کالایاب
صفحات مرتبط

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1318.36 5.3300 0.4100 1320.34 1312.32 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 42.39 0.1714 0.0132 42.45 42.19 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 42386.23 171.3634 13.1818 42449.89 42192.04 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 494.39 1.9988 0.1538 495.13 492.12 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.61 0.1300 0.8100 15.65 15.48 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.50 0.0042 0.0260 0.50 0.50 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 501.87 4.1796 26.0421 503.16 497.69 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 5.85 0.0488 0.3038 5.87 5.81 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 870.30 6.9500 0.8100 873.00 862.75 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 27.98 0.2234 0.0260 28.07 27.74 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 27980.77 223.4475 26.0421 28067.58 27738.04 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 326.36 2.6063 0.3038 327.38 323.53 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1569.10 9.5500 0.6100 1576.60 1558.85 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 50.45 0.3070 0.0196 50.69 50.12 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 50447.70 307.0394 19.6119 50688.83 50118.15 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 588.41 3.5813 0.2288 591.23 584.57 ۱۲:۵۵:۳۳

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1156.47 4.6755 0.4100 1158.20 1151.17 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 37.18 0.1503 0.0132 37.24 37.01 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 37181.20 150.3199 13.1818 37237.04 37010.85 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 433.67 1.7533 0.1538 434.33 431.69 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.69 0.1140 0.8100 13.73 13.58 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.44 0.0037 0.0260 0.44 0.44 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 440.24 3.6663 26.0421 441.37 436.58 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 5.13 0.0428 0.3038 5.15 5.09 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 763.43 6.0965 0.8100 765.80 756.80 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 24.54 0.1960 0.0260 24.62 24.33 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 24544.73 196.0082 26.0421 24620.88 24331.81 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 286.29 2.2862 0.3038 287.17 283.80 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1376.41 8.3773 0.6100 1382.99 1367.42 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 44.25 0.2693 0.0196 44.46 43.96 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 44252.72 269.3350 19.6119 44464.24 43963.64 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 516.16 3.1415 0.2288 518.62 512.78 ۱۲:۵۵:۳۳

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1001.69 4.0497 0.4100 1003.19 997.10 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 32.21 0.1302 0.0132 32.25 32.06 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 32205.05 130.2019 13.1818 32253.42 32057.51 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 375.63 1.5187 0.1538 376.20 373.91 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11.86 0.0988 0.8100 11.89 11.76 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.38 0.0032 0.0260 0.38 0.38 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 381.32 3.1757 26.0421 382.30 378.15 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 4.45 0.0370 0.3038 4.46 4.41 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 661.25 5.2806 0.8100 663.31 655.52 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 21.26 0.1698 0.0260 21.33 21.08 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 21259.79 169.7754 26.0421 21325.75 21075.36 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 247.97 1.9802 0.3038 248.74 245.82 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1192.20 7.2561 0.6100 1197.90 1184.41 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 38.33 0.2333 0.0196 38.51 38.08 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 38330.16 233.2885 19.6119 38513.37 38079.77 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 447.08 2.7210 0.2288 449.21 444.16 ۱۲:۵۵:۳۳

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4843.00 19.5798 0.4100 4850.27 4820.81 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 155.71 0.6295 0.0132 155.94 154.99 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 155705.80 629.5033 13.1818 155939.65 154992.45 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1816.12 7.3424 0.1538 1818.85 1807.80 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 57.34 0.4776 0.8100 57.49 56.87 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 1.84 0.0154 0.0260 1.85 1.83 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 1843.63 15.3537 26.0421 1848.35 1828.28 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 21.50 0.1791 0.3038 21.56 21.32 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3197.05 25.5308 0.8100 3206.97 3169.31 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 102.79 0.8208 0.0260 103.11 101.90 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 102787.37 820.8345 26.0421 103106.26 101895.67 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1198.89 9.5741 0.3038 1202.61 1188.49 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5764.09 35.0819 0.6100 5791.64 5726.44 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 185.32 1.1279 0.0196 186.21 184.11 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 185319.62 1127.9092 19.6119 186205.41 184109.04 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 2161.53 13.1557 0.2288 2171.87 2147.41 ۱۲:۵۵:۳۳

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1754.61 7.0937 0.4100 1757.24 1746.57 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 56.41 0.2281 0.0132 56.50 56.15 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 56411.83 228.0675 13.1818 56496.55 56153.38 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 657.98 2.6601 0.1538 658.97 654.96 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 20.78 0.1730 0.8100 20.83 20.60 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.67 0.0056 0.0260 0.67 0.66 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 667.94 5.5626 26.0421 669.65 662.38 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 7.79 0.0649 0.3038 7.81 7.73 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1158.28 9.2498 0.8100 1161.88 1148.23 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 37.24 0.2974 0.0260 37.36 36.92 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 37239.61 297.3863 26.0421 37355.14 36916.55 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 434.36 3.4687 0.3038 435.70 430.59 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2088.32 12.7101 0.6100 2098.30 2074.67 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 67.14 0.4086 0.0196 67.46 66.70 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 67140.84 408.6387 19.6119 67461.76 66702.25 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 783.12 4.7663 0.2288 786.86 778.00 ۱۲:۵۵:۳۳

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8822.33 35.6678 0.4100 8835.58 8781.91 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 283.64 1.1467 0.0132 284.07 282.35 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 283644.39 1146.7464 13.1818 284070.39 282344.89 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 3308.38 13.3754 0.1538 3313.35 3293.22 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 104.46 0.8699 0.8100 104.73 103.59 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 3.36 0.0280 0.0260 3.37 3.33 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 3358.48 27.9694 26.0421 3367.09 3330.51 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 39.17 0.3262 0.3038 39.27 38.85 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5823.96 46.5087 0.8100 5842.03 5773.44 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 187.24 1.4953 0.0260 187.83 185.62 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 187244.54 1495.2885 26.0421 187825.44 185620.16 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 2183.99 17.4408 0.3038 2190.76 2165.04 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10500.26 63.9076 0.6100 10550.45 10431.67 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 337.59 2.0547 0.0196 339.20 335.39 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 337590.96 2054.6770 19.6119 339204.58 335385.67 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 3937.60 23.9654 0.2288 3956.42 3911.88 ۱۲:۵۵:۳۳

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 145573.31 588.5386 0.4100 145791.94 144906.37 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 4680.29 18.9220 0.0132 4687.32 4658.85 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 4680287.14 18921.9413 13.1818 4687316.31 4658844.64 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 54590.03 220.7021 0.1538 54672.02 54339.93 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1723.66 14.3546 0.8100 1728.07 1709.30 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 55.42 0.4615 0.0260 55.56 54.96 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 55416.79 461.5108 26.0421 55558.80 54955.28 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 646.37 5.3830 0.3038 648.03 640.99 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 96098.53 767.4190 0.8100 96396.66 95264.86 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 3089.64 24.6731 0.0260 3099.22 3062.84 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 3089637.05 24673.0754 26.0421 3099222.27 3062833.93 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 36036.97 287.7823 0.3038 36148.77 35724.35 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 173260.02 1054.5110 0.6100 174088.17 172128.22 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 5570.44 33.9033 0.0196 5597.06 5534.05 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 5570434.90 33903.2906 19.6119 5597060.52 5534046.55 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 64972.56 395.4419 0.2288 65283.11 64548.13 ۱۲:۵۵:۳۳

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12046.78 48.7039 0.4100 12064.87 11991.59 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 387.31 1.5659 0.0132 387.89 385.54 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 387312.62 1565.8669 13.1818 387894.31 385538.17 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 4517.55 18.2640 0.1538 4524.33 4496.85 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 142.64 1.1879 0.8100 143.01 141.45 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 4.59 0.0382 0.0260 4.60 4.55 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 4585.96 38.1919 26.0421 4597.71 4547.77 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 53.49 0.4455 0.3038 53.63 53.04 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7952.54 63.5070 0.8100 7977.21 7883.55 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 255.68 2.0418 0.0260 256.47 253.46 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 255679.92 2041.7964 26.0421 256473.13 253461.85 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 2982.20 23.8151 0.3038 2991.46 2956.33 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 14337.97 87.2650 0.6100 14406.50 14244.30 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 460.98 2.8056 0.0196 463.18 457.96 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 460975.94 2805.6339 19.6119 463179.31 457964.65 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 5376.74 32.7244 0.2288 5402.44 5341.62 ۱۲:۵۵:۳۳

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1309.13 5.2927 0.4100 1311.10 1303.13 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 42.09 0.1702 0.0132 42.15 41.90 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 42089.52 170.1638 13.1818 42152.74 41896.69 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 490.92 1.9848 0.1538 491.66 488.68 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.50 0.1291 0.8100 15.54 15.37 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.50 0.0042 0.0260 0.50 0.49 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 498.36 4.1503 26.0421 499.64 494.21 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 5.81 0.0484 0.3038 5.83 5.76 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 864.21 6.9014 0.8100 866.89 856.71 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 27.78 0.2219 0.0260 27.87 27.54 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 27784.91 221.8834 26.0421 27871.11 27543.87 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 324.08 2.5880 0.3038 325.08 321.27 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1558.12 9.4832 0.6100 1565.56 1547.94 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 50.09 0.3049 0.0196 50.33 49.77 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 50094.56 304.8901 19.6119 50334.01 49767.33 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 584.29 3.5562 0.2288 587.09 580.48 ۱۲:۵۵:۳۳

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 90459.27 365.7180 0.4100 90595.13 90044.84 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 2908.33 11.7581 0.0132 2912.70 2895.01 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 2908330.94 11758.0964 13.1818 2912698.86 2895006.57 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 33922.25 137.1443 0.1538 33973.20 33766.84 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1071.08 8.9200 0.8100 1073.82 1062.16 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 34.44 0.2868 0.0260 34.52 34.15 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 34436.00 286.7828 26.0421 34524.24 34149.22 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 401.66 3.3450 0.3038 402.68 398.31 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 59715.63 476.8743 0.8100 59900.90 59197.59 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 1919.90 15.3319 0.0260 1925.86 1903.25 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 1919900.80 15331.8517 26.0421 1925857.06 1903245.33 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 22393.38 178.8280 0.3038 22462.85 22199.11 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 107663.80 655.2733 0.6100 108178.41 106960.49 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 3461.47 21.0675 0.0196 3478.02 3438.86 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 3461468.85 21067.5085 19.6119 3478014.02 3438857.13 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 40373.95 245.7276 0.2288 40566.93 40110.21 ۱۲:۵۵:۳۳

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10346.23 41.8288 0.4100 10361.76 10298.82 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 332.64 1.3448 0.0132 333.14 331.11 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 332638.63 1344.8253 13.1818 333138.21 331114.66 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 3879.84 15.6858 0.1538 3885.66 3862.06 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 122.50 1.0202 0.8100 122.82 121.48 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 3.94 0.0328 0.0260 3.95 3.91 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 3938.60 32.8006 26.0421 3948.69 3905.80 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 45.94 0.3826 0.3038 46.06 45.56 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6829.94 54.5422 0.8100 6851.13 6770.69 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 219.59 1.7536 0.0260 220.27 217.68 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 219587.52 1753.5715 26.0421 220268.76 217682.56 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 2561.23 20.4533 0.3038 2569.18 2539.01 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12313.98 74.9465 0.6100 12372.84 12233.54 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 395.90 2.4096 0.0196 397.80 393.32 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 395903.45 2409.5838 19.6119 397795.79 393317.25 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 4617.75 28.1050 0.2288 4639.82 4587.58 ۱۲:۵۵:۳۳

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1845.97 7.4631 0.4100 1848.74 1837.51 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 59.35 0.2399 0.0132 59.44 59.08 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 59349.19 239.9430 13.1818 59438.33 59077.29 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 692.24 2.7987 0.1538 693.28 689.07 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.86 0.1820 0.8100 21.91 21.68 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.70 0.0059 0.0260 0.70 0.70 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 702.72 5.8523 26.0421 704.52 696.87 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 8.20 0.0683 0.3038 8.22 8.13 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1218.59 9.7314 0.8100 1222.37 1208.02 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 39.18 0.3129 0.0260 39.30 38.84 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 39178.68 312.8712 26.0421 39300.23 38838.80 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 456.97 3.6493 0.3038 458.39 453.01 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2197.05 13.3719 0.6100 2207.56 2182.70 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 70.64 0.4299 0.0196 70.97 70.18 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 70636.87 429.9166 19.6119 70974.50 70175.44 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 823.90 5.0145 0.2288 827.83 818.51 ۱۲:۵۵:۳۳

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7178.34 29.0213 0.4100 7189.12 7145.45 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 230.79 0.9331 0.0132 231.14 229.73 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 230788.77 933.0563 13.1818 231135.38 229731.42 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 2691.88 10.8830 0.1538 2695.92 2679.55 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84.99 0.7078 0.8100 85.21 84.29 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 2.73 0.0228 0.0260 2.74 2.71 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 2732.65 22.7575 26.0421 2739.65 2709.89 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 31.87 0.2654 0.3038 31.95 31.61 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4738.70 37.8421 0.8100 4753.40 4697.59 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 152.35 1.2167 0.0260 152.83 151.03 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 152352.52 1216.6494 26.0421 152825.17 151030.83 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1777.01 14.1908 0.3038 1782.53 1761.60 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8543.59 51.9988 0.6100 8584.43 8487.78 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 274.68 1.6718 0.0196 276.00 272.89 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 274682.68 1671.7988 19.6119 275995.61 272888.34 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 3203.85 19.4996 0.2288 3219.16 3182.92 ۱۲:۵۵:۳۳

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 400.12 1.6177 0.4100 400.72 398.29 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 12.86 0.0520 0.0132 12.88 12.81 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 12864.22 52.0088 13.1818 12883.54 12805.28 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 150.05 0.6066 0.1538 150.27 149.36 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4.74 0.0395 0.8100 4.75 4.70 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.15 0.0013 0.0260 0.15 0.15 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 152.32 1.2685 26.0421 152.71 151.05 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 1.78 0.0148 0.3038 1.78 1.76 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 264.14 2.1093 0.8100 264.96 261.84 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 8.49 0.0678 0.0260 8.52 8.42 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 8492.16 67.8163 26.0421 8518.51 8418.49 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 99.05 0.7910 0.3038 99.36 98.19 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 476.22 2.8984 0.6100 478.50 473.11 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 15.31 0.0932 0.0196 15.38 15.21 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 15310.88 93.1865 19.6119 15384.06 15210.86 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 178.58 1.0869 0.2288 179.44 177.42 ۱۲:۵۵:۳۳

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5359.13 21.6665 0.4100 5367.18 5334.58 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 172.30 0.6966 0.0132 172.56 171.51 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 172300.01 696.5920 13.1818 172558.78 171510.63 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 2009.68 8.1249 0.1538 2012.69 2000.47 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63.45 0.5285 0.8100 63.62 62.93 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 2.04 0.0170 0.0260 2.05 2.02 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 2040.11 16.9900 26.0421 2045.34 2023.12 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 23.80 0.1982 0.3038 23.86 23.60 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3537.77 28.2518 0.8100 3548.75 3507.08 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 113.74 0.9083 0.0260 114.09 112.76 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 113741.85 908.3142 26.0421 114094.72 112755.12 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1326.66 10.5944 0.3038 1330.78 1315.16 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6378.39 38.8208 0.6100 6408.88 6336.73 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 205.07 1.2481 0.0196 206.05 203.73 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 205069.90 1248.1152 19.6119 206050.09 203730.30 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 2391.90 14.5578 0.2288 2403.33 2376.27 ۱۲:۵۵:۳۳

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 11106.13 44.9010 0.4100 11122.81 11055.25 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 357.07 1.4436 0.0132 357.61 355.43 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 357070.05 1443.5991 13.1818 357606.32 355434.15 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 4164.80 16.8379 0.1538 4171.06 4145.72 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 131.50 1.0951 0.8100 131.84 130.41 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 4.23 0.0352 0.0260 4.24 4.19 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 4227.88 35.2097 26.0421 4238.71 4192.67 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 49.31 0.4107 0.3038 49.44 48.90 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7331.58 58.5482 0.8100 7354.33 7267.98 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 235.72 1.8824 0.0260 236.45 233.67 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 235715.64 1882.3666 26.0421 236446.91 233670.76 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 2749.35 21.9556 0.3038 2757.87 2725.49 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13218.41 80.4511 0.6100 13281.59 13132.06 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 424.98 2.5866 0.0196 427.01 422.21 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 424981.50 2586.5613 19.6119 427012.84 422205.35 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 4956.91 30.1692 0.2288 4980.60 4924.53 ۱۲:۵۵:۳۳

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 185888.76 751.5300 0.4100 186167.94 185037.12 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 5976.46 24.1623 0.0132 5985.44 5949.08 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 5976457.95 24162.2325 13.1818 5985433.79 5949077.11 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 69708.34 281.8240 0.1538 69813.03 69388.97 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2201.01 18.3300 0.8100 2206.65 2182.68 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 70.76 0.5893 0.0260 70.95 70.17 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 70764.06 589.3227 26.0421 70945.39 70174.74 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 825.38 6.8738 0.3038 827.49 818.51 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 122712.30 979.9500 0.8100 123093.00 121647.75 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 3945.29 31.5061 0.0260 3957.53 3911.07 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 3945289.12 31506.1006 26.0421 3957528.90 3911063.06 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 46017.15 367.4815 0.3038 46159.91 45617.94 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 221243.10 1346.5500 0.6100 222300.60 219797.85 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 7113.13 43.2926 0.0196 7147.13 7066.66 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 7113125.53 43292.5555 19.6119 7147124.92 7066659.70 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 82966.22 504.9566 0.2288 83362.79 82424.25 ۱۲:۵۵:۳۳

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4800.81 19.4092 0.4100 4808.02 4778.81 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 154.35 0.6240 0.0132 154.58 153.64 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 154349.44 624.0196 13.1818 154581.26 153642.30 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1800.30 7.2785 0.1538 1803.01 1792.06 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 56.84 0.4734 0.8100 56.99 56.37 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 1.83 0.0152 0.0260 1.83 1.81 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 1827.57 15.2200 26.0421 1832.25 1812.35 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 21.32 0.1775 0.3038 21.37 21.14 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3169.20 25.3084 0.8100 3179.03 3141.70 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 101.89 0.8137 0.0260 102.21 101.01 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 101891.99 813.6842 26.0421 102208.10 101008.06 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1188.45 9.4907 0.3038 1192.14 1178.14 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5713.88 34.7763 0.6100 5741.19 5676.55 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 183.71 1.1181 0.0196 184.58 182.51 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 183705.30 1118.0840 19.6119 184583.37 182505.26 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 2142.71 13.0411 0.2288 2152.95 2128.71 ۱۲:۵۵:۳۳

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84075.77 339.9101 0.4100 84202.04 83690.58 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 2703.10 10.9284 0.0132 2707.16 2690.71 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 2703096.83 10928.3550 13.1818 2707156.52 2690712.73 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 31528.44 127.4664 0.1538 31575.79 31383.99 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 995.50 8.2905 0.8100 998.05 987.21 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 32.01 0.2665 0.0260 32.09 31.74 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 32005.93 266.5452 26.0421 32087.95 31739.39 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 373.31 3.1089 0.3038 374.27 370.20 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 55501.64 443.2224 0.8100 55673.83 55020.16 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 1784.42 14.2499 0.0260 1789.96 1768.94 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 1784417.89 14249.9188 26.0421 1789953.83 1768937.76 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 20813.13 166.2085 0.3038 20877.70 20632.57 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 100066.21 609.0322 0.6100 100544.51 99412.54 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 3217.20 19.5808 0.0196 3232.58 3196.19 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 3217201.10 19580.8237 19.6119 3232578.71 3196185.03 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 37524.86 228.3872 0.2288 37704.22 37279.73 ۱۲:۵۵:۳۳

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4944.38 19.9896 0.4100 4951.80 4921.72 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 158.97 0.6427 0.0132 159.20 158.24 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 158965.30 642.6811 13.1818 159204.05 158237.01 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1854.14 7.4961 0.1538 1856.93 1845.65 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 58.54 0.4876 0.8100 58.69 58.06 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 1.88 0.0157 0.0260 1.89 1.87 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 1882.22 15.6751 26.0421 1887.05 1866.55 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 21.95 0.1828 0.3038 22.01 21.77 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3263.97 26.0653 0.8100 3274.10 3235.66 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 104.94 0.8380 0.0260 105.26 104.03 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 104939.09 838.0176 26.0421 105264.66 104028.73 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 1223.99 9.7745 0.3038 1227.79 1213.37 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5884.75 35.8163 0.6100 5912.88 5846.31 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 189.20 1.1515 0.0196 190.10 187.96 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 189199.05 1151.5206 19.6119 190103.39 187963.12 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 2206.78 13.4311 0.2288 2217.33 2192.37 ۱۲:۵۵:۳۳

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1776.36 7.1816 0.4100 1779.03 1768.22 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 57.11 0.2309 0.0132 57.20 56.85 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 57111.20 230.8950 13.1818 57196.98 56849.55 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 666.13 2.6931 0.1538 667.14 663.08 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21.03 0.1752 0.8100 21.09 20.86 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 0.68 0.0056 0.0260 0.68 0.67 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 676.22 5.6316 26.0421 677.96 670.59 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 7.89 0.0657 0.3038 7.91 7.82 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1172.64 9.3644 0.8100 1176.28 1162.47 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 37.70 0.3011 0.0260 37.82 37.37 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 37701.29 301.0732 26.0421 37818.26 37374.23 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 439.74 3.5117 0.3038 441.11 435.93 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2114.21 12.8677 0.6100 2124.31 2100.39 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 67.97 0.4137 0.0196 68.30 67.53 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 67973.23 413.7049 19.6119 68298.13 67529.20 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 792.83 4.8254 0.2288 796.62 787.65 ۱۲:۵۵:۳۳

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8628.80 34.8854 0.4100 8641.76 8589.27 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 277.42 1.1216 0.0132 277.84 276.15 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 277422.09 1121.5903 13.1818 277838.74 276151.10 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 3235.80 13.0820 0.1538 3240.66 3220.98 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 102.17 0.8509 0.8100 102.43 101.32 ۱۲:۵۵:۲۴
گرم 3.28 0.0274 0.0260 3.29 3.26 ۱۲:۵۵:۲۴
کیلوگرم 3284.81 27.3559 26.0421 3293.22 3257.45 ۱۲:۵۵:۲۴
تولا 38.31 0.3191 0.3038 38.41 37.99 ۱۲:۵۵:۲۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5696.20 45.4884 0.8100 5713.87 5646.79 ۱۲:۵۵:۵۳
گرم 183.14 1.4625 0.0260 183.71 181.55 ۱۲:۵۵:۵۳
کیلوگرم 183136.96 1462.4864 26.0421 183705.12 181548.22 ۱۲:۵۵:۵۳
تولا 2136.08 17.0582 0.3038 2142.70 2117.55 ۱۲:۵۵:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10269.92 62.5057 0.6100 10319.00 10202.83 ۱۲:۵۵:۳۳
گرم 330.19 2.0096 0.0196 331.76 328.03 ۱۲:۵۵:۳۳
کیلوگرم 330185.23 2009.6036 19.6119 331763.46 328028.33 ۱۲:۵۵:۳۳
تولا 3851.22 23.4397 0.2288 3869.63 3826.06 ۱۲:۵۵:۳۳
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 84.59 1.52 0.83 0.05 21.91 17.16 7.70 0.47