صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1251.10 2.8000 0.2200 1254.40 1249.00 ۱۳:۱۶
گرم 40.22 0.0900 0.0071 40.33 40.16 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 40223.77 90.0220 7.0732 40329.87 40156.25 ۱۳:۱۶
تولا 469.16 1.0500 0.0825 470.40 468.38 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 18.21 0.0700 0.3800 18.33 18.20 ۱۳:۱۳
گرم 0.59 0.0023 0.0122 0.59 0.59 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 585.46 2.2506 12.2173 589.32 585.14 ۱۳:۱۳
تولا 6.83 0.0263 0.1425 6.87 6.83 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 959.00 1.0000 0.1000 963.00 955.00 ۱۳:۰۴
گرم 30.83 0.0322 0.0032 30.96 30.70 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 30832.54 32.1507 3.2151 30961.15 30703.94 ۱۳:۰۴
تولا 359.63 0.3750 0.0375 361.13 358.13 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 791.00 3.0000 0.3800 795.00 790.00 ۱۳:۰۱
گرم 25.43 0.0965 0.0122 25.56 25.40 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 25431.22 96.4522 12.2173 25559.82 25399.07 ۱۳:۰۱
تولا 296.63 1.1250 0.1425 298.13 296.25 ۱۳:۰۱

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1113.73 2.4926 0.2200 1116.67 1111.86 ۱۳:۱۶
گرم 35.81 0.0801 0.0071 35.90 35.75 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 35807.20 80.1376 7.0732 35901.65 35747.10 ۱۳:۱۶
تولا 417.65 0.9347 0.0825 418.75 416.95 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.21 0.0623 0.3800 16.32 16.20 ۱۳:۱۳
گرم 0.52 0.0020 0.0122 0.52 0.52 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 521.18 2.0034 12.2173 524.62 520.89 ۱۳:۱۳
تولا 6.08 0.0234 0.1425 6.12 6.08 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 853.70 0.8902 0.1000 857.26 850.14 ۱۳:۰۴
گرم 27.45 0.0286 0.0032 27.56 27.33 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 27447.13 28.6206 3.2151 27561.61 27332.65 ۱۳:۰۴
تولا 320.14 0.3338 0.0375 321.47 318.80 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 704.15 2.6706 0.3800 707.71 703.26 ۱۳:۰۱
گرم 22.64 0.0859 0.0122 22.75 22.61 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 22638.87 85.8617 12.2173 22753.36 22610.25 ۱۳:۰۱
تولا 264.06 1.0015 0.1425 265.39 263.72 ۱۳:۰۱

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 938.07 2.0994 0.2200 940.55 936.50 ۱۳:۱۶
گرم 30.16 0.0675 0.0071 30.24 30.11 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 30159.78 67.4985 7.0732 30239.33 30109.16 ۱۳:۱۶
تولا 351.78 0.7873 0.0825 352.71 351.19 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.65 0.0525 0.3800 13.74 13.65 ۱۳:۱۳
گرم 0.44 0.0017 0.0122 0.44 0.44 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 438.98 1.6875 12.2173 441.87 438.74 ۱۳:۱۳
تولا 5.12 0.0197 0.1425 5.15 5.12 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 719.06 0.7498 0.1000 722.06 716.06 ۱۳:۰۴
گرم 23.12 0.0241 0.0032 23.21 23.02 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 23118.24 24.1066 3.2151 23214.67 23021.81 ۱۳:۰۴
تولا 269.65 0.2812 0.0375 270.77 268.52 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 593.09 2.2494 0.3800 596.09 592.34 ۱۳:۰۱
گرم 19.07 0.0723 0.0122 19.16 19.04 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 19068.33 72.3198 12.2173 19164.76 19044.22 ۱۳:۰۱
تولا 222.41 0.8435 0.1425 223.53 222.13 ۱۳:۰۱

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 45273.93 101.3244 0.2200 45393.35 45197.94 ۱۳:۱۶
گرم 1455.59 3.2577 0.0071 1459.43 1453.15 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 1455589.60 3257.6540 7.0732 1459428.97 1453146.36 ۱۳:۱۶
تولا 16977.74 37.9967 0.0825 17022.52 16949.24 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 658.97 2.5331 0.3800 663.31 658.61 ۱۳:۱۳
گرم 21.19 0.0814 0.0122 21.33 21.17 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 21186.39 81.4413 12.2173 21326.00 21174.75 ۱۳:۱۳
تولا 247.11 0.9499 0.1425 248.74 246.98 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 34703.62 36.1873 0.1000 34848.37 34558.87 ۱۳:۰۴
گرم 1115.75 1.1634 0.0032 1120.40 1111.09 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 1115746.48 1163.4478 3.2151 1120400.27 1111092.69 ۱۳:۰۴
تولا 13013.87 13.5702 0.0375 13068.15 12959.59 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 28624.15 108.5619 0.3800 28768.90 28587.97 ۱۳:۰۱
گرم 920.29 3.4903 0.0122 924.94 919.12 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 920287.24 3490.3435 12.2173 924941.04 919123.80 ۱۳:۰۱
تولا 10734.07 40.7107 0.1425 10788.35 10720.50 ۱۳:۰۱

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1632.44 3.6534 0.2200 1636.74 1629.70 ۱۳:۱۶
گرم 52.48 0.1175 0.0071 52.62 52.40 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 52483.97 117.4607 7.0732 52622.41 52395.88 ۱۳:۱۶
تولا 612.16 1.3700 0.0825 613.78 611.14 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.76 0.0913 0.3800 23.92 23.75 ۱۳:۱۳
گرم 0.76 0.0029 0.0122 0.77 0.76 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 763.91 2.9365 12.2173 768.95 763.49 ۱۳:۱۳
تولا 8.91 0.0343 0.1425 8.97 8.91 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1251.30 1.3048 0.1000 1256.52 1246.08 ۱۳:۰۴
گرم 40.23 0.0420 0.0032 40.40 40.06 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 40230.30 41.9503 3.2151 40398.10 40062.50 ۱۳:۰۴
تولا 469.24 0.4893 0.0375 471.20 467.28 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1032.10 3.9144 0.3800 1037.32 1030.79 ۱۳:۰۱
گرم 33.18 0.1259 0.0122 33.35 33.14 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 33182.66 125.8508 12.2173 33350.46 33140.71 ۱۳:۰۱
تولا 387.04 1.4679 0.1425 388.99 386.55 ۱۳:۰۱

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8356.72 18.7026 0.2200 8378.76 8342.70 ۱۳:۱۶
گرم 268.67 0.6013 0.0071 269.38 268.22 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 268674.67 601.3021 7.0732 269383.34 268223.69 ۱۳:۱۶
تولا 3133.77 7.0135 0.0825 3142.04 3128.51 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 121.63 0.4676 0.3800 122.44 121.57 ۱۳:۱۳
گرم 3.91 0.0150 0.0122 3.94 3.91 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 3910.61 15.0326 12.2173 3936.38 3908.46 ۱۳:۱۳
تولا 45.61 0.1753 0.1425 45.91 45.59 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6405.64 6.6795 0.1000 6432.36 6378.92 ۱۳:۰۴
گرم 205.95 0.2148 0.0032 206.81 205.09 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 205945.97 214.7508 3.2151 206804.97 205086.97 ۱۳:۰۴
تولا 2402.12 2.5048 0.0375 2412.14 2392.10 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5283.48 20.0385 0.3800 5310.20 5276.81 ۱۳:۰۱
گرم 169.87 0.6443 0.0122 170.73 169.65 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 169867.84 644.2523 12.2173 170726.85 169653.09 ۱۳:۰۱
تولا 1981.31 7.5144 0.1425 1991.33 1978.80 ۱۳:۰۱

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 127387.00 285.0960 0.2200 127723.01 127173.18 ۱۳:۱۶
گرم 4095.59 9.1660 0.0071 4106.39 4088.71 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 4095584.16 9166.0424 7.0732 4106387.00 4088709.63 ۱۳:۱۶
تولا 47770.16 106.9111 0.0825 47896.16 47689.98 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1854.14 7.1274 0.3800 1866.36 1853.12 ۱۳:۱۳
گرم 59.61 0.2292 0.0122 60.00 59.58 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 59612.01 229.1511 12.2173 60004.84 59579.28 ۱۳:۱۳
تولا 695.30 2.6728 0.1425 699.89 694.92 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 97645.38 101.8200 0.1000 98052.66 97238.10 ۱۳:۰۴
گرم 3139.37 3.2736 0.0032 3152.47 3126.28 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 3139369.52 3273.5866 3.2151 3152463.87 3126275.18 ۱۳:۰۴
تولا 36617.04 38.1825 0.0375 36769.77 36464.31 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 80539.62 305.4600 0.3800 80946.90 80437.80 ۱۳:۰۱
گرم 2589.41 9.8208 0.0122 2602.50 2586.14 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 2589406.98 9820.7597 12.2173 2602501.33 2586133.39 ۱۳:۰۱
تولا 30202.38 114.5476 0.1425 30355.11 30164.20 ۱۳:۰۱

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10615.21 23.7572 0.2200 10643.21 10597.39 ۱۳:۱۶
گرم 341.29 0.7638 0.0071 342.19 340.71 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 341286.61 763.8099 7.0732 342186.82 340713.76 ۱۳:۱۶
تولا 3980.71 8.9089 0.0825 3991.21 3974.02 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 154.51 0.5939 0.3800 155.52 154.42 ۱۳:۱۳
گرم 4.97 0.0191 0.0122 5.00 4.96 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 4967.49 19.0952 12.2173 5000.23 4964.76 ۱۳:۱۳
تولا 57.94 0.2227 0.1425 58.32 57.91 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8136.83 8.4847 0.1000 8170.77 8102.89 ۱۳:۰۴
گرم 261.61 0.2728 0.0032 262.70 260.51 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 261604.88 272.7892 3.2151 262696.03 260513.72 ۱۳:۰۴
تولا 3051.31 3.1818 0.0375 3064.04 3038.59 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6711.40 25.4541 0.3800 6745.34 6702.91 ۱۳:۰۱
گرم 215.78 0.8184 0.0122 216.87 215.50 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 215776.29 818.3677 12.2173 216867.44 215503.50 ۱۳:۰۱
تولا 2516.78 9.5453 0.1425 2529.50 2513.59 ۱۳:۰۱

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12371.88 27.6886 0.2200 12404.51 12351.11 ۱۳:۱۶
گرم 397.77 0.8902 0.0071 398.81 397.10 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 397764.81 890.2098 7.0732 398813.98 397097.15 ۱۳:۱۶
تولا 4639.46 10.3832 0.0825 4651.69 4631.67 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 180.08 0.6922 0.3800 181.26 179.98 ۱۳:۱۳
گرم 5.79 0.0223 0.0122 5.83 5.79 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 5789.54 22.2552 12.2173 5827.69 5786.36 ۱۳:۱۳
تولا 67.53 0.2596 0.1425 67.97 67.49 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9483.36 9.8888 0.1000 9522.91 9443.80 ۱۳:۰۴
گرم 304.90 0.3179 0.0032 306.17 303.63 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 304896.85 317.9321 3.2151 306168.58 303625.12 ۱۳:۰۴
تولا 3556.26 3.7083 0.0375 3571.10 3541.43 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7822.04 29.6664 0.3800 7861.60 7812.15 ۱۳:۰۱
گرم 251.48 0.9538 0.0122 252.76 251.17 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 251484.26 953.7962 12.2173 252755.99 251166.33 ۱۳:۰۱
تولا 2933.27 11.1249 0.1425 2948.10 2929.56 ۱۳:۰۱

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 83477.15 186.8244 0.2200 83697.33 83337.03 ۱۳:۱۶
گرم 2683.85 6.0065 0.0071 2690.93 2679.35 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 2683850.54 6006.5395 7.0732 2690929.68 2679345.64 ۱۳:۱۶
تولا 31303.95 70.0592 0.0825 31386.52 31251.41 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1215.03 4.6706 0.3800 1223.03 1214.36 ۱۳:۱۳
گرم 39.06 0.1502 0.0122 39.32 39.04 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 39063.96 150.1635 12.2173 39321.38 39042.51 ۱۳:۱۳
تولا 455.64 1.7515 0.1425 458.64 455.38 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63987.36 66.7230 0.1000 64254.25 63720.47 ۱۳:۰۴
گرم 2057.24 2.1452 0.0032 2065.82 2048.66 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 2057239.76 2145.1927 3.2151 2065820.53 2048658.99 ۱۳:۰۴
تولا 23995.28 25.0211 0.0375 24095.36 23895.19 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 52777.89 200.1690 0.3800 53044.79 52711.17 ۱۳:۰۱
گرم 1696.85 6.4356 0.0122 1705.43 1694.70 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 1696847.40 6435.5780 12.2173 1705428.17 1694702.20 ۱۳:۰۱
تولا 19791.72 75.0634 0.1425 19891.81 19766.70 ۱۳:۰۱

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9704.03 21.7179 0.2200 9729.63 9687.74 ۱۳:۱۶
گرم 311.99 0.6982 0.0071 312.81 311.47 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 311991.64 698.2468 7.0732 312814.58 311467.96 ۱۳:۱۶
تولا 3639.01 8.1442 0.0825 3648.61 3632.91 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 141.24 0.5429 0.3800 142.17 141.17 ۱۳:۱۳
گرم 4.54 0.0175 0.0122 4.57 4.54 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 4541.10 17.4562 12.2173 4571.02 4538.60 ۱۳:۱۳
تولا 52.97 0.2036 0.1425 53.32 52.94 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7438.39 7.7564 0.1000 7469.41 7407.36 ۱۳:۰۴
گرم 239.15 0.2494 0.0032 240.15 238.15 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 239149.54 249.3739 3.2151 240147.03 238152.04 ۱۳:۰۴
تولا 2789.40 2.9087 0.0375 2801.03 2777.76 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6135.31 23.2692 0.3800 6166.34 6127.56 ۱۳:۰۱
گرم 197.25 0.7481 0.0122 198.25 197.01 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 197254.73 748.1216 12.2173 198252.22 197005.35 ۱۳:۰۱
تولا 2300.74 8.7260 0.1425 2312.38 2297.84 ۱۳:۰۱

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16277.06 36.4286 0.2200 16319.99 16249.74 ۱۳:۱۶
گرم 523.32 1.1712 0.0071 524.70 522.44 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 523319.28 1171.2045 7.0732 524699.63 522440.88 ۱۳:۱۶
تولا 6103.90 13.6607 0.0825 6120.00 6093.66 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 236.92 0.9107 0.3800 238.48 236.79 ۱۳:۱۳
گرم 7.62 0.0293 0.0122 7.67 7.61 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 7617.01 29.2801 12.2173 7667.21 7612.83 ۱۳:۱۳
تولا 88.84 0.3415 0.1425 89.43 88.79 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12476.78 13.0102 0.1000 12528.82 12424.74 ۱۳:۰۴
گرم 401.14 0.4183 0.0032 402.81 399.46 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 401137.55 418.2873 3.2151 402810.70 399464.40 ۱۳:۰۴
تولا 4678.80 4.8788 0.0375 4698.31 4659.28 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10291.07 39.0306 0.3800 10343.11 10278.06 ۱۳:۰۱
گرم 330.87 1.2549 0.0122 332.54 330.45 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 330865.28 1254.8620 12.2173 332538.43 330446.99 ۱۳:۰۱
تولا 3859.15 14.6365 0.1425 3878.67 3854.27 ۱۳:۰۱

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3709.26 8.3014 0.2200 3719.05 3703.04 ۱۳:۱۶
گرم 119.26 0.2669 0.0071 119.57 119.06 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 119255.43 266.8973 7.0732 119569.99 119055.26 ۱۳:۱۶
تولا 1390.97 3.1130 0.0825 1394.64 1388.64 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 53.99 0.2075 0.3800 54.34 53.96 ۱۳:۱۳
گرم 1.74 0.0067 0.0122 1.75 1.73 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 1735.79 6.6724 12.2173 1747.22 1734.83 ۱۳:۱۳
تولا 20.25 0.0778 0.1425 20.38 20.23 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2843.24 2.9648 0.1000 2855.10 2831.38 ۱۳:۰۴
گرم 91.41 0.0953 0.0032 91.79 91.03 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 91412.32 95.3205 3.2151 91793.61 91031.04 ۱۳:۰۴
تولا 1066.22 1.1118 0.0375 1070.66 1061.77 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2345.16 8.8944 0.3800 2357.02 2342.19 ۱۳:۰۱
گرم 75.40 0.2860 0.0122 75.78 75.30 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 75398.49 285.9614 12.2173 75779.77 75303.17 ۱۳:۰۱
تولا 879.43 3.3354 0.1425 883.88 878.32 ۱۳:۰۱

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 376.58 0.8428 0.2200 377.57 375.95 ۱۳:۱۶
گرم 12.11 0.0271 0.0071 12.14 12.09 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 12107.35 27.0966 7.0732 12139.29 12087.03 ۱۳:۱۶
تولا 141.22 0.3161 0.0825 141.59 140.98 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.48 0.0211 0.3800 5.52 5.48 ۱۳:۱۳
گرم 0.18 0.0007 0.0122 0.18 0.18 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 176.22 0.6774 12.2173 177.39 176.13 ۱۳:۱۳
تولا 2.06 0.0079 0.1425 2.07 2.05 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 288.66 0.3010 0.1000 289.86 287.46 ۱۳:۰۴
گرم 9.28 0.0097 0.0032 9.32 9.24 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 9280.60 9.6774 3.2151 9319.30 9241.89 ۱۳:۰۴
تولا 108.25 0.1129 0.0375 108.70 107.80 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 238.09 0.9030 0.3800 239.30 237.79 ۱۳:۰۱
گرم 7.65 0.0290 0.0122 7.69 7.65 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 7654.80 29.0321 12.2173 7693.51 7645.12 ۱۳:۰۱
تولا 89.28 0.3386 0.1425 89.74 89.17 ۱۳:۰۱

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5117.87 11.4540 0.2200 5131.37 5109.28 ۱۳:۱۶
گرم 164.54 0.3683 0.0071 164.98 164.27 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 164543.37 368.2531 7.0732 164977.38 164267.18 ۱۳:۱۶
تولا 1919.20 4.2952 0.0825 1924.27 1915.98 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 74.49 0.2863 0.3800 74.98 74.45 ۱۳:۱۳
گرم 2.39 0.0092 0.0122 2.41 2.39 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 2394.96 9.2063 12.2173 2410.74 2393.65 ۱۳:۱۳
تولا 27.93 0.1074 0.1425 28.12 27.92 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3922.98 4.0907 0.1000 3939.34 3906.62 ۱۳:۰۴
گرم 126.13 0.1315 0.0032 126.65 125.60 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 126126.68 131.5190 3.2151 126652.76 125600.61 ۱۳:۰۴
تولا 1471.12 1.5340 0.0375 1477.26 1464.98 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3235.74 12.2721 0.3800 3252.11 3231.65 ۱۳:۰۱
گرم 104.03 0.3946 0.0122 104.56 103.90 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 104031.50 394.5569 12.2173 104557.57 103899.98 ۱۳:۰۱
تولا 1213.40 4.6020 0.1425 1219.54 1211.87 ۱۳:۰۱

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10285.67 23.0196 0.2200 10312.80 10268.40 ۱۳:۱۶
گرم 330.69 0.7401 0.0071 331.56 330.14 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 330691.67 740.0981 7.0732 331563.93 330136.60 ۱۳:۱۶
تولا 3857.13 8.6324 0.0825 3867.30 3850.65 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 149.71 0.5755 0.3800 150.70 149.63 ۱۳:۱۳
گرم 4.81 0.0185 0.0122 4.85 4.81 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 4813.28 18.5025 12.2173 4845.00 4810.64 ۱۳:۱۳
تولا 56.14 0.2158 0.1425 56.51 56.11 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7884.23 8.2213 0.1000 7917.11 7851.34 ۱۳:۰۴
گرم 253.48 0.2643 0.0032 254.54 252.43 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 253483.59 264.3207 3.2151 254540.87 252426.30 ۱۳:۰۴
تولا 2956.59 3.0830 0.0375 2968.92 2944.26 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6503.05 24.6639 0.3800 6535.93 6494.83 ۱۳:۰۱
گرم 209.08 0.7930 0.0122 210.14 208.81 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 209077.70 792.9622 12.2173 210134.98 208813.38 ۱۳:۰۱
تولا 2438.64 9.2490 0.1425 2450.98 2435.56 ۱۳:۰۱

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 43592.08 97.5604 0.2200 43707.06 43518.91 ۱۳:۱۶
گرم 1401.52 3.1366 0.0071 1405.21 1399.17 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 1401516.78 3136.6374 7.0732 1405213.54 1399164.31 ۱۳:۱۶
تولا 16347.04 36.5852 0.0825 16390.16 16319.60 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 634.49 2.4390 0.3800 638.67 634.14 ۱۳:۱۳
گرم 20.40 0.0784 0.0122 20.53 20.39 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 20399.35 78.4159 12.2173 20533.77 20388.14 ۱۳:۱۳
تولا 237.93 0.9146 0.1425 239.50 237.80 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 33414.44 34.8430 0.1000 33553.81 33275.07 ۱۳:۰۴
گرم 1074.30 1.1202 0.0032 1078.78 1069.82 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 1074298.29 1120.2276 3.2151 1078779.20 1069817.38 ۱۳:۰۴
تولا 12530.42 13.0661 0.0375 12582.69 12478.16 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 27560.81 104.5290 0.3800 27700.19 27525.97 ۱۳:۰۱
گرم 886.10 3.3607 0.0122 890.58 884.98 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 886100.05 3360.6829 12.2173 890580.96 884979.83 ۱۳:۰۱
تولا 10335.31 39.1984 0.1425 10387.58 10322.25 ۱۳:۰۱

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 130364.62 291.7600 0.2200 130708.48 130145.80 ۱۳:۱۶
گرم 4191.32 9.3803 0.0071 4202.38 4184.28 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 4191316.73 9380.2948 7.0732 4202372.08 4184281.51 ۱۳:۱۶
تولا 48886.77 109.4101 0.0825 49015.72 48804.71 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1897.48 7.2940 0.3800 1909.99 1896.44 ۱۳:۱۳
گرم 61.01 0.2345 0.0122 61.41 60.97 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 61005.42 234.5074 12.2173 61407.43 60971.92 ۱۳:۱۳
تولا 711.56 2.7353 0.1425 716.25 711.17 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 99927.80 104.2000 0.1000 100344.60 99511.00 ۱۳:۰۴
گرم 3212.75 3.3501 0.0032 3226.15 3199.35 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 3212750.98 3350.1053 3.2151 3226151.40 3199350.56 ۱۳:۰۴
تولا 37472.95 39.0750 0.0375 37629.25 37316.65 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 82422.20 312.6000 0.3800 82839.00 82318.00 ۱۳:۰۱
گرم 2649.94 10.0503 0.0122 2663.34 2646.59 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 2649933.29 10050.3159 12.2173 2663333.71 2646583.18 ۱۳:۰۱
تولا 30908.35 117.2251 0.1425 31064.65 30869.27 ۱۳:۰۱

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4555.00 10.1942 0.2200 4567.02 4547.36 ۱۳:۱۶
گرم 146.45 0.3278 0.0071 146.83 146.20 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 146446.70 327.7522 7.0732 146832.98 146200.88 ۱۳:۱۶
تولا 1708.13 3.8228 0.0825 1712.63 1705.26 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 66.30 0.2549 0.3800 66.74 66.26 ۱۳:۱۳
گرم 2.13 0.0082 0.0122 2.15 2.13 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 2131.56 8.1938 12.2173 2145.61 2130.39 ۱۳:۱۳
تولا 24.86 0.0956 0.1425 25.03 24.85 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3491.53 3.6408 0.1000 3506.09 3476.96 ۱۳:۰۴
گرم 112.26 0.1171 0.0032 112.72 111.79 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 112255.12 117.0544 3.2151 112723.34 111786.91 ۱۳:۰۴
تولا 1309.32 1.3653 0.0375 1314.78 1303.86 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2879.87 10.9224 0.3800 2894.44 2876.23 ۱۳:۰۱
گرم 92.59 0.3512 0.0122 93.06 92.47 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 92589.99 351.1631 12.2173 93058.21 92472.94 ۱۳:۰۱
تولا 1079.95 4.0959 0.1425 1085.41 1078.59 ۱۳:۰۱

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 80735.73 180.6890 0.2200 80948.69 80600.22 ۱۳:۱۶
گرم 2595.71 5.8093 0.0071 2602.56 2591.36 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 2595712.22 5809.2832 7.0732 2602558.87 2591355.26 ۱۳:۱۶
تولا 30275.92 67.7584 0.0825 30355.78 30225.10 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1175.12 4.5172 0.3800 1182.87 1174.48 ۱۳:۱۳
گرم 37.78 0.1452 0.0122 38.03 37.76 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 37781.09 145.2321 12.2173 38030.06 37760.34 ۱۳:۱۳
تولا 440.67 1.6940 0.1425 443.58 440.43 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61886.00 64.5318 0.1000 62144.12 61627.87 ۱۳:۰۴
گرم 1989.68 2.0747 0.0032 1997.98 1981.38 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 1989679.50 2074.7440 3.2151 1997978.47 1981380.52 ۱۳:۰۴
تولا 23207.27 24.1994 0.0375 23304.06 23110.47 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 51044.65 193.5954 0.3800 51302.78 50980.12 ۱۳:۰۱
گرم 1641.12 6.2242 0.0122 1649.42 1639.05 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 1641122.50 6224.2320 12.2173 1649421.48 1639047.76 ۱۳:۰۱
تولا 19141.76 72.5983 0.1425 19238.56 19117.56 ۱۳:۰۱

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4687.50 10.4908 0.2200 4699.86 4679.63 ۱۳:۱۶
گرم 150.71 0.3373 0.0071 151.10 150.45 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 150706.40 337.2855 7.0732 151103.91 150453.43 ۱۳:۱۶
تولا 1757.81 3.9340 0.0825 1762.45 1754.86 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 68.23 0.2623 0.3800 68.68 68.19 ۱۳:۱۳
گرم 2.19 0.0084 0.0122 2.21 2.19 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 2193.56 8.4321 12.2173 2208.02 2192.36 ۱۳:۱۳
تولا 25.59 0.0984 0.1425 25.75 25.57 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3593.09 3.7467 0.1000 3608.07 3578.10 ۱۳:۰۴
گرم 115.52 0.1205 0.0032 116.00 115.04 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 115520.29 120.4591 3.2151 116002.13 115038.45 ۱۳:۰۴
تولا 1347.41 1.4050 0.0375 1353.03 1341.79 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2963.64 11.2401 0.3800 2978.63 2959.89 ۱۳:۰۱
گرم 95.28 0.3614 0.0122 95.77 95.16 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 95283.16 361.3773 12.2173 95764.99 95162.70 ۱۳:۰۱
تولا 1111.37 4.2150 0.1425 1116.99 1109.96 ۱۳:۰۱

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1695.99 3.7957 0.2200 1700.46 1693.14 ۱۳:۱۶
گرم 54.53 0.1220 0.0071 54.67 54.44 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 54527.34 122.0339 7.0732 54671.17 54435.82 ۱۳:۱۶
تولا 636.00 1.4234 0.0825 637.67 634.93 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 24.69 0.0949 0.3800 24.85 24.67 ۱۳:۱۳
گرم 0.79 0.0031 0.0122 0.80 0.79 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 793.66 3.0508 12.2173 798.89 793.22 ۱۳:۱۳
تولا 9.26 0.0356 0.1425 9.32 9.25 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1300.02 1.3556 0.1000 1305.44 1294.60 ۱۳:۰۴
گرم 41.80 0.0436 0.0032 41.97 41.62 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 41796.60 43.5835 3.2151 41970.93 41622.26 ۱۳:۰۴
تولا 487.51 0.5084 0.0375 489.54 485.47 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1072.28 4.0668 0.3800 1077.70 1070.92 ۱۳:۰۱
گرم 34.47 0.1308 0.0122 34.65 34.43 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 34474.56 130.7506 12.2173 34648.90 34430.98 ۱۳:۰۱
تولا 402.11 1.5251 0.1425 404.14 401.60 ۱۳:۰۱

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8287.41 18.5475 0.2200 8309.27 8273.50 ۱۳:۱۶
گرم 266.45 0.5963 0.0071 267.15 266.00 ۱۳:۱۶
کیلوگرم 266446.27 596.3149 7.0732 267149.07 265999.03 ۱۳:۱۶
تولا 3107.78 6.9553 0.0825 3115.98 3102.57 ۱۳:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 120.62 0.4637 0.3800 121.42 120.56 ۱۳:۱۳
گرم 3.88 0.0149 0.0122 3.90 3.88 ۱۳:۱۳
کیلوگرم 3878.18 14.9079 12.2173 3903.73 3876.05 ۱۳:۱۳
تولا 45.23 0.1739 0.1425 45.53 45.21 ۱۳:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6352.51 6.6241 0.1000 6379.01 6326.02 ۱۳:۰۴
گرم 204.24 0.2130 0.0032 205.09 203.39 ۱۳:۰۴
کیلوگرم 204237.85 212.9696 3.2151 205089.73 203385.97 ۱۳:۰۴
تولا 2382.19 2.4840 0.0375 2392.13 2372.26 ۱۳:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5239.66 19.8723 0.3800 5266.16 5233.04 ۱۳:۰۱
گرم 168.46 0.6389 0.0122 169.31 168.25 ۱۳:۰۱
کیلوگرم 168458.95 638.9088 12.2173 169310.83 168245.99 ۱۳:۰۱
تولا 1964.88 7.4521 0.1425 1974.81 1962.39 ۱۳:۰۱
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 69.03 1.31 1.59 0.06 25.22 14.86 6.25 0.53