کالایاب
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1284.87 0.0000 0.0000 1285.07 1284.47 ۴ خرداد
گرم 41.31 0.0000 0.0000 41.32 41.30 ۴ خرداد
کیلوگرم 41309.50 0.0000 0.0000 41315.93 41296.64 ۴ خرداد
تولا 481.83 0.0000 0.0000 481.90 481.68 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.55 0.0000 0.0100 14.55 14.55 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.47 0.0000 0.0003 0.47 0.47 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 467.79 0.0000 0.3215 467.79 467.79 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 5.46 0.0000 0.0038 5.46 5.46 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 805.50 0.0000 0.0000 806.25 804.45 ۴ خرداد
گرم 25.90 0.0000 0.0000 25.92 25.86 ۴ خرداد
کیلوگرم 25897.41 0.0000 0.0000 25921.52 25863.65 ۴ خرداد
تولا 302.06 0.0000 0.0000 302.34 301.67 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1330.40 6.4000 0.4800 1330.40 1330.40 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 42.77 0.2058 0.0154 42.77 42.77 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 42773.32 205.7646 15.4323 42773.32 42773.32 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 498.90 2.4000 0.1800 498.90 498.90 ۰۱:۳۰:۱۴

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1146.23 0.0000 0.0000 1146.41 1145.88 ۴ خرداد
گرم 36.85 0.0000 0.0000 36.86 36.84 ۴ خرداد
کیلوگرم 36852.20 0.0000 0.0000 36857.94 36840.73 ۴ خرداد
تولا 429.84 0.0000 0.0000 429.90 429.70 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.98 0.0000 0.0100 12.98 12.98 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.42 0.0000 0.0003 0.42 0.42 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 417.32 0.0000 0.3215 417.32 417.32 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 4.87 0.0000 0.0038 4.87 4.87 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 718.59 0.0000 0.0000 719.26 717.65 ۴ خرداد
گرم 23.10 0.0000 0.0000 23.12 23.07 ۴ خرداد
کیلوگرم 23103.08 0.0000 0.0000 23124.59 23072.96 ۴ خرداد
تولا 269.47 0.0000 0.0000 269.72 269.12 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1186.85 5.7094 0.4800 1186.85 1186.85 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 38.16 0.1836 0.0154 38.16 38.16 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 38158.08 183.5626 15.4323 38158.08 38158.08 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 445.07 2.1410 0.1800 445.07 445.07 ۰۱:۳۰:۱۴

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1009.01 0.0000 0.0000 1009.17 1008.69 ۴ خرداد
گرم 32.44 0.0000 0.0000 32.45 32.43 ۴ خرداد
کیلوگرم 32440.35 0.0000 0.0000 32445.40 32430.25 ۴ خرداد
تولا 378.38 0.0000 0.0000 378.44 378.26 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.43 0.0000 0.0100 11.43 11.43 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.37 0.0000 0.0003 0.37 0.37 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 367.36 0.0000 0.3215 367.36 367.36 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 4.28 0.0000 0.0038 4.28 4.28 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 632.56 0.0000 0.0000 633.15 631.73 ۴ خرداد
گرم 20.34 0.0000 0.0000 20.36 20.31 ۴ خرداد
کیلوگرم 20337.23 0.0000 0.0000 20356.17 20310.72 ۴ خرداد
تولا 237.21 0.0000 0.0000 237.43 236.90 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1044.76 5.0259 0.4800 1044.76 1044.76 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 33.59 0.1616 0.0154 33.59 33.59 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 33589.89 161.5870 15.4323 33589.89 33589.89 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 391.79 1.8847 0.1800 391.79 391.79 ۰۱:۳۰:۱۴

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4719.58 0.0000 0.0000 4720.32 4718.12 ۴ خرداد
گرم 151.74 0.0000 0.0000 151.76 151.69 ۴ خرداد
کیلوگرم 151738.05 0.0000 0.0000 151761.67 151690.81 ۴ خرداد
تولا 1769.85 0.0000 0.0000 1770.12 1769.29 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.45 0.0000 0.0100 53.45 53.45 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 1.72 0.0000 0.0003 1.72 1.72 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 1718.30 0.0000 0.3215 1718.30 1718.30 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 20.04 0.0000 0.0038 20.04 20.04 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2958.76 0.0000 0.0000 2961.52 2954.91 ۴ خرداد
گرم 95.13 0.0000 0.0000 95.21 95.00 ۴ خرداد
کیلوگرم 95126.36 0.0000 0.0000 95214.93 95002.35 ۴ خرداد
تولا 1109.54 0.0000 0.0000 1110.57 1108.09 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4886.83 23.5085 0.4800 4886.83 4886.83 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 157.12 0.7558 0.0154 157.12 157.12 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 157114.96 755.8146 15.4323 157114.96 157114.96 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 1832.56 8.8157 0.1800 1832.56 1832.56 ۰۱:۳۰:۱۴

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1726.99 0.0000 0.0000 1727.26 1726.46 ۴ خرداد
گرم 55.52 0.0000 0.0000 55.53 55.51 ۴ خرداد
کیلوگرم 55524.10 0.0000 0.0000 55532.74 55506.81 ۴ خرداد
تولا 647.62 0.0000 0.0000 647.72 647.42 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.56 0.0000 0.0100 19.56 19.56 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.63 0.0000 0.0003 0.63 0.63 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 628.76 0.0000 0.3215 628.76 628.76 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 7.33 0.0000 0.0038 7.33 7.33 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1082.67 0.0000 0.0000 1083.68 1081.26 ۴ خرداد
گرم 34.81 0.0000 0.0000 34.84 34.76 ۴ خرداد
کیلوگرم 34808.70 0.0000 0.0000 34841.12 34763.33 ۴ خرداد
تولا 406.00 0.0000 0.0000 406.38 405.47 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1788.19 8.6022 0.4800 1788.19 1788.19 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 57.49 0.2766 0.0154 57.49 57.49 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 57491.62 276.5682 15.4323 57491.62 57491.62 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 670.57 3.2258 0.1800 670.57 670.57 ۰۱:۳۰:۱۴

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8866.63 0.0000 0.0000 8868.01 8863.87 ۴ خرداد
گرم 285.07 0.0000 0.0000 285.11 284.98 ۴ خرداد
کیلوگرم 285068.59 0.0000 0.0000 285112.96 284979.84 ۴ خرداد
تولا 3324.99 0.0000 0.0000 3325.51 3323.95 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100.41 0.0000 0.0100 100.41 100.41 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 3.23 0.0000 0.0003 3.23 3.23 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 3228.15 0.0000 0.3215 3228.15 3228.15 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 37.65 0.0000 0.0038 37.65 37.65 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5558.59 0.0000 0.0000 5563.77 5551.35 ۴ خرداد
گرم 178.71 0.0000 0.0000 178.88 178.48 ۴ خرداد
کیلوگرم 178712.83 0.0000 0.0000 178879.23 178479.87 ۴ خرداد
تولا 2084.47 0.0000 0.0000 2086.42 2081.76 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9180.82 44.1651 0.4800 9180.82 9180.82 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 295.17 1.4199 0.0154 295.17 295.17 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 295170.14 1419.9405 15.4323 295170.14 295170.14 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 3442.81 16.5619 0.1800 3442.81 3442.81 ۰۱:۳۰:۱۴

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140436.29 0.0000 0.0000 140458.15 140392.57 ۴ خرداد
گرم 4515.13 0.0000 0.0000 4515.83 4513.73 ۴ خرداد
کیلوگرم 4515128.23 0.0000 0.0000 4515831.05 4513722.60 ۴ خرداد
تولا 52663.65 0.0000 0.0000 52671.85 52647.25 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1590.32 0.0000 0.0100 1590.32 1590.32 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 51.13 0.0000 0.0003 51.13 51.13 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 51129.78 0.0000 0.3215 51129.78 51129.78 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 596.37 0.0000 0.0038 596.37 596.37 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88041.15 0.0000 0.0000 88123.13 87926.39 ۴ خرداد
گرم 2830.59 0.0000 0.0000 2833.22 2826.90 ۴ خرداد
کیلوگرم 2830586.59 0.0000 0.0000 2833222.15 2826896.81 ۴ خرداد
تولا 33015.46 0.0000 0.0000 33046.20 32972.42 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 145412.72 699.5200 0.4800 145412.72 145412.72 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 4675.13 22.4901 0.0154 4675.13 4675.13 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 4675124.02 22490.0735 15.4323 4675124.02 4675124.02 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 54529.81 262.3202 0.1800 54529.81 54529.81 ۰۱:۳۰:۱۴

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12256.63 0.0000 0.0000 12258.54 12252.82 ۴ خرداد
گرم 394.06 0.0000 0.0000 394.12 393.94 ۴ خرداد
کیلوگرم 394059.57 0.0000 0.0000 394120.91 393936.90 ۴ خرداد
تولا 4596.24 0.0000 0.0000 4596.96 4594.81 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 138.80 0.0000 0.0100 138.80 138.80 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 4.46 0.0000 0.0003 4.46 4.46 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 4462.37 0.0000 0.3215 4462.37 4462.37 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 52.05 0.0000 0.0038 52.05 52.05 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7683.83 0.0000 0.0000 7690.98 7673.81 ۴ خرداد
گرم 247.04 0.0000 0.0000 247.27 246.72 ۴ خرداد
کیلوگرم 247040.55 0.0000 0.0000 247270.56 246718.52 ۴ خرداد
تولا 2881.44 0.0000 0.0000 2884.12 2877.68 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12690.95 61.0509 0.4800 12690.95 12690.95 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 408.02 1.9628 0.0154 408.02 408.02 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 408023.27 1962.8299 15.4323 408023.27 408023.27 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 4759.11 22.8941 0.1800 4759.11 4759.11 ۰۱:۳۰:۱۴

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1287.95 0.0000 0.0000 1288.15 1287.55 ۴ خرداد
گرم 41.41 0.0000 0.0000 41.42 41.40 ۴ خرداد
کیلوگرم 41408.64 0.0000 0.0000 41415.09 41395.75 ۴ خرداد
تولا 482.98 0.0000 0.0000 483.06 482.83 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.58 0.0000 0.0100 14.58 14.58 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.47 0.0000 0.0003 0.47 0.47 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 468.92 0.0000 0.3215 468.92 468.92 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 5.47 0.0000 0.0038 5.47 5.47 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 807.43 0.0000 0.0000 808.19 806.38 ۴ خرداد
گرم 25.96 0.0000 0.0000 25.98 25.93 ۴ خرداد
کیلوگرم 25959.56 0.0000 0.0000 25983.73 25925.72 ۴ خرداد
تولا 302.79 0.0000 0.0000 303.07 302.39 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1333.59 6.4154 0.4800 1333.59 1333.59 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 42.88 0.2063 0.0154 42.88 42.88 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 42875.98 206.2585 15.4323 42875.98 42875.98 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 500.10 2.4058 0.1800 500.10 500.10 ۰۱:۳۰:۱۴

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89144.28 0.0000 0.0000 89158.16 89116.53 ۴ خرداد
گرم 2866.06 0.0000 0.0000 2866.50 2865.16 ۴ خرداد
کیلوگرم 2866053.04 0.0000 0.0000 2866499.16 2865160.79 ۴ خرداد
تولا 33429.13 0.0000 0.0000 33434.33 33418.72 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1009.48 0.0000 0.0100 1009.48 1009.48 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 32.46 0.0000 0.0003 32.46 32.46 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 32455.48 0.0000 0.3215 32455.48 32455.48 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 378.55 0.0000 0.0038 378.55 378.55 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 55885.59 0.0000 0.0000 55937.63 55812.74 ۴ خرداد
گرم 1796.76 0.0000 0.0000 1798.44 1794.42 ۴ خرداد
کیلوگرم 1796762.10 0.0000 0.0000 1798435.06 1794419.95 ۴ خرداد
تولا 20957.11 0.0000 0.0000 20976.62 20929.79 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 92303.15 444.0320 0.4800 92303.15 92303.15 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 2967.62 14.2760 0.0154 2967.62 2967.62 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 2967613.03 14275.9497 15.4323 2967613.03 2967613.03 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 34613.71 166.5121 0.1800 34613.71 34613.71 ۰۱:۳۰:۱۴

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10084.94 0.0000 0.0000 10086.51 10081.81 ۴ خرداد
گرم 324.24 0.0000 0.0000 324.29 324.14 ۴ خرداد
کیلوگرم 324238.26 0.0000 0.0000 324288.73 324137.32 ۴ خرداد
تولا 3781.86 0.0000 0.0000 3782.45 3780.68 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.20 0.0000 0.0100 114.20 114.20 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 3.67 0.0000 0.0003 3.67 3.67 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 3671.71 0.0000 0.3215 3671.71 3671.71 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 42.83 0.0000 0.0038 42.83 42.83 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6322.37 0.0000 0.0000 6328.26 6314.13 ۴ خرداد
گرم 203.27 0.0000 0.0000 203.46 203.00 ۴ خرداد
کیلوگرم 203268.75 0.0000 0.0000 203458.01 203003.78 ۴ خرداد
تولا 2370.89 0.0000 0.0000 2373.10 2367.80 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10442.31 50.2336 0.4800 10442.31 10442.31 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 335.73 1.6150 0.0154 335.73 335.73 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 335727.80 1615.0465 15.4323 335727.80 335727.80 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 3915.87 18.8376 0.1800 3915.87 3915.87 ۰۱:۳۰:۱۴

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1853.55 0.0000 0.0000 1853.84 1852.98 ۴ خرداد
گرم 59.59 0.0000 0.0000 59.60 59.57 ۴ خرداد
کیلوگرم 59593.08 0.0000 0.0000 59602.36 59574.53 ۴ خرداد
تولا 695.08 0.0000 0.0000 695.19 694.87 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.99 0.0000 0.0100 20.99 20.99 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.67 0.0000 0.0003 0.67 0.67 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 674.84 0.0000 0.3215 674.84 674.84 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 7.87 0.0000 0.0038 7.87 7.87 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1162.01 0.0000 0.0000 1163.10 1160.50 ۴ خرداد
گرم 37.36 0.0000 0.0000 37.39 37.31 ۴ خرداد
کیلوگرم 37359.60 0.0000 0.0000 37394.38 37310.90 ۴ خرداد
تولا 435.76 0.0000 0.0000 436.16 435.19 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1919.24 9.2326 0.4800 1919.24 1919.24 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 61.70 0.2968 0.0154 61.70 61.70 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 61704.79 296.8360 15.4323 61704.79 61704.79 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 719.71 3.4622 0.1800 719.71 719.71 ۰۱:۳۰:۱۴

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7819.08 0.0000 0.0000 7820.29 7816.64 ۴ خرداد
گرم 251.39 0.0000 0.0000 251.43 251.31 ۴ خرداد
کیلوگرم 251388.96 0.0000 0.0000 251428.09 251310.69 ۴ خرداد
تولا 2932.16 0.0000 0.0000 2932.61 2931.24 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88.54 0.0000 0.0100 88.54 88.54 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 2.85 0.0000 0.0003 2.85 2.85 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 2846.75 0.0000 0.3215 2846.75 2846.75 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 33.20 0.0000 0.0038 33.20 33.20 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4901.87 0.0000 0.0000 4906.43 4895.48 ۴ خرداد
گرم 157.60 0.0000 0.0000 157.75 157.39 ۴ خرداد
کیلوگرم 157598.67 0.0000 0.0000 157745.41 157393.23 ۴ خرداد
تولا 1838.20 0.0000 0.0000 1839.91 1835.81 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8096.15 38.9472 0.4800 8096.15 8096.15 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 260.30 1.2522 0.0154 260.30 260.30 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 260297.05 1252.1806 15.4323 260297.05 260297.05 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 3036.06 14.6052 0.1800 3036.06 3036.06 ۰۱:۳۰:۱۴

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 390.47 0.0000 0.0000 390.53 390.35 ۴ خرداد
گرم 12.55 0.0000 0.0000 12.56 12.55 ۴ خرداد
کیلوگرم 12553.96 0.0000 0.0000 12555.91 12550.05 ۴ خرداد
تولا 146.43 0.0000 0.0000 146.45 146.38 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.42 0.0000 0.0100 4.42 4.42 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.14 0.0000 0.0003 0.14 0.14 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 142.16 0.0000 0.3215 142.16 142.16 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 1.66 0.0000 0.0038 1.66 1.66 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 244.79 0.0000 0.0000 245.02 244.47 ۴ خرداد
گرم 7.87 0.0000 0.0000 7.88 7.86 ۴ خرداد
کیلوگرم 7870.22 0.0000 0.0000 7877.55 7859.96 ۴ خرداد
تولا 91.80 0.0000 0.0000 91.88 91.68 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 404.31 1.9450 0.4800 404.31 404.31 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 13.00 0.0625 0.0154 13.00 13.00 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 12998.81 62.5319 15.4323 12998.81 12998.81 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 151.62 0.7294 0.1800 151.62 151.62 ۰۱:۳۰:۱۴

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5383.61 0.0000 0.0000 5384.44 5381.93 ۴ خرداد
گرم 173.09 0.0000 0.0000 173.11 173.03 ۴ خرداد
کیلوگرم 173086.80 0.0000 0.0000 173113.74 173032.92 ۴ خرداد
تولا 2018.85 0.0000 0.0000 2019.17 2018.22 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.96 0.0000 0.0100 60.96 60.96 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 1.96 0.0000 0.0003 1.96 1.96 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 1960.05 0.0000 0.3215 1960.05 1960.05 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 22.86 0.0000 0.0038 22.86 22.86 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3375.05 0.0000 0.0000 3378.19 3370.65 ۴ خرداد
گرم 108.51 0.0000 0.0000 108.61 108.37 ۴ خرداد
کیلوگرم 108510.14 0.0000 0.0000 108611.17 108368.69 ۴ خرداد
تولا 1265.64 0.0000 0.0000 1266.82 1263.99 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5574.38 26.8160 0.4800 5574.38 5574.38 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 179.22 0.8622 0.0154 179.22 179.22 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 179220.22 862.1538 15.4323 179220.22 179220.22 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 2090.39 10.0560 0.1800 2090.39 2090.39 ۰۱:۳۰:۱۴

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11170.02 0.0000 0.0000 11171.76 11166.54 ۴ خرداد
گرم 359.12 0.0000 0.0000 359.18 359.01 ۴ خرداد
کیلوگرم 359124.13 0.0000 0.0000 359180.03 359012.33 ۴ خرداد
تولا 4188.76 0.0000 0.0000 4189.41 4187.46 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.49 0.0000 0.0100 126.49 126.49 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 4.07 0.0000 0.0003 4.07 4.07 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 4066.76 0.0000 0.3215 4066.76 4066.76 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 47.43 0.0000 0.0038 47.43 47.43 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7002.61 0.0000 0.0000 7009.13 6993.49 ۴ خرداد
گرم 225.14 0.0000 0.0000 225.35 224.85 ۴ خرداد
کیلوگرم 225139.11 0.0000 0.0000 225348.73 224845.63 ۴ خرداد
تولا 2625.98 0.0000 0.0000 2628.43 2622.56 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11565.83 55.6384 0.4800 11565.83 11565.83 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 371.85 1.7888 0.0154 371.85 371.85 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 371849.87 1788.8148 15.4323 371849.87 371849.87 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 4337.19 20.8644 0.1800 4337.19 4337.19 ۰۱:۳۰:۱۴

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 196585.11 0.0000 0.0000 196615.71 196523.91 ۴ خرداد
گرم 6320.36 0.0000 0.0000 6321.34 6318.39 ۴ خرداد
کیلوگرم 6320353.34 0.0000 0.0000 6321337.15 6318385.71 ۴ خرداد
تولا 73719.47 0.0000 0.0000 73730.95 73696.52 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2226.15 0.0000 0.0100 2226.15 2226.15 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 71.57 0.0000 0.0003 71.57 71.57 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 71572.33 0.0000 0.3215 71572.33 71572.33 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 834.81 0.0000 0.0038 834.81 834.81 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123241.50 0.0000 0.0000 123356.25 123080.85 ۴ خرداد
گرم 3962.31 0.0000 0.0000 3966.00 3957.14 ۴ خرداد
کیلوگرم 3962303.28 0.0000 0.0000 3965992.57 3957138.26 ۴ خرداد
تولا 46215.60 0.0000 0.0000 46258.63 46155.35 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 203551.20 979.2000 0.4800 203551.20 203551.20 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 6544.32 31.4820 0.0154 6544.32 6544.32 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 6544318.16 31481.9876 15.4323 6544318.16 6544318.16 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 76331.76 367.2003 0.1800 76331.76 76331.76 ۰۱:۳۰:۱۴

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4678.85 0.0000 0.0000 4679.58 4677.40 ۴ خرداد
گرم 150.43 0.0000 0.0000 150.45 150.38 ۴ خرداد
کیلوگرم 150428.54 0.0000 0.0000 150451.96 150381.71 ۴ خرداد
تولا 1754.57 0.0000 0.0000 1754.84 1754.03 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52.98 0.0000 0.0100 52.98 52.98 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 1.70 0.0000 0.0003 1.70 1.70 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 1703.47 0.0000 0.3215 1703.47 1703.47 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 19.87 0.0000 0.0038 19.87 19.87 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2933.23 0.0000 0.0000 2935.96 2929.40 ۴ خرداد
گرم 94.31 0.0000 0.0000 94.39 94.18 ۴ خرداد
کیلوگرم 94305.41 0.0000 0.0000 94393.22 94182.48 ۴ خرداد
تولا 1099.96 0.0000 0.0000 1100.99 1098.53 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4844.65 23.3056 0.4800 4844.65 4844.65 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 155.76 0.7493 0.0154 155.76 155.76 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 155759.05 749.2919 15.4323 155759.05 155759.05 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 1816.75 8.7396 0.1800 1816.75 1816.75 ۰۱:۳۰:۱۴

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82849.57 0.0000 0.0000 82862.47 82823.78 ۴ خرداد
گرم 2663.68 0.0000 0.0000 2664.09 2662.85 ۴ خرداد
کیلوگرم 2663673.67 0.0000 0.0000 2664088.29 2662844.43 ۴ خرداد
تولا 31068.61 0.0000 0.0000 31073.45 31058.94 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 938.20 0.0000 0.0100 938.20 938.20 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 30.16 0.0000 0.0003 30.16 30.16 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 30163.71 0.0000 0.3215 30163.71 30163.71 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 351.82 0.0000 0.0038 351.82 351.82 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 51939.36 0.0000 0.0000 51987.73 51871.66 ۴ خرداد
گرم 1669.89 0.0000 0.0000 1671.44 1667.71 ۴ خرداد
کیلوگرم 1669888.11 0.0000 0.0000 1671442.94 1667711.35 ۴ خرداد
تولا 19477.28 0.0000 0.0000 19495.41 19451.89 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 85785.39 412.6778 0.4800 85785.39 85785.39 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 2758.06 13.2679 0.0154 2758.06 2758.06 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 2758062.26 13267.8882 15.4323 2758062.26 2758062.26 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 32169.54 154.7543 0.1800 32169.54 32169.54 ۰۱:۳۰:۱۴

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4818.78 0.0000 0.0000 4819.53 4817.28 ۴ خرداد
گرم 154.93 0.0000 0.0000 154.95 154.88 ۴ خرداد
کیلوگرم 154927.14 0.0000 0.0000 154951.26 154878.91 ۴ خرداد
تولا 1807.04 0.0000 0.0000 1807.32 1806.48 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 54.57 0.0000 0.0100 54.57 54.57 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 1.75 0.0000 0.0003 1.75 1.75 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 1754.41 0.0000 0.3215 1754.41 1754.41 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 20.46 0.0000 0.0038 20.46 20.46 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3020.95 0.0000 0.0000 3023.76 3017.01 ۴ خرداد
گرم 97.13 0.0000 0.0000 97.22 97.00 ۴ خرداد
کیلوگرم 97125.64 0.0000 0.0000 97216.07 96999.03 ۴ خرداد
تولا 1132.86 0.0000 0.0000 1133.91 1131.38 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4989.53 24.0026 0.4800 4989.53 4989.53 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 160.42 0.7717 0.0154 160.42 160.42 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 160417.06 771.6996 15.4323 160417.06 160417.06 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 1871.08 9.0010 0.1800 1871.08 1871.08 ۰۱:۳۰:۱۴

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1767.34 0.0000 0.0000 1767.61 1766.79 ۴ خرداد
گرم 56.82 0.0000 0.0000 56.83 56.80 ۴ خرداد
کیلوگرم 56821.22 0.0000 0.0000 56830.06 56803.53 ۴ خرداد
تولا 662.75 0.0000 0.0000 662.86 662.55 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.01 0.0000 0.0100 20.01 20.01 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 0.64 0.0000 0.0003 0.64 0.64 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 643.45 0.0000 0.3215 643.45 643.45 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 7.51 0.0000 0.0038 7.51 7.51 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1107.97 0.0000 0.0000 1109.00 1106.52 ۴ خرداد
گرم 35.62 0.0000 0.0000 35.66 35.58 ۴ خرداد
کیلوگرم 35621.88 0.0000 0.0000 35655.05 35575.45 ۴ خرداد
تولا 415.49 0.0000 0.0000 415.87 414.95 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1829.97 8.8032 0.4800 1829.97 1829.97 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 58.83 0.2830 0.0154 58.83 58.83 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 58834.70 283.0292 15.4323 58834.70 58834.70 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 686.24 3.3012 0.1800 686.24 686.24 ۰۱:۳۰:۱۴

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8561.22 0.0000 0.0000 8562.55 8558.55 ۴ خرداد
گرم 275.25 0.0000 0.0000 275.29 275.16 ۴ خرداد
کیلوگرم 275249.32 0.0000 0.0000 275292.17 275163.63 ۴ خرداد
تولا 3210.46 0.0000 0.0000 3210.96 3209.46 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96.95 0.0000 0.0100 96.95 96.95 ۰۱:۳۰:۰۹
گرم 3.12 0.0000 0.0003 3.12 3.12 ۰۱:۳۰:۰۹
کیلوگرم 3116.95 0.0000 0.3215 3116.95 3116.95 ۰۱:۳۰:۰۹
تولا 36.36 0.0000 0.0038 36.36 36.36 ۰۱:۳۰:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5367.13 0.0000 0.0000 5372.12 5360.13 ۴ خرداد
گرم 172.56 0.0000 0.0000 172.72 172.33 ۴ خرداد
کیلوگرم 172557.01 0.0000 0.0000 172717.68 172332.08 ۴ خرداد
تولا 2012.67 0.0000 0.0000 2014.55 2010.05 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8864.59 42.6438 0.4800 8864.59 8864.59 ۰۱:۳۰:۱۴
گرم 285.00 1.3710 0.0154 285.00 285.00 ۰۱:۳۰:۱۴
کیلوگرم 285002.92 1371.0303 15.4323 285002.92 285002.92 ۰۱:۳۰:۱۴
تولا 3324.22 15.9915 0.1800 3324.22 3324.22 ۰۱:۳۰:۱۴
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.41 1.60 0.98 0.05 21.77 19.30 8.62 0.45