صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1199.44 0.3400 0.0300 1199.78 1199.06 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 38.56 0.0109 0.0010 38.57 38.55 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 38562.86 10.9312 0.9645 38573.79 38550.65 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 449.79 0.1275 0.0113 449.92 449.65 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 14.31 0.0200 0.1000 14.33 14.31 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.46 0.0006 0.0032 0.46 0.46 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 460.08 0.6430 3.2151 460.72 460.08 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 5.37 0.0075 0.0375 5.37 5.37 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 828.70 0.1000 0.0100 828.70 827.80 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 26.64 0.0032 0.0003 26.64 26.61 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 26643.30 3.2151 0.3215 26643.30 26614.37 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 310.76 0.0375 0.0038 310.76 310.43 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1043.10 1.4000 0.1300 1043.10 1041.90 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 33.54 0.0450 0.0042 33.54 33.50 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 33536.42 45.0110 4.1796 33536.42 33497.84 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 391.16 0.5250 0.0488 391.16 390.71 ۰۰:۲۹:۱۷

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1021.08 0.2894 0.0300 1021.37 1020.76 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 32.83 0.0093 0.0010 32.84 32.82 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 32828.57 9.3058 0.9645 32837.87 32818.16 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 382.91 0.1085 0.0113 383.02 382.79 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.18 0.0170 0.1000 12.20 12.18 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.39 0.0005 0.0032 0.39 0.39 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 391.66 0.5474 3.2151 392.21 391.66 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 4.57 0.0064 0.0375 4.57 4.57 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 705.47 0.0851 0.0100 705.47 704.71 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 22.68 0.0027 0.0003 22.68 22.66 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 22681.44 2.7370 0.3215 22681.44 22656.81 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 264.55 0.0319 0.0038 264.55 264.26 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 887.99 1.1918 0.1300 887.99 886.97 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 28.55 0.0383 0.0042 28.55 28.52 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 28549.55 38.3179 4.1796 28549.55 28516.71 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 333.00 0.4469 0.0488 333.00 332.61 ۰۰:۲۹:۱۷

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 917.21 0.2600 0.0300 917.47 916.92 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 29.49 0.0084 0.0010 29.50 29.48 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 29489.02 8.3591 0.9645 29497.38 29479.68 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 343.95 0.0975 0.0113 344.05 343.85 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10.94 0.0153 0.1000 10.96 10.94 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.35 0.0005 0.0032 0.35 0.35 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 351.82 0.4917 3.2151 352.31 351.82 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 4.10 0.0057 0.0375 4.11 4.10 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 633.71 0.0765 0.0100 633.71 633.02 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 20.37 0.0025 0.0003 20.37 20.35 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 20374.13 2.4586 0.3215 20374.13 20352.01 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 237.64 0.0287 0.0038 237.64 237.38 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 797.66 1.0706 0.1300 797.66 796.74 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 25.65 0.0344 0.0042 25.65 25.62 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 25645.30 34.4199 4.1796 25645.30 25615.80 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 299.12 0.4015 0.0488 299.12 298.78 ۰۰:۲۹:۱۷

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4406.74 1.2492 0.0300 4407.99 4405.35 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 141.68 0.0402 0.0010 141.72 141.64 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 141679.96 40.1614 0.9645 141720.12 141635.07 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 1652.53 0.4684 0.0113 1653.00 1652.01 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 52.57 0.0735 0.1000 52.65 52.57 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 1.69 0.0024 0.0032 1.69 1.69 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 1690.32 2.3624 3.2151 1692.68 1690.32 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 19.72 0.0276 0.0375 19.74 19.72 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3044.64 0.3674 0.0100 3044.64 3041.34 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 97.89 0.0118 0.0003 97.89 97.78 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 97887.50 11.8122 0.3215 97887.50 97781.19 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 1141.74 0.1378 0.0038 1141.74 1140.50 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3832.35 5.1436 0.1300 3832.35 3827.94 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 123.21 0.1654 0.0042 123.21 123.07 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 123212.80 165.3705 4.1796 123212.80 123071.06 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 1437.13 1.9289 0.0488 1437.13 1435.48 ۰۰:۲۹:۱۷

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1549.32 0.4392 0.0300 1549.76 1548.83 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 49.81 0.0141 0.0010 49.83 49.80 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 49811.65 14.1199 0.9645 49825.77 49795.87 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 580.99 0.1647 0.0113 581.16 580.81 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 18.48 0.0258 0.1000 18.51 18.48 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.59 0.0008 0.0032 0.60 0.59 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 594.28 0.8306 3.2151 595.11 594.28 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 6.93 0.0097 0.0375 6.94 6.93 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1070.43 0.1292 0.0100 1070.43 1069.27 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 34.42 0.0042 0.0003 34.42 34.38 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 34415.16 4.1529 0.3215 34415.16 34377.78 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 401.41 0.0484 0.0038 401.41 400.98 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1347.37 1.8084 0.1300 1347.37 1345.82 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 43.32 0.0581 0.0042 43.32 43.27 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 43318.99 58.1407 4.1796 43318.99 43269.16 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 505.26 0.6781 0.0488 505.26 504.68 ۰۰:۲۹:۱۷

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8226.84 2.3320 0.0300 8229.17 8224.23 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 264.50 0.0750 0.0010 264.57 264.42 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 264498.82 74.9763 0.9645 264573.80 264415.02 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 3085.07 0.8745 0.0113 3085.94 3084.09 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 98.15 0.1372 0.1000 98.29 98.15 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 3.16 0.0044 0.0032 3.16 3.16 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 3155.62 4.4104 3.2151 3160.03 3155.62 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 36.81 0.0514 0.0375 36.86 36.81 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5683.97 0.6859 0.0100 5683.97 5677.80 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 182.74 0.0221 0.0003 182.74 182.55 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 182743.76 22.0519 0.3215 182743.76 182545.29 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 2131.49 0.2572 0.0038 2131.49 2129.18 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7154.52 9.6025 0.1300 7154.52 7146.29 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 230.02 0.3087 0.0042 230.02 229.76 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 230022.94 308.7260 4.1796 230022.94 229758.32 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 2682.95 3.6009 0.0488 2682.95 2679.86 ۰۰:۲۹:۱۷

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 135068.94 38.2874 0.0300 135107.23 135026.15 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 4342.57 1.2310 0.0010 4343.80 4341.19 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 4342563.97 1230.9676 0.9645 4343794.94 4341188.18 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 50650.89 14.3578 0.0113 50665.25 50634.84 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1611.45 2.2522 0.1000 1613.70 1611.45 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 51.81 0.0724 0.0032 51.88 51.81 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 51809.25 72.4099 3.2151 51881.66 51809.25 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 604.29 0.8446 0.0375 605.14 604.29 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 93319.91 11.2610 0.0100 93319.91 93218.56 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 3000.30 0.3620 0.0003 3000.30 2997.05 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 3000302.44 362.0493 0.3215 3000302.44 2997044.00 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 34994.99 4.2229 0.0038 34994.99 34956.99 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 117463.49 157.6540 0.1300 117463.49 117328.36 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 3776.54 5.0687 0.0042 3776.54 3772.19 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 3776536.11 5068.6900 4.1796 3776536.11 3772191.52 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 44048.84 59.1203 0.0488 44048.84 43998.17 ۰۰:۲۹:۱۷

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10550.51 2.9907 0.0300 10553.50 10547.17 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 339.21 0.0962 0.0010 339.30 339.10 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 339206.65 96.1534 0.9645 339302.81 339099.19 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 3956.45 1.1215 0.0113 3957.57 3955.19 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 125.87 0.1759 0.1000 126.05 125.87 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 4.05 0.0057 0.0032 4.05 4.05 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 4046.93 5.6561 3.2151 4052.58 4046.93 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 47.20 0.0660 0.0375 47.27 47.20 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7289.41 0.8796 0.0100 7289.41 7281.49 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 234.36 0.0283 0.0003 234.36 234.11 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 234359.83 28.2804 0.3215 234359.83 234105.31 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 2733.53 0.3299 0.0038 2733.53 2730.56 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9175.32 12.3147 0.1300 9175.32 9164.76 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 294.99 0.3959 0.0042 294.99 294.65 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 294993.05 395.9259 4.1796 294993.05 294653.68 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 3440.75 4.6180 0.0488 3440.75 3436.79 ۰۰:۲۹:۱۷

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1150.14 0.3260 0.0300 1150.47 1149.78 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 36.98 0.0105 0.0010 36.99 36.97 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 36977.93 10.4820 0.9645 36988.41 36966.21 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 431.30 0.1223 0.0113 431.43 431.17 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.72 0.0192 0.1000 13.74 13.72 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.44 0.0006 0.0032 0.44 0.44 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 441.17 0.6166 3.2151 441.78 441.17 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 5.15 0.0072 0.0375 5.15 5.15 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 794.64 0.0959 0.0100 794.64 793.78 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 25.55 0.0031 0.0003 25.55 25.52 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 25548.26 3.0829 0.3215 25548.26 25520.52 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 297.99 0.0360 0.0038 297.99 297.67 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1000.23 1.3425 0.1300 1000.23 999.08 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 32.16 0.0432 0.0042 32.16 32.12 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 32158.07 43.1611 4.1796 32158.07 32121.08 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 375.09 0.5034 0.0488 375.09 374.65 ۰۰:۲۹:۱۷

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 86623.56 24.5548 0.0300 86648.11 86596.11 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 2785.01 0.7895 0.0010 2785.80 2784.13 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 2785009.94 789.4546 0.9645 2785799.40 2784127.61 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 32483.86 9.2081 0.0113 32493.07 32473.57 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1033.47 1.4444 0.1000 1034.91 1033.47 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 33.23 0.0464 0.0032 33.27 33.23 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 33226.75 46.4385 3.2151 33273.19 33226.75 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 387.55 0.5417 0.0375 388.09 387.55 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 59848.71 7.2220 0.0100 59848.71 59783.72 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 1924.18 0.2322 0.0003 1924.18 1922.09 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 1924179.40 232.1925 0.3215 1924179.40 1922089.67 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 22443.28 2.7083 0.0038 22443.28 22418.91 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 75332.68 101.1080 0.1300 75332.68 75246.02 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 2422.00 3.2507 0.0042 2422.00 2419.22 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 2422000.16 3250.6953 4.1796 2422000.16 2419213.85 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 28249.78 37.9155 0.0488 28249.78 28217.28 ۰۰:۲۹:۱۷

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9368.95 2.6558 0.0300 9371.60 9365.98 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 301.22 0.0854 0.0010 301.30 301.12 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 301218.38 85.3851 0.9645 301303.76 301122.95 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 3513.36 0.9959 0.0113 3514.35 3512.24 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 111.78 0.1562 0.1000 111.93 111.78 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 3.59 0.0050 0.0032 3.60 3.59 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 3593.71 5.0227 3.2151 3598.73 3593.71 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 41.92 0.0586 0.0375 41.97 41.92 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6473.06 0.7811 0.0100 6473.06 6466.03 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 208.11 0.0251 0.0003 208.11 207.89 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 208113.51 25.1133 0.3215 208113.51 207887.49 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 2427.40 0.2929 0.0038 2427.40 2424.76 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8147.76 10.9355 0.1300 8147.76 8138.39 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 261.96 0.3516 0.0042 261.96 261.66 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 261956.32 351.5855 4.1796 261956.32 261654.96 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 3055.41 4.1008 0.0488 3055.41 3051.90 ۰۰:۲۹:۱۷

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1645.99 0.4666 0.0300 1646.46 1645.47 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 52.92 0.0150 0.0010 52.93 52.90 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 52919.82 15.0009 0.9645 52934.82 52903.05 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 617.25 0.1750 0.0113 617.42 617.05 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 19.64 0.0274 0.1000 19.67 19.64 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.63 0.0009 0.0032 0.63 0.63 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 631.36 0.8824 3.2151 632.25 631.36 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 7.36 0.0103 0.0375 7.37 7.36 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1137.23 0.1372 0.0100 1137.23 1135.99 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 36.56 0.0044 0.0003 36.56 36.52 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 36562.61 4.4120 0.3215 36562.61 36522.90 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 426.46 0.0515 0.0038 426.46 426.00 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1431.45 1.9212 0.1300 1431.45 1429.80 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 46.02 0.0618 0.0042 46.02 45.97 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 46022.03 61.7686 4.1796 46022.03 45969.08 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 536.79 0.7205 0.0488 536.79 536.18 ۰۰:۲۹:۱۷

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7571.70 2.1463 0.0300 7573.85 7569.31 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 243.44 0.0690 0.0010 243.50 243.36 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 243435.78 69.0057 0.9645 243504.79 243358.66 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 2839.39 0.8049 0.0113 2840.20 2838.49 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 90.33 0.1263 0.1000 90.46 90.33 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 2.90 0.0041 0.0032 2.91 2.90 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 2904.33 4.0592 3.2151 2908.39 2904.33 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 33.88 0.0473 0.0375 33.92 33.88 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5231.33 0.6313 0.0100 5231.33 5225.65 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 168.19 0.0203 0.0003 168.19 168.01 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 168191.18 20.2958 0.3215 168191.18 168008.52 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 1961.75 0.2367 0.0038 1961.75 1959.62 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6584.78 8.8378 0.1300 6584.78 6577.20 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 211.71 0.2841 0.0042 211.71 211.46 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 211705.35 284.1410 4.1796 211705.35 211461.80 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 2469.29 3.3142 0.0488 2469.29 2466.45 ۰۰:۲۹:۱۷

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 364.63 0.1034 0.0300 364.73 364.51 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 11.72 0.0033 0.0010 11.73 11.72 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 11723.11 3.3231 0.9645 11726.43 11719.40 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 136.74 0.0388 0.0113 136.78 136.69 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4.35 0.0061 0.1000 4.36 4.35 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.14 0.0002 0.0032 0.14 0.14 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 139.86 0.1955 3.2151 140.06 139.86 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 1.63 0.0023 0.0375 1.63 1.63 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 251.92 0.0304 0.0100 251.92 251.65 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 8.10 0.0010 0.0003 8.10 8.09 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 8099.56 0.9774 0.3215 8099.56 8090.77 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 94.47 0.0114 0.0038 94.47 94.37 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 317.10 0.4256 0.1300 317.10 316.74 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 10.20 0.0137 0.0042 10.20 10.18 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 10195.07 13.6833 4.1796 10195.07 10183.34 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 118.91 0.1596 0.0488 118.91 118.78 ۰۰:۲۹:۱۷

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4960.28 1.4061 0.0300 4961.69 4958.71 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 159.48 0.0452 0.0010 159.52 159.43 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 159476.72 45.2062 0.9645 159521.92 159426.19 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 1860.11 0.5273 0.0113 1860.64 1859.52 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 59.18 0.0827 0.1000 59.26 59.18 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 1.90 0.0027 0.0032 1.91 1.90 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 1902.65 2.6592 3.2151 1905.31 1902.65 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 22.19 0.0310 0.0375 22.22 22.19 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3427.09 0.4136 0.0100 3427.09 3423.37 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 110.18 0.0133 0.0003 110.18 110.06 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 110183.38 13.2959 0.3215 110183.38 110063.72 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 1285.16 0.1551 0.0038 1285.16 1283.76 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4313.74 5.7897 0.1300 4313.74 4308.78 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 138.69 0.1861 0.0042 138.69 138.53 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 138689.86 186.1430 4.1796 138689.86 138530.31 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 1617.65 2.1711 0.0488 1617.65 1615.79 ۰۰:۲۹:۱۷

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9781.19 2.7726 0.0300 9783.97 9778.09 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 314.47 0.0891 0.0010 314.56 314.37 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 314472.43 89.1421 0.9645 314561.57 314372.80 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 3667.95 1.0397 0.0113 3668.99 3666.79 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 116.70 0.1631 0.1000 116.86 116.70 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 3.75 0.0052 0.0032 3.76 3.75 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 3751.83 5.2437 3.2151 3757.08 3751.83 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 43.76 0.0612 0.0375 43.82 43.76 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6757.88 0.8155 0.0100 6757.88 6750.54 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 217.27 0.0262 0.0003 217.27 217.04 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 217270.81 26.2183 0.3215 217270.81 217034.85 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 2534.21 0.3058 0.0038 2534.21 2531.46 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8506.27 11.4167 0.1300 8506.27 8496.49 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 273.48 0.3671 0.0042 273.48 273.17 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 273482.79 367.0558 4.1796 273482.79 273168.17 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 3189.85 4.2813 0.0488 3189.85 3186.18 ۰۰:۲۹:۱۷

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 148490.67 42.0920 0.0300 148532.76 148443.63 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 4774.09 1.3533 0.0010 4775.44 4772.57 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 4774082.40 1353.2882 0.9645 4775435.69 4772569.90 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 55684.04 15.7845 0.0113 55699.83 55666.40 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1771.58 2.4760 0.1000 1774.05 1771.58 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 56.96 0.0796 0.0032 57.04 56.96 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 56957.51 79.6052 3.2151 57037.12 56957.51 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 664.34 0.9285 0.0375 665.27 664.34 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 102593.06 12.3800 0.0100 102593.06 102481.64 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 3298.44 0.3980 0.0003 3298.44 3294.86 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 3298441.01 398.0259 0.3215 3298441.01 3294858.78 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 38472.43 4.6425 0.0038 38472.43 38430.64 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 129135.78 173.3200 0.1300 129135.78 128987.22 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 4151.81 5.5724 0.0042 4151.81 4147.04 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 4151808.64 5572.3632 4.1796 4151808.64 4147032.33 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 48425.95 64.9950 0.0488 48425.95 48370.24 ۰۰:۲۹:۱۷

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4368.36 1.2383 0.0300 4369.60 4366.98 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 140.45 0.0398 0.0010 140.49 140.40 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 140445.95 39.8116 0.9645 140485.76 140401.45 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 1638.14 0.4644 0.0113 1638.60 1637.62 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 52.12 0.0728 0.1000 52.19 52.12 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 1.68 0.0023 0.0032 1.68 1.68 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 1675.60 2.3419 3.2151 1677.94 1675.60 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 19.54 0.0273 0.0375 19.57 19.54 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3018.13 0.3642 0.0100 3018.13 3014.85 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 97.03 0.0117 0.0003 97.03 96.93 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 97034.91 11.7093 0.3215 97034.91 96929.53 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 1131.80 0.1366 0.0038 1131.80 1130.57 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3798.97 5.0988 0.1300 3798.97 3794.60 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 122.14 0.1639 0.0042 122.14 122.00 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 122139.64 163.9301 4.1796 122139.64 121999.13 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 1424.61 1.9121 0.0488 1424.61 1422.98 ۰۰:۲۹:۱۷

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 79959.95 22.6659 0.0300 79982.61 79934.62 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 2570.77 0.7287 0.0010 2571.50 2569.96 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 2570770.10 728.7249 0.9645 2571498.83 2569955.65 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 29985.00 8.4997 0.0113 29993.50 29975.50 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 953.97 1.3333 0.1000 955.30 953.97 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 30.67 0.0429 0.0032 30.71 30.67 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 30670.75 42.8662 3.2151 30713.61 30670.75 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 357.74 0.5000 0.0375 358.24 357.74 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55244.79 6.6664 0.0100 55244.79 55184.79 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 1776.16 0.2143 0.0003 1776.16 1774.23 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 1776159.86 214.3309 0.3215 1776159.86 1774230.88 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 20716.81 2.4999 0.0038 20716.81 20694.31 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 69537.64 93.3302 0.1300 69537.64 69457.64 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 2235.69 3.0006 0.0042 2235.69 2233.11 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 2235685.23 3000.6321 4.1796 2235685.23 2233113.26 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 26076.63 34.9988 0.0488 26076.63 26046.63 ۰۰:۲۹:۱۷

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4503.30 1.2765 0.0300 4504.57 4501.87 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 144.78 0.0410 0.0010 144.83 144.74 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 144784.27 41.0414 0.9645 144825.31 144738.40 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 1688.74 0.4787 0.0113 1689.22 1688.20 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 53.73 0.0751 0.1000 53.80 53.73 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 1.73 0.0024 0.0032 1.73 1.73 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 1727.36 2.4142 3.2151 1729.77 1727.36 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 20.15 0.0282 0.0375 20.18 20.15 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3111.35 0.3755 0.0100 3111.35 3107.98 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 100.03 0.0121 0.0003 100.03 99.92 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 100032.28 12.0710 0.3215 100032.28 99923.65 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 1166.76 0.1408 0.0038 1166.76 1165.49 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3916.32 5.2563 0.1300 3916.32 3911.81 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 125.91 0.1690 0.0042 125.91 125.77 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 125912.48 168.9938 4.1796 125912.48 125767.63 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 1468.62 1.9711 0.0488 1468.62 1466.93 ۰۰:۲۹:۱۷

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1637.60 0.4642 0.0300 1638.06 1637.08 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 52.65 0.0149 0.0010 52.66 52.63 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 52649.88 14.9244 0.9645 52664.80 52633.20 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 614.10 0.1741 0.0113 614.27 613.90 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 19.54 0.0273 0.1000 19.56 19.54 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 0.63 0.0009 0.0032 0.63 0.63 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 628.14 0.8779 3.2151 629.02 628.14 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 7.33 0.0102 0.0375 7.34 7.33 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1131.42 0.1365 0.0100 1131.42 1130.20 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 36.38 0.0044 0.0003 36.38 36.34 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 36376.10 4.3895 0.3215 36376.10 36336.60 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 424.28 0.0512 0.0038 424.28 423.82 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1424.14 1.9114 0.1300 1424.14 1422.51 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 45.79 0.0615 0.0042 45.79 45.73 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 45787.27 61.4535 4.1796 45787.27 45734.60 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 534.05 0.7168 0.0488 534.05 533.44 ۰۰:۲۹:۱۷

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7620.04 2.1600 0.0300 7622.20 7617.63 ۰۰:۲۹:۰۸
گرم 244.99 0.0694 0.0010 245.06 244.91 ۰۰:۲۹:۰۸
کیلوگرم 244989.87 69.4462 0.9645 245059.31 244912.25 ۰۰:۲۹:۰۸
تولا 2857.52 0.8100 0.0113 2858.33 2856.61 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 90.91 0.1271 0.1000 91.04 90.91 ۰۰:۳۰:۱۴
گرم 2.92 0.0041 0.0032 2.93 2.92 ۰۰:۳۰:۱۴
کیلوگرم 2922.87 4.0851 3.2151 2926.95 2922.87 ۰۰:۳۰:۱۴
تولا 34.09 0.0476 0.0375 34.14 34.09 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5264.73 0.6353 0.0100 5264.73 5259.01 ۰۰:۳۰:۰۵
گرم 169.27 0.0204 0.0003 169.27 169.08 ۰۰:۳۰:۰۵
کیلوگرم 169264.91 20.4254 0.3215 169264.91 169081.08 ۰۰:۳۰:۰۵
تولا 1974.28 0.2382 0.0038 1974.28 1972.13 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6626.81 8.8942 0.1300 6626.81 6619.19 ۰۰:۲۹:۱۷
گرم 213.06 0.2860 0.0042 213.06 212.81 ۰۰:۲۹:۱۷
کیلوگرم 213056.87 285.9550 4.1796 213056.87 212811.76 ۰۰:۲۹:۱۷
تولا 2485.06 3.3353 0.0488 2485.06 2482.20 ۰۰:۲۹:۱۷
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 84.12 1.45 1.14 0.04 16.95 18.15 8.39 0.41