ۲۷ آبان
گرم 23.21 0.0000 0.0000 23.24 23.21 ۲۷ آبان
کیلوگرم 23214.26 0.0000 0.0000 23237.38 23205.74 ۲۷ آبان
تولا 270.77 0.0000 0.0000 271.04 270.67 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 751.68 0.0000 0.0000 752.13 751.54 ۲۷ آبان
گرم 24.17 0.0000 0.0000 24.18 24.16 ۲۷ آبان
کیلوگرم 24166.97 0.0000 0.0000 24181.57 24162.59 ۲۷ آبان
تولا 281.88 0.0000 0.0000 282.05 281.83 ۲۷ آبان

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4755.40 0.0000 0.0000 4759.00 4752.80 ۲۷ آبان
گرم 152.89 0.0000 0.0000 153.01 152.81 ۲۷ آبان
کیلوگرم 152889.66 0.0000 0.0000 153005.41 152805.80 ۲۷ آبان
تولا 1783.28 0.0000 0.0000 1784.63 1782.30 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.56 0.0000 0.0000 63.56 63.41 ۲۷ آبان
گرم 2.04 0.0000 0.0000 2.04 2.04 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2043.40 0.0000 0.0000 2043.40 2038.67 ۲۷ آبان
تولا 23.83 0.0000 0.0000 23.83 23.78 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3504.62 0.0000 0.0000 3508.11 3503.34 ۲۷ آبان
گرم 112.68 0.0000 0.0000 112.79 112.63 ۲۷ آبان
کیلوگرم 112676.11 0.0000 0.0000 112788.32 112634.77 ۲۷ آبان
تولا 1314.23 0.0000 0.0000 1315.54 1313.75 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3648.45 0.0000 0.0000 3650.66 3647.79 ۲۷ آبان
گرم 117.30 0.0000 0.0000 117.37 117.28 ۲۷ آبان
کیلوگرم 117300.33 0.0000 0.0000 117371.20 117279.07 ۲۷ آبان
تولا 1368.17 0.0000 0.0000 1369.00 1367.92 ۲۷ آبان

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1651.54 0.0000 0.0000 1652.79 1650.63 ۲۷ آبان
گرم 53.10 0.0000 0.0000 53.14 53.07 ۲۷ آبان
کیلوگرم 53098.13 0.0000 0.0000 53138.33 53069.01 ۲۷ آبان
تولا 619.33 0.0000 0.0000 619.80 618.99 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.07 0.0000 0.0000 22.07 22.02 ۲۷ آبان
گرم 0.71 0.0000 0.0000 0.71 0.71 ۲۷ آبان
کیلوگرم 709.67 0.0000 0.0000 709.67 708.02 ۲۷ آبان
تولا 8.28 0.0000 0.0000 8.28 8.26 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1217.14 0.0000 0.0000 1218.36 1216.70 ۲۷ آبان
گرم 39.13 0.0000 0.0000 39.17 39.12 ۲۷ آبان
کیلوگرم 39132.08 0.0000 0.0000 39171.06 39117.73 ۲۷ آبان
تولا 456.43 0.0000 0.0000 456.88 456.26 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1267.10 0.0000 0.0000 1267.86 1266.87 ۲۷ آبان
گرم 40.74 0.0000 0.0000 40.76 40.73 ۲۷ آبان
کیلوگرم 40738.06 0.0000 0.0000 40762.67 40730.68 ۲۷ آبان
تولا 475.16 0.0000 0.0000 475.45 475.08 ۲۷ آبان

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8582.84 0.0000 0.0000 8589.34 8578.14 ۲۷ آبان
گرم 275.94 0.0000 0.0000 276.15 275.79 ۲۷ آبان
کیلوگرم 275944.65 0.0000 0.0000 276153.57 275793.29 ۲۷ آبان
تولا 3218.57 0.0000 0.0000 3221.01 3216.80 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 114.71 0.0000 0.0000 114.71 114.45 ۲۷ آبان
گرم 3.69 0.0000 0.0000 3.69 3.68 ۲۷ آبان
کیلوگرم 3688.05 0.0000 0.0000 3688.05 3679.52 ۲۷ آبان
تولا 43.02 0.0000 0.0000 43.02 42.92 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6325.36 0.0000 0.0000 6331.66 6323.04 ۲۷ آبان
گرم 203.36 0.0000 0.0000 203.57 203.29 ۲۷ آبان
کیلوگرم 203364.77 0.0000 0.0000 203567.30 203290.16 ۲۷ آبان
تولا 2372.01 0.0000 0.0000 2374.37 2371.14 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6584.95 0.0000 0.0000 6588.93 6583.75 ۲۷ آبان
گرم 211.71 0.0000 0.0000 211.84 211.67 ۲۷ آبان
کیلوگرم 211710.84 0.0000 0.0000 211838.75 211672.47 ۲۷ آبان
تولا 2469.36 0.0000 0.0000 2470.85 2468.91 ۲۷ آبان

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 145103.36 0.0000 0.0000 145213.22 145023.77 ۲۷ آبان
گرم 4665.18 0.0000 0.0000 4668.71 4662.62 ۲۷ آبان
کیلوگرم 4665177.91 0.0000 0.0000 4668709.92 4662619.00 ۲۷ آبان
تولا 54413.80 0.0000 0.0000 54455.00 54383.95 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1939.33 0.0000 0.0000 1939.33 1934.85 ۲۷ آبان
گرم 62.35 0.0000 0.0000 62.35 62.21 ۲۷ آبان
کیلوگرم 62350.86 0.0000 0.0000 62350.86 62206.70 ۲۷ آبان
تولا 727.25 0.0000 0.0000 727.25 725.57 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 106937.80 0.0000 0.0000 107044.29 106898.56 ۲۷ آبان
گرم 3438.13 0.0000 0.0000 3441.55 3436.87 ۲۷ آبان
کیلوگرم 3438127.38 0.0000 0.0000 3441551.27 3436865.95 ۲۷ آبان
تولا 40101.70 0.0000 0.0000 40141.64 40086.99 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 111326.51 0.0000 0.0000 111393.77 111306.33 ۲۷ آبان
گرم 3579.23 0.0000 0.0000 3581.39 3578.58 ۲۷ آبان
کیلوگرم 3579227.74 0.0000 0.0000 3581390.20 3578579.00 ۲۷ آبان
تولا 41747.47 0.0000 0.0000 41772.69 41739.91 ۲۷ آبان

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10919.00 0.0000 0.0000 10927.26 10913.01 ۲۷ آبان
گرم 351.05 0.0000 0.0000 351.32 350.86 ۲۷ آبان
کیلوگرم 351053.60 0.0000 0.0000 351319.38 350861.04 ۲۷ آبان
تولا 4094.63 0.0000 0.0000 4097.73 4092.38 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 145.93 0.0000 0.0000 145.93 145.60 ۲۷ آبان
گرم 4.69 0.0000 0.0000 4.69 4.68 ۲۷ آبان
کیلوگرم 4691.89 0.0000 0.0000 4691.89 4681.04 ۲۷ آبان
تولا 54.73 0.0000 0.0000 54.73 54.60 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8047.05 0.0000 0.0000 8055.06 8044.09 ۲۷ آبان
گرم 258.72 0.0000 0.0000 258.98 258.62 ۲۷ آبان
کیلوگرم 258718.32 0.0000 0.0000 258975.97 258623.40 ۲۷ آبان
تولا 3017.64 0.0000 0.0000 3020.65 3016.54 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8377.30 0.0000 0.0000 8382.36 8375.78 ۲۷ آبان
گرم 269.34 0.0000 0.0000 269.50 269.29 ۲۷ آبان
کیلوگرم 269336.09 0.0000 0.0000 269498.81 269287.27 ۲۷ آبان
تولا 3141.49 0.0000 0.0000 3143.39 3140.92 ۲۷ آبان

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1280.30 0.0000 0.0000 1281.27 1279.60 ۲۷ آبان
گرم 41.16 0.0000 0.0000 41.19 41.14 ۲۷ آبان
کیلوگرم 41162.60 0.0000 0.0000 41193.76 41140.02 ۲۷ آبان
تولا 480.11 0.0000 0.0000 480.48 479.85 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.11 0.0000 0.0000 17.11 17.07 ۲۷ آبان
گرم 0.55 0.0000 0.0000 0.55 0.55 ۲۷ آبان
کیلوگرم 550.14 0.0000 0.0000 550.14 548.87 ۲۷ آبان
تولا 6.42 0.0000 0.0000 6.42 6.40 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 943.55 0.0000 0.0000 944.49 943.21 ۲۷ آبان
گرم 30.34 0.0000 0.0000 30.37 30.32 ۲۷ آبان
کیلوگرم 30335.88 0.0000 0.0000 30366.09 30324.75 ۲۷ آبان
تولا 353.83 0.0000 0.0000 354.18 353.70 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 982.28 0.0000 0.0000 982.87 982.10 ۲۷ آبان
گرم 31.58 0.0000 0.0000 31.60 31.58 ۲۷ آبان
کیلوگرم 31580.86 0.0000 0.0000 31599.94 31575.13 ۲۷ آبان
تولا 368.35 0.0000 0.0000 368.58 368.29 ۲۷ آبان

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84071.93 0.0000 0.0000 84135.58 84025.82 ۲۷ آبان
گرم 2702.98 0.0000 0.0000 2705.02 2701.49 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2702973.28 0.0000 0.0000 2705019.71 2701490.67 ۲۷ آبان
تولا 31527.00 0.0000 0.0000 31550.87 31509.70 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1123.64 0.0000 0.0000 1123.64 1121.04 ۲۷ آبان
گرم 36.13 0.0000 0.0000 36.13 36.04 ۲۷ آبان
کیلوگرم 36125.68 0.0000 0.0000 36125.68 36042.15 ۲۷ آبان
تولا 421.36 0.0000 0.0000 421.36 420.39 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61959.05 0.0000 0.0000 62020.76 61936.32 ۲۷ آبان
گرم 1992.03 0.0000 0.0000 1994.01 1991.30 ۲۷ آبان
کیلوگرم 1992028.31 0.0000 0.0000 1994012.09 1991297.44 ۲۷ آبان
تولا 23234.66 0.0000 0.0000 23257.80 23226.14 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64501.85 0.0000 0.0000 64540.82 64490.15 ۲۷ آبان
گرم 2073.78 0.0000 0.0000 2075.04 2073.41 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2073780.92 0.0000 0.0000 2075033.84 2073405.05 ۲۷ آبان
تولا 24188.21 0.0000 0.0000 24202.82 24183.83 ۲۷ آبان

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10113.74 0.0000 0.0000 10121.40 10108.20 ۲۷ آبان
گرم 325.16 0.0000 0.0000 325.41 324.99 ۲۷ آبان
کیلوگرم 325164.15 0.0000 0.0000 325410.33 324985.79 ۲۷ آبان
تولا 3792.66 0.0000 0.0000 3795.53 3790.58 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 135.17 0.0000 0.0000 135.17 134.86 ۲۷ آبان
گرم 4.35 0.0000 0.0000 4.35 4.34 ۲۷ آبان
کیلوگرم 4345.87 0.0000 0.0000 4345.87 4335.82 ۲۷ آبان
تولا 50.69 0.0000 0.0000 50.69 50.57 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7453.59 0.0000 0.0000 7461.02 7450.86 ۲۷ آبان
گرم 239.64 0.0000 0.0000 239.88 239.55 ۲۷ آبان
کیلوگرم 239638.40 0.0000 0.0000 239877.04 239550.48 ۲۷ آبان
تولا 2795.10 0.0000 0.0000 2797.88 2794.07 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7759.49 0.0000 0.0000 7764.18 7758.08 ۲۷ آبان
گرم 249.47 0.0000 0.0000 249.62 249.43 ۲۷ آبان
کیلوگرم 249473.13 0.0000 0.0000 249623.86 249427.91 ۲۷ آبان
تولا 2909.81 0.0000 0.0000 2911.57 2909.28 ۲۷ آبان

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1711.47 0.0000 0.0000 1712.76 1710.53 ۲۷ آبان
گرم 55.03 0.0000 0.0000 55.07 54.99 ۲۷ آبان
کیلوگرم 55024.96 0.0000 0.0000 55066.62 54994.78 ۲۷ آبان
تولا 641.80 0.0000 0.0000 642.29 641.45 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.87 0.0000 0.0000 22.87 22.82 ۲۷ آبان
گرم 0.74 0.0000 0.0000 0.74 0.73 ۲۷ آبان
کیلوگرم 735.42 0.0000 0.0000 735.42 733.72 ۲۷ آبان
تولا 8.58 0.0000 0.0000 8.58 8.56 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1261.31 0.0000 0.0000 1262.57 1260.85 ۲۷ آبان
گرم 40.55 0.0000 0.0000 40.59 40.54 ۲۷ آبان
کیلوگرم 40552.11 0.0000 0.0000 40592.50 40537.24 ۲۷ آبان
تولا 472.99 0.0000 0.0000 473.46 472.82 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1313.08 0.0000 0.0000 1313.87 1312.84 ۲۷ آبان
گرم 42.22 0.0000 0.0000 42.24 42.21 ۲۷ آبان
کیلوگرم 42216.37 0.0000 0.0000 42241.87 42208.72 ۲۷ آبان
تولا 492.40 0.0000 0.0000 492.70 492.31 ۲۷ آبان

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5020.24 0.0000 0.0000 5024.04 5017.49 ۲۷ آبان
گرم 161.40 0.0000 0.0000 161.53 161.32 ۲۷ آبان
کیلوگرم 161404.34 0.0000 0.0000 161526.53 161315.80 ۲۷ آبان
تولا 1882.59 0.0000 0.0000 1884.02 1881.56 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 67.10 0.0000 0.0000 67.10 66.94 ۲۷ آبان
گرم 2.16 0.0000 0.0000 2.16 2.15 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2157.20 0.0000 0.0000 2157.20 2152.21 ۲۷ آبان
تولا 25.16 0.0000 0.0000 25.16 25.10 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3699.80 0.0000 0.0000 3703.48 3698.44 ۲۷ آبان
گرم 118.95 0.0000 0.0000 119.07 118.91 ۲۷ آبان
کیلوگرم 118951.23 0.0000 0.0000 119069.69 118907.59 ۲۷ آبان
تولا 1387.43 0.0000 0.0000 1388.81 1386.92 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3851.64 0.0000 0.0000 3853.97 3850.94 ۲۷ آبان
گرم 123.83 0.0000 0.0000 123.91 123.81 ۲۷ آبان
کیلوگرم 123832.98 0.0000 0.0000 123907.79 123810.53 ۲۷ آبان
تولا 1444.37 0.0000 0.0000 1445.24 1444.10 ۲۷ آبان

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 391.56 0.0000 0.0000 391.86 391.34 ۲۷ آبان
گرم 12.59 0.0000 0.0000 12.60 12.58 ۲۷ آبان
کیلوگرم 12588.91 0.0000 0.0000 12598.44 12582.00 ۲۷ آبان
تولا 146.83 0.0000 0.0000 146.95 146.75 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.23 0.0000 0.0000 5.23 5.22 ۲۷ آبان
گرم 0.17 0.0000 0.0000 0.17 0.17 ۲۷ آبان
کیلوگرم 168.25 0.0000 0.0000 168.25 167.86 ۲۷ آبان
تولا 1.96 0.0000 0.0000 1.96 1.96 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 288.57 0.0000 0.0000 288.86 288.46 ۲۷ آبان
گرم 9.28 0.0000 0.0000 9.29 9.27 ۲۷ آبان
کیلوگرم 9277.73 0.0000 0.0000 9286.97 9274.33 ۲۷ آبان
تولا 108.21 0.0000 0.0000 108.32 108.17 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 300.41 0.0000 0.0000 300.59 300.36 ۲۷ آبان
گرم 9.66 0.0000 0.0000 9.66 9.66 ۲۷ آبان
کیلوگرم 9658.49 0.0000 0.0000 9664.32 9656.74 ۲۷ آبان
تولا 112.65 0.0000 0.0000 112.72 112.63 ۲۷ آبان

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5382.16 0.0000 0.0000 5386.23 5379.20 ۲۷ آبان
گرم 173.04 0.0000 0.0000 173.17 172.95 ۲۷ آبان
کیلوگرم 173040.23 0.0000 0.0000 173171.24 172945.31 ۲۷ آبان
تولا 2018.31 0.0000 0.0000 2019.84 2017.20 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 71.93 0.0000 0.0000 71.93 71.77 ۲۷ آبان
گرم 2.31 0.0000 0.0000 2.31 2.31 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2312.71 0.0000 0.0000 2312.71 2307.36 ۲۷ آبان
تولا 26.98 0.0000 0.0000 26.98 26.91 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3966.52 0.0000 0.0000 3970.47 3965.07 ۲۷ آبان
گرم 127.53 0.0000 0.0000 127.65 127.48 ۲۷ آبان
کیلوگرم 127526.62 0.0000 0.0000 127653.61 127479.83 ۲۷ آبان
تولا 1487.45 0.0000 0.0000 1488.93 1486.90 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4129.31 0.0000 0.0000 4131.80 4128.56 ۲۷ آبان
گرم 132.76 0.0000 0.0000 132.84 132.74 ۲۷ آبان
کیلوگرم 132760.29 0.0000 0.0000 132840.50 132736.23 ۲۷ آبان
تولا 1548.49 0.0000 0.0000 1549.43 1548.21 ۲۷ آبان

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10678.75 0.0000 0.0000 10686.84 10672.90 ۲۷ آبان
گرم 343.33 0.0000 0.0000 343.59 343.14 ۲۷ آبان
کیلوگرم 343329.63 0.0000 0.0000 343589.56 343141.31 ۲۷ آبان
تولا 4004.54 0.0000 0.0000 4007.57 4002.34 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 142.72 0.0000 0.0000 142.72 142.39 ۲۷ آبان
گرم 4.59 0.0000 0.0000 4.59 4.58 ۲۷ آبان
کیلوگرم 4588.66 0.0000 0.0000 4588.66 4578.05 ۲۷ آبان
تولا 53.52 0.0000 0.0000 53.52 53.40 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7869.99 0.0000 0.0000 7877.83 7867.10 ۲۷ آبان
گرم 253.03 0.0000 0.0000 253.28 252.93 ۲۷ آبان
کیلوگرم 253025.93 0.0000 0.0000 253277.91 252933.10 ۲۷ آبان
تولا 2951.25 0.0000 0.0000 2954.19 2950.17 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8192.98 0.0000 0.0000 8197.93 8191.49 ۲۷ آبان
گرم 263.41 0.0000 0.0000 263.57 263.36 ۲۷ آبان
کیلوگرم 263410.09 0.0000 0.0000 263569.23 263362.35 ۲۷ آبان
تولا 3072.37 0.0000 0.0000 3074.22 3071.81 ۲۷ آبان

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 136443.76 0.0000 0.0000 136547.06 136368.92 ۲۷ آبان
گرم 4386.77 0.0000 0.0000 4390.09 4384.36 ۲۷ آبان
کیلوگرم 4386765.42 0.0000 0.0000 4390086.64 4384359.22 ۲۷ آبان
تولا 51166.45 0.0000 0.0000 51205.19 51138.38 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1823.59 0.0000 0.0000 1823.59 1819.38 ۲۷ آبان
گرم 58.63 0.0000 0.0000 58.63 58.49 ۲۷ آبان
کیلوگرم 58629.83 0.0000 0.0000 58629.83 58494.27 ۲۷ آبان
تولا 683.85 0.0000 0.0000 683.85 682.27 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 100555.87 0.0000 0.0000 100656.01 100518.98 ۲۷ آبان
گرم 3232.95 0.0000 0.0000 3236.17 3231.76 ۲۷ آبان
کیلوگرم 3232943.86 0.0000 0.0000 3236163.42 3231757.71 ۲۷ آبان
تولا 37708.48 0.0000 0.0000 37746.03 37694.64 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 104682.67 0.0000 0.0000 104745.92 104663.70 ۲۷ آبان
گرم 3365.63 0.0000 0.0000 3367.66 3365.02 ۲۷ آبان
کیلوگرم 3365623.52 0.0000 0.0000 3367656.92 3365013.49 ۲۷ آبان
تولا 39256.03 0.0000 0.0000 39279.75 39248.92 ۲۷ آبان

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4714.63 0.0000 0.0000 4718.20 4712.04 ۲۷ آبان
گرم 151.58 0.0000 0.0000 151.69 151.50 ۲۷ آبان
کیلوگرم 151578.75 0.0000 0.0000 151693.51 151495.60 ۲۷ آبان
تولا 1767.99 0.0000 0.0000 1769.33 1767.02 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.01 0.0000 0.0000 63.01 62.87 ۲۷ آبان
گرم 2.03 0.0000 0.0000 2.03 2.02 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2025.87 0.0000 0.0000 2025.87 2021.19 ۲۷ آبان
تولا 23.63 0.0000 0.0000 23.63 23.57 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3474.57 0.0000 0.0000 3478.03 3473.30 ۲۷ آبان
گرم 111.71 0.0000 0.0000 111.82 111.67 ۲۷ آبان
کیلوگرم 111710.00 0.0000 0.0000 111821.25 111669.02 ۲۷ آبان
تولا 1302.97 0.0000 0.0000 1304.26 1302.49 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3617.17 0.0000 0.0000 3619.35 3616.51 ۲۷ آبان
گرم 116.29 0.0000 0.0000 116.36 116.27 ۲۷ آبان
کیلوگرم 116294.57 0.0000 0.0000 116364.83 116273.49 ۲۷ آبان
تولا 1356.44 0.0000 0.0000 1357.26 1356.19 ۲۷ آبان

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 76450.83 0.0000 0.0000 76508.71 76408.90 ۲۷ آبان
گرم 2457.95 0.0000 0.0000 2459.81 2456.60 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2457949.48 0.0000 0.0000 2459810.40 2456601.27 ۲۷ آبان
تولا 28669.08 0.0000 0.0000 28690.79 28653.36 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1021.78 0.0000 0.0000 1021.78 1019.42 ۲۷ آبان
گرم 32.85 0.0000 0.0000 32.85 32.77 ۲۷ آبان
کیلوگرم 32850.89 0.0000 0.0000 32850.89 32774.94 ۲۷ آبان
تولا 383.17 0.0000 0.0000 383.17 382.28 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56342.48 0.0000 0.0000 56398.59 56321.81 ۲۷ آبان
گرم 1811.45 0.0000 0.0000 1813.26 1810.79 ۲۷ آبان
کیلوگرم 1811451.48 0.0000 0.0000 1813255.43 1810786.87 ۲۷ آبان
تولا 21128.45 0.0000 0.0000 21149.49 21120.69 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 58654.77 0.0000 0.0000 58690.21 58644.14 ۲۷ آبان
گرم 1885.79 0.0000 0.0000 1886.93 1885.45 ۲۷ آبان
کیلوگرم 1885793.24 0.0000 0.0000 1886932.58 1885451.44 ۲۷ آبان
تولا 21995.56 0.0000 0.0000 22008.84 21991.57 ۲۷ آبان

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4859.99 0.0000 0.0000 4863.67 4857.33 ۲۷ آبان
گرم 156.25 0.0000 0.0000 156.37 156.17 ۲۷ آبان
کیلوگرم 156252.25 0.0000 0.0000 156370.55 156166.54 ۲۷ آبان
تولا 1822.50 0.0000 0.0000 1823.88 1821.50 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64.95 0.0000 0.0000 64.95 64.80 ۲۷ آبان
گرم 2.09 0.0000 0.0000 2.09 2.08 ۲۷ آبان
کیلوگرم 2088.34 0.0000 0.0000 2088.34 2083.51 ۲۷ آبان
تولا 24.36 0.0000 0.0000 24.36 24.30 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3581.70 0.0000 0.0000 3585.27 3580.39 ۲۷ آبان
گرم 115.15 0.0000 0.0000 115.27 115.11 ۲۷ آبان
کیلوگرم 115154.26 0.0000 0.0000 115268.94 115112.02 ۲۷ آبان
تولا 1343.14 0.0000 0.0000 1344.48 1342.65 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3728.69 0.0000 0.0000 3730.95 3728.02 ۲۷ آبان
گرم 119.88 0.0000 0.0000 119.95 119.86 ۲۷ آبان
کیلوگرم 119880.18 0.0000 0.0000 119952.61 119858.45 ۲۷ آبان
تولا 1398.26 0.0000 0.0000 1399.11 1398.01 ۲۷ آبان

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1757.42 0.0000 0.0000 1758.75 1756.46 ۲۷ آبان
گرم 56.50 0.0000 0.0000 56.55 56.47 ۲۷ آبان
کیلوگرم 56502.34 0.0000 0.0000 56545.12 56471.35 ۲۷ آبان
تولا 659.03 0.0000 0.0000 659.53 658.67 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.49 0.0000 0.0000 23.49 23.43 ۲۷ آبان
گرم 0.76 0.0000 0.0000 0.76 0.75 ۲۷ آبان
کیلوگرم 755.16 0.0000 0.0000 755.16 753.42 ۲۷ آبان
تولا 8.81 0.0000 0.0000 8.81 8.79 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1295.18 0.0000 0.0000 1296.47 1294.70 ۲۷ آبان
گرم 41.64 0.0000 0.0000 41.68 41.63 ۲۷ آبان
کیلوگرم 41640.91 0.0000 0.0000 41682.37 41625.63 ۲۷ آبان
تولا 485.69 0.0000 0.0000 486.18 485.51 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1348.33 0.0000 0.0000 1349.15 1348.09 ۲۷ آبان
گرم 43.35 0.0000 0.0000 43.38 43.34 ۲۷ آبان
کیلوگرم 43349.84 0.0000 0.0000 43376.03 43341.99 ۲۷ آبان
تولا 505.62 0.0000 0.0000 505.93 505.53 ۲۷ آبان

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8172.52 0.0000 0.0000 8178.70 8168.03 ۲۷ آبان
گرم 262.75 0.0000 0.0000 262.95 262.61 ۲۷ آبان
کیلوگرم 262752.31 0.0000 0.0000 262951.24 262608.19 ۲۷ آبان
تولا 3064.70 0.0000 0.0000 3067.02 3063.01 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 109.23 0.0000 0.0000 109.23 108.97 ۲۷ آبان
گرم 3.51 0.0000 0.0000 3.51 3.50 ۲۷ آبان
کیلوگرم 3511.73 0.0000 0.0000 3511.73 3503.61 ۲۷ آبان
تولا 40.96 0.0000 0.0000 40.96 40.87 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6022.95 0.0000 0.0000 6028.95 6020.74 ۲۷ آبان
گرم 193.64 0.0000 0.0000 193.84 193.57 ۲۷ آبان
کیلوگرم 193642.33 0.0000 0.0000 193835.17 193571.28 ۲۷ آبان
تولا 2258.61 0.0000 0.0000 2260.86 2257.78 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6270.14 0.0000 0.0000 6273.92 6269.00 ۲۷ آبان
گرم 201.59 0.0000 0.0000 201.71 201.55 ۲۷ آبان
کیلوگرم 201589.39 0.0000 0.0000 201711.18 201552.85 ۲۷ آبان
تولا 2351.30 0.0000 0.0000 2352.72 2350.88 ۲۷ آبان
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 74.89 1.36 1.31 0.06 22.82 15.99 6.88 0.50