صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1331.79 0.0000 0.0000 1333.63 1331.24 ۳۰ دی
گرم 42.82 0.0000 0.0000 42.88 42.80 ۳۰ دی
کیلوگرم 42818.01 0.0000 0.0000 42877.17 42800.33 ۳۰ دی
تولا 499.42 0.0000 0.0000 500.11 499.22 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.03 0.0000 0.0000 17.06 17.02 ۳۰ دی
گرم 0.55 0.0000 0.0000 0.55 0.55 ۳۰ دی
کیلوگرم 547.53 0.0000 0.0000 548.49 547.21 ۳۰ دی
تولا 6.39 0.0000 0.0000 6.40 6.38 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1016.70 0.0000 0.0000 1018.80 1016.70 ۳۰ دی
گرم 32.69 0.0000 0.0000 32.76 32.69 ۳۰ دی
کیلوگرم 32687.64 0.0000 0.0000 32755.16 32687.64 ۳۰ دی
تولا 381.26 0.0000 0.0000 382.05 381.26 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1098.80 0.0000 0.0000 1100.80 1098.80 ۳۰ دی
گرم 35.33 0.0000 0.0000 35.39 35.33 ۳۰ دی
کیلوگرم 35327.21 0.0000 0.0000 35391.52 35327.21 ۳۰ دی
تولا 412.05 0.0000 0.0000 412.80 412.05 ۳۰ دی

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1090.20 0.0000 0.0000 1091.71 1089.75 ۳۰ دی
گرم 35.05 0.0000 0.0000 35.10 35.04 ۳۰ دی
کیلوگرم 35050.82 0.0000 0.0000 35099.25 35036.35 ۳۰ دی
تولا 408.83 0.0000 0.0000 409.39 408.66 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.94 0.0000 0.0000 13.97 13.93 ۳۰ دی
گرم 0.45 0.0000 0.0000 0.45 0.45 ۳۰ دی
کیلوگرم 448.21 0.0000 0.0000 449.00 447.94 ۳۰ دی
تولا 5.23 0.0000 0.0000 5.24 5.22 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 832.27 0.0000 0.0000 833.99 832.27 ۳۰ دی
گرم 26.76 0.0000 0.0000 26.81 26.76 ۳۰ دی
کیلوگرم 26758.10 0.0000 0.0000 26813.37 26758.10 ۳۰ دی
تولا 312.10 0.0000 0.0000 312.75 312.10 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 899.48 0.0000 0.0000 901.11 899.48 ۳۰ دی
گرم 28.92 0.0000 0.0000 28.97 28.92 ۳۰ دی
کیلوگرم 28918.86 0.0000 0.0000 28971.49 28918.86 ۳۰ دی
تولا 337.30 0.0000 0.0000 337.92 337.30 ۳۰ دی

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 961.55 0.0000 0.0000 962.88 961.16 ۳۰ دی
گرم 30.91 0.0000 0.0000 30.96 30.90 ۳۰ دی
کیلوگرم 30914.60 0.0000 0.0000 30957.32 30901.84 ۳۰ دی
تولا 360.58 0.0000 0.0000 361.08 360.43 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.30 0.0000 0.0000 12.32 12.29 ۳۰ دی
گرم 0.40 0.0000 0.0000 0.40 0.40 ۳۰ دی
کیلوگرم 395.31 0.0000 0.0000 396.01 395.08 ۳۰ دی
تولا 4.61 0.0000 0.0000 4.62 4.61 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 734.06 0.0000 0.0000 735.57 734.06 ۳۰ دی
گرم 23.60 0.0000 0.0000 23.65 23.60 ۳۰ دی
کیلوگرم 23600.48 0.0000 0.0000 23649.22 23600.48 ۳۰ دی
تولا 275.27 0.0000 0.0000 275.84 275.27 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 793.33 0.0000 0.0000 794.78 793.33 ۳۰ دی
گرم 25.51 0.0000 0.0000 25.55 25.51 ۳۰ دی
کیلوگرم 25506.25 0.0000 0.0000 25552.67 25506.25 ۳۰ دی
تولا 297.50 0.0000 0.0000 298.04 297.50 ۳۰ دی

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4891.80 0.0000 0.0000 4898.56 4889.78 ۳۰ دی
گرم 157.27 0.0000 0.0000 157.49 157.21 ۳۰ دی
کیلوگرم 157274.84 0.0000 0.0000 157492.13 157209.88 ۳۰ دی
تولا 1834.43 0.0000 0.0000 1836.96 1833.67 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.55 0.0000 0.0000 62.66 62.52 ۳۰ دی
گرم 2.01 0.0000 0.0000 2.01 2.01 ۳۰ دی
کیلوگرم 2011.12 0.0000 0.0000 2014.66 2009.94 ۳۰ دی
تولا 23.46 0.0000 0.0000 23.50 23.44 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3734.44 0.0000 0.0000 3742.15 3734.44 ۳۰ دی
گرم 120.07 0.0000 0.0000 120.31 120.07 ۳۰ دی
کیلوگرم 120064.97 0.0000 0.0000 120312.96 120064.97 ۳۰ دی
تولا 1400.42 0.0000 0.0000 1403.31 1400.42 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4036.00 0.0000 0.0000 4043.35 4036.00 ۳۰ دی
گرم 129.76 0.0000 0.0000 130.00 129.76 ۳۰ دی
کیلوگرم 129760.39 0.0000 0.0000 129996.58 129760.39 ۳۰ دی
تولا 1513.50 0.0000 0.0000 1516.26 1513.50 ۳۰ دی

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1664.07 0.0000 0.0000 1666.37 1663.38 ۳۰ دی
گرم 53.50 0.0000 0.0000 53.58 53.48 ۳۰ دی
کیلوگرم 53501.10 0.0000 0.0000 53575.02 53479.01 ۳۰ دی
تولا 624.03 0.0000 0.0000 624.89 623.77 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.28 0.0000 0.0000 21.32 21.27 ۳۰ دی
گرم 0.68 0.0000 0.0000 0.69 0.68 ۳۰ دی
کیلوگرم 684.13 0.0000 0.0000 685.34 683.73 ۳۰ دی
تولا 7.98 0.0000 0.0000 7.99 7.97 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1270.37 0.0000 0.0000 1272.99 1270.37 ۳۰ دی
گرم 40.84 0.0000 0.0000 40.93 40.84 ۳۰ دی
کیلوگرم 40843.21 0.0000 0.0000 40927.57 40843.21 ۳۰ دی
تولا 476.39 0.0000 0.0000 477.37 476.39 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1372.95 0.0000 0.0000 1375.45 1372.95 ۳۰ دی
گرم 44.14 0.0000 0.0000 44.22 44.14 ۳۰ دی
کیلوگرم 44141.35 0.0000 0.0000 44221.70 44141.35 ۳۰ دی
تولا 514.86 0.0000 0.0000 515.79 514.86 ۳۰ دی

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8532.51 0.0000 0.0000 8544.30 8528.99 ۳۰ دی
گرم 274.33 0.0000 0.0000 274.71 274.21 ۳۰ دی
کیلوگرم 274326.43 0.0000 0.0000 274705.44 274213.14 ۳۰ دی
تولا 3199.69 0.0000 0.0000 3204.12 3198.37 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 109.11 0.0000 0.0000 109.30 109.04 ۳۰ دی
گرم 3.51 0.0000 0.0000 3.51 3.51 ۳۰ دی
کیلوگرم 3507.89 0.0000 0.0000 3514.07 3505.83 ۳۰ دی
تولا 40.92 0.0000 0.0000 40.99 40.89 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6513.79 0.0000 0.0000 6527.25 6513.79 ۳۰ دی
گرم 209.42 0.0000 0.0000 209.86 209.42 ۳۰ دی
کیلوگرم 209423.17 0.0000 0.0000 209855.73 209423.17 ۳۰ دی
تولا 2442.67 0.0000 0.0000 2447.72 2442.67 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7039.79 0.0000 0.0000 7052.61 7039.79 ۳۰ دی
گرم 226.33 0.0000 0.0000 226.75 226.33 ۳۰ دی
کیلوگرم 226334.39 0.0000 0.0000 226746.36 226334.39 ۳۰ دی
تولا 2639.92 0.0000 0.0000 2644.73 2639.92 ۳۰ دی

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 147442.47 0.0000 0.0000 147646.18 147381.58 ۳۰ دی
گرم 4740.39 0.0000 0.0000 4746.93 4738.43 ۳۰ دی
کیلوگرم 4740381.98 0.0000 0.0000 4746931.29 4738424.31 ۳۰ دی
تولا 55290.97 0.0000 0.0000 55367.36 55268.13 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1885.39 0.0000 0.0000 1888.71 1884.28 ۳۰ دی
گرم 60.62 0.0000 0.0000 60.72 60.58 ۳۰ دی
کیلوگرم 60616.69 0.0000 0.0000 60723.47 60581.10 ۳۰ دی
تولا 707.02 0.0000 0.0000 708.27 706.61 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112558.86 0.0000 0.0000 112791.35 112558.86 ۳۰ دی
گرم 3618.85 0.0000 0.0000 3626.33 3618.85 ۳۰ دی
کیلوگرم 3618848.59 0.0000 0.0000 3626323.34 3618848.59 ۳۰ دی
تولا 42209.60 0.0000 0.0000 42296.79 42209.60 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 121648.15 0.0000 0.0000 121869.57 121648.15 ۳۰ دی
گرم 3911.08 0.0000 0.0000 3918.20 3911.08 ۳۰ دی
کیلوگرم 3911075.86 0.0000 0.0000 3918194.67 3911075.86 ۳۰ دی
تولا 45618.09 0.0000 0.0000 45701.12 45618.09 ۳۰ دی

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10735.69 0.0000 0.0000 10750.52 10731.26 ۳۰ دی
گرم 345.16 0.0000 0.0000 345.64 345.02 ۳۰ دی
کیلوگرم 345160.27 0.0000 0.0000 345637.14 345017.72 ۳۰ دی
تولا 4025.89 0.0000 0.0000 4031.45 4024.23 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 137.28 0.0000 0.0000 137.52 137.20 ۳۰ دی
گرم 4.41 0.0000 0.0000 4.42 4.41 ۳۰ دی
کیلوگرم 4413.67 0.0000 0.0000 4421.44 4411.08 ۳۰ دی
تولا 51.48 0.0000 0.0000 51.57 51.45 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8195.72 0.0000 0.0000 8212.65 8195.72 ۳۰ دی
گرم 263.50 0.0000 0.0000 264.04 263.50 ۳۰ دی
کیلوگرم 263498.33 0.0000 0.0000 264042.59 263498.33 ۳۰ دی
تولا 3073.40 0.0000 0.0000 3079.75 3073.40 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8857.54 0.0000 0.0000 8873.66 8857.54 ۳۰ دی
گرم 284.78 0.0000 0.0000 285.29 284.78 ۳۰ دی
کیلوگرم 284776.20 0.0000 0.0000 285294.54 284776.20 ۳۰ دی
تولا 3321.58 0.0000 0.0000 3327.62 3321.58 ۳۰ دی

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1282.11 0.0000 0.0000 1283.89 1281.58 ۳۰ دی
گرم 41.22 0.0000 0.0000 41.28 41.20 ۳۰ دی
کیلوگرم 41220.90 0.0000 0.0000 41277.85 41203.88 ۳۰ دی
تولا 480.79 0.0000 0.0000 481.46 480.59 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.39 0.0000 0.0000 16.42 16.39 ۳۰ دی
گرم 0.53 0.0000 0.0000 0.53 0.53 ۳۰ دی
کیلوگرم 527.10 0.0000 0.0000 528.03 526.79 ۳۰ دی
تولا 6.15 0.0000 0.0000 6.16 6.14 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 978.78 0.0000 0.0000 980.80 978.78 ۳۰ دی
گرم 31.47 0.0000 0.0000 31.53 31.47 ۳۰ دی
کیلوگرم 31468.39 0.0000 0.0000 31533.39 31468.39 ۳۰ دی
تولا 367.04 0.0000 0.0000 367.80 367.04 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1057.81 0.0000 0.0000 1059.74 1057.81 ۳۰ دی
گرم 34.01 0.0000 0.0000 34.07 34.01 ۳۰ دی
کیلوگرم 34009.51 0.0000 0.0000 34071.41 34009.51 ۳۰ دی
تولا 396.68 0.0000 0.0000 397.40 396.68 ۳۰ دی

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 85037.46 0.0000 0.0000 85154.94 85002.34 ۳۰ دی
گرم 2734.02 0.0000 0.0000 2737.79 2732.89 ۳۰ دی
کیلوگرم 2734015.63 0.0000 0.0000 2737792.94 2732886.54 ۳۰ دی
تولا 31889.07 0.0000 0.0000 31933.13 31875.90 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1087.40 0.0000 0.0000 1089.32 1086.76 ۳۰ دی
گرم 34.96 0.0000 0.0000 35.02 34.94 ۳۰ دی
کیلوگرم 34960.68 0.0000 0.0000 35022.27 34940.15 ۳۰ دی
تولا 407.78 0.0000 0.0000 408.49 407.54 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64918.33 0.0000 0.0000 65052.42 64918.33 ۳۰ دی
گرم 2087.17 0.0000 0.0000 2091.48 2087.17 ۳۰ دی
کیلوگرم 2087171.17 0.0000 0.0000 2091482.23 2087171.17 ۳۰ دی
تولا 24344.39 0.0000 0.0000 24394.67 24344.39 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 70160.58 0.0000 0.0000 70288.28 70160.58 ۳۰ دی
گرم 2255.71 0.0000 0.0000 2259.82 2255.71 ۳۰ دی
کیلوگرم 2255713.27 0.0000 0.0000 2259819.04 2255713.27 ۳۰ دی
تولا 26310.24 0.0000 0.0000 26358.13 26310.24 ۳۰ دی

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10411.53 0.0000 0.0000 10425.92 10407.23 ۳۰ دی
گرم 334.74 0.0000 0.0000 335.20 334.60 ۳۰ دی
کیلوگرم 334738.36 0.0000 0.0000 335200.84 334600.12 ۳۰ دی
تولا 3904.33 0.0000 0.0000 3909.72 3902.72 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 133.14 0.0000 0.0000 133.37 133.06 ۳۰ دی
گرم 4.28 0.0000 0.0000 4.29 4.28 ۳۰ دی
کیلوگرم 4280.40 0.0000 0.0000 4287.94 4277.89 ۳۰ دی
تولا 49.93 0.0000 0.0000 50.01 49.90 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7948.26 0.0000 0.0000 7964.67 7948.26 ۳۰ دی
گرم 255.54 0.0000 0.0000 256.07 255.54 ۳۰ دی
کیلوگرم 255542.16 0.0000 0.0000 256069.98 255542.16 ۳۰ دی
تولا 2980.60 0.0000 0.0000 2986.75 2980.60 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8590.09 0.0000 0.0000 8605.72 8590.09 ۳۰ دی
گرم 276.18 0.0000 0.0000 276.68 276.18 ۳۰ دی
کیلوگرم 276177.56 0.0000 0.0000 276680.25 276177.56 ۳۰ دی
تولا 3221.29 0.0000 0.0000 3227.15 3221.29 ۳۰ دی

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1667.13 0.0000 0.0000 1669.44 1666.45 ۳۰ دی
گرم 53.60 0.0000 0.0000 53.67 53.58 ۳۰ دی
کیلوگرم 53599.59 0.0000 0.0000 53673.64 53577.45 ۳۰ دی
تولا 625.18 0.0000 0.0000 626.04 624.92 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.32 0.0000 0.0000 21.36 21.31 ۳۰ دی
گرم 0.69 0.0000 0.0000 0.69 0.68 ۳۰ دی
کیلوگرم 685.39 0.0000 0.0000 686.60 684.99 ۳۰ دی
تولا 7.99 0.0000 0.0000 8.01 7.99 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1272.71 0.0000 0.0000 1275.33 1272.71 ۳۰ دی
گرم 40.92 0.0000 0.0000 41.00 40.92 ۳۰ دی
کیلوگرم 40918.39 0.0000 0.0000 41002.90 40918.39 ۳۰ دی
تولا 477.26 0.0000 0.0000 478.25 477.26 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1375.48 0.0000 0.0000 1377.98 1375.48 ۳۰ دی
گرم 44.22 0.0000 0.0000 44.30 44.22 ۳۰ دی
کیلوگرم 44222.61 0.0000 0.0000 44303.10 44222.61 ۳۰ دی
تولا 515.80 0.0000 0.0000 516.74 515.80 ۳۰ دی

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5069.86 0.0000 0.0000 5076.86 5067.76 ۳۰ دی
گرم 163.00 0.0000 0.0000 163.22 162.93 ۳۰ دی
کیلوگرم 162999.60 0.0000 0.0000 163224.80 162932.29 ۳۰ دی
تولا 1901.20 0.0000 0.0000 1903.82 1900.41 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64.83 0.0000 0.0000 64.94 64.79 ۳۰ دی
گرم 2.08 0.0000 0.0000 2.09 2.08 ۳۰ دی
کیلوگرم 2084.33 0.0000 0.0000 2088.00 2083.10 ۳۰ دی
تولا 24.31 0.0000 0.0000 24.35 24.30 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3870.37 0.0000 0.0000 3878.37 3870.37 ۳۰ دی
گرم 124.44 0.0000 0.0000 124.69 124.44 ۳۰ دی
کیلوگرم 124435.31 0.0000 0.0000 124692.33 124435.31 ۳۰ دی
تولا 1451.39 0.0000 0.0000 1454.39 1451.39 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4182.91 0.0000 0.0000 4190.53 4182.91 ۳۰ دی
گرم 134.48 0.0000 0.0000 134.73 134.48 ۳۰ دی
کیلوگرم 134483.64 0.0000 0.0000 134728.42 134483.64 ۳۰ دی
تولا 1568.59 0.0000 0.0000 1571.45 1568.59 ۳۰ دی

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 400.74 0.0000 0.0000 401.29 400.57 ۳۰ دی
گرم 12.88 0.0000 0.0000 12.90 12.88 ۳۰ دی
کیلوگرم 12883.94 0.0000 0.0000 12901.74 12878.62 ۳۰ دی
تولا 150.28 0.0000 0.0000 150.48 150.21 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.12 0.0000 0.0000 5.13 5.12 ۳۰ دی
گرم 0.16 0.0000 0.0000 0.17 0.16 ۳۰ دی
کیلوگرم 164.75 0.0000 0.0000 165.04 164.65 ۳۰ دی
تولا 1.92 0.0000 0.0000 1.93 1.92 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 305.93 0.0000 0.0000 306.56 305.93 ۳۰ دی
گرم 9.84 0.0000 0.0000 9.86 9.84 ۳۰ دی
کیلوگرم 9835.71 0.0000 0.0000 9856.03 9835.71 ۳۰ دی
تولا 114.72 0.0000 0.0000 114.96 114.72 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 330.63 0.0000 0.0000 331.23 330.63 ۳۰ دی
گرم 10.63 0.0000 0.0000 10.65 10.63 ۳۰ دی
کیلوگرم 10629.96 0.0000 0.0000 10649.31 10629.96 ۳۰ دی
تولا 123.99 0.0000 0.0000 124.21 123.99 ۳۰ دی

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5248.58 0.0000 0.0000 5255.84 5246.42 ۳۰ دی
گرم 168.75 0.0000 0.0000 168.98 168.68 ۳۰ دی
کیلوگرم 168745.78 0.0000 0.0000 168978.92 168676.09 ۳۰ دی
تولا 1968.22 0.0000 0.0000 1970.94 1967.41 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 67.12 0.0000 0.0000 67.23 67.08 ۳۰ دی
گرم 2.16 0.0000 0.0000 2.16 2.16 ۳۰ دی
کیلوگرم 2157.80 0.0000 0.0000 2161.60 2156.54 ۳۰ دی
تولا 25.17 0.0000 0.0000 25.21 25.15 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4006.81 0.0000 0.0000 4015.09 4006.81 ۳۰ دی
گرم 128.82 0.0000 0.0000 129.09 128.82 ۳۰ دی
کیلوگرم 128821.99 0.0000 0.0000 129088.07 128821.99 ۳۰ دی
تولا 1502.56 0.0000 0.0000 1505.66 1502.56 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4330.37 0.0000 0.0000 4338.25 4330.37 ۳۰ دی
گرم 139.22 0.0000 0.0000 139.48 139.22 ۳۰ دی
کیلوگرم 139224.55 0.0000 0.0000 139477.96 139224.55 ۳۰ دی
تولا 1623.89 0.0000 0.0000 1626.85 1623.89 ۳۰ دی

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10491.84 0.0000 0.0000 10506.34 10487.51 ۳۰ دی
گرم 337.32 0.0000 0.0000 337.79 337.18 ۳۰ دی
کیلوگرم 337320.29 0.0000 0.0000 337786.33 337180.98 ۳۰ دی
تولا 3934.44 0.0000 0.0000 3939.88 3932.82 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 134.16 0.0000 0.0000 134.40 134.08 ۳۰ دی
گرم 4.31 0.0000 0.0000 4.32 4.31 ۳۰ دی
کیلوگرم 4313.42 0.0000 0.0000 4321.01 4310.88 ۳۰ دی
تولا 50.31 0.0000 0.0000 50.40 50.28 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8009.56 0.0000 0.0000 8026.11 8009.56 ۳۰ دی
گرم 257.51 0.0000 0.0000 258.05 257.51 ۳۰ دی
کیلوگرم 257513.23 0.0000 0.0000 258045.12 257513.23 ۳۰ دی
تولا 3003.59 0.0000 0.0000 3009.79 3003.59 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8656.35 0.0000 0.0000 8672.10 8656.35 ۳۰ دی
گرم 278.31 0.0000 0.0000 278.81 278.31 ۳۰ دی
کیلوگرم 278307.79 0.0000 0.0000 278814.36 278307.79 ۳۰ دی
تولا 3246.13 0.0000 0.0000 3252.04 3246.13 ۳۰ دی

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 147429.15 0.0000 0.0000 147632.84 147368.27 ۳۰ دی
گرم 4739.96 0.0000 0.0000 4746.51 4738.00 ۳۰ دی
کیلوگرم 4739953.80 0.0000 0.0000 4746502.52 4737996.30 ۳۰ دی
تولا 55285.97 0.0000 0.0000 55362.36 55263.14 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1885.22 0.0000 0.0000 1888.54 1884.11 ۳۰ دی
گرم 60.61 0.0000 0.0000 60.72 60.58 ۳۰ دی
کیلوگرم 60611.22 0.0000 0.0000 60717.99 60575.63 ۳۰ دی
تولا 706.96 0.0000 0.0000 708.20 706.54 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112548.69 0.0000 0.0000 112781.16 112548.69 ۳۰ دی
گرم 3618.52 0.0000 0.0000 3626.00 3618.52 ۳۰ دی
کیلوگرم 3618521.71 0.0000 0.0000 3625995.79 3618521.71 ۳۰ دی
تولا 42205.79 0.0000 0.0000 42292.97 42205.79 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 121637.16 0.0000 0.0000 121858.56 121637.16 ۳۰ دی
گرم 3910.73 0.0000 0.0000 3917.84 3910.73 ۳۰ دی
کیلوگرم 3910722.59 0.0000 0.0000 3917840.76 3910722.59 ۳۰ دی
تولا 45613.97 0.0000 0.0000 45696.99 45613.97 ۳۰ دی

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4850.51 0.0000 0.0000 4857.21 4848.51 ۳۰ دی
گرم 155.95 0.0000 0.0000 156.16 155.88 ۳۰ دی
کیلوگرم 155947.48 0.0000 0.0000 156162.93 155883.07 ۳۰ دی
تولا 1818.94 0.0000 0.0000 1821.46 1818.19 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.02 0.0000 0.0000 62.13 61.99 ۳۰ دی
گرم 1.99 0.0000 0.0000 2.00 1.99 ۳۰ دی
کیلوگرم 1994.15 0.0000 0.0000 1997.66 1992.98 ۳۰ دی
تولا 23.26 0.0000 0.0000 23.30 23.25 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3702.92 0.0000 0.0000 3710.57 3702.92 ۳۰ دی
گرم 119.05 0.0000 0.0000 119.30 119.05 ۳۰ دی
کیلوگرم 119051.65 0.0000 0.0000 119297.55 119051.65 ۳۰ دی
تولا 1388.60 0.0000 0.0000 1391.47 1388.60 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4001.94 0.0000 0.0000 4009.22 4001.94 ۳۰ دی
گرم 128.67 0.0000 0.0000 128.90 128.67 ۳۰ دی
کیلوگرم 128665.25 0.0000 0.0000 128899.44 128665.25 ۳۰ دی
تولا 1500.73 0.0000 0.0000 1503.46 1500.73 ۳۰ دی

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 75535.67 0.0000 0.0000 75640.03 75504.47 ۳۰ دی
گرم 2428.53 0.0000 0.0000 2431.88 2427.53 ۳۰ دی
کیلوگرم 2428526.25 0.0000 0.0000 2431881.50 2427523.32 ۳۰ دی
تولا 28325.90 0.0000 0.0000 28365.03 28314.20 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 965.90 0.0000 0.0000 967.60 965.33 ۳۰ دی
گرم 31.05 0.0000 0.0000 31.11 31.04 ۳۰ دی
کیلوگرم 31054.30 0.0000 0.0000 31109.00 31036.06 ۳۰ دی
تولا 362.21 0.0000 0.0000 362.85 362.00 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 57664.58 0.0000 0.0000 57783.69 57664.58 ۳۰ دی
گرم 1853.96 0.0000 0.0000 1857.79 1853.96 ۳۰ دی
کیلوگرم 1853957.93 0.0000 0.0000 1857787.29 1853957.93 ۳۰ دی
تولا 21624.23 0.0000 0.0000 21668.90 21624.23 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62321.08 0.0000 0.0000 62434.51 62321.08 ۳۰ دی
گرم 2003.67 0.0000 0.0000 2007.32 2003.67 ۳۰ دی
کیلوگرم 2003667.73 0.0000 0.0000 2007314.74 2003667.73 ۳۰ دی
تولا 23370.42 0.0000 0.0000 23412.96 23370.42 ۳۰ دی

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5000.74 0.0000 0.0000 5007.65 4998.67 ۳۰ دی
گرم 160.78 0.0000 0.0000 161.00 160.71 ۳۰ دی
کیلوگرم 160777.35 0.0000 0.0000 160999.48 160710.95 ۳۰ دی
تولا 1875.28 0.0000 0.0000 1877.87 1874.50 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.95 0.0000 0.0000 64.06 63.91 ۳۰ دی
گرم 2.06 0.0000 0.0000 2.06 2.05 ۳۰ دی
کیلوگرم 2055.91 0.0000 0.0000 2059.53 2054.70 ۳۰ دی
تولا 23.98 0.0000 0.0000 24.02 23.97 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3817.61 0.0000 0.0000 3825.49 3817.61 ۳۰ دی
گرم 122.74 0.0000 0.0000 122.99 122.74 ۳۰ دی
کیلوگرم 122738.82 0.0000 0.0000 122992.34 122738.82 ۳۰ دی
تولا 1431.60 0.0000 0.0000 1434.56 1431.60 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4125.88 0.0000 0.0000 4133.39 4125.88 ۳۰ دی
گرم 132.65 0.0000 0.0000 132.89 132.65 ۳۰ دی
کیلوگرم 132650.16 0.0000 0.0000 132891.60 132650.16 ۳۰ دی
تولا 1547.21 0.0000 0.0000 1550.02 1547.21 ۳۰ دی

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1760.36 0.0000 0.0000 1762.79 1759.63 ۳۰ دی
گرم 56.60 0.0000 0.0000 56.68 56.57 ۳۰ دی
کیلوگرم 56596.85 0.0000 0.0000 56675.04 56573.47 ۳۰ دی
تولا 660.14 0.0000 0.0000 661.05 659.86 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.51 0.0000 0.0000 22.55 22.50 ۳۰ دی
گرم 0.72 0.0000 0.0000 0.72 0.72 ۳۰ دی
کیلوگرم 723.72 0.0000 0.0000 725.00 723.30 ۳۰ دی
تولا 8.44 0.0000 0.0000 8.46 8.44 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1343.87 0.0000 0.0000 1346.65 1343.87 ۳۰ دی
گرم 43.21 0.0000 0.0000 43.30 43.21 ۳۰ دی
کیلوگرم 43206.52 0.0000 0.0000 43295.77 43206.52 ۳۰ دی
تولا 503.95 0.0000 0.0000 504.99 503.95 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1452.39 0.0000 0.0000 1455.04 1452.39 ۳۰ دی
گرم 46.70 0.0000 0.0000 46.78 46.70 ۳۰ دی
کیلوگرم 46695.51 0.0000 0.0000 46780.51 46695.51 ۳۰ دی
تولا 544.65 0.0000 0.0000 545.64 544.65 ۳۰ دی

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8119.79 0.0000 0.0000 8131.01 8116.44 ۳۰ دی
گرم 261.06 0.0000 0.0000 261.42 260.95 ۳۰ دی
کیلوگرم 261057.13 0.0000 0.0000 261417.81 260949.32 ۳۰ دی
تولا 3044.92 0.0000 0.0000 3049.13 3043.67 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 103.83 0.0000 0.0000 104.01 103.77 ۳۰ دی
گرم 3.34 0.0000 0.0000 3.34 3.34 ۳۰ دی
کیلوگرم 3338.22 0.0000 0.0000 3344.10 3336.26 ۳۰ دی
تولا 38.94 0.0000 0.0000 39.00 38.91 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6198.72 0.0000 0.0000 6211.52 6198.72 ۳۰ دی
گرم 199.29 0.0000 0.0000 199.71 199.29 ۳۰ دی
کیلوگرم 199293.27 0.0000 0.0000 199704.91 199293.27 ۳۰ دی
تولا 2324.52 0.0000 0.0000 2329.32 2324.52 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6699.27 0.0000 0.0000 6711.47 6699.27 ۳۰ دی
گرم 215.39 0.0000 0.0000 215.78 215.39 ۳۰ دی
کیلوگرم 215386.49 0.0000 0.0000 215778.53 215386.49 ۳۰ دی
تولا 2512.23 0.0000 0.0000 2516.80 2512.23 ۳۰ دی
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 78.32 1.32 1.21 0.05 20.93 15.13 6.76 0.47