صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1347.23 0.0000 0.0000 1347.23 1347.23 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 43.31 0.0000 0.0000 43.31 43.31 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 43314.42 0.0000 0.0000 43314.42 43314.42 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 505.21 0.0000 0.0000 505.21 505.21 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.56 0.0000 0.0000 16.58 16.53 ۴ فروردین
گرم 0.53 0.0000 0.0000 0.53 0.53 ۴ فروردین
کیلوگرم 532.42 0.0000 0.0000 533.06 531.45 ۴ فروردین
تولا 6.21 0.0000 0.0000 6.22 6.20 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 949.60 0.0000 0.0000 950.00 947.10 ۴ فروردین
گرم 30.53 0.0000 0.0000 30.54 30.45 ۴ فروردین
کیلوگرم 30530.33 0.0000 0.0000 30543.19 30449.95 ۴ فروردین
تولا 356.10 0.0000 0.0000 356.25 355.16 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 969.35 0.0000 0.0000 971.25 969.30 ۴ فروردین
گرم 31.17 0.0000 0.0000 31.23 31.16 ۴ فروردین
کیلوگرم 31165.30 0.0000 0.0000 31226.39 31163.70 ۴ فروردین
تولا 363.51 0.0000 0.0000 364.22 363.49 ۴ فروردین

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1090.72 0.0000 0.0000 1090.72 1090.72 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 35.07 0.0000 0.0000 35.07 35.07 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 35067.35 0.0000 0.0000 35067.35 35067.35 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 409.02 0.0000 0.0000 409.02 409.02 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.41 0.0000 0.0000 13.42 13.38 ۴ فروردین
گرم 0.43 0.0000 0.0000 0.43 0.43 ۴ فروردین
کیلوگرم 431.04 0.0000 0.0000 431.56 430.26 ۴ فروردین
تولا 5.03 0.0000 0.0000 5.03 5.02 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 768.80 0.0000 0.0000 769.12 766.77 ۴ فروردین
گرم 24.72 0.0000 0.0000 24.73 24.65 ۴ فروردین
کیلوگرم 24717.35 0.0000 0.0000 24727.76 24652.28 ۴ فروردین
تولا 288.30 0.0000 0.0000 288.42 287.54 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 784.79 0.0000 0.0000 786.32 784.75 ۴ فروردین
گرم 25.23 0.0000 0.0000 25.28 25.23 ۴ فروردین
کیلوگرم 25231.43 0.0000 0.0000 25280.88 25230.13 ۴ فروردین
تولا 294.29 0.0000 0.0000 294.87 294.28 ۴ فروردین

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 953.43 0.0000 0.0000 953.43 953.43 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 30.65 0.0000 0.0000 30.65 30.65 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 30653.61 0.0000 0.0000 30653.61 30653.61 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 357.54 0.0000 0.0000 357.54 357.54 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11.72 0.0000 0.0000 11.73 11.70 ۴ فروردین
گرم 0.38 0.0000 0.0000 0.38 0.38 ۴ فروردین
کیلوگرم 376.79 0.0000 0.0000 377.25 376.11 ۴ فروردین
تولا 4.39 0.0000 0.0000 4.40 4.39 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 672.03 0.0000 0.0000 672.32 670.26 ۴ فروردین
گرم 21.61 0.0000 0.0000 21.62 21.55 ۴ فروردین
کیلوگرم 21606.31 0.0000 0.0000 21615.41 21549.43 ۴ فروردین
تولا 252.01 0.0000 0.0000 252.12 251.35 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 686.01 0.0000 0.0000 687.35 685.97 ۴ فروردین
گرم 22.06 0.0000 0.0000 22.10 22.05 ۴ فروردین
کیلوگرم 22055.68 0.0000 0.0000 22098.92 22054.55 ۴ فروردین
تولا 257.25 0.0000 0.0000 257.76 257.24 ۴ فروردین

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4949.86 0.0000 0.0000 4949.86 4949.86 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 159.14 0.0000 0.0000 159.14 159.14 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 159141.50 0.0000 0.0000 159141.50 159141.50 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 1856.20 0.0000 0.0000 1856.20 1856.20 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 60.84 0.0000 0.0000 60.92 60.73 ۴ فروردین
گرم 1.96 0.0000 0.0000 1.96 1.95 ۴ فروردین
کیلوگرم 1956.15 0.0000 0.0000 1958.51 1952.61 ۴ فروردین
تولا 22.82 0.0000 0.0000 22.84 22.77 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3488.93 0.0000 0.0000 3490.40 3479.74 ۴ فروردین
گرم 112.17 0.0000 0.0000 112.22 111.88 ۴ فروردین
کیلوگرم 112171.47 0.0000 0.0000 112218.72 111876.16 ۴ فروردین
تولا 1308.35 0.0000 0.0000 1308.90 1304.90 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3561.49 0.0000 0.0000 3568.47 3561.31 ۴ فروردین
گرم 114.50 0.0000 0.0000 114.73 114.50 ۴ فروردین
کیلوگرم 114504.44 0.0000 0.0000 114728.88 114498.53 ۴ فروردین
تولا 1335.56 0.0000 0.0000 1338.18 1335.49 ۴ فروردین

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1737.52 0.0000 0.0000 1737.52 1737.52 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 55.86 0.0000 0.0000 55.86 55.86 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 55862.60 0.0000 0.0000 55862.60 55862.60 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 651.57 0.0000 0.0000 651.57 651.57 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.36 0.0000 0.0000 21.38 21.32 ۴ فروردین
گرم 0.69 0.0000 0.0000 0.69 0.69 ۴ فروردین
کیلوگرم 686.66 0.0000 0.0000 687.49 685.41 ۴ فروردین
تولا 8.01 0.0000 0.0000 8.02 7.99 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1224.70 0.0000 0.0000 1225.22 1221.47 ۴ فروردین
گرم 39.37 0.0000 0.0000 39.39 39.27 ۴ فروردین
کیلوگرم 39374.96 0.0000 0.0000 39391.55 39271.30 ۴ فروردین
تولا 459.26 0.0000 0.0000 459.46 458.05 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1250.17 0.0000 0.0000 1252.62 1250.11 ۴ فروردین
گرم 40.19 0.0000 0.0000 40.27 40.19 ۴ فروردین
کیلوگرم 40193.89 0.0000 0.0000 40272.67 40191.82 ۴ فروردین
تولا 468.81 0.0000 0.0000 469.73 468.79 ۴ فروردین

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8510.18 0.0000 0.0000 8510.18 8510.18 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 273.61 0.0000 0.0000 273.61 273.61 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 273608.52 0.0000 0.0000 273608.52 273608.52 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 3191.32 0.0000 0.0000 3191.32 3191.32 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 104.61 0.0000 0.0000 104.73 104.42 ۴ فروردین
گرم 3.36 0.0000 0.0000 3.37 3.36 ۴ فروردین
کیلوگرم 3363.17 0.0000 0.0000 3367.23 3357.07 ۴ فروردین
تولا 39.23 0.0000 0.0000 39.27 39.16 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5998.43 0.0000 0.0000 6000.96 5982.64 ۴ فروردین
گرم 192.85 0.0000 0.0000 192.94 192.35 ۴ فروردین
کیلوگرم 192853.96 0.0000 0.0000 192935.20 192346.24 ۴ فروردین
تولا 2249.41 0.0000 0.0000 2250.36 2243.49 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6123.19 0.0000 0.0000 6135.19 6122.87 ۴ فروردین
گرم 196.87 0.0000 0.0000 197.25 196.85 ۴ فروردین
کیلوگرم 196864.99 0.0000 0.0000 197250.86 196854.83 ۴ فروردین
تولا 2296.20 0.0000 0.0000 2300.70 2296.08 ۴ فروردین

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 141122.34 0.0000 0.0000 141122.34 141122.34 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 4537.19 0.0000 0.0000 4537.19 4537.19 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 4537185.28 0.0000 0.0000 4537185.28 4537185.28 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 52920.92 0.0000 0.0000 52920.92 52920.92 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1734.66 0.0000 0.0000 1736.76 1731.52 ۴ فروردین
گرم 55.77 0.0000 0.0000 55.84 55.67 ۴ فروردین
کیلوگرم 55770.57 0.0000 0.0000 55837.93 55669.54 ۴ فروردین
تولا 650.50 0.0000 0.0000 651.28 649.32 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 99470.60 0.0000 0.0000 99512.50 99208.73 ۴ فروردین
گرم 3198.05 0.0000 0.0000 3199.40 3189.63 ۴ فروردین
کیلوگرم 3198051.67 0.0000 0.0000 3199398.78 3189632.20 ۴ فروردین
تولا 37301.50 0.0000 0.0000 37317.22 37203.30 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 101539.41 0.0000 0.0000 101738.44 101534.18 ۴ فروردین
گرم 3264.57 0.0000 0.0000 3270.97 3264.40 ۴ فروردین
کیلوگرم 3264565.48 0.0000 0.0000 3270964.28 3264397.09 ۴ فروردین
تولا 38077.31 0.0000 0.0000 38151.94 38075.34 ۴ فروردین

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11120.58 0.0000 0.0000 11120.58 11120.58 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 357.53 0.0000 0.0000 357.53 357.53 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 357534.53 0.0000 0.0000 357534.53 357534.53 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 4170.22 0.0000 0.0000 4170.22 4170.22 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 136.69 0.0000 0.0000 136.86 136.45 ۴ فروردین
گرم 4.39 0.0000 0.0000 4.40 4.39 ۴ فروردین
کیلوگرم 4394.77 0.0000 0.0000 4400.08 4386.81 ۴ فروردین
تولا 51.26 0.0000 0.0000 51.32 51.17 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7838.38 0.0000 0.0000 7841.68 7817.74 ۴ فروردین
گرم 252.01 0.0000 0.0000 252.12 251.35 ۴ فروردین
کیلوگرم 252009.52 0.0000 0.0000 252115.68 251346.06 ۴ فروردین
تولا 2939.39 0.0000 0.0000 2940.63 2931.66 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8001.40 0.0000 0.0000 8017.09 8000.99 ۴ فروردین
گرم 257.25 0.0000 0.0000 257.76 257.24 ۴ فروردین
کیلوگرم 257250.88 0.0000 0.0000 257755.11 257237.61 ۴ فروردین
تولا 3000.53 0.0000 0.0000 3006.41 3000.37 ۴ فروردین

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1276.37 0.0000 0.0000 1276.37 1276.37 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 41.04 0.0000 0.0000 41.04 41.04 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 41036.08 0.0000 0.0000 41036.08 41036.08 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 478.64 0.0000 0.0000 478.64 478.64 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.69 0.0000 0.0000 15.71 15.66 ۴ فروردین
گرم 0.50 0.0000 0.0000 0.51 0.50 ۴ فروردین
کیلوگرم 504.41 0.0000 0.0000 505.02 503.50 ۴ فروردین
تولا 5.88 0.0000 0.0000 5.89 5.87 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 899.65 0.0000 0.0000 900.03 897.28 ۴ فروردین
گرم 28.92 0.0000 0.0000 28.94 28.85 ۴ فروردین
کیلوگرم 28924.43 0.0000 0.0000 28936.61 28848.28 ۴ فروردین
تولا 337.37 0.0000 0.0000 337.51 336.48 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 918.36 0.0000 0.0000 920.16 918.31 ۴ فروردین
گرم 29.53 0.0000 0.0000 29.58 29.52 ۴ فروردین
کیلوگرم 29526.01 0.0000 0.0000 29583.88 29524.49 ۴ فروردین
تولا 344.39 0.0000 0.0000 345.06 344.37 ۴ فروردین

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 87623.84 0.0000 0.0000 87623.84 87623.84 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 2817.17 0.0000 0.0000 2817.17 2817.17 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 2817169.75 0.0000 0.0000 2817169.75 2817169.75 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 32858.96 0.0000 0.0000 32858.96 32858.96 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1077.06 0.0000 0.0000 1078.36 1075.11 ۴ فروردین
گرم 34.63 0.0000 0.0000 34.67 34.57 ۴ فروردین
کیلوگرم 34628.33 0.0000 0.0000 34670.16 34565.60 ۴ فروردین
تولا 403.90 0.0000 0.0000 404.39 403.17 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61761.98 0.0000 0.0000 61788.00 61599.38 ۴ فروردین
گرم 1985.69 0.0000 0.0000 1986.53 1980.47 ۴ فروردین
کیلوگرم 1985692.41 0.0000 0.0000 1986528.85 1980464.71 ۴ فروردین
تولا 23160.76 0.0000 0.0000 23170.52 23099.79 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63046.52 0.0000 0.0000 63170.10 63043.27 ۴ فروردین
گرم 2026.99 0.0000 0.0000 2030.97 2026.89 ۴ فروردین
کیلوگرم 2026991.30 0.0000 0.0000 2030964.36 2026886.75 ۴ فروردین
تولا 23642.46 0.0000 0.0000 23688.80 23641.24 ۴ فروردین

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10571.98 0.0000 0.0000 10571.98 10571.98 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 339.90 0.0000 0.0000 339.90 339.90 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 339896.90 0.0000 0.0000 339896.90 339896.90 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 3964.50 0.0000 0.0000 3964.50 3964.50 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 129.95 0.0000 0.0000 130.11 129.71 ۴ فروردین
گرم 4.18 0.0000 0.0000 4.18 4.17 ۴ فروردین
کیلوگرم 4177.97 0.0000 0.0000 4183.02 4170.41 ۴ فروردین
تولا 48.73 0.0000 0.0000 48.79 48.64 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7451.70 0.0000 0.0000 7454.84 7432.08 ۴ فروردین
گرم 239.58 0.0000 0.0000 239.68 238.95 ۴ فروردین
کیلوگرم 239577.58 0.0000 0.0000 239678.49 238946.84 ۴ فروردین
تولا 2794.39 0.0000 0.0000 2795.57 2787.03 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7606.68 0.0000 0.0000 7621.59 7606.29 ۴ فروردین
گرم 244.56 0.0000 0.0000 245.04 244.55 ۴ فروردین
کیلوگرم 244560.37 0.0000 0.0000 245039.72 244547.75 ۴ فروردین
تولا 2852.51 0.0000 0.0000 2858.10 2852.36 ۴ فروردین

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1750.73 0.0000 0.0000 1750.73 1750.73 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 56.29 0.0000 0.0000 56.29 56.29 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 56287.09 0.0000 0.0000 56287.09 56287.09 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 656.52 0.0000 0.0000 656.52 656.52 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.52 0.0000 0.0000 21.55 21.48 ۴ فروردین
گرم 0.69 0.0000 0.0000 0.69 0.69 ۴ فروردین
کیلوگرم 691.87 0.0000 0.0000 692.71 690.62 ۴ فروردین
تولا 8.07 0.0000 0.0000 8.08 8.06 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1234.01 0.0000 0.0000 1234.53 1230.76 ۴ فروردین
گرم 39.67 0.0000 0.0000 39.69 39.57 ۴ فروردین
کیلوگرم 39674.16 0.0000 0.0000 39690.87 39569.71 ۴ فروردین
تولا 462.75 0.0000 0.0000 462.95 461.53 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1259.67 0.0000 0.0000 1262.14 1259.61 ۴ فروردین
گرم 40.50 0.0000 0.0000 40.58 40.50 ۴ فروردین
کیلوگرم 40499.31 0.0000 0.0000 40578.69 40497.22 ۴ فروردین
تولا 472.38 0.0000 0.0000 473.30 472.35 ۴ فروردین

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5370.60 0.0000 0.0000 5370.60 5370.60 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 172.67 0.0000 0.0000 172.67 172.67 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 172668.60 0.0000 0.0000 172668.60 172668.60 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 2013.98 0.0000 0.0000 2013.98 2013.98 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 66.01 0.0000 0.0000 66.09 65.90 ۴ فروردین
گرم 2.12 0.0000 0.0000 2.12 2.12 ۴ فروردین
کیلوگرم 2122.42 0.0000 0.0000 2124.99 2118.58 ۴ فروردین
تولا 24.76 0.0000 0.0000 24.79 24.71 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3785.49 0.0000 0.0000 3787.08 3775.52 ۴ فروردین
گرم 121.71 0.0000 0.0000 121.76 121.39 ۴ فروردین
کیلوگرم 121706.09 0.0000 0.0000 121757.36 121385.68 ۴ فروردین
تولا 1419.56 0.0000 0.0000 1420.16 1415.82 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3864.22 0.0000 0.0000 3871.79 3864.02 ۴ فروردین
گرم 124.24 0.0000 0.0000 124.48 124.23 ۴ فروردین
کیلوگرم 124237.36 0.0000 0.0000 124480.88 124230.96 ۴ فروردین
تولا 1449.08 0.0000 0.0000 1451.92 1449.01 ۴ فروردین

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 403.76 0.0000 0.0000 403.76 403.76 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 12.98 0.0000 0.0000 12.98 12.98 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 12981.33 0.0000 0.0000 12981.33 12981.33 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 151.41 0.0000 0.0000 151.41 151.41 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4.96 0.0000 0.0000 4.97 4.95 ۴ فروردین
گرم 0.16 0.0000 0.0000 0.16 0.16 ۴ فروردین
کیلوگرم 159.57 0.0000 0.0000 159.76 159.28 ۴ فروردین
تولا 1.86 0.0000 0.0000 1.86 1.86 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 284.60 0.0000 0.0000 284.72 283.85 ۴ فروردین
گرم 9.15 0.0000 0.0000 9.15 9.13 ۴ فروردین
کیلوگرم 9149.94 0.0000 0.0000 9153.79 9125.85 ۴ فروردین
تولا 106.72 0.0000 0.0000 106.77 106.44 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 290.51 0.0000 0.0000 291.08 290.50 ۴ فروردین
گرم 9.34 0.0000 0.0000 9.36 9.34 ۴ فروردین
کیلوگرم 9340.24 0.0000 0.0000 9358.55 9339.76 ۴ فروردین
تولا 108.94 0.0000 0.0000 109.16 108.94 ۴ فروردین

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5281.14 0.0000 0.0000 5281.14 5281.14 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 169.79 0.0000 0.0000 169.79 169.79 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 169792.52 0.0000 0.0000 169792.52 169792.52 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 1980.43 0.0000 0.0000 1980.43 1980.43 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64.92 0.0000 0.0000 64.99 64.80 ۴ فروردین
گرم 2.09 0.0000 0.0000 2.09 2.08 ۴ فروردین
کیلوگرم 2087.07 0.0000 0.0000 2089.59 2083.29 ۴ فروردین
تولا 24.34 0.0000 0.0000 24.37 24.30 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3722.43 0.0000 0.0000 3724.00 3712.63 ۴ فروردین
گرم 119.68 0.0000 0.0000 119.73 119.36 ۴ فروردین
کیلوگرم 119678.88 0.0000 0.0000 119729.29 119363.80 ۴ فروردین
تولا 1395.91 0.0000 0.0000 1396.50 1392.24 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3799.85 0.0000 0.0000 3807.30 3799.66 ۴ فروردین
گرم 122.17 0.0000 0.0000 122.41 122.16 ۴ فروردین
کیلوگرم 122167.99 0.0000 0.0000 122407.45 122161.69 ۴ فروردین
تولا 1424.95 0.0000 0.0000 1427.74 1424.87 ۴ فروردین

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10461.78 0.0000 0.0000 10461.78 10461.78 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 336.35 0.0000 0.0000 336.35 336.35 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 336353.78 0.0000 0.0000 336353.78 336353.78 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 3923.17 0.0000 0.0000 3923.17 3923.17 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 128.60 0.0000 0.0000 128.75 128.36 ۴ فروردین
گرم 4.13 0.0000 0.0000 4.14 4.13 ۴ فروردین
کیلوگرم 4134.42 0.0000 0.0000 4139.42 4126.93 ۴ فروردین
تولا 48.22 0.0000 0.0000 48.28 48.14 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7374.02 0.0000 0.0000 7377.13 7354.61 ۴ فروردین
گرم 237.08 0.0000 0.0000 237.18 236.46 ۴ فروردین
کیلوگرم 237080.19 0.0000 0.0000 237180.06 236456.04 ۴ فروردین
تولا 2765.26 0.0000 0.0000 2766.43 2757.98 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7527.39 0.0000 0.0000 7542.14 7527.00 ۴ فروردین
گرم 242.01 0.0000 0.0000 242.49 242.00 ۴ فروردین
کیلوگرم 242011.04 0.0000 0.0000 242485.40 241998.56 ۴ فروردین
تولا 2822.77 0.0000 0.0000 2828.31 2822.63 ۴ فروردین

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 155874.51 0.0000 0.0000 155874.51 155874.51 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 5011.48 0.0000 0.0000 5011.48 5011.48 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 5011478.16 0.0000 0.0000 5011478.16 5011478.16 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 58452.98 0.0000 0.0000 58452.98 58452.98 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1915.99 0.0000 0.0000 1918.31 1912.52 ۴ فروردین
گرم 61.60 0.0000 0.0000 61.67 61.49 ۴ فروردین
کیلوگرم 61600.53 0.0000 0.0000 61674.92 61488.93 ۴ فروردین
تولا 718.50 0.0000 0.0000 719.37 717.20 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 109868.72 0.0000 0.0000 109915.00 109579.47 ۴ فروردین
گرم 3532.36 0.0000 0.0000 3533.85 3523.06 ۴ فروردین
کیلوگرم 3532358.74 0.0000 0.0000 3533846.67 3523059.14 ۴ فروردین
تولا 41200.80 0.0000 0.0000 41218.16 41092.33 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112153.80 0.0000 0.0000 112373.63 112148.01 ۴ فروردین
گرم 3605.83 0.0000 0.0000 3612.90 3605.64 ۴ فروردین
کیلوگرم 3605825.55 0.0000 0.0000 3612893.24 3605639.56 ۴ فروردین
تولا 42057.70 0.0000 0.0000 42140.14 42055.53 ۴ فروردین

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4907.96 0.0000 0.0000 4907.96 4907.96 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 157.79 0.0000 0.0000 157.79 157.79 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 157794.42 0.0000 0.0000 157794.42 157794.42 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 1840.49 0.0000 0.0000 1840.49 1840.49 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 60.33 0.0000 0.0000 60.40 60.22 ۴ فروردین
گرم 1.94 0.0000 0.0000 1.94 1.94 ۴ فروردین
کیلوگرم 1939.59 0.0000 0.0000 1941.93 1936.08 ۴ فروردین
تولا 22.62 0.0000 0.0000 22.65 22.58 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3459.39 0.0000 0.0000 3460.85 3450.29 ۴ فروردین
گرم 111.22 0.0000 0.0000 111.27 110.93 ۴ فروردین
کیلوگرم 111221.98 0.0000 0.0000 111268.83 110929.17 ۴ فروردین
تولا 1297.27 0.0000 0.0000 1297.82 1293.86 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3531.34 0.0000 0.0000 3538.26 3531.16 ۴ فروردین
گرم 113.54 0.0000 0.0000 113.76 113.53 ۴ فروردین
کیلوگرم 113535.20 0.0000 0.0000 113757.74 113529.34 ۴ فروردین
تولا 1324.25 0.0000 0.0000 1326.85 1324.19 ۴ فروردین

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 77160.98 0.0000 0.0000 77160.98 77160.98 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 2480.78 0.0000 0.0000 2480.78 2480.78 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 2480781.31 0.0000 0.0000 2480781.31 2480781.31 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 28935.39 0.0000 0.0000 28935.39 28935.39 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 948.45 0.0000 0.0000 949.60 946.74 ۴ فروردین
گرم 30.49 0.0000 0.0000 30.53 30.44 ۴ فروردین
کیلوگرم 30493.49 0.0000 0.0000 30530.31 30438.24 ۴ فروردین
تولا 355.67 0.0000 0.0000 356.10 355.03 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 54387.20 0.0000 0.0000 54410.11 54244.02 ۴ فروردین
گرم 1748.59 0.0000 0.0000 1749.33 1743.99 ۴ فروردین
کیلوگرم 1748587.79 0.0000 0.0000 1749324.35 1743984.31 ۴ فروردین
تولا 20395.22 0.0000 0.0000 20403.81 20341.52 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55518.36 0.0000 0.0000 55627.18 55515.49 ۴ فروردین
گرم 1784.96 0.0000 0.0000 1788.46 1784.86 ۴ فروردین
کیلوگرم 1784955.33 0.0000 0.0000 1788453.98 1784863.26 ۴ فروردین
تولا 20819.40 0.0000 0.0000 20860.21 20818.33 ۴ فروردین

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5057.64 0.0000 0.0000 5057.64 5057.64 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 162.61 0.0000 0.0000 162.61 162.61 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 162606.66 0.0000 0.0000 162606.66 162606.66 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 1896.61 0.0000 0.0000 1896.61 1896.61 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.17 0.0000 0.0000 62.24 62.06 ۴ فروردین
گرم 2.00 0.0000 0.0000 2.00 2.00 ۴ فروردین
کیلوگرم 1998.74 0.0000 0.0000 2001.16 1995.12 ۴ فروردین
تولا 23.31 0.0000 0.0000 23.34 23.27 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3564.89 0.0000 0.0000 3566.40 3555.51 ۴ فروردین
گرم 114.61 0.0000 0.0000 114.66 114.31 ۴ فروردین
کیلوگرم 114613.90 0.0000 0.0000 114662.18 114312.15 ۴ فروردین
تولا 1336.84 0.0000 0.0000 1337.40 1333.32 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3639.04 0.0000 0.0000 3646.17 3638.85 ۴ فروردین
گرم 117.00 0.0000 0.0000 117.23 116.99 ۴ فروردین
کیلوگرم 116997.66 0.0000 0.0000 117226.99 116991.63 ۴ فروردین
تولا 1364.64 0.0000 0.0000 1367.31 1364.57 ۴ فروردین

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1773.90 0.0000 0.0000 1773.90 1773.90 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 57.03 0.0000 0.0000 57.03 57.03 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 57032.09 0.0000 0.0000 57032.09 57032.09 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 665.21 0.0000 0.0000 665.21 665.21 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.80 0.0000 0.0000 21.83 21.77 ۴ فروردین
گرم 0.70 0.0000 0.0000 0.70 0.70 ۴ فروردین
کیلوگرم 701.03 0.0000 0.0000 701.88 699.76 ۴ فروردین
تولا 8.18 0.0000 0.0000 8.19 8.16 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1250.34 0.0000 0.0000 1250.87 1247.05 ۴ فروردین
گرم 40.20 0.0000 0.0000 40.22 40.09 ۴ فروردین
کیلوگرم 40199.28 0.0000 0.0000 40216.21 40093.45 ۴ فروردین
تولا 468.88 0.0000 0.0000 469.07 467.64 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1276.34 0.0000 0.0000 1278.84 1276.28 ۴ فروردین
گرم 41.04 0.0000 0.0000 41.12 41.03 ۴ فروردین
کیلوگرم 41035.35 0.0000 0.0000 41115.79 41033.24 ۴ فروردین
تولا 478.63 0.0000 0.0000 479.57 478.60 ۴ فروردین

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8127.16 0.0000 0.0000 8127.16 8127.16 ۰۰:۰۱:۱۳
گرم 261.29 0.0000 0.0000 261.29 261.29 ۰۰:۰۱:۱۳
کیلوگرم 261294.23 0.0000 0.0000 261294.23 261294.23 ۰۰:۰۱:۱۳
تولا 3047.69 0.0000 0.0000 3047.69 3047.69 ۰۰:۰۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 99.90 0.0000 0.0000 100.02 99.72 ۴ فروردین
گرم 3.21 0.0000 0.0000 3.22 3.21 ۴ فروردین
کیلوگرم 3211.80 0.0000 0.0000 3215.68 3205.98 ۴ فروردین
تولا 37.46 0.0000 0.0000 37.51 37.39 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5728.46 0.0000 0.0000 5730.88 5713.38 ۴ فروردین
گرم 184.17 0.0000 0.0000 184.25 183.69 ۴ فروردین
کیلوگرم 184174.19 0.0000 0.0000 184251.77 183689.32 ۴ فروردین
تولا 2148.17 0.0000 0.0000 2149.08 2142.52 ۴ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5847.60 0.0000 0.0000 5859.07 5847.30 ۴ فروردین
گرم 188.00 0.0000 0.0000 188.37 188.00 ۴ فروردین
کیلوگرم 188004.69 0.0000 0.0000 188373.19 187994.99 ۴ فروردین
تولا 2192.85 0.0000 0.0000 2197.15 2192.74 ۴ فروردین
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 81.48 1.42 1.39 0.06 20.49 16.53 7.62 0.52