صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1270.10 0.2000 0.0200 1270.50 1269.60 ۱:۳۱
گرم 40.83 0.0064 0.0006 40.85 40.82 ۱:۳۱
کیلوگرم 40834.63 6.4301 0.6430 40847.49 40818.56 ۱:۳۱
تولا 476.29 0.0750 0.0075 476.44 476.10 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.84 0.0400 0.2400 16.84 16.80 ۱:۳۱
گرم 0.54 0.0013 0.0077 0.54 0.54 ۱:۳۱
کیلوگرم 541.42 1.2860 7.7162 541.42 540.13 ۱:۳۱
تولا 6.32 0.0150 0.0900 6.32 6.30 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 940.00 1.0000 0.1100 940.00 938.00 ۱:۲۹
گرم 30.22 0.0322 0.0035 30.22 30.16 ۱:۲۹
کیلوگرم 30221.68 32.1507 3.5366 30221.68 30157.38 ۱:۲۹
تولا 352.50 0.3750 0.0413 352.50 351.75 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 882.00 0.0000 0.0000 883.00 881.00 ۱:۳۱
گرم 28.36 0.0000 0.0000 28.39 28.32 ۱:۳۱
کیلوگرم 28356.94 0.0000 0.0000 28389.09 28324.79 ۱:۳۱
تولا 330.75 0.0000 0.0000 331.13 330.38 ۱:۳۱

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10662.74 1.6790 0.0200 10666.10 10658.55 ۱:۳۱
گرم 342.82 0.0540 0.0006 342.92 342.68 ۱:۳۱
کیلوگرم 342814.91 53.9823 0.6430 342922.87 342679.95 ۱:۳۱
تولا 3998.53 0.6296 0.0075 3999.79 3996.96 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 141.38 0.3358 0.2400 141.38 141.04 ۱:۳۱
گرم 4.55 0.0108 0.0077 4.55 4.53 ۱:۳۱
کیلوگرم 4545.31 10.7965 7.7162 4545.31 4534.52 ۱:۳۱
تولا 53.02 0.1259 0.0900 53.02 52.89 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7891.49 8.3952 0.1100 7891.49 7874.70 ۱:۲۹
گرم 253.72 0.2699 0.0035 253.72 253.18 ۱:۲۹
کیلوگرم 253717.04 269.9117 3.5366 253717.04 253177.22 ۱:۲۹
تولا 2959.31 3.1482 0.0413 2959.31 2953.01 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7404.57 0.0000 0.0000 7412.96 7396.17 ۱:۳۱
گرم 238.06 0.0000 0.0000 238.33 237.79 ۱:۳۱
کیلوگرم 238062.16 0.0000 0.0000 238332.07 237792.25 ۱:۳۱
تولا 2776.71 0.0000 0.0000 2779.86 2773.57 ۱:۳۱

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 952.32 0.1500 0.0200 952.62 951.95 ۱:۳۱
گرم 30.62 0.0048 0.0006 30.63 30.61 ۱:۳۱
کیلوگرم 30617.81 4.8213 0.6430 30627.45 30605.75 ۱:۳۱
تولا 357.12 0.0562 0.0075 357.23 356.98 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.63 0.0300 0.2400 12.63 12.60 ۱:۳۱
گرم 0.41 0.0010 0.0077 0.41 0.40 ۱:۳۱
کیلوگرم 405.96 0.9643 7.7162 405.96 404.99 ۱:۳۱
تولا 4.73 0.0112 0.0900 4.73 4.72 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 704.81 0.7498 0.1100 704.81 703.31 ۱:۲۹
گرم 22.66 0.0241 0.0035 22.66 22.61 ۱:۲۹
کیلوگرم 22660.22 24.1066 3.5366 22660.22 22612.00 ۱:۲۹
تولا 264.30 0.2812 0.0413 264.30 263.74 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 661.32 0.0000 0.0000 662.07 660.57 ۱:۳۱
گرم 21.26 0.0000 0.0000 21.29 21.24 ۱:۳۱
کیلوگرم 21262.03 0.0000 0.0000 21286.14 21237.92 ۱:۳۱
تولا 248.00 0.0000 0.0000 248.28 247.72 ۱:۳۱

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 46957.12 7.3942 0.0200 46971.91 46938.64 ۱:۳۱
گرم 1509.71 0.2377 0.0006 1510.18 1509.11 ۱:۳۱
کیلوگرم 1509705.37 237.7302 0.6430 1510180.83 1509111.05 ۱:۳۱
تولا 17608.93 2.7728 0.0075 17614.48 17602.00 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 622.60 1.4788 0.2400 622.60 621.12 ۱:۳۱
گرم 20.02 0.0475 0.0077 20.02 19.97 ۱:۳۱
کیلوگرم 20016.88 47.5460 7.7162 20016.88 19969.33 ۱:۳۱
تولا 233.47 0.5546 0.0900 233.47 232.92 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 34752.93 36.9712 0.1100 34752.93 34678.99 ۱:۲۹
گرم 1117.33 1.1887 0.0035 1117.33 1114.96 ۱:۲۹
کیلوگرم 1117331.75 1188.6508 3.5366 1117331.75 1114954.45 ۱:۲۹
تولا 13032.36 13.8642 0.0413 13032.36 13004.63 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 32608.60 0.0000 0.0000 32645.57 32571.63 ۱:۳۱
گرم 1048.39 0.0000 0.0000 1049.58 1047.20 ۱:۳۱
کیلوگرم 1048390.00 0.0000 0.0000 1049578.65 1047201.35 ۱:۳۱
تولا 12228.23 0.0000 0.0000 12242.10 12214.37 ۱:۳۱

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1657.23 0.2610 0.0200 1657.75 1656.57 ۱:۳۱
گرم 53.28 0.0084 0.0006 53.30 53.26 ۱:۳۱
کیلوگرم 53281.03 8.3901 0.6430 53297.81 53260.05 ۱:۳۱
تولا 621.46 0.0979 0.0075 621.66 621.22 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.97 0.0522 0.2400 21.97 21.92 ۱:۳۱
گرم 0.71 0.0017 0.0077 0.71 0.70 ۱:۳۱
کیلوگرم 706.44 1.6780 7.7162 706.44 704.76 ۱:۳۱
تولا 8.24 0.0196 0.0900 8.24 8.22 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1226.51 1.3048 0.1100 1226.51 1223.90 ۱:۲۹
گرم 39.43 0.0420 0.0035 39.43 39.35 ۱:۲۹
کیلوگرم 39433.25 41.9503 3.5366 39433.25 39349.35 ۱:۲۹
تولا 459.94 0.4893 0.0413 459.94 458.96 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1150.83 0.0000 0.0000 1152.14 1149.53 ۱:۳۱
گرم 37.00 0.0000 0.0000 37.04 36.96 ۱:۳۱
کیلوگرم 37000.13 0.0000 0.0000 37042.08 36958.18 ۱:۳۱
تولا 431.56 0.0000 0.0000 432.05 431.07 ۱:۳۱

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8483.63 1.3359 0.0200 8486.30 8480.29 ۱:۳۱
گرم 272.76 0.0430 0.0006 272.84 272.65 ۱:۳۱
کیلوگرم 272754.93 42.9502 0.6430 272840.83 272647.55 ۱:۳۱
تولا 3181.36 0.5010 0.0075 3182.37 3180.11 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112.48 0.2672 0.2400 112.48 112.22 ۱:۳۱
گرم 3.62 0.0086 0.0077 3.62 3.61 ۱:۳۱
کیلوگرم 3616.40 8.5900 7.7162 3616.40 3607.81 ۱:۳۱
تولا 42.18 0.1002 0.0900 42.18 42.08 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6278.73 6.6795 0.1100 6278.73 6265.37 ۱:۲۹
گرم 201.87 0.2148 0.0035 201.87 201.44 ۱:۲۹
کیلوگرم 201865.71 214.7508 3.5366 201865.71 201436.20 ۱:۲۹
تولا 2354.53 2.5048 0.0413 2354.53 2349.52 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5891.32 0.0000 0.0000 5898.00 5884.64 ۱:۳۱
گرم 189.41 0.0000 0.0000 189.63 189.20 ۱:۳۱
کیلوگرم 189410.16 0.0000 0.0000 189624.91 189195.41 ۱:۳۱
تولا 2209.25 0.0000 0.0000 2211.75 2206.74 ۱:۳۱

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 129321.58 20.3640 0.0200 129362.31 129270.67 ۱:۳۱
گرم 4157.79 0.6547 0.0006 4159.09 4156.15 ۱:۳۱
کیلوگرم 4157782.31 654.7173 0.6430 4159091.74 4156145.51 ۱:۳۱
تولا 48495.63 7.6365 0.0075 48510.90 48476.54 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1714.65 4.0728 0.2400 1714.65 1710.58 ۱:۳۱
گرم 55.13 0.1309 0.0077 55.13 55.00 ۱:۳۱
کیلوگرم 55127.20 130.9435 7.7162 55127.20 54996.25 ۱:۳۱
تولا 642.99 1.5273 0.0900 642.99 641.47 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 95710.80 101.8200 0.1100 95710.80 95507.16 ۱:۲۹
گرم 3077.17 3.2736 0.0035 3077.17 3070.63 ۱:۲۹
کیلوگرم 3077171.38 3273.5866 3.5366 3077171.38 3070624.21 ۱:۲۹
تولا 35891.58 38.1825 0.0413 35891.58 35815.21 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 89805.24 0.0000 0.0000 89907.06 89703.42 ۱:۳۱
گرم 2887.31 0.0000 0.0000 2890.58 2884.03 ۱:۳۱
کیلوگرم 2887303.36 0.0000 0.0000 2890576.94 2884029.77 ۱:۳۱
تولا 33676.99 0.0000 0.0000 33715.17 33638.81 ۱:۳۱

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10776.42 1.6969 0.0200 10779.81 10772.18 ۱:۳۱
گرم 346.47 0.0546 0.0006 346.58 346.33 ۱:۳۱
کیلوگرم 346469.61 54.5578 0.6430 346578.72 346333.21 ۱:۳۱
تولا 4041.16 0.6364 0.0075 4042.43 4039.57 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 142.88 0.3394 0.2400 142.88 142.54 ۱:۳۱
گرم 4.59 0.0109 0.0077 4.59 4.58 ۱:۳۱
کیلوگرم 4593.77 10.9116 7.7162 4593.77 4582.86 ۱:۳۱
تولا 53.58 0.1273 0.0900 53.58 53.45 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7975.62 8.4847 0.1100 7975.62 7958.65 ۱:۲۹
گرم 256.42 0.2728 0.0035 256.42 255.88 ۱:۲۹
کیلوگرم 256421.88 272.7892 3.5366 256421.88 255876.30 ۱:۲۹
تولا 2990.86 3.1818 0.0413 2990.86 2984.50 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7483.51 0.0000 0.0000 7491.99 7475.02 ۱:۳۱
گرم 240.60 0.0000 0.0000 240.87 240.33 ۱:۳۱
کیلوگرم 240600.11 0.0000 0.0000 240872.90 240327.32 ۱:۳۱
تولا 2806.32 0.0000 0.0000 2809.50 2803.13 ۱:۳۱

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12221.03 1.9244 0.0200 12224.88 12216.22 ۱:۳۱
گرم 392.92 0.0619 0.0006 393.04 392.76 ۱:۳۱
کیلوگرم 392914.92 61.8715 0.6430 393038.66 392760.24 ۱:۳۱
تولا 4582.89 0.7217 0.0075 4584.33 4581.09 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 162.04 0.3849 0.2400 162.04 161.65 ۱:۳۱
گرم 5.21 0.0124 0.0077 5.21 5.20 ۱:۳۱
کیلوگرم 5209.58 12.3743 7.7162 5209.58 5197.21 ۱:۳۱
تولا 60.76 0.1443 0.0900 60.76 60.62 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9044.77 9.6221 0.1100 9044.77 9025.53 ۱:۲۹
گرم 290.80 0.3094 0.0035 290.80 290.18 ۱:۲۹
کیلوگرم 290796.02 309.3575 3.5366 290796.02 290177.30 ۱:۲۹
تولا 3391.79 3.6083 0.0413 3391.79 3384.58 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8486.69 0.0000 0.0000 8496.31 8477.07 ۱:۳۱
گرم 272.85 0.0000 0.0000 273.16 272.54 ۱:۳۱
کیلوگرم 272853.29 0.0000 0.0000 273162.64 272543.93 ۱:۳۱
تولا 3182.51 0.0000 0.0000 3186.12 3178.90 ۱:۳۱

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84744.88 13.3446 0.0200 84771.57 84711.52 ۱:۳۱
گرم 2724.61 0.4290 0.0006 2725.47 2723.54 ۱:۳۱
کیلوگرم 2724609.20 429.0385 0.6430 2725467.28 2723536.61 ۱:۳۱
تولا 31779.35 5.0042 0.0075 31789.36 31766.84 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1123.62 2.6689 0.2400 1123.62 1120.95 ۱:۳۱
گرم 36.13 0.0858 0.0077 36.13 36.04 ۱:۳۱
کیلوگرم 36125.04 85.8077 7.7162 36125.04 36039.24 ۱:۳۱
تولا 421.36 1.0008 0.0900 421.36 420.36 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62719.62 66.7230 0.1100 62719.62 62586.17 ۱:۲۹
گرم 2016.48 2.1452 0.0035 2016.48 2012.19 ۱:۲۹
کیلوگرم 2016481.10 2145.1927 3.5366 2016481.10 2012190.72 ۱:۲۹
تولا 23519.87 25.0211 0.0413 23519.87 23469.83 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 58849.69 0.0000 0.0000 58916.41 58782.96 ۱:۳۱
گرم 1892.06 0.0000 0.0000 1894.21 1889.92 ۱:۳۱
کیلوگرم 1892059.93 0.0000 0.0000 1894205.12 1889914.74 ۱:۳۱
تولا 22068.65 0.0000 0.0000 22093.67 22043.63 ۱:۳۱

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9851.40 1.5513 0.0200 9854.51 9847.53 ۱:۳۱
گرم 316.73 0.0499 0.0006 316.83 316.61 ۱:۳۱
کیلوگرم 316729.75 49.8748 0.6430 316829.50 316605.06 ۱:۳۱
تولا 3694.28 0.5817 0.0075 3695.44 3692.82 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 130.62 0.3103 0.2400 130.62 130.31 ۱:۳۱
گرم 4.20 0.0100 0.0077 4.20 4.19 ۱:۳۱
کیلوگرم 4199.46 9.9750 7.7162 4199.46 4189.48 ۱:۳۱
تولا 48.98 0.1163 0.0900 48.98 48.87 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7291.02 7.7564 0.1100 7291.02 7275.50 ۱:۲۹
گرم 234.41 0.2494 0.0035 234.41 233.91 ۱:۲۹
کیلوگرم 234411.43 249.3739 3.5366 234411.43 233912.69 ۱:۲۹
تولا 2734.13 2.9087 0.0413 2734.13 2728.32 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6841.14 0.0000 0.0000 6848.90 6833.39 ۱:۳۱
گرم 219.95 0.0000 0.0000 220.20 219.70 ۱:۳۱
کیلوگرم 219947.75 0.0000 0.0000 220197.12 219698.37 ۱:۳۱
تولا 2565.43 0.0000 0.0000 2568.34 2562.52 ۱:۳۱

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16101.31 2.5354 0.0200 16106.38 16094.97 ۱:۳۱
گرم 517.67 0.0815 0.0006 517.83 517.47 ۱:۳۱
کیلوگرم 517668.81 81.5162 0.6430 517831.84 517465.02 ۱:۳۱
تولا 6038.00 0.9508 0.0075 6039.90 6035.62 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 213.48 0.5071 0.2400 213.48 212.98 ۱:۳۱
گرم 6.86 0.0163 0.0077 6.86 6.85 ۱:۳۱
کیلوگرم 6863.67 16.3032 7.7162 6863.67 6847.36 ۱:۳۱
تولا 80.06 0.1902 0.0900 80.06 79.87 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11916.57 12.6772 0.1100 11916.57 11891.21 ۱:۲۹
گرم 383.13 0.4076 0.0035 383.13 382.31 ۱:۲۹
کیلوگرم 383126.27 407.5811 3.5366 383126.27 382311.11 ۱:۲۹
تولا 4468.72 4.7540 0.0413 4468.72 4459.21 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11181.29 0.0000 0.0000 11193.97 11168.61 ۱:۳۱
گرم 359.49 0.0000 0.0000 359.89 359.08 ۱:۳۱
کیلوگرم 359486.57 0.0000 0.0000 359894.15 359078.98 ۱:۳۱
تولا 4192.99 0.0000 0.0000 4197.74 4188.23 ۱:۳۱

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3765.59 0.5930 0.0200 3766.78 3764.11 ۱:۳۱
گرم 121.07 0.0191 0.0006 121.10 121.02 ۱:۳۱
کیلوگرم 121066.52 19.0641 0.6430 121104.65 121018.86 ۱:۳۱
تولا 1412.10 0.2224 0.0075 1412.54 1411.54 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 49.93 0.1186 0.2400 49.93 49.81 ۱:۳۱
گرم 1.61 0.0038 0.0077 1.61 1.60 ۱:۳۱
کیلوگرم 1605.20 3.8128 7.7162 1605.20 1601.38 ۱:۳۱
تولا 18.72 0.0445 0.0900 18.72 18.68 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2786.91 2.9648 0.1100 2786.91 2780.98 ۱:۲۹
گرم 89.60 0.0953 0.0035 89.60 89.41 ۱:۲۹
کیلوگرم 89601.23 95.3205 3.5366 89601.23 89410.59 ۱:۲۹
تولا 1045.09 1.1118 0.0413 1045.09 1042.87 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2614.95 0.0000 0.0000 2617.92 2611.99 ۱:۳۱
گرم 84.07 0.0000 0.0000 84.17 83.98 ۱:۳۱
کیلوگرم 84072.65 0.0000 0.0000 84167.97 83977.33 ۱:۳۱
تولا 980.61 0.0000 0.0000 981.72 979.50 ۱:۳۱

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 382.30 0.0602 0.0200 382.42 382.15 ۱:۳۱
گرم 12.29 0.0019 0.0006 12.30 12.29 ۱:۳۱
کیلوگرم 12291.22 1.9355 0.6430 12295.10 12286.39 ۱:۳۱
تولا 143.36 0.0226 0.0075 143.41 143.31 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.07 0.0120 0.2400 5.07 5.06 ۱:۳۱
گرم 0.16 0.0004 0.0077 0.16 0.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 162.97 0.3871 7.7162 162.97 162.58 ۱:۳۱
تولا 1.90 0.0045 0.0900 1.90 1.90 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 282.94 0.3010 0.1100 282.94 282.34 ۱:۲۹
گرم 9.10 0.0097 0.0035 9.10 9.08 ۱:۲۹
کیلوگرم 9096.73 9.6774 3.5366 9096.73 9077.37 ۱:۲۹
تولا 106.10 0.1129 0.0413 106.10 105.88 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 265.48 0.0000 0.0000 265.78 265.18 ۱:۳۱
گرم 8.54 0.0000 0.0000 8.55 8.53 ۱:۳۱
کیلوگرم 8535.44 0.0000 0.0000 8545.12 8525.76 ۱:۳۱
تولا 99.56 0.0000 0.0000 99.67 99.44 ۱:۳۱

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5195.60 0.8181 0.0200 5197.23 5193.55 ۱:۳۱
گرم 167.04 0.0263 0.0006 167.09 166.98 ۱:۳۱
کیلوگرم 167042.23 26.3038 0.6430 167094.84 166976.47 ۱:۳۱
تولا 1948.35 0.3068 0.0075 1948.96 1947.58 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 68.89 0.1636 0.2400 68.89 68.72 ۱:۳۱
گرم 2.21 0.0053 0.0077 2.21 2.21 ۱:۳۱
کیلوگرم 2214.78 5.2608 7.7162 2214.78 2209.52 ۱:۳۱
تولا 25.83 0.0614 0.0900 25.83 25.77 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3845.26 4.0907 0.1100 3845.26 3837.08 ۱:۲۹
گرم 123.63 0.1315 0.0035 123.63 123.36 ۱:۲۹
کیلوگرم 123627.82 131.5190 3.5366 123627.82 123364.79 ۱:۲۹
تولا 1441.97 1.5340 0.0413 1441.97 1438.90 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3608.00 0.0000 0.0000 3612.09 3603.91 ۱:۳۱
گرم 116.00 0.0000 0.0000 116.13 115.87 ۱:۳۱
کیلوگرم 115999.72 0.0000 0.0000 116131.24 115868.20 ۱:۳۱
تولا 1353.00 0.0000 0.0000 1354.53 1351.47 ۱:۳۱

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10441.87 1.6443 0.0200 10445.16 10437.76 ۱:۳۱
گرم 335.71 0.0529 0.0006 335.82 335.58 ۱:۳۱
کیلوگرم 335713.77 52.8641 0.6430 335819.49 335581.61 ۱:۳۱
تولا 3915.71 0.6166 0.0075 3916.94 3914.16 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 138.45 0.3289 0.2400 138.45 138.12 ۱:۳۱
گرم 4.45 0.0106 0.0077 4.45 4.44 ۱:۳۱
کیلوگرم 4451.16 10.5728 7.7162 4451.16 4440.59 ۱:۳۱
تولا 51.92 0.1233 0.0900 51.92 51.79 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7728.02 8.2213 0.1100 7728.02 7711.58 ۱:۲۹
گرم 248.46 0.2643 0.0035 248.46 247.93 ۱:۲۹
کیلوگرم 248461.49 264.3207 3.5366 248461.49 247932.85 ۱:۲۹
تولا 2898.01 3.0830 0.0413 2898.01 2891.84 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7251.19 0.0000 0.0000 7259.41 7242.97 ۱:۳۱
گرم 233.13 0.0000 0.0000 233.40 232.87 ۱:۳۱
کیلوگرم 233130.89 0.0000 0.0000 233395.21 232866.57 ۱:۳۱
تولا 2719.20 0.0000 0.0000 2722.28 2716.11 ۱:۳۱

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 44254.09 6.9686 0.0200 44268.03 44236.67 ۱:۳۱
گرم 1422.80 0.2240 0.0006 1423.25 1422.24 ۱:۳۱
کیلوگرم 1422801.11 224.0455 0.6430 1423249.20 1422241.00 ۱:۳۱
تولا 16595.30 2.6132 0.0075 16600.52 16588.76 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 586.76 1.3937 0.2400 586.76 585.36 ۱:۳۱
گرم 18.86 0.0448 0.0077 18.86 18.82 ۱:۳۱
کیلوگرم 18864.63 44.8091 7.7162 18864.63 18819.82 ۱:۳۱
تولا 220.03 0.5226 0.0900 220.03 219.51 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 32752.42 34.8430 0.1100 32752.42 32682.73 ۱:۲۹
گرم 1053.01 1.1202 0.0035 1053.01 1050.77 ۱:۲۹
کیلوگرم 1053013.97 1120.2276 3.5366 1053013.97 1050773.51 ۱:۲۹
تولا 12282.17 13.0661 0.0413 12282.17 12256.03 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 30731.53 0.0000 0.0000 30766.37 30696.68 ۱:۳۱
گرم 988.04 0.0000 0.0000 989.16 986.92 ۱:۳۱
کیلوگرم 988040.77 0.0000 0.0000 989160.99 986920.54 ۱:۳۱
تولا 11524.33 0.0000 0.0000 11537.40 11511.26 ۱:۳۱

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 132344.42 20.8400 0.0200 132386.10 132292.32 ۱:۳۱
گرم 4254.97 0.6700 0.0006 4256.31 4253.30 ۱:۳۱
کیلوگرم 4254968.73 670.0211 0.6430 4256308.78 4253293.68 ۱:۳۱
تولا 49629.19 7.8150 0.0075 49644.82 49609.66 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1754.73 4.1680 0.2400 1754.73 1750.56 ۱:۳۱
گرم 56.42 0.1340 0.0077 56.42 56.28 ۱:۳۱
کیلوگرم 56415.77 134.0042 7.7162 56415.77 56281.77 ۱:۳۱
تولا 658.02 1.5630 0.0900 658.02 656.46 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 97948.00 104.2000 0.1100 97948.00 97739.60 ۱:۲۹
گرم 3149.10 3.3501 0.0035 3149.10 3142.40 ۱:۲۹
کیلوگرم 3149098.98 3350.1053 3.5366 3149098.98 3142398.77 ۱:۲۹
تولا 36730.53 39.0750 0.0413 36730.53 36652.38 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 91904.40 0.0000 0.0000 92008.60 91800.20 ۱:۳۱
گرم 2954.80 0.0000 0.0000 2958.15 2951.44 ۱:۳۱
کیلوگرم 2954792.87 0.0000 0.0000 2958142.97 2951442.76 ۱:۳۱
تولا 34464.18 0.0000 0.0000 34503.25 34425.10 ۱:۳۱

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4624.18 0.7282 0.0200 4625.64 4622.36 ۱:۳۱
گرم 148.67 0.0234 0.0006 148.72 148.61 ۱:۳۱
کیلوگرم 148670.73 23.4109 0.6430 148717.55 148612.20 ۱:۳۱
تولا 1734.07 0.2731 0.0075 1734.61 1733.39 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61.31 0.1456 0.2400 61.31 61.17 ۱:۳۱
گرم 1.97 0.0047 0.0077 1.97 1.97 ۱:۳۱
کیلوگرم 1971.20 4.6822 7.7162 1971.20 1966.51 ۱:۳۱
تولا 22.99 0.0546 0.0900 22.99 22.94 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3422.35 3.6408 0.1100 3422.35 3415.07 ۱:۲۹
گرم 110.03 0.1171 0.0035 110.03 109.80 ۱:۲۹
کیلوگرم 110031.09 117.0544 3.5366 110031.09 109796.98 ۱:۲۹
تولا 1283.38 1.3653 0.0413 1283.38 1280.65 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3211.19 0.0000 0.0000 3214.83 3207.54 ۱:۳۱
گرم 103.24 0.0000 0.0000 103.36 103.12 ۱:۳۱
کیلوگرم 103241.94 0.0000 0.0000 103358.99 103124.88 ۱:۳۱
تولا 1204.20 0.0000 0.0000 1205.56 1202.83 ۱:۳۱

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 81961.84 12.9064 0.0200 81987.65 81929.57 ۱:۳۱
گرم 2635.13 0.4149 0.0006 2635.96 2634.10 ۱:۳۱
کیلوگرم 2635132.35 414.9488 0.6430 2635962.25 2634094.98 ۱:۳۱
تولا 30735.71 4.8399 0.0075 30745.39 30723.61 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1086.72 2.5813 0.2400 1086.72 1084.13 ۱:۳۱
گرم 34.94 0.0830 0.0077 34.94 34.86 ۱:۳۱
کیلوگرم 34938.69 82.9898 7.7162 34938.69 34855.70 ۱:۳۱
تولا 407.52 0.9680 0.0900 407.52 406.55 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 60659.89 64.5318 0.1100 60659.89 60530.83 ۱:۲۹
گرم 1950.26 2.0747 0.0035 1950.26 1946.11 ۱:۲۹
کیلوگرم 1950259.36 2074.7440 3.5366 1950259.36 1946109.87 ۱:۲۹
تولا 22747.48 24.1994 0.0413 22747.48 22699.08 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56917.05 0.0000 0.0000 56981.58 56852.52 ۱:۳۱
گرم 1829.93 0.0000 0.0000 1832.00 1827.85 ۱:۳۱
کیلوگرم 1829924.21 0.0000 0.0000 1831998.95 1827849.46 ۱:۳۱
تولا 21343.91 0.0000 0.0000 21368.11 21319.71 ۱:۳۱

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4758.68 0.7493 0.0200 4760.18 4756.81 ۱:۳۱
گرم 153.00 0.0241 0.0006 153.04 152.94 ۱:۳۱
کیلوگرم 152995.12 24.0918 0.6430 153043.30 152934.89 ۱:۳۱
تولا 1784.51 0.2810 0.0075 1785.07 1783.81 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.09 0.1499 0.2400 63.09 62.94 ۱:۳۱
گرم 2.03 0.0048 0.0077 2.03 2.02 ۱:۳۱
کیلوگرم 2028.53 4.8184 7.7162 2028.53 2023.71 ۱:۳۱
تولا 23.66 0.0562 0.0900 23.66 23.60 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3521.90 3.7467 0.1100 3521.90 3514.40 ۱:۲۹
گرم 113.23 0.1205 0.0035 113.23 112.99 ۱:۲۹
کیلوگرم 113231.57 120.4591 3.5366 113231.57 112990.65 ۱:۲۹
تولا 1320.71 1.4050 0.0413 1320.71 1317.90 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3304.59 0.0000 0.0000 3308.34 3300.84 ۱:۳۱
گرم 106.25 0.0000 0.0000 106.37 106.12 ۱:۳۱
کیلوگرم 106244.94 0.0000 0.0000 106365.40 106124.48 ۱:۳۱
تولا 1239.22 0.0000 0.0000 1240.63 1237.82 ۱:۳۱

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1721.75 0.2711 0.0200 1722.29 1721.07 ۱:۳۱
گرم 55.36 0.0087 0.0006 55.37 55.33 ۱:۳۱
کیلوگرم 55355.43 8.7167 0.6430 55372.86 55333.64 ۱:۳۱
تولا 645.66 0.1017 0.0075 645.86 645.40 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.83 0.0542 0.2400 22.83 22.77 ۱:۳۱
گرم 0.73 0.0017 0.0077 0.73 0.73 ۱:۳۱
کیلوگرم 733.95 1.7433 7.7162 733.95 732.20 ۱:۳۱
تولا 8.56 0.0203 0.0900 8.56 8.54 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1274.26 1.3556 0.1100 1274.26 1271.55 ۱:۲۹
گرم 40.97 0.0436 0.0035 40.97 40.88 ۱:۲۹
کیلوگرم 40968.51 43.5835 3.5366 40968.51 40881.34 ۱:۲۹
تولا 477.85 0.5084 0.0413 477.85 476.83 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1195.64 0.0000 0.0000 1196.99 1194.28 ۱:۳۱
گرم 38.44 0.0000 0.0000 38.48 38.40 ۱:۳۱
کیلوگرم 38440.66 0.0000 0.0000 38484.25 38397.08 ۱:۳۱
تولا 448.37 0.0000 0.0000 448.87 447.86 ۱:۳۱

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8413.27 1.3248 0.0200 8415.92 8409.96 ۱:۳۱
گرم 270.49 0.0426 0.0006 270.58 270.39 ۱:۳۱
کیلوگرم 270492.69 42.5939 0.6430 270577.88 270386.21 ۱:۳۱
تولا 3154.98 0.4968 0.0075 3155.97 3153.74 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 111.55 0.2650 0.2400 111.55 111.28 ۱:۳۱
گرم 3.59 0.0085 0.0077 3.59 3.58 ۱:۳۱
کیلوگرم 3586.41 8.5188 7.7162 3586.41 3577.89 ۱:۳۱
تولا 41.83 0.0994 0.0900 41.83 41.73 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6226.65 6.6241 0.1100 6226.65 6213.41 ۱:۲۹
گرم 200.19 0.2130 0.0035 200.19 199.77 ۱:۲۹
کیلوگرم 200191.43 212.9696 3.5366 200191.43 199765.49 ۱:۲۹
تولا 2335.00 2.4840 0.0413 2335.00 2330.03 ۱:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5842.46 0.0000 0.0000 5849.08 5835.83 ۱:۳۱
گرم 187.84 0.0000 0.0000 188.05 187.63 ۱:۳۱
کیلوگرم 187839.19 0.0000 0.0000 188052.16 187626.22 ۱:۳۱
تولا 2190.92 0.0000 0.0000 2193.41 2188.44 ۱:۳۱
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 75.86 1.36 1.46 0.06 25.49 14.83 6.47 0.51