شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1470.32 1.0600 0.0700 1475.44 1469.42 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 47.27 0.0341 0.0023 47.44 47.24 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 47271.85 34.0798 2.2506 47436.46 47242.91 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 551.37 0.3975 0.0263 553.29 551.03 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.10 0.0900 0.5300 17.16 16.98 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.55 0.0029 0.0170 0.55 0.55 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 549.78 2.8936 17.0399 551.71 545.92 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 6.41 0.0338 0.1988 6.44 6.37 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 901.00 5.0000 0.5600 902.50 895.40 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 28.97 0.1608 0.0180 29.02 28.79 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 28967.80 160.7536 18.0044 29016.03 28787.76 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 337.88 1.8750 0.2100 338.44 335.78 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1698.05 3.1500 0.1900 1703.30 1694.50 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 54.59 0.1013 0.0061 54.76 54.48 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 54593.53 101.2748 6.1086 54762.33 54479.40 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 636.77 1.1813 0.0713 638.74 635.44 ۱۰:۴۹:۰۳

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1327.26 0.9569 0.0700 1331.88 1326.45 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 42.67 0.0308 0.0023 42.82 42.65 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 42672.30 30.7638 2.2506 42820.89 42646.18 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 497.72 0.3588 0.0263 499.46 497.42 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.44 0.0812 0.5300 15.49 15.33 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.50 0.0026 0.0170 0.50 0.49 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 496.28 2.6120 17.0399 498.03 492.80 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 5.79 0.0305 0.1988 5.81 5.75 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 813.33 4.5135 0.5600 814.69 808.28 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 26.15 0.1451 0.0180 26.19 25.99 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 26149.23 145.1123 18.0044 26192.77 25986.71 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 305.00 1.6926 0.2100 305.51 303.10 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1532.83 2.8435 0.1900 1537.57 1529.63 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 49.28 0.0914 0.0061 49.43 49.18 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 49281.58 91.4207 6.1086 49433.95 49178.55 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 574.81 1.0663 0.0713 576.59 573.61 ۱۰:۴۹:۰۳

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1133.91 0.8175 0.0700 1137.86 1133.22 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 36.46 0.0263 0.0023 36.58 36.43 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 36456.05 26.2823 2.2506 36583.00 36433.74 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 425.22 0.3066 0.0263 426.70 424.96 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.19 0.0694 0.5300 13.23 13.09 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.42 0.0022 0.0170 0.43 0.42 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 423.99 2.2315 17.0399 425.48 421.01 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 4.95 0.0260 0.1988 4.96 4.91 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 694.85 3.8560 0.5600 696.01 690.53 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 22.34 0.1240 0.0180 22.38 22.20 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 22339.97 123.9732 18.0044 22377.16 22201.12 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 260.57 1.4460 0.2100 261.00 258.95 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1309.54 2.4293 0.1900 1313.58 1306.80 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 42.10 0.0781 0.0061 42.23 42.01 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 42102.53 78.1031 6.1086 42232.71 42014.51 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 491.08 0.9110 0.0713 492.59 490.05 ۱۰:۴۹:۰۳

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5401.22 3.8939 0.0700 5420.03 5397.91 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 173.65 0.1252 0.0023 174.26 173.55 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 173653.14 125.1920 2.2506 174257.84 173546.85 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2025.46 1.4602 0.0263 2032.51 2024.22 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.82 0.3306 0.5300 63.04 62.38 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 2.02 0.0106 0.0170 2.03 2.01 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 2019.61 10.6295 17.0399 2026.69 2005.43 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 23.56 0.1240 0.1988 23.64 23.39 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3309.82 18.3675 0.5600 3315.33 3289.25 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 106.41 0.5905 0.0180 106.59 105.75 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 106413.22 590.5284 18.0044 106590.38 105751.83 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 1241.18 6.8878 0.2100 1243.25 1233.47 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6237.79 11.5715 0.1900 6257.07 6224.75 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 200.55 0.3720 0.0061 201.17 200.13 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 200549.35 372.0329 6.1086 201169.40 200130.07 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2339.17 4.3393 0.0713 2346.40 2334.28 ۱۰:۴۹:۰۳

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1942.00 1.4000 0.0700 1948.76 1940.81 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 62.44 0.0450 0.0023 62.65 62.40 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 62436.66 45.0126 2.2506 62654.08 62398.44 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 728.25 0.5250 0.0263 730.79 727.80 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.59 0.1189 0.5300 22.66 22.43 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.73 0.0038 0.0170 0.73 0.72 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 726.15 3.8218 17.0399 728.69 721.05 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 8.47 0.0446 0.1988 8.50 8.41 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1190.04 6.6040 0.5600 1192.02 1182.64 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 38.26 0.2123 0.0180 38.32 38.02 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 38260.67 212.3234 18.0044 38324.37 38022.87 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 446.27 2.4765 0.2100 447.01 443.49 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2242.78 4.1605 0.1900 2249.72 2238.10 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 72.11 0.1338 0.0061 72.33 71.96 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 72107.14 133.7637 6.1086 72330.08 71956.39 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 841.04 1.5602 0.0713 843.65 839.29 ۱۰:۴۹:۰۳

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10329.15 7.4466 0.0700 10365.11 10322.82 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 332.09 0.2394 0.0023 333.25 331.89 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 332089.48 239.4138 2.2506 333245.89 331886.20 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 3873.43 2.7925 0.0263 3886.92 3871.06 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 120.13 0.6323 0.5300 120.55 119.29 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3.86 0.0203 0.0170 3.88 3.84 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3862.24 20.3276 17.0399 3875.79 3835.14 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 45.05 0.2371 0.1988 45.21 44.73 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6329.62 35.1255 0.5600 6340.15 6290.27 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 203.50 1.1293 0.0180 203.84 202.24 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 203501.70 1129.3102 18.0044 203840.49 202236.87 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2373.61 13.1721 0.2100 2377.56 2358.85 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11928.97 22.1291 0.1900 11965.85 11904.03 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 383.53 0.7115 0.0061 384.71 382.72 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 383525.04 711.4654 6.1086 384710.81 382723.23 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 4473.37 8.2984 0.0713 4487.20 4464.02 ۱۰:۴۹:۰۳

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 159750.27 115.1690 0.0700 160306.56 159652.48 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 5136.09 3.7028 0.0023 5153.98 5132.95 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 5136086.55 3702.7666 2.2506 5153971.61 5132942.69 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 59906.39 43.1884 0.0263 60115.00 59869.73 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1857.92 9.7785 0.5300 1864.43 1844.88 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 59.73 0.3144 0.0170 59.94 59.31 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 59733.31 314.3858 17.0399 59942.90 59314.13 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 696.72 3.6669 0.1988 699.16 691.83 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97893.65 543.2500 0.5600 98056.63 97285.21 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3147.35 17.4659 0.0180 3152.59 3127.79 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3147351.58 17465.8800 18.0044 3152591.35 3127789.80 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 36710.15 203.7189 0.2100 36771.26 36481.98 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 184493.13 342.2475 0.1900 185063.55 184107.43 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 5931.59 11.0035 0.0061 5949.93 5919.19 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 5931587.52 11003.5044 6.1086 5949926.70 5919186.75 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 69184.98 128.3429 0.0713 69398.88 69040.34 ۱۰:۴۹:۰۳

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14169.47 10.2152 0.0700 14218.82 14160.80 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 455.56 0.3284 0.0023 457.15 455.28 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 455558.82 328.4267 2.2506 457145.19 455279.97 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 5313.56 3.8307 0.0263 5332.06 5310.30 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 164.79 0.8673 0.5300 165.37 163.64 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 5.30 0.0279 0.0170 5.32 5.26 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 5298.20 27.8853 17.0399 5316.79 5261.02 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 61.80 0.3252 0.1988 62.01 61.36 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8682.94 48.1850 0.5600 8697.39 8628.97 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 279.16 1.5492 0.0180 279.63 277.43 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 279162.70 1549.1826 18.0044 279627.45 277427.61 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 3256.10 18.0694 0.2100 3261.52 3235.87 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16364.11 30.3566 0.1900 16414.70 16329.90 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 526.12 0.9760 0.0061 527.74 525.02 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 526117.89 975.9850 6.1086 527744.53 525017.97 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 6136.54 11.3837 0.0713 6155.52 6123.72 ۱۰:۴۹:۰۳

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1454.88 1.0489 0.0700 1459.95 1453.99 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 46.78 0.0337 0.0023 46.94 46.75 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 46775.50 33.7219 2.2506 46938.38 46746.86 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 545.58 0.3933 0.0263 547.48 545.25 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.92 0.0891 0.5300 16.98 16.80 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.54 0.0029 0.0170 0.55 0.54 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 544.00 2.8632 17.0399 545.91 540.19 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 6.35 0.0334 0.1988 6.37 6.30 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 891.54 4.9475 0.5600 893.02 886.00 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 28.66 0.1591 0.0180 28.71 28.49 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 28663.64 159.0657 18.0044 28711.36 28485.49 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 334.33 1.8553 0.2100 334.88 332.25 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1680.22 3.1169 0.1900 1685.42 1676.71 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 54.02 0.1002 0.0061 54.19 53.91 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 54020.30 100.2114 6.1086 54187.32 53907.37 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 630.08 1.1688 0.0713 632.03 628.77 ۱۰:۴۹:۰۳

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105591.03 76.1239 0.0700 105958.72 105526.40 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3394.83 2.4474 0.0023 3406.65 3392.75 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3394827.94 2447.4384 2.2506 3406649.53 3392749.93 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 39596.67 28.5465 0.0263 39734.55 39572.43 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1228.04 6.4634 0.5300 1232.35 1219.42 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 39.48 0.2078 0.0170 39.62 39.21 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 39482.26 207.8014 17.0399 39620.80 39205.19 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 460.51 2.4238 0.1988 462.13 457.28 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64705.32 359.0750 0.5600 64813.04 64303.15 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 2080.32 11.5445 0.0180 2083.79 2067.39 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 2080322.63 11544.5207 18.0044 2083785.99 2067392.77 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 24264.51 134.6532 0.2100 24304.91 24113.70 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 121945.46 226.2173 0.1900 122322.49 121690.52 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3920.64 7.2731 0.0061 3932.76 3912.44 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3920634.68 7273.0480 6.1086 3932756.43 3912438.07 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 45729.58 84.8315 0.0713 45870.97 45633.98 ۱۰:۴۹:۰۳

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11511.43 8.2990 0.0700 11551.51 11504.38 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 370.10 0.2668 0.0023 371.39 369.87 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 370100.77 266.8173 2.2506 371389.55 369874.23 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 4316.79 3.1121 0.0263 4331.82 4314.15 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 133.88 0.7046 0.5300 134.35 132.94 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 4.30 0.0227 0.0170 4.32 4.27 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 4304.32 22.6543 17.0399 4319.42 4274.11 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 50.20 0.2642 0.1988 50.38 49.85 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7054.11 39.1460 0.5600 7065.85 7010.27 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 226.79 1.2586 0.0180 227.17 225.39 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 226794.71 1258.5722 18.0044 227172.28 225385.11 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2645.29 14.6798 0.2100 2649.70 2628.85 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13294.37 24.6620 0.1900 13335.48 13266.58 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 427.42 0.7929 0.0061 428.75 426.53 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 427423.70 792.9005 6.1086 428745.20 426530.11 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 4985.39 9.2482 0.0713 5000.81 4974.97 ۱۰:۴۹:۰۳

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2162.55 1.5590 0.0700 2170.08 2161.22 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 69.53 0.0501 0.0023 69.77 69.48 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 69527.44 50.1245 2.2506 69769.55 69484.88 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 810.96 0.5846 0.0263 813.78 810.46 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 25.15 0.1324 0.5300 25.24 24.97 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.81 0.0043 0.0170 0.81 0.80 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 808.61 4.2559 17.0399 811.45 802.94 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 9.43 0.0496 0.1988 9.46 9.37 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1325.19 7.3540 0.5600 1327.40 1316.95 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 42.61 0.2364 0.0180 42.68 42.34 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 42605.84 236.4364 18.0044 42676.77 42341.03 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 496.95 2.7578 0.2100 497.77 493.86 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2497.49 4.6330 0.1900 2505.21 2492.27 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 80.30 0.1490 0.0061 80.54 80.13 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 80296.17 148.9549 6.1086 80544.43 80128.30 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 936.56 1.7374 0.0713 939.46 934.60 ۱۰:۴۹:۰۳

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8425.23 6.0740 0.0700 8454.57 8420.07 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 270.88 0.1953 0.0023 271.82 270.71 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 270877.16 195.2839 2.2506 271820.42 270711.35 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 3159.46 2.2778 0.0263 3170.46 3157.53 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97.99 0.5157 0.5300 98.33 97.30 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3.15 0.0166 0.0170 3.16 3.13 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3150.33 16.5807 17.0399 3161.39 3128.23 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 36.74 0.1934 0.1988 36.87 36.49 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5162.91 28.6510 0.5600 5171.51 5130.82 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 165.99 0.9212 0.0180 166.27 164.96 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 165991.29 921.1504 18.0044 166267.64 164959.61 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 1936.09 10.7441 0.2100 1939.32 1924.06 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9730.17 18.0501 0.1900 9760.25 9709.82 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 312.83 0.5803 0.0061 313.80 312.18 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 312831.87 580.3247 6.1086 313799.08 312177.85 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 3648.81 6.7688 0.0713 3660.10 3641.19 ۱۰:۴۹:۰۳

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 446.39 0.3218 0.0700 447.94 446.12 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 14.35 0.0103 0.0023 14.40 14.34 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 14351.73 10.3466 2.2506 14401.71 14342.95 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 167.40 0.1207 0.0263 167.98 167.29 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.19 0.0273 0.5300 5.21 5.16 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.17 0.0009 0.0170 0.17 0.17 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 166.91 0.8785 17.0399 167.50 165.74 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 1.95 0.0102 0.1988 1.95 1.93 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 273.54 1.5180 0.5600 274.00 271.84 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 8.79 0.0488 0.0180 8.81 8.74 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 8794.62 48.8048 18.0044 8809.27 8739.96 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 102.58 0.5693 0.2100 102.75 101.94 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 515.53 0.9563 0.1900 517.12 514.45 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 16.57 0.0307 0.0061 16.63 16.54 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 16574.60 30.7470 6.1086 16625.84 16539.95 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 193.32 0.3586 0.0713 193.92 192.92 ۱۰:۴۹:۰۳

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6118.00 4.4107 0.0700 6139.31 6114.26 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 196.70 0.1418 0.0023 197.38 196.58 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 196698.17 141.8059 2.2506 197383.12 196577.77 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2294.25 1.6540 0.0263 2302.24 2292.85 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 71.15 0.3745 0.5300 71.40 70.65 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 2.29 0.0120 0.0170 2.30 2.27 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 2287.62 12.0401 17.0399 2295.65 2271.57 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 26.68 0.1404 0.1988 26.78 26.50 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3749.06 20.8050 0.5600 3755.30 3725.76 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 120.54 0.6689 0.0180 120.74 119.79 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 120535.02 668.8958 18.0044 120735.69 119785.86 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 1405.90 7.8019 0.2100 1408.24 1397.16 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7065.59 13.1072 0.1900 7087.43 7050.81 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 227.16 0.4214 0.0061 227.87 226.69 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 227163.70 421.4043 6.1086 227866.04 226688.78 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2649.60 4.9152 0.0713 2657.79 2644.06 ۱۰:۴۹:۰۳

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13408.14 9.6664 0.0700 13454.83 13399.93 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 431.08 0.3108 0.0023 432.58 430.82 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 431081.46 310.7802 2.2506 432582.59 430817.59 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 5028.06 3.6249 0.0263 5045.57 5024.98 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 155.94 0.8207 0.5300 156.49 154.84 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 5.01 0.0264 0.0170 5.03 4.98 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 5013.53 26.3870 17.0399 5031.12 4978.35 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 58.48 0.3078 0.1988 58.68 58.07 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8216.40 45.5960 0.5600 8230.08 8165.33 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 264.16 1.4659 0.0180 264.60 262.52 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 264163.17 1465.9443 18.0044 264602.95 262521.31 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 3081.15 17.0985 0.2100 3086.28 3062.00 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15484.86 28.7255 0.1900 15532.73 15452.48 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 497.85 0.9235 0.0061 499.39 496.81 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 497849.36 923.5449 6.1086 499388.60 496808.54 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 5806.83 10.7721 0.0713 5824.78 5794.69 ۱۰:۴۹:۰۳

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 230840.24 166.4200 0.0700 231644.08 230698.94 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 7421.69 5.3505 0.0023 7447.53 7417.14 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 7421680.52 5350.5233 2.2506 7447524.56 7417137.62 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 86565.15 62.4075 0.0263 86866.59 86512.17 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2684.70 14.1300 0.5300 2694.12 2665.86 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 86.32 0.4543 0.0170 86.62 85.71 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 86315.04 454.2897 17.0399 86617.90 85709.33 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 1006.76 5.2988 0.1988 1010.30 999.70 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 141457.00 785.0000 0.5600 141692.50 140577.80 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 4547.95 25.2383 0.0180 4555.52 4519.68 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 4547944.77 25238.3172 18.0044 4555516.26 4519677.85 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 53046.41 294.3752 0.2100 53134.73 52716.71 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 266593.85 494.5500 0.1900 267418.10 266036.50 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 8571.19 15.9002 0.0061 8597.69 8553.27 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 8571184.91 15900.1399 6.1086 8597685.15 8553265.71 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 99972.77 185.4564 0.0713 100281.86 99763.76 ۱۰:۴۹:۰۳

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5354.91 3.8605 0.0700 5373.55 5351.63 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 172.16 0.1241 0.0023 172.76 172.06 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 172164.08 124.1185 2.2506 172763.60 172058.70 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2008.09 1.4477 0.0263 2015.08 2006.86 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.28 0.3278 0.5300 62.50 61.84 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 2.00 0.0105 0.0170 2.01 1.99 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 2002.29 10.5384 17.0399 2009.31 1988.24 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 23.35 0.1229 0.1988 23.44 23.19 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3281.44 18.2100 0.5600 3286.91 3261.05 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 105.50 0.5855 0.0180 105.68 104.85 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 105500.73 585.4647 18.0044 105676.37 104845.01 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 1230.54 6.8288 0.2100 1232.59 1222.89 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6184.30 11.4723 0.1900 6203.42 6171.37 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 198.83 0.3688 0.0061 199.44 198.41 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 198829.65 368.8427 6.1086 199444.39 198413.97 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2319.11 4.3021 0.0713 2326.28 2314.27 ۱۰:۴۹:۰۳

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 93823.91 67.6406 0.0700 94150.63 93766.48 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3016.51 2.1747 0.0023 3027.01 3014.66 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3016506.59 2174.6946 2.2506 3027010.78 3014660.15 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 35183.99 25.3652 0.0263 35306.51 35162.46 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1091.18 5.7431 0.5300 1095.01 1083.53 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 35.08 0.1846 0.0170 35.21 34.84 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 35082.34 184.6439 17.0399 35205.43 34836.15 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 409.19 2.1537 0.1988 410.63 406.32 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57494.52 319.0595 0.5600 57590.24 57137.18 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 1848.49 10.2580 0.0180 1851.57 1837.00 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 1848490.42 10257.9935 18.0044 1851567.82 1837001.47 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 21560.46 119.6474 0.2100 21596.36 21426.46 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 108355.80 201.0075 0.1900 108690.81 108129.26 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3483.72 6.4625 0.0061 3494.49 3476.44 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3483717.16 6462.5359 6.1086 3494488.06 3476433.99 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 40633.45 75.3779 0.0713 40759.08 40548.50 ۱۰:۴۹:۰۳

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5514.29 3.9754 0.0700 5533.49 5510.91 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 177.29 0.1278 0.0023 177.91 177.18 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 177288.35 127.8128 2.2506 177905.71 177179.83 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2067.86 1.4908 0.0263 2075.06 2066.59 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64.13 0.3375 0.5300 64.36 63.68 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 2.06 0.0109 0.0170 2.07 2.05 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 2061.88 10.8520 17.0399 2069.12 2047.42 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 24.05 0.1266 0.1988 24.13 23.88 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3379.11 18.7520 0.5600 3384.74 3358.11 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 108.64 0.6029 0.0180 108.82 107.97 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 108640.84 602.8903 18.0044 108821.71 107965.60 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 1267.17 7.0320 0.2100 1269.28 1259.29 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6368.37 11.8138 0.1900 6388.06 6355.05 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 204.75 0.3798 0.0061 205.38 204.32 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 204747.59 379.8209 6.1086 205380.63 204319.54 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2388.14 4.4302 0.0713 2395.52 2383.15 ۱۰:۴۹:۰۳

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2001.11 1.4427 0.0700 2008.07 1999.88 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 64.34 0.0464 0.0023 64.56 64.30 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 64336.99 46.3826 2.2506 64561.02 64297.61 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 750.42 0.5410 0.0263 753.03 749.96 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.27 0.1225 0.5300 23.35 23.11 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 0.75 0.0039 0.0170 0.75 0.74 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 748.25 3.9381 17.0399 750.87 743.00 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 8.73 0.0459 0.1988 8.76 8.67 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1226.26 6.8050 0.5600 1228.30 1218.64 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 39.43 0.2188 0.0180 39.49 39.18 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 39425.18 218.7857 18.0044 39490.81 39180.14 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 459.85 2.5519 0.2100 460.61 456.99 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2311.05 4.2872 0.1900 2318.19 2306.21 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 74.30 0.1378 0.0061 74.53 74.15 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 74301.80 137.8350 6.1086 74531.53 74146.46 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 866.64 1.6077 0.0713 869.32 864.83 ۱۰:۴۹:۰۳

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9917.75 7.1500 0.0700 9952.29 9911.68 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 318.86 0.2299 0.0023 319.97 318.67 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 318862.81 229.8782 2.2506 319973.17 318667.63 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 3719.16 2.6813 0.0263 3732.11 3716.88 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 115.34 0.6071 0.5300 115.75 114.54 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 3.71 0.0195 0.0170 3.72 3.68 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 3708.41 19.5180 17.0399 3721.43 3682.39 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 43.25 0.2277 0.1988 43.41 42.95 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6077.52 33.7265 0.5600 6087.63 6039.74 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 195.40 1.0843 0.0180 195.72 194.18 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 195396.51 1084.3313 18.0044 195721.81 194182.06 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 2279.07 12.6474 0.2100 2282.86 2264.90 ۱۰:۴۹:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11453.86 21.2477 0.1900 11489.27 11429.91 ۱۰:۴۹:۰۳
گرم 368.25 0.6831 0.0061 369.39 367.48 ۱۰:۴۹:۰۳
کیلوگرم 368249.77 683.1287 6.1086 369388.32 367479.89 ۱۰:۴۹:۰۳
تولا 4295.20 7.9679 0.0713 4308.48 4286.22 ۱۰:۴۹:۰۳
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 86.00 1.64 0.86 0.05 25.90 15.48 12.13 0.47