کالایاب
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1401.45 2.3400 0.1700 1407.36 1400.52 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 45.06 0.0752 0.0055 45.25 45.03 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 45057.63 75.2327 5.4656 45247.64 45027.73 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 525.54 0.8775 0.0638 527.76 525.20 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.63 0.0500 0.2900 15.70 15.56 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.50 0.0016 0.0093 0.50 0.50 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 502.52 1.6075 9.3237 504.77 500.27 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 5.86 0.0188 0.1088 5.89 5.84 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 838.70 4.9000 0.5800 846.70 838.25 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 26.96 0.1575 0.0186 27.22 26.95 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 26964.81 157.5385 18.6474 27222.02 26950.34 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 314.51 1.8375 0.2175 317.51 314.34 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1516.65 2.5500 0.1700 1525.60 1513.80 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 48.76 0.0820 0.0055 49.05 48.67 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 48761.39 81.9843 5.4656 49049.14 48669.76 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 568.74 0.9563 0.0638 572.10 567.68 ۱۴:۴۹:۲۴

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1249.81 2.0868 0.1700 1255.08 1248.98 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 40.18 0.0671 0.0055 40.35 40.16 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 40182.39 67.0925 5.4656 40351.85 40155.73 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 468.68 0.7826 0.0638 470.66 468.37 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.94 0.0446 0.2900 14.00 13.88 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.45 0.0014 0.0093 0.45 0.45 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 448.14 1.4336 9.3237 450.15 446.14 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 5.23 0.0167 0.1088 5.25 5.20 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 747.95 4.3698 0.5800 755.09 747.55 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 24.05 0.1405 0.0186 24.28 24.03 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 24047.22 140.4929 18.6474 24276.59 24034.32 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 280.48 1.6387 0.2175 283.16 280.33 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1352.55 2.2741 0.1700 1360.53 1350.01 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 43.49 0.0731 0.0055 43.74 43.40 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 43485.41 73.1136 5.4656 43742.03 43403.70 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 507.21 0.8528 0.0638 510.20 506.25 ۱۴:۴۹:۲۴

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1130.27 1.8872 0.1700 1135.04 1129.52 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 36.34 0.0607 0.0055 36.49 36.31 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 36338.98 60.6752 5.4656 36492.22 36314.86 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 423.85 0.7077 0.0638 425.64 423.57 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.61 0.0403 0.2900 12.66 12.55 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.41 0.0013 0.0093 0.41 0.40 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 405.28 1.2965 9.3237 407.09 403.46 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 4.73 0.0151 0.1088 4.75 4.71 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 676.41 3.9519 0.5800 682.86 676.05 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 21.75 0.1271 0.0186 21.95 21.74 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 21747.12 127.0548 18.6474 21954.56 21735.45 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 253.65 1.4819 0.2175 256.07 253.52 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1223.18 2.0566 0.1700 1230.40 1220.88 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 39.33 0.0661 0.0055 39.56 39.25 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 39326.06 66.1204 5.4656 39558.13 39252.16 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 458.69 0.7712 0.0638 461.40 457.83 ۱۴:۴۹:۲۴

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5148.23 8.5960 0.1700 5169.94 5144.81 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 165.52 0.2764 0.0055 166.22 165.41 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 165519.20 276.3673 5.4656 166217.21 165409.37 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1930.59 3.2235 0.0638 1938.73 1929.31 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57.42 0.1837 0.2900 57.67 57.16 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 1.85 0.0059 0.0093 1.85 1.84 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 1845.99 5.9053 9.3237 1854.26 1837.72 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 21.53 0.0689 0.1088 21.63 21.43 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3080.96 18.0002 0.5800 3110.35 3079.31 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 99.06 0.5787 0.0186 100.00 99.00 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 99055.23 578.7178 18.6474 100000.08 99002.09 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1155.36 6.7501 0.2175 1166.38 1154.74 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5571.41 9.3674 0.1700 5604.29 5560.94 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 179.13 0.3012 0.0055 180.18 178.79 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 179124.98 301.1695 5.4656 180182.02 178788.38 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 2089.28 3.5128 0.0638 2101.61 2085.36 ۱۴:۴۹:۲۴

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1830.15 3.0558 0.1700 1837.87 1828.94 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 58.84 0.0982 0.0055 59.09 58.80 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 58840.76 98.2464 5.4656 59088.89 58801.71 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 686.31 1.1459 0.0638 689.20 685.85 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.41 0.0653 0.2900 20.50 20.32 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.66 0.0021 0.0093 0.66 0.65 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 656.24 2.0993 9.3237 659.17 653.30 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 7.65 0.0245 0.1088 7.69 7.62 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1095.26 6.3989 0.5800 1105.71 1094.67 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 35.21 0.2057 0.0186 35.55 35.19 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 35213.35 205.7296 18.6474 35549.23 35194.45 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 410.72 2.3996 0.2175 414.64 410.50 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1980.59 3.3300 0.1700 1992.28 1976.87 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 63.68 0.1071 0.0055 64.05 63.56 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 63677.50 107.0634 5.4656 64053.28 63557.84 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 742.72 1.2488 0.0638 747.11 741.33 ۱۴:۴۹:۲۴

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9641.98 16.0992 0.1700 9682.64 9635.58 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 310.00 0.5176 0.0055 311.30 309.79 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 309996.50 517.6009 5.4656 311303.77 309790.78 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 3615.74 6.0372 0.0638 3630.99 3613.34 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 107.53 0.3440 0.2900 108.02 107.05 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 3.46 0.0111 0.0093 3.47 3.44 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 3457.31 11.0598 9.3237 3472.79 3441.82 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 40.33 0.1290 0.1088 40.51 40.14 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5770.26 33.7120 0.5800 5825.30 5767.16 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 185.52 1.0839 0.0186 187.29 185.42 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 185517.90 1083.8652 18.6474 187287.48 185418.36 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 2163.85 12.6420 0.2175 2184.49 2162.69 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10434.55 17.5440 0.1700 10496.13 10414.94 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 335.48 0.5641 0.0055 337.46 334.85 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 335478.39 564.0523 5.4656 337458.10 334847.98 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 3912.96 6.5790 0.0638 3936.05 3905.61 ۱۴:۴۹:۲۴

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 151763.02 253.3986 0.1700 152403.01 151662.31 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 4879.29 8.1470 0.0055 4899.87 4876.06 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 4879290.77 8146.9481 5.4656 4899867.04 4876052.88 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 56911.17 95.0245 0.0638 57151.17 56873.41 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1692.57 5.4145 0.2900 1700.15 1684.99 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 54.42 0.1741 0.0093 54.66 54.17 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 54417.44 174.0801 9.3237 54661.15 54173.72 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 634.72 2.0304 0.1088 637.56 631.87 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 90822.82 530.6210 0.5800 91689.14 90774.09 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 2920.02 17.0599 0.0186 2947.87 2918.45 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 2920019.39 17059.8486 18.6474 2947872.20 2918452.67 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 34058.58 198.9830 0.2175 34383.45 34040.31 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 164238.03 276.1395 0.1700 165207.22 163929.40 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 5280.38 8.8781 0.0055 5311.54 5270.45 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 5280371.29 8878.0845 5.4656 5311531.63 5270448.73 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 61589.31 103.5524 0.0638 61952.75 61473.57 ۱۴:۴۹:۲۴

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13153.03 21.9616 0.1700 13208.50 13144.30 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 422.88 0.7061 0.0055 424.66 422.60 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 422879.38 706.0814 5.4656 424662.68 422598.75 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 4932.39 8.2356 0.0638 4953.19 4929.12 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 146.69 0.4693 0.2900 147.35 146.04 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 4.72 0.0151 0.0093 4.74 4.70 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 4716.26 15.0872 9.3237 4737.38 4695.14 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 55.01 0.1760 0.1088 55.26 54.76 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7871.45 45.9880 0.5800 7946.53 7867.23 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 253.07 1.4785 0.0186 255.49 252.94 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 253072.84 1478.5465 18.6474 255486.79 252937.06 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 2951.80 17.2455 0.2175 2979.95 2950.21 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14234.22 23.9325 0.1700 14318.21 14207.47 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 457.64 0.7694 0.0055 460.34 456.78 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 457640.31 769.4477 5.4656 460340.92 456780.33 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 5337.83 8.9747 0.0638 5369.33 5327.80 ۱۴:۴۹:۲۴

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1387.72 2.3171 0.1700 1393.57 1386.79 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 44.62 0.0745 0.0055 44.80 44.59 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 44616.07 74.4954 5.4656 44804.21 44586.46 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 520.39 0.8689 0.0638 522.59 520.05 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.48 0.0495 0.2900 15.55 15.41 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.50 0.0016 0.0093 0.50 0.50 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 497.59 1.5918 9.3237 499.82 495.36 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 5.80 0.0186 0.1088 5.83 5.78 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 830.48 4.8520 0.5800 838.40 830.04 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 26.70 0.1560 0.0186 26.96 26.69 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 26700.56 155.9947 18.6474 26955.24 26686.23 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 311.43 1.8195 0.2175 314.40 311.26 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1501.79 2.5250 0.1700 1510.65 1498.96 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 48.28 0.0812 0.0055 48.57 48.19 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 48283.53 81.1809 5.4656 48568.46 48192.80 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 563.17 0.9469 0.0638 566.49 562.11 ۱۴:۴۹:۲۴

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96545.89 161.2026 0.1700 96953.03 96481.82 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 3104.02 5.1828 0.0055 3117.11 3101.96 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 3104020.14 5182.7801 5.4656 3117109.98 3101960.32 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 36204.74 60.4510 0.0638 36357.41 36180.71 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1076.75 3.4445 0.2900 1081.57 1071.93 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 34.62 0.1107 0.0093 34.77 34.46 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 34618.31 110.7432 9.3237 34773.35 34463.27 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 403.78 1.2917 0.1088 405.59 401.97 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57778.04 337.5610 0.5800 58329.16 57747.04 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 1857.61 10.8528 0.0186 1875.33 1856.61 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 1857605.83 10852.8301 18.6474 1875324.74 1856609.14 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 21666.78 126.5855 0.2175 21873.45 21655.16 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 104482.02 175.6695 0.1700 105098.58 104285.68 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 3359.17 5.6479 0.0055 3379.00 3352.86 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 3359172.39 5647.9014 5.4656 3378995.42 3352860.03 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 39180.79 65.8761 0.0638 39412.00 39107.16 ۱۴:۴۹:۲۴

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10953.31 18.2887 0.1700 10999.50 10946.04 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 352.16 0.5880 0.0055 353.64 351.92 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 352156.92 587.9961 5.4656 353641.99 351923.23 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 4107.50 6.8583 0.0638 4124.82 4104.77 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 122.16 0.3908 0.2900 122.71 121.61 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 3.93 0.0126 0.0093 3.95 3.91 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 3927.51 12.5640 9.3237 3945.10 3909.92 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 45.81 0.1465 0.1088 46.01 45.60 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6555.03 38.2969 0.5800 6617.55 6551.51 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 210.75 1.2313 0.0186 212.76 210.64 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 210748.87 1231.2740 18.6474 212759.12 210635.80 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 2458.14 14.3614 0.2175 2481.58 2456.82 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11853.68 19.9300 0.1700 11923.63 11831.41 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 381.10 0.6408 0.0055 383.35 380.39 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 381104.42 640.7650 5.4656 383353.38 380388.27 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 4445.13 7.4738 0.0638 4471.37 4436.78 ۱۴:۴۹:۲۴

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1999.45 3.3385 0.1700 2007.88 1998.12 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 64.28 0.1073 0.0055 64.55 64.24 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 64283.72 107.3345 5.4656 64554.81 64241.06 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 749.79 1.2519 0.0638 752.96 749.30 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.30 0.0713 0.2900 22.40 22.20 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.72 0.0023 0.0093 0.72 0.71 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 716.94 2.2935 9.3237 720.15 713.73 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 8.36 0.0268 0.1088 8.40 8.32 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1196.57 6.9908 0.5800 1207.99 1195.93 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 38.47 0.2248 0.0186 38.84 38.45 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 38470.70 224.7602 18.6474 38837.65 38450.05 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 448.72 2.6216 0.2175 453.00 448.47 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2163.80 3.6381 0.1700 2176.57 2159.74 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 69.57 0.1170 0.0055 69.98 69.44 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 69567.88 116.9671 5.4656 69978.41 69437.15 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 811.43 1.3643 0.0638 816.22 809.90 ۱۴:۴۹:۲۴

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7986.58 13.3352 0.1700 8020.26 7981.28 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 256.77 0.4287 0.0055 257.86 256.60 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 256774.42 428.7361 5.4656 257857.26 256604.03 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 2994.97 5.0007 0.0638 3007.60 2992.98 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89.07 0.2849 0.2900 89.47 88.67 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 2.86 0.0092 0.0093 2.88 2.85 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 2863.74 9.1610 9.3237 2876.56 2850.91 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 33.40 0.1069 0.1088 33.55 33.25 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4779.58 27.9241 0.5800 4825.17 4777.02 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 153.67 0.8978 0.0186 155.13 153.58 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 153667.07 897.7806 18.6474 155132.83 153584.62 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1792.35 10.4716 0.2175 1809.44 1791.38 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8643.09 14.5319 0.1700 8694.09 8626.84 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 277.88 0.4672 0.0055 279.52 277.36 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 277881.43 467.2124 5.4656 279521.25 277359.25 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 3241.16 5.4495 0.0638 3260.29 3235.07 ۱۴:۴۹:۲۴

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 427.16 0.7132 0.1700 428.96 426.88 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 13.73 0.0229 0.0055 13.79 13.72 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 13733.57 22.9309 5.4656 13791.48 13724.45 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 160.19 0.2675 0.0638 160.86 160.08 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.76 0.0152 0.2900 4.79 4.74 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.15 0.0005 0.0093 0.15 0.15 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 153.17 0.4900 9.3237 153.85 152.48 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 1.79 0.0057 0.1088 1.79 1.78 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 255.64 1.4935 0.5800 258.07 255.50 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 8.22 0.0480 0.0186 8.30 8.21 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 8218.87 48.0177 18.6474 8297.27 8214.46 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 95.86 0.5601 0.2175 96.78 95.81 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 462.27 0.7772 0.1700 465.00 461.41 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 14.86 0.0250 0.0055 14.95 14.83 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 14862.47 24.9888 5.4656 14950.18 14834.54 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 173.35 0.2915 0.0638 174.38 173.03 ۱۴:۴۹:۲۴

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5767.67 9.6303 0.1700 5791.99 5763.84 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 185.43 0.3096 0.0055 186.22 185.31 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 185434.68 309.6201 5.4656 186216.67 185311.62 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 2162.88 3.6114 0.0638 2172.00 2161.44 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64.33 0.2058 0.2900 64.61 64.04 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 2.07 0.0066 0.0093 2.08 2.06 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 2068.10 6.6158 9.3237 2077.37 2058.84 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 24.12 0.0772 0.1088 24.23 24.01 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3451.67 20.1660 0.5800 3484.59 3449.82 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 110.97 0.6484 0.0186 112.03 110.91 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 110973.68 648.3499 18.6474 112032.21 110914.14 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1294.38 7.5622 0.2175 1306.72 1293.68 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6241.77 10.4945 0.1700 6278.61 6230.04 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 200.68 0.3374 0.0055 201.86 200.30 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 200677.51 337.4066 5.4656 201861.75 200300.41 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 2340.67 3.9354 0.0638 2354.48 2336.27 ۱۴:۴۹:۲۴

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12030.89 20.0880 0.1700 12081.62 12022.90 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 386.80 0.6458 0.0055 388.43 386.55 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 386801.73 645.8426 5.4656 388432.90 386545.05 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 4511.59 7.5330 0.0638 4530.61 4508.59 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 134.18 0.4292 0.2900 134.78 133.58 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 4.31 0.0138 0.0093 4.33 4.29 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 4313.90 13.8001 9.3237 4333.22 4294.58 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 50.32 0.1610 0.1088 50.54 50.09 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7199.90 42.0645 0.5800 7268.58 7196.04 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 231.48 1.3524 0.0186 233.69 231.36 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 231482.12 1352.4054 18.6474 233690.13 231357.92 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 2699.97 15.7742 0.2175 2725.72 2698.52 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13019.83 21.8907 0.1700 13096.67 12995.37 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 418.60 0.7038 0.0055 421.07 417.81 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 418597.06 703.8028 5.4656 421067.27 417810.45 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 4882.44 8.2090 0.0638 4911.25 4873.27 ۱۴:۴۹:۲۴

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 224232.00 374.4000 0.1700 225177.60 224083.20 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 7209.23 12.0372 0.0055 7239.63 7204.44 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 7209220.83 12037.2305 5.4656 7239622.55 7204436.80 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 84087.06 140.4001 0.0638 84441.66 84031.26 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2500.80 8.0000 0.2900 2512.00 2489.60 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 80.40 0.2572 0.0093 80.76 80.04 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 80402.53 257.2058 9.3237 80762.62 80042.44 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 937.80 3.0000 0.1088 942.00 933.60 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 134192.00 784.0000 0.5800 135472.00 134120.00 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 4314.37 25.2062 0.0186 4355.53 4312.06 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 4314369.77 25206.1665 18.6474 4355522.69 4312054.91 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 50322.04 294.0002 0.2175 50802.04 50295.04 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 242664.00 408.0000 0.1700 244096.00 242208.00 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 7801.83 13.1175 0.0055 7847.87 7787.17 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 7801822.95 13117.4948 5.4656 7847862.78 7787162.22 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 90999.07 153.0001 0.0638 91536.07 90828.07 ۱۴:۴۹:۲۴

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5128.19 8.5625 0.1700 5149.81 5124.78 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 164.88 0.2753 0.0055 165.57 164.77 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 164874.88 275.2915 5.4656 165570.17 164765.47 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1923.07 3.2110 0.0638 1931.18 1921.79 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57.19 0.1830 0.2900 57.45 56.94 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 1.84 0.0059 0.0093 1.85 1.83 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 1838.81 5.8823 9.3237 1847.04 1830.57 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 21.45 0.0686 0.1088 21.54 21.35 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3068.97 17.9301 0.5800 3098.24 3067.32 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 98.67 0.5765 0.0186 99.61 98.62 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 98669.64 576.4650 18.6474 99610.80 98616.70 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1150.86 6.7238 0.2175 1161.84 1150.25 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5549.73 9.3310 0.1700 5582.48 5539.30 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 178.43 0.3000 0.0055 179.48 178.09 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 178427.69 299.9971 5.4656 179480.62 178092.40 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 2081.15 3.4991 0.0638 2093.43 2077.24 ۱۴:۴۹:۲۴

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88041.61 147.0030 0.1700 88412.89 87983.19 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 2830.60 4.7263 0.0055 2842.54 2828.73 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 2830601.43 4726.2531 5.4656 2842538.25 2828723.05 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 33015.63 55.1262 0.0638 33154.86 32993.72 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 981.90 3.1411 0.2900 986.30 977.51 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 31.57 0.1010 0.0093 31.71 31.43 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 31568.95 100.9883 9.3237 31710.33 31427.56 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 368.21 1.1779 0.1088 369.86 366.57 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52688.64 307.8268 0.5800 53191.22 52660.37 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 1693.98 9.8969 0.0186 1710.14 1693.07 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 1693977.97 9896.8547 18.6474 1710136.10 1693069.07 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 19758.26 115.4351 0.2175 19946.72 19747.65 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95278.68 160.1956 0.1700 95840.94 95099.64 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 3063.28 5.1504 0.0055 3081.36 3057.52 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 3063278.50 5150.4040 5.4656 3081355.41 3057522.17 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 35729.53 60.0734 0.0638 35940.38 35662.39 ۱۴:۴۹:۲۴

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5256.28 8.7764 0.1700 5278.44 5252.79 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 168.99 0.2822 0.0055 169.71 168.88 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 168993.15 282.1677 5.4656 169705.80 168881.00 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1971.11 3.2912 0.0638 1979.42 1969.80 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 58.62 0.1875 0.2900 58.88 58.36 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 1.88 0.0060 0.0093 1.89 1.88 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 1884.74 6.0292 9.3237 1893.18 1876.29 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 21.98 0.0703 0.1088 22.08 21.88 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3145.63 18.3779 0.5800 3175.63 3143.94 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 101.13 0.5909 0.0186 102.10 101.08 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 101134.22 590.8641 18.6474 102098.90 101079.96 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 1179.61 6.8917 0.2175 1190.86 1178.98 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5688.35 9.5640 0.1700 5721.92 5677.66 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 182.88 0.3075 0.0055 183.96 182.54 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 182884.48 307.4905 5.4656 183963.71 182540.82 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 2133.13 3.5865 0.0638 2145.72 2129.12 ۱۴:۴۹:۲۴

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1907.51 3.1850 0.1700 1915.56 1906.25 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 61.33 0.1024 0.0055 61.59 61.29 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 61327.94 102.3992 5.4656 61586.56 61287.24 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 715.32 1.1944 0.0638 718.33 714.84 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 21.27 0.0681 0.2900 21.37 21.18 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 0.68 0.0022 0.0093 0.69 0.68 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 683.97 2.1880 9.3237 687.04 680.91 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 7.98 0.0255 0.1088 8.01 7.94 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1141.55 6.6694 0.5800 1152.44 1140.94 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 36.70 0.2144 0.0186 37.05 36.68 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 36701.80 214.4257 18.6474 37051.89 36682.11 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 428.08 2.5010 0.2175 432.17 427.85 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2064.31 3.4708 0.1700 2076.49 2060.43 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 66.37 0.1116 0.0055 66.76 66.24 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 66369.13 111.5889 5.4656 66760.79 66244.42 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 774.12 1.3016 0.0638 778.69 772.66 ۱۴:۴۹:۲۴

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9332.40 15.5823 0.1700 9371.75 9326.20 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 300.04 0.5010 0.0055 301.31 299.84 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 300043.27 500.9820 5.4656 301308.57 299844.16 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 3499.65 5.8434 0.0638 3514.41 3497.33 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 104.08 0.3330 0.2900 104.55 103.62 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 3.35 0.0107 0.0093 3.36 3.33 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 3346.30 10.7047 9.3237 3361.29 3331.32 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 39.03 0.1249 0.1088 39.21 38.86 ۱۴:۴۹:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5584.99 32.6296 0.5800 5638.26 5581.99 ۱۴:۴۹:۴۲
گرم 179.56 1.0491 0.0186 181.27 179.47 ۱۴:۴۹:۴۲
کیلوگرم 179561.37 1049.0649 18.6474 181274.13 179465.03 ۱۴:۴۹:۴۲
تولا 2094.37 12.2361 0.2175 2114.35 2093.25 ۱۴:۴۹:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10099.52 16.9807 0.1700 10159.12 10080.55 ۱۴:۴۹:۲۴
گرم 324.71 0.5459 0.0055 326.62 324.10 ۱۴:۴۹:۲۴
کیلوگرم 324706.99 545.9419 5.4656 326623.14 324096.82 ۱۴:۴۹:۲۴
تولا 3787.32 6.3678 0.0638 3809.67 3780.21 ۱۴:۴۹:۲۴
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 89.90 1.68 0.93 0.05 37.15 16.29 12.13 0.47