دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1174.30 5.2000 0.4400 1174.40 1167.20 ۱۵:۵۱
گرم 37.75 0.1672 0.0141 37.76 37.53 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 37754.59 167.1838 14.1463 37757.81 37526.32 ۱۵:۵۱
تولا 440.36 1.9500 0.1650 440.40 437.70 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.85 0.0700 0.4200 16.88 16.70 ۱۵:۵۱
گرم 0.54 0.0023 0.0135 0.54 0.54 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 541.74 2.2506 13.5033 542.70 536.92 ۱۵:۵۱
تولا 6.32 0.0263 0.1575 6.33 6.26 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 936.00 3.0000 0.3200 940.00 931.00 ۱۵:۵۱
گرم 30.09 0.0965 0.0103 30.22 29.93 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 30093.08 96.4522 10.2882 30221.68 29932.32 ۱۵:۵۱
تولا 351.00 1.1250 0.1200 352.50 349.13 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 735.00 3.0000 0.4100 741.00 731.00 ۱۵:۵۲
گرم 23.63 0.0965 0.0132 23.82 23.50 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 23630.78 96.4522 13.1818 23823.69 23502.18 ۱۵:۵۲
تولا 275.63 1.1250 0.1538 277.88 274.13 ۱۵:۵۲

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1045.36 4.6290 0.4400 1045.45 1039.04 ۱۵:۵۱
گرم 33.61 0.1488 0.0141 33.61 33.41 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 33609.14 148.8270 14.1463 33612.00 33405.93 ۱۵:۵۱
تولا 392.01 1.7359 0.1650 392.04 389.64 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.00 0.0623 0.4200 15.03 14.87 ۱۵:۵۱
گرم 0.48 0.0020 0.0135 0.48 0.48 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 482.26 2.0034 13.5033 483.12 477.96 ۱۵:۵۱
تولا 5.62 0.0234 0.1575 5.63 5.57 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 833.23 2.6706 0.3200 836.79 828.78 ۱۵:۵۱
گرم 26.79 0.0859 0.0103 26.90 26.65 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 26788.86 85.8617 10.2882 26903.34 26645.75 ۱۵:۵۱
تولا 312.46 1.0015 0.1200 313.80 310.79 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 654.30 2.6706 0.4100 659.64 650.74 ۱۵:۵۲
گرم 21.04 0.0859 0.0132 21.21 20.92 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 21036.12 85.8617 13.1818 21207.84 20921.64 ۱۵:۵۲
تولا 245.36 1.0015 0.1538 247.36 244.03 ۱۵:۵۲

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 880.49 3.8990 0.4400 880.57 875.17 ۱۵:۵۱
گرم 28.31 0.1254 0.0141 28.31 28.14 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 28308.39 125.3544 14.1463 28310.80 28137.24 ۱۵:۵۱
تولا 330.18 1.4621 0.1650 330.21 328.19 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12.63 0.0525 0.4200 12.66 12.52 ۱۵:۵۱
گرم 0.41 0.0017 0.0135 0.41 0.40 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 406.20 1.6875 13.5033 406.92 402.58 ۱۵:۵۱
تولا 4.74 0.0197 0.1575 4.75 4.70 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 701.81 2.2494 0.3200 704.81 698.06 ۱۵:۵۱
گرم 22.56 0.0723 0.0103 22.66 22.44 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 22563.79 72.3198 10.2882 22660.22 22443.26 ۱۵:۵۱
تولا 263.18 0.8435 0.1200 264.30 261.77 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 551.10 2.2494 0.4100 555.60 548.10 ۱۵:۵۲
گرم 17.72 0.0723 0.0132 17.86 17.62 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 17718.36 72.3198 13.1818 17863.00 17621.93 ۱۵:۵۲
تولا 206.66 0.8435 0.1538 208.35 205.54 ۱۵:۵۲

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4312.15 19.0949 0.4400 4312.51 4286.08 ۱۵:۵۱
گرم 138.64 0.6139 0.0141 138.65 137.80 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 138638.64 613.9155 14.1463 138650.45 137800.41 ۱۵:۵۱
تولا 1617.06 7.1606 0.1650 1617.19 1607.28 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61.87 0.2570 0.4200 61.99 61.32 ۱۵:۵۱
گرم 1.99 0.0083 0.0135 1.99 1.97 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 1989.32 8.2642 13.5033 1992.86 1971.61 ۱۵:۵۱
تولا 23.20 0.0964 0.1575 23.24 23.00 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3437.09 11.0163 0.3200 3451.77 3418.73 ۱۵:۵۱
گرم 110.50 0.3542 0.0103 110.98 109.91 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 110504.79 354.1820 10.2882 110977.03 109914.48 ۱۵:۵۱
تولا 1288.91 4.1311 0.1200 1294.42 1282.02 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2698.99 11.0163 0.4100 2721.03 2684.31 ۱۵:۵۲
گرم 86.77 0.3542 0.0132 87.48 86.30 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 86774.59 354.1820 13.1818 87482.96 86302.35 ۱۵:۵۲
تولا 1012.12 4.1311 0.1538 1020.39 1006.62 ۱۵:۵۲

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1532.23 6.7850 0.4400 1532.36 1522.96 ۱۵:۵۱
گرم 49.26 0.2181 0.0141 49.27 48.96 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 49262.19 218.1414 14.1463 49266.39 48964.35 ۱۵:۵۱
تولا 574.59 2.5444 0.1650 574.63 571.11 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.99 0.0913 0.4200 22.03 21.79 ۱۵:۵۱
گرم 0.71 0.0029 0.0135 0.71 0.70 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 706.86 2.9365 13.5033 708.12 700.57 ۱۵:۵۱
تولا 8.24 0.0343 0.1575 8.26 8.17 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1221.29 3.9144 0.3200 1226.51 1214.77 ۱۵:۵۱
گرم 39.27 0.1259 0.0103 39.43 39.06 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 39265.45 125.8508 10.2882 39433.25 39055.69 ۱۵:۵۱
تولا 457.99 1.4679 0.1200 459.94 455.54 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 959.03 3.9144 0.4100 966.86 953.81 ۱۵:۵۲
گرم 30.83 0.1259 0.0132 31.09 30.67 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 30833.44 125.8508 13.1818 31085.14 30665.64 ۱۵:۵۲
تولا 359.64 1.4679 0.1538 362.57 357.68 ۱۵:۵۲

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7843.74 34.7334 0.4400 7844.40 7796.31 ۱۵:۵۱
گرم 252.18 1.1167 0.0141 252.20 250.66 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 252181.81 1116.7039 14.1463 252203.28 250657.08 ۱۵:۵۱
تولا 2941.40 13.0250 0.1650 2941.65 2923.62 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 112.55 0.4676 0.4200 112.75 111.55 ۱۵:۵۱
گرم 3.62 0.0150 0.0135 3.62 3.59 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 3618.55 15.0326 13.5033 3624.99 3586.34 ۱۵:۵۱
تولا 42.21 0.1753 0.1575 42.28 41.83 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6252.01 20.0385 0.3200 6278.73 6218.61 ۱۵:۵۱
گرم 201.01 0.6443 0.0103 201.87 199.93 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 201006.70 644.2523 10.2882 201865.71 199932.95 ۱۵:۵۱
تولا 2344.51 7.5144 0.1200 2354.53 2331.98 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4909.43 20.0385 0.4100 4949.51 4882.71 ۱۵:۵۲
گرم 157.84 0.6443 0.0132 159.13 156.98 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 157841.80 644.2523 13.1818 159130.31 156982.80 ۱۵:۵۲
تولا 1841.04 7.5144 0.1538 1856.07 1831.02 ۱۵:۵۲

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 119567.23 529.4640 0.4400 119577.41 118844.30 ۱۵:۵۱
گرم 3844.18 17.0227 0.0141 3844.50 3820.93 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 3844172.71 17022.6502 14.1463 3844500.07 3820930.25 ۱۵:۵۱
تولا 44837.74 198.5491 0.1650 44841.56 44566.65 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1715.67 7.1274 0.4200 1718.72 1700.39 ۱۵:۵۱
گرم 55.16 0.2292 0.0135 55.26 54.67 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 55159.93 229.1511 13.5033 55258.14 54668.90 ۱۵:۵۱
تولا 643.38 2.6728 0.1575 644.52 637.65 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 95303.52 305.4600 0.3200 95710.80 94794.42 ۱۵:۵۱
گرم 3064.08 9.8208 0.0103 3077.17 3047.71 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 3064077.03 9820.7597 10.2882 3077171.38 3047709.10 ۱۵:۵۱
تولا 35738.85 114.5476 0.1200 35891.58 35547.93 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 74837.70 305.4600 0.4100 75448.62 74430.42 ۱۵:۵۲
گرم 2406.09 9.8208 0.0132 2425.73 2392.99 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 2406086.13 9820.7597 13.1818 2425727.65 2392991.79 ۱۵:۵۲
تولا 28064.16 114.5476 0.1538 28293.25 27911.43 ۱۵:۵۲

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9963.58 44.1204 0.4400 9964.43 9903.34 ۱۵:۵۱
گرم 320.34 1.4185 0.0141 320.36 318.40 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 320336.40 1418.5040 14.1463 320363.68 318399.60 ۱۵:۵۱
تولا 3736.35 16.5452 0.1650 3736.66 3713.76 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 142.97 0.5939 0.4200 143.22 141.69 ۱۵:۵۱
گرم 4.60 0.0191 0.0135 4.60 4.56 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 4596.50 19.0952 13.5033 4604.68 4555.58 ۱۵:۵۱
تولا 53.61 0.2227 0.1575 53.71 53.14 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7941.68 25.4541 0.3200 7975.62 7899.26 ۱۵:۵۱
گرم 255.33 0.8184 0.0103 256.42 253.97 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 255330.72 818.3677 10.2882 256421.88 253966.78 ۱۵:۵۱
تولا 2978.13 9.5453 0.1200 2990.86 2962.22 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6236.25 25.4541 0.4100 6287.16 6202.32 ۱۵:۵۲
گرم 200.50 0.8184 0.0132 202.14 199.41 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 200500.09 818.3677 13.1818 202136.82 199408.93 ۱۵:۵۲
تولا 2338.60 9.5453 0.1538 2357.69 2325.87 ۱۵:۵۲

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11855.50 52.4982 0.4400 11856.51 11783.82 ۱۵:۵۱
گرم 381.16 1.6879 0.0141 381.20 378.86 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 381162.83 1687.8538 14.1463 381195.28 378858.26 ۱۵:۵۱
تولا 4445.82 19.6868 0.1650 4446.19 4418.93 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 170.11 0.7067 0.4200 170.42 168.60 ۱۵:۵۱
گرم 5.47 0.0227 0.0135 5.48 5.42 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 5469.30 22.7211 13.5033 5479.03 5420.61 ۱۵:۵۱
تولا 63.79 0.2650 0.1575 63.91 63.22 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9449.67 30.2874 0.3200 9490.05 9399.19 ۱۵:۵۱
گرم 303.81 0.9738 0.0103 305.11 302.19 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 303813.68 973.7618 10.2882 305112.03 302190.74 ۱۵:۵۱
تولا 3543.63 11.3578 0.1200 3558.77 3524.70 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7420.41 30.2874 0.4100 7480.99 7380.03 ۱۵:۵۲
گرم 238.57 0.9738 0.0132 240.52 237.27 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 238571.64 973.7618 13.1818 240519.16 237273.29 ۱۵:۵۲
تولا 2782.66 11.3578 0.1538 2805.37 2767.51 ۱۵:۵۲

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 78352.82 346.9596 0.4400 78359.49 77879.09 ۱۵:۵۱
گرم 2519.10 11.1550 0.0141 2519.32 2503.87 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 2519099.74 11155.0018 14.1463 2519314.26 2503868.88 ۱۵:۵۱
تولا 29382.33 130.1099 0.1650 29384.83 29204.68 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1124.28 4.6706 0.4200 1126.28 1114.27 ۱۵:۵۱
گرم 36.15 0.1502 0.0135 36.21 35.82 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 36146.50 150.1635 13.5033 36210.85 35824.72 ۱۵:۵۱
تولا 421.61 1.7515 0.1575 422.36 417.85 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62452.73 200.1690 0.3200 62719.62 62119.11 ۱۵:۵۱
گرم 2007.90 6.4356 0.0103 2016.48 1997.18 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 2007900.33 6435.5780 10.2882 2016481.10 1997174.37 ۱۵:۵۱
تولا 23419.79 75.0634 0.1200 23519.87 23294.68 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 49041.41 200.1690 0.4100 49441.74 48774.51 ۱۵:۵۲
گرم 1576.72 6.4356 0.0132 1589.59 1568.14 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 1576716.61 6435.5780 13.1818 1589587.76 1568135.84 ۱۵:۵۲
تولا 18390.54 75.0634 0.1538 18540.67 18290.46 ۱۵:۵۲

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9108.34 40.3333 0.4400 9109.12 9053.27 ۱۵:۵۱
گرم 292.84 1.2967 0.0141 292.86 291.07 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 292839.73 1296.7441 14.1463 292864.67 291069.17 ۱۵:۵۱
تولا 3415.63 15.1250 0.1650 3415.92 3394.98 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 130.70 0.5429 0.4200 130.93 129.53 ۱۵:۵۱
گرم 4.20 0.0175 0.0135 4.21 4.16 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 4201.95 17.4562 13.5033 4209.43 4164.54 ۱۵:۵۱
تولا 49.01 0.2036 0.1575 49.10 48.57 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7259.99 23.2692 0.3200 7291.02 7221.21 ۱۵:۵۱
گرم 233.41 0.7481 0.0103 234.41 232.17 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 233413.94 748.1216 10.2882 234411.43 232167.07 ۱۵:۵۱
تولا 2722.50 8.7260 0.1200 2734.13 2707.96 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5700.95 23.2692 0.4100 5747.49 5669.93 ۱۵:۵۲
گرم 183.29 0.7481 0.0132 184.79 182.29 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 183289.79 748.1216 13.1818 184786.03 182292.30 ۱۵:۵۲
تولا 2137.86 8.7260 0.1538 2155.31 2126.22 ۱۵:۵۲

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15368.89 68.0560 0.4400 15370.19 15275.96 ۱۵:۵۱
گرم 494.12 2.1881 0.0141 494.16 491.13 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 494120.79 2188.0509 14.1463 494162.87 491133.26 ۱۵:۵۱
تولا 5763.34 25.5210 0.1650 5763.83 5728.49 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 220.53 0.9161 0.4200 220.92 218.56 ۱۵:۵۱
گرم 7.09 0.0295 0.0135 7.10 7.03 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 7090.13 29.4545 13.5033 7102.75 7027.01 ۱۵:۵۱
تولا 82.70 0.3436 0.1575 82.85 81.96 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12250.09 39.2631 0.3200 12302.44 12184.65 ۱۵:۵۱
گرم 393.85 1.2623 0.0103 395.53 391.75 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 393849.16 1262.3370 10.2882 395532.27 391745.26 ۱۵:۵۱
تولا 4593.79 14.7237 0.1200 4613.42 4569.25 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9619.46 39.2631 0.4100 9697.99 9567.11 ۱۵:۵۲
گرم 309.27 1.2623 0.0132 311.80 307.59 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 309272.57 1262.3370 13.1818 311797.25 307589.46 ۱۵:۵۲
تولا 3607.30 14.7237 0.1538 3636.75 3587.67 ۱۵:۵۲

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3481.56 15.4170 0.4400 3481.86 3460.51 ۱۵:۵۱
گرم 111.93 0.4957 0.0141 111.94 111.26 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 111934.82 495.6664 14.1463 111944.35 111258.04 ۱۵:۵۱
تولا 1305.59 5.7814 0.1650 1305.70 1297.69 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 49.96 0.2075 0.4200 50.05 49.51 ۱۵:۵۱
گرم 1.61 0.0067 0.0135 1.61 1.59 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 1606.15 6.6724 13.5033 1609.01 1591.85 ۱۵:۵۱
تولا 18.73 0.0778 0.1575 18.77 18.57 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2775.05 8.8944 0.3200 2786.91 2760.23 ۱۵:۵۱
گرم 89.22 0.2860 0.0103 89.60 88.74 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 89219.95 285.9614 10.2882 89601.23 88743.35 ۱۵:۵۱
تولا 1040.65 3.3354 0.1200 1045.09 1035.09 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2179.13 8.8944 0.4100 2196.92 2167.27 ۱۵:۵۲
گرم 70.06 0.2860 0.0132 70.63 69.68 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 70060.54 285.9614 13.1818 70632.46 69679.26 ۱۵:۵۲
تولا 817.17 3.3354 0.1538 823.84 812.73 ۱۵:۵۲

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 353.46 1.5652 0.4400 353.49 351.33 ۱۵:۵۱
گرم 11.36 0.0503 0.0141 11.37 11.30 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 11364.13 50.3223 14.1463 11365.10 11295.42 ۱۵:۵۱
تولا 132.55 0.5870 0.1650 132.56 131.75 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.07 0.0211 0.4200 5.08 5.03 ۱۵:۵۱
گرم 0.16 0.0007 0.0135 0.16 0.16 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 163.06 0.6774 13.5033 163.35 161.61 ۱۵:۵۱
تولا 1.90 0.0079 0.1575 1.91 1.89 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 281.74 0.9030 0.3200 282.94 280.23 ۱۵:۵۱
گرم 9.06 0.0290 0.0103 9.10 9.01 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 9058.02 29.0321 10.2882 9096.73 9009.63 ۱۵:۵۱
تولا 105.65 0.3386 0.1200 106.10 105.09 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 221.24 0.9030 0.4100 223.04 220.03 ۱۵:۵۲
گرم 7.11 0.0290 0.0132 7.17 7.07 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 7112.87 29.0321 13.1818 7170.93 7074.16 ۱۵:۵۲
تولا 82.96 0.3386 0.1538 83.64 82.51 ۱۵:۵۲

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4803.71 21.2716 0.4400 4804.12 4774.67 ۱۵:۵۱
گرم 154.44 0.6839 0.0141 154.46 153.51 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 154442.72 683.8986 14.1463 154455.87 153508.93 ۱۵:۵۱
تولا 1801.39 7.9769 0.1650 1801.55 1790.50 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 68.93 0.2863 0.4200 69.05 68.31 ۱۵:۵۱
گرم 2.22 0.0092 0.0135 2.22 2.20 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 2216.09 9.2063 13.5033 2220.04 2196.37 ۱۵:۵۱
تولا 25.85 0.1074 0.1575 25.89 25.62 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3828.90 12.2721 0.3200 3845.26 3808.44 ۱۵:۵۱
گرم 123.10 0.3946 0.0103 123.63 122.44 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 123101.75 394.5569 10.2882 123627.82 122444.15 ۱۵:۵۱
تولا 1435.84 4.6020 0.1200 1441.97 1428.17 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3006.66 12.2721 0.4100 3031.21 2990.30 ۱۵:۵۲
گرم 96.67 0.3946 0.0132 97.46 96.14 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 96666.44 394.5569 13.1818 97455.55 96140.36 ۱۵:۵۲
تولا 1127.50 4.6020 0.1538 1136.70 1121.36 ۱۵:۵۲

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9654.27 42.7508 0.4400 9655.09 9595.90 ۱۵:۵۱
گرم 310.39 1.3745 0.0141 310.42 308.52 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 310391.84 1374.4678 14.1463 310418.27 308515.16 ۱۵:۵۱
تولا 3620.35 16.0315 0.1650 3620.66 3598.47 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 138.53 0.5755 0.4200 138.78 137.30 ۱۵:۵۱
گرم 4.45 0.0185 0.0135 4.46 4.41 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 4453.80 18.5025 13.5033 4461.73 4414.16 ۱۵:۵۱
تولا 51.95 0.2158 0.1575 52.04 51.49 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7695.14 24.6639 0.3200 7728.02 7654.03 ۱۵:۵۱
گرم 247.40 0.7930 0.0103 248.46 246.08 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 247404.21 792.9622 10.2882 248461.49 246082.60 ۱۵:۵۱
تولا 2885.68 9.2490 0.1200 2898.01 2870.26 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6042.66 24.6639 0.4100 6091.98 6009.77 ۱۵:۵۲
گرم 194.28 0.7930 0.0132 195.86 193.22 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 194275.74 792.9622 13.1818 195861.67 193218.46 ۱۵:۵۲
تولا 2266.00 9.2490 0.1538 2284.50 2253.67 ۱۵:۵۲

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 40916.13 181.1836 0.4400 40919.62 40668.75 ۱۵:۵۱
گرم 1315.48 5.8252 0.0141 1315.60 1307.53 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 1315483.30 5825.1837 14.1463 1315595.33 1307529.69 ۱۵:۵۱
تولا 15343.56 67.9439 0.1650 15344.87 15250.79 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 587.10 2.4390 0.4200 588.15 581.88 ۱۵:۵۱
گرم 18.88 0.0784 0.0135 18.91 18.71 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 18875.84 78.4159 13.5033 18909.44 18707.80 ۱۵:۵۱
تولا 220.16 0.9146 0.1575 220.56 218.20 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 32613.05 104.5290 0.3200 32752.42 32438.83 ۱۵:۵۱
گرم 1048.53 3.3607 0.0103 1053.01 1042.93 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 1048533.06 3360.6829 10.2882 1053013.97 1042931.92 ۱۵:۵۱
تولا 12229.90 39.1984 0.1200 12282.17 12164.57 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 25609.61 104.5290 0.4100 25818.66 25470.23 ۱۵:۵۲
گرم 823.37 3.3607 0.0132 830.09 818.89 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 823367.31 3360.6829 13.1818 830088.67 818886.40 ۱۵:۵۲
تولا 9603.61 39.1984 0.1538 9682.01 9551.34 ۱۵:۵۲

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 122362.06 541.8400 0.4400 122372.48 121622.24 ۱۵:۵۱
گرم 3934.03 17.4206 0.0141 3934.37 3910.25 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 3934028.65 17420.5475 14.1463 3934363.66 3910242.90 ۱۵:۵۱
تولا 45885.81 203.1901 0.1650 45889.71 45608.37 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1755.77 7.2940 0.4200 1758.90 1740.14 ۱۵:۵۱
گرم 56.45 0.2345 0.0135 56.55 55.95 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 56449.27 234.5074 13.5033 56549.78 55946.76 ۱۵:۵۱
تولا 658.41 2.7353 0.1575 659.59 652.55 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 97531.20 312.6000 0.3200 97948.00 97010.20 ۱۵:۵۱
گرم 3135.70 10.0503 0.0103 3149.10 3118.95 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 3135698.55 10050.3159 10.2882 3149098.98 3118948.03 ۱۵:۵۱
تولا 36574.23 117.2251 0.1200 36730.53 36378.85 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 76587.00 312.6000 0.4100 77212.20 76170.20 ۱۵:۵۲
گرم 2462.33 10.0503 0.0132 2482.43 2448.93 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 2462327.39 10050.3159 13.1818 2482428.02 2448926.97 ۱۵:۵۲
تولا 28720.15 117.2251 0.1538 28954.60 28563.85 ۱۵:۵۲

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4275.39 18.9322 0.4400 4275.76 4249.54 ۱۵:۵۱
گرم 137.46 0.6087 0.0141 137.47 136.63 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 137456.92 608.6826 14.1463 137468.63 136625.84 ۱۵:۵۱
تولا 1603.27 7.0996 0.1650 1603.41 1593.58 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 61.35 0.2549 0.4200 61.46 60.80 ۱۵:۵۱
گرم 1.97 0.0082 0.0135 1.98 1.95 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 1972.37 8.1938 13.5033 1975.88 1954.81 ۱۵:۵۱
تولا 23.01 0.0956 0.1575 23.05 22.80 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3407.79 10.9224 0.3200 3422.35 3389.58 ۱۵:۵۱
گرم 109.56 0.3512 0.0103 110.03 108.98 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 109562.87 351.1631 10.2882 110031.09 108977.60 ۱۵:۵۱
تولا 1277.92 4.0959 0.1200 1283.38 1271.10 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2675.99 10.9224 0.4100 2697.83 2661.42 ۱۵:۵۲
گرم 86.04 0.3512 0.0132 86.74 85.57 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 86034.95 351.1631 13.1818 86737.27 85566.73 ۱۵:۵۲
تولا 1003.50 4.0959 0.1538 1011.69 998.04 ۱۵:۵۲

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 75779.69 335.5654 0.4400 75786.15 75321.52 ۱۵:۵۱
گرم 2436.37 10.7887 0.0141 2436.58 2421.64 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 2436371.88 10788.6688 14.1463 2436579.35 2421641.20 ۱۵:۵۱
تولا 28417.41 125.8371 0.1650 28419.83 28245.59 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1087.36 4.5172 0.4200 1089.30 1077.68 ۱۵:۵۱
گرم 34.96 0.1452 0.0135 35.02 34.65 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 34959.44 145.2321 13.5033 35021.68 34648.22 ۱۵:۵۱
تولا 407.76 1.6940 0.1575 408.49 404.13 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 60401.76 193.5954 0.3200 60659.89 60079.11 ۱۵:۵۱
گرم 1941.96 6.2242 0.0103 1950.26 1931.59 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 1941960.38 6224.2320 10.2882 1950259.36 1931586.66 ۱۵:۵۱
تولا 22650.68 72.5983 0.1200 22747.48 22529.68 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 47430.87 193.5954 0.4100 47818.06 47172.75 ۱۵:۵۲
گرم 1524.94 6.2242 0.0132 1537.39 1516.64 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 1524936.84 6224.2320 13.1818 1537385.30 1516637.86 ۱۵:۵۲
تولا 17786.59 72.5983 0.1538 17931.79 17689.79 ۱۵:۵۲

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4399.75 19.4828 0.4400 4400.12 4373.15 ۱۵:۵۱
گرم 141.46 0.6264 0.0141 141.47 140.60 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 141455.14 626.3874 14.1463 141467.18 140599.88 ۱۵:۵۱
تولا 1649.91 7.3061 0.1650 1650.05 1639.93 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.13 0.2623 0.4200 63.24 62.57 ۱۵:۵۱
گرم 2.03 0.0084 0.0135 2.03 2.01 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 2029.74 8.4321 13.5033 2033.35 2011.67 ۱۵:۵۱
تولا 23.67 0.0984 0.1575 23.72 23.46 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3506.91 11.2401 0.3200 3521.90 3488.18 ۱۵:۵۱
گرم 112.75 0.3614 0.0103 113.23 112.15 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 112749.73 361.3773 10.2882 113231.57 112147.43 ۱۵:۵۱
تولا 1315.09 4.2150 0.1200 1320.71 1308.07 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2753.82 11.2401 0.4100 2776.30 2738.84 ۱۵:۵۲
گرم 88.54 0.3614 0.0132 89.26 88.06 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 88537.45 361.3773 13.1818 89260.20 88055.61 ۱۵:۵۲
تولا 1032.68 4.2150 0.1538 1041.12 1027.06 ۱۵:۵۲

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1591.88 7.0491 0.4400 1592.02 1582.26 ۱۵:۵۱
گرم 51.18 0.2266 0.0141 51.18 50.87 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 51180.13 226.6343 14.1463 51184.49 50870.68 ۱۵:۵۱
تولا 596.96 2.6434 0.1650 597.01 593.35 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 22.84 0.0949 0.4200 22.88 22.64 ۱۵:۵۱
گرم 0.73 0.0031 0.0135 0.74 0.73 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 734.38 3.0508 13.5033 735.69 727.84 ۱۵:۵۱
تولا 8.57 0.0356 0.1575 8.58 8.49 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1268.84 4.0668 0.3200 1274.26 1262.06 ۱۵:۵۱
گرم 40.79 0.1308 0.0103 40.97 40.58 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 40794.17 130.7506 10.2882 40968.51 40576.26 ۱۵:۵۱
تولا 475.82 1.5251 0.1200 477.85 473.27 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 996.37 4.0668 0.4100 1004.50 990.94 ۱۵:۵۲
گرم 32.03 0.1308 0.0132 32.30 31.86 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 32033.89 130.7506 13.1818 32295.39 31859.55 ۱۵:۵۲
تولا 373.64 1.5251 0.1538 376.69 371.60 ۱۵:۵۲

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7778.68 34.4453 0.4400 7779.34 7731.65 ۱۵:۵۱
گرم 250.09 1.1074 0.0141 250.11 248.58 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 250090.20 1107.4419 14.1463 250111.50 248578.12 ۱۵:۵۱
تولا 2917.01 12.9170 0.1650 2917.26 2899.37 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 111.62 0.4637 0.4200 111.81 110.62 ۱۵:۵۱
گرم 3.59 0.0149 0.0135 3.59 3.56 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 3588.54 14.9079 13.5033 3594.93 3556.59 ۱۵:۵۱
تولا 41.86 0.1739 0.1575 41.93 41.48 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6200.16 19.8723 0.3200 6226.65 6167.04 ۱۵:۵۱
گرم 199.34 0.6389 0.0103 200.19 198.27 ۱۵:۵۱
کیلوگرم 199339.55 638.9088 10.2882 200191.43 198274.70 ۱۵:۵۱
تولا 2325.06 7.4521 0.1200 2335.00 2312.64 ۱۵:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4868.71 19.8723 0.4100 4908.46 4842.22 ۱۵:۵۲
گرم 156.53 0.6389 0.0132 157.81 155.68 ۱۵:۵۲
کیلوگرم 156532.66 638.9088 13.1818 157810.47 155680.78 ۱۵:۵۲
تولا 1825.77 7.4521 0.1538 1840.67 1815.83 ۱۵:۵۲
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 70.05 1.26 1.61 0.06 23.06 14.28 6.46 0.53