بازار اوراق قرضه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 2.38 0.07 -0.07% 0.01% 0.57% 0.07% Dec/02
US 5Y 1.82 0.08 -0.08% -0.01% 0.56% -0.44% Dec/02
US 2Y 1.10 0.05 -0.05% -0.02% 0.29% 0.25% Dec/02
US 6M 0.61 0.01 0.01% -0.02% 0.05% 0.16% Dec/02
US 3M 0.48 0.00 0.00% -0.03% 0.14% 0.31% Dec/01
US 52W 0.77 0.01 -0.01% -0.04% 0.13% 0.32% Dec/02

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Germany 10Y 0.28 0.09 -0.09% 0.10% 0.23% -0.19% Dec/02
UK 10Y 1.38 0.12 -0.12% -0.06% 0.21% -0.37% Dec/02
UK 2Y 0.11 0.04 -0.04% -0.02% -0.07% -0.46% Dec/02
France 10Y 0.72 0.10 -0.10% -0.07% 0.27% -0.07% Dec/02
Italy 10Y 1.90 0.15 -0.15% -0.23% 0.24% 0.52% Dec/02
Russia 10Y 8.76 0.05 -0.08% -0.06% 0.17% 0.13% Dec/01
Spain 10Y 1.54 0.07 -0.07% -0.05% 0.34% 0.06% Dec/02
Netherlands 10Y 0.43 0.10 -0.10% 0.01% 0.18% -0.19% Dec/02
Turkey 10Y 11.08 0.01 0.01% 1.09% 1.56% 1.62% Dec/01
Switzerland 10Y -0.10 0.01 0.01% 0.07% 0.27% 0.27% Dec/02
Sweden 10Y 0.57 0.07 0.07% 0.31% 0.28% 0.09% Dec/01
Poland 10Y 3.78 0.13 0.13% 0.68% 0.70% 0.93% Dec/01
Belgium 10Y 0.69 0.01 0.01% 0.29% 0.38% 0.25% Dec/01
Norway 10Y 1.74 0.10 0.10% 0.36% 0.44% 0.54% Dec/01
Austria 10Y 0.57 0.00 0.00% 0.26% 0.31% 0.35% Dec/01
Denmark 10Y 0.44 0.02 0.02% 0.17% 0.26% 0.14% Dec/01
Finland 10Y 0.53 0.05 0.05% 0.24% 0.34% 0.19% Dec/01
Ireland 10Y 0.98 0.01 -0.01% 0.35% 0.43% 0.25% Dec/01
Greece 10Y 6.49 0.01 -0.01% -0.45% -0.80% -1.54% Dec/02
Portugal 10Y 3.70 0.07 -0.07% 0.03% 0.46% 1.43% Dec/02
Czech Republic 10Y 0.58 0.00 0.00% 0.10% 0.21% 0.09% Dec/01
Romania 10Y 3.48 0.02 -0.02% 0.33% 0.44% -0.07% Dec/01
Hungary 10Y 3.58 0.05 -0.05% 0.48% 0.53% 0.23% Dec/01
Slovakia Government Bond 10y 0.52 0.13 0.13% 0.33% 0.39% 0.50% Dec/01
Slovenia Government Bond 10y 1.04 0.03 -0.03% 0.25% 0.41% 0.42% Dec/01
Croatia 10Y 3.14 0.11 0.11% 0.03% -0.03% -0.53% Dec/01
Bulgaria 10Y 2.33 0.12 0.12% 0.33% 0.28% -0.27% Dec/01
Lithuania Government Bond 10y 0.85 0.00 0.00% 0.40% 0.45% 0.45% Dec/01
Latvia 10Y 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Dec/01
Iceland 10Y 5.11 0.20 -0.20% -0.09% -0.12% -1.25% Dec/01
Euro Area EFSF -0.38 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% -0.22% Dec/01

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 2.38 0.07 -0.07% 0.01% 0.57% 0.07% Dec/02
US 5Y 1.82 0.08 -0.08% -0.01% 0.56% -0.44% Dec/02
US 2Y 1.10 0.05 -0.05% -0.02% 0.29% 0.25% Dec/02
US 6M 0.61 0.01 0.01% -0.02% 0.05% 0.16% Dec/02
US 3M 0.48 0.00 0.00% -0.03% 0.14% 0.31% Dec/01
US 52W 0.77 0.01 -0.01% -0.04% 0.13% 0.32% Dec/02
Brazil 10Y 12.26 0.43 0.43% 0.12% 0.90% -3.32% Dec/01
Canada 10Y 1.62 0.06 -0.06% 0.03% 0.44% 0.10% Dec/02
Mexico 10Y 7.35 0.09 0.09% -0.10% 1.17% 1.03% Dec/02
venezuela Government Bond 10y 10.57 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% Dec/01
Colombia 10Y 7.44 0.06 -0.06% 0.03% 0.37% -0.51% Dec/01
Chile 10Y 4.57 0.04 -0.04% 0.28% 0.40% 0.01% Dec/01
Peru 9y 6.32 0.07 -0.07% 0.62% 0.59% 0.22% Dec/01

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
China 10Y 2.99 0.12 0.12% 0.25% 0.31% -0.24% Dec/01
Japan 10Y 0.04 0.01 0.01% 0.00% 0.10% -0.28% Dec/02
India 10Y 6.24 0.03 0.03% 0.01% -0.56% -1.47% Dec/02
South Korea 10Y 2.20 0.06 0.06% 0.50% 0.59% 0.56% Dec/01
Indonesia 10Y 8.09 0.08 0.08% 0.86% 0.97% 0.47% Dec/01
Taiwan 10Y 1.21 0.09 -0.09% 0.29% 0.44% 0.42% Dec/01
Thailand 10Y 2.75 0.13 0.13% 0.57% 0.49% 0.67% Dec/01
Malaysia 10Y 4.38 0.07 0.07% 0.75% 0.81% 0.50% Dec/01
Singapore 10Y 2.34 0.02 0.02% 0.41% 0.47% 0.33% Dec/01
10Y
2.22 0.04 0.04% 0.41% 0.40% 0.54% Dec/01
Hong Kong 10Y 1.48 0.11 0.11% 0.44% 0.44% 0.33% Dec/01
Philippine Government Bond 10y 4.71 0.17 0.17% 0.72% 0.85% 1.06% Dec/01
Pakistan 10Y 8.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec/01
Vietnam 10Y 6.05 0.02 -0.02% 0.08% 0.06% -0.86% Dec/01

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 10Y 2.86 0.08 0.08% 0.10% 0.56% 0.02% Dec/02
New Zealand 10Y 3.26 0.06 0.06% 0.07% 0.53% -0.31% Dec/02

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Nigeria 10Y 15.97 0.23 0.23% 0.88% 0.82% 1.80% Dec/01
South Africa Government Bond 10Y 9.10 0.11 0.11% 0.45% 0.41% -0.18% Dec/01
Kenya 10Y 14.34 0.87 0.87% 0.84% 0.84% -0.23% Dec/01