صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1202.01 0.3400 0.0300 1205.25 1196.89 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 38.65 0.0109 0.0010 38.75 38.48 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 38645.49 10.9312 0.9645 38749.66 38480.88 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 450.75 0.1275 0.0113 451.97 448.83 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.99 0.0100 0.0700 14.10 13.94 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.45 0.0003 0.0023 0.45 0.45 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 449.79 0.3215 2.2506 453.33 448.18 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 5.25 0.0038 0.0263 5.29 5.23 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 843.20 2.0000 0.2400 853.20 839.80 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 27.11 0.0643 0.0077 27.43 27.00 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 27109.49 64.3014 7.7162 27431.00 27000.18 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 316.20 0.7500 0.0900 319.95 314.93 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1093.10 6.3000 0.5800 1098.30 1077.70 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 35.14 0.2025 0.0186 35.31 34.65 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 35143.95 202.5496 18.6474 35311.14 34648.83 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 409.91 2.3625 0.2175 411.86 404.14 ۲۱:۱۳:۴۹

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1066.18 0.3016 0.0300 1069.06 1061.64 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 34.28 0.0097 0.0010 34.37 34.13 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 34278.55 9.6960 0.9645 34370.95 34132.54 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 399.82 0.1131 0.0113 400.90 398.12 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.41 0.0089 0.0700 12.51 12.36 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.40 0.0003 0.0023 0.40 0.40 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 398.96 0.2852 2.2506 402.10 397.54 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 4.65 0.0033 0.0263 4.69 4.64 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 747.92 1.7740 0.2400 756.79 744.90 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 24.05 0.0570 0.0077 24.33 23.95 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 24046.12 57.0354 7.7162 24331.29 23949.16 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 280.47 0.6653 0.0900 283.80 279.34 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 969.58 5.5881 0.5800 974.19 955.92 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 31.17 0.1797 0.0186 31.32 30.73 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 31172.69 179.6615 18.6474 31320.98 30733.52 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 363.59 2.0955 0.2175 365.32 358.47 ۲۱:۱۳:۴۹

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 924.35 0.2615 0.0300 926.84 920.41 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 29.72 0.0084 0.0010 29.80 29.59 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 29718.38 8.4061 0.9645 29798.49 29591.80 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 346.63 0.0980 0.0113 347.56 345.15 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10.76 0.0077 0.0700 10.84 10.72 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.35 0.0002 0.0023 0.35 0.34 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 345.89 0.2472 2.2506 348.61 344.65 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 4.03 0.0029 0.0263 4.07 4.02 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 648.42 1.5380 0.2400 656.11 645.81 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 20.85 0.0494 0.0077 21.09 20.76 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 20847.20 49.4478 7.7162 21094.44 20763.14 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 243.16 0.5768 0.0900 246.04 242.18 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 840.59 4.8447 0.5800 844.59 828.75 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 27.03 0.1558 0.0186 27.15 26.64 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 27025.70 155.7606 18.6474 27154.27 26644.95 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 315.22 1.8168 0.2175 316.72 310.78 ۲۱:۱۳:۴۹

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4415.70 1.2490 0.0300 4427.61 4396.90 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 141.97 0.0402 0.0010 142.35 141.36 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 141968.07 40.1570 0.9645 142350.75 141363.35 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 1655.89 0.4684 0.0113 1660.35 1648.84 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 51.39 0.0367 0.0700 51.80 51.21 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 1.65 0.0012 0.0023 1.67 1.65 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 1652.34 1.1811 2.2506 1665.34 1646.44 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 19.27 0.0138 0.0263 19.42 19.20 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3097.58 7.3472 0.2400 3134.32 3085.09 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 99.59 0.2362 0.0077 100.77 99.19 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 99589.42 236.2178 7.7162 100770.51 99187.85 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1161.59 2.7552 0.0900 1175.37 1156.91 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4015.61 23.1437 0.5800 4034.71 3959.04 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 129.10 0.7441 0.0186 129.72 127.29 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 129104.83 744.0860 18.6474 129719.00 127285.96 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1505.86 8.6789 0.2175 1513.02 1484.64 ۲۱:۱۳:۴۹

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1591.46 0.4502 0.0300 1595.75 1584.68 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 51.17 0.0145 0.0010 51.30 50.95 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 51166.63 14.4730 0.9645 51304.55 50948.68 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 596.80 0.1688 0.0113 598.41 594.26 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 18.52 0.0132 0.0700 18.67 18.46 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.60 0.0004 0.0023 0.60 0.59 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 595.52 0.4257 2.2506 600.20 593.39 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 6.95 0.0050 0.0263 7.00 6.92 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1116.40 2.6480 0.2400 1129.64 1111.90 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 35.89 0.0851 0.0077 36.32 35.75 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 35892.96 85.1351 7.7162 36318.64 35748.23 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 418.65 0.9930 0.0900 423.61 416.96 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1447.26 8.3412 0.5800 1454.15 1426.87 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 46.53 0.2682 0.0186 46.75 45.88 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 46530.60 268.1756 18.6474 46751.95 45875.06 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 542.72 3.1280 0.2175 545.31 535.08 ۲۱:۱۳:۴۹

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8362.50 2.3654 0.0300 8385.04 8326.88 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 268.86 0.0760 0.0010 269.59 267.72 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 268860.54 76.0498 0.9645 269585.25 267715.32 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 3135.94 0.8870 0.0113 3144.39 3122.58 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 97.33 0.0696 0.0700 98.10 96.98 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 3.13 0.0022 0.0023 3.15 3.12 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 3129.22 2.2368 2.2506 3153.83 3118.04 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 36.50 0.0261 0.0263 36.79 36.37 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5866.23 13.9142 0.2400 5935.80 5842.57 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 188.60 0.4474 0.0077 190.84 187.84 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 188603.43 447.3516 7.7162 190840.19 187842.93 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2199.84 5.2178 0.0900 2225.93 2190.97 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7604.81 43.8297 0.5800 7640.98 7497.67 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 244.50 1.4092 0.0186 245.66 241.06 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 244500.01 1409.1575 18.6474 245663.12 241055.40 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2851.80 16.4362 0.2175 2865.37 2811.63 ۲۱:۱۳:۴۹

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 136993.08 38.7498 0.0300 137362.34 136409.55 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 4404.43 1.2458 0.0010 4416.30 4385.67 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 4404426.50 1245.8341 0.9645 4416298.57 4385665.71 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 51372.44 14.5312 0.0113 51510.92 51153.62 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1594.44 1.1397 0.0700 1606.98 1588.74 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 51.26 0.0366 0.0023 51.67 51.08 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 51262.41 36.6422 2.2506 51665.47 51079.20 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 597.92 0.4274 0.0263 602.62 595.78 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 96099.50 227.9400 0.2400 97239.20 95712.01 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 3089.67 7.3284 0.0077 3126.31 3077.21 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 3089668.49 7328.4357 7.7162 3126310.67 3077210.15 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 36037.34 85.4776 0.0900 36464.73 35892.03 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 124580.61 718.0110 0.5800 125173.25 122825.47 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 4005.36 23.0846 0.0186 4024.41 3948.93 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 4005356.54 23084.5725 18.6474 4024410.47 3948927.58 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 46717.76 269.2543 0.2175 46940.00 46059.58 ۲۱:۱۳:۴۹

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10903.67 3.0842 0.0300 10933.06 10857.23 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 350.56 0.0992 0.0010 351.51 349.07 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 350560.97 99.1595 0.9645 351505.90 349067.74 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 4088.88 1.1566 0.0113 4099.90 4071.46 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 126.91 0.0907 0.0700 127.90 126.45 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 4.08 0.0029 0.0023 4.11 4.07 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 4080.12 2.9165 2.2506 4112.20 4065.54 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 47.59 0.0340 0.0263 47.96 47.42 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7648.84 18.1424 0.2400 7739.55 7617.99 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 245.92 0.5833 0.0077 248.83 244.92 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 245915.60 583.2913 7.7162 248832.06 244924.00 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2868.32 6.8034 0.0900 2902.33 2856.75 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9915.73 57.1486 0.5800 9962.90 9776.03 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 318.80 1.8374 0.0186 320.31 314.31 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 318797.84 1837.3675 18.6474 320314.40 314306.50 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 3718.40 21.4307 0.2175 3736.09 3666.01 ۲۱:۱۳:۴۹

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1213.07 0.3431 0.0300 1216.34 1207.90 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 39.00 0.0110 0.0010 39.11 38.83 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 39001.03 11.0318 0.9645 39106.16 38834.90 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 454.90 0.1287 0.0113 456.13 452.96 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 14.12 0.0101 0.0700 14.23 14.07 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.45 0.0003 0.0023 0.46 0.45 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 453.93 0.3245 2.2506 457.50 452.30 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 5.29 0.0038 0.0263 5.34 5.28 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 850.96 2.0184 0.2400 861.05 847.53 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 27.36 0.0649 0.0077 27.68 27.25 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 27358.90 64.8930 7.7162 27683.36 27248.58 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 319.11 0.7569 0.0900 322.89 317.82 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1103.16 6.3580 0.5800 1108.40 1087.61 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 35.47 0.2044 0.0186 35.64 34.97 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 35467.28 204.4130 18.6474 35636.00 34967.60 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 413.68 2.3842 0.2175 415.65 407.86 ۲۱:۱۳:۴۹

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 87013.50 24.6126 0.0300 87248.05 86642.87 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 2797.55 0.7913 0.0010 2805.09 2785.63 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 2797547.03 791.3129 0.9645 2805087.77 2785630.78 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 32630.09 9.2297 0.0113 32718.04 32491.10 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1012.74 0.7239 0.0700 1020.70 1009.12 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 32.56 0.0233 0.0023 32.82 32.44 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 32560.20 23.2739 2.2506 32816.21 32443.83 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 379.78 0.2715 0.0263 382.76 378.42 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61039.25 144.7800 0.2400 61763.15 60793.12 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 1962.46 4.6548 0.0077 1985.73 1954.54 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 1962455.93 4654.7816 7.7162 1985729.84 1954542.80 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 22889.73 54.2925 0.0900 23161.20 22797.44 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 79129.51 456.0570 0.5800 79505.94 78014.70 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 2544.07 14.6626 0.0186 2556.18 2508.23 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 2544070.89 14662.5621 18.6474 2556173.32 2508229.07 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 29673.59 171.0215 0.2175 29814.75 29255.54 ۲۱:۱۳:۴۹

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9412.46 2.6624 0.0300 9437.83 9372.37 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 302.62 0.0856 0.0010 303.43 301.33 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 302617.37 85.5982 0.9645 303433.08 301328.37 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 3529.67 0.9984 0.0113 3539.19 3514.64 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 109.55 0.0783 0.0700 110.41 109.16 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 3.52 0.0025 0.0023 3.55 3.51 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 3522.11 2.5176 2.2506 3549.81 3509.53 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 41.08 0.0294 0.0263 41.40 40.93 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6602.76 15.6612 0.2400 6681.07 6576.14 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 212.28 0.5035 0.0077 214.80 211.43 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 212283.57 503.5189 7.7162 214801.16 211427.58 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2476.04 5.8730 0.0900 2505.40 2466.05 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8559.63 49.3328 0.5800 8600.35 8439.04 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 275.20 1.5861 0.0186 276.51 271.32 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 275198.25 1586.0845 18.6474 276507.40 271321.16 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 3209.86 18.4998 0.2175 3225.13 3164.64 ۲۱:۱۳:۴۹

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1667.79 0.4718 0.0300 1672.28 1660.68 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 53.62 0.0152 0.0010 53.77 53.39 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 53620.62 15.1671 0.9645 53765.15 53392.22 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 625.42 0.1769 0.0113 627.11 622.76 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 19.41 0.0139 0.0700 19.56 19.34 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.62 0.0004 0.0023 0.63 0.62 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 624.08 0.4461 2.2506 628.99 621.85 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 7.28 0.0052 0.0263 7.34 7.25 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1169.94 2.7750 0.2400 1183.82 1165.22 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 37.61 0.0892 0.0077 38.06 37.46 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 37614.42 89.2183 7.7162 38060.51 37462.75 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 438.73 1.0406 0.0900 443.93 436.96 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1516.68 8.7413 0.5800 1523.89 1495.31 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 48.76 0.2810 0.0186 48.99 48.08 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 48762.24 281.0375 18.6474 48994.20 48075.26 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 568.75 3.2780 0.2175 571.46 560.74 ۲۱:۱۳:۴۹

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6595.19 1.8655 0.0300 6612.97 6567.10 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 212.04 0.0600 0.0010 212.61 211.14 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 212040.07 59.9776 0.9645 212611.63 211136.88 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 2473.20 0.6996 0.0113 2479.86 2462.66 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 76.76 0.0549 0.0700 77.36 76.49 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 2.47 0.0018 0.0023 2.49 2.46 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 2467.90 1.7640 2.2506 2487.30 2459.08 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 28.79 0.0206 0.0263 29.01 28.68 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4626.47 10.9736 0.2400 4681.34 4607.81 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 148.74 0.3528 0.0077 150.51 148.14 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 148744.35 352.8092 7.7162 150508.39 148144.57 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1734.93 4.1151 0.0900 1755.50 1727.93 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5997.62 34.5668 0.5800 6026.15 5913.12 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 192.83 1.1113 0.0186 193.75 190.11 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 192827.85 1111.3489 18.6474 193745.16 190111.22 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2249.11 12.9626 0.2175 2259.81 2217.42 ۲۱:۱۳:۴۹

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 365.89 0.1035 0.0300 366.88 364.33 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 11.76 0.0033 0.0010 11.80 11.71 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 11763.69 3.3275 0.9645 11795.40 11713.58 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 137.21 0.0388 0.0113 137.58 136.63 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4.26 0.0030 0.0700 4.29 4.24 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.14 0.0001 0.0023 0.14 0.14 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 136.92 0.0979 2.2506 137.99 136.43 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 1.60 0.0011 0.0263 1.61 1.59 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 256.67 0.6088 0.2400 259.71 255.64 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 8.25 0.0196 0.0077 8.35 8.22 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 8252.13 19.5734 7.7162 8350.00 8218.85 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 96.25 0.2283 0.0900 97.39 95.86 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 332.74 1.9177 0.5800 334.32 328.05 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 10.70 0.0617 0.0186 10.75 10.55 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 10697.82 61.6561 18.6474 10748.71 10547.10 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 124.78 0.7191 0.2175 125.37 123.02 ۲۱:۱۳:۴۹

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5044.23 1.4268 0.0300 5057.83 5022.75 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 162.18 0.0459 0.0010 162.61 161.49 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 162175.80 45.8730 0.9645 162612.94 161485.01 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 1891.59 0.5351 0.0113 1896.69 1883.53 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 58.71 0.0420 0.0700 59.17 58.50 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 1.89 0.0013 0.0023 1.90 1.88 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 1887.54 1.3492 2.2506 1902.38 1880.79 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 22.02 0.0157 0.0263 22.19 21.94 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3538.49 8.3930 0.2400 3580.45 3524.22 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 113.77 0.2698 0.0077 115.11 113.31 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 113764.97 269.8410 7.7162 115114.18 113306.24 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1326.93 3.1474 0.0900 1342.67 1321.58 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4587.19 26.4380 0.5800 4609.02 4522.57 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 147.48 0.8500 0.0186 148.18 145.40 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 147481.61 849.9992 18.6474 148183.19 145403.83 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1720.20 9.9142 0.2175 1728.38 1695.96 ۲۱:۱۳:۴۹

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10209.63 2.8879 0.0300 10237.15 10166.14 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 328.25 0.0928 0.0010 329.13 326.85 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 328247.06 92.8478 0.9645 329131.85 326848.88 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 3828.62 1.0830 0.0113 3838.93 3812.31 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 118.83 0.0849 0.0700 119.76 118.40 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 3.82 0.0027 0.0023 3.85 3.81 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 3820.41 2.7308 2.2506 3850.45 3806.76 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 44.56 0.0319 0.0263 44.91 44.40 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7161.97 16.9876 0.2400 7246.91 7133.09 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 230.26 0.5462 0.0077 232.99 229.33 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 230262.58 546.1636 7.7162 232993.40 229334.10 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2685.74 6.3704 0.0900 2717.59 2674.91 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9284.57 53.5109 0.5800 9328.74 9153.77 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 298.51 1.7204 0.0186 299.93 294.30 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 298505.72 1720.4154 18.6474 299925.75 294300.26 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 3481.72 20.0666 0.2175 3498.28 3432.67 ۲۱:۱۳:۴۹

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 159927.43 45.2370 0.0300 160358.51 159246.21 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 5141.79 1.4544 0.0010 5155.65 5119.88 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 5141782.45 1454.4022 0.9645 5155642.05 5119880.87 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 59972.83 16.9639 0.0113 60134.49 59717.37 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1861.37 1.3305 0.0700 1876.01 1854.72 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 59.84 0.0428 0.0023 60.31 59.63 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 59844.37 42.7765 2.2506 60314.92 59630.49 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 698.01 0.4989 0.0263 703.50 695.52 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112187.76 266.1000 0.2400 113518.26 111735.39 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 3606.92 8.5553 0.0077 3649.70 3592.38 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 3606917.55 8555.3073 7.7162 3649694.09 3592373.53 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 42070.44 99.7876 0.0900 42569.38 41900.80 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 145436.96 838.2150 0.5800 146128.82 143387.99 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 4675.91 26.9492 0.0186 4698.15 4610.03 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 4675903.19 26949.2179 18.6474 4698146.99 4610027.33 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 54538.90 314.3309 0.2175 54798.35 53770.53 ۲۱:۱۳:۴۹

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4377.72 1.2383 0.0300 4389.52 4359.07 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 140.75 0.0398 0.0010 141.13 140.15 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 140746.87 39.8116 0.9645 141126.26 140147.36 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 1641.65 0.4644 0.0113 1646.07 1634.65 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 50.95 0.0364 0.0700 51.35 50.77 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 1.64 0.0012 0.0023 1.65 1.63 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 1638.13 1.1709 2.2506 1651.01 1632.28 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 19.11 0.0137 0.0263 19.26 19.04 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3070.93 7.2840 0.2400 3107.35 3058.55 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 98.73 0.2342 0.0077 99.90 98.33 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 98732.76 234.1859 7.7162 99903.69 98334.64 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1151.60 2.7315 0.0900 1165.26 1146.96 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3981.07 22.9446 0.5800 4000.01 3924.98 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 127.99 0.7377 0.0186 128.60 126.19 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 127994.28 737.6855 18.6474 128603.17 126191.05 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1492.90 8.6042 0.2175 1500.00 1471.87 ۲۱:۱۳:۴۹

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 81580.06 23.0757 0.0300 81799.96 81232.57 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 2622.86 0.7419 0.0010 2629.93 2611.69 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 2622857.82 741.9004 0.9645 2629927.69 2611685.67 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 30592.54 8.6534 0.0113 30675.01 30462.23 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 949.50 0.6787 0.0700 956.96 946.10 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 30.53 0.0218 0.0023 30.77 30.42 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 30527.02 21.8206 2.2506 30767.04 30417.91 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 356.06 0.2545 0.0263 358.86 354.79 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 57227.73 135.7394 0.2400 57906.43 56996.97 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 1839.91 4.3641 0.0077 1861.73 1832.50 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 1839912.90 4364.1198 7.7162 1861733.50 1832493.90 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 21460.41 50.9023 0.0900 21714.93 21373.88 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 74188.37 427.5791 0.5800 74541.29 73143.18 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 2385.21 13.7470 0.0186 2396.56 2351.61 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 2385209.67 13746.9773 18.6474 2396556.38 2351605.95 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 27820.66 160.3423 0.2175 27953.00 27428.71 ۲۱:۱۳:۴۹

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4514.39 1.2769 0.0300 4526.56 4495.16 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 145.14 0.0411 0.0010 145.53 144.52 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 145140.87 41.0545 0.9645 145532.09 144522.63 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 1692.90 0.4789 0.0113 1697.46 1685.69 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 52.54 0.0376 0.0700 52.96 52.35 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 1.69 0.0012 0.0023 1.70 1.68 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 1689.27 1.2075 2.2506 1702.55 1683.23 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 19.70 0.0141 0.0263 19.86 19.63 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3166.81 7.5114 0.2400 3204.36 3154.04 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 101.82 0.2415 0.0077 103.02 101.40 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 101815.11 241.4969 7.7162 103022.59 101404.56 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1187.55 2.8168 0.0900 1201.64 1182.76 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4105.36 23.6609 0.5800 4124.89 4047.52 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 131.99 0.7607 0.0186 132.62 130.13 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 131990.15 760.7154 18.6474 132618.04 130130.62 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 1539.51 8.8728 0.2175 1546.83 1517.82 ۲۱:۱۳:۴۹

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1661.42 0.4699 0.0300 1665.90 1654.34 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 53.42 0.0151 0.0010 53.56 53.19 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 53415.80 15.1092 0.9645 53559.78 53188.27 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 623.03 0.1762 0.0113 624.71 620.38 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 19.34 0.0138 0.0700 19.49 19.27 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 0.62 0.0004 0.0023 0.63 0.62 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 621.70 0.4444 2.2506 626.59 619.48 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 7.25 0.0052 0.0263 7.31 7.23 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1165.47 2.7644 0.2400 1179.29 1160.77 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 37.47 0.0889 0.0077 37.92 37.32 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 37470.74 88.8775 7.7162 37915.12 37319.64 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 437.05 1.0367 0.0900 442.24 435.29 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1510.88 8.7079 0.5800 1518.07 1489.60 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 48.58 0.2800 0.0186 48.81 47.89 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 48575.97 279.9640 18.6474 48807.06 47891.62 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 566.58 3.2654 0.2175 569.28 558.60 ۲۱:۱۳:۴۹

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7955.26 2.2502 0.0300 7976.71 7921.38 ۲۱:۱۳:۵۶
گرم 255.77 0.0723 0.0010 256.46 254.68 ۲۱:۱۳:۵۶
کیلوگرم 255767.45 72.3463 0.9645 256456.86 254678.00 ۲۱:۱۳:۵۶
تولا 2983.23 0.8438 0.0113 2991.27 2970.52 ۲۱:۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 92.59 0.0662 0.0700 93.32 92.26 ۲۱:۱۳:۳۶
گرم 2.98 0.0021 0.0023 3.00 2.97 ۲۱:۱۳:۳۶
کیلوگرم 2976.84 2.1278 2.2506 3000.24 2966.20 ۲۱:۱۳:۳۶
تولا 34.72 0.0248 0.0263 34.99 34.60 ۲۱:۱۳:۳۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5580.55 13.2366 0.2400 5646.73 5558.05 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 179.42 0.4256 0.0077 181.55 178.70 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 179418.73 425.5663 7.7162 181546.56 178695.27 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2092.71 4.9637 0.0900 2117.53 2084.27 ۲۱:۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7234.46 41.6953 0.5800 7268.88 7132.54 ۲۱:۱۳:۴۹
گرم 232.59 1.3405 0.0186 233.70 229.32 ۲۱:۱۳:۴۹
کیلوگرم 232593.24 1340.5337 18.6474 233699.71 229316.38 ۲۱:۱۳:۴۹
تولا 2712.93 15.6357 0.2175 2725.83 2674.71 ۲۱:۱۳:۴۹
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 85.76 1.43 1.10 0.05 20.90 19.10 8.53 0.44