صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1298.10 0.7000 0.0500 1298.10 1297.30 ۰:۳۱
گرم 41.73 0.0225 0.0016 41.73 41.71 ۰:۳۱
کیلوگرم 41734.85 22.5055 1.6075 41734.85 41709.13 ۰:۳۱
تولا 486.79 0.2625 0.0188 486.79 486.49 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.08 0.0100 0.0600 17.08 17.06 ۰:۳۱
گرم 0.55 0.0003 0.0019 0.55 0.55 ۰:۳۱
کیلوگرم 549.13 0.3215 1.9290 549.13 548.49 ۰:۳۱
تولا 6.41 0.0038 0.0225 6.41 6.40 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 936.00 1.0000 0.1100 936.00 936.00 ۰:۲۱
گرم 30.09 0.0322 0.0035 30.09 30.09 ۰:۲۱
کیلوگرم 30093.08 32.1507 3.5366 30093.08 30093.08 ۰:۲۱
تولا 351.00 0.3750 0.0413 351.00 351.00 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 924.00 0.0000 0.0000 925.00 924.00 ۰:۳۱
گرم 29.71 0.0000 0.0000 29.74 29.71 ۰:۳۱
کیلوگرم 29707.27 0.0000 0.0000 29739.42 29707.27 ۰:۳۱
تولا 346.50 0.0000 0.0000 346.88 346.50 ۰:۳۱

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10846.40 5.8489 0.0500 10846.40 10839.72 ۰:۳۱
گرم 348.72 0.1880 0.0016 348.72 348.51 ۰:۳۱
کیلوگرم 348719.74 188.0470 1.6075 348719.74 348504.83 ۰:۳۱
تولا 4067.40 2.1933 0.0188 4067.40 4064.90 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 142.71 0.0836 0.0600 142.71 142.55 ۰:۳۱
گرم 4.59 0.0027 0.0019 4.59 4.58 ۰:۳۱
کیلوگرم 4588.35 2.6864 1.9290 4588.35 4582.97 ۰:۳۱
تولا 53.52 0.0313 0.0225 53.52 53.45 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7820.84 8.3556 0.1100 7820.84 7820.84 ۰:۲۱
گرم 251.45 0.2686 0.0035 251.45 251.45 ۰:۲۱
کیلوگرم 251445.71 268.6386 3.5366 251445.71 251445.71 ۰:۲۱
تولا 2932.82 3.1334 0.0413 2932.82 2932.82 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7720.57 0.0000 0.0000 7728.93 7720.57 ۰:۳۱
گرم 248.22 0.0000 0.0000 248.49 248.22 ۰:۳۱
کیلوگرم 248222.05 0.0000 0.0000 248490.68 248222.05 ۰:۳۱
تولا 2895.22 0.0000 0.0000 2898.35 2895.22 ۰:۳۱

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 973.32 0.5249 0.0500 973.32 972.72 ۰:۳۱
گرم 31.29 0.0169 0.0016 31.29 31.27 ۰:۳۱
کیلوگرم 31292.79 16.8746 1.6075 31292.79 31273.51 ۰:۳۱
تولا 364.99 0.1968 0.0188 364.99 364.77 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.81 0.0075 0.0600 12.81 12.79 ۰:۳۱
گرم 0.41 0.0002 0.0019 0.41 0.41 ۰:۳۱
کیلوگرم 411.74 0.2411 1.9290 411.74 411.26 ۰:۳۱
تولا 4.80 0.0028 0.0225 4.80 4.80 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 701.81 0.7498 0.1100 701.81 701.81 ۰:۲۱
گرم 22.56 0.0241 0.0035 22.56 22.56 ۰:۲۱
کیلوگرم 22563.79 24.1066 3.5366 22563.79 22563.79 ۰:۲۱
تولا 263.18 0.2812 0.0413 263.18 263.18 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 692.82 0.0000 0.0000 693.57 692.82 ۰:۳۱
گرم 22.27 0.0000 0.0000 22.30 22.27 ۰:۳۱
کیلوگرم 22274.51 0.0000 0.0000 22298.62 22274.51 ۰:۳۱
تولا 259.81 0.0000 0.0000 260.09 259.81 ۰:۳۱

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 47669.74 25.7059 0.0500 47669.74 47640.36 ۰:۳۱
گرم 1532.62 0.8265 0.0016 1532.62 1531.67 ۰:۳۱
کیلوگرم 1532616.49 826.4629 1.6075 1532616.49 1531671.96 ۰:۳۱
تولا 17876.16 9.6397 0.0188 17876.16 17865.15 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 627.22 0.3672 0.0600 627.22 626.49 ۰:۳۱
گرم 20.17 0.0118 0.0019 20.17 20.14 ۰:۳۱
کیلوگرم 20165.70 11.8066 1.9290 20165.70 20142.08 ۰:۳۱
تولا 235.21 0.1377 0.0225 235.21 234.93 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 34372.45 36.7227 0.1100 34372.45 34372.45 ۰:۲۱
گرم 1105.10 1.1807 0.0035 1105.10 1105.10 ۰:۲۱
کیلوگرم 1105099.01 1180.6613 3.5366 1105099.01 1105099.01 ۰:۲۱
تولا 12889.68 13.7710 0.0413 12889.68 12889.68 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 33931.77 0.0000 0.0000 33968.50 33931.77 ۰:۳۱
گرم 1090.93 0.0000 0.0000 1092.11 1090.93 ۰:۳۱
کیلوگرم 1090931.08 0.0000 0.0000 1092111.74 1090931.08 ۰:۳۱
تولا 12724.42 0.0000 0.0000 12738.20 12724.42 ۰:۳۱

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1693.76 0.9134 0.0500 1693.76 1692.72 ۰:۳۱
گرم 54.46 0.0294 0.0016 54.46 54.42 ۰:۳۱
کیلوگرم 54455.64 29.3652 1.6075 54455.64 54422.08 ۰:۳۱
تولا 635.16 0.3425 0.0188 635.16 634.77 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.29 0.0130 0.0600 22.29 22.26 ۰:۳۱
گرم 0.72 0.0004 0.0019 0.72 0.72 ۰:۳۱
کیلوگرم 716.51 0.4195 1.9290 716.51 715.67 ۰:۳۱
تولا 8.36 0.0049 0.0225 8.36 8.35 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1221.29 1.3048 0.1100 1221.29 1221.29 ۰:۲۱
گرم 39.27 0.0420 0.0035 39.27 39.27 ۰:۲۱
کیلوگرم 39265.45 41.9503 3.5366 39265.45 39265.45 ۰:۲۱
تولا 457.99 0.4893 0.0413 457.99 457.99 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1205.64 0.0000 0.0000 1206.94 1205.64 ۰:۳۱
گرم 38.76 0.0000 0.0000 38.80 38.76 ۰:۳۱
کیلوگرم 38762.04 0.0000 0.0000 38803.99 38762.04 ۰:۳۱
تولا 452.11 0.0000 0.0000 452.60 452.11 ۰:۳۱

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8670.66 4.6757 0.0500 8670.66 8665.32 ۰:۳۱
گرم 278.77 0.1503 0.0016 278.77 278.60 ۰:۳۱
کیلوگرم 278767.95 150.3255 1.6075 278767.95 278596.15 ۰:۳۱
تولا 3251.50 1.7534 0.0188 3251.50 3249.50 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 114.09 0.0668 0.0600 114.09 113.95 ۰:۳۱
گرم 3.67 0.0021 0.0019 3.67 3.66 ۰:۳۱
کیلوگرم 3667.94 2.1475 1.9290 3667.94 3663.65 ۰:۳۱
تولا 42.78 0.0250 0.0225 42.78 42.73 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6252.01 6.6795 0.1100 6252.01 6252.01 ۰:۲۱
گرم 201.01 0.2148 0.0035 201.01 201.01 ۰:۲۱
کیلوگرم 201006.70 214.7508 3.5366 201006.70 201006.70 ۰:۲۱
تولا 2344.51 2.5048 0.0413 2344.51 2344.51 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6171.86 0.0000 0.0000 6178.54 6171.86 ۰:۳۱
گرم 198.43 0.0000 0.0000 198.64 198.43 ۰:۳۱
کیلوگرم 198429.69 0.0000 0.0000 198644.45 198429.69 ۰:۳۱
تولا 2314.45 0.0000 0.0000 2316.95 2314.45 ۰:۳۱

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 132172.54 71.2740 0.0500 132172.54 132091.09 ۰:۳۱
گرم 4249.45 2.2915 0.0016 4249.45 4246.83 ۰:۳۱
کیلوگرم 4249442.73 2291.5106 1.6075 4249442.73 4246823.86 ۰:۳۱
تولا 49564.74 26.7278 0.0188 49564.74 49534.19 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1739.09 1.0182 0.0600 1739.09 1737.05 ۰:۳۱
گرم 55.91 0.0327 0.0019 55.91 55.85 ۰:۳۱
کیلوگرم 55912.86 32.7359 1.9290 55912.86 55847.39 ۰:۳۱
تولا 652.16 0.3818 0.0225 652.16 651.39 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 95303.52 101.8200 0.1100 95303.52 95303.52 ۰:۲۱
گرم 3064.08 3.2736 0.0035 3064.08 3064.08 ۰:۲۱
کیلوگرم 3064077.03 3273.5866 3.5366 3064077.03 3064077.03 ۰:۲۱
تولا 35738.85 38.1825 0.0413 35738.85 35738.85 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 94081.68 0.0000 0.0000 94183.50 94081.68 ۰:۳۱
گرم 3024.80 0.0000 0.0000 3028.07 3024.80 ۰:۳۱
کیلوگرم 3024793.99 0.0000 0.0000 3028067.58 3024793.99 ۰:۳۱
تولا 35280.66 0.0000 0.0000 35318.84 35280.66 ۰:۳۱

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11013.99 5.9393 0.0500 11013.99 11007.20 ۰:۳۱
گرم 354.11 0.1910 0.0016 354.11 353.89 ۰:۳۱
کیلوگرم 354107.71 190.9525 1.6075 354107.71 353889.48 ۰:۳۱
تولا 4130.25 2.2272 0.0188 4130.25 4127.70 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 144.92 0.0848 0.0600 144.92 144.75 ۰:۳۱
گرم 4.66 0.0027 0.0019 4.66 4.65 ۰:۳۱
کیلوگرم 4659.24 2.7279 1.9290 4659.24 4653.78 ۰:۳۱
تولا 54.34 0.0318 0.0225 54.34 54.28 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7941.68 8.4847 0.1100 7941.68 7941.68 ۰:۲۱
گرم 255.33 0.2728 0.0035 255.33 255.33 ۰:۲۱
کیلوگرم 255330.72 272.7892 3.5366 255330.72 255330.72 ۰:۲۱
تولا 2978.13 3.1818 0.0413 2978.13 2978.13 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7839.86 0.0000 0.0000 7848.35 7839.86 ۰:۳۱
گرم 252.06 0.0000 0.0000 252.33 252.06 ۰:۳۱
کیلوگرم 252057.25 0.0000 0.0000 252330.04 252057.25 ۰:۳۱
تولا 2939.95 0.0000 0.0000 2943.13 2939.95 ۰:۳۱

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12428.01 6.7018 0.0500 12428.01 12420.35 ۰:۳۱
گرم 399.57 0.2155 0.0016 399.57 399.32 ۰:۳۱
کیلوگرم 399569.48 215.4677 1.6075 399569.48 399323.23 ۰:۳۱
تولا 4660.51 2.5132 0.0188 4660.51 4657.63 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 163.52 0.0957 0.0600 163.52 163.33 ۰:۳۱
گرم 5.26 0.0031 0.0019 5.26 5.25 ۰:۳۱
کیلوگرم 5257.41 3.0781 1.9290 5257.41 5251.26 ۰:۳۱
تولا 61.32 0.0359 0.0225 61.32 61.25 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8961.26 9.5740 0.1100 8961.26 8961.26 ۰:۲۱
گرم 288.11 0.3078 0.0035 288.11 288.11 ۰:۲۱
کیلوگرم 288111.11 307.8110 3.5366 288111.11 288111.11 ۰:۲۱
تولا 3360.48 3.5903 0.0413 3360.48 3360.48 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8846.38 0.0000 0.0000 8855.95 8846.38 ۰:۳۱
گرم 284.42 0.0000 0.0000 284.73 284.42 ۰:۳۱
کیلوگرم 284417.38 0.0000 0.0000 284725.19 284417.38 ۰:۳۱
تولا 3317.39 0.0000 0.0000 3320.98 3317.39 ۰:۳۱

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 86613.13 46.7061 0.0500 86613.13 86559.75 ۰:۳۱
گرم 2784.68 1.5016 0.0016 2784.68 2782.96 ۰:۳۱
کیلوگرم 2784674.60 1501.6349 1.6075 2784674.60 2782958.44 ۰:۳۱
تولا 32479.95 17.5148 0.0188 32479.95 32459.93 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1139.63 0.6672 0.0600 1139.63 1138.29 ۰:۳۱
گرم 36.64 0.0215 0.0019 36.64 36.60 ۰:۳۱
کیلوگرم 36639.89 21.4519 1.9290 36639.89 36596.99 ۰:۳۱
تولا 427.36 0.2502 0.0225 427.36 426.86 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62452.73 66.7230 0.1100 62452.73 62452.73 ۰:۲۱
گرم 2007.90 2.1452 0.0035 2007.90 2007.90 ۰:۲۱
کیلوگرم 2007900.33 2145.1927 3.5366 2007900.33 2007900.33 ۰:۲۱
تولا 23419.79 25.0211 0.0413 23419.79 23419.79 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61652.05 0.0000 0.0000 61718.78 61652.05 ۰:۳۱
گرم 1982.16 0.0000 0.0000 1984.30 1982.16 ۰:۳۱
کیلوگرم 1982158.02 0.0000 0.0000 1984303.21 1982158.02 ۰:۳۱
تولا 23119.54 0.0000 0.0000 23144.56 23119.54 ۰:۳۱

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10068.58 5.4295 0.0500 10068.58 10062.38 ۰:۳۱
گرم 323.71 0.1746 0.0016 323.71 323.51 ۰:۳۱
کیلوگرم 323712.21 174.5617 1.6075 323712.21 323512.71 ۰:۳۱
تولا 3775.72 2.0361 0.0188 3775.72 3773.39 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 132.48 0.0776 0.0600 132.48 132.32 ۰:۳۱
گرم 4.26 0.0025 0.0019 4.26 4.25 ۰:۳۱
کیلوگرم 4259.31 2.4937 1.9290 4259.31 4254.32 ۰:۳۱
تولا 49.68 0.0291 0.0225 49.68 49.62 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7259.99 7.7564 0.1100 7259.99 7259.99 ۰:۲۱
گرم 233.41 0.2494 0.0035 233.41 233.41 ۰:۲۱
کیلوگرم 233413.94 249.3739 3.5366 233413.94 233413.94 ۰:۲۱
تولا 2722.50 2.9087 0.0413 2722.50 2722.50 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7166.91 0.0000 0.0000 7174.67 7166.91 ۰:۳۱
گرم 230.42 0.0000 0.0000 230.67 230.42 ۰:۳۱
کیلوگرم 230421.45 0.0000 0.0000 230670.82 230421.45 ۰:۳۱
تولا 2687.59 0.0000 0.0000 2690.50 2687.59 ۰:۳۱

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16034.65 8.6467 0.0500 16034.65 16024.77 ۰:۳۱
گرم 515.53 0.2780 0.0016 515.53 515.21 ۰:۳۱
کیلوگرم 515525.60 277.9970 1.6075 515525.60 515207.89 ۰:۳۱
تولا 6013.00 3.2425 0.0188 6013.00 6009.29 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 210.98 0.1235 0.0600 210.98 210.73 ۰:۳۱
گرم 6.78 0.0040 0.0019 6.78 6.78 ۰:۳۱
کیلوگرم 6783.13 3.9714 1.9290 6783.13 6775.18 ۰:۳۱
تولا 79.12 0.0463 0.0225 79.12 79.02 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11561.85 12.3524 0.1100 11561.85 11561.85 ۰:۲۱
گرم 371.72 0.3971 0.0035 371.72 371.72 ۰:۲۱
کیلوگرم 371721.72 397.1386 3.5366 371721.72 371721.72 ۰:۲۱
تولا 4335.70 4.6322 0.0413 4335.70 4335.70 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11413.62 0.0000 0.0000 11425.97 11413.62 ۰:۳۱
گرم 366.96 0.0000 0.0000 367.35 366.96 ۰:۳۱
کیلوگرم 366956.05 0.0000 0.0000 367353.19 366956.05 ۰:۳۱
تولا 4280.11 0.0000 0.0000 4284.74 4280.11 ۰:۳۱

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3848.61 2.0754 0.0500 3848.61 3846.24 ۰:۳۱
گرم 123.74 0.0667 0.0016 123.74 123.66 ۰:۳۱
کیلوگرم 123735.49 66.7243 1.6075 123735.49 123659.24 ۰:۳۱
تولا 1443.23 0.7783 0.0188 1443.23 1442.34 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 50.64 0.0296 0.0600 50.64 50.58 ۰:۳۱
گرم 1.63 0.0010 0.0019 1.63 1.63 ۰:۳۱
کیلوگرم 1628.07 0.9532 1.9290 1628.07 1626.17 ۰:۳۱
تولا 18.99 0.0111 0.0225 18.99 18.97 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2775.05 2.9648 0.1100 2775.05 2775.05 ۰:۲۱
گرم 89.22 0.0953 0.0035 89.22 89.22 ۰:۲۱
کیلوگرم 89219.95 95.3205 3.5366 89219.95 89219.95 ۰:۲۱
تولا 1040.65 1.1118 0.0413 1040.65 1040.65 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2739.48 0.0000 0.0000 2742.44 2739.48 ۰:۳۱
گرم 88.08 0.0000 0.0000 88.17 88.08 ۰:۳۱
کیلوگرم 88076.11 0.0000 0.0000 88171.43 88076.11 ۰:۳۱
تولا 1027.30 0.0000 0.0000 1028.42 1027.30 ۰:۳۱

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 390.73 0.2107 0.0500 390.73 390.49 ۰:۳۱
گرم 12.56 0.0068 0.0016 12.56 12.55 ۰:۳۱
کیلوگرم 12562.19 6.7742 1.6075 12562.19 12554.45 ۰:۳۱
تولا 146.52 0.0790 0.0188 146.52 146.43 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.14 0.0030 0.0600 5.14 5.14 ۰:۳۱
گرم 0.17 0.0001 0.0019 0.17 0.17 ۰:۳۱
کیلوگرم 165.29 0.0968 1.9290 165.29 165.10 ۰:۳۱
تولا 1.93 0.0011 0.0225 1.93 1.93 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 281.74 0.3010 0.1100 281.74 281.74 ۰:۲۱
گرم 9.06 0.0097 0.0035 9.06 9.06 ۰:۲۱
کیلوگرم 9058.02 9.6774 3.5366 9058.02 9058.02 ۰:۲۱
تولا 105.65 0.1129 0.0413 105.65 105.65 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 278.12 0.0000 0.0000 278.43 278.12 ۰:۳۱
گرم 8.94 0.0000 0.0000 8.95 8.94 ۰:۳۱
کیلوگرم 8941.89 0.0000 0.0000 8951.56 8941.89 ۰:۳۱
تولا 104.30 0.0000 0.0000 104.41 104.30 ۰:۳۱

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5310.14 2.8635 0.0500 5310.14 5306.87 ۰:۳۱
گرم 170.72 0.0921 0.0016 170.72 170.62 ۰:۳۱
کیلوگرم 170724.76 92.0633 1.6075 170724.76 170619.55 ۰:۳۱
تولا 1991.30 1.0738 0.0188 1991.30 1990.08 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 69.87 0.0409 0.0600 69.87 69.79 ۰:۳۱
گرم 2.25 0.0013 0.0019 2.25 2.24 ۰:۳۱
کیلوگرم 2246.34 1.3152 1.9290 2246.34 2243.71 ۰:۳۱
تولا 26.20 0.0153 0.0225 26.20 26.17 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3828.90 4.0907 0.1100 3828.90 3828.90 ۰:۲۱
گرم 123.10 0.1315 0.0035 123.10 123.10 ۰:۲۱
کیلوگرم 123101.75 131.5190 3.5366 123101.75 123101.75 ۰:۲۱
تولا 1435.84 1.5340 0.0413 1435.84 1435.84 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3779.81 0.0000 0.0000 3783.90 3779.81 ۰:۳۱
گرم 121.52 0.0000 0.0000 121.66 121.52 ۰:۳۱
کیلوگرم 121523.52 0.0000 0.0000 121655.04 121523.52 ۰:۳۱
تولا 1417.43 0.0000 0.0000 1418.96 1417.43 ۰:۳۱

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10672.07 5.7549 0.0500 10672.07 10665.49 ۰:۳۱
گرم 343.12 0.1850 0.0016 343.12 342.90 ۰:۳۱
کیلوگرم 343114.75 185.0245 1.6075 343114.75 342903.29 ۰:۳۱
تولا 4002.03 2.1581 0.0188 4002.03 3999.56 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 140.42 0.0822 0.0600 140.42 140.26 ۰:۳۱
گرم 4.51 0.0026 0.0019 4.51 4.51 ۰:۳۱
کیلوگرم 4514.60 2.6432 1.9290 4514.60 4509.31 ۰:۳۱
تولا 52.66 0.0308 0.0225 52.66 52.60 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7695.14 8.2213 0.1100 7695.14 7695.14 ۰:۲۱
گرم 247.40 0.2643 0.0035 247.40 247.40 ۰:۲۱
کیلوگرم 247404.21 264.3207 3.5366 247404.21 247404.21 ۰:۲۱
تولا 2885.68 3.0830 0.0413 2885.68 2885.68 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7596.48 0.0000 0.0000 7604.70 7596.48 ۰:۳۱
گرم 244.23 0.0000 0.0000 244.50 244.23 ۰:۳۱
کیلوگرم 244232.36 0.0000 0.0000 244496.68 244232.36 ۰:۳۱
تولا 2848.68 0.0000 0.0000 2851.77 2848.68 ۰:۳۱

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 45229.70 24.3901 0.0500 45229.70 45201.82 ۰:۳۱
گرم 1454.17 0.7842 0.0016 1454.17 1453.27 ۰:۳۱
کیلوگرم 1454167.48 784.1593 1.6075 1454167.48 1453271.30 ۰:۳۱
تولا 16961.15 9.1463 0.0188 16961.15 16950.70 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 595.12 0.3484 0.0600 595.12 594.42 ۰:۳۱
گرم 19.13 0.0112 0.0019 19.13 19.11 ۰:۳۱
کیلوگرم 19133.49 11.2023 1.9290 19133.49 19111.08 ۰:۳۱
تولا 223.17 0.1307 0.0225 223.17 222.91 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 32613.05 34.8430 0.1100 32613.05 32613.05 ۰:۲۱
گرم 1048.53 1.1202 0.0035 1048.53 1048.53 ۰:۲۱
کیلوگرم 1048533.06 1120.2276 3.5366 1048533.06 1048533.06 ۰:۲۱
تولا 12229.90 13.0661 0.0413 12229.90 12229.90 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 32194.93 0.0000 0.0000 32229.78 32194.93 ۰:۳۱
گرم 1035.09 0.0000 0.0000 1036.21 1035.09 ۰:۳۱
کیلوگرم 1035090.33 0.0000 0.0000 1036210.56 1035090.33 ۰:۳۱
تولا 12073.11 0.0000 0.0000 12086.17 12073.11 ۰:۳۱

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 135262.02 72.9400 0.0500 135262.02 135178.66 ۰:۳۱
گرم 4348.77 2.3451 0.0016 4348.77 4346.09 ۰:۳۱
کیلوگرم 4348771.68 2345.0737 1.6075 4348771.68 4346091.60 ۰:۳۱
تولا 50723.29 27.3525 0.0188 50723.29 50692.03 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1779.74 1.0420 0.0600 1779.74 1777.65 ۰:۳۱
گرم 57.22 0.0335 0.0019 57.22 57.15 ۰:۳۱
کیلوگرم 57219.80 33.5011 1.9290 57219.80 57152.80 ۰:۳۱
تولا 667.40 0.3908 0.0225 667.40 666.62 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 97531.20 104.2000 0.1100 97531.20 97531.20 ۰:۲۱
گرم 3135.70 3.3501 0.0035 3135.70 3135.70 ۰:۲۱
کیلوگرم 3135698.55 3350.1053 3.5366 3135698.55 3135698.55 ۰:۲۱
تولا 36574.23 39.0750 0.0413 36574.23 36574.23 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 96280.80 0.0000 0.0000 96385.00 96280.80 ۰:۳۱
گرم 3095.50 0.0000 0.0000 3098.85 3095.50 ۰:۳۱
کیلوگرم 3095497.29 0.0000 0.0000 3098847.40 3095497.29 ۰:۳۱
تولا 36105.33 0.0000 0.0000 36144.40 36105.33 ۰:۳۱

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4726.12 2.5486 0.0500 4726.12 4723.21 ۰:۳۱
گرم 151.95 0.0819 0.0016 151.95 151.85 ۰:۳۱
کیلوگرم 151948.25 81.9380 1.6075 151948.25 151854.61 ۰:۳۱
تولا 1772.30 0.9557 0.0188 1772.30 1771.20 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.18 0.0364 0.0600 62.18 62.11 ۰:۳۱
گرم 2.00 0.0012 0.0019 2.00 2.00 ۰:۳۱
کیلوگرم 1999.29 1.1705 1.9290 1999.29 1996.95 ۰:۳۱
تولا 23.32 0.0137 0.0225 23.32 23.29 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3407.79 3.6408 0.1100 3407.79 3407.79 ۰:۲۱
گرم 109.56 0.1171 0.0035 109.56 109.56 ۰:۲۱
کیلوگرم 109562.87 117.0544 3.5366 109562.87 109562.87 ۰:۲۱
تولا 1277.92 1.3653 0.0413 1277.92 1277.92 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3364.10 0.0000 0.0000 3367.74 3364.10 ۰:۳۱
گرم 108.16 0.0000 0.0000 108.28 108.16 ۰:۳۱
کیلوگرم 108158.22 0.0000 0.0000 108275.27 108158.22 ۰:۳۱
تولا 1261.54 0.0000 0.0000 1262.90 1261.54 ۰:۳۱

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 83768.73 45.1723 0.0500 83768.73 83717.10 ۰:۳۱
گرم 2693.23 1.4523 0.0016 2693.23 2691.57 ۰:۳۱
کیلوگرم 2693225.19 1452.3208 1.6075 2693225.19 2691565.39 ۰:۳۱
تولا 31413.30 16.9396 0.0188 31413.30 31393.94 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1102.20 0.6453 0.0600 1102.20 1100.91 ۰:۳۱
گرم 35.44 0.0207 0.0019 35.44 35.40 ۰:۳۱
کیلوگرم 35436.63 20.7474 1.9290 35436.63 35395.13 ۰:۳۱
تولا 413.33 0.2420 0.0225 413.33 412.84 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 60401.76 64.5318 0.1100 60401.76 60401.76 ۰:۲۱
گرم 1941.96 2.0747 0.0035 1941.96 1941.96 ۰:۲۱
کیلوگرم 1941960.38 2074.7440 3.5366 1941960.38 1941960.38 ۰:۲۱
تولا 22650.68 24.1994 0.0413 22650.68 22650.68 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 59627.38 0.0000 0.0000 59691.92 59627.38 ۰:۳۱
گرم 1917.06 0.0000 0.0000 1919.14 1917.06 ۰:۳۱
کیلوگرم 1917063.46 0.0000 0.0000 1919138.20 1917063.46 ۰:۳۱
تولا 22360.29 0.0000 0.0000 22384.48 22360.29 ۰:۳۱

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4863.59 2.6227 0.0500 4863.59 4860.59 ۰:۳۱
گرم 156.37 0.0843 0.0016 156.37 156.27 ۰:۳۱
کیلوگرم 156367.97 84.3214 1.6075 156367.97 156271.61 ۰:۳۱
تولا 1823.85 0.9835 0.0188 1823.85 1822.72 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.99 0.0375 0.0600 63.99 63.92 ۰:۳۱
گرم 2.06 0.0012 0.0019 2.06 2.06 ۰:۳۱
کیلوگرم 2057.44 1.2046 1.9290 2057.44 2055.03 ۰:۳۱
تولا 24.00 0.0141 0.0225 24.00 23.97 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3506.91 3.7467 0.1100 3506.91 3506.91 ۰:۲۱
گرم 112.75 0.1205 0.0035 112.75 112.75 ۰:۲۱
کیلوگرم 112749.73 120.4591 3.5366 112749.73 112749.73 ۰:۲۱
تولا 1315.09 1.4050 0.0413 1315.09 1315.09 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3461.95 0.0000 0.0000 3465.70 3461.95 ۰:۳۱
گرم 111.30 0.0000 0.0000 111.42 111.30 ۰:۳۱
کیلوگرم 111304.22 0.0000 0.0000 111424.68 111304.22 ۰:۳۱
تولا 1298.23 0.0000 0.0000 1299.64 1298.23 ۰:۳۱

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1759.70 0.9489 0.0500 1759.70 1758.62 ۰:۳۱
گرم 56.58 0.0305 0.0016 56.58 56.54 ۰:۳۱
کیلوگرم 56575.77 30.5085 1.6075 56575.77 56540.90 ۰:۳۱
تولا 659.89 0.3558 0.0188 659.89 659.48 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.15 0.0136 0.0600 23.15 23.13 ۰:۳۱
گرم 0.74 0.0004 0.0019 0.74 0.74 ۰:۳۱
کیلوگرم 744.41 0.4358 1.9290 744.41 743.53 ۰:۳۱
تولا 8.68 0.0051 0.0225 8.68 8.67 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1268.84 1.3556 0.1100 1268.84 1268.84 ۰:۲۱
گرم 40.79 0.0436 0.0035 40.79 40.79 ۰:۲۱
کیلوگرم 40794.17 43.5835 3.5366 40794.17 40794.17 ۰:۲۱
تولا 475.82 0.5084 0.0413 475.82 475.82 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1252.57 0.0000 0.0000 1253.93 1252.57 ۰:۳۱
گرم 40.27 0.0000 0.0000 40.31 40.27 ۰:۳۱
کیلوگرم 40271.17 0.0000 0.0000 40314.76 40271.17 ۰:۳۱
تولا 469.72 0.0000 0.0000 470.22 469.72 ۰:۳۱

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8598.74 4.6369 0.0500 8598.74 8593.44 ۰:۳۱
گرم 276.46 0.1491 0.0016 276.46 276.29 ۰:۳۱
کیلوگرم 276455.84 149.0787 1.6075 276455.84 276285.46 ۰:۳۱
تولا 3224.53 1.7388 0.0188 3224.53 3222.54 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 113.14 0.0662 0.0600 113.14 113.01 ۰:۳۱
گرم 3.64 0.0021 0.0019 3.64 3.63 ۰:۳۱
کیلوگرم 3637.52 2.1297 1.9290 3637.52 3633.26 ۰:۳۱
تولا 42.43 0.0248 0.0225 42.43 42.38 ۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6200.16 6.6241 0.1100 6200.16 6200.16 ۰:۲۱
گرم 199.34 0.2130 0.0035 199.34 199.34 ۰:۲۱
کیلوگرم 199339.55 212.9696 3.5366 199339.55 199339.55 ۰:۲۱
تولا 2325.06 2.4840 0.0413 2325.06 2325.06 ۰:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6120.67 0.0000 0.0000 6127.29 6120.67 ۰:۳۱
گرم 196.78 0.0000 0.0000 197.00 196.78 ۰:۳۱
کیلوگرم 196783.91 0.0000 0.0000 196996.88 196783.91 ۰:۳۱
تولا 2295.25 0.0000 0.0000 2297.74 2295.25 ۰:۳۱
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.39 1.39 1.42 0.06 25.60 15.07 6.50 0.52