صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1295.26 2.4500 0.1900 1295.94 1292.92 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 41.64 0.0788 0.0061 41.67 41.57 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 41643.54 78.7693 6.1086 41665.41 41568.31 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 485.72 0.9188 0.0713 485.98 484.85 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.46 0.0100 0.0600 16.50 16.44 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.53 0.0003 0.0019 0.53 0.53 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 529.20 0.3215 1.9290 530.49 528.56 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 6.17 0.0038 0.0225 6.19 6.17 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 907.20 3.5000 0.3900 907.30 903.00 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 29.17 0.1125 0.0125 29.17 29.03 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 29167.14 112.5275 12.5388 29170.35 29032.10 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 340.20 1.3125 0.1463 340.24 338.63 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 973.70 0.2000 0.0200 976.10 972.40 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 31.31 0.0064 0.0006 31.38 31.26 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 31305.16 6.4301 0.6430 31382.32 31263.36 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 365.14 0.0750 0.0075 366.04 364.65 ۰۸:۴۵:۰۱

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1106.80 2.0935 0.1900 1107.38 1104.80 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 35.58 0.0673 0.0061 35.60 35.52 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 35584.41 67.3083 6.1086 35603.09 35520.12 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 415.05 0.7851 0.0713 415.27 414.30 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 14.07 0.0085 0.0600 14.10 14.05 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.45 0.0003 0.0019 0.45 0.45 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 452.20 0.2747 1.9290 453.30 451.65 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 5.27 0.0032 0.0225 5.29 5.27 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 775.20 2.9908 0.3900 775.29 771.61 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 24.92 0.0962 0.0125 24.93 24.81 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 24923.32 96.1548 12.5388 24926.06 24807.93 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 290.70 1.1215 0.1463 290.73 289.36 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 832.03 0.1709 0.0200 834.08 830.92 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 26.75 0.0055 0.0006 26.82 26.71 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 26750.26 5.4946 0.6430 26816.19 26714.54 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 312.01 0.0641 0.0075 312.78 311.59 ۰۸:۴۵:۰۱

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 970.02 1.8348 0.1900 970.53 968.27 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 31.19 0.0590 0.0061 31.20 31.13 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 31186.85 58.9903 6.1086 31203.22 31130.51 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 363.76 0.6881 0.0713 363.95 363.10 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.33 0.0075 0.0600 12.36 12.31 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.40 0.0002 0.0019 0.40 0.40 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 396.32 0.2408 1.9290 397.28 395.84 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 4.62 0.0028 0.0225 4.63 4.62 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 679.40 2.6212 0.3900 679.48 676.26 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 21.84 0.0843 0.0125 21.85 21.74 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 21843.27 84.2719 12.5388 21845.68 21742.14 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 254.78 0.9829 0.1463 254.80 253.60 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 729.20 0.1498 0.0200 731.00 728.23 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 23.44 0.0048 0.0006 23.50 23.41 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 23444.43 4.8155 0.6430 23502.22 23413.13 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 273.45 0.0562 0.0075 274.13 273.09 ۰۸:۴۵:۰۱

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4757.62 8.9991 0.1900 4760.12 4749.02 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 152.96 0.2893 0.0061 153.04 152.68 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 152960.90 289.3274 6.1086 153041.21 152684.57 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 1784.11 3.3747 0.0713 1785.05 1780.89 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 60.46 0.0367 0.0600 60.61 60.39 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 1.94 0.0012 0.0019 1.95 1.94 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 1943.81 1.1809 1.9290 1948.53 1941.45 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 22.67 0.0138 0.0225 22.73 22.64 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3332.24 12.8559 0.3900 3332.60 3316.81 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 107.13 0.4133 0.0125 107.15 106.64 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 107133.81 413.3249 12.5388 107145.61 106637.82 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 1249.59 4.8209 0.1463 1249.73 1243.80 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3576.50 0.7346 0.0200 3585.31 3571.72 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 114.99 0.0236 0.0006 115.27 114.83 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 114986.98 23.6186 0.6430 115270.40 114833.46 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 1341.19 0.2755 0.0075 1344.49 1339.40 ۰۸:۴۵:۰۱

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1663.50 3.1465 0.1900 1664.38 1660.50 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 53.48 0.1012 0.0061 53.51 53.39 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 53482.80 101.1634 6.1086 53510.88 53386.18 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 623.81 1.1800 0.0713 624.14 622.69 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.14 0.0128 0.0600 21.19 21.11 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.68 0.0004 0.0019 0.68 0.68 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 679.65 0.4129 1.9290 681.30 678.83 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 7.93 0.0048 0.0225 7.95 7.92 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1165.12 4.4951 0.3900 1165.25 1159.72 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 37.46 0.1445 0.0125 37.46 37.29 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 37459.35 144.5191 12.5388 37463.48 37285.93 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 436.92 1.6856 0.1463 436.97 434.90 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1250.52 0.2569 0.0200 1253.61 1248.85 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 40.21 0.0083 0.0006 40.30 40.15 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 40205.22 8.2582 0.6430 40304.31 40151.54 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 468.95 0.0963 0.0075 470.10 468.32 ۰۸:۴۵:۰۱

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8277.75 15.6575 0.1900 8282.09 8262.79 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 266.14 0.5034 0.0061 266.28 265.65 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 266135.57 503.3987 6.1086 266275.29 265654.77 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 3104.16 5.8716 0.0713 3105.79 3098.55 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 105.19 0.0639 0.0600 105.45 105.06 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 3.38 0.0021 0.0019 3.39 3.38 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 3382.02 2.0547 1.9290 3390.24 3377.91 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 39.45 0.0240 0.0225 39.54 39.40 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5797.73 22.3678 0.3900 5798.37 5770.89 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 186.40 0.7191 0.0125 186.42 185.54 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 186401.33 719.1409 12.5388 186421.88 185538.36 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 2174.15 8.3879 0.1463 2174.39 2164.09 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6222.72 1.2782 0.0200 6238.06 6214.41 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 200.07 0.0411 0.0006 200.56 199.80 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 200065.01 41.0938 0.6430 200558.13 199797.90 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 2333.52 0.4793 0.0075 2339.27 2330.41 ۰۸:۴۵:۰۱

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 142426.79 269.4020 0.1900 142501.56 142169.48 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 4579.13 8.6615 0.0061 4581.53 4570.86 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 4579124.20 8661.4690 6.1086 4581528.20 4570851.61 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 53410.09 101.0258 0.0713 53438.13 53313.60 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1809.94 1.0996 0.0600 1814.34 1807.74 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 58.19 0.0354 0.0019 58.33 58.12 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 58190.93 35.3529 1.9290 58332.34 58120.22 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 678.73 0.4124 0.0225 680.38 677.90 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 99755.71 384.8600 0.3900 99766.71 99293.88 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 3207.22 12.3735 0.0125 3207.57 3192.37 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 3207218.22 12373.5271 12.5388 3207571.75 3192369.99 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 37408.42 144.3226 0.1463 37412.54 37235.23 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 107068.05 21.9920 0.0200 107331.96 106925.10 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 3442.32 0.7071 0.0006 3450.80 3437.72 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 3442315.24 707.0587 0.6430 3450799.94 3437719.36 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 40150.55 8.2470 0.0075 40249.51 40096.94 ۰۸:۴۵:۰۱

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11348.68 21.4662 0.1900 11354.64 11328.18 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 364.87 0.6902 0.0061 365.06 364.21 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 364868.25 690.1527 6.1086 365059.80 364209.08 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 4255.76 8.0498 0.0713 4257.99 4248.07 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 144.22 0.0876 0.0600 144.57 144.04 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 4.64 0.0028 0.0019 4.65 4.63 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 4636.70 2.8169 1.9290 4647.97 4631.07 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 54.08 0.0329 0.0225 54.21 54.02 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7948.61 30.6660 0.3900 7949.49 7911.82 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 255.55 0.9859 0.0125 255.58 254.37 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 255553.69 985.9325 12.5388 255581.86 254370.57 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 2980.73 11.4997 0.1463 2981.06 2966.93 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8531.27 1.7523 0.0200 8552.30 8519.88 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 274.29 0.0563 0.0006 274.96 273.92 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 274286.41 56.3390 0.6430 274962.48 273920.20 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 3199.23 0.6571 0.0075 3207.11 3194.96 ۰۸:۴۵:۰۱

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1288.65 2.4375 0.1900 1289.33 1286.33 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 41.43 0.0784 0.0061 41.45 41.36 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 41431.16 78.3675 6.1086 41452.91 41356.31 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 483.25 0.9141 0.0713 483.50 482.37 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.38 0.0099 0.0600 16.42 16.36 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.53 0.0003 0.0019 0.53 0.53 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 526.50 0.3199 1.9290 527.78 525.86 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 6.14 0.0037 0.0225 6.16 6.13 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 902.57 3.4822 0.3900 902.67 898.39 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 29.02 0.1120 0.0125 29.02 28.88 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 29018.38 111.9536 12.5388 29021.58 28884.04 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 338.47 1.3058 0.1463 338.50 336.90 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 968.73 0.1990 0.0200 971.12 967.44 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 31.15 0.0064 0.0006 31.22 31.10 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 31145.50 6.3974 0.6430 31222.27 31103.92 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 363.28 0.0746 0.0075 364.17 362.79 ۰۸:۴۵:۰۱

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 88505.12 167.4085 0.1900 88551.58 88345.22 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 2845.51 5.3823 0.0061 2847.00 2840.36 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 2845503.43 5382.3042 6.1086 2846997.29 2840362.78 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 33189.44 62.7782 0.0713 33206.87 33129.48 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1124.71 0.6833 0.0600 1127.45 1123.35 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 36.16 0.0220 0.0019 36.25 36.12 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 36160.30 21.9686 1.9290 36248.17 36116.36 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 421.77 0.2562 0.0225 422.79 421.25 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61988.98 239.1550 0.3900 61995.81 61701.99 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 1992.99 7.6890 0.0125 1993.21 1983.77 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 1992990.37 7689.0061 12.5388 1993210.06 1983763.56 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 23245.88 89.6832 0.1463 23248.45 23138.26 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 66532.92 13.6660 0.0200 66696.91 66444.09 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 2139.08 0.4394 0.0006 2144.36 2136.23 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 2139081.49 439.3718 0.6430 2144353.95 2136225.57 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 24949.86 5.1248 0.0075 25011.36 24916.55 ۰۸:۴۵:۰۱

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10168.44 19.2337 0.1900 10173.78 10150.07 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 326.92 0.6184 0.0061 327.09 326.33 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 326922.65 618.3782 6.1086 327094.28 326332.04 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 3813.17 7.2127 0.0713 3815.17 3806.28 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 129.22 0.0785 0.0600 129.53 129.06 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 4.15 0.0025 0.0019 4.16 4.15 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 4154.49 2.5240 1.9290 4164.59 4149.44 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 48.46 0.0294 0.0225 48.58 48.40 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7121.97 27.4768 0.3900 7122.76 7089.00 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 228.98 0.8834 0.0125 229.00 227.92 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 228976.60 883.3974 12.5388 229001.84 227916.52 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 2670.74 10.3038 0.1463 2671.04 2658.38 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7644.03 1.5701 0.0200 7662.87 7633.83 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 245.76 0.0505 0.0006 246.37 245.43 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 245761.15 50.4798 0.6430 246366.91 245433.03 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 2866.51 0.5888 0.0075 2873.58 2862.69 ۰۸:۴۵:۰۱

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1712.72 3.2396 0.1900 1713.62 1709.63 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 55.07 0.1042 0.0061 55.09 54.97 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 55065.26 104.1566 6.1086 55094.17 54965.78 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 642.27 1.2149 0.0713 642.61 641.11 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.77 0.0132 0.0600 21.82 21.74 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.70 0.0004 0.0019 0.70 0.70 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 699.76 0.4251 1.9290 701.46 698.91 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 8.16 0.0050 0.0225 8.18 8.15 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1199.59 4.6281 0.3900 1199.72 1194.04 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 38.57 0.1488 0.0125 38.57 38.39 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 38567.70 148.7952 12.5388 38571.95 38389.15 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 449.85 1.7355 0.1463 449.90 447.76 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1287.52 0.2645 0.0200 1290.70 1285.80 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 41.39 0.0085 0.0006 41.50 41.34 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 41394.81 8.5026 0.6430 41496.84 41339.54 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 482.82 0.0992 0.0075 484.01 482.18 ۰۸:۴۵:۰۱

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5898.87 11.1578 0.1900 5901.97 5888.22 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 189.65 0.3587 0.0061 189.75 189.31 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 189653.03 358.7310 6.1086 189752.60 189310.41 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 2212.08 4.1842 0.0713 2213.24 2208.08 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 74.96 0.0455 0.0600 75.14 74.87 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 2.41 0.0015 0.0019 2.42 2.41 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 2410.09 1.4642 1.9290 2415.94 2407.16 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 28.11 0.0171 0.0225 28.18 28.08 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4131.57 15.9397 0.3900 4132.03 4112.44 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 132.83 0.5125 0.0125 132.85 132.22 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 132832.97 512.4729 12.5388 132847.61 132218.00 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 1549.34 5.9774 0.1463 1549.51 1542.17 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4434.42 0.9108 0.0200 4445.35 4428.50 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 142.57 0.0293 0.0006 142.92 142.38 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 142569.95 29.2842 0.6430 142921.36 142379.61 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 1662.91 0.3416 0.0075 1667.01 1660.69 ۰۸:۴۵:۰۱

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 392.85 0.7431 0.1900 393.06 392.14 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 12.63 0.0239 0.0061 12.64 12.61 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 12630.49 23.8907 6.1086 12637.12 12607.67 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 147.32 0.2787 0.0713 147.40 147.05 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4.99 0.0030 0.0600 5.00 4.99 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.16 0.0001 0.0019 0.16 0.16 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 160.51 0.0975 1.9290 160.90 160.31 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 1.87 0.0011 0.0225 1.88 1.87 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 275.15 1.0616 0.3900 275.18 273.88 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 8.85 0.0341 0.0125 8.85 8.81 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 8846.39 34.1296 12.5388 8847.37 8805.44 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 103.18 0.3981 0.1463 103.19 102.71 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 295.32 0.0607 0.0200 296.05 294.93 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 9.49 0.0020 0.0006 9.52 9.48 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 9494.85 1.9503 0.6430 9518.26 9482.18 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 110.75 0.0227 0.0075 111.02 110.60 ۰۸:۴۵:۰۱

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5161.61 9.7633 0.1900 5164.32 5152.29 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 165.95 0.3139 0.0061 166.04 165.65 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 165949.53 313.8955 6.1086 166036.65 165649.72 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 1935.61 3.6612 0.0713 1936.62 1932.11 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 65.59 0.0399 0.0600 65.75 65.51 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 2.11 0.0013 0.0019 2.11 2.11 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 2108.87 1.2812 1.9290 2113.99 2106.30 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 24.60 0.0149 0.0225 24.66 24.57 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3615.19 13.9475 0.3900 3615.59 3598.46 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 116.23 0.4484 0.0125 116.24 115.69 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 116231.04 448.4222 12.5388 116243.85 115692.93 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 1355.70 5.2303 0.1463 1355.85 1349.42 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3880.19 0.7970 0.0200 3889.76 3875.01 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 124.75 0.0256 0.0006 125.06 124.58 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 124751.06 25.6241 0.6430 125058.55 124584.50 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 1455.07 0.2989 0.0075 1458.66 1453.13 ۰۸:۴۵:۰۱

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10484.35 19.8313 0.1900 10489.86 10465.41 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 337.08 0.6376 0.0061 337.26 336.47 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 337079.51 637.5900 6.1086 337256.47 336470.55 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 3931.64 7.4367 0.0713 3933.70 3924.53 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 133.23 0.0809 0.0600 133.56 133.07 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 4.28 0.0026 0.0019 4.29 4.28 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 4283.56 2.6024 1.9290 4293.97 4278.36 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 49.96 0.0304 0.0225 50.08 49.90 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7343.24 28.3304 0.3900 7344.05 7309.24 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 236.09 0.9108 0.0125 236.12 235.00 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 236090.46 910.8428 12.5388 236116.49 234997.45 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 2753.72 10.6239 0.1463 2754.02 2740.97 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7881.52 1.6189 0.0200 7900.94 7870.99 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 253.40 0.0520 0.0006 254.02 253.06 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 253396.48 52.0482 0.6430 254021.05 253058.16 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 2955.57 0.6071 0.0075 2962.86 2951.63 ۰۸:۴۵:۰۱

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 149796.82 283.3425 0.1900 149875.46 149526.20 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 4816.08 9.1097 0.0061 4818.61 4807.38 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 4816075.97 9109.6661 6.1086 4818604.37 4807375.31 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 56173.85 106.2535 0.0713 56203.34 56072.37 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1903.60 1.1565 0.0600 1908.23 1901.29 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 61.20 0.0372 0.0019 61.35 61.13 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 61202.08 37.1823 1.9290 61350.81 61127.72 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 713.85 0.4337 0.0225 715.58 712.98 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 104917.68 404.7750 0.3900 104929.25 104431.95 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 3373.18 13.0138 0.0125 3373.55 3357.57 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 3373179.22 13013.8087 12.5388 3373551.05 3357562.65 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 39344.16 151.7907 0.1463 39348.50 39162.01 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112608.41 23.1300 0.0200 112885.97 112458.06 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 3620.44 0.7436 0.0006 3629.37 3615.61 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 3620441.59 743.6462 0.6430 3629365.34 3615607.89 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 42228.18 8.6738 0.0075 42332.27 42171.80 ۰۸:۴۵:۰۱

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4718.63 8.9254 0.1900 4721.11 4710.11 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 151.71 0.2870 0.0061 151.79 151.43 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 151707.43 286.9565 6.1086 151787.08 151433.36 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 1769.49 3.3470 0.0713 1770.42 1766.29 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 59.96 0.0364 0.0600 60.11 59.89 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 1.93 0.0012 0.0019 1.93 1.93 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 1927.88 1.1713 1.9290 1932.56 1925.54 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 22.49 0.0137 0.0225 22.54 22.46 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3304.93 12.7505 0.3900 3305.29 3289.63 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 106.26 0.4099 0.0125 106.27 105.76 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 106255.87 409.9378 12.5388 106267.59 105763.95 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 1239.35 4.7814 0.1463 1239.49 1233.61 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3547.19 0.7286 0.0200 3555.93 3542.45 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 114.04 0.0234 0.0006 114.33 113.89 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 114044.69 23.4250 0.6430 114325.79 113892.43 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 1330.20 0.2732 0.0075 1333.48 1328.42 ۰۸:۴۵:۰۱

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 79470.42 150.3193 0.1900 79512.14 79326.85 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 2555.03 4.8329 0.0061 2556.37 2550.42 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 2555031.37 4832.8728 6.1086 2556372.74 2550415.48 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 29801.43 56.3698 0.0713 29817.07 29747.59 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1009.90 0.6135 0.0600 1012.35 1008.67 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 32.47 0.0197 0.0019 32.55 32.43 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 32469.01 19.7260 1.9290 32547.92 32429.56 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 378.71 0.2301 0.0225 379.63 378.25 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55661.07 214.7418 0.3900 55667.21 55403.38 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 1789.55 6.9041 0.0125 1789.74 1781.26 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 1789543.77 6904.1040 12.5388 1789741.03 1781258.84 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 20872.92 80.5282 0.1463 20875.22 20776.28 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 59741.17 12.2710 0.0200 59888.42 59661.41 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 1920.72 0.3945 0.0006 1925.46 1918.16 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 1920721.74 394.5202 0.6430 1925455.99 1918157.36 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 22402.95 4.6016 0.0075 22458.17 22373.04 ۰۸:۴۵:۰۱

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4863.44 9.1993 0.1900 4866.00 4854.66 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 156.36 0.2958 0.0061 156.45 156.08 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 156363.18 295.7629 6.1086 156445.27 156080.70 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 1823.79 3.4497 0.0713 1824.75 1820.50 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61.80 0.0375 0.0600 61.95 61.73 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 1.99 0.0012 0.0019 1.99 1.98 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 1987.04 1.2072 1.9290 1991.87 1984.63 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 23.18 0.0141 0.0225 23.23 23.15 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3406.35 13.1418 0.3900 3406.73 3390.58 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 109.52 0.4225 0.0125 109.53 109.01 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 109516.76 422.5184 12.5388 109528.83 109009.74 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 1277.38 4.9282 0.1463 1277.52 1271.47 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3656.05 0.7510 0.0200 3665.06 3651.17 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 117.54 0.0241 0.0006 117.83 117.39 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 117544.61 24.1439 0.6430 117834.34 117387.67 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 1371.02 0.2816 0.0075 1374.40 1369.19 ۰۸:۴۵:۰۱

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1741.74 3.2945 0.1900 1742.65 1738.59 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 56.00 0.1059 0.0061 56.03 55.90 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 55998.07 105.9210 6.1086 56027.47 55896.91 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 653.15 1.2354 0.0713 653.49 651.97 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.13 0.0134 0.0600 22.19 22.11 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 0.71 0.0004 0.0019 0.71 0.71 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 711.62 0.4323 1.9290 713.35 710.75 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 8.30 0.0050 0.0225 8.32 8.29 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1219.91 4.7065 0.3900 1220.05 1214.26 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 39.22 0.1513 0.0125 39.23 39.04 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 39221.05 151.3158 12.5388 39225.37 39039.47 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 457.47 1.7649 0.1463 457.52 455.35 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1309.33 0.2689 0.0200 1312.56 1307.59 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 42.10 0.0086 0.0006 42.20 42.04 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 42096.05 8.6466 0.6430 42199.81 42039.84 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 491.00 0.1009 0.0075 492.21 490.35 ۰۸:۴۵:۰۱

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8247.18 15.5996 0.1900 8251.51 8232.28 ۰۸:۵۵:۴۵
گرم 265.15 0.5015 0.0061 265.29 264.67 ۰۸:۵۵:۴۵
کیلوگرم 265152.78 501.5397 6.1086 265291.98 264673.76 ۰۸:۵۵:۴۵
تولا 3092.69 5.8499 0.0713 3094.32 3087.11 ۰۸:۵۵:۴۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 104.80 0.0637 0.0600 105.06 104.68 ۰۸:۵۵:۵۱
گرم 3.37 0.0020 0.0019 3.38 3.37 ۰۸:۵۵:۵۱
کیلوگرم 3369.53 2.0471 1.9290 3377.72 3365.43 ۰۸:۵۵:۵۱
تولا 39.30 0.0239 0.0225 39.40 39.25 ۰۸:۵۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5776.32 22.2852 0.3900 5776.96 5749.58 ۰۸:۵۴:۱۳
گرم 185.71 0.7165 0.0125 185.73 184.85 ۰۸:۵۴:۱۳
کیلوگرم 185712.99 716.4853 12.5388 185733.46 184853.20 ۰۸:۵۴:۱۳
تولا 2166.12 8.3570 0.1463 2166.36 2156.09 ۰۸:۵۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6199.74 1.2734 0.0200 6215.02 6191.47 ۰۸:۴۵:۰۱
گرم 199.33 0.0409 0.0006 199.82 199.06 ۰۸:۴۵:۰۱
کیلوگرم 199326.21 40.9420 0.6430 199817.51 199060.08 ۰۸:۴۵:۰۱
تولا 2324.91 0.4775 0.0075 2330.64 2321.80 ۰۸:۴۵:۰۱
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 78.80 1.43 1.33 0.05 18.07 15.57 7.20 0.47