صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1268.70 0.7000 0.0600 1268.80 1267.80 ۱:۳۱
گرم 40.79 0.0225 0.0019 40.79 40.76 ۱:۳۱
کیلوگرم 40789.62 22.5055 1.9290 40792.84 40760.69 ۱:۳۱
تولا 475.76 0.2625 0.0225 475.80 475.43 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.26 0.0300 0.1700 17.31 17.26 ۱:۳۱
گرم 0.55 0.0010 0.0055 0.56 0.55 ۱:۳۱
کیلوگرم 554.92 0.9645 5.4656 556.53 554.92 ۱:۳۱
تولا 6.47 0.0113 0.0638 6.49 6.47 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 949.00 1.0000 0.1100 951.00 949.00 ۱:۳۱
گرم 30.51 0.0322 0.0035 30.58 30.51 ۱:۳۱
کیلوگرم 30511.04 32.1507 3.5366 30575.34 30511.04 ۱:۳۱
تولا 355.88 0.3750 0.0413 356.63 355.88 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 832.00 0.0000 0.0000 832.00 830.00 ۱:۳۱
گرم 26.75 0.0000 0.0000 26.75 26.69 ۱:۳۱
کیلوگرم 26749.40 0.0000 0.0000 26749.40 26685.10 ۱:۳۱
تولا 312.00 0.0000 0.0000 312.00 311.25 ۱:۳۱

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1129.40 0.6231 0.0600 1129.49 1128.60 ۱:۳۱
گرم 36.31 0.0200 0.0019 36.31 36.29 ۱:۳۱
کیلوگرم 36310.92 20.0344 1.9290 36313.78 36285.16 ۱:۳۱
تولا 423.52 0.2337 0.0225 423.56 423.22 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.36 0.0267 0.1700 15.41 15.36 ۱:۳۱
گرم 0.49 0.0009 0.0055 0.50 0.49 ۱:۳۱
کیلوگرم 493.99 0.8586 5.4656 495.42 493.99 ۱:۳۱
تولا 5.76 0.0100 0.0638 5.78 5.76 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 844.80 0.8902 0.1100 846.58 844.80 ۱:۳۱
گرم 27.16 0.0286 0.0035 27.22 27.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 27160.92 28.6206 3.5366 27218.17 27160.92 ۱:۳۱
تولا 316.80 0.3338 0.0413 317.47 316.80 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 740.65 0.0000 0.0000 740.65 738.87 ۱:۳۱
گرم 23.81 0.0000 0.0000 23.81 23.76 ۱:۳۱
کیلوگرم 23812.32 0.0000 0.0000 23812.32 23755.08 ۱:۳۱
تولا 277.74 0.0000 0.0000 277.74 277.07 ۱:۳۱

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 951.27 0.5249 0.0600 951.35 950.60 ۱:۳۱
گرم 30.58 0.0169 0.0019 30.59 30.56 ۱:۳۱
کیلوگرم 30584.06 16.8746 1.9290 30586.47 30562.36 ۱:۳۱
تولا 356.73 0.1968 0.0225 356.76 356.47 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.94 0.0225 0.1700 12.98 12.94 ۱:۳۱
گرم 0.42 0.0007 0.0055 0.42 0.42 ۱:۳۱
کیلوگرم 416.08 0.7232 5.4656 417.29 416.08 ۱:۳۱
تولا 4.85 0.0084 0.0638 4.87 4.85 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 711.56 0.7498 0.1100 713.06 711.56 ۱:۳۱
گرم 22.88 0.0241 0.0035 22.93 22.88 ۱:۳۱
کیلوگرم 22877.17 24.1066 3.5366 22925.39 22877.17 ۱:۳۱
تولا 266.84 0.2812 0.0413 267.40 266.84 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 623.83 0.0000 0.0000 623.83 622.33 ۱:۳۱
گرم 20.06 0.0000 0.0000 20.06 20.01 ۱:۳۱
کیلوگرم 20056.70 0.0000 0.0000 20056.70 20008.49 ۱:۳۱
تولا 233.94 0.0000 0.0000 233.94 233.38 ۱:۳۱

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 46809.45 25.8269 0.0600 46813.14 46776.24 ۱:۳۱
گرم 1504.96 0.8304 0.0019 1505.08 1503.89 ۱:۳۱
کیلوگرم 1504957.57 830.3541 1.9290 1505076.19 1503889.97 ۱:۳۱
تولا 17553.56 9.6851 0.0225 17554.94 17541.10 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 636.82 1.1069 0.1700 638.66 636.82 ۱:۳۱
گرم 20.47 0.0356 0.0055 20.53 20.47 ۱:۳۱
کیلوگرم 20474.16 35.5866 5.4656 20533.47 20474.16 ۱:۳۱
تولا 238.81 0.4151 0.0638 239.50 238.81 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 35013.92 36.8956 0.1100 35087.72 35013.92 ۱:۳۱
گرم 1125.72 1.1862 0.0035 1128.10 1125.72 ۱:۳۱
کیلوگرم 1125722.97 1186.2202 3.5366 1128095.41 1125722.97 ۱:۳۱
تولا 13130.23 13.8359 0.0413 13157.90 13130.23 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 30697.14 0.0000 0.0000 30697.14 30623.35 ۱:۳۱
گرم 986.94 0.0000 0.0000 986.94 984.56 ۱:۳۱
کیلوگرم 986935.21 0.0000 0.0000 986935.21 984562.77 ۱:۳۱
تولا 11511.44 0.0000 0.0000 11511.44 11483.76 ۱:۳۱

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1655.40 0.9134 0.0600 1655.53 1654.23 ۱:۳۱
گرم 53.22 0.0294 0.0019 53.23 53.18 ۱:۳۱
کیلوگرم 53222.30 29.3652 1.9290 53226.49 53184.54 ۱:۳۱
تولا 620.78 0.3425 0.0225 620.82 620.33 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.52 0.0391 0.1700 22.59 22.52 ۱:۳۱
گرم 0.72 0.0013 0.0055 0.73 0.72 ۱:۳۱
کیلوگرم 724.06 1.2585 5.4656 726.16 724.06 ۱:۳۱
تولا 8.45 0.0147 0.0638 8.47 8.45 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1238.26 1.3048 0.1100 1240.86 1238.26 ۱:۳۱
گرم 39.81 0.0420 0.0035 39.89 39.81 ۱:۳۱
کیلوگرم 39810.80 41.9503 3.5366 39894.70 39810.80 ۱:۳۱
تولا 464.35 0.4893 0.0413 465.32 464.35 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1085.59 0.0000 0.0000 1085.59 1082.98 ۱:۳۱
گرم 34.90 0.0000 0.0000 34.90 34.82 ۱:۳۱
کیلوگرم 34902.62 0.0000 0.0000 34902.62 34818.72 ۱:۳۱
تولا 407.10 0.0000 0.0000 407.10 406.12 ۱:۳۱

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8474.28 4.6757 0.0600 8474.95 8468.27 ۱:۳۱
گرم 272.45 0.1503 0.0019 272.48 272.26 ۱:۳۱
کیلوگرم 272454.28 150.3255 1.9290 272475.75 272261.00 ۱:۳۱
تولا 3177.86 1.7534 0.0225 3178.11 3175.60 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 115.29 0.2004 0.1700 115.62 115.29 ۱:۳۱
گرم 3.71 0.0064 0.0055 3.72 3.71 ۱:۳۱
کیلوگرم 3706.60 6.4425 5.4656 3717.34 3706.60 ۱:۳۱
تولا 43.23 0.0751 0.0638 43.36 43.23 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6338.85 6.6795 0.1100 6352.20 6338.85 ۱:۳۱
گرم 203.80 0.2148 0.0035 204.23 203.80 ۱:۳۱
کیلوگرم 203798.46 214.7508 3.5366 204227.96 203798.46 ۱:۳۱
تولا 2377.07 2.5048 0.0413 2382.08 2377.07 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5557.34 0.0000 0.0000 5557.34 5543.99 ۱:۳۱
گرم 178.67 0.0000 0.0000 178.67 178.24 ۱:۳۱
کیلوگرم 178672.63 0.0000 0.0000 178672.63 178243.12 ۱:۳۱
تولا 2084.01 0.0000 0.0000 2084.01 2079.00 ۱:۳۱

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 129179.03 71.2740 0.0600 129189.22 129087.40 ۱:۳۱
گرم 4153.20 2.2915 0.0019 4153.53 4150.26 ۱:۳۱
کیلوگرم 4153199.29 2291.5106 1.9290 4153526.64 4150253.06 ۱:۳۱
تولا 48442.17 26.7278 0.0225 48445.99 48407.81 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1757.41 3.0546 0.1700 1762.50 1757.41 ۱:۳۱
گرم 56.50 0.0982 0.0055 56.67 56.50 ۱:۳۱
کیلوگرم 56502.10 98.2076 5.4656 56665.78 56502.10 ۱:۳۱
تولا 659.03 1.1455 0.0638 660.94 659.03 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 96627.18 101.8200 0.1100 96830.82 96627.18 ۱:۳۱
گرم 3106.64 3.2736 0.0035 3113.18 3106.64 ۱:۳۱
کیلوگرم 3106633.66 3273.5866 3.5366 3113180.83 3106633.66 ۱:۳۱
تولا 36235.22 38.1825 0.0413 36311.58 36235.22 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84714.24 0.0000 0.0000 84714.24 84510.60 ۱:۳۱
گرم 2723.63 0.0000 0.0000 2723.63 2717.08 ۱:۳۱
کیلوگرم 2723624.03 0.0000 0.0000 2723624.03 2717076.86 ۱:۳۱
تولا 31767.86 0.0000 0.0000 31767.86 31691.50 ۱:۳۱

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10764.54 5.9393 0.0600 10765.39 10756.90 ۱:۳۱
گرم 346.09 0.1910 0.0019 346.12 345.84 ۱:۳۱
کیلوگرم 346087.70 190.9525 1.9290 346114.98 345842.19 ۱:۳۱
تولا 4036.71 2.2272 0.0225 4037.02 4033.84 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 146.45 0.2545 0.1700 146.87 146.45 ۱:۳۱
گرم 4.71 0.0082 0.0055 4.72 4.71 ۱:۳۱
کیلوگرم 4708.34 8.1837 5.4656 4721.98 4708.34 ۱:۳۱
تولا 54.92 0.0955 0.0638 55.08 54.92 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8051.98 8.4847 0.1100 8068.95 8051.98 ۱:۳۱
گرم 258.88 0.2728 0.0035 259.42 258.88 ۱:۳۱
کیلوگرم 258876.98 272.7892 3.5366 259422.56 258876.98 ۱:۳۱
تولا 3019.49 3.1818 0.0413 3025.86 3019.49 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7059.27 0.0000 0.0000 7059.27 7042.30 ۱:۳۱
گرم 226.96 0.0000 0.0000 226.96 226.42 ۱:۳۱
کیلوگرم 226960.64 0.0000 0.0000 226960.64 226415.07 ۱:۳۱
تولا 2647.23 0.0000 0.0000 2647.23 2640.86 ۱:۳۱

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12637.27 6.9726 0.0600 12638.26 12628.30 ۱:۳۱
گرم 406.30 0.2242 0.0019 406.33 406.01 ۱:۳۱
کیلوگرم 406297.26 224.1728 1.9290 406329.29 406009.04 ۱:۳۱
تولا 4738.98 2.6147 0.0225 4739.35 4735.62 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 171.92 0.2988 0.1700 172.42 171.92 ۱:۳۱
گرم 5.53 0.0096 0.0055 5.54 5.53 ۱:۳۱
کیلوگرم 5527.46 9.6074 5.4656 5543.47 5527.46 ۱:۳۱
تولا 64.47 0.1121 0.0638 64.66 64.47 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9452.80 9.9608 0.1100 9472.72 9452.80 ۱:۳۱
گرم 303.91 0.3202 0.0035 304.56 303.91 ۱:۳۱
کیلوگرم 303914.32 320.2469 3.5366 304554.82 303914.32 ۱:۳۱
تولا 3544.80 3.7353 0.0413 3552.27 3544.80 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8287.39 0.0000 0.0000 8287.39 8267.46 ۱:۳۱
گرم 266.45 0.0000 0.0000 266.45 265.81 ۱:۳۱
کیلوگرم 266445.44 0.0000 0.0000 266445.44 265804.94 ۱:۳۱
تولا 3107.77 0.0000 0.0000 3107.77 3100.30 ۱:۳۱

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84651.47 46.7061 0.0600 84658.14 84591.42 ۱:۳۱
گرم 2721.61 1.5016 0.0019 2721.82 2719.68 ۱:۳۱
کیلوگرم 2721605.93 1501.6349 1.9290 2721820.45 2719675.26 ۱:۳۱
تولا 31744.32 17.5148 0.0225 31746.83 31721.81 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1151.64 2.0017 0.1700 1154.98 1151.64 ۱:۳۱
گرم 37.03 0.0644 0.0055 37.13 37.03 ۱:۳۱
کیلوگرم 37026.03 64.3558 5.4656 37133.29 37026.03 ۱:۳۱
تولا 431.86 0.7506 0.0638 433.12 431.86 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63320.13 66.7230 0.1100 63453.57 63320.13 ۱:۳۱
گرم 2035.79 2.1452 0.0035 2040.08 2035.79 ۱:۳۱
کیلوگرم 2035787.84 2145.1927 3.5366 2040078.22 2035787.84 ۱:۳۱
تولا 23745.07 25.0211 0.0413 23795.11 23745.07 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55513.54 0.0000 0.0000 55513.54 55380.09 ۱:۳۱
گرم 1784.80 0.0000 0.0000 1784.80 1780.51 ۱:۳۱
کیلوگرم 1784800.30 0.0000 0.0000 1784800.30 1780509.91 ۱:۳۱
تولا 20817.59 0.0000 0.0000 20817.59 20767.55 ۱:۳۱

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9840.54 5.4295 0.0600 9841.32 9833.56 ۱:۳۱
گرم 316.38 0.1746 0.0019 316.41 316.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 316380.62 174.5617 1.9290 316405.56 316156.19 ۱:۳۱
تولا 3690.21 2.0361 0.0225 3690.50 3687.59 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 133.88 0.2327 0.1700 134.26 133.88 ۱:۳۱
گرم 4.30 0.0075 0.0055 4.32 4.30 ۱:۳۱
کیلوگرم 4304.19 7.4812 5.4656 4316.66 4304.19 ۱:۳۱
تولا 50.20 0.0873 0.0638 50.35 50.20 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7360.82 7.7564 0.1100 7376.34 7360.82 ۱:۳۱
گرم 236.66 0.2494 0.0035 237.15 236.66 ۱:۳۱
کیلوگرم 236655.80 249.3739 3.5366 237154.55 236655.80 ۱:۳۱
تولا 2760.31 2.9087 0.0413 2766.13 2760.31 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6453.32 0.0000 0.0000 6453.32 6437.81 ۱:۳۱
گرم 207.48 0.0000 0.0000 207.48 206.98 ۱:۳۱
کیلوگرم 207479.06 0.0000 0.0000 207479.06 206980.31 ۱:۳۱
تولا 2420.00 0.0000 0.0000 2420.00 2414.18 ۱:۳۱

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16747.73 9.2405 0.0600 16749.05 16735.85 ۱:۳۱
گرم 538.45 0.2971 0.0019 538.49 538.07 ۱:۳۱
کیلوگرم 538451.56 297.0884 1.9290 538494.00 538069.59 ۱:۳۱
تولا 6280.40 3.4652 0.0225 6280.90 6275.95 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 227.84 0.3960 0.1700 228.50 227.84 ۱:۳۱
گرم 7.33 0.0127 0.0055 7.35 7.33 ۱:۳۱
کیلوگرم 7325.35 12.7324 5.4656 7346.57 7325.35 ۱:۳۱
تولا 85.44 0.1485 0.0638 85.69 85.44 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12527.46 13.2007 0.1100 12553.87 12527.46 ۱:۳۱
گرم 402.77 0.4244 0.0035 403.62 402.77 ۱:۳۱
کیلوگرم 402767.03 424.4120 3.5366 403615.85 402767.03 ۱:۳۱
تولا 4697.80 4.9503 0.0413 4707.70 4697.80 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10982.98 0.0000 0.0000 10982.98 10956.58 ۱:۳۱
گرم 353.11 0.0000 0.0000 353.11 352.26 ۱:۳۱
کیلوگرم 353110.82 0.0000 0.0000 353110.82 352262.00 ۱:۳۱
تولا 4118.62 0.0000 0.0000 4118.62 4108.72 ۱:۳۱

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3761.44 2.0754 0.0600 3761.74 3758.77 ۱:۳۱
گرم 120.93 0.0667 0.0019 120.94 120.85 ۱:۳۱
کیلوگرم 120933.07 66.7243 1.9290 120942.60 120847.28 ۱:۳۱
تولا 1410.54 0.7783 0.0225 1410.65 1409.54 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 51.17 0.0889 0.1700 51.32 51.17 ۱:۳۱
گرم 1.65 0.0029 0.0055 1.65 1.65 ۱:۳۱
کیلوگرم 1645.23 2.8596 5.4656 1650.00 1645.23 ۱:۳۱
تولا 19.19 0.0334 0.0638 19.25 19.19 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2813.60 2.9648 0.1100 2819.52 2813.60 ۱:۳۱
گرم 90.46 0.0953 0.0035 90.65 90.46 ۱:۳۱
کیلوگرم 90459.12 95.3205 3.5366 90649.76 90459.12 ۱:۳۱
تولا 1055.10 1.1118 0.0413 1057.32 1055.10 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2466.71 0.0000 0.0000 2466.71 2460.78 ۱:۳۱
گرم 79.31 0.0000 0.0000 79.31 79.12 ۱:۳۱
کیلوگرم 79306.62 0.0000 0.0000 79306.62 79115.98 ۱:۳۱
تولا 925.02 0.0000 0.0000 925.02 922.79 ۱:۳۱

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 381.88 0.2107 0.0600 381.91 381.61 ۱:۳۱
گرم 12.28 0.0068 0.0019 12.28 12.27 ۱:۳۱
کیلوگرم 12277.68 6.7742 1.9290 12278.64 12268.97 ۱:۳۱
تولا 143.20 0.0790 0.0225 143.22 143.10 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.20 0.0090 0.1700 5.21 5.20 ۱:۳۱
گرم 0.17 0.0003 0.0055 0.17 0.17 ۱:۳۱
کیلوگرم 167.03 0.2903 5.4656 167.52 167.03 ۱:۳۱
تولا 1.95 0.0034 0.0638 1.95 1.95 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 285.65 0.3010 0.1100 286.25 285.65 ۱:۳۱
گرم 9.18 0.0097 0.0035 9.20 9.18 ۱:۳۱
کیلوگرم 9183.82 9.6774 3.5366 9203.18 9183.82 ۱:۳۱
تولا 107.12 0.1129 0.0413 107.34 107.12 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 250.43 0.0000 0.0000 250.43 249.83 ۱:۳۱
گرم 8.05 0.0000 0.0000 8.05 8.03 ۱:۳۱
کیلوگرم 8051.57 0.0000 0.0000 8051.57 8032.22 ۱:۳۱
تولا 93.91 0.0000 0.0000 93.91 93.69 ۱:۳۱

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5189.87 2.8635 0.0600 5190.28 5186.19 ۱:۳۱
گرم 166.86 0.0921 0.0019 166.87 166.74 ۱:۳۱
کیلوگرم 166858.11 92.0633 1.9290 166871.26 166739.74 ۱:۳۱
تولا 1946.20 1.0738 0.0225 1946.36 1944.82 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 70.61 0.1227 0.1700 70.81 70.61 ۱:۳۱
گرم 2.27 0.0039 0.0055 2.28 2.27 ۱:۳۱
کیلوگرم 2270.02 3.9456 5.4656 2276.59 2270.02 ۱:۳۱
تولا 26.48 0.0460 0.0638 26.55 26.48 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3882.07 4.0907 0.1100 3890.26 3882.07 ۱:۳۱
گرم 124.81 0.1315 0.0035 125.07 124.81 ۱:۳۱
کیلوگرم 124811.49 131.5190 3.5366 125074.53 124811.49 ۱:۳۱
تولا 1455.78 1.5340 0.0413 1458.85 1455.78 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3403.46 0.0000 0.0000 3403.46 3395.28 ۱:۳۱
گرم 109.42 0.0000 0.0000 109.42 109.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 109423.78 0.0000 0.0000 109423.78 109160.74 ۱:۳۱
تولا 1276.30 0.0000 0.0000 1276.30 1273.23 ۱:۳۱

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10430.36 5.7549 0.0600 10431.19 10422.96 ۱:۳۱
گرم 335.34 0.1850 0.0019 335.37 335.11 ۱:۳۱
کیلوگرم 335343.72 185.0245 1.9290 335370.15 335105.83 ۱:۳۱
تولا 3911.39 2.1581 0.0225 3911.70 3908.61 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 141.90 0.2466 0.1700 142.31 141.90 ۱:۳۱
گرم 4.56 0.0079 0.0055 4.58 4.56 ۱:۳۱
کیلوگرم 4562.18 7.9296 5.4656 4575.39 4562.18 ۱:۳۱
تولا 53.21 0.0925 0.0638 53.37 53.21 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7802.01 8.2213 0.1100 7818.46 7802.01 ۱:۳۱
گرم 250.84 0.2643 0.0035 251.37 250.84 ۱:۳۱
کیلوگرم 250840.38 264.3207 3.5366 251369.02 250840.38 ۱:۳۱
تولا 2925.76 3.0830 0.0413 2931.92 2925.76 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6840.12 0.0000 0.0000 6840.12 6823.68 ۱:۳۱
گرم 219.92 0.0000 0.0000 219.92 219.39 ۱:۳۱
کیلوگرم 219914.85 0.0000 0.0000 219914.85 219386.21 ۱:۳۱
تولا 2565.05 0.0000 0.0000 2565.05 2558.88 ۱:۳۱

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 44205.31 24.3901 0.0600 44208.80 44173.96 ۱:۳۱
گرم 1421.23 0.7842 0.0019 1421.35 1420.23 ۱:۳۱
کیلوگرم 1421232.79 784.1593 1.9290 1421344.81 1420224.59 ۱:۳۱
تولا 16577.01 9.1463 0.0225 16578.31 16565.25 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 601.39 1.0453 0.1700 603.13 601.39 ۱:۳۱
گرم 19.34 0.0336 0.0055 19.39 19.34 ۱:۳۱
کیلوگرم 19335.13 33.6068 5.4656 19391.14 19335.13 ۱:۳۱
تولا 225.52 0.3920 0.0638 226.17 225.52 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 33066.01 34.8430 0.1100 33135.69 33066.01 ۱:۳۱
گرم 1063.10 1.1202 0.0035 1065.34 1063.10 ۱:۳۱
کیلوگرم 1063096.02 1120.2276 3.5366 1065336.47 1063096.02 ۱:۳۱
تولا 12399.76 13.0661 0.0413 12425.89 12399.76 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 28989.38 0.0000 0.0000 28989.38 28919.69 ۱:۳۱
گرم 932.03 0.0000 0.0000 932.03 929.79 ۱:۳۱
کیلوگرم 932029.39 0.0000 0.0000 932029.39 929788.93 ۱:۳۱
تولا 10871.02 0.0000 0.0000 10871.02 10844.89 ۱:۳۱

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 132198.54 72.9400 0.0600 132208.96 132104.76 ۱:۳۱
گرم 4250.28 2.3451 0.0019 4250.62 4247.27 ۱:۳۱
کیلوگرم 4250278.59 2345.0737 1.9290 4250613.60 4247263.49 ۱:۳۱
تولا 49574.49 27.3525 0.0225 49578.40 49539.32 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1798.49 3.1260 0.1700 1803.70 1798.49 ۱:۳۱
گرم 57.82 0.1005 0.0055 57.99 57.82 ۱:۳۱
کیلوگرم 57822.82 100.5032 5.4656 57990.32 57822.82 ۱:۳۱
تولا 674.43 1.1723 0.0638 676.39 674.43 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 98885.80 104.2000 0.1100 99094.20 98885.80 ۱:۳۱
گرم 3179.25 3.3501 0.0035 3185.95 3179.25 ۱:۳۱
کیلوگرم 3179249.92 3350.1053 3.5366 3185950.13 3179249.92 ۱:۳۱
تولا 37082.20 39.0750 0.0413 37160.35 37082.20 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 86694.40 0.0000 0.0000 86694.40 86486.00 ۱:۳۱
گرم 2787.29 0.0000 0.0000 2787.29 2780.59 ۱:۳۱
کیلوگرم 2787287.60 0.0000 0.0000 2787287.60 2780587.39 ۱:۳۱
تولا 32510.42 0.0000 0.0000 32510.42 32432.27 ۱:۳۱

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4619.08 2.5486 0.0600 4619.45 4615.81 ۱:۳۱
گرم 148.51 0.0819 0.0019 148.52 148.40 ۱:۳۱
کیلوگرم 148506.85 81.9380 1.9290 148518.56 148401.51 ۱:۳۱
تولا 1732.16 0.9557 0.0225 1732.29 1730.93 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62.84 0.1092 0.1700 63.02 62.84 ۱:۳۱
گرم 2.02 0.0035 0.0055 2.03 2.02 ۱:۳۱
کیلوگرم 2020.36 3.5116 5.4656 2026.21 2020.36 ۱:۳۱
تولا 23.57 0.0410 0.0638 23.63 23.57 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3455.12 3.6408 0.1100 3462.40 3455.12 ۱:۳۱
گرم 111.08 0.1171 0.0035 111.32 111.08 ۱:۳۱
کیلوگرم 111084.58 117.0544 3.5366 111318.69 111084.58 ۱:۳۱
تولا 1295.67 1.3653 0.0413 1298.40 1295.67 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3029.15 0.0000 0.0000 3029.15 3021.86 ۱:۳۱
گرم 97.39 0.0000 0.0000 97.39 97.16 ۱:۳۱
کیلوگرم 97389.22 0.0000 0.0000 97389.22 97155.11 ۱:۳۱
تولا 1135.93 0.0000 0.0000 1135.93 1133.20 ۱:۳۱

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 81871.49 45.1723 0.0600 81877.95 81813.42 ۱:۳۱
گرم 2632.23 1.4523 0.0019 2632.44 2630.36 ۱:۳۱
کیلوگرم 2632227.71 1452.3208 1.9290 2632435.19 2630360.44 ۱:۳۱
تولا 30701.83 16.9396 0.0225 30704.25 30680.05 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1113.82 1.9360 0.1700 1117.05 1113.82 ۱:۳۱
گرم 35.81 0.0622 0.0055 35.91 35.81 ۱:۳۱
کیلوگرم 35810.08 62.2423 5.4656 35913.82 35810.08 ۱:۳۱
تولا 417.68 0.7260 0.0638 418.89 417.68 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61240.68 64.5318 0.1100 61369.74 61240.68 ۱:۳۱
گرم 1968.93 2.0747 0.0035 1973.08 1968.93 ۱:۳۱
کیلوگرم 1968932.06 2074.7440 3.5366 1973081.54 1968932.06 ۱:۳۱
تولا 22965.27 24.1994 0.0413 23013.67 22965.27 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 53690.46 0.0000 0.0000 53690.46 53561.39 ۱:۳۱
گرم 1726.19 0.0000 0.0000 1726.19 1722.04 ۱:۳۱
کیلوگرم 1726187.01 0.0000 0.0000 1726187.01 1722037.52 ۱:۳۱
تولا 20133.94 0.0000 0.0000 20133.94 20085.54 ۱:۳۱

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4753.44 2.6227 0.0600 4753.81 4750.07 ۱:۳۱
گرم 152.83 0.0843 0.0019 152.84 152.72 ۱:۳۱
کیلوگرم 152826.48 84.3214 1.9290 152838.52 152718.06 ۱:۳۱
تولا 1782.54 0.9835 0.0225 1782.68 1781.28 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64.67 0.1124 0.1700 64.86 64.67 ۱:۳۱
گرم 2.08 0.0036 0.0055 2.09 2.08 ۱:۳۱
کیلوگرم 2079.12 3.6138 5.4656 2085.15 2079.12 ۱:۳۱
تولا 24.25 0.0422 0.0638 24.32 24.25 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3555.62 3.7467 0.1100 3563.11 3555.62 ۱:۳۱
گرم 114.32 0.1205 0.0035 114.56 114.32 ۱:۳۱
کیلوگرم 114315.70 120.4591 3.5366 114556.62 114315.70 ۱:۳۱
تولا 1333.36 1.4050 0.0413 1336.17 1333.36 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3117.25 0.0000 0.0000 3117.25 3109.76 ۱:۳۱
گرم 100.22 0.0000 0.0000 100.22 99.98 ۱:۳۱
کیلوگرم 100221.98 0.0000 0.0000 100221.98 99981.06 ۱:۳۱
تولا 1168.97 0.0000 0.0000 1168.97 1166.16 ۱:۳۱

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1719.85 0.9489 0.0600 1719.99 1718.63 ۱:۳۱
گرم 55.29 0.0305 0.0019 55.30 55.26 ۱:۳۱
کیلوگرم 55294.41 30.5085 1.9290 55298.77 55255.19 ۱:۳۱
تولا 644.94 0.3558 0.0225 644.99 644.49 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.40 0.0407 0.1700 23.47 23.40 ۱:۳۱
گرم 0.75 0.0013 0.0055 0.75 0.75 ۱:۳۱
کیلوگرم 752.25 1.3075 5.4656 754.43 752.25 ۱:۳۱
تولا 8.77 0.0153 0.0638 8.80 8.77 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1286.46 1.3556 0.1100 1289.18 1286.46 ۱:۳۱
گرم 41.36 0.0436 0.0035 41.45 41.36 ۱:۳۱
کیلوگرم 41360.76 43.5835 3.5366 41447.93 41360.76 ۱:۳۱
تولا 482.42 0.5084 0.0413 483.44 482.42 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1127.86 0.0000 0.0000 1127.86 1125.15 ۱:۳۱
گرم 36.26 0.0000 0.0000 36.26 36.17 ۱:۳۱
کیلوگرم 36261.49 0.0000 0.0000 36261.49 36174.32 ۱:۳۱
تولا 422.95 0.0000 0.0000 422.95 421.93 ۱:۳۱

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8404.00 4.6369 0.0600 8404.66 8398.03 ۱:۳۱
گرم 270.19 0.1491 0.0019 270.22 270.00 ۱:۳۱
کیلوگرم 270194.53 149.0787 1.9290 270215.83 270002.86 ۱:۳۱
تولا 3151.50 1.7388 0.0225 3151.75 3149.27 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 114.33 0.1987 0.1700 114.66 114.33 ۱:۳۱
گرم 3.68 0.0064 0.0055 3.69 3.68 ۱:۳۱
کیلوگرم 3675.86 6.3891 5.4656 3686.50 3675.86 ۱:۳۱
تولا 42.87 0.0745 0.0638 43.00 42.87 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6286.27 6.6241 0.1100 6299.52 6286.27 ۱:۳۱
گرم 202.11 0.2130 0.0035 202.53 202.11 ۱:۳۱
کیلوگرم 202108.15 212.9696 3.5366 202534.09 202108.15 ۱:۳۱
تولا 2357.35 2.4840 0.0413 2362.32 2357.35 ۱:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5511.25 0.0000 0.0000 5511.25 5498.00 ۱:۳۱
گرم 177.19 0.0000 0.0000 177.19 176.76 ۱:۳۱
کیلوگرم 177190.71 0.0000 0.0000 177190.71 176764.77 ۱:۳۱
تولا 2066.72 0.0000 0.0000 2066.72 2061.75 ۱:۳۱
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 73.88 1.34 1.53 0.06 25.77 15.26 6.61 0.53