دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1272.10 4.8000 0.3800 1273.60 1266.00 ۱۶:۱۶
گرم 40.90 0.1543 0.0122 40.95 40.70 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 40898.93 154.3235 12.2173 40947.16 40702.81 ۱۶:۱۶
تولا 477.04 1.8000 0.1425 477.60 474.75 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.77 0.0600 0.3400 17.78 17.58 ۱۶:۱۷
گرم 0.57 0.0019 0.0109 0.57 0.57 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 571.32 1.9290 10.9312 571.64 565.21 ۱۶:۱۷
تولا 6.66 0.0225 0.1275 6.67 6.59 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 970.00 5.0000 0.5200 973.00 962.00 ۱۶:۱۵
گرم 31.19 0.1608 0.0167 31.28 30.93 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 31186.20 160.7536 16.7184 31282.65 30929.00 ۱۶:۱۵
تولا 363.75 1.8750 0.1950 364.88 360.75 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 623.00 1.0000 0.1600 629.00 623.00 ۱۶:۱۷
گرم 20.03 0.0322 0.0051 20.22 20.03 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 20029.90 32.1507 5.1441 20222.80 20029.90 ۱۶:۱۷
تولا 233.63 0.3750 0.0600 235.88 233.63 ۱۶:۱۷

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1132.42 4.2730 0.3800 1133.76 1126.99 ۱۶:۱۶
گرم 36.41 0.1374 0.0122 36.45 36.23 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 36408.23 137.3788 12.2173 36451.16 36233.65 ۱۶:۱۶
تولا 424.66 1.6024 0.1425 425.16 422.62 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 15.82 0.0534 0.3400 15.83 15.65 ۱۶:۱۷
گرم 0.51 0.0017 0.0109 0.51 0.50 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 508.59 1.7172 10.9312 508.87 503.15 ۱۶:۱۷
تولا 5.93 0.0200 0.1275 5.94 5.87 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 863.49 4.4510 0.5200 866.16 856.37 ۱۶:۱۵
گرم 27.76 0.1431 0.0167 27.85 27.53 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 27761.96 143.1029 16.7184 27847.82 27532.99 ۱۶:۱۵
تولا 323.81 1.6691 0.1950 324.81 321.14 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 554.59 0.8902 0.1600 559.94 554.59 ۱۶:۱۷
گرم 17.83 0.0286 0.0051 18.00 17.83 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 17830.62 28.6206 5.1441 18002.34 17830.62 ۱۶:۱۷
تولا 207.97 0.3338 0.0600 209.98 207.97 ۱۶:۱۷

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 953.82 3.5990 0.3800 954.95 949.25 ۱۶:۱۶
گرم 30.67 0.1157 0.0122 30.70 30.52 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 30666.02 115.7117 12.2173 30702.18 30518.97 ۱۶:۱۶
تولا 357.68 1.3496 0.1425 358.10 355.97 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 13.32 0.0450 0.3400 13.33 13.18 ۱۶:۱۷
گرم 0.43 0.0014 0.0109 0.43 0.42 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 428.37 1.4464 10.9312 428.62 423.79 ۱۶:۱۷
تولا 5.00 0.0169 0.1275 5.00 4.94 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 727.31 3.7490 0.5200 729.56 721.31 ۱۶:۱۵
گرم 23.38 0.1205 0.0167 23.46 23.19 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 23383.41 120.5331 16.7184 23455.73 23190.56 ۱۶:۱۵
تولا 272.74 1.4059 0.1950 273.58 270.49 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 467.13 0.7498 0.1600 471.62 467.13 ۱۶:۱۷
گرم 15.02 0.0241 0.0051 15.16 15.02 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 15018.42 24.1066 5.1441 15163.06 15018.42 ۱۶:۱۷
تولا 175.17 0.2812 0.0600 176.86 175.17 ۱۶:۱۷

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4671.28 17.6261 0.3800 4676.79 4648.88 ۱۶:۱۶
گرم 150.19 0.5667 0.0122 150.36 149.46 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 150184.98 566.6912 12.2173 150362.07 149464.81 ۱۶:۱۶
تولا 1751.73 6.6098 0.1425 1753.80 1743.33 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 65.25 0.2203 0.3400 65.29 64.56 ۱۶:۱۷
گرم 2.10 0.0071 0.0109 2.10 2.08 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 2097.94 7.0836 10.9312 2099.12 2075.51 ۱۶:۱۷
تولا 24.47 0.0826 0.1275 24.48 24.21 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3561.94 18.3605 0.5200 3572.95 3532.56 ۱۶:۱۵
گرم 114.52 0.5903 0.0167 114.87 113.57 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 114518.85 590.3033 16.7184 114873.03 113574.36 ۱۶:۱۵
تولا 1335.73 6.8852 0.1950 1339.86 1324.71 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2287.72 3.6721 0.1600 2309.75 2287.72 ۱۶:۱۷
گرم 73.55 0.1181 0.0051 74.26 73.55 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 73551.80 118.0607 5.1441 74260.16 73551.80 ۱۶:۱۷
تولا 857.89 1.3770 0.0600 866.16 857.89 ۱۶:۱۷

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1659.84 6.2630 0.3800 1661.79 1651.88 ۱۶:۱۶
گرم 53.36 0.2014 0.0122 53.43 53.11 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 53364.93 201.3613 12.2173 53427.85 53109.03 ۱۶:۱۶
تولا 622.44 2.3486 0.1425 623.17 619.45 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 23.19 0.0783 0.3400 23.20 22.94 ۱۶:۱۷
گرم 0.75 0.0025 0.0109 0.75 0.74 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 745.46 2.5170 10.9312 745.88 737.49 ۱۶:۱۷
تولا 8.69 0.0294 0.1275 8.70 8.60 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1265.66 6.5240 0.5200 1269.57 1255.22 ۱۶:۱۵
گرم 40.69 0.2098 0.0167 40.82 40.36 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 40691.75 209.7513 16.7184 40817.61 40356.15 ۱۶:۱۵
تولا 474.62 2.4465 0.1950 476.09 470.71 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 812.89 1.3048 0.1600 820.72 812.89 ۱۶:۱۷
گرم 26.14 0.0420 0.0051 26.39 26.14 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 26135.01 41.9503 5.1441 26386.72 26135.01 ۱۶:۱۷
تولا 304.83 0.4893 0.0600 307.77 304.83 ۱۶:۱۷

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8496.99 32.0616 0.3800 8507.01 8456.25 ۱۶:۱۶
گرم 273.18 1.0308 0.0122 273.51 271.87 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 273184.43 1030.8036 12.2173 273506.56 271874.45 ۱۶:۱۶
تولا 3186.37 12.0231 0.1425 3190.13 3171.09 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 118.69 0.4008 0.3400 118.76 117.43 ۱۶:۱۷
گرم 3.82 0.0129 0.0109 3.82 3.78 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 3816.12 12.8850 10.9312 3818.27 3775.32 ۱۶:۱۷
تولا 44.51 0.1503 0.1275 44.54 44.03 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6479.12 33.3975 0.5200 6499.15 6425.68 ۱۶:۱۵
گرم 208.31 1.0738 0.0167 208.95 206.59 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 208308.23 1073.7538 16.7184 208952.48 206590.22 ۱۶:۱۵
تولا 2429.67 12.5241 0.1950 2437.18 2409.63 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4161.33 6.6795 0.1600 4201.41 4161.33 ۱۶:۱۷
گرم 133.79 0.2148 0.0051 135.08 133.79 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 133789.72 214.7508 5.1441 135078.22 133789.72 ۱۶:۱۷
تولا 1560.50 2.5048 0.0600 1575.53 1560.50 ۱۶:۱۷

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 129525.22 488.7360 0.3800 129677.95 128904.12 ۱۶:۱۶
گرم 4164.33 15.7132 0.0122 4169.24 4144.36 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 4164329.48 15713.2156 12.2173 4169239.86 4144360.60 ۱۶:۱۶
تولا 48571.99 183.2761 0.1425 48629.27 48339.08 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1809.34 6.1092 0.3400 1810.36 1790.00 ۱۶:۱۷
گرم 58.17 0.1964 0.0109 58.20 57.55 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 58171.63 196.4152 10.9312 58204.37 57549.65 ۱۶:۱۷
تولا 678.50 2.2910 0.1275 678.89 671.25 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 98765.40 509.1000 0.5200 99070.86 97950.84 ۱۶:۱۵
گرم 3175.38 16.3679 0.0167 3185.20 3149.19 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 3175378.98 16367.9329 16.7184 3185199.74 3149190.28 ۱۶:۱۵
تولا 37037.05 190.9126 0.1950 37151.60 36731.59 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 63433.86 101.8200 0.1600 64044.78 63433.86 ۱۶:۱۷
گرم 2039.45 3.2736 0.0051 2059.09 2039.45 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 2039444.44 3273.5866 5.1441 2059085.95 2039444.44 ۱۶:۱۷
تولا 23787.72 38.1825 0.0600 24016.81 23787.72 ۱۶:۱۷

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10793.39 40.7266 0.3800 10806.11 10741.63 ۱۶:۱۶
گرم 347.02 1.3094 0.0122 347.42 345.35 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 347015.19 1309.3883 12.2173 347424.37 345351.17 ۱۶:۱۶
تولا 4047.52 15.2725 0.1425 4052.30 4028.11 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 150.77 0.5091 0.3400 150.86 149.16 ۱۶:۱۷
گرم 4.85 0.0164 0.0109 4.85 4.80 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 4847.46 16.3674 10.9312 4850.19 4795.63 ۱۶:۱۷
تولا 56.54 0.1909 0.1275 56.57 55.94 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8230.16 42.4235 0.5200 8255.61 8162.28 ۱۶:۱۵
گرم 264.61 1.3639 0.0167 265.42 262.42 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 264605.56 1363.9462 16.7184 265423.93 262423.24 ۱۶:۱۵
تولا 3086.31 15.9088 0.1950 3095.86 3060.86 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5285.97 8.4847 0.1600 5336.88 5285.97 ۱۶:۱۷
گرم 169.95 0.2728 0.0051 171.58 169.95 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 169947.69 272.7892 5.1441 171584.43 169947.69 ۱۶:۱۷
تولا 1982.24 3.1818 0.0600 2001.33 1982.24 ۱۶:۱۷

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12656.76 47.7576 0.3800 12671.68 12596.07 ۱۶:۱۶
گرم 406.92 1.5354 0.0122 407.40 404.97 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 406923.95 1535.4413 12.2173 407403.77 404972.66 ۱۶:۱۶
تولا 4746.29 17.9091 0.1425 4751.88 4723.53 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 176.80 0.5970 0.3400 176.90 174.91 ۱۶:۱۷
گرم 5.68 0.0192 0.0109 5.69 5.62 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 5684.33 19.1930 10.9312 5687.53 5623.55 ۱۶:۱۷
تولا 66.30 0.2239 0.1275 66.34 65.59 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9651.02 49.7475 0.5200 9680.86 9571.42 ۱۶:۱۵
گرم 310.29 1.5994 0.0167 311.25 307.73 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 310287.11 1599.4181 16.7184 311246.76 307728.04 ۱۶:۱۵
تولا 3619.13 18.6553 0.1950 3630.33 3589.28 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6198.54 9.9495 0.1600 6258.24 6198.54 ۱۶:۱۷
گرم 199.29 0.3199 0.0051 201.21 199.29 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 199287.49 319.8836 5.1441 201206.79 199287.49 ۱۶:۱۷
تولا 2324.45 3.7311 0.0600 2346.84 2324.45 ۱۶:۱۷

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 84878.33 320.2704 0.3800 84978.41 84471.32 ۱۶:۱۶
گرم 2728.90 10.2969 0.0122 2732.12 2715.82 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 2728899.59 10296.9248 12.2173 2732117.38 2715813.91 ۱۶:۱۶
تولا 31829.40 120.1015 0.1425 31866.93 31676.77 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1185.67 4.0034 0.3400 1186.33 1172.99 ۱۶:۱۷
گرم 38.12 0.1287 0.0109 38.14 37.71 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 38120.07 128.7116 10.9312 38141.53 37712.49 ۱۶:۱۷
تولا 444.63 1.5013 0.1275 444.88 439.87 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64721.31 333.6150 0.5200 64921.48 64187.53 ۱۶:۱۵
گرم 2080.84 10.7260 0.0167 2087.27 2063.68 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 2080836.88 10725.9633 16.7184 2087272.46 2063675.34 ۱۶:۱۵
تولا 24270.51 125.1057 0.1950 24345.57 24070.34 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 41568.43 66.7230 0.1600 41968.77 41568.43 ۱۶:۱۷
گرم 1336.46 2.1452 0.0051 1349.33 1336.46 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 1336455.03 2145.1927 5.1441 1349326.19 1336455.03 ۱۶:۱۷
تولا 15588.17 25.0211 0.0600 15738.30 15588.17 ۱۶:۱۷

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 9866.92 37.2307 0.3800 9878.55 9819.60 ۱۶:۱۶
گرم 317.23 1.1970 0.0122 317.60 315.71 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 317228.49 1196.9946 12.2173 317602.55 315707.31 ۱۶:۱۶
تولا 3700.10 13.9615 0.1425 3704.46 3682.35 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 137.83 0.4654 0.3400 137.91 136.36 ۱۶:۱۷
گرم 4.43 0.0150 0.0109 4.43 4.38 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 4431.37 14.9624 10.9312 4433.87 4383.99 ۱۶:۱۷
تولا 51.69 0.1745 0.1275 51.72 51.13 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7523.71 38.7820 0.5200 7546.98 7461.66 ۱۶:۱۵
گرم 241.89 1.2469 0.0167 242.64 239.90 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 241892.65 1246.8693 16.7184 242640.77 239897.66 ۱۶:۱۵
تولا 2821.39 14.5433 0.1950 2830.12 2798.12 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4832.24 7.7564 0.1600 4878.78 4832.24 ۱۶:۱۷
گرم 155.36 0.2494 0.0051 156.86 155.36 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 155359.92 249.3739 5.1441 156856.16 155359.92 ۱۶:۱۷
تولا 1812.09 2.9087 0.0600 1829.54 1812.09 ۱۶:۱۷

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16656.11 62.8483 0.3800 16675.75 16576.24 ۱۶:۱۶
گرم 535.51 2.0206 0.0122 536.14 532.94 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 535506.11 2020.6189 12.2173 536137.55 532938.24 ۱۶:۱۶
تولا 6246.05 23.5681 0.1425 6253.41 6216.10 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 232.67 0.7856 0.3400 232.80 230.18 ۱۶:۱۷
گرم 7.48 0.0253 0.0109 7.48 7.40 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 7480.50 25.2577 10.9312 7484.71 7400.52 ۱۶:۱۷
تولا 87.25 0.2946 0.1275 87.30 86.32 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 12700.60 65.4670 0.5200 12739.88 12595.85 ۱۶:۱۵
گرم 408.33 2.1048 0.0167 409.60 404.97 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 408333.40 2104.8114 16.7184 409596.29 404965.70 ۱۶:۱۵
تولا 4762.73 24.5501 0.1950 4777.46 4723.45 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8157.19 13.0934 0.1600 8235.75 8157.19 ۱۶:۱۷
گرم 262.26 0.4210 0.0051 264.79 262.26 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 262259.49 420.9623 5.1441 264785.27 262259.49 ۱۶:۱۷
تولا 3058.95 4.9100 0.0600 3088.41 3058.95 ۱۶:۱۷

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3771.52 14.2310 0.3800 3775.97 3753.44 ۱۶:۱۶
گرم 121.26 0.4575 0.0122 121.40 120.68 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 121257.16 457.5382 12.2173 121400.14 120675.71 ۱۶:۱۶
تولا 1414.32 5.3366 0.1425 1415.99 1407.54 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 52.68 0.1779 0.3400 52.71 52.12 ۱۶:۱۷
گرم 1.69 0.0057 0.0109 1.69 1.68 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 1693.84 5.7192 10.9312 1694.80 1675.73 ۱۶:۱۷
تولا 19.76 0.0667 0.1275 19.77 19.55 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2875.86 14.8240 0.5200 2884.75 2852.14 ۱۶:۱۵
گرم 92.46 0.4766 0.0167 92.75 91.70 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 92460.85 476.6023 16.7184 92746.81 91698.28 ۱۶:۱۵
تولا 1078.45 5.5590 0.1950 1081.78 1069.55 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1847.07 2.9648 0.1600 1864.86 1847.07 ۱۶:۱۷
گرم 59.38 0.0953 0.0051 59.96 59.38 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 59384.65 95.3205 5.1441 59956.57 59384.65 ۱۶:۱۷
تولا 692.65 1.1118 0.0600 699.32 692.65 ۱۶:۱۷

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 382.90 1.4448 0.3800 383.35 381.07 ۱۶:۱۶
گرم 12.31 0.0465 0.0122 12.33 12.25 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 12310.58 46.4514 12.2173 12325.10 12251.55 ۱۶:۱۶
تولا 143.59 0.5418 0.1425 143.76 142.90 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5.35 0.0181 0.3400 5.35 5.29 ۱۶:۱۷
گرم 0.17 0.0006 0.0109 0.17 0.17 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 171.97 0.5806 10.9312 172.06 170.13 ۱۶:۱۷
تولا 2.01 0.0068 0.1275 2.01 1.98 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 291.97 1.5050 0.5200 292.87 289.56 ۱۶:۱۵
گرم 9.39 0.0484 0.0167 9.42 9.31 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 9387.05 48.3868 16.7184 9416.08 9309.63 ۱۶:۱۵
تولا 109.49 0.5644 0.1950 109.83 108.59 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 187.52 0.3010 0.1600 189.33 187.52 ۱۶:۱۷
گرم 6.03 0.0097 0.0051 6.09 6.03 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 6029.00 9.6774 5.1441 6087.06 6029.00 ۱۶:۱۷
تولا 70.32 0.1129 0.0600 71.00 70.32 ۱۶:۱۷

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5203.78 19.6354 0.3800 5209.92 5178.83 ۱۶:۱۶
گرم 167.31 0.6313 0.0122 167.50 166.50 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 167305.27 631.2910 12.2173 167502.55 166503.00 ۱۶:۱۶
تولا 1951.42 7.3633 0.1425 1953.72 1942.06 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 72.69 0.2454 0.3400 72.73 71.91 ۱۶:۱۷
گرم 2.34 0.0079 0.0109 2.34 2.31 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 2337.09 7.8911 10.9312 2338.41 2312.10 ۱۶:۱۷
تولا 27.26 0.0920 0.1275 27.27 26.97 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3967.98 20.4535 0.5200 3980.25 3935.25 ۱۶:۱۵
گرم 127.57 0.6576 0.0167 127.97 126.52 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 127573.39 657.5948 16.7184 127967.95 126521.24 ۱۶:۱۵
تولا 1487.99 7.6701 0.1950 1492.60 1475.72 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2548.51 4.0907 0.1600 2573.05 2548.51 ۱۶:۱۷
گرم 81.94 0.1315 0.0051 82.73 81.94 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 81936.31 131.5190 5.1441 82725.43 81936.31 ۱۶:۱۷
تولا 955.69 1.5340 0.0600 964.89 955.69 ۱۶:۱۷

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 10458.32 39.4622 0.3800 10470.65 10408.17 ۱۶:۱۶
گرم 336.24 1.2687 0.0122 336.64 334.63 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 336242.41 1268.7395 12.2173 336638.89 334630.05 ۱۶:۱۶
تولا 3921.87 14.7984 0.1425 3926.50 3903.07 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 146.09 0.4933 0.3400 146.17 144.53 ۱۶:۱۷
گرم 4.70 0.0159 0.0109 4.70 4.65 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 4696.98 15.8592 10.9312 4699.62 4646.76 ۱۶:۱۷
تولا 54.78 0.1850 0.1275 54.82 54.20 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 7974.66 41.1065 0.5200 7999.32 7908.89 ۱۶:۱۵
گرم 256.39 1.3216 0.0167 257.18 254.28 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 256391.11 1321.6037 16.7184 257184.08 254276.55 ۱۶:۱۵
تولا 2990.50 15.4149 0.1950 2999.75 2965.84 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 5121.87 8.2213 0.1600 5171.20 5121.87 ۱۶:۱۷
گرم 164.67 0.2643 0.0051 166.26 164.67 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 164671.82 264.3207 5.1441 166257.74 164671.82 ۱۶:۱۷
تولا 1920.70 3.0830 0.0600 1939.20 1920.70 ۱۶:۱۷

بات تایلند

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 44323.78 167.2464 0.3800 44376.04 44111.24 ۱۶:۱۶
گرم 1425.04 5.3771 0.0122 1426.72 1418.21 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 1425041.56 5377.0926 12.2173 1426721.91 1418208.18 ۱۶:۱۶
تولا 16621.43 62.7174 0.1425 16641.03 16541.73 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 619.16 2.0906 0.3400 619.51 612.54 ۱۶:۱۷
گرم 19.91 0.0672 0.0109 19.92 19.69 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 19906.44 67.2137 10.9312 19917.65 19693.60 ۱۶:۱۷
تولا 232.19 0.7840 0.1275 232.32 229.70 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 33797.71 174.2150 0.5200 33902.24 33518.97 ۱۶:۱۵
گرم 1086.62 5.6011 0.0167 1089.98 1077.66 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 1086620.80 5601.1381 16.7184 1089981.48 1077658.98 ۱۶:۱۵
تولا 12674.15 65.3307 0.1950 12713.35 12569.62 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 21707.19 34.8430 0.1600 21916.25 21707.19 ۱۶:۱۷
گرم 697.90 1.1202 0.0051 704.62 697.90 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 697901.81 1120.2276 5.1441 704623.18 697901.81 ۱۶:۱۷
تولا 8140.20 13.0661 0.0600 8218.60 8140.20 ۱۶:۱۷

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 132552.82 500.1600 0.3800 132709.12 131917.20 ۱۶:۱۶
گرم 4261.67 16.0805 0.0122 4266.70 4241.24 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 4261668.94 16080.5054 12.2173 4266694.10 4241233.30 ۱۶:۱۶
تولا 49707.34 187.5601 0.1425 49765.96 49468.99 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1851.63 6.2520 0.3400 1852.68 1831.84 ۱۶:۱۷
گرم 59.53 0.2010 0.0109 59.56 58.89 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 59531.37 201.0063 10.9312 59564.87 58894.85 ۱۶:۱۷
تولا 694.36 2.3445 0.1275 694.75 686.94 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 101074.00 521.0000 0.5200 101386.60 100240.40 ۱۶:۱۵
گرم 3249.60 16.7505 0.0167 3259.65 3222.80 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 3249602.13 16750.5265 16.7184 3259652.45 3222801.29 ۱۶:۱۵
تولا 37902.78 195.3751 0.1950 38020.00 37590.18 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64916.60 104.2000 0.1600 65541.80 64916.60 ۱۶:۱۷
گرم 2087.12 3.3501 0.0051 2107.22 2087.12 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 2087115.60 3350.1053 5.1441 2107216.23 2087115.60 ۱۶:۱۷
تولا 24343.74 39.0750 0.0600 24578.19 24343.74 ۱۶:۱۷

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4631.46 17.4758 0.3800 4636.92 4609.25 ۱۶:۱۶
گرم 148.90 0.5619 0.0122 149.08 148.19 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 148904.84 561.8609 12.2173 149080.42 148190.81 ۱۶:۱۶
تولا 1736.80 6.5534 0.1425 1738.85 1728.47 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 64.70 0.2184 0.3400 64.73 64.01 ۱۶:۱۷
گرم 2.08 0.0070 0.0109 2.08 2.06 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 2080.06 7.0233 10.9312 2081.23 2057.82 ۱۶:۱۷
تولا 24.26 0.0819 0.1275 24.28 24.00 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3531.58 18.2040 0.5200 3542.50 3502.45 ۱۶:۱۵
گرم 113.54 0.5853 0.0167 113.89 112.61 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 113542.72 585.2718 16.7184 113893.88 112606.29 ۱۶:۱۵
تولا 1324.34 6.8265 0.1950 1328.44 1313.42 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2268.22 3.6408 0.1600 2290.06 2268.22 ۱۶:۱۷
گرم 72.92 0.1171 0.0051 73.63 72.92 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 72924.86 117.0544 5.1441 73627.19 72924.86 ۱۶:۱۷
تولا 850.58 1.3653 0.0600 858.77 850.58 ۱۶:۱۷

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 82090.90 309.7526 0.3800 82187.70 81697.26 ۱۶:۱۶
گرم 2639.28 9.9588 0.0122 2642.40 2626.63 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 2639281.84 9958.7712 12.2173 2642393.96 2626625.90 ۱۶:۱۶
تولا 30784.11 116.1573 0.1425 30820.41 30636.49 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1146.73 3.8719 0.3400 1147.38 1134.47 ۱۶:۱۷
گرم 36.87 0.1245 0.0109 36.89 36.47 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 36868.20 124.4846 10.9312 36888.95 36474.00 ۱۶:۱۷
تولا 430.02 1.4520 0.1275 430.27 425.43 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 62595.85 322.6590 0.5200 62789.44 62079.59 ۱۶:۱۵
گرم 2012.50 10.3737 0.0167 2018.73 1995.91 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 2012501.68 10373.7200 16.7184 2018725.91 1995903.73 ۱۶:۱۵
تولا 23473.46 120.9972 0.1950 23546.06 23279.86 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 40203.31 64.5318 0.1600 40590.50 40203.31 ۱۶:۱۷
گرم 1292.57 2.0747 0.0051 1305.01 1292.57 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 1292565.51 2074.7440 5.1441 1305013.98 1292565.51 ۱۶:۱۷
تولا 15076.25 24.1994 0.0600 15221.45 15076.25 ۱۶:۱۷

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4766.18 17.9842 0.3800 4771.80 4743.32 ۱۶:۱۶
گرم 153.24 0.5782 0.0122 153.42 152.50 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 153236.04 578.2037 12.2173 153416.73 152501.24 ۱۶:۱۶
تولا 1787.32 6.7441 0.1425 1789.43 1778.75 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 66.58 0.2248 0.3400 66.62 65.87 ۱۶:۱۷
گرم 2.14 0.0072 0.0109 2.14 2.12 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 2140.56 7.2275 10.9312 2141.76 2117.67 ۱۶:۱۷
تولا 24.97 0.0843 0.1275 24.98 24.70 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 3634.30 18.7335 0.5200 3645.54 3604.33 ۱۶:۱۵
گرم 116.85 0.6023 0.0167 117.21 115.88 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 116845.34 602.2956 16.7184 117206.72 115881.67 ۱۶:۱۵
تولا 1362.86 7.0251 0.1950 1367.08 1351.62 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 2334.19 3.7467 0.1600 2356.67 2334.19 ۱۶:۱۷
گرم 75.05 0.1205 0.0051 75.77 75.05 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 75046.03 120.4591 5.1441 75768.78 75046.03 ۱۶:۱۷
تولا 875.32 1.4050 0.0600 883.75 875.32 ۱۶:۱۷

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1724.46 6.5069 0.3800 1726.49 1716.19 ۱۶:۱۶
گرم 55.44 0.2092 0.0122 55.51 55.18 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 55442.60 209.2009 12.2173 55507.97 55176.74 ۱۶:۱۶
تولا 646.67 2.4401 0.1425 647.44 643.57 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 24.09 0.0813 0.3400 24.10 23.83 ۱۶:۱۷
گرم 0.77 0.0026 0.0109 0.77 0.77 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 774.48 2.6150 10.9312 774.91 766.20 ۱۶:۱۷
تولا 9.03 0.0305 0.1275 9.04 8.94 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1314.93 6.7780 0.5200 1319.00 1304.09 ۱۶:۱۵
گرم 42.28 0.2179 0.0167 42.41 41.93 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 42276.01 217.9176 16.7184 42406.76 41927.35 ۱۶:۱۵
تولا 493.10 2.5418 0.1950 494.62 489.03 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 844.54 1.3556 0.1600 852.67 844.54 ۱۶:۱۷
گرم 27.15 0.0436 0.0051 27.41 27.15 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 27152.53 43.5835 5.1441 27414.03 27152.53 ۱۶:۱۷
تولا 316.70 0.5084 0.0600 319.75 316.70 ۱۶:۱۷

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 8426.52 31.7957 0.3800 8436.45 8386.11 ۱۶:۱۶
گرم 270.92 1.0223 0.0122 271.24 269.62 ۱۶:۱۶
کیلوگرم 270918.63 1022.2541 12.2173 271238.08 269619.52 ۱۶:۱۶
تولا 3159.95 11.9234 0.1425 3163.67 3144.79 ۱۶:۱۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 117.71 0.3974 0.3400 117.78 116.45 ۱۶:۱۷
گرم 3.78 0.0128 0.0109 3.79 3.74 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 3784.47 12.7782 10.9312 3786.60 3744.01 ۱۶:۱۷
تولا 44.14 0.1490 0.1275 44.17 43.67 ۱۶:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 6425.38 33.1205 0.5200 6445.25 6372.38 ۱۶:۱۵
گرم 206.58 1.0648 0.0167 207.22 204.88 ۱۶:۱۵
کیلوگرم 206580.51 1064.8480 16.7184 207219.42 204876.76 ۱۶:۱۵
تولا 2409.52 12.4202 0.1950 2416.97 2389.65 ۱۶:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 4126.81 6.6241 0.1600 4166.56 4126.81 ۱۶:۱۷
گرم 132.68 0.2130 0.0051 133.96 132.68 ۱۶:۱۷
کیلوگرم 132680.06 212.9696 5.1441 133957.88 132680.06 ۱۶:۱۷
تولا 1547.56 2.4840 0.0600 1562.46 1547.56 ۱۶:۱۷
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 71.94 1.32 2.06 0.07 25.81 14.88 6.03 0.59