دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1204.10 2.0000 0.1700 1209.90 1199.30 ۱۹:۲۴
گرم 38.71 0.0643 0.0055 38.90 38.56 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 38712.69 64.3014 5.4656 38899.16 38558.36 ۱۹:۲۴
تولا 451.54 0.7500 0.0638 453.71 449.74 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.12 0.0500 0.2900 17.19 16.90 ۱۹:۲۴
گرم 0.55 0.0016 0.0093 0.55 0.54 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 550.42 1.6075 9.3237 552.67 543.35 ۱۹:۲۴
تولا 6.42 0.0188 0.1088 6.45 6.34 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 979.00 20.0000 2.0900 980.00 957.00 ۱۹:۲۲
گرم 31.48 0.6430 0.0672 31.51 30.77 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 31475.56 643.0145 67.1950 31507.71 30768.24 ۱۹:۲۲
تولا 367.13 7.5000 0.7838 367.50 358.88 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 789.00 35.0000 4.6400 790.00 753.00 ۱۹:۲۲
گرم 25.37 1.1253 0.1492 25.40 24.21 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 25366.92 1125.2753 149.1794 25399.07 24209.49 ۱۹:۲۲
تولا 295.88 13.1250 1.7400 296.25 282.38 ۱۹:۲۲

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1071.89 1.7804 0.1700 1077.05 1067.62 ۱۹:۲۴
گرم 34.46 0.0572 0.0055 34.63 34.32 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 34462.03 57.2411 5.4656 34628.03 34324.65 ۱۹:۲۴
تولا 401.96 0.6677 0.0638 403.90 400.36 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.24 0.0445 0.2900 15.30 15.04 ۱۹:۲۴
گرم 0.49 0.0014 0.0093 0.49 0.48 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 489.98 1.4310 9.3237 491.99 483.69 ۱۹:۲۴
تولا 5.72 0.0167 0.1088 5.74 5.64 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 871.51 17.8040 2.0900 872.40 851.92 ۱۹:۲۲
گرم 28.02 0.5724 0.0672 28.05 27.39 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 28019.54 572.4115 67.1950 28048.16 27389.89 ۱۹:۲۲
تولا 326.81 6.6765 0.7838 327.15 319.47 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 702.37 31.1570 4.6400 703.26 670.32 ۱۹:۲۲
گرم 22.58 1.0017 0.1492 22.61 21.55 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 22581.63 1001.7201 149.1794 22610.25 21551.29 ۱۹:۲۲
تولا 263.39 11.6839 1.7400 263.72 251.37 ۱۹:۲۲

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 902.83 1.4996 0.1700 907.18 899.24 ۱۹:۲۴
گرم 29.03 0.0482 0.0055 29.17 28.91 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 29026.77 48.2132 5.4656 29166.59 28911.06 ۱۹:۲۴
تولا 338.56 0.5624 0.0638 340.19 337.21 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.84 0.0375 0.2900 12.89 12.67 ۱۹:۲۴
گرم 0.41 0.0012 0.0093 0.41 0.41 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 412.71 1.2053 9.3237 414.39 407.40 ۱۹:۲۴
تولا 4.81 0.0141 0.1088 4.83 4.75 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 734.05 14.9960 2.0900 734.80 717.56 ۱۹:۲۲
گرم 23.60 0.4821 0.0672 23.62 23.07 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 23600.37 482.1322 67.1950 23624.48 23070.03 ۱۹:۲۲
تولا 275.27 5.6235 0.7838 275.55 269.08 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 591.59 26.2430 4.6400 592.34 564.60 ۱۹:۲۲
گرم 19.02 0.8437 0.1492 19.04 18.15 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 19020.12 843.7314 149.1794 19044.22 18152.28 ۱۹:۲۲
تولا 221.85 9.8411 1.7400 222.13 211.72 ۱۹:۲۲

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4421.58 7.3442 0.1700 4442.87 4403.95 ۱۹:۲۴
گرم 142.16 0.2361 0.0055 142.84 141.59 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 142156.85 236.1213 5.4656 142841.60 141590.16 ۱۹:۲۴
تولا 1658.09 2.7541 0.0638 1666.08 1651.48 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.87 0.1836 0.2900 63.12 62.06 ۱۹:۲۴
گرم 2.02 0.0059 0.0093 2.03 2.00 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 2021.20 5.9030 9.3237 2029.46 1995.23 ۱۹:۲۴
تولا 23.57 0.0689 0.1088 23.67 23.27 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3594.99 73.4420 2.0900 3598.66 3514.20 ۱۹:۲۲
گرم 115.58 2.3612 0.0672 115.70 112.98 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 115581.39 2361.2134 67.1950 115699.46 112984.06 ۱۹:۲۲
تولا 1348.12 27.5408 0.7838 1349.50 1317.83 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2897.29 128.5235 4.6400 2900.96 2765.09 ۱۹:۲۲
گرم 93.15 4.1321 0.1492 93.27 88.90 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 93149.87 4132.1234 149.1794 93267.93 88899.68 ۱۹:۲۲
تولا 1086.48 48.1963 1.7400 1087.86 1036.91 ۱۹:۲۲

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1571.11 2.6096 0.1700 1578.68 1564.85 ۱۹:۲۴
گرم 50.51 0.0839 0.0055 50.76 50.31 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 50512.31 83.9005 5.4656 50755.62 50310.95 ۱۹:۲۴
تولا 589.17 0.9786 0.0638 592.00 586.82 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.34 0.0652 0.2900 22.43 22.05 ۱۹:۲۴
گرم 0.72 0.0021 0.0093 0.72 0.71 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 718.19 2.0975 9.3237 721.13 708.96 ۱۹:۲۴
تولا 8.38 0.0245 0.1088 8.41 8.27 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1277.40 26.0960 2.0900 1278.70 1248.69 ۱۹:۲۲
گرم 41.07 0.8390 0.0672 41.11 40.15 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 41069.31 839.0053 67.1950 41111.26 40146.40 ۱۹:۲۲
تولا 479.03 9.7860 0.7838 479.51 468.26 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1029.49 45.6680 4.6400 1030.79 982.51 ۱۹:۲۲
گرم 33.10 1.4683 0.1492 33.14 31.59 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 33098.76 1468.2592 149.1794 33140.71 31588.55 ۱۹:۲۲
تولا 386.06 17.1255 1.7400 386.55 368.44 ۱۹:۲۲

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8042.79 13.3590 0.1700 8081.53 8010.72 ۱۹:۲۴
گرم 258.58 0.4295 0.0055 259.83 257.55 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 258581.38 429.5015 5.4656 259826.93 257550.58 ۱۹:۲۴
تولا 3016.05 5.0096 0.0638 3030.57 3004.02 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 114.35 0.3340 0.2900 114.82 112.88 ۱۹:۲۴
گرم 3.68 0.0107 0.0093 3.69 3.63 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 3676.53 10.7375 9.3237 3691.57 3629.29 ۱۹:۲۴
تولا 42.88 0.1252 0.1088 43.06 42.33 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6539.23 133.5900 2.0900 6545.91 6392.28 ۱۹:۲۲
گرم 210.24 4.2950 0.0672 210.46 205.52 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 210240.99 4295.0150 67.1950 210455.74 205516.47 ۱۹:۲۲
تولا 2452.21 50.0963 0.7838 2454.72 2397.11 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5270.13 233.7825 4.6400 5276.81 5029.66 ۱۹:۲۲
گرم 169.44 7.5163 0.1492 169.65 161.71 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 169438.34 7516.2763 149.1794 169653.09 161707.32 ۱۹:۲۲
تولا 1976.30 87.6685 1.7400 1978.80 1886.13 ۱۹:۲۲

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 122601.46 203.6400 0.1700 123192.02 122112.73 ۱۹:۲۴
گرم 3941.73 6.5472 0.0055 3960.72 3926.02 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 3941725.59 6547.1731 5.4656 3960712.40 3926012.38 ۱۹:۲۴
تولا 45975.58 76.3651 0.0638 46197.04 45792.31 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1743.16 5.0910 0.2900 1750.29 1720.76 ۱۹:۲۴
گرم 56.04 0.1637 0.0093 56.27 55.32 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 56043.80 163.6793 9.3237 56272.95 55323.61 ۱۹:۲۴
تولا 653.68 1.9091 0.1088 656.36 645.28 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 99681.78 2036.4000 2.0900 99783.60 97441.74 ۱۹:۲۲
گرم 3204.84 65.4718 0.0672 3208.12 3132.82 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 3204841.26 65471.7315 67.1950 3208114.84 3132822.35 ۱۹:۲۲
تولا 37380.70 763.6506 0.7838 37418.88 36540.68 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 80335.98 3563.7000 4.6400 80437.80 76670.46 ۱۹:۲۲
گرم 2582.86 114.5756 0.1492 2586.14 2465.01 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 2582859.81 114575.5301 149.1794 2586133.39 2465010.69 ۱۹:۲۲
تولا 30126.01 1336.3885 1.7400 30164.20 28751.44 ۱۹:۲۲

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10216.43 16.9694 0.1700 10265.64 10175.70 ۱۹:۲۴
گرم 328.47 0.5456 0.0055 330.05 327.16 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 328465.52 545.5785 5.4656 330047.70 327156.13 ۱۹:۲۴
تولا 3831.16 6.3635 0.0638 3849.62 3815.89 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 145.26 0.4242 0.2900 145.85 143.39 ۱۹:۲۴
گرم 4.67 0.0136 0.0093 4.69 4.61 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 4670.15 13.6395 9.3237 4689.25 4610.14 ۱۹:۲۴
تولا 54.47 0.1591 0.1088 54.69 53.77 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8306.52 169.6940 2.0900 8315.01 8119.86 ۱۹:۲۲
گرم 267.06 5.4558 0.0672 267.33 261.06 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 267060.66 5455.7847 67.1950 267333.45 261059.30 ۱۹:۲۲
تولا 3114.95 63.6353 0.7838 3118.13 3044.95 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6694.43 296.9645 4.6400 6702.91 6388.98 ۱۹:۲۲
گرم 215.23 9.5476 0.1492 215.50 205.41 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 215230.71 9547.6233 149.1794 215503.50 205410.29 ۱۹:۲۲
تولا 2510.41 111.3618 1.7400 2513.59 2395.87 ۱۹:۲۲

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11902.77 19.7704 0.1700 11960.10 11855.32 ۱۹:۲۴
گرم 382.68 0.6356 0.0055 384.53 381.16 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 382682.63 635.6326 5.4656 384525.97 381157.12 ۱۹:۲۴
تولا 4463.54 7.4139 0.0638 4485.04 4445.75 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 169.23 0.4943 0.2900 169.93 167.06 ۱۹:۲۴
گرم 5.44 0.0159 0.0093 5.46 5.37 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 5441.02 15.8908 9.3237 5463.26 5371.10 ۱۹:۲۴
تولا 63.46 0.1853 0.1088 63.72 62.65 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9677.61 197.7040 2.0900 9687.50 9460.14 ۱۹:۲۲
گرم 311.14 6.3563 0.0672 311.46 304.15 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 311142.18 6356.3265 67.1950 311460.00 304150.22 ۱۹:۲۲
تولا 3629.11 74.1391 0.7838 3632.81 3547.55 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7799.42 345.9820 4.6400 7809.31 7443.56 ۱۹:۲۲
گرم 250.76 11.1236 0.1492 251.08 239.32 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 250757.08 11123.5713 149.1794 251074.90 239315.69 ۱۹:۲۲
تولا 2924.79 129.7433 1.7400 2928.49 2791.34 ۱۹:۲۲

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 80341.16 133.4460 0.1700 80728.16 80020.89 ۱۹:۲۴
گرم 2583.03 4.2904 0.0055 2595.47 2572.73 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 2583026.49 4290.3853 5.4656 2595468.60 2572729.56 ۱۹:۲۴
تولا 30127.96 50.0423 0.0638 30273.08 30007.86 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1142.30 3.3362 0.2900 1146.97 1127.62 ۱۹:۲۴
گرم 36.73 0.1073 0.0093 36.88 36.25 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 36725.70 107.2596 9.3237 36875.86 36253.76 ۱۹:۲۴
تولا 428.36 1.2511 0.1088 430.11 422.86 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 65321.82 1334.4600 2.0900 65388.54 63853.91 ۱۹:۲۲
گرم 2100.15 42.9039 0.0672 2102.29 2052.95 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 2100143.62 42903.8533 67.1950 2102288.81 2052949.38 ۱۹:۲۲
تولا 24495.70 500.4229 0.7838 24520.72 23945.23 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 52644.45 2335.3050 4.6400 52711.17 50242.42 ۱۹:۲۲
گرم 1692.56 75.0818 0.1492 1694.70 1615.33 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 1692557.01 75081.7432 149.1794 1694702.20 1615330.08 ۱۹:۲۲
تولا 19741.68 875.7400 1.7400 19766.70 18840.92 ۱۹:۲۲

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9339.48 15.5128 0.1700 9384.47 9302.25 ۱۹:۲۴
گرم 300.27 0.4987 0.0055 301.72 299.07 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 300271.07 498.7477 5.4656 301717.44 299074.08 ۱۹:۲۴
تولا 3502.31 5.8173 0.0638 3519.18 3488.35 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 132.79 0.3878 0.2900 133.33 131.08 ۱۹:۲۴
گرم 4.27 0.0125 0.0093 4.29 4.21 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 4269.28 12.4687 9.3237 4286.74 4214.42 ۱۹:۲۴
تولا 49.80 0.1454 0.1088 50.00 49.16 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7593.52 155.1280 2.0900 7601.27 7422.87 ۱۹:۲۲
گرم 244.14 4.9875 0.0672 244.39 238.65 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 244137.01 4987.4773 67.1950 244386.39 238650.79 ۱۹:۲۲
تولا 2847.57 58.1730 0.7838 2850.48 2783.58 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6119.80 271.4740 4.6400 6127.56 5840.57 ۱۹:۲۲
گرم 196.76 8.7281 0.1492 197.01 187.78 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 196755.98 8728.0853 149.1794 197005.35 187778.52 ۱۹:۲۲
تولا 2294.93 101.8028 1.7400 2297.84 2190.22 ۱۹:۲۲

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15870.40 26.3606 0.1700 15946.84 15807.13 ۱۹:۲۴
گرم 510.25 0.8475 0.0055 512.70 508.21 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 510244.80 847.5123 5.4656 512702.59 508210.77 ۱۹:۲۴
تولا 5951.40 9.8852 0.0638 5980.07 5927.68 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 225.65 0.6590 0.2900 226.57 222.75 ۱۹:۲۴
گرم 7.25 0.0212 0.0093 7.28 7.16 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 7254.71 21.1878 9.3237 7284.37 7161.48 ۱۹:۲۴
تولا 84.62 0.2471 0.1088 84.96 83.53 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12903.51 263.6060 2.0900 12916.69 12613.55 ۱۹:۲۲
گرم 414.86 8.4751 0.0672 415.28 405.53 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 414857.29 8475.1234 67.1950 415281.05 405534.65 ۱۹:۲۲
تولا 4838.82 98.8523 0.7838 4843.76 4730.08 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10399.26 461.3105 4.6400 10412.44 9924.77 ۱۹:۲۲
گرم 334.34 14.8315 0.1492 334.77 319.09 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 334343.62 14831.4659 149.1794 334767.37 319088.40 ۱۹:۲۲
تولا 3899.72 172.9916 1.7400 3904.67 3721.79 ۱۹:۲۲

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3569.92 5.9296 0.1700 3587.11 3555.68 ۱۹:۲۴
گرم 114.78 0.1906 0.0055 115.33 114.32 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 114775.37 190.6409 5.4656 115328.23 114317.83 ۱۹:۲۴
تولا 1338.72 2.2236 0.0638 1345.17 1333.38 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 50.76 0.1482 0.2900 50.96 50.11 ۱۹:۲۴
گرم 1.63 0.0048 0.0093 1.64 1.61 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 1631.89 4.7660 9.3237 1638.56 1610.92 ۱۹:۲۴
تولا 19.03 0.0556 0.1088 19.11 18.79 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2902.54 59.2960 2.0900 2905.50 2837.31 ۱۹:۲۲
گرم 93.32 1.9064 0.0672 93.41 91.22 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 93318.73 1906.4092 67.1950 93414.05 91221.68 ۱۹:۲۲
تولا 1088.45 22.2360 0.7838 1089.56 1063.99 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2339.23 103.7680 4.6400 2342.19 2232.49 ۱۹:۲۲
گرم 75.21 3.3362 0.1492 75.30 71.78 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 75207.84 3336.2162 149.1794 75303.17 71776.31 ۱۹:۲۲
تولا 877.21 38.9130 1.7400 878.32 837.19 ۱۹:۲۲

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 362.43 0.6020 0.1700 364.18 360.99 ۱۹:۲۴
گرم 11.65 0.0194 0.0055 11.71 11.61 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 11652.52 19.3547 5.4656 11708.65 11606.07 ۱۹:۲۴
تولا 135.91 0.2258 0.0638 136.57 135.37 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.15 0.0151 0.2900 5.17 5.09 ۱۹:۲۴
گرم 0.17 0.0005 0.0093 0.17 0.16 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 165.68 0.4839 9.3237 166.35 163.55 ۱۹:۲۴
تولا 1.93 0.0056 0.1088 1.94 1.91 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 294.68 6.0200 2.0900 294.98 288.06 ۱۹:۲۲
گرم 9.47 0.1935 0.0672 9.48 9.26 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 9474.14 193.5473 67.1950 9483.82 9261.24 ۱۹:۲۲
تولا 110.50 2.2575 0.7838 110.62 108.02 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 237.49 10.5350 4.6400 237.79 226.65 ۱۹:۲۲
گرم 7.64 0.3387 0.1492 7.65 7.29 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 7635.44 338.7079 149.1794 7645.12 7287.06 ۱۹:۲۲
تولا 89.06 3.9506 1.7400 89.17 84.99 ۱۹:۲۲

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4925.61 8.1814 0.1700 4949.34 4905.98 ۱۹:۲۴
گرم 158.36 0.2630 0.0055 159.12 157.73 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 158361.98 263.0379 5.4656 159124.79 157730.69 ۱۹:۲۴
تولا 1847.11 3.0680 0.0638 1856.00 1839.74 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 70.03 0.2045 0.2900 70.32 69.13 ۱۹:۲۴
گرم 2.25 0.0066 0.0093 2.26 2.22 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 2251.60 6.5759 9.3237 2260.81 2222.67 ۱۹:۲۴
تولا 26.26 0.0767 0.1088 26.37 25.92 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4004.80 81.8140 2.0900 4008.89 3914.80 ۱۹:۲۲
گرم 128.76 2.6304 0.0672 128.89 125.86 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 128757.06 2630.3792 67.1950 128888.58 125863.65 ۱۹:۲۲
تولا 1501.80 30.6803 0.7838 1503.33 1468.05 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3227.56 143.1745 4.6400 3231.65 3080.30 ۱۹:۲۲
گرم 103.77 4.6032 0.1492 103.90 99.03 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 103768.46 4603.1636 149.1794 103899.98 99033.78 ۱۹:۲۲
تولا 1210.34 53.6905 1.7400 1211.87 1155.11 ۱۹:۲۲

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9899.27 16.4426 0.1700 9946.95 9859.81 ۱۹:۲۴
گرم 318.27 0.5286 0.0055 319.80 317.00 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 318268.60 528.6415 5.4656 319801.66 316999.86 ۱۹:۲۴
تولا 3712.23 6.1660 0.0638 3730.11 3697.43 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 140.75 0.4111 0.2900 141.32 138.94 ۱۹:۲۴
گرم 4.53 0.0132 0.0093 4.54 4.47 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 4525.17 13.2160 9.3237 4543.67 4467.02 ۱۹:۲۴
تولا 52.78 0.1541 0.1088 53.00 52.10 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8048.65 164.4260 2.0900 8056.87 7867.78 ۱۹:۲۲
گرم 258.77 5.2864 0.0672 259.03 252.96 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 258770.00 5286.4147 67.1950 259034.32 252954.94 ۱۹:۲۲
تولا 3018.25 61.6598 0.7838 3021.33 2950.42 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6486.61 287.7455 4.6400 6494.83 6190.64 ۱۹:۲۲
گرم 208.55 9.2512 0.1492 208.81 199.03 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 208549.06 9251.2257 149.1794 208813.38 199033.51 ۱۹:۲۲
تولا 2432.48 107.9046 1.7400 2435.56 2321.49 ۱۹:۲۲

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 41954.46 69.6860 0.1700 42156.55 41787.21 ۱۹:۲۴
گرم 1348.87 2.2405 0.0055 1355.36 1343.49 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 1348866.09 2240.4553 5.4656 1355363.41 1343488.99 ۱۹:۲۴
تولا 15732.93 26.1323 0.0638 15808.72 15670.22 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 596.51 1.7422 0.2900 598.95 588.85 ۱۹:۲۴
گرم 19.18 0.0560 0.0093 19.26 18.93 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 19178.30 56.0114 9.3237 19256.71 18931.85 ۱۹:۲۴
تولا 223.69 0.6533 0.1088 224.61 220.82 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 34111.30 696.8600 2.0900 34146.14 33344.75 ۱۹:۲۲
گرم 1096.70 22.4046 0.0672 1097.82 1072.06 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 1096702.85 22404.5525 67.1950 1097823.07 1072057.84 ۱۹:۲۲
تولا 12791.75 261.3227 0.7838 12804.81 12504.29 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 27491.13 1219.5050 4.6400 27525.97 26236.78 ۱۹:۲۲
گرم 883.86 39.2080 0.1492 884.98 843.53 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 883859.60 39207.9669 149.1794 884979.83 843531.40 ۱۹:۲۲
تولا 10309.18 457.3147 1.7400 10322.25 9838.80 ۱۹:۲۲

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 125467.22 208.4000 0.1700 126071.58 124967.06 ۱۹:۲۴
گرم 4033.86 6.7002 0.0055 4053.30 4017.78 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 4033861.78 6700.2106 5.4656 4053292.39 4017781.28 ۱۹:۲۴
تولا 47050.24 78.1501 0.0638 47276.88 46862.68 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1783.90 5.2100 0.2900 1791.20 1760.98 ۱۹:۲۴
گرم 57.35 0.1675 0.0093 57.59 56.62 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 57353.80 167.5053 9.3237 57588.31 56616.78 ۱۹:۲۴
تولا 668.96 1.9538 0.1088 671.70 660.37 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 102011.80 2084.0000 2.0900 102116.00 99719.40 ۱۹:۲۲
گرم 3279.76 67.0022 0.0672 3283.11 3206.05 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 3279753.08 67002.1059 67.1950 3283103.19 3206050.77 ۱۹:۲۲
تولا 38254.45 781.5006 0.7838 38293.53 37394.80 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 82213.80 3647.0000 4.6400 82318.00 78462.60 ۱۹:۲۲
گرم 2643.24 117.2538 0.1492 2646.59 2522.63 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 2643233.08 117253.6853 149.1794 2646583.18 2522629.29 ۱۹:۲۲
تولا 30830.20 1367.6260 1.7400 30869.27 29423.50 ۱۹:۲۲

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4383.89 7.2816 0.1700 4405.00 4366.41 ۱۹:۲۴
گرم 140.95 0.2341 0.0055 141.62 140.38 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 140945.14 234.1087 5.4656 141624.06 140383.28 ۱۹:۲۴
تولا 1643.96 2.7306 0.0638 1651.88 1637.41 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.33 0.1820 0.2900 62.59 61.53 ۱۹:۲۴
گرم 2.00 0.0059 0.0093 2.01 1.98 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 2003.97 5.8527 9.3237 2012.16 1978.22 ۱۹:۲۴
تولا 23.37 0.0683 0.1088 23.47 23.07 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3564.34 72.8160 2.0900 3567.98 3484.25 ۱۹:۲۲
گرم 114.60 2.3411 0.0672 114.71 112.02 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 114596.21 2341.0870 67.1950 114713.26 112021.01 ۱۹:۲۲
تولا 1336.63 27.3060 0.7838 1337.99 1306.59 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2872.59 127.4280 4.6400 2876.23 2741.52 ۱۹:۲۲
گرم 92.36 4.0969 0.1492 92.47 88.14 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 92355.88 4096.9023 149.1794 92472.94 88141.93 ۱۹:۲۲
تولا 1077.22 47.7855 1.7400 1078.59 1028.07 ۱۹:۲۲

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 77702.74 129.0636 0.1700 78077.02 77392.99 ۱۹:۲۴
گرم 2498.20 4.1495 0.0055 2510.23 2488.24 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 2498199.25 4149.4880 5.4656 2510232.77 2488240.48 ۱۹:۲۴
تولا 29138.55 48.3989 0.0638 29278.91 29022.39 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1104.78 3.2266 0.2900 1109.30 1090.59 ۱۹:۲۴
گرم 35.52 0.1037 0.0093 35.66 35.06 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 35519.62 103.7372 9.3237 35664.85 35063.17 ۱۹:۲۴
تولا 414.29 1.2100 0.1088 415.99 408.97 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63176.63 1290.6360 2.0900 63241.16 61756.93 ۱۹:۲۲
گرم 2031.18 41.4949 0.0672 2033.25 1985.53 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 2031174.38 41494.8800 67.1950 2033249.12 1985530.01 ۱۹:۲۲
تولا 23691.25 483.9889 0.7838 23715.45 23158.87 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 50915.59 2258.6130 4.6400 50980.12 48592.45 ۱۹:۲۲
گرم 1636.97 72.6161 0.1492 1639.05 1562.28 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 1636973.02 72616.0400 149.1794 1639047.76 1562282.23 ۱۹:۲۲
تولا 19093.36 846.9805 1.7400 19117.56 18222.18 ۱۹:۲۲

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4511.40 7.4934 0.1700 4533.13 4493.42 ۱۹:۲۴
گرم 145.04 0.2409 0.0055 145.74 144.47 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 145044.82 240.9182 5.4656 145743.48 144466.61 ۱۹:۲۴
تولا 1691.78 2.8100 0.0638 1699.93 1685.03 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64.14 0.1873 0.2900 64.41 63.32 ۱۹:۲۴
گرم 2.06 0.0060 0.0093 2.07 2.04 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 2062.26 6.0230 9.3237 2070.69 2035.76 ۱۹:۲۴
تولا 24.05 0.0703 0.1088 24.15 23.74 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3668.02 74.9340 2.0900 3671.77 3585.59 ۱۹:۲۲
گرم 117.93 2.4092 0.0672 118.05 115.28 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 117929.47 2409.1822 67.1950 118049.93 115279.37 ۱۹:۲۲
تولا 1375.51 28.1003 0.7838 1376.91 1344.60 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2956.15 131.1345 4.6400 2959.89 2821.27 ۱۹:۲۲
گرم 95.04 4.2161 0.1492 95.16 90.71 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 95042.24 4216.0689 149.1794 95162.70 90705.71 ۱۹:۲۲
تولا 1108.56 49.1755 1.7400 1109.96 1057.98 ۱۹:۲۲

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1632.28 2.7112 0.1700 1640.14 1625.77 ۱۹:۲۴
گرم 52.48 0.0872 0.0055 52.73 52.27 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 52478.92 87.1670 5.4656 52731.70 52269.71 ۱۹:۲۴
تولا 612.10 1.0167 0.0638 615.05 609.66 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.21 0.0678 0.2900 23.30 22.91 ۱۹:۲۴
گرم 0.75 0.0022 0.0093 0.75 0.74 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 746.15 2.1792 9.3237 749.20 736.56 ۱۹:۲۴
تولا 8.70 0.0254 0.1088 8.74 8.59 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1327.13 27.1120 2.0900 1328.49 1297.31 ۱۹:۲۲
گرم 42.67 0.8717 0.0672 42.71 41.71 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 42668.27 871.6704 67.1950 42711.85 41709.43 ۱۹:۲۲
تولا 497.68 10.1670 0.7838 498.18 486.49 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1069.57 47.4460 4.6400 1070.92 1020.77 ۱۹:۲۲
گرم 34.39 1.5254 0.1492 34.43 32.82 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 34387.40 1525.4232 149.1794 34430.98 32818.39 ۱۹:۲۲
تولا 401.09 17.7923 1.7400 401.60 382.79 ۱۹:۲۲

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7976.08 13.2482 0.1700 8014.50 7944.28 ۱۹:۲۴
گرم 256.44 0.4259 0.0055 257.67 255.41 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 256436.70 425.9392 5.4656 257671.92 255414.44 ۱۹:۲۴
تولا 2991.03 4.9681 0.0638 3005.44 2979.11 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 113.40 0.3312 0.2900 113.87 111.95 ۱۹:۲۴
گرم 3.65 0.0106 0.0093 3.66 3.60 ۱۹:۲۴
کیلوگرم 3646.04 10.6485 9.3237 3660.95 3599.19 ۱۹:۲۴
تولا 42.53 0.1242 0.1088 42.70 41.98 ۱۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6484.99 132.4820 2.0900 6491.62 6339.26 ۱۹:۲۲
گرم 208.50 4.2594 0.0672 208.71 203.81 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 208497.24 4259.3920 67.1950 208710.21 203811.91 ۱۹:۲۲
تولا 2431.87 49.6808 0.7838 2434.36 2377.23 ۱۹:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5226.41 231.8435 4.6400 5233.04 4987.95 ۱۹:۲۲
گرم 168.03 7.4539 0.1492 168.25 160.37 ۱۹:۲۲
کیلوگرم 168033.02 7453.9361 149.1794 168245.99 160366.11 ۱۹:۲۲
تولا 1959.91 86.9414 1.7400 1962.39 1870.48 ۱۹:۲۲
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 70.69 1.24 1.53 0.06 22.76 13.62 5.96 0.53