صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1257.60 0.6000 0.0500 1257.60 1256.40 ۱:۳۱
گرم 40.43 0.0193 0.0016 40.43 40.39 ۱:۳۱
کیلوگرم 40432.75 19.2904 1.6075 40432.75 40394.17 ۱:۳۱
تولا 471.60 0.2250 0.0188 471.60 471.15 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.78 0.0200 0.1200 16.80 16.70 ۱:۳۱
گرم 0.54 0.0006 0.0039 0.54 0.54 ۱:۳۱
کیلوگرم 539.49 0.6430 3.8581 540.13 536.92 ۱:۳۱
تولا 6.29 0.0075 0.0450 6.30 6.26 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 933.00 0.0000 0.0000 933.00 932.00 ۱:۱۴
گرم 30.00 0.0000 0.0000 30.00 29.96 ۱:۱۴
کیلوگرم 29996.62 0.0000 0.0000 29996.62 29964.47 ۱:۱۴
تولا 349.88 0.0000 0.0000 349.88 349.50 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 863.00 1.0000 0.1200 865.00 863.00 ۱:۳۱
گرم 27.75 0.0322 0.0039 27.81 27.75 ۱:۳۱
کیلوگرم 27746.07 32.1507 3.8581 27810.38 27746.07 ۱:۳۱
تولا 323.63 0.3750 0.0450 324.38 323.63 ۱:۳۱

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1119.52 0.5341 0.0500 1119.52 1118.45 ۱:۳۱
گرم 35.99 0.0172 0.0016 35.99 35.96 ۱:۳۱
کیلوگرم 35993.23 17.1723 1.6075 35993.23 35958.89 ۱:۳۱
تولا 419.82 0.2003 0.0188 419.82 419.42 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 14.94 0.0178 0.1200 14.96 14.87 ۱:۳۱
گرم 0.48 0.0006 0.0039 0.48 0.48 ۱:۳۱
کیلوگرم 480.25 0.5724 3.8581 480.83 477.96 ۱:۳۱
تولا 5.60 0.0067 0.0450 5.61 5.57 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 830.56 0.0000 0.0000 830.56 829.67 ۱:۱۴
گرم 26.70 0.0000 0.0000 26.70 26.67 ۱:۱۴
کیلوگرم 26702.99 0.0000 0.0000 26702.99 26674.37 ۱:۱۴
تولا 311.46 0.0000 0.0000 311.46 311.13 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 768.24 0.8902 0.1200 770.02 768.24 ۱:۳۱
گرم 24.70 0.0286 0.0039 24.76 24.70 ۱:۳۱
کیلوگرم 24699.55 28.6206 3.8581 24756.80 24699.55 ۱:۳۱
تولا 288.09 0.3338 0.0450 288.76 288.09 ۱:۳۱

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 942.95 0.4499 0.0500 942.95 942.05 ۱:۳۱
گرم 30.32 0.0145 0.0016 30.32 30.29 ۱:۳۱
کیلوگرم 30316.47 14.4640 1.6075 30316.47 30287.55 ۱:۳۱
تولا 353.61 0.1687 0.0188 353.61 353.27 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.58 0.0150 0.1200 12.60 12.52 ۱:۳۱
گرم 0.40 0.0005 0.0039 0.40 0.40 ۱:۳۱
کیلوگرم 404.51 0.4821 3.8581 404.99 402.58 ۱:۳۱
تولا 4.72 0.0056 0.0450 4.72 4.70 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 699.56 0.0000 0.0000 699.56 698.81 ۱:۱۴
گرم 22.49 0.0000 0.0000 22.49 22.47 ۱:۱۴
کیلوگرم 22491.47 0.0000 0.0000 22491.47 22467.36 ۱:۱۴
تولا 262.34 0.0000 0.0000 262.34 262.06 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 647.08 0.7498 0.1200 648.58 647.08 ۱:۳۱
گرم 20.80 0.0241 0.0039 20.85 20.80 ۱:۳۱
کیلوگرم 20804.01 24.1066 3.8581 20852.22 20804.01 ۱:۳۱
تولا 242.65 0.2812 0.0450 243.22 242.65 ۱:۳۱

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 46636.46 22.2502 0.0500 46636.46 46591.96 ۱:۳۱
گرم 1499.40 0.7154 0.0016 1499.40 1497.97 ۱:۳۱
کیلوگرم 1499395.92 715.3607 1.6075 1499395.92 1497965.20 ۱:۳۱
تولا 17488.69 8.3438 0.0188 17488.69 17472.00 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 622.26 0.7417 0.1200 623.01 619.30 ۱:۳۱
گرم 20.01 0.0238 0.0039 20.03 19.91 ۱:۳۱
کیلوگرم 20006.25 23.8454 3.8581 20030.10 19910.87 ۱:۳۱
تولا 233.35 0.2781 0.0450 233.63 232.24 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 34599.09 0.0000 0.0000 34599.09 34562.01 ۱:۱۴
گرم 1112.39 0.0000 0.0000 1112.39 1111.19 ۱:۱۴
کیلوگرم 1112385.81 0.0000 0.0000 1112385.81 1111193.54 ۱:۱۴
تولا 12974.67 0.0000 0.0000 12974.67 12960.76 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 32003.23 37.0837 0.1200 32077.40 32003.23 ۱:۳۱
گرم 1028.93 1.1923 0.0039 1031.31 1028.93 ۱:۳۱
کیلوگرم 1028927.07 1192.2678 3.8581 1031311.60 1028927.07 ۱:۳۱
تولا 12001.22 13.9064 0.0450 12029.03 12001.22 ۱:۳۱

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1640.92 0.7829 0.0500 1640.92 1639.35 ۱:۳۱
گرم 52.76 0.0252 0.0016 52.76 52.71 ۱:۳۱
کیلوگرم 52756.65 25.1702 1.6075 52756.65 52706.31 ۱:۳۱
تولا 615.34 0.2936 0.0188 615.34 614.76 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.89 0.0261 0.1200 21.92 21.79 ۱:۳۱
گرم 0.70 0.0008 0.0039 0.70 0.70 ۱:۳۱
کیلوگرم 703.93 0.8390 3.8581 704.76 700.57 ۱:۳۱
تولا 8.21 0.0098 0.0450 8.22 8.17 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1217.38 0.0000 0.0000 1217.38 1216.07 ۱:۱۴
گرم 39.14 0.0000 0.0000 39.14 39.10 ۱:۱۴
کیلوگرم 39139.60 0.0000 0.0000 39139.60 39097.64 ۱:۱۴
تولا 456.52 0.0000 0.0000 456.52 456.03 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1126.04 1.3048 0.1200 1128.65 1126.04 ۱:۳۱
گرم 36.20 0.0420 0.0039 36.29 36.20 ۱:۳۱
کیلوگرم 36203.08 41.9503 3.8581 36286.98 36203.08 ۱:۳۱
تولا 422.27 0.4893 0.0450 423.24 422.27 ۱:۳۱

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8400.14 4.0077 0.0500 8400.14 8392.12 ۱:۳۱
گرم 270.07 0.1289 0.0016 270.07 269.81 ۱:۳۱
کیلوگرم 270070.55 128.8505 1.6075 270070.55 269812.84 ۱:۳۱
تولا 3150.05 1.5029 0.0188 3150.05 3147.05 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112.08 0.1336 0.1200 112.22 111.55 ۱:۳۱
گرم 3.60 0.0043 0.0039 3.61 3.59 ۱:۳۱
کیلوگرم 3603.52 4.2950 3.8581 3607.81 3586.34 ۱:۳۱
تولا 42.03 0.0501 0.0450 42.08 41.83 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6231.97 0.0000 0.0000 6231.97 6225.29 ۱:۱۴
گرم 200.36 0.0000 0.0000 200.36 200.15 ۱:۱۴
کیلوگرم 200362.45 0.0000 0.0000 200362.45 200147.70 ۱:۱۴
تولا 2336.99 0.0000 0.0000 2336.99 2334.49 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5764.41 6.6795 0.1200 5777.77 5764.41 ۱:۳۱
گرم 185.33 0.2148 0.0039 185.76 185.33 ۱:۳۱
کیلوگرم 185329.90 214.7508 3.8581 185759.40 185329.90 ۱:۳۱
تولا 2161.65 2.5048 0.0450 2166.66 2161.65 ۱:۳۱

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 128048.83 61.0920 0.0500 128048.83 127926.65 ۱:۳۱
گرم 4116.87 1.9642 0.0016 4116.87 4112.94 ۱:۳۱
کیلوگرم 4116862.48 1964.1519 1.6075 4116862.48 4112934.17 ۱:۳۱
تولا 48018.35 22.9095 0.0188 48018.35 47972.53 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1708.54 2.0364 0.1200 1710.58 1700.39 ۱:۳۱
گرم 54.93 0.0655 0.0039 55.00 54.67 ۱:۳۱
کیلوگرم 54930.78 65.4717 3.8581 54996.25 54668.90 ۱:۳۱
تولا 640.70 0.7637 0.0450 641.47 637.65 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 94998.06 0.0000 0.0000 94998.06 94896.24 ۱:۱۴
گرم 3054.26 0.0000 0.0000 3054.26 3050.98 ۱:۱۴
کیلوگرم 3054256.27 0.0000 0.0000 3054256.27 3050982.69 ۱:۱۴
تولا 35624.30 0.0000 0.0000 35624.30 35586.12 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 87870.66 101.8200 0.1200 88074.30 87870.66 ۱:۳۱
گرم 2825.11 3.2736 0.0039 2831.65 2825.11 ۱:۳۱
کیلوگرم 2825105.21 3273.5866 3.8581 2831652.39 2825105.21 ۱:۳۱
تولا 32951.52 38.1825 0.0450 33027.89 32951.52 ۱:۳۱

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10670.36 5.0908 0.0500 10670.36 10660.18 ۱:۳۱
گرم 343.06 0.1637 0.0016 343.06 342.73 ۱:۳۱
کیلوگرم 343059.74 163.6735 1.6075 343059.74 342732.40 ۱:۳۱
تولا 4001.39 1.9091 0.0188 4001.39 3997.57 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 142.37 0.1697 0.1200 142.54 141.69 ۱:۳۱
گرم 4.58 0.0055 0.0039 4.58 4.56 ۱:۳۱
کیلوگرم 4577.40 5.4558 3.8581 4582.86 4555.58 ۱:۳۱
تولا 53.39 0.0636 0.0450 53.45 53.14 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7916.23 0.0000 0.0000 7916.23 7907.74 ۱:۱۴
گرم 254.51 0.0000 0.0000 254.51 254.24 ۱:۱۴
کیلوگرم 254512.36 0.0000 0.0000 254512.36 254239.57 ۱:۱۴
تولا 2968.59 0.0000 0.0000 2968.59 2965.40 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7322.30 8.4847 0.1200 7339.27 7322.30 ۱:۳۱
گرم 235.42 0.2728 0.0039 235.96 235.42 ۱:۳۱
کیلوگرم 235417.11 272.7892 3.8581 235962.69 235417.11 ۱:۳۱
تولا 2745.86 3.1818 0.0450 2752.23 2745.86 ۱:۳۱

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12147.03 5.7953 0.0500 12147.03 12135.44 ۱:۳۱
گرم 390.54 0.1863 0.0016 390.54 390.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 390535.88 186.3244 1.6075 390535.88 390163.23 ۱:۳۱
تولا 4555.14 2.1733 0.0188 4555.14 4550.79 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 162.08 0.1932 0.1200 162.27 161.30 ۱:۳۱
گرم 5.21 0.0062 0.0039 5.22 5.19 ۱:۳۱
کیلوگرم 5210.87 6.2108 3.8581 5217.08 5186.03 ۱:۳۱
تولا 60.78 0.0724 0.0450 60.85 60.49 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9011.75 0.0000 0.0000 9011.75 9002.09 ۱:۱۴
گرم 289.73 0.0000 0.0000 289.73 289.42 ۱:۱۴
کیلوگرم 289734.39 0.0000 0.0000 289734.39 289423.85 ۱:۱۴
تولا 3379.41 0.0000 0.0000 3379.41 3375.79 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8335.63 9.6589 0.1200 8354.95 8335.63 ۱:۳۱
گرم 268.00 0.3105 0.0039 268.62 268.00 ۱:۳۱
کیلوگرم 267996.55 310.5406 3.8581 268617.63 267996.55 ۱:۳۱
تولا 3125.86 3.6221 0.0450 3133.11 3125.86 ۱:۳۱

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 83910.84 40.0338 0.0500 83910.84 83830.78 ۱:۳۱
گرم 2697.80 1.2871 0.0016 2697.80 2695.22 ۱:۳۱
کیلوگرم 2697794.29 1287.1156 1.6075 2697794.29 2695220.06 ۱:۳۱
تولا 31466.59 15.0127 0.0188 31466.59 31436.56 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1119.61 1.3345 0.1200 1120.95 1114.27 ۱:۳۱
گرم 36.00 0.0429 0.0039 36.04 35.82 ۱:۳۱
کیلوگرم 35996.33 42.9039 3.8581 36039.24 35824.72 ۱:۳۱
تولا 419.85 0.5004 0.0450 420.36 417.85 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62252.56 0.0000 0.0000 62252.56 62185.84 ۱:۱۴
گرم 2001.47 0.0000 0.0000 2001.47 1999.32 ۱:۱۴
کیلوگرم 2001464.75 0.0000 0.0000 2001464.75 1999319.56 ۱:۱۴
تولا 23344.73 0.0000 0.0000 23344.73 23319.71 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 57581.95 66.7230 0.1200 57715.40 57581.95 ۱:۳۱
گرم 1851.30 2.1452 0.0039 1855.59 1851.30 ۱:۳۱
کیلوگرم 1851301.27 2145.1927 3.8581 1855591.65 1851301.27 ۱:۳۱
تولا 21593.25 25.0211 0.0450 21643.29 21593.25 ۱:۳۱

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9754.45 4.6538 0.0500 9754.45 9745.14 ۱:۳۱
گرم 313.61 0.1496 0.0016 313.61 313.31 ۱:۳۱
کیلوگرم 313612.57 149.6243 1.6075 313612.57 313313.32 ۱:۳۱
تولا 3657.92 1.7452 0.0188 3657.92 3654.43 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 130.15 0.1551 0.1200 130.31 129.53 ۱:۳۱
گرم 4.18 0.0050 0.0039 4.19 4.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 4184.49 4.9875 3.8581 4189.48 4164.54 ۱:۳۱
تولا 48.81 0.0582 0.0450 48.87 48.57 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7236.72 0.0000 0.0000 7236.72 7228.96 ۱:۱۴
گرم 232.67 0.0000 0.0000 232.67 232.42 ۱:۱۴
کیلوگرم 232665.82 0.0000 0.0000 232665.82 232416.44 ۱:۱۴
تولا 2713.77 0.0000 0.0000 2713.77 2710.86 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6693.77 7.7564 0.1200 6709.29 6693.77 ۱:۳۱
گرم 215.21 0.2494 0.0039 215.71 215.21 ۱:۳۱
کیلوگرم 215209.65 249.3739 3.8581 215708.39 215209.65 ۱:۳۱
تولا 2510.17 2.9087 0.0450 2515.98 2510.17 ۱:۳۱

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16510.02 7.8769 0.0500 16510.02 16494.27 ۱:۳۱
گرم 530.81 0.2532 0.0016 530.81 530.30 ۱:۳۱
کیلوگرم 530809.21 253.2487 1.6075 530809.21 530302.71 ۱:۳۱
تولا 6191.26 2.9538 0.0188 6191.26 6185.36 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 220.29 0.2626 0.1200 220.55 219.24 ۱:۳۱
گرم 7.08 0.0084 0.0039 7.09 7.05 ۱:۳۱
کیلوگرم 7082.52 8.4416 3.8581 7090.96 7048.75 ۱:۳۱
تولا 82.61 0.0985 0.0450 82.71 82.22 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12248.61 0.0000 0.0000 12248.61 12235.48 ۱:۱۴
گرم 393.80 0.0000 0.0000 393.80 393.38 ۱:۱۴
کیلوگرم 393801.68 0.0000 0.0000 393801.68 393379.60 ۱:۱۴
تولا 4593.23 0.0000 0.0000 4593.23 4588.31 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11329.64 13.1282 0.1200 11355.89 11329.64 ۱:۳۱
گرم 364.26 0.4221 0.0039 365.10 364.26 ۱:۳۱
کیلوگرم 364256.00 422.0811 3.8581 365100.17 364256.00 ۱:۳۱
تولا 4248.62 4.9231 0.0450 4258.46 4248.62 ۱:۳۱

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3728.53 1.7789 0.0500 3728.53 3724.97 ۱:۳۱
گرم 119.88 0.0572 0.0016 119.88 119.76 ۱:۳۱
کیلوگرم 119875.01 57.1923 1.6075 119875.01 119760.63 ۱:۳۱
تولا 1398.20 0.6671 0.0188 1398.20 1396.87 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 49.75 0.0593 0.1200 49.81 49.51 ۱:۳۱
گرم 1.60 0.0019 0.0039 1.60 1.59 ۱:۳۱
کیلوگرم 1599.48 1.9064 3.8581 1601.38 1591.85 ۱:۳۱
تولا 18.66 0.0222 0.0450 18.68 18.57 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2766.16 0.0000 0.0000 2766.16 2763.19 ۱:۱۴
گرم 88.93 0.0000 0.0000 88.93 88.84 ۱:۱۴
کیلوگرم 88933.99 0.0000 0.0000 88933.99 88838.67 ۱:۱۴
تولا 1037.31 0.0000 0.0000 1037.31 1036.20 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2558.62 2.9648 0.1200 2564.55 2558.62 ۱:۳۱
گرم 82.26 0.0953 0.0039 82.45 82.26 ۱:۳۱
کیلوگرم 82261.56 95.3205 3.8581 82452.20 82261.56 ۱:۳۱
تولا 959.48 1.1118 0.0450 961.71 959.48 ۱:۳۱

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 378.54 0.1806 0.0500 378.54 378.18 ۱:۳۱
گرم 12.17 0.0058 0.0016 12.17 12.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 12170.26 5.8064 1.6075 12170.26 12158.64 ۱:۳۱
تولا 141.95 0.0677 0.0188 141.95 141.82 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.05 0.0060 0.1200 5.06 5.03 ۱:۳۱
گرم 0.16 0.0002 0.0039 0.16 0.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 162.39 0.1935 3.8581 162.58 161.61 ۱:۳۱
تولا 1.89 0.0023 0.0450 1.90 1.89 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 280.83 0.0000 0.0000 280.83 280.53 ۱:۱۴
گرم 9.03 0.0000 0.0000 9.03 9.02 ۱:۱۴
کیلوگرم 9028.98 0.0000 0.0000 9028.98 9019.31 ۱:۱۴
تولا 105.31 0.0000 0.0000 105.31 105.20 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 259.76 0.3010 0.1200 260.37 259.76 ۱:۳۱
گرم 8.35 0.0097 0.0039 8.37 8.35 ۱:۳۱
کیلوگرم 8351.57 9.6774 3.8581 8370.92 8351.57 ۱:۳۱
تولا 97.41 0.1129 0.0450 97.64 97.41 ۱:۳۱

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5144.46 2.4544 0.0500 5144.46 5139.56 ۱:۳۱
گرم 165.40 0.0789 0.0016 165.40 165.24 ۱:۳۱
کیلوگرم 165398.25 78.9114 1.6075 165398.25 165240.42 ۱:۳۱
تولا 1929.18 0.9204 0.0188 1929.18 1927.33 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 68.64 0.0818 0.1200 68.72 68.31 ۱:۳۱
گرم 2.21 0.0026 0.0039 2.21 2.20 ۱:۳۱
کیلوگرم 2206.89 2.6304 3.8581 2209.52 2196.37 ۱:۳۱
تولا 25.74 0.0307 0.0450 25.77 25.62 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3816.62 0.0000 0.0000 3816.62 3812.53 ۱:۱۴
گرم 122.71 0.0000 0.0000 122.71 122.58 ۱:۱۴
کیلوگرم 122707.19 0.0000 0.0000 122707.19 122575.67 ۱:۱۴
تولا 1431.23 0.0000 0.0000 1431.23 1429.70 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3530.27 4.0907 0.1200 3538.46 3530.27 ۱:۳۱
گرم 113.50 0.1315 0.0039 113.76 113.50 ۱:۳۱
کیلوگرم 113500.86 131.5190 3.8581 113763.90 113500.86 ۱:۳۱
تولا 1323.85 1.5340 0.0450 1326.92 1323.85 ۱:۳۱

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10339.11 4.9328 0.0500 10339.11 10329.24 ۱:۳۱
گرم 332.41 0.1586 0.0016 332.41 332.09 ۱:۳۱
کیلوگرم 332409.76 158.5924 1.6075 332409.76 332092.57 ۱:۳۱
تولا 3877.17 1.8498 0.0188 3877.17 3873.47 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 137.95 0.1644 0.1200 138.12 137.30 ۱:۳۱
گرم 4.44 0.0053 0.0039 4.44 4.41 ۱:۳۱
کیلوگرم 4435.30 5.2864 3.8581 4440.59 4414.16 ۱:۳۱
تولا 51.73 0.0617 0.0450 51.79 51.49 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7670.47 0.0000 0.0000 7670.47 7662.25 ۱:۱۴
گرم 246.61 0.0000 0.0000 246.61 246.35 ۱:۱۴
کیلوگرم 246611.25 0.0000 0.0000 246611.25 246346.93 ۱:۱۴
تولا 2876.43 0.0000 0.0000 2876.43 2873.35 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7094.98 8.2213 0.1200 7111.42 7094.98 ۱:۳۱
گرم 228.11 0.2643 0.0039 228.64 228.11 ۱:۳۱
کیلوگرم 228108.79 264.3207 3.8581 228637.44 228108.79 ۱:۳۱
تولا 2660.62 3.0830 0.0450 2666.79 2660.62 ۱:۳۱

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 43818.56 20.9058 0.0500 43818.56 43776.75 ۱:۳۱
گرم 1408.80 0.6721 0.0016 1408.80 1407.46 ۱:۳۱
کیلوگرم 1408798.26 672.1366 1.6075 1408798.26 1407453.99 ۱:۳۱
تولا 16431.97 7.8397 0.0188 16431.97 16416.29 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 584.67 0.6969 0.1200 585.36 581.88 ۱:۳۱
گرم 18.80 0.0224 0.0039 18.82 18.71 ۱:۳۱
کیلوگرم 18797.42 22.4046 3.8581 18819.82 18707.80 ۱:۳۱
تولا 219.25 0.2613 0.0450 219.51 218.20 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 32508.52 0.0000 0.0000 32508.52 32473.68 ۱:۱۴
گرم 1045.17 0.0000 0.0000 1045.17 1044.05 ۱:۱۴
کیلوگرم 1045172.38 0.0000 0.0000 1045172.38 1044052.15 ۱:۱۴
تولا 12190.70 0.0000 0.0000 12190.70 12177.64 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 30069.51 34.8430 0.1200 30139.20 30069.51 ۱:۳۱
گرم 966.76 1.1202 0.0039 969.00 966.76 ۱:۳۱
کیلوگرم 966756.44 1120.2276 3.8581 968996.90 966756.44 ۱:۳۱
تولا 11276.07 13.0661 0.0450 11302.21 11276.07 ۱:۳۱

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 131041.92 62.5200 0.0500 131041.92 130916.88 ۱:۳۱
گرم 4213.10 2.0101 0.0016 4213.10 4209.08 ۱:۳۱
کیلوگرم 4213092.42 2010.0632 1.6075 4213092.42 4209072.29 ۱:۳۱
تولا 49140.76 23.4450 0.0188 49140.76 49093.87 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1748.48 2.0840 0.1200 1750.56 1740.14 ۱:۳۱
گرم 56.21 0.0670 0.0039 56.28 55.95 ۱:۳۱
کیلوگرم 56214.77 67.0021 3.8581 56281.77 55946.76 ۱:۳۱
تولا 655.68 0.7815 0.0450 656.46 652.55 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 97218.60 0.0000 0.0000 97218.60 97114.40 ۱:۱۴
گرم 3125.65 0.0000 0.0000 3125.65 3122.30 ۱:۱۴
کیلوگرم 3125648.24 0.0000 0.0000 3125648.24 3122298.13 ۱:۱۴
تولا 36457.00 0.0000 0.0000 36457.00 36417.93 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 89924.60 104.2000 0.1200 90133.00 89924.60 ۱:۳۱
گرم 2891.14 3.3501 0.0039 2897.84 2891.14 ۱:۳۱
کیلوگرم 2891140.87 3350.1053 3.8581 2897841.08 2891140.87 ۱:۳۱
تولا 33721.75 39.0750 0.0450 33799.90 33721.75 ۱:۳۱

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4578.67 2.1845 0.0500 4578.67 4574.30 ۱:۳۱
گرم 147.21 0.0702 0.0016 147.21 147.07 ۱:۳۱
کیلوگرم 147207.55 70.2326 1.6075 147207.55 147067.09 ۱:۳۱
تولا 1717.00 0.8192 0.0188 1717.00 1715.36 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61.09 0.0728 0.1200 61.17 60.80 ۱:۳۱
گرم 1.96 0.0023 0.0039 1.97 1.95 ۱:۳۱
کیلوگرم 1964.17 2.3411 3.8581 1966.51 1954.81 ۱:۳۱
تولا 22.91 0.0273 0.0450 22.94 22.80 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3396.87 0.0000 0.0000 3396.87 3393.23 ۱:۱۴
گرم 109.21 0.0000 0.0000 109.21 109.09 ۱:۱۴
کیلوگرم 109211.71 0.0000 0.0000 109211.71 109094.65 ۱:۱۴
تولا 1273.83 0.0000 0.0000 1273.83 1272.46 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3142.01 3.6408 0.1200 3149.29 3142.01 ۱:۳۱
گرم 101.02 0.1171 0.0039 101.25 101.02 ۱:۳۱
کیلوگرم 101017.90 117.0544 3.8581 101252.01 101017.90 ۱:۳۱
تولا 1178.25 1.3653 0.0450 1180.99 1178.25 ۱:۳۱

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 81155.19 38.7191 0.0500 81155.19 81077.75 ۱:۳۱
گرم 2609.20 1.2448 0.0016 2609.20 2606.71 ۱:۳۱
کیلوگرم 2609198.05 1244.8464 1.6075 2609198.05 2606708.36 ۱:۳۱
تولا 30433.22 14.5197 0.0188 30433.22 30404.18 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1082.84 1.2906 0.1200 1084.13 1077.68 ۱:۳۱
گرم 34.81 0.0415 0.0039 34.86 34.65 ۱:۳۱
کیلوگرم 34814.20 41.4949 3.8581 34855.70 34648.22 ۱:۳۱
تولا 406.07 0.4840 0.0450 406.55 404.13 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 60208.17 0.0000 0.0000 60208.17 60143.64 ۱:۱۴
گرم 1935.74 0.0000 0.0000 1935.74 1933.66 ۱:۱۴
کیلوگرم 1935736.15 0.0000 0.0000 1935736.15 1933661.41 ۱:۱۴
تولا 22578.08 0.0000 0.0000 22578.08 22553.88 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55690.94 64.5318 0.1200 55820.01 55690.94 ۱:۳۱
گرم 1790.51 2.0747 0.0039 1794.65 1790.51 ۱:۳۱
کیلوگرم 1790504.07 2074.7440 3.8581 1794653.56 1790504.07 ۱:۳۱
تولا 20884.12 24.1994 0.0450 20932.52 20884.12 ۱:۳۱

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4711.85 2.2480 0.0500 4711.85 4707.35 ۱:۳۱
گرم 151.49 0.0723 0.0016 151.49 151.34 ۱:۳۱
کیلوگرم 151489.38 72.2755 1.6075 151489.38 151344.83 ۱:۳۱
تولا 1766.95 0.8430 0.0188 1766.95 1765.26 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.87 0.0749 0.1200 62.94 62.57 ۱:۳۱
گرم 2.02 0.0024 0.0039 2.02 2.01 ۱:۳۱
کیلوگرم 2021.30 2.4092 3.8581 2023.71 2011.67 ۱:۳۱
تولا 23.58 0.0281 0.0450 23.60 23.46 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3495.67 0.0000 0.0000 3495.67 3491.92 ۱:۱۴
گرم 112.39 0.0000 0.0000 112.39 112.27 ۱:۱۴
کیلوگرم 112388.35 0.0000 0.0000 112388.35 112267.89 ۱:۱۴
تولا 1310.88 0.0000 0.0000 1310.88 1309.47 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3233.40 3.7467 0.1200 3240.90 3233.40 ۱:۳۱
گرم 103.96 0.1205 0.0039 104.20 103.96 ۱:۳۱
کیلوگرم 103956.21 120.4591 3.8581 104197.13 103956.21 ۱:۳۱
تولا 1212.53 1.4050 0.0450 1215.34 1212.53 ۱:۳۱

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1704.80 0.8134 0.0500 1704.80 1703.18 ۱:۳۱
گرم 54.81 0.0262 0.0016 54.81 54.76 ۱:۳۱
کیلوگرم 54810.63 26.1501 1.6075 54810.63 54758.33 ۱:۳۱
تولا 639.30 0.3050 0.0188 639.30 638.69 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.75 0.0271 0.1200 22.77 22.64 ۱:۳۱
گرم 0.73 0.0009 0.0039 0.73 0.73 ۱:۳۱
کیلوگرم 731.33 0.8717 3.8581 732.20 727.84 ۱:۳۱
تولا 8.53 0.0102 0.0450 8.54 8.49 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1264.77 0.0000 0.0000 1264.77 1263.42 ۱:۱۴
گرم 40.66 0.0000 0.0000 40.66 40.62 ۱:۱۴
کیلوگرم 40663.42 0.0000 0.0000 40663.42 40619.84 ۱:۱۴
تولا 474.29 0.0000 0.0000 474.29 473.78 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1169.88 1.3556 0.1200 1172.59 1169.88 ۱:۳۱
گرم 37.61 0.0436 0.0039 37.70 37.61 ۱:۳۱
کیلوگرم 37612.58 43.5835 3.8581 37699.74 37612.58 ۱:۳۱
تولا 438.71 0.5084 0.0450 439.72 438.71 ۱:۳۱

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8330.47 3.9745 0.0500 8330.47 8322.52 ۱:۳۱
گرم 267.83 0.1278 0.0016 267.83 267.58 ۱:۳۱
کیلوگرم 267830.57 127.7818 1.6075 267830.57 267575.01 ۱:۳۱
تولا 3123.93 1.4904 0.0188 3123.93 3120.95 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 111.15 0.1325 0.1200 111.28 110.62 ۱:۳۱
گرم 3.57 0.0043 0.0039 3.58 3.56 ۱:۳۱
کیلوگرم 3573.63 4.2594 3.8581 3577.89 3556.59 ۱:۳۱
تولا 41.68 0.0497 0.0450 41.73 41.48 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6180.29 0.0000 0.0000 6180.29 6173.66 ۱:۱۴
گرم 198.70 0.0000 0.0000 198.70 198.49 ۱:۱۴
کیلوگرم 198700.64 0.0000 0.0000 198700.64 198487.67 ۱:۱۴
تولا 2317.61 0.0000 0.0000 2317.61 2315.12 ۱:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5716.60 6.6241 0.1200 5729.85 5716.60 ۱:۳۱
گرم 183.79 0.2130 0.0039 184.22 183.79 ۱:۳۱
کیلوگرم 183792.77 212.9696 3.8581 184218.71 183792.77 ۱:۳۱
تولا 2143.73 2.4840 0.0450 2148.69 2143.73 ۱:۳۱
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 75.34 1.35 1.47 0.06 29.11 15.06 6.46 0.52