صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1223.48 4.9700 0.4100 1229.17 1221.20 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 39.34 0.1598 0.0132 39.52 39.26 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 39335.77 159.7891 13.1818 39518.70 39262.46 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 458.81 1.8638 0.1538 460.94 457.95 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.44 0.1700 1.0700 15.63 15.41 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.50 0.0055 0.0344 0.50 0.50 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 496.41 5.4656 34.4013 502.52 495.44 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 5.79 0.0638 0.4013 5.86 5.78 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 812.00 8.0000 0.9900 820.20 807.20 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 26.11 0.2572 0.0318 26.37 25.95 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 26106.39 257.2058 31.8292 26370.02 25952.06 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 304.50 3.0000 0.3713 307.58 302.70 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 903.10 5.5000 0.6100 910.00 900.40 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 29.04 0.1768 0.0196 29.26 28.95 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 29035.32 176.8290 19.6119 29257.16 28948.51 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 338.66 2.0625 0.2288 341.25 337.65 ۱۸:۵۷:۴۵

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1051.46 4.2712 0.4100 1056.35 1049.50 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 33.81 0.1373 0.0132 33.96 33.74 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 33805.16 137.3227 13.1818 33962.37 33742.16 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 394.30 1.6017 0.1538 396.13 393.56 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.27 0.1461 1.0700 13.43 13.24 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.43 0.0047 0.0344 0.43 0.43 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 426.61 4.6972 34.4013 431.86 425.78 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 4.98 0.0548 0.4013 5.04 4.97 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 697.83 6.8752 0.9900 704.88 693.71 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 22.44 0.2210 0.0318 22.66 22.30 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 22435.83 221.0426 31.8292 22662.40 22303.20 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 261.69 2.5782 0.3713 264.33 260.14 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 776.12 4.7267 0.6100 782.05 773.80 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 24.95 0.1520 0.0196 25.14 24.88 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 24952.95 151.9668 19.6119 25143.60 24878.35 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 291.05 1.7725 0.2288 293.27 290.18 ۱۸:۵۷:۴۵

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 938.16 3.8110 0.4100 942.53 936.42 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 30.16 0.1225 0.0132 30.30 30.11 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 30162.67 122.5263 13.1818 30302.94 30106.46 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 351.81 1.4291 0.1538 353.45 351.16 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11.84 0.1304 1.0700 11.99 11.82 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.38 0.0042 0.0344 0.39 0.38 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 380.65 4.1910 34.4013 385.33 379.91 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 4.44 0.0489 0.4013 4.49 4.43 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 622.64 6.1344 0.9900 628.93 618.96 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 20.02 0.1972 0.0318 20.22 19.90 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 20018.38 197.2254 31.8292 20220.53 19900.04 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 233.49 2.3004 0.3713 235.85 232.11 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 692.50 4.2174 0.6100 697.79 690.43 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 22.26 0.1356 0.0196 22.43 22.20 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 22264.28 135.5925 19.6119 22434.39 22197.72 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 259.69 1.5815 0.2288 261.67 258.91 ۱۸:۵۷:۴۵

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4494.94 18.2593 0.4100 4515.85 4486.57 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 144.52 0.5870 0.0132 145.19 144.25 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 144515.67 587.0491 13.1818 145187.77 144246.36 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 1685.60 6.8472 0.1538 1693.44 1682.46 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56.73 0.6246 1.0700 57.42 56.61 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 1.82 0.0201 0.0344 1.85 1.82 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 1823.75 20.0802 34.4013 1846.19 1820.21 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 21.27 0.2342 0.4013 21.53 21.23 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2983.21 29.3912 0.9900 3013.33 2965.57 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 95.91 0.9449 0.0318 96.88 95.35 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 95912.25 944.9483 31.8292 96880.83 95345.29 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 1118.70 11.0217 0.3713 1130.00 1112.09 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3317.90 20.2065 0.6100 3343.25 3307.98 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 106.67 0.6497 0.0196 107.49 106.35 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 106672.85 649.6520 19.6119 107487.87 106353.93 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 1244.21 7.5774 0.2288 1253.72 1240.49 ۱۸:۵۷:۴۵

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1620.25 6.5818 0.4100 1627.79 1617.24 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 52.09 0.2116 0.0132 52.33 52.00 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 52092.36 211.6087 13.1818 52334.62 51995.28 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 607.60 2.4682 0.1538 610.42 606.46 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 20.45 0.2251 1.0700 20.70 20.41 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.66 0.0072 0.0344 0.67 0.66 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 657.39 7.2381 34.4013 665.48 656.11 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 7.67 0.0844 0.4013 7.76 7.65 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1075.33 10.5944 0.9900 1086.19 1068.97 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 34.57 0.3406 0.0318 34.92 34.37 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 34572.69 340.6176 31.8292 34921.82 34368.32 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 403.25 3.9729 0.3713 407.32 400.87 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1195.98 7.2837 0.6100 1205.11 1192.40 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 38.45 0.2342 0.0196 38.75 38.34 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 38451.47 234.1746 19.6119 38745.25 38336.51 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 448.49 2.7314 0.2288 451.92 447.15 ۱۸:۵۷:۴۵

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8226.19 33.4163 0.4100 8264.45 8210.86 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 264.48 1.0744 0.0132 265.71 263.99 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 264477.96 1074.3579 13.1818 265707.96 263985.09 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 3084.82 12.5311 0.1538 3099.17 3079.07 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 103.81 1.1430 1.0700 105.09 103.61 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 3.34 0.0367 0.0344 3.38 3.33 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 3337.64 36.7487 34.4013 3378.72 3331.16 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 38.93 0.4286 0.4013 39.41 38.85 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5459.56 53.7888 0.9900 5514.70 5427.29 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 175.53 1.7294 0.0318 177.30 174.49 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 175528.90 1729.3488 31.8292 177301.48 174491.29 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 2047.34 20.1708 0.3713 2068.01 2035.24 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6072.08 36.9798 0.6100 6118.48 6053.93 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 195.22 1.1889 0.0196 196.71 194.64 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 195221.86 1188.9273 19.6119 196713.42 194638.21 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 2277.03 13.8674 0.2288 2294.43 2270.23 ۱۸:۵۷:۴۵

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 138045.25 560.7651 0.4100 138687.25 137788.00 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 4438.26 18.0290 0.0132 4458.90 4429.99 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 4438254.49 18029.0032 13.1818 4458895.34 4429983.64 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 51767.01 210.2871 0.1538 52007.76 51670.54 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1742.10 19.1811 1.0700 1763.53 1738.71 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 56.01 0.6167 0.0344 56.70 55.90 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 56009.62 616.6862 34.4013 56698.86 55900.79 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 653.29 7.1929 0.4013 661.33 652.02 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 91617.96 902.6400 0.9900 92543.17 91076.38 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 2945.59 29.0205 0.0318 2975.33 2928.17 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 2945583.62 29020.5282 31.8292 2975329.66 2928171.30 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 34356.76 338.4902 0.3713 34703.71 34153.67 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 101896.77 620.5650 0.6100 102675.30 101592.13 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 3276.06 19.9516 0.0196 3301.09 3266.26 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 3276054.88 19951.6132 19.6119 3301085.09 3266260.45 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 38211.32 232.7120 0.2288 38503.27 38097.08 ۱۸:۵۷:۴۵

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10867.68 44.1465 0.4100 10918.23 10847.43 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 349.40 1.4193 0.0132 351.03 348.75 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 349403.88 1419.3426 13.1818 351028.84 348752.75 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 4075.38 16.5550 0.1538 4094.34 4067.79 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 137.15 1.5100 1.0700 138.84 136.88 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 4.41 0.0485 0.0344 4.46 4.40 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 4409.39 48.5489 34.4013 4463.65 4400.82 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 51.43 0.5663 0.4013 52.06 51.33 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7212.67 71.0608 0.9900 7285.51 7170.03 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 231.89 2.2847 0.0318 234.23 230.52 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 231892.59 2284.6561 31.8292 234234.36 230521.80 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 2704.75 26.6478 0.3713 2732.07 2688.77 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8021.88 48.8543 0.6100 8083.17 7997.89 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 257.91 1.5707 0.0196 259.88 257.14 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 257909.11 1570.7010 19.6119 259879.63 257138.04 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 3008.21 18.3204 0.2288 3031.19 2999.21 ۱۸:۵۷:۴۵

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1223.72 4.9710 0.4100 1229.42 1221.44 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 39.34 0.1598 0.0132 39.53 39.27 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 39343.63 159.8210 13.1818 39526.61 39270.31 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 458.90 1.8641 0.1538 461.03 458.04 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.44 0.1700 1.0700 15.63 15.41 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.50 0.0055 0.0344 0.50 0.50 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 496.51 5.4667 34.4013 502.62 495.54 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 5.79 0.0638 0.4013 5.86 5.78 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 812.16 8.0016 0.9900 820.36 807.36 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 26.11 0.2573 0.0318 26.38 25.96 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 26111.61 257.2572 31.8292 26375.30 25957.25 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 304.56 3.0006 0.3713 307.64 302.76 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 903.28 5.5011 0.6100 910.18 900.58 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 29.04 0.1769 0.0196 29.26 28.95 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 29041.12 176.8643 19.6119 29263.01 28954.30 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 338.73 2.0629 0.2288 341.32 337.72 ۱۸:۵۷:۴۵

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 83880.57 340.7382 0.4100 84270.67 83724.25 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 2696.82 10.9550 0.0132 2709.36 2691.80 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 2696820.79 10954.9803 13.1818 2709362.81 2691795.16 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 31455.24 127.7769 0.1538 31601.52 31396.62 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1058.55 11.6550 1.0700 1071.58 1056.49 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 34.03 0.3747 0.0344 34.45 33.97 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 34033.18 374.7176 34.4013 34451.98 33967.05 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 396.96 4.3706 0.4013 401.84 396.19 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55669.91 548.4720 0.9900 56232.09 55340.82 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 1789.83 17.6338 0.0318 1807.90 1779.25 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 1789827.77 17633.7711 31.8292 1807902.38 1779247.51 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 20876.23 205.6772 0.3713 21087.05 20752.82 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61915.63 377.0745 0.6100 62388.69 61730.52 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 1990.63 12.1232 0.0196 2005.84 1984.68 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 1990632.34 12123.2176 19.6119 2005841.46 1984680.94 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 23218.38 141.4030 0.2288 23395.78 23148.96 ۱۸:۵۷:۴۵

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9605.42 39.0190 0.4100 9650.09 9587.52 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 308.82 1.2545 0.0132 310.26 308.25 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 308821.17 1254.4882 13.1818 310257.39 308245.67 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 3602.03 14.6321 0.1538 3618.79 3595.32 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 121.22 1.3347 1.0700 122.71 120.98 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 3.90 0.0429 0.0344 3.95 3.89 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 3897.24 42.9101 34.4013 3945.20 3889.67 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 45.46 0.5005 0.4013 46.02 45.37 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6374.93 62.8072 0.9900 6439.31 6337.25 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 204.96 2.0193 0.0318 207.03 203.75 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 204958.63 2019.2969 31.8292 207028.41 203747.05 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 2390.60 23.5527 0.3713 2414.74 2376.47 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7090.15 43.1800 0.6100 7144.32 7068.95 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 227.95 1.3883 0.0196 229.70 227.27 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 227953.37 1388.2666 19.6119 229695.02 227271.86 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 2658.81 16.1925 0.2288 2679.12 2650.86 ۱۸:۵۷:۴۵

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1661.36 6.7488 0.4100 1669.09 1658.27 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 53.41 0.2170 0.0132 53.66 53.31 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 53414.04 216.9776 13.1818 53662.45 53314.50 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 623.01 2.5308 0.1538 625.91 621.85 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 20.97 0.2308 1.0700 21.22 20.93 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.67 0.0074 0.0344 0.68 0.67 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 674.07 7.4218 34.4013 682.37 672.76 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 7.86 0.0866 0.4013 7.96 7.85 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1102.61 10.8632 0.9900 1113.75 1096.10 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 35.45 0.3493 0.0318 35.81 35.24 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 35449.86 349.2597 31.8292 35807.85 35240.31 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 413.48 4.0737 0.3713 417.66 411.04 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1226.32 7.4685 0.6100 1235.69 1222.65 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 39.43 0.2401 0.0196 39.73 39.31 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 39427.06 240.1161 19.6119 39728.29 39309.18 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 459.87 2.8007 0.2288 463.38 458.50 ۱۸:۵۷:۴۵

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5893.87 23.9420 0.4100 5921.28 5882.89 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 189.49 0.7698 0.0132 190.37 189.14 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 189492.19 769.7520 13.1818 190373.45 189139.06 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 2210.20 8.9782 0.1538 2220.48 2206.08 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 74.38 0.8189 1.0700 75.29 74.23 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 2.39 0.0263 0.0344 2.42 2.39 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 2391.34 26.3295 34.4013 2420.77 2386.70 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 27.89 0.3071 0.4013 28.24 27.84 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3911.65 38.5384 0.9900 3951.15 3888.52 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 125.76 1.2390 0.0318 127.03 125.02 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 125762.30 1239.0374 31.8292 127032.31 125018.87 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 1466.87 14.4519 0.3713 1481.68 1458.20 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4350.50 26.4952 0.6100 4383.74 4337.50 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 139.87 0.8518 0.0196 140.94 139.45 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 139871.84 851.8382 19.6119 140940.51 139453.66 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 1631.44 9.9357 0.2288 1643.90 1626.56 ۱۸:۵۷:۴۵

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 372.06 1.5114 0.4100 373.79 371.37 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 11.96 0.0486 0.0132 12.02 11.94 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 11962.01 48.5919 13.1818 12017.64 11939.71 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 139.52 0.5668 0.1538 140.17 139.26 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4.70 0.0517 1.0700 4.75 4.69 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.15 0.0017 0.0344 0.15 0.15 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 150.96 1.6621 34.4013 152.82 150.66 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 1.76 0.0194 0.4013 1.78 1.76 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 246.93 2.4328 0.9900 249.42 245.47 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 7.94 0.0782 0.0318 8.02 7.89 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 7938.95 78.2163 31.8292 8019.12 7892.02 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 92.60 0.9123 0.3713 93.53 92.05 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 274.63 1.6726 0.6100 276.73 273.81 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 8.83 0.0538 0.0196 8.90 8.80 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 8829.64 53.7737 19.6119 8897.10 8803.24 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 102.99 0.6272 0.2288 103.77 102.68 ۱۸:۵۷:۴۵

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4959.38 20.1459 0.4100 4982.44 4950.13 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 159.45 0.6477 0.0132 160.19 159.15 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 159447.53 647.7051 13.1818 160189.07 159150.39 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 1859.77 7.5547 0.1538 1868.42 1856.30 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.59 0.6891 1.0700 63.36 62.46 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 2.01 0.0222 0.0344 2.04 2.01 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 2012.19 22.1549 34.4013 2036.95 2008.28 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 23.47 0.2584 0.4013 23.76 23.42 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3291.44 32.4280 0.9900 3324.68 3271.99 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 105.82 1.0426 0.0318 106.89 105.20 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 105822.24 1042.5836 31.8292 106890.89 105196.69 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 1234.29 12.1605 0.3713 1246.76 1227.00 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3660.72 22.2943 0.6100 3688.69 3649.77 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 117.69 0.7168 0.0196 118.59 117.34 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 117694.66 716.7762 19.6119 118593.89 117342.79 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 1372.77 8.3603 0.2288 1383.26 1368.67 ۱۸:۵۷:۴۵

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10018.96 40.6988 0.4100 10065.55 10000.28 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 322.12 1.3085 0.0132 323.61 321.52 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 322116.65 1308.4969 13.1818 323614.71 321516.38 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 3757.11 15.2621 0.1538 3774.58 3750.11 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 126.44 1.3921 1.0700 127.99 126.19 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 4.07 0.0448 0.0344 4.12 4.06 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 4065.03 44.7574 34.4013 4115.05 4057.13 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 47.41 0.5220 0.4013 48.00 47.32 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6649.39 65.5112 0.9900 6716.54 6610.08 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 213.78 2.1062 0.0318 215.94 212.52 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 213782.59 2106.2324 31.8292 215941.48 212518.85 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 2493.52 24.5667 0.3713 2518.70 2478.78 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7395.40 45.0390 0.6100 7451.90 7373.29 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 237.77 1.4480 0.0196 239.58 237.06 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 237767.31 1448.0348 19.6119 239583.94 237056.46 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 2773.28 16.8896 0.2288 2794.46 2764.98 ۱۸:۵۷:۴۵

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 156483.09 635.6630 0.4100 157210.84 156191.48 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 5031.05 20.4370 0.0132 5054.45 5021.67 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 5031044.48 20437.0248 13.1818 5054442.20 5021668.94 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 58681.20 238.3738 0.1538 58954.11 58571.85 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1974.78 21.7430 1.0700 1999.08 1970.94 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 63.49 0.6991 0.0344 64.27 63.37 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 63490.48 699.0532 34.4013 64271.77 63367.11 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 740.54 8.1536 0.4013 749.65 739.10 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 103854.80 1023.2000 0.9900 104903.58 103240.88 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 3339.01 32.8966 0.0318 3372.73 3319.27 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 3339006.86 32896.6194 31.8292 3372725.90 3319268.89 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 38945.58 383.7003 0.3713 39338.87 38715.36 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 115506.49 703.4500 0.6100 116389.00 115161.16 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 3713.62 22.6164 0.0196 3741.99 3702.52 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 3713617.12 22616.4258 19.6119 3741990.45 3702514.51 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 43314.97 263.7939 0.2288 43645.91 43185.47 ۱۸:۵۷:۴۵

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4456.04 18.1012 0.4100 4476.76 4447.73 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 143.26 0.5820 0.0132 143.93 143.00 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 143264.79 581.9678 13.1818 143931.07 142997.81 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 1671.01 6.7880 0.1538 1678.79 1667.90 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56.23 0.6192 1.0700 56.93 56.12 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 1.81 0.0199 0.0344 1.83 1.80 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 1807.96 19.9063 34.4013 1830.21 1804.45 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 21.09 0.2322 0.4013 21.35 21.05 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2957.39 29.1368 0.9900 2987.25 2939.90 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 95.08 0.9368 0.0318 96.04 94.52 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 95082.07 936.7692 31.8292 96042.26 94520.01 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 1109.02 10.9263 0.3713 1120.22 1102.46 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3289.18 20.0316 0.6100 3314.31 3279.35 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 105.75 0.6440 0.0196 106.56 105.43 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 105749.53 644.0288 19.6119 106557.49 105433.37 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 1233.44 7.5118 0.2288 1242.87 1229.76 ۱۸:۵۷:۴۵

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 77215.05 313.6617 0.4100 77574.15 77071.15 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 2482.52 10.0845 0.0132 2494.07 2477.90 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 2482519.53 10084.4493 13.1818 2494064.91 2477893.27 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 28955.66 117.6232 0.1538 29090.33 28901.70 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 974.43 10.7289 1.0700 986.42 972.54 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 31.33 0.3449 0.0344 31.71 31.27 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 31328.75 344.9409 34.4013 31714.27 31267.88 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 365.41 4.0233 0.4013 369.91 364.70 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 51246.13 504.8880 0.9900 51763.64 50943.20 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 1647.60 16.2325 0.0318 1664.24 1637.86 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 1647600.17 16232.5140 31.8292 1664238.50 1637860.67 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 19217.31 189.3331 0.3713 19411.38 19103.71 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56995.54 347.1105 0.6100 57431.01 56825.14 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 1832.45 11.1599 0.0196 1846.45 1826.97 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 1832447.93 11159.8534 19.6119 1846448.47 1826969.45 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 21373.34 130.1665 0.2288 21536.64 21309.44 ۱۸:۵۷:۴۵

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4591.84 18.6529 0.4100 4613.20 4583.29 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 147.63 0.5997 0.0132 148.32 147.36 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 147631.06 599.7044 13.1818 148317.65 147355.95 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 1721.94 6.9948 0.1538 1729.95 1718.73 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 57.95 0.6380 1.0700 58.66 57.84 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 1.86 0.0205 0.0344 1.89 1.86 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 1863.07 20.5130 34.4013 1885.99 1859.45 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 21.73 0.2393 0.4013 22.00 21.69 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3047.52 30.0248 0.9900 3078.29 3029.50 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 97.98 0.9653 0.0318 98.97 97.40 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 97979.88 965.3190 31.8292 98969.33 97400.69 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 1142.82 11.2593 0.3713 1154.36 1136.06 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3389.42 20.6421 0.6100 3415.32 3379.29 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 108.97 0.6637 0.0196 109.81 108.65 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 108972.45 663.6568 19.6119 109805.04 108646.66 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 1271.04 7.7408 0.2288 1280.75 1267.24 ۱۸:۵۷:۴۵

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1673.11 6.7965 0.4100 1680.89 1669.99 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 53.79 0.2185 0.0132 54.04 53.69 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 53791.66 218.5116 13.1818 54041.83 53691.42 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 627.42 2.5487 0.1538 630.33 626.25 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.11 0.2325 1.0700 21.37 21.07 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 0.68 0.0075 0.0344 0.69 0.68 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 678.84 7.4742 34.4013 687.19 677.52 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 7.92 0.0872 0.4013 8.02 7.90 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1110.41 10.9400 0.9900 1121.62 1103.85 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 35.70 0.3517 0.0318 36.06 35.49 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 35700.48 351.7289 31.8292 36061.01 35489.45 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 416.40 4.1025 0.3713 420.61 413.94 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1234.99 7.5213 0.6100 1244.43 1231.30 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 39.71 0.2418 0.0196 40.01 39.59 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 39705.80 241.8136 19.6119 40009.16 39587.09 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 463.12 2.8205 0.2288 466.66 461.74 ۱۸:۵۷:۴۵

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7836.27 31.8324 0.4100 7872.71 7821.66 ۱۹:۰۰:۴۷
گرم 251.94 1.0234 0.0132 253.11 251.47 ۱۹:۰۰:۴۷
کیلوگرم 251941.65 1023.4332 13.1818 253113.35 251472.15 ۱۹:۰۰:۴۷
تولا 2938.60 11.9371 0.1538 2952.27 2933.13 ۱۹:۰۰:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 98.89 1.0888 1.0700 100.11 98.70 ۱۸:۵۷:۰۱
گرم 3.18 0.0350 0.0344 3.22 3.17 ۱۸:۵۷:۰۱
کیلوگرم 3179.44 35.0068 34.4013 3218.56 3173.26 ۱۸:۵۷:۰۱
تولا 37.08 0.4083 0.4013 37.54 37.01 ۱۸:۵۷:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5200.78 51.2392 0.9900 5253.30 5170.04 ۱۸:۵۹:۱۹
گرم 167.21 1.6474 0.0318 168.90 166.22 ۱۸:۵۹:۱۹
کیلوگرم 167208.80 1647.3773 31.8292 168897.36 166220.37 ۱۸:۵۹:۱۹
تولا 1950.29 19.2147 0.3713 1969.99 1938.76 ۱۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5784.27 35.2270 0.6100 5828.46 5766.97 ۱۸:۵۷:۴۵
گرم 185.97 1.1326 0.0196 187.39 185.41 ۱۸:۵۷:۴۵
کیلوگرم 185968.31 1132.5719 19.6119 187389.17 185412.32 ۱۸:۵۷:۴۵
تولا 2169.10 13.2101 0.2288 2185.67 2162.62 ۱۸:۵۷:۴۵
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 79.44 1.51 1.36 0.05 18.14 15.36 7.13 0.44