دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1235.60 2.4000 0.1900 1238.10 1235.60 ۴:۰۹
گرم 39.73 0.0772 0.0061 39.81 39.73 ۴:۰۹
کیلوگرم 39725.43 77.1617 6.1086 39805.81 39725.43 ۴:۰۹
تولا 463.35 0.9000 0.0713 464.29 463.35 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 18.10 0.0200 0.1100 18.13 18.10 ۳:۵۶
گرم 0.58 0.0006 0.0035 0.58 0.58 ۳:۵۶
کیلوگرم 581.93 0.6430 3.5366 582.89 581.93 ۳:۵۶
تولا 6.79 0.0075 0.0413 6.80 6.79 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1007.00 3.0000 0.3000 1009.00 1007.00 ۴:۰۰
گرم 32.38 0.0965 0.0096 32.44 32.38 ۴:۰۰
کیلوگرم 32375.78 96.4522 9.6452 32440.08 32375.78 ۴:۰۰
تولا 377.63 1.1250 0.1125 378.38 377.63 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 775.00 1.0000 0.1300 778.00 775.00 ۴:۰۸
گرم 24.92 0.0322 0.0042 25.01 24.92 ۴:۰۸
کیلوگرم 24916.81 32.1507 4.1796 25013.26 24916.81 ۴:۰۸
تولا 290.63 0.3750 0.0488 291.75 290.63 ۴:۰۸

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1099.93 2.1365 0.1900 1102.16 1099.93 ۴:۰۹
گرم 35.36 0.0687 0.0061 35.44 35.36 ۴:۰۹
کیلوگرم 35363.58 68.6894 6.1086 35435.13 35363.58 ۴:۰۹
تولا 412.47 0.8012 0.0713 413.31 412.47 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.11 0.0178 0.1100 16.14 16.11 ۳:۵۶
گرم 0.52 0.0006 0.0035 0.52 0.52 ۳:۵۶
کیلوگرم 518.03 0.5724 3.5366 518.89 518.03 ۳:۵۶
تولا 6.04 0.0067 0.0413 6.05 6.04 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 896.43 2.6706 0.3000 898.21 896.43 ۴:۰۰
گرم 28.82 0.0859 0.0096 28.88 28.82 ۴:۰۰
کیلوگرم 28820.92 85.8617 9.6452 28878.16 28820.92 ۴:۰۰
تولا 336.16 1.0015 0.1125 336.83 336.16 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 689.91 0.8902 0.1300 692.58 689.91 ۴:۰۸
گرم 22.18 0.0286 0.0042 22.27 22.18 ۴:۰۸
کیلوگرم 22180.94 28.6206 4.1796 22266.81 22180.94 ۴:۰۸
تولا 258.71 0.3338 0.0488 259.72 258.71 ۴:۰۸

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 926.45 1.7995 0.1900 928.33 926.45 ۴:۰۹
گرم 29.79 0.0579 0.0061 29.85 29.79 ۴:۰۹
کیلوگرم 29786.13 57.8559 6.1086 29846.40 29786.13 ۴:۰۹
تولا 347.42 0.6748 0.0713 348.12 347.42 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.57 0.0150 0.1100 13.59 13.57 ۳:۵۶
گرم 0.44 0.0005 0.0035 0.44 0.44 ۳:۵۶
کیلوگرم 436.33 0.4821 3.5366 437.05 436.33 ۳:۵۶
تولا 5.09 0.0056 0.0413 5.10 5.09 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 755.05 2.2494 0.3000 756.55 755.05 ۴:۰۰
گرم 24.28 0.0723 0.0096 24.32 24.28 ۴:۰۰
کیلوگرم 24275.36 72.3198 9.6452 24323.57 24275.36 ۴:۰۰
تولا 283.14 0.8435 0.1125 283.71 283.14 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 581.10 0.7498 0.1300 583.34 581.10 ۴:۰۸
گرم 18.68 0.0241 0.0042 18.75 18.68 ۴:۰۸
کیلوگرم 18682.62 24.1066 4.1796 18754.94 18682.62 ۴:۰۸
تولا 217.91 0.2812 0.0488 218.75 217.91 ۴:۰۸

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4537.25 8.8130 0.1900 4546.43 4537.25 ۴:۰۹
گرم 145.88 0.2833 0.0061 146.17 145.88 ۴:۰۹
کیلوگرم 145875.76 283.3456 6.1086 146170.91 145875.76 ۴:۰۹
تولا 1701.47 3.3049 0.0713 1704.91 1701.47 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 66.47 0.0734 0.1100 66.58 66.47 ۳:۵۶
گرم 2.14 0.0024 0.0035 2.14 2.14 ۳:۵۶
کیلوگرم 2136.90 2.3612 3.5366 2140.44 2136.90 ۳:۵۶
تولا 24.92 0.0275 0.0413 24.97 24.92 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3697.80 11.0163 0.3000 3705.15 3697.80 ۴:۰۰
گرم 118.89 0.3542 0.0096 119.12 118.89 ۴:۰۰
کیلوگرم 118887.09 354.1820 9.6452 119123.21 118887.09 ۴:۰۰
تولا 1386.68 4.1311 0.1125 1389.43 1386.68 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2845.88 3.6721 0.1300 2856.89 2845.88 ۴:۰۸
گرم 91.50 0.1181 0.0042 91.85 91.50 ۴:۰۸
کیلوگرم 91497.02 118.0607 4.1796 91851.20 91497.02 ۴:۰۸
تولا 1067.20 1.3770 0.0488 1071.34 1067.20 ۴:۰۸

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1612.21 3.1315 0.1900 1615.47 1612.21 ۴:۰۹
گرم 51.83 0.1007 0.0061 51.94 51.83 ۴:۰۹
کیلوگرم 51833.74 100.6806 6.1086 51938.62 51833.74 ۴:۰۹
تولا 604.58 1.1743 0.0713 605.80 604.58 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.62 0.0261 0.1100 23.66 23.62 ۳:۵۶
گرم 0.76 0.0008 0.0035 0.76 0.76 ۳:۵۶
کیلوگرم 759.30 0.8390 3.5366 760.56 759.30 ۳:۵۶
تولا 8.86 0.0098 0.0413 8.87 8.86 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1313.93 3.9144 0.3000 1316.54 1313.93 ۴:۰۰
گرم 42.24 0.1259 0.0096 42.33 42.24 ۴:۰۰
کیلوگرم 42243.91 125.8508 9.6452 42327.82 42243.91 ۴:۰۰
تولا 492.73 1.4679 0.1125 493.70 492.73 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1011.22 1.3048 0.1300 1015.13 1011.22 ۴:۰۸
گرم 32.51 0.0420 0.0042 32.64 32.51 ۴:۰۸
کیلوگرم 32511.45 41.9503 4.1796 32637.30 32511.45 ۴:۰۸
تولا 379.21 0.4893 0.0488 380.68 379.21 ۴:۰۸

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8253.19 16.0308 0.1900 8269.89 8253.19 ۴:۰۹
گرم 265.35 0.5154 0.0061 265.88 265.35 ۴:۰۹
کیلوگرم 265346.03 515.4018 6.1086 265882.91 265346.03 ۴:۰۹
تولا 3094.95 6.0116 0.0713 3101.21 3094.95 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 120.90 0.1336 0.1100 121.10 120.90 ۳:۵۶
گرم 3.89 0.0043 0.0035 3.89 3.89 ۳:۵۶
کیلوگرم 3886.99 4.2950 3.5366 3893.43 3886.99 ۳:۵۶
تولا 45.34 0.0501 0.0413 45.41 45.34 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6726.26 20.0385 0.3000 6739.62 6726.26 ۴:۰۰
گرم 216.25 0.6443 0.0096 216.68 216.25 ۴:۰۰
کیلوگرم 216254.01 644.2523 9.6452 216683.51 216254.01 ۴:۰۰
تولا 2522.35 7.5144 0.1125 2527.36 2522.35 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5176.61 6.6795 0.1300 5196.65 5176.61 ۴:۰۸
گرم 166.43 0.2148 0.0042 167.08 166.43 ۴:۰۸
کیلوگرم 166431.83 214.7508 4.1796 167076.08 166431.83 ۴:۰۸
تولا 1941.23 2.5048 0.0488 1948.75 1941.23 ۴:۰۸

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 125808.79 244.3680 0.1900 126063.34 125808.79 ۴:۰۹
گرم 4044.85 7.8566 0.0061 4053.03 4044.85 ۴:۰۹
کیلوگرم 4044843.57 7856.6078 6.1086 4053027.54 4044843.57 ۴:۰۹
تولا 47178.33 91.6381 0.0713 47273.79 47178.33 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1842.94 2.0364 0.1100 1846.00 1842.94 ۳:۵۶
گرم 59.25 0.0655 0.0035 59.35 59.25 ۳:۵۶
کیلوگرم 59251.92 65.4717 3.5366 59350.12 59251.92 ۳:۵۶
تولا 691.10 0.7637 0.0413 692.25 691.10 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 102532.74 305.4600 0.3000 102736.38 102532.74 ۴:۰۰
گرم 3296.50 9.8208 0.0096 3303.05 3296.50 ۴:۰۰
کیلوگرم 3296501.68 9820.7597 9.6452 3303048.85 3296501.68 ۴:۰۰
تولا 38449.81 114.5476 0.1125 38526.17 38449.81 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 78910.50 101.8200 0.1300 79215.96 78910.50 ۴:۰۸
گرم 2537.03 3.2736 0.0042 2546.85 2537.03 ۴:۰۸
کیلوگرم 2537029.59 3273.5866 4.1796 2546850.35 2537029.59 ۴:۰۸
تولا 29591.46 38.1825 0.0488 29706.01 29591.46 ۴:۰۸

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10483.70 20.3633 0.1900 10504.91 10483.70 ۴:۰۹
گرم 337.06 0.6547 0.0061 337.74 337.06 ۴:۰۹
کیلوگرم 337058.38 654.6942 6.1086 337740.35 337058.38 ۴:۰۹
تولا 3931.39 7.6362 0.0713 3939.34 3931.39 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 153.57 0.1697 0.1100 153.83 153.57 ۳:۵۶
گرم 4.94 0.0055 0.0035 4.95 4.94 ۳:۵۶
کیلوگرم 4937.49 5.4558 3.5366 4945.67 4937.49 ۳:۵۶
تولا 57.59 0.0636 0.0413 57.69 57.59 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8544.09 25.4541 0.3000 8561.06 8544.09 ۴:۰۰
گرم 274.70 0.8184 0.0096 275.24 274.70 ۴:۰۰
کیلوگرم 274698.76 818.3677 9.6452 275244.34 274698.76 ۴:۰۰
تولا 3204.04 9.5453 0.1125 3210.40 3204.04 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6575.64 8.4847 0.1300 6601.10 6575.64 ۴:۰۸
گرم 211.41 0.2728 0.0042 212.23 211.41 ۴:۰۸
کیلوگرم 211411.66 272.7892 4.1796 212230.03 211411.66 ۴:۰۸
تولا 2465.87 3.1818 0.0488 2475.41 2465.87 ۴:۰۸

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12190.31 23.6782 0.1900 12214.97 12190.31 ۴:۰۹
گرم 391.93 0.7613 0.0061 392.72 391.93 ۴:۰۹
کیلوگرم 391927.15 761.2700 6.1086 392720.14 391927.15 ۴:۰۹
تولا 4571.37 8.8793 0.0713 4580.62 4571.37 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 178.57 0.1973 0.1100 178.87 178.57 ۳:۵۶
گرم 5.74 0.0063 0.0035 5.75 5.74 ۳:۵۶
کیلوگرم 5741.24 6.3439 3.5366 5750.76 5741.24 ۳:۵۶
تولا 66.96 0.0740 0.0413 67.08 66.96 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9934.96 29.5977 0.3000 9954.69 9934.96 ۴:۰۰
گرم 319.42 0.9516 0.0096 320.05 319.42 ۴:۰۰
کیلوگرم 319416.18 951.5874 9.6452 320050.58 319416.18 ۴:۰۰
تولا 3725.61 11.0991 0.1125 3733.01 3725.61 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7646.07 9.8659 0.1300 7675.67 7646.07 ۴:۰۸
گرم 245.83 0.3172 0.0042 246.78 245.83 ۴:۰۸
کیلوگرم 245826.76 317.1958 4.1796 246778.34 245826.76 ۴:۰۸
تولا 2867.28 3.6997 0.0488 2878.38 2867.28 ۴:۰۸

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 82442.94 160.1352 0.1900 82609.75 82442.94 ۴:۰۹
گرم 2650.60 5.1485 0.0061 2655.97 2650.60 ۴:۰۹
کیلوگرم 2650600.05 5148.4624 6.1086 2655963.04 2650600.05 ۴:۰۹
تولا 30916.12 60.0507 0.0713 30978.68 30916.12 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1207.69 1.3345 0.1100 1209.69 1207.69 ۳:۵۶
گرم 38.83 0.0429 0.0035 38.89 38.83 ۳:۵۶
کیلوگرم 38827.99 42.9039 3.5366 38892.34 38827.99 ۳:۵۶
تولا 452.88 0.5004 0.0413 453.63 452.88 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 67190.06 200.1690 0.3000 67323.51 67190.06 ۴:۰۰
گرم 2160.21 6.4356 0.0096 2164.50 2160.21 ۴:۰۰
کیلوگرم 2160209.01 6435.5780 9.6452 2164499.40 2160209.01 ۴:۰۰
تولا 25196.29 75.0634 0.1125 25246.33 25196.29 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 51710.33 66.7230 0.1300 51910.49 51710.33 ۴:۰۸
گرم 1662.53 2.1452 0.0042 1668.96 1662.53 ۴:۰۸
کیلوگرم 1662524.31 2145.1927 4.1796 1668959.89 1662524.31 ۴:۰۸
تولا 19391.39 25.0211 0.0488 19466.45 19391.39 ۴:۰۸

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9583.81 18.6154 0.1900 9603.20 9583.81 ۴:۰۹
گرم 308.13 0.5985 0.0061 308.75 308.13 ۴:۰۹
کیلوگرم 308126.35 598.4973 6.1086 308749.78 308126.35 ۴:۰۹
تولا 3593.93 6.9808 0.0713 3601.20 3593.93 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 140.39 0.1551 0.1100 140.62 140.39 ۳:۵۶
گرم 4.51 0.0050 0.0035 4.52 4.51 ۳:۵۶
کیلوگرم 4513.67 4.9875 3.5366 4521.15 4513.67 ۳:۵۶
تولا 52.65 0.0582 0.0413 52.73 52.65 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7810.69 23.2692 0.3000 7826.21 7810.69 ۴:۰۰
گرم 251.12 0.7481 0.0096 251.62 251.12 ۴:۰۰
کیلوگرم 251119.48 748.1216 9.6452 251618.23 251119.48 ۴:۰۰
تولا 2929.01 8.7260 0.1125 2934.83 2929.01 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6011.21 7.7564 0.1300 6034.48 6011.21 ۴:۰۸
گرم 193.26 0.2494 0.0042 194.01 193.26 ۴:۰۸
کیلوگرم 193264.75 249.3739 4.1796 194012.87 193264.75 ۴:۰۸
تولا 2254.21 2.9087 0.0488 2262.93 2254.21 ۴:۰۸

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15659.99 30.4176 0.1900 15691.68 15659.99 ۴:۰۹
گرم 503.48 0.9779 0.0061 504.50 503.48 ۴:۰۹
کیلوگرم 503480.14 977.9478 6.1086 504498.83 503480.14 ۴:۰۹
تولا 5872.50 11.4066 0.0713 5884.38 5872.50 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 229.40 0.2535 0.1100 229.78 229.40 ۳:۵۶
گرم 7.38 0.0081 0.0035 7.39 7.38 ۳:۵۶
کیلوگرم 7375.36 8.1496 3.5366 7387.58 7375.36 ۳:۵۶
تولا 86.02 0.0951 0.0413 86.17 86.02 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12762.72 38.0220 0.3000 12788.07 12762.72 ۴:۰۰
گرم 410.33 1.2224 0.0096 411.15 410.33 ۴:۰۰
کیلوگرم 410330.61 1222.4348 9.6452 411145.56 410330.61 ۴:۰۰
تولا 4786.02 14.2583 0.1125 4795.53 4786.02 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9822.35 12.6740 0.1300 9860.37 9822.35 ۴:۰۸
گرم 315.80 0.4075 0.0042 317.02 315.80 ۴:۰۸
کیلوگرم 315795.65 407.4783 4.1796 317018.08 315795.65 ۴:۰۸
تولا 3683.38 4.7528 0.0488 3697.64 3683.38 ۴:۰۸

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3663.31 7.1155 0.1900 3670.72 3663.31 ۴:۰۹
گرم 117.78 0.2288 0.0061 118.02 117.78 ۴:۰۹
کیلوگرم 117777.96 228.7691 6.1086 118016.26 117777.96 ۴:۰۹
تولا 1373.74 2.6683 0.0713 1376.52 1373.74 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 53.66 0.0593 0.1100 53.75 53.66 ۳:۵۶
گرم 1.73 0.0019 0.0035 1.73 1.73 ۳:۵۶
کیلوگرم 1725.30 1.9064 3.5366 1728.16 1725.30 ۳:۵۶
تولا 20.12 0.0222 0.0413 20.16 20.12 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2985.55 8.8944 0.3000 2991.48 2985.55 ۴:۰۰
گرم 95.99 0.2860 0.0096 96.18 95.99 ۴:۰۰
کیلوگرم 95987.71 285.9614 9.6452 96178.35 95987.71 ۴:۰۰
تولا 1119.58 3.3354 0.1125 1121.81 1119.58 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2297.72 2.9648 0.1300 2306.61 2297.72 ۴:۰۸
گرم 73.87 0.0953 0.0042 74.16 73.87 ۴:۰۸
کیلوگرم 73873.36 95.3205 4.1796 74159.32 73873.36 ۴:۰۸
تولا 861.65 1.1118 0.0488 864.98 861.65 ۴:۰۸

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 371.92 0.7224 0.1900 372.67 371.92 ۴:۰۹
گرم 11.96 0.0232 0.0061 11.98 11.96 ۴:۰۹
کیلوگرم 11957.36 23.2257 6.1086 11981.55 11957.36 ۴:۰۹
تولا 139.47 0.2709 0.0713 139.75 139.47 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.45 0.0060 0.1100 5.46 5.45 ۳:۵۶
گرم 0.18 0.0002 0.0035 0.18 0.18 ۳:۵۶
کیلوگرم 175.16 0.1935 3.5366 175.45 175.16 ۳:۵۶
تولا 2.04 0.0023 0.0413 2.05 2.04 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 303.11 0.9030 0.3000 303.71 303.11 ۴:۰۰
گرم 9.75 0.0290 0.0096 9.76 9.75 ۴:۰۰
کیلوگرم 9745.11 29.0321 9.6452 9764.46 9745.11 ۴:۰۰
تولا 113.67 0.3386 0.1125 113.89 113.67 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 233.28 0.3010 0.1300 234.18 233.28 ۴:۰۸
گرم 7.50 0.0097 0.0042 7.53 7.50 ۴:۰۸
کیلوگرم 7499.96 9.6774 4.1796 7528.99 7499.96 ۴:۰۸
تولا 87.48 0.1129 0.0488 87.82 87.48 ۴:۰۸

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5054.47 9.8177 0.1900 5064.70 5054.47 ۴:۰۹
گرم 162.50 0.3156 0.0061 162.83 162.50 ۴:۰۹
کیلوگرم 162504.83 315.6455 6.1086 162833.63 162504.83 ۴:۰۹
تولا 1895.43 3.6816 0.0713 1899.26 1895.43 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 74.04 0.0818 0.1100 74.16 74.04 ۳:۵۶
گرم 2.38 0.0026 0.0035 2.38 2.38 ۳:۵۶
کیلوگرم 2380.49 2.6304 3.5366 2384.44 2380.49 ۳:۵۶
تولا 27.77 0.0307 0.0413 27.81 27.77 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4119.33 12.2721 0.3000 4127.52 4119.33 ۴:۰۰
گرم 132.44 0.3946 0.0096 132.70 132.44 ۴:۰۰
کیلوگرم 132439.59 394.5569 9.6452 132702.63 132439.59 ۴:۰۰
تولا 1544.75 4.6020 0.1125 1547.82 1544.75 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3170.29 4.0907 0.1300 3182.56 3170.29 ۴:۰۸
گرم 101.93 0.1315 0.0042 102.32 101.93 ۴:۰۸
کیلوگرم 101927.19 131.5190 4.1796 102321.75 101927.19 ۴:۰۸
تولا 1188.86 1.5340 0.0488 1193.46 1188.86 ۴:۰۸

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10158.24 19.7311 0.1900 10178.79 10158.24 ۴:۰۹
گرم 326.59 0.6344 0.0061 327.26 326.59 ۴:۰۹
کیلوگرم 326594.70 634.3698 6.1086 327255.50 326594.70 ۴:۰۹
تولا 3809.34 7.3992 0.0713 3817.05 3809.34 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 148.81 0.1644 0.1100 149.05 148.81 ۳:۵۶
گرم 4.78 0.0053 0.0035 4.79 4.78 ۳:۵۶
کیلوگرم 4784.21 5.2864 3.5366 4792.13 4784.21 ۳:۵۶
تولا 55.80 0.0617 0.0413 55.89 55.80 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8278.85 24.6639 0.3000 8295.29 8278.85 ۴:۰۰
گرم 266.17 0.7930 0.0096 266.70 266.17 ۴:۰۰
کیلوگرم 266170.98 792.9622 9.6452 266699.62 266170.98 ۴:۰۰
تولا 3104.57 9.2490 0.1125 3110.74 3104.57 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6371.51 8.2213 0.1300 6396.17 6371.51 ۴:۰۸
گرم 204.85 0.2643 0.0042 205.64 204.85 ۴:۰۸
کیلوگرم 204848.57 264.3207 4.1796 205641.53 204848.57 ۴:۰۸
تولا 2389.32 3.0830 0.0488 2398.57 2389.32 ۴:۰۸

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 43052.01 83.6232 0.1900 43139.12 43052.01 ۴:۰۹
گرم 1384.15 2.6885 0.0061 1386.95 1384.15 ۴:۰۹
کیلوگرم 1384153.26 2688.5463 6.1086 1386953.83 1384153.26 ۴:۰۹
تولا 16144.52 31.3587 0.0713 16177.18 16144.52 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 630.66 0.6969 0.1100 631.70 630.66 ۳:۵۶
گرم 20.28 0.0224 0.0035 20.31 20.28 ۳:۵۶
کیلوگرم 20276.12 22.4046 3.5366 20309.73 20276.12 ۳:۵۶
تولا 236.50 0.2613 0.0413 236.89 236.50 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 35086.90 104.5290 0.3000 35156.59 35086.90 ۴:۰۰
گرم 1128.07 3.3607 0.0096 1130.31 1128.07 ۴:۰۰
کیلوگرم 1128069.22 3360.6829 9.6452 1130309.68 1128069.22 ۴:۰۰
تولا 13157.60 39.1984 0.1125 13183.73 13157.60 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 27003.33 34.8430 0.1300 27107.85 27003.33 ۴:۰۸
گرم 868.18 1.1202 0.0042 871.54 868.18 ۴:۰۸
کیلوگرم 868176.41 1120.2276 4.1796 871537.09 868176.41 ۴:۰۸
تولا 10126.25 13.0661 0.0488 10165.45 10126.25 ۴:۰۸

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 128749.52 250.0800 0.1900 129010.02 128749.52 ۴:۰۹
گرم 4139.39 8.0403 0.0061 4147.77 4139.39 ۴:۰۹
کیلوگرم 4139390.10 8040.2527 6.1086 4147765.36 4139390.10 ۴:۰۹
تولا 48281.11 93.7801 0.0713 48378.79 48281.11 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1886.02 2.0840 0.1100 1889.15 1886.02 ۳:۵۶
گرم 60.64 0.0670 0.0035 60.74 60.64 ۳:۵۶
کیلوگرم 60636.91 67.0021 3.5366 60737.41 60636.91 ۳:۵۶
تولا 707.26 0.7815 0.0413 708.43 707.26 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 104929.40 312.6000 0.3000 105137.80 104929.40 ۴:۰۰
گرم 3373.56 10.0503 0.0096 3380.26 3373.56 ۴:۰۰
کیلوگرم 3373556.03 10050.3159 9.6452 3380256.24 3373556.03 ۴:۰۰
تولا 39348.55 117.2251 0.1125 39426.70 39348.55 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 80755.00 104.2000 0.1300 81067.60 80755.00 ۴:۰۸
گرم 2596.33 3.3501 0.0042 2606.38 2596.33 ۴:۰۸
کیلوگرم 2596331.60 3350.1053 4.1796 2606381.92 2596331.60 ۴:۰۸
تولا 30283.15 39.0750 0.0488 30400.37 30283.15 ۴:۰۸

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4498.57 8.7379 0.1900 4507.67 4498.57 ۴:۰۹
گرم 144.63 0.2809 0.0061 144.93 144.63 ۴:۰۹
کیلوگرم 144632.36 280.9304 6.1086 144924.99 144632.36 ۴:۰۹
تولا 1686.97 3.2767 0.0713 1690.38 1686.97 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 65.90 0.0728 0.1100 66.01 65.90 ۳:۵۶
گرم 2.12 0.0023 0.0035 2.12 2.12 ۳:۵۶
کیلوگرم 2118.68 2.3411 3.5366 2122.20 2118.68 ۳:۵۶
تولا 24.71 0.0273 0.0413 24.75 24.71 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3666.29 10.9224 0.3000 3673.57 3666.29 ۴:۰۰
گرم 117.87 0.3512 0.0096 118.11 117.87 ۴:۰۰
کیلوگرم 117873.73 351.1631 9.6452 118107.84 117873.73 ۴:۰۰
تولا 1374.86 4.0959 0.1125 1377.59 1374.86 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2821.62 3.6408 0.1300 2832.54 2821.62 ۴:۰۸
گرم 90.72 0.1171 0.0042 91.07 90.72 ۴:۰۸
کیلوگرم 90717.12 117.0544 4.1796 91068.28 90717.12 ۴:۰۸
تولا 1058.11 1.3653 0.0488 1062.20 1058.11 ۴:۰۸

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 79735.49 154.8763 0.1900 79896.82 79735.49 ۴:۰۹
گرم 2563.56 4.9794 0.0061 2568.74 2563.56 ۴:۰۹
کیلوگرم 2563553.69 4979.3856 6.1086 2568740.55 2563553.69 ۴:۰۹
تولا 29900.83 58.0787 0.0713 29961.33 29900.83 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1168.03 1.2906 0.1100 1169.96 1168.03 ۳:۵۶
گرم 37.55 0.0415 0.0035 37.62 37.55 ۳:۵۶
کیلوگرم 37552.87 41.4949 3.5366 37615.11 37552.87 ۳:۵۶
تولا 438.01 0.4840 0.0413 438.74 438.01 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64983.52 193.5954 0.3000 65112.59 64983.52 ۴:۰۰
گرم 2089.27 6.2242 0.0096 2093.42 2089.27 ۴:۰۰
کیلوگرم 2089267.21 6224.2320 9.6452 2093416.70 2089267.21 ۴:۰۰
تولا 24368.84 72.5983 0.1125 24417.24 24368.84 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 50012.15 64.5318 0.1300 50205.74 50012.15 ۴:۰۸
گرم 1607.93 2.0747 0.0042 1614.15 1607.93 ۴:۰۸
کیلوگرم 1607926.60 2074.7440 4.1796 1614150.83 1607926.60 ۴:۰۸
تولا 18754.57 24.1994 0.0488 18827.17 18754.57 ۴:۰۸

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4629.42 8.9921 0.1900 4638.79 4629.42 ۴:۰۹
گرم 148.84 0.2891 0.0061 149.14 148.84 ۴:۰۹
کیلوگرم 148839.28 289.1019 6.1086 149140.43 148839.28 ۴:۰۹
تولا 1736.03 3.3720 0.0713 1739.55 1736.03 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 67.82 0.0749 0.1100 67.93 67.82 ۳:۵۶
گرم 2.18 0.0024 0.0035 2.18 2.18 ۳:۵۶
کیلوگرم 2180.31 2.4092 3.5366 2183.92 2180.31 ۳:۵۶
تولا 25.43 0.0281 0.0413 25.47 25.43 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3772.93 11.2401 0.3000 3780.42 3772.93 ۴:۰۰
گرم 121.30 0.3614 0.0096 121.54 121.30 ۴:۰۰
کیلوگرم 121302.33 361.3773 9.6452 121543.24 121302.33 ۴:۰۰
تولا 1414.85 4.2150 0.1125 1417.66 1414.85 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2903.69 3.7467 0.1300 2914.93 2903.69 ۴:۰۸
گرم 93.36 0.1205 0.0042 93.72 93.36 ۴:۰۸
کیلوگرم 93355.81 120.4591 4.1796 93717.19 93355.81 ۴:۰۸
تولا 1088.89 1.4050 0.0488 1093.10 1088.89 ۴:۰۸

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1674.98 3.2534 0.1900 1678.37 1674.98 ۴:۰۹
گرم 53.85 0.1046 0.0061 53.96 53.85 ۴:۰۹
کیلوگرم 53851.80 104.6004 6.1086 53960.76 53851.80 ۴:۰۹
تولا 628.12 1.2200 0.0713 629.39 628.12 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 24.54 0.0271 0.1100 24.58 24.54 ۳:۵۶
گرم 0.79 0.0009 0.0035 0.79 0.79 ۳:۵۶
کیلوگرم 788.86 0.8717 3.5366 790.17 788.86 ۳:۵۶
تولا 9.20 0.0102 0.0413 9.22 9.20 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1365.09 4.0668 0.3000 1367.80 1365.09 ۴:۰۰
گرم 43.89 0.1308 0.0096 43.98 43.89 ۴:۰۰
کیلوگرم 43888.60 130.7506 9.6452 43975.77 43888.60 ۴:۰۰
تولا 511.91 1.5251 0.1125 512.93 511.91 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1050.59 1.3556 0.1300 1054.66 1050.59 ۴:۰۸
گرم 33.78 0.0436 0.0042 33.91 33.78 ۴:۰۸
کیلوگرم 33777.23 43.5835 4.1796 33907.98 33777.23 ۴:۰۸
تولا 393.97 0.5084 0.0488 395.50 393.97 ۴:۰۸

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8184.74 15.8978 0.1900 8201.30 8184.74 ۴:۰۹
گرم 263.15 0.5111 0.0061 263.68 263.15 ۴:۰۹
کیلوگرم 263145.24 511.1270 6.1086 263677.66 263145.24 ۴:۰۹
تولا 3069.28 5.9617 0.0713 3075.49 3069.28 ۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 119.90 0.1325 0.1100 120.09 119.90 ۳:۵۶
گرم 3.85 0.0043 0.0035 3.86 3.85 ۳:۵۶
کیلوگرم 3854.75 4.2594 3.5366 3861.14 3854.75 ۳:۵۶
تولا 44.96 0.0497 0.0413 45.04 44.96 ۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6670.47 19.8723 0.3000 6683.72 6670.47 ۴:۰۰
گرم 214.46 0.6389 0.0096 214.89 214.46 ۴:۰۰
کیلوگرم 214460.39 638.9088 9.6452 214886.33 214460.39 ۴:۰۰
تولا 2501.43 7.4521 0.1125 2506.40 2501.43 ۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5133.68 6.6241 0.1300 5153.55 5133.68 ۴:۰۸
گرم 165.05 0.2130 0.0042 165.69 165.05 ۴:۰۸
کیلوگرم 165051.44 212.9696 4.1796 165690.35 165051.44 ۴:۰۸
تولا 1925.13 2.4840 0.0488 1932.58 1925.13 ۴:۰۸
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 68.59 1.23 1.60 0.06 23.02 13.34 5.75 0.53