صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1283.68 0.1600 0.0100 1286.50 1278.75 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 41.27 0.0051 0.0003 41.36 41.11 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 41271.24 5.1441 0.3215 41361.90 41112.74 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 481.38 0.0600 0.0038 482.44 479.53 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.37 0.0400 0.2700 15.44 15.28 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.49 0.0013 0.0087 0.50 0.49 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 494.16 1.2860 8.6807 496.41 491.26 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 5.76 0.0150 0.1013 5.79 5.73 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 797.00 5.4500 0.6900 798.20 791.00 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 25.62 0.1752 0.0222 25.66 25.43 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 25624.13 175.2214 22.1840 25662.71 25431.22 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 298.88 2.0438 0.2588 299.33 296.63 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1311.95 6.8000 0.5200 1319.15 1295.50 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 42.18 0.2186 0.0167 42.41 41.65 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 42180.14 218.6249 16.7184 42411.63 41651.26 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 491.98 2.5500 0.1950 494.68 485.81 ۲۳:۰۳:۲۸

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1127.46 0.1405 0.0100 1129.93 1123.13 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 36.25 0.0045 0.0003 36.33 36.11 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 36248.53 4.5181 0.3215 36328.16 36109.32 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 422.80 0.0527 0.0038 423.73 421.17 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.50 0.0351 0.2700 13.56 13.42 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.43 0.0011 0.0087 0.44 0.43 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 434.02 1.1295 8.6807 435.99 431.48 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 5.06 0.0132 0.1013 5.09 5.03 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 700.01 4.7867 0.6900 701.06 694.74 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 22.51 0.1539 0.0222 22.54 22.34 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 22505.67 153.8970 22.1840 22539.56 22336.24 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 262.50 1.7950 0.2588 262.90 260.53 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1152.29 5.9724 0.5200 1158.61 1137.84 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 37.05 0.1920 0.0167 37.25 36.58 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 37046.82 192.0183 16.7184 37250.13 36582.30 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 432.11 2.2397 0.1950 434.48 426.69 ۲۳:۰۳:۲۸

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 982.66 0.1225 0.0100 984.82 978.88 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 31.59 0.0039 0.0003 31.66 31.47 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 31593.13 3.9378 0.3215 31662.54 31471.80 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 368.50 0.0459 0.0038 369.31 367.08 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11.77 0.0306 0.2700 11.82 11.70 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.38 0.0010 0.0087 0.38 0.38 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 378.28 0.9845 8.6807 380.00 376.06 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 4.41 0.0115 0.1013 4.43 4.39 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 610.10 4.1720 0.6900 611.02 605.51 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 19.62 0.1341 0.0222 19.64 19.47 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 19615.27 134.1320 22.1840 19644.80 19467.60 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 228.79 1.5645 0.2588 229.13 227.07 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1004.30 5.2054 0.5200 1009.81 991.71 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 32.29 0.1674 0.0167 32.47 31.88 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 32288.90 167.3574 16.7184 32466.10 31884.04 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 376.61 1.9520 0.1950 378.68 371.89 ۲۳:۰۳:۲۸

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4715.60 0.5878 0.0100 4725.96 4697.49 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 151.61 0.0189 0.0003 151.94 151.03 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 151609.90 18.8969 0.3215 151942.96 151027.64 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 1768.35 0.2204 0.0038 1772.24 1761.56 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56.46 0.1469 0.2700 56.72 56.13 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 1.82 0.0047 0.0087 1.82 1.80 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 1815.28 4.7242 8.6807 1823.55 1804.65 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 21.17 0.0551 0.1013 21.27 21.05 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2927.78 20.0206 0.6900 2932.19 2905.74 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 94.13 0.6437 0.0222 94.27 93.42 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 94130.23 643.6760 22.1840 94271.95 93421.59 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 1097.92 7.5077 0.2588 1099.57 1089.65 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4819.45 24.9798 0.5200 4845.90 4759.02 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 154.95 0.8031 0.0167 155.80 153.01 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 154948.75 803.1186 16.7184 155799.11 153005.91 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 1807.29 9.3674 0.1950 1817.21 1784.63 ۲۳:۰۳:۲۸

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1713.71 0.2136 0.0100 1717.48 1707.13 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 55.10 0.0069 0.0003 55.22 54.89 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 55097.10 6.8674 0.3215 55218.14 54885.50 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 642.64 0.0801 0.0038 644.05 640.17 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 20.52 0.0534 0.2700 20.61 20.40 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.66 0.0017 0.0087 0.66 0.66 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 659.70 1.7168 8.6807 662.70 655.84 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 7.69 0.0200 0.1013 7.73 7.65 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1064.00 7.2758 0.6900 1065.60 1055.99 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 34.21 0.2339 0.0222 34.26 33.95 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 34208.21 233.9206 22.1840 34259.71 33950.68 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 399.00 2.7284 0.2588 399.60 395.99 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1751.45 9.0780 0.5200 1761.07 1729.49 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 56.31 0.2919 0.0167 56.62 55.60 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 56310.49 291.8643 16.7184 56619.52 55604.43 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 656.80 3.4043 0.1950 660.40 648.56 ۲۳:۰۳:۲۸

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8721.71 1.0871 0.0100 8740.87 8688.21 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 280.41 0.0350 0.0003 281.03 279.33 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 280409.18 34.9507 0.3215 281025.19 279332.27 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 3270.64 0.4077 0.0038 3277.83 3258.08 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 104.43 0.2718 0.2700 104.90 103.82 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 3.36 0.0087 0.0087 3.37 3.34 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 3357.45 8.7377 8.6807 3372.74 3337.79 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 39.16 0.1019 0.1013 39.34 38.93 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5415.06 37.0289 0.6900 5423.21 5374.29 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 174.10 1.1905 0.0222 174.36 172.79 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 174098.00 1190.5070 22.1840 174360.13 172787.35 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 2030.65 13.8859 0.2588 2033.71 2015.36 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8913.78 46.2012 0.5200 8962.70 8802.02 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 286.58 1.4854 0.0167 288.16 282.99 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 286584.53 1485.4033 16.7184 288157.31 282991.16 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 3342.67 17.3255 0.1950 3361.02 3300.76 ۲۳:۰۳:۲۸

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 140665.65 17.5328 0.0100 140974.67 140125.43 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 4522.51 0.5637 0.0003 4532.44 4505.14 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 4522502.43 563.6922 0.3215 4532437.51 4505133.67 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 52749.66 6.5748 0.0038 52865.54 52547.07 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1684.24 4.3832 0.2700 1691.92 1674.38 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 54.15 0.1409 0.0087 54.40 53.83 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 54149.68 140.9230 8.6807 54396.30 53832.60 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 631.59 1.6437 0.1013 634.47 627.89 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 87335.26 597.2110 0.6900 87466.76 86677.78 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 2807.89 19.2008 0.0222 2812.12 2786.76 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 2807891.72 19200.7652 22.1840 2812119.41 2786753.26 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 32750.75 223.9543 0.2588 32800.06 32504.19 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 143763.48 745.1440 0.5200 144552.46 141960.89 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 4622.10 23.9569 0.0167 4647.47 4564.15 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 4622099.80 23956.9180 16.7184 4647465.94 4564145.19 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 53911.35 279.4292 0.1950 54207.21 53235.37 ۲۳:۰۳:۲۸

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11567.24 1.4418 0.0100 11592.65 11522.82 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 371.90 0.0464 0.0003 372.71 370.47 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 371895.14 46.3536 0.3215 372712.12 370466.87 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 4337.72 0.5407 0.0038 4347.25 4321.06 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 138.50 0.3604 0.2700 139.13 137.69 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 4.45 0.0116 0.0087 4.47 4.43 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 4452.85 11.5884 8.6807 4473.12 4426.77 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 51.94 0.1352 0.1013 52.17 51.63 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7181.77 49.1100 0.6900 7192.58 7127.70 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 230.90 1.5789 0.0222 231.25 229.16 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 230899.00 1578.9204 22.1840 231246.65 229160.74 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 2693.16 18.4162 0.2588 2697.22 2672.89 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11821.98 61.2748 0.5200 11886.86 11673.75 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 380.09 1.9700 0.0167 382.17 375.32 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 380085.25 1970.0291 16.7184 382171.16 375319.51 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 4433.25 22.9781 0.1950 4457.58 4377.66 ۲۳:۰۳:۲۸

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1276.62 0.1591 0.0100 1279.42 1271.72 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 41.04 0.0051 0.0003 41.13 40.89 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 41044.25 5.1158 0.3215 41134.41 40886.62 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 478.73 0.0597 0.0038 479.78 476.89 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.29 0.0398 0.2700 15.36 15.20 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.49 0.0013 0.0087 0.49 0.49 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 491.44 1.2790 8.6807 493.68 488.56 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 5.73 0.0149 0.1013 5.76 5.70 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 792.62 5.4200 0.6900 793.81 786.65 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 25.48 0.1743 0.0222 25.52 25.29 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 25483.19 174.2577 22.1840 25521.56 25291.35 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 297.23 2.0325 0.2588 297.68 294.99 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1304.73 6.7626 0.5200 1311.89 1288.37 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 41.95 0.2174 0.0167 42.18 41.42 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 41948.15 217.4225 16.7184 42178.36 41422.18 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 489.28 2.5360 0.1950 491.96 483.14 ۲۳:۰۳:۲۸

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 91385.18 11.3904 0.0100 91585.94 91034.21 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 2938.10 0.3662 0.0003 2944.56 2926.82 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 2938099.55 366.2096 0.3215 2944553.99 2926815.71 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 34269.47 4.2714 0.0038 34344.75 34137.85 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1094.19 2.8476 0.2700 1099.17 1087.78 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 35.18 0.0916 0.0087 35.34 34.97 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 35179.01 91.5524 8.6807 35339.23 34973.02 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 410.32 1.0679 0.1013 412.19 407.92 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56738.43 387.9855 0.6900 56823.86 56311.29 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 1824.18 12.4740 0.0222 1826.93 1810.45 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 1824181.52 12474.0142 22.1840 1826928.09 1810448.66 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 21276.93 145.4947 0.2588 21308.96 21116.75 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 93397.72 484.0920 0.5200 93910.29 92226.65 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 3002.81 15.5639 0.0167 3019.29 2965.16 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 3002804.20 15563.9076 16.7184 3019283.63 2965153.28 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 35024.17 181.5346 0.1950 35216.38 34585.02 ۲۳:۰۳:۲۸

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10071.11 1.2553 0.0100 10093.24 10032.43 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 323.79 0.0404 0.0003 324.51 322.55 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 323793.51 40.3582 0.3215 324504.82 322549.97 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 3776.67 0.4707 0.0038 3784.97 3762.17 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 120.59 0.3138 0.2700 121.13 119.88 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 3.88 0.0101 0.0087 3.89 3.85 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 3876.91 10.0895 8.6807 3894.56 3854.20 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 45.22 0.1177 0.1013 45.43 44.95 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6252.86 42.7580 0.6900 6262.28 6205.79 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 201.03 1.3747 0.0222 201.34 199.52 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 201034.08 1374.6998 22.1840 201336.77 199520.65 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 2344.83 16.0343 0.2588 2348.36 2327.17 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10292.90 53.3494 0.5200 10349.39 10163.85 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 330.92 1.7152 0.0167 332.74 326.78 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 330924.29 1715.2218 16.7184 332740.41 326774.97 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 3859.84 20.0060 0.1950 3881.02 3811.44 ۲۳:۰۳:۲۸

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1798.56 0.2242 0.0100 1802.52 1791.66 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 57.83 0.0072 0.0003 57.95 57.60 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 57825.13 7.2074 0.3215 57952.16 57603.06 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 674.46 0.0841 0.0038 675.94 671.87 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.53 0.0560 0.2700 21.63 21.41 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.69 0.0018 0.0087 0.70 0.69 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 692.36 1.8019 8.6807 695.52 688.31 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 8.08 0.0210 0.1013 8.11 8.03 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1116.68 7.6360 0.6900 1118.36 1108.27 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 35.90 0.2455 0.0222 35.96 35.63 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 35901.96 245.5028 22.1840 35956.02 35631.68 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 418.75 2.8635 0.2588 419.38 415.60 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1838.17 9.5275 0.5200 1848.26 1815.13 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 59.10 0.3063 0.0167 59.42 58.36 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 59098.59 306.3154 16.7184 59422.93 58357.58 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 689.32 3.5728 0.1950 693.10 680.67 ۲۳:۰۳:۲۸

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6785.15 0.8457 0.0100 6800.05 6759.09 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 218.15 0.0272 0.0003 218.63 217.31 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 218147.39 27.1903 0.3215 218626.62 217309.59 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 2544.43 0.3171 0.0038 2550.02 2534.66 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 81.24 0.2114 0.2700 81.61 80.77 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 2.61 0.0068 0.0087 2.62 2.60 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 2611.96 6.7976 8.6807 2623.86 2596.67 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 30.47 0.0793 0.1013 30.60 30.29 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4212.70 28.8071 0.6900 4219.05 4180.99 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 135.44 0.9262 0.0222 135.65 134.42 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 135441.44 926.1680 22.1840 135645.37 134421.81 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 1579.76 10.8027 0.2588 1582.14 1567.87 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6934.57 35.9428 0.5200 6972.63 6847.62 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 222.95 1.1556 0.0167 224.18 220.16 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 222951.57 1155.5857 16.7184 224175.13 220156.07 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 2600.47 13.4785 0.1950 2614.74 2567.86 ۲۳:۰۳:۲۸

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 389.98 0.0486 0.0100 390.84 388.48 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 12.54 0.0016 0.0003 12.57 12.49 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 12538.20 1.5628 0.3215 12565.75 12490.05 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 146.24 0.0182 0.0038 146.56 145.68 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4.67 0.0122 0.2700 4.69 4.64 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.15 0.0004 0.0087 0.15 0.15 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 150.12 0.3907 8.6807 150.81 149.25 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 1.75 0.0046 0.1013 1.76 1.74 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 242.13 1.6557 0.6900 242.49 240.31 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 7.78 0.0532 0.0222 7.80 7.73 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 7784.61 53.2323 22.1840 7796.33 7726.01 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 90.80 0.6209 0.2588 90.94 90.11 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 398.57 2.0658 0.5200 400.76 393.57 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 12.81 0.0664 0.0167 12.88 12.65 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 12814.33 66.4182 16.7184 12884.65 12653.65 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 149.46 0.7747 0.1950 150.28 147.59 ۲۳:۰۳:۲۸

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5314.44 0.6624 0.0100 5326.11 5294.03 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 170.86 0.0213 0.0003 171.24 170.21 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 170862.93 21.2966 0.3215 171238.29 170206.73 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 1992.91 0.2484 0.0038 1997.29 1985.26 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.63 0.1656 0.2700 63.92 63.26 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 2.05 0.0053 0.0087 2.06 2.03 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 2045.81 5.3242 8.6807 2055.13 2033.83 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 23.86 0.0621 0.1013 23.97 23.72 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3299.58 22.5630 0.6900 3304.55 3274.74 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 106.08 0.7254 0.0222 106.24 105.29 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 106083.88 725.4168 22.1840 106243.61 105285.26 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 1237.34 8.4611 0.2588 1239.21 1228.03 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5431.47 28.1520 0.5200 5461.28 5363.37 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 174.63 0.9051 0.0167 175.58 172.44 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 174625.78 905.1071 16.7184 175584.13 172436.22 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 2036.80 10.5570 0.1950 2047.98 2011.27 ۲۳:۰۳:۲۸

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11002.81 1.3714 0.0100 11026.98 10960.55 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 353.75 0.0441 0.0003 354.53 352.39 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 353748.18 44.0918 0.3215 354525.29 352389.60 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 4126.06 0.5143 0.0038 4135.12 4110.21 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 131.74 0.3429 0.2700 132.34 130.97 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 4.24 0.0110 0.0087 4.25 4.21 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 4235.56 11.0229 8.6807 4254.85 4210.76 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 49.40 0.1286 0.1013 49.63 49.11 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6831.33 46.7136 0.6900 6841.61 6779.90 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 219.63 1.5019 0.0222 219.96 217.98 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 219632.07 1501.8755 22.1840 219962.76 217978.63 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 2561.75 17.5176 0.2588 2565.61 2542.46 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11245.12 58.2848 0.5200 11306.83 11104.12 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 361.54 1.8739 0.0167 363.52 357.01 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 361538.64 1873.8997 16.7184 363522.77 357005.45 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 4216.92 21.8568 0.1950 4240.06 4164.05 ۲۳:۰۳:۲۸

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 180998.88 22.5600 0.0100 181396.50 180303.75 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 5819.25 0.7253 0.0003 5832.03 5796.90 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 5819244.78 725.3203 0.3215 5832028.55 5796895.85 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 67874.63 8.4600 0.0038 68023.74 67613.96 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2167.17 5.6400 0.2700 2177.04 2154.48 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 69.68 0.1813 0.0087 69.99 69.27 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 69676.08 181.3301 8.6807 69993.41 69268.09 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 812.69 2.1150 0.1013 816.39 807.93 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112377.00 768.4500 0.6900 112546.20 111531.00 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 3613.00 24.7062 0.0222 3618.44 3585.80 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 3613001.75 24706.2228 22.1840 3618441.65 3585802.24 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 42141.41 288.1690 0.2588 42204.86 41824.16 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 184984.95 958.8000 0.5200 186000.15 182665.50 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 5947.40 30.8261 0.0167 5980.04 5872.83 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 5947399.81 30826.1128 16.7184 5980039.22 5872827.82 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 69369.41 359.5503 0.1950 69750.11 68499.61 ۲۳:۰۳:۲۸

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4674.52 0.5826 0.0100 4684.79 4656.57 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 150.29 0.0187 0.0003 150.62 149.71 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 150289.22 18.7323 0.3215 150619.38 149712.03 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 1752.95 0.2185 0.0038 1756.80 1746.21 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55.97 0.1457 0.2700 56.22 55.64 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 1.80 0.0047 0.0087 1.81 1.79 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 1799.47 4.6831 8.6807 1807.67 1788.93 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 20.99 0.0546 0.1013 21.08 20.87 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2902.28 19.8462 0.6900 2906.65 2880.43 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 93.31 0.6381 0.0222 93.45 92.61 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 93310.25 638.0689 22.1840 93450.75 92607.79 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 1088.35 7.4423 0.2588 1089.99 1080.16 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4777.47 24.7622 0.5200 4803.68 4717.56 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 153.60 0.7961 0.0167 154.44 151.67 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 153598.98 796.1226 16.7184 154441.93 151673.07 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 1791.55 9.2858 0.1950 1801.38 1769.09 ۲۳:۰۳:۲۸

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84908.12 10.5831 0.0100 85094.64 84582.02 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 2729.86 0.3403 0.0003 2735.86 2719.38 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 2729857.25 340.2539 0.3215 2735854.23 2719373.18 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 31840.57 3.9687 0.0038 31910.51 31718.28 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1016.64 2.6458 0.2700 1021.27 1010.68 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 32.69 0.0851 0.0087 32.83 32.49 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 32685.64 85.0635 8.6807 32834.50 32494.25 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 381.24 0.9922 0.1013 382.98 379.01 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 52717.01 360.4864 0.6900 52796.38 52320.14 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 1694.89 11.5899 0.0222 1697.44 1682.13 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 1694889.87 11589.8994 22.1840 1697441.78 1682130.35 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 19768.89 135.1825 0.2588 19798.66 19620.07 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 86778.01 449.7812 0.5200 87254.25 85689.94 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 2789.98 14.4608 0.0167 2805.29 2755.00 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 2789975.87 14460.7919 16.7184 2805287.29 2754993.51 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 32541.78 168.6681 0.1950 32720.37 32133.75 ۲۳:۰۳:۲۸

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4814.70 0.6001 0.0100 4825.28 4796.21 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 154.80 0.0193 0.0003 155.14 154.20 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 154796.04 19.2940 0.3215 155136.10 154201.54 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 1805.51 0.2250 0.0038 1809.48 1798.58 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 57.65 0.1500 0.2700 57.91 57.31 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 1.85 0.0048 0.0087 1.86 1.84 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 1853.43 4.8235 8.6807 1861.87 1842.58 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 21.62 0.0563 0.1013 21.72 21.49 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2989.31 20.4413 0.6900 2993.81 2966.80 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 96.11 0.6572 0.0222 96.25 95.38 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 96108.41 657.2030 22.1840 96253.11 95384.88 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 1120.99 7.6655 0.2588 1122.68 1112.55 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4920.73 25.5048 0.5200 4947.74 4859.03 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 158.21 0.8200 0.0167 159.07 156.22 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 158205.05 819.9965 16.7184 159073.28 156221.39 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 1845.28 9.5643 0.1950 1855.40 1822.14 ۲۳:۰۳:۲۸

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1745.03 0.2175 0.0100 1748.87 1738.33 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 56.10 0.0070 0.0003 56.23 55.89 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 56104.12 6.9929 0.3215 56227.37 55888.65 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 654.39 0.0816 0.0038 655.83 651.88 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 20.89 0.0544 0.2700 20.99 20.77 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 0.67 0.0017 0.0087 0.67 0.67 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 671.76 1.7482 8.6807 674.82 667.82 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 7.84 0.0204 0.1013 7.87 7.79 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1083.44 7.4087 0.6900 1085.07 1075.29 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 34.83 0.2382 0.0222 34.89 34.57 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 34833.44 238.1960 22.1840 34885.88 34571.20 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 406.29 2.7783 0.2588 406.90 403.23 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1783.46 9.2439 0.5200 1793.25 1761.10 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 57.34 0.2972 0.0167 57.65 56.62 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 57339.68 297.1987 16.7184 57654.36 56620.72 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 668.80 3.4665 0.1950 672.47 660.41 ۲۳:۰۳:۲۸

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8418.89 1.0493 0.0100 8437.38 8386.55 ۲۳:۰۴:۴۶
گرم 270.67 0.0337 0.0003 271.27 269.63 ۲۳:۰۴:۴۶
کیلوگرم 270673.30 33.7372 0.3215 271267.92 269633.77 ۲۳:۰۴:۴۶
تولا 3157.08 0.3935 0.0038 3164.02 3144.96 ۲۳:۰۴:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 100.80 0.2623 0.2700 101.26 100.21 ۲۲:۵۹:۱۷
گرم 3.24 0.0084 0.0087 3.26 3.22 ۲۲:۵۹:۱۷
کیلوگرم 3240.88 8.4343 8.6807 3255.64 3221.90 ۲۲:۵۹:۱۷
تولا 37.80 0.0984 0.1013 37.97 37.58 ۲۲:۵۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5227.04 35.7433 0.6900 5234.91 5187.69 ۲۳:۰۴:۲۰
گرم 168.05 1.1492 0.0222 168.31 166.79 ۲۳:۰۴:۲۰
کیلوگرم 168053.27 1149.1723 22.1840 168306.30 166788.12 ۲۳:۰۴:۲۰
تولا 1960.14 13.4037 0.2588 1963.09 1945.39 ۲۳:۰۴:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8604.29 44.5971 0.5200 8651.51 8496.41 ۲۳:۰۳:۲۸
گرم 276.63 1.4338 0.0167 278.15 273.17 ۲۳:۰۳:۲۸
کیلوگرم 276634.23 1433.8296 16.7184 278152.41 273165.63 ۲۳:۰۳:۲۸
تولا 3226.61 16.7239 0.1950 3244.32 3186.16 ۲۳:۰۳:۲۸
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 83.69 1.62 0.96 0.05 24.36 18.60 8.43 0.49