صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1256.00 1.0000 0.0800 1257.10 1254.40 ۶:۰۴
گرم 40.38 0.0322 0.0026 40.42 40.33 ۶:۰۴
کیلوگرم 40381.31 32.1507 2.5721 40416.67 40329.87 ۶:۰۴
تولا 471.00 0.3750 0.0300 471.41 470.40 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.22 0.0100 0.0600 17.23 17.18 ۶:۰۱
گرم 0.55 0.0003 0.0019 0.55 0.55 ۶:۰۱
کیلوگرم 553.64 0.3215 1.9290 553.96 552.35 ۶:۰۱
تولا 6.46 0.0038 0.0225 6.46 6.44 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 952.00 1.0000 0.1100 953.00 951.00 ۶:۰۱
گرم 30.61 0.0322 0.0035 30.64 30.58 ۶:۰۱
کیلوگرم 30607.49 32.1507 3.5366 30639.64 30575.34 ۶:۰۱
تولا 357.00 0.3750 0.0413 357.38 356.63 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 772.00 0.0000 0.0000 775.00 771.00 ۶:۰۲
گرم 24.82 0.0000 0.0000 24.92 24.79 ۶:۰۲
کیلوگرم 24820.36 0.0000 0.0000 24916.81 24788.21 ۶:۰۲
تولا 289.50 0.0000 0.0000 290.63 289.13 ۶:۰۲

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1118.09 0.8902 0.0800 1119.07 1116.67 ۶:۰۴
گرم 35.95 0.0286 0.0026 35.98 35.90 ۶:۰۴
کیلوگرم 35947.44 28.6206 2.5721 35978.92 35901.65 ۶:۰۴
تولا 419.28 0.3338 0.0300 419.65 418.75 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.33 0.0089 0.0600 15.34 15.29 ۶:۰۱
گرم 0.49 0.0003 0.0019 0.49 0.49 ۶:۰۱
کیلوگرم 492.85 0.2862 1.9290 493.13 491.70 ۶:۰۱
تولا 5.75 0.0033 0.0225 5.75 5.74 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 847.47 0.8902 0.1100 848.36 846.58 ۶:۰۱
گرم 27.25 0.0286 0.0035 27.28 27.22 ۶:۰۱
کیلوگرم 27246.79 28.6206 3.5366 27275.41 27218.17 ۶:۰۱
تولا 317.80 0.3338 0.0413 318.14 317.47 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 687.23 0.0000 0.0000 689.91 686.34 ۶:۰۲
گرم 22.10 0.0000 0.0000 22.18 22.07 ۶:۰۲
کیلوگرم 22095.08 0.0000 0.0000 22180.94 22066.46 ۶:۰۲
تولا 257.71 0.0000 0.0000 258.71 257.38 ۶:۰۲

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 941.75 0.7498 0.0800 942.57 940.55 ۶:۰۴
گرم 30.28 0.0241 0.0026 30.30 30.24 ۶:۰۴
کیلوگرم 30277.90 24.1066 2.5721 30304.42 30239.33 ۶:۰۴
تولا 353.16 0.2812 0.0300 353.47 352.71 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.91 0.0075 0.0600 12.92 12.88 ۶:۰۱
گرم 0.42 0.0002 0.0019 0.42 0.41 ۶:۰۱
کیلوگرم 415.12 0.2411 1.9290 415.36 414.15 ۶:۰۱
تولا 4.84 0.0028 0.0225 4.84 4.83 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 713.81 0.7498 0.1100 714.56 713.06 ۶:۰۱
گرم 22.95 0.0241 0.0035 22.97 22.93 ۶:۰۱
کیلوگرم 22949.49 24.1066 3.5366 22973.60 22925.39 ۶:۰۱
تولا 267.68 0.2812 0.0413 267.96 267.40 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 578.85 0.0000 0.0000 581.10 578.10 ۶:۰۲
گرم 18.61 0.0000 0.0000 18.68 18.59 ۶:۰۲
کیلوگرم 18610.30 0.0000 0.0000 18682.62 18586.20 ۶:۰۲
تولا 217.07 0.0000 0.0000 217.91 216.79 ۶:۰۲

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 45758.59 36.4320 0.0800 45798.67 45700.30 ۶:۰۴
گرم 1471.17 1.1713 0.0026 1472.46 1469.30 ۶:۰۴
کیلوگرم 1471171.80 1171.3151 2.5721 1472460.24 1469297.69 ۶:۰۴
تولا 17159.48 13.6620 0.0300 17174.51 17137.63 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 627.36 0.3643 0.0600 627.72 625.90 ۶:۰۱
گرم 20.17 0.0117 0.0019 20.18 20.12 ۶:۰۱
کیلوگرم 20170.05 11.7132 1.9290 20181.76 20123.19 ۶:۰۱
تولا 235.26 0.1366 0.0225 235.40 234.71 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 34683.26 36.4320 0.1100 34719.70 34646.83 ۶:۰۱
گرم 1115.09 1.1713 0.0035 1116.26 1113.92 ۶:۰۱
کیلوگرم 1115092.00 1171.3151 3.5366 1116263.31 1113920.68 ۶:۰۱
تولا 13006.23 13.6620 0.0413 13019.90 12992.57 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 28125.50 0.0000 0.0000 28234.80 28089.07 ۶:۰۲
گرم 904.26 0.0000 0.0000 907.77 903.08 ۶:۰۲
کیلوگرم 904255.28 0.0000 0.0000 907769.22 903083.96 ۶:۰۲
تولا 10547.07 0.0000 0.0000 10588.06 10533.41 ۶:۰۲

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1638.83 1.3048 0.0800 1640.26 1636.74 ۶:۰۴
گرم 52.69 0.0420 0.0026 52.74 52.62 ۶:۰۴
کیلوگرم 52689.53 41.9503 2.5721 52735.68 52622.41 ۶:۰۴
تولا 614.56 0.4893 0.0300 615.10 613.78 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.47 0.0130 0.0600 22.48 22.42 ۶:۰۱
گرم 0.72 0.0004 0.0019 0.72 0.72 ۶:۰۱
کیلوگرم 722.38 0.4195 1.9290 722.80 720.71 ۶:۰۱
تولا 8.43 0.0049 0.0225 8.43 8.41 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1242.17 1.3048 0.1100 1243.47 1240.86 ۶:۰۱
گرم 39.94 0.0420 0.0035 39.98 39.89 ۶:۰۱
کیلوگرم 39936.65 41.9503 3.5366 39978.60 39894.70 ۶:۰۱
تولا 465.81 0.4893 0.0413 466.30 465.32 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1007.31 0.0000 0.0000 1011.22 1006.00 ۶:۰۲
گرم 32.39 0.0000 0.0000 32.51 32.34 ۶:۰۲
کیلوگرم 32385.60 0.0000 0.0000 32511.45 32343.65 ۶:۰۲
تولا 377.74 0.0000 0.0000 379.21 377.25 ۶:۰۲

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8389.45 6.6795 0.0800 8396.80 8378.76 ۶:۰۴
گرم 269.73 0.2148 0.0026 269.96 269.38 ۶:۰۴
کیلوگرم 269726.94 214.7508 2.5721 269963.17 269383.34 ۶:۰۴
تولا 3146.05 2.5048 0.0300 3148.80 3142.04 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 115.02 0.0668 0.0600 115.09 114.75 ۶:۰۱
گرم 3.70 0.0021 0.0019 3.70 3.69 ۶:۰۱
کیلوگرم 3698.01 2.1475 1.9290 3700.16 3689.42 ۶:۰۱
تولا 43.13 0.0250 0.0225 43.16 43.03 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6358.88 6.6795 0.1100 6365.56 6352.20 ۶:۰۱
گرم 204.44 0.2148 0.0035 204.66 204.23 ۶:۰۱
کیلوگرم 204442.72 214.7508 3.5366 204657.47 204227.96 ۶:۰۱
تولا 2384.58 2.5048 0.0413 2387.09 2382.08 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5156.57 0.0000 0.0000 5176.61 5149.89 ۶:۰۲
گرم 165.79 0.0000 0.0000 166.43 165.57 ۶:۰۲
کیلوگرم 165787.58 0.0000 0.0000 166431.83 165572.83 ۶:۰۲
تولا 1933.72 0.0000 0.0000 1941.23 1931.21 ۶:۰۲

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 127885.92 101.8200 0.0800 127997.92 127723.01 ۶:۰۴
گرم 4111.63 3.2736 0.0026 4115.23 4106.39 ۶:۰۴
کیلوگرم 4111624.74 3273.5866 2.5721 4115225.68 4106387.00 ۶:۰۴
تولا 47957.26 38.1825 0.0300 47999.26 47896.16 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1753.34 1.0182 0.0600 1754.36 1749.27 ۶:۰۱
گرم 56.37 0.0327 0.0019 56.40 56.24 ۶:۰۱
کیلوگرم 56371.16 32.7359 1.9290 56403.90 56240.22 ۶:۰۱
تولا 657.50 0.3818 0.0225 657.88 655.98 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 96932.64 101.8200 0.1100 97034.46 96830.82 ۶:۰۱
گرم 3116.46 3.2736 0.0035 3119.73 3113.18 ۶:۰۱
کیلوگرم 3116454.42 3273.5866 3.5366 3119728.00 3113180.83 ۶:۰۱
تولا 36349.77 38.1825 0.0413 36387.95 36311.58 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 78605.04 0.0000 0.0000 78910.50 78503.22 ۶:۰۲
گرم 2527.21 0.0000 0.0000 2537.03 2523.94 ۶:۰۲
کیلوگرم 2527208.84 0.0000 0.0000 2537029.59 2523935.25 ۶:۰۲
تولا 29476.91 0.0000 0.0000 29591.46 29438.73 ۶:۰۲

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10656.78 8.4847 0.0800 10666.12 10643.21 ۶:۰۴
گرم 342.62 0.2728 0.0026 342.92 342.19 ۶:۰۴
کیلوگرم 342623.28 272.7892 2.5721 342923.35 342186.82 ۶:۰۴
تولا 3996.30 3.1818 0.0300 3999.80 3991.21 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 146.11 0.0848 0.0600 146.19 145.77 ۶:۰۱
گرم 4.70 0.0027 0.0019 4.70 4.69 ۶:۰۱
کیلوگرم 4697.43 2.7279 1.9290 4700.16 4686.52 ۶:۰۱
تولا 54.79 0.0318 0.0225 54.82 54.66 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8077.43 8.4847 0.1100 8085.92 8068.95 ۶:۰۱
گرم 259.70 0.2728 0.0035 259.97 259.42 ۶:۰۱
کیلوگرم 259695.35 272.7892 3.5366 259968.14 259422.56 ۶:۰۱
تولا 3029.04 3.1818 0.0413 3032.22 3025.86 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6550.19 0.0000 0.0000 6575.64 6541.70 ۶:۰۲
گرم 210.59 0.0000 0.0000 211.41 210.32 ۶:۰۲
کیلوگرم 210593.29 0.0000 0.0000 211411.66 210320.50 ۶:۰۲
تولا 2456.32 0.0000 0.0000 2465.87 2453.14 ۶:۰۲

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12236.08 9.7421 0.0800 12246.79 12220.49 ۶:۰۴
گرم 393.40 0.3132 0.0026 393.74 392.90 ۶:۰۴
کیلوگرم 393398.74 313.2156 2.5721 393743.27 392897.59 ۶:۰۴
تولا 4588.53 3.6533 0.0300 4592.55 4582.69 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 167.76 0.0974 0.0600 167.86 167.37 ۶:۰۱
گرم 5.39 0.0031 0.0019 5.40 5.38 ۶:۰۱
کیلوگرم 5393.57 3.1322 1.9290 5396.70 5381.04 ۶:۰۱
تولا 62.91 0.0365 0.0225 62.95 62.76 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9274.48 9.7421 0.1100 9284.22 9264.74 ۶:۰۱
گرم 298.18 0.3132 0.0035 298.49 297.87 ۶:۰۱
کیلوگرم 298181.21 313.2156 3.5366 298494.42 297867.99 ۶:۰۱
تولا 3477.93 3.6533 0.0413 3481.59 3474.28 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7520.90 0.0000 0.0000 7550.13 7511.16 ۶:۰۲
گرم 241.80 0.0000 0.0000 242.74 241.49 ۶:۰۲
کیلوگرم 241802.41 0.0000 0.0000 242742.05 241489.19 ۶:۰۲
تولا 2820.34 0.0000 0.0000 2831.30 2816.69 ۶:۰۲

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 83804.09 66.7230 0.0800 83877.48 83697.33 ۶:۰۴
گرم 2694.36 2.1452 0.0026 2696.72 2690.93 ۶:۰۴
کیلوگرم 2694361.98 2145.1927 2.5721 2696721.70 2690929.68 ۶:۰۴
تولا 31426.56 25.0211 0.0300 31454.08 31386.52 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1148.97 0.6672 0.0600 1149.64 1146.30 ۶:۰۱
گرم 36.94 0.0215 0.0019 36.96 36.85 ۶:۰۱
کیلوگرم 36940.22 21.4519 1.9290 36961.67 36854.41 ۶:۰۱
تولا 430.86 0.2502 0.0225 431.11 429.86 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63520.30 66.7230 0.1100 63587.02 63453.57 ۶:۰۱
گرم 2042.22 2.1452 0.0035 2044.37 2040.08 ۶:۰۱
کیلوگرم 2042223.42 2145.1927 3.5366 2044368.61 2040078.22 ۶:۰۱
تولا 23820.13 25.0211 0.0413 23845.15 23795.11 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 51510.16 0.0000 0.0000 51710.33 51443.43 ۶:۰۲
گرم 1656.09 0.0000 0.0000 1662.53 1653.94 ۶:۰۲
کیلوگرم 1656088.74 0.0000 0.0000 1662524.31 1653943.54 ۶:۰۲
تولا 19316.32 0.0000 0.0000 19391.39 19291.30 ۶:۰۲

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9742.04 7.7564 0.0800 9750.57 9729.63 ۶:۰۴
گرم 313.21 0.2494 0.0026 313.49 312.81 ۶:۰۴
کیلوگرم 313213.57 249.3739 2.5721 313487.89 312814.58 ۶:۰۴
تولا 3653.27 2.9087 0.0300 3656.47 3648.61 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 133.57 0.0776 0.0600 133.64 133.25 ۶:۰۱
گرم 4.29 0.0025 0.0019 4.30 4.28 ۶:۰۱
کیلوگرم 4294.22 2.4937 1.9290 4296.71 4284.24 ۶:۰۱
تولا 50.09 0.0291 0.0225 50.12 49.97 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7384.09 7.7564 0.1100 7391.85 7376.34 ۶:۰۱
گرم 237.40 0.2494 0.0035 237.65 237.15 ۶:۰۱
کیلوگرم 237403.92 249.3739 3.5366 237653.29 237154.55 ۶:۰۱
تولا 2769.04 2.9087 0.0413 2771.95 2766.13 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5987.94 0.0000 0.0000 6011.21 5980.18 ۶:۰۲
گرم 192.52 0.0000 0.0000 193.26 192.27 ۶:۰۲
کیلوگرم 192516.62 0.0000 0.0000 193264.75 192267.25 ۶:۰۲
تولا 2245.48 0.0000 0.0000 2254.21 2242.57 ۶:۰۲

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16470.56 13.1135 0.0800 16484.98 16449.57 ۶:۰۴
گرم 529.54 0.4216 0.0026 530.00 528.87 ۶:۰۴
کیلوگرم 529540.28 421.6085 2.5721 530004.05 528865.70 ۶:۰۴
تولا 6176.46 4.9176 0.0300 6181.87 6168.59 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 225.81 0.1311 0.0600 225.95 225.29 ۶:۰۱
گرم 7.26 0.0042 0.0019 7.26 7.24 ۶:۰۱
کیلوگرم 7260.10 4.2161 1.9290 7264.31 7243.23 ۶:۰۱
تولا 84.68 0.0492 0.0225 84.73 84.48 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12484.05 13.1135 0.1100 12497.17 12470.94 ۶:۰۱
گرم 401.37 0.4216 0.0035 401.79 400.95 ۶:۰۱
کیلوگرم 401371.29 421.6085 3.5366 401792.90 400949.68 ۶:۰۱
تولا 4681.52 4.9176 0.0413 4686.44 4676.61 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10123.62 0.0000 0.0000 10162.96 10110.51 ۶:۰۲
گرم 325.48 0.0000 0.0000 326.75 325.06 ۶:۰۲
کیلوگرم 325481.76 0.0000 0.0000 326746.59 325060.15 ۶:۰۲
تولا 3796.36 0.0000 0.0000 3811.11 3791.44 ۶:۰۲

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3723.79 2.9648 0.0800 3727.05 3719.05 ۶:۰۴
گرم 119.72 0.0953 0.0026 119.83 119.57 ۶:۰۴
کیلوگرم 119722.50 95.3205 2.5721 119827.35 119569.99 ۶:۰۴
تولا 1396.42 1.1118 0.0300 1397.64 1394.64 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 51.05 0.0296 0.0600 51.08 50.94 ۶:۰۱
گرم 1.64 0.0010 0.0019 1.64 1.64 ۶:۰۱
کیلوگرم 1641.42 0.9532 1.9290 1642.37 1637.61 ۶:۰۱
تولا 19.15 0.0111 0.0225 19.16 19.10 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2822.49 2.9648 0.1100 2825.45 2819.52 ۶:۰۱
گرم 90.75 0.0953 0.0035 90.84 90.65 ۶:۰۱
کیلوگرم 90745.08 95.3205 3.5366 90840.40 90649.76 ۶:۰۱
تولا 1058.43 1.1118 0.0413 1059.55 1057.32 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2288.83 0.0000 0.0000 2297.72 2285.86 ۶:۰۲
گرم 73.59 0.0000 0.0000 73.87 73.49 ۶:۰۲
کیلوگرم 73587.40 0.0000 0.0000 73873.36 73492.08 ۶:۰۲
تولا 858.31 0.0000 0.0000 861.65 857.20 ۶:۰۲

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 378.06 0.3010 0.0800 378.39 377.57 ۶:۰۴
گرم 12.15 0.0097 0.0026 12.17 12.14 ۶:۰۴
کیلوگرم 12154.77 9.6774 2.5721 12165.42 12139.29 ۶:۰۴
تولا 141.77 0.1129 0.0300 141.90 141.59 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.18 0.0030 0.0600 5.19 5.17 ۶:۰۱
گرم 0.17 0.0001 0.0019 0.17 0.17 ۶:۰۱
کیلوگرم 166.64 0.0968 1.9290 166.74 166.26 ۶:۰۱
تولا 1.94 0.0011 0.0225 1.94 1.94 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 286.55 0.3010 0.1100 286.85 286.25 ۶:۰۱
گرم 9.21 0.0097 0.0035 9.22 9.20 ۶:۰۱
کیلوگرم 9212.85 9.6774 3.5366 9222.53 9203.18 ۶:۰۱
تولا 107.46 0.1129 0.0413 107.57 107.34 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 232.37 0.0000 0.0000 233.28 232.07 ۶:۰۲
گرم 7.47 0.0000 0.0000 7.50 7.46 ۶:۰۲
کیلوگرم 7470.93 0.0000 0.0000 7499.96 7461.25 ۶:۰۲
تولا 87.14 0.0000 0.0000 87.48 87.03 ۶:۰۲

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5137.92 4.0907 0.0800 5142.42 5131.37 ۶:۰۴
گرم 165.19 0.1315 0.0026 165.33 164.98 ۶:۰۴
کیلوگرم 165187.81 131.5190 2.5721 165332.49 164977.38 ۶:۰۴
تولا 1926.72 1.5340 0.0300 1928.41 1924.27 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 70.44 0.0409 0.0600 70.48 70.28 ۶:۰۱
گرم 2.26 0.0013 0.0019 2.27 2.26 ۶:۰۱
کیلوگرم 2264.76 1.3152 1.9290 2266.07 2259.50 ۶:۰۱
تولا 26.42 0.0153 0.0225 26.43 26.35 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3894.35 4.0907 0.1100 3898.44 3890.26 ۶:۰۱
گرم 125.21 0.1315 0.0035 125.34 125.07 ۶:۰۱
کیلوگرم 125206.05 131.5190 3.5366 125337.57 125074.53 ۶:۰۱
تولا 1460.38 1.5340 0.0413 1461.91 1458.85 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3158.02 0.0000 0.0000 3170.29 3153.93 ۶:۰۲
گرم 101.53 0.0000 0.0000 101.93 101.40 ۶:۰۲
کیلوگرم 101532.64 0.0000 0.0000 101927.19 101401.12 ۶:۰۲
تولا 1184.26 0.0000 0.0000 1188.86 1182.72 ۶:۰۲

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10325.95 8.2213 0.0800 10335.00 10312.80 ۶:۰۴
گرم 331.99 0.2643 0.0026 332.28 331.56 ۶:۰۴
کیلوگرم 331986.84 264.3207 2.5721 332277.60 331563.93 ۶:۰۴
تولا 3872.24 3.0830 0.0300 3875.63 3867.30 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 141.57 0.0822 0.0600 141.65 141.24 ۶:۰۱
گرم 4.55 0.0026 0.0019 4.55 4.54 ۶:۰۱
کیلوگرم 4551.60 2.6432 1.9290 4554.25 4541.03 ۶:۰۱
تولا 53.09 0.0308 0.0225 53.12 52.97 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7826.68 8.2213 0.1100 7834.90 7818.46 ۶:۰۱
گرم 251.63 0.2643 0.0035 251.90 251.37 ۶:۰۱
کیلوگرم 251633.34 264.3207 3.5366 251897.66 251369.02 ۶:۰۱
تولا 2935.01 3.0830 0.0413 2938.09 2931.92 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6346.84 0.0000 0.0000 6371.51 6338.62 ۶:۰۲
گرم 204.06 0.0000 0.0000 204.85 203.79 ۶:۰۲
کیلوگرم 204055.61 0.0000 0.0000 204848.57 203791.29 ۶:۰۲
تولا 2380.07 0.0000 0.0000 2389.32 2376.99 ۶:۰۲

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 43762.81 34.8430 0.0800 43801.14 43707.06 ۶:۰۴
گرم 1407.01 1.1202 0.0026 1408.24 1405.21 ۶:۰۴
کیلوگرم 1407005.90 1120.2276 2.5721 1408238.15 1405213.54 ۶:۰۴
تولا 16411.07 13.0661 0.0300 16425.44 16390.16 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 600.00 0.3484 0.0600 600.34 598.60 ۶:۰۱
گرم 19.29 0.0112 0.0019 19.30 19.25 ۶:۰۱
کیلوگرم 19290.32 11.2023 1.9290 19301.52 19245.51 ۶:۰۱
تولا 225.00 0.1307 0.0225 225.13 224.48 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 33170.54 34.8430 0.1100 33205.38 33135.69 ۶:۰۱
گرم 1066.46 1.1202 0.0035 1067.58 1065.34 ۶:۰۱
کیلوگرم 1066456.70 1120.2276 3.5366 1067576.93 1065336.47 ۶:۰۱
تولا 12438.96 13.0661 0.0413 12452.03 12425.89 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 26898.80 0.0000 0.0000 27003.33 26863.95 ۶:۰۲
گرم 864.82 0.0000 0.0000 868.18 863.70 ۶:۰۲
کیلوگرم 864815.73 0.0000 0.0000 868176.41 863695.50 ۶:۰۲
تولا 10087.06 0.0000 0.0000 10126.25 10073.99 ۶:۰۲

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 130875.20 104.2000 0.0800 130989.82 130708.48 ۶:۰۴
گرم 4207.74 3.3501 0.0026 4211.42 4202.38 ۶:۰۴
کیلوگرم 4207732.25 3350.1053 2.5721 4211417.36 4202372.08 ۶:۰۴
تولا 49078.24 39.0750 0.0300 49121.22 49015.72 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1794.32 1.0420 0.0600 1795.37 1790.16 ۶:۰۱
گرم 57.69 0.0335 0.0019 57.72 57.55 ۶:۰۱
کیلوگرم 57688.81 33.5011 1.9290 57722.31 57554.81 ۶:۰۱
تولا 672.87 0.3908 0.0225 673.26 671.31 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 99198.40 104.2000 0.1100 99302.60 99094.20 ۶:۰۱
گرم 3189.30 3.3501 0.0035 3192.65 3185.95 ۶:۰۱
کیلوگرم 3189300.24 3350.1053 3.5366 3192650.34 3185950.13 ۶:۰۱
تولا 37199.43 39.0750 0.0413 37238.50 37160.35 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 80442.40 0.0000 0.0000 80755.00 80338.20 ۶:۰۲
گرم 2586.28 0.0000 0.0000 2596.33 2582.93 ۶:۰۲
کیلوگرم 2586281.29 0.0000 0.0000 2596331.60 2582931.18 ۶:۰۲
تولا 30165.92 0.0000 0.0000 30283.15 30126.85 ۶:۰۲

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4572.84 3.6408 0.0800 4576.85 4567.02 ۶:۰۴
گرم 147.02 0.1171 0.0026 147.15 146.83 ۶:۰۴
کیلوگرم 147020.26 117.0544 2.5721 147149.02 146832.98 ۶:۰۴
تولا 1714.82 1.3653 0.0300 1716.32 1712.63 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.69 0.0364 0.0600 62.73 62.55 ۶:۰۱
گرم 2.02 0.0012 0.0019 2.02 2.01 ۶:۰۱
کیلوگرم 2015.68 1.1705 1.9290 2016.85 2010.99 ۶:۰۱
تولا 23.51 0.0137 0.0225 23.52 23.46 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3466.04 3.6408 0.1100 3469.68 3462.40 ۶:۰۱
گرم 111.44 0.1171 0.0035 111.55 111.32 ۶:۰۱
کیلوگرم 111435.74 117.0544 3.5366 111552.80 111318.69 ۶:۰۱
تولا 1299.77 1.3653 0.0413 1301.13 1298.40 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2810.70 0.0000 0.0000 2821.62 2807.06 ۶:۰۲
گرم 90.37 0.0000 0.0000 90.72 90.25 ۶:۰۲
کیلوگرم 90365.96 0.0000 0.0000 90717.12 90248.90 ۶:۰۲
تولا 1054.01 0.0000 0.0000 1058.11 1052.65 ۶:۰۲

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 81051.94 64.5318 0.0800 81122.93 80948.69 ۶:۰۴
گرم 2605.88 2.0747 0.0026 2608.16 2602.56 ۶:۰۴
کیلوگرم 2605878.46 2074.7440 2.5721 2608160.68 2602558.87 ۶:۰۴
تولا 30394.50 24.1994 0.0300 30421.12 30355.78 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1111.24 0.6453 0.0600 1111.88 1108.66 ۶:۰۱
گرم 35.73 0.0207 0.0019 35.75 35.64 ۶:۰۱
کیلوگرم 35727.09 20.7474 1.9290 35747.84 35644.10 ۶:۰۱
تولا 416.71 0.2420 0.0225 416.96 415.75 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61434.27 64.5318 0.1100 61498.81 61369.74 ۶:۰۱
گرم 1975.16 2.0747 0.0035 1977.23 1973.08 ۶:۰۱
کیلوگرم 1975156.29 2074.7440 3.5366 1977231.03 1973081.54 ۶:۰۱
تولا 23037.87 24.1994 0.0413 23062.07 23013.67 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 49818.55 0.0000 0.0000 50012.15 49754.02 ۶:۰۲
گرم 1601.70 0.0000 0.0000 1607.93 1599.63 ۶:۰۲
کیلوگرم 1601702.37 0.0000 0.0000 1607926.60 1599627.62 ۶:۰۲
تولا 18681.97 0.0000 0.0000 18754.57 18657.77 ۶:۰۲

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4705.86 3.7467 0.0800 4709.98 4699.86 ۶:۰۴
گرم 151.30 0.1205 0.0026 151.43 151.10 ۶:۰۴
کیلوگرم 151296.65 120.4591 2.5721 151429.15 151103.91 ۶:۰۴
تولا 1764.70 1.4050 0.0300 1766.24 1762.45 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64.52 0.0375 0.0600 64.56 64.37 ۶:۰۱
گرم 2.07 0.0012 0.0019 2.08 2.07 ۶:۰۱
کیلوگرم 2074.31 1.2046 1.9290 2075.51 2069.49 ۶:۰۱
تولا 24.19 0.0141 0.0225 24.21 24.14 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3566.86 3.7467 0.1100 3570.61 3563.11 ۶:۰۱
گرم 114.68 0.1205 0.0035 114.80 114.56 ۶:۰۱
کیلوگرم 114677.07 120.4591 3.5366 114797.53 114556.62 ۶:۰۱
تولا 1337.57 1.4050 0.0413 1338.98 1336.17 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2892.45 0.0000 0.0000 2903.69 2888.71 ۶:۰۲
گرم 92.99 0.0000 0.0000 93.36 92.87 ۶:۰۲
کیلوگرم 92994.43 0.0000 0.0000 93355.81 92873.98 ۶:۰۲
تولا 1084.67 0.0000 0.0000 1088.89 1083.27 ۶:۰۲

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1702.63 1.3556 0.0800 1704.12 1700.46 ۶:۰۴
گرم 54.74 0.0436 0.0026 54.79 54.67 ۶:۰۴
کیلوگرم 54740.90 43.5835 2.5721 54788.84 54671.17 ۶:۰۴
تولا 638.49 0.5084 0.0300 639.05 637.67 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.34 0.0136 0.0600 23.36 23.29 ۶:۰۱
گرم 0.75 0.0004 0.0019 0.75 0.75 ۶:۰۱
کیلوگرم 750.51 0.4358 1.9290 750.94 748.76 ۶:۰۱
تولا 8.75 0.0051 0.0225 8.76 8.73 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1290.53 1.3556 0.1100 1291.89 1289.18 ۶:۰۱
گرم 41.49 0.0436 0.0035 41.54 41.45 ۶:۰۱
کیلوگرم 41491.51 43.5835 3.5366 41535.09 41447.93 ۶:۰۱
تولا 483.95 0.5084 0.0413 484.46 483.44 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1046.52 0.0000 0.0000 1050.59 1045.17 ۶:۰۲
گرم 33.65 0.0000 0.0000 33.78 33.60 ۶:۰۲
کیلوگرم 33646.48 0.0000 0.0000 33777.23 33602.89 ۶:۰۲
تولا 392.45 0.0000 0.0000 393.97 391.94 ۶:۰۲

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8319.87 6.6241 0.0800 8327.16 8309.27 ۶:۰۴
گرم 267.49 0.2130 0.0026 267.72 267.15 ۶:۰۴
کیلوگرم 267489.82 212.9696 2.5721 267724.09 267149.07 ۶:۰۴
تولا 3119.95 2.4840 0.0300 3122.69 3115.98 ۶:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 114.07 0.0662 0.0600 114.13 113.80 ۶:۰۱
گرم 3.67 0.0021 0.0019 3.67 3.66 ۶:۰۱
کیلوگرم 3667.34 2.1297 1.9290 3669.47 3658.82 ۶:۰۱
تولا 42.78 0.0248 0.0225 42.80 42.68 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6306.14 6.6241 0.1100 6312.77 6299.52 ۶:۰۱
گرم 202.75 0.2130 0.0035 202.96 202.53 ۶:۰۱
کیلوگرم 202747.06 212.9696 3.5366 202960.03 202534.09 ۶:۰۱
تولا 2364.81 2.4840 0.0413 2367.29 2362.32 ۶:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5113.81 0.0000 0.0000 5133.68 5107.18 ۶:۰۲
گرم 164.41 0.0000 0.0000 165.05 164.20 ۶:۰۲
کیلوگرم 164412.53 0.0000 0.0000 165051.44 164199.56 ۶:۰۲
تولا 1917.68 0.0000 0.0000 1925.13 1915.19 ۶:۰۲
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 73.31 1.33 1.64 0.06 25.66 14.93 6.47 0.52