صفحات مرتبط

اوراق قرضه دولتی ده ساله

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.28 0.01 0.01% 0.10% -0.09% 0.35% 2017-04-25
10Y 1.05 0.02 0.02% -0.24% -0.27% -0.37% 2017-04-24
ژاپن 0.02 0.01 0.01% -0.08% -0.03% -0.01% 2017-04-25
آلمان 0.34 0.09 0.09% -0.01% 0.01% 0.10% 2017-04-25
فرانسه 0.82 0.06 0.06% -0.08% -0.16% 0.19% 2017-04-25
ایتالیا 2.19 0.00 0.00% -0.07% -0.19% 0.65% 2017-04-25
استرالیا 2.60 0.02 -0.02% 0.08% -0.11% -0.04% 2017-04-24
کانادا 1.49 0.00 0.00% -0.03% -0.12% -0.06% 2017-04-24
هند 6.92 0.31 0.31% 0.39% 0.49% -0.27% 2017-04-25
برزیل 10.13 0.03 -0.03% 0.02% 0.03% -2.67% 2017-04-24
یونان 6.46 0.18 -0.18% -1.38% -0.55% -4.86% 2017-04-25
پرتغال 3.56 0.72 0.72% 0.49% 0.27% 0.60% 2017-04-25
اسپانیا 1.61 0.08 -0.08% -0.16% 0.19% -0.09% 2017-04-25
مکزیک 7.23 0.01 0.01% -0.11% -0.41% 1.18% 2017-04-24
هلند 0.57 0.05 0.05% 0.03% 0.14% 0.26% 2017-04-25
سوئیس -0.17 0.15 0.15% 0.00% 0.09% 0.10% 2017-04-24
نیوزیلند 3.02 0.01 -0.01% -0.14% -0.09% -0.05% 2017-04-24

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.28 0.01 0.01% 0.10% -0.09% 0.35% 2017-04-25
1M 0.73 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.55% 2017-04-24
3M 0.81 0.36 0.36% -0.01% 0.03% 0.56% 2017-04-24
6M 0.96 0.01 0.01% 0.03% 0.05% 0.55% 2017-04-25
52W 1.01 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% 0.46% 2017-04-25
2Y 1.24 0.01 0.01% 0.07% -0.01% 0.38% 2017-04-25
3Y 1.44 0.04 0.04% 0.05% -0.07% 0.42% 2017-04-24
5Y 1.82 0.01 0.01% 0.11% -0.10% 0.42% 2017-04-25
7Y 2.08 0.03 0.03% 0.02% -0.11% 0.40% 2017-04-24
30Y 2.93 0.03 0.03% 0.01% -0.05% 0.20% 2017-04-24

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.05 0.02 0.02% -0.24% -0.27% -0.37% 2017-04-24
1M 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.28% 2017-04-24
3M 0.17 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.30% 2017-04-24
6M 0.20 0.00 0.00% 0.00% -0.07% -0.31% 2017-04-24
52W 0.05 0.02 -0.02% -0.04% -0.11% -0.43% 2017-04-24
2Y 0.08 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.26% 2017-04-24
3Y 0.18 0.01 -0.01% -0.02% -0.11% -0.53% 2017-04-24
5Y 0.50 0.01 0.01% 0.00% -0.12% -0.47% 2017-04-24
7Y 0.73 0.01 0.01% 0.01% -0.11% -0.63% 2017-04-24
20Y 1.60 0.02 0.02% 0.02% -0.08% -0.69% 2017-04-24
30Y 1.65 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-04-21

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.02 0.01 0.01% -0.08% -0.03% -0.01% 2017-04-25
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.01% 0.15% 0.03% 2017-04-24
Japan 3M -0.15 0.00 0.00% -0.06% 0.16% 0.31% 2017-04-24
Japan 6M -0.13 0.00 0.00% -0.01% 0.14% 0.17% 2017-04-24
Japan 52W -0.21 0.01 0.01% 0.01% 0.09% 0.06% 2017-04-24
ژاپن 2Y -0.21 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.07% 2017-04-24
Japan 3Y -0.19 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.08% 2017-04-24
Japan 5Y -0.16 0.02 0.02% 0.01% 0.00% 0.06% 2017-04-24
Japan 7Y -0.10 0.01 0.01% 0.02% -0.04% 0.10% 2017-04-24
Japan 20Y 0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.08% 0.27% 2017-04-24
Japan 30Y 0.78 0.02 0.02% 0.01% -0.06% 0.45% 2017-04-24

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.34 0.09 0.09% -0.01% 0.01% 0.10% 2017-04-25
Germany 1M -0.72 0.08 0.08% 0.11% 0.55% -0.09% 2017-04-24
Germany 3M -0.86 0.02 -0.02% 0.02% 0.12% -0.32% 2017-04-24
Germany 6M -0.77 0.03 0.03% 0.04% 0.15% -0.24% 2017-04-24
Germany 52W -0.74 0.05 0.05% 0.10% 0.06% -0.20% 2017-04-24
آلمان 2Y -0.69 0.08 0.08% 0.18% 0.01% -0.20% 2017-04-24
Germany 3Y -0.62 0.10 0.10% 0.18% 0.02% -0.14% 2017-04-24
Germany 5Y -0.35 0.09 0.09% 0.17% -0.02% -0.02% 2017-04-24
Germany 7Y -0.08 0.10 0.10% 0.17% 0.00% 0.07% 2017-04-24
Germany 30Y 1.08 0.11 0.11% 0.15% -0.06% 0.12% 2017-04-24

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.82 0.06 0.06% -0.08% -0.16% 0.19% 2017-04-25
France 1M -0.57 0.03 -0.03% -0.04% 0.34% -0.08% 2017-04-24
France 3M -0.58 0.07 -0.07% -0.07% 0.06% -0.11% 2017-04-24
France 6M -0.58 0.05 -0.05% -0.05% 0.05% -0.11% 2017-04-24
France 52W -0.55 0.07 -0.07% -0.10% -0.02% -0.10% 2017-04-24
فرانسه 2Y -0.50 0.10 -0.10% -0.07% -0.09% -0.08% 2017-04-24
France 3Y -0.42 0.16 0.02% 0.05% 0.03% 0.12% 2017-04-24
France 5Y -0.07 0.19 -0.19% -0.15% -0.22% 0.07% 2017-04-24
France 7Y 0.28 0.14 -0.14% -0.15% -0.23% 0.17% 2017-04-24
France 20Y 1.47 0.07 -0.07% -0.13% -0.18% 0.21% 2017-04-24
France 30Y 1.76 0.08 -0.08% -0.13% -0.19% 0.15% 2017-04-24

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 2.19 0.00 0.00% -0.07% -0.19% 0.65% 2017-04-25
Italy 1M -0.36 0.03 -0.03% 0.10% 0.02% -0.07% 2017-04-24
Italy 3M -0.33 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% -0.11% 2017-04-24
Italy 6M -0.31 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.16% 2017-04-24
Italy 52W -0.27 0.03 -0.03% -0.03% -0.05% -0.17% 2017-04-24
ایتالیا 2Y 0.02 0.05 -0.05% -0.04% 0.01% 0.02% 2017-04-24
Italy 3Y 0.26 0.07 -0.07% -0.07% -0.06% 0.20% 2017-04-24
Italy 5Y 1.03 0.07 -0.07% -0.07% -0.12% 0.59% 2017-04-24
Italy 7Y 1.64 0.09 -0.09% -0.12% -0.15% 0.77% 2017-04-24
Italy 20Y 2.80 0.06 -0.06% -0.10% -0.08% 0.54% 2017-04-24
Italy 30Y 3.20 0.07 -0.07% -0.12% -0.14% 0.52% 2017-04-24

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.67 0.07 -0.07% -0.26% -0.29% -1.58% 2017-04-24
Russia 1M 9.64 0.06 -0.06% -0.13% -0.23% -1.73% 2017-04-24
Russia 3M 9.57 0.07 -0.07% -0.13% -0.26% -2.02% 2017-04-24
Russia 6M 9.46 0.08 -0.08% -0.13% -0.30% -2.27% 2017-04-24
Russia 52W 8.36 0.09 -0.09% -0.63% -0.82% -1.28% 2017-04-24
روسیه 2Y 7.98 0.08 -0.08% -0.39% -0.28% -1.48% 2017-04-24
Russia 3Y 8.00 0.04 -0.04% -0.40% -0.30% -1.46% 2017-04-24
Russia 5Y 7.75 0.06 -0.06% -0.35% -0.34% -1.55% 2017-04-24
Russia 7Y 7.77 0.12 -0.12% -0.30% -0.32% -1.51% 2017-04-24
Russia 20Y 8.17 0.12 -0.12% -0.08% -0.17% -1.24% 2017-04-24

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.60 0.02 -0.02% 0.08% -0.11% -0.04% 2017-04-24
Australia 52W 1.64 0.01 0.01% 0.03% 0.01% -0.46% 2017-04-24
استرالیا 2Y 1.69 0.03 0.03% 0.04% -0.05% -0.38% 2017-04-24
Australia 3Y 1.83 0.03 0.03% 0.05% -0.09% -0.23% 2017-04-24
Australia 5Y 2.15 0.05 0.05% 0.07% -0.10% -0.10% 2017-04-24
Australia 7Y 2.39 0.06 0.06% 0.10% -0.10% -0.08% 2017-04-24
Australia 20Y 3.27 0.08 0.08% 0.12% -0.08% 0.01% 2017-04-24
Australia 30Y 3.58 0.07 0.07% 0.13% -0.10% 0.34% 2017-04-24
نیوزیلند 3.02 0.01 -0.01% -0.14% -0.09% -0.05% 2017-04-24

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.49 0.00 0.00% -0.03% -0.12% -0.06% 2017-04-24
Canada 1M 0.51 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.00% 2017-04-24
Canada 3M 0.54 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -0.02% 2017-04-24
Canada 6M 0.59 0.02 0.02% 0.01% 0.04% 0.02% 2017-04-24
Canada 52W 0.65 0.02 0.02% 0.01% 0.02% 0.05% 2017-04-24
کانادا 2Y 0.74 0.02 0.02% 0.01% 0.01% 0.04% 2017-04-24
Canada 3Y 0.81 0.02 0.02% -0.02% -0.06% 0.05% 2017-04-24
Canada 5Y 1.04 0.03 0.03% -0.02% -0.05% 0.12% 2017-04-24
Canada 7Y 1.20 0.03 -0.01% -0.04% -0.19% 0.11% 2017-04-24
Canada 20Y 2.11 0.02 0.02% -0.03% -0.15% 0.01% 2017-04-24
Canada 30Y 2.15 0.02 0.02% -0.03% -0.13% 0.05% 2017-04-24

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.53 0.73 0.73% 0.15% 0.33% 0.65% 2017-04-24
China 52W 3.13 0.01 -0.01% 0.05% 0.24% 0.91% 2017-04-24
چین 2Y 3.18 0.01 0.01% 0.09% 0.18% 0.65% 2017-04-24
China 3Y 3.19 0.01 0.01% 0.09% 0.11% 0.58% 2017-04-24
China 5Y 3.34 0.04 0.04% 0.13% 0.28% 0.61% 2017-04-24
China 7Y 3.51 0.03 0.03% 0.14% 0.30% 0.51% 2017-04-24
China 20Y 3.89 0.03 0.03% 0.11% 0.09% 0.54% 2017-04-24
China 30Y 3.89 0.03 0.03% 0.09% 0.06% 0.42% 2017-04-24

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 6.92 0.31 0.31% 0.39% 0.49% -0.27% 2017-04-25
India 3M 6.12 0.04 0.04% 0.12% 0.26% -0.66% 2017-04-24
India 6M 6.28 0.05 -0.05% 0.16% 0.32% -0.57% 2017-04-24
India 52W 6.43 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% -0.66% 2017-04-24
هند 2Y 6.62 0.02 0.02% 0.08% 0.18% -0.57% 2017-04-24
India 3Y 6.74 0.02 0.02% 0.04% 0.22% -0.54% 2017-04-24
India 5Y 7.01 0.01 0.01% 0.03% 0.13% -0.48% 2017-04-24
India 7Y 7.03 0.02 0.02% 0.05% 0.18% -0.62% 2017-04-24
India 30Y 7.54 0.00 0.00% 0.06% 0.16% -0.33% 2017-04-24

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 10.13 0.03 -0.03% 0.02% 0.03% -2.67% 2017-04-24
Brazil 3M 10.68 0.01 0.01% -0.07% -1.52% -3.44% 2017-04-24
Brazil 6M 9.92 0.03 -0.04% -0.15% -1.19% -3.91% 2017-04-24
Brazil 52W 9.33 0.04 -0.04% -0.13% -0.50% -3.85% 2017-04-24
برزیل 2Y 9.44 0.10 -0.10% -0.09% -0.02% -3.26% 2017-04-24
Brazil 3Y 9.53 0.04 -0.04% -0.07% -0.04% -3.13% 2017-04-24
Brazil 5Y 9.85 0.02 -0.02% 0.00% 0.02% -2.80% 2017-04-24

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.64 0.20 -0.20% -0.02% -0.06% -0.65% 2017-04-24
South Africa 3M 6.15 1.05 -1.05% -0.40% 0.10% -1.20% 2017-04-24
آفریقای جنوبی 2Y 7.45 0.01 0.01% -0.14% -0.07% -0.55% 2017-04-24
South Africa 3Y 7.53 0.01 -0.01% -0.19% -0.21% -0.84% 2017-04-24
South Africa 5Y 7.69 0.01 -0.01% -0.18% -0.19% -0.87% 2017-04-24
South Africa 20Y 9.39 0.02 -0.02% -0.19% -0.06% -0.25% 2017-04-24
South Africa 30Y 9.61 0.02 -0.02% -0.16% 0.04% -0.25% 2017-04-24

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 7.10 0.00 0.00% 0.07% 0.01% -0.55% 2017-04-24
Indonesia 1M 5.13 0.18 0.18% 0.18% -0.07% -0.12% 2017-04-21
Indonesia 3M 5.13 0.63 -0.63% -0.97% -0.55% -0.62% 2017-04-21
Indonesia 6M 5.50 0.03 -0.03% -0.03% -0.40% -0.82% 2017-04-21
Indonesia 52W 6.17 0.01 -0.01% 0.01% -0.09% -0.52% 2017-04-21
Indonesia 3Y 6.80 0.18 0.18% 0.14% -0.07% -0.47% 2017-04-21
Indonesia 5Y 6.75 0.00 0.00% 0.03% -0.20% -0.55% 2017-04-21
Indonesia 20Y 7.75 0.03 0.03% 0.07% -0.04% 0.00% 2017-04-21
Indonesia 30Y 8.00 0.00 0.00% 0.01% -0.16% -0.11% 2017-04-21

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.21 0.04 0.04% 0.04% 0.06% 0.38% 2017-04-24
کره جنوبی 2.21 0.52 0.52% 0.50% 0.59% 0.56% 2017-04-24
South Korea 52W 1.52 0.00 0.00% 0.03% -0.01% 0.03% 2017-04-24
کره جنوبی 2Y 1.65 0.01 0.01% 0.04% 0.03% 0.18% 2017-04-24
South Korea 3Y 1.70 0.02 0.02% 0.03% 0.05% 0.24% 2017-04-24
South Korea 5Y 1.88 0.03 0.03% 0.03% 0.04% 0.32% 2017-04-24
South Korea 20Y 2.34 0.05 0.05% 0.06% 0.05% 0.43% 2017-04-24
South Korea 30Y 2.37 0.04 0.04% 0.07% 0.05% 0.44% 2017-04-24

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 6.46 0.18 -0.18% -1.38% -0.55% -4.86% 2017-04-25
Greece 1M 2.40 0.24 0.24% 0.08% 0.06% -1.43% 2017-04-24
Greece 3M 2.36 0.03 0.03% 0.06% -0.03% -0.90% 2017-04-24
Greece 6M 2.44 0.02 0.02% 0.04% 0.04% -0.67% 2017-04-24
یونان 2Y 6.58 0.59 -0.59% -0.71% -1.88% -3.73% 2017-04-24
Greece 3Y 6.81 0.20 -0.20% -0.65% -1.19% -2.22% 2017-01-25
Greece 5Y 9.69 0.07 -0.07% -0.30% 0.12% -5.91% 2016-04-28
Greece 20Y 6.88 0.18 -0.18% -0.20% -0.66% -1.34% 2017-04-24

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 3.56 0.72 0.72% 0.49% 0.27% 0.60% 2017-04-25
Portugal 3M -0.28 0.03 0.03% 0.03% -0.03% -0.31% 2017-04-24
Portugal 6M -0.12 0.04 -0.04% 0.00% -0.02% -0.15% 2017-04-24
Portugal 52W -0.03 0.04 0.04% 0.07% 0.00% -0.10% 2017-04-24
پرتغال 2Y 0.39 0.06 0.06% 0.04% -0.24% -0.31% 2017-04-24
Portugal 3Y 0.70 0.12 -0.12% -0.14% -0.43% -0.56% 2017-04-24
Portugal 5Y 2.03 0.14 -0.14% -0.17% -0.32% -0.05% 2017-04-24
Portugal 7Y 2.84 0.14 -0.14% -0.23% -0.44% -0.12% 2017-04-24
Portugal 20Y 4.06 0.12 -0.12% -0.25% -0.52% -0.03% 2017-04-24
Portugal 30Y 4.28 0.12 -0.12% -0.20% -0.47% 0.01% 2017-04-24

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.05 0.02 0.02% -0.24% -0.27% -0.37% 2017-04-24
1M 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.28% 2017-04-24
3M 0.17 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.30% 2017-04-24
6M 0.20 0.00 0.00% 0.00% -0.07% -0.31% 2017-04-24
52W 0.05 0.02 -0.02% -0.04% -0.11% -0.43% 2017-04-24
2Y 0.08 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.26% 2017-04-24
3Y 0.18 0.01 -0.01% -0.02% -0.11% -0.53% 2017-04-24
5Y 0.50 0.01 0.01% 0.00% -0.12% -0.47% 2017-04-24
7Y 0.73 0.01 0.01% 0.01% -0.11% -0.63% 2017-04-24
20Y 1.60 0.02 0.02% 0.02% -0.08% -0.69% 2017-04-24
30Y 1.65 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-04-21
آلمان 0.34 0.09 0.09% -0.01% 0.01% 0.10% 2017-04-25
Germany 1M -0.72 0.08 0.08% 0.11% 0.55% -0.09% 2017-04-24
Germany 3M -0.86 0.02 -0.02% 0.02% 0.12% -0.32% 2017-04-24
Germany 6M -0.77 0.03 0.03% 0.04% 0.15% -0.24% 2017-04-24
Germany 52W -0.74 0.05 0.05% 0.10% 0.06% -0.20% 2017-04-24
آلمان 2Y -0.69 0.08 0.08% 0.18% 0.01% -0.20% 2017-04-24
Germany 3Y -0.62 0.10 0.10% 0.18% 0.02% -0.14% 2017-04-24
Germany 5Y -0.35 0.09 0.09% 0.17% -0.02% -0.02% 2017-04-24
Germany 7Y -0.08 0.10 0.10% 0.17% 0.00% 0.07% 2017-04-24
Germany 30Y 1.08 0.11 0.11% 0.15% -0.06% 0.12% 2017-04-24
فرانسه 0.82 0.06 0.06% -0.08% -0.16% 0.19% 2017-04-25
France 1M -0.57 0.03 -0.03% -0.04% 0.34% -0.08% 2017-04-24
France 3M -0.58 0.07 -0.07% -0.07% 0.06% -0.11% 2017-04-24
France 6M -0.58 0.05 -0.05% -0.05% 0.05% -0.11% 2017-04-24
France 52W -0.55 0.07 -0.07% -0.10% -0.02% -0.10% 2017-04-24
فرانسه 2Y -0.50 0.10 -0.10% -0.07% -0.09% -0.08% 2017-04-24
France 3Y -0.42 0.16 0.02% 0.05% 0.03% 0.12% 2017-04-24
France 5Y -0.07 0.19 -0.19% -0.15% -0.22% 0.07% 2017-04-24
France 7Y 0.28 0.14 -0.14% -0.15% -0.23% 0.17% 2017-04-24
France 20Y 1.47 0.07 -0.07% -0.13% -0.18% 0.21% 2017-04-24
France 30Y 1.76 0.08 -0.08% -0.13% -0.19% 0.15% 2017-04-24
ایتالیا 2.19 0.00 0.00% -0.07% -0.19% 0.65% 2017-04-25
Italy 1M -0.36 0.03 -0.03% 0.10% 0.02% -0.07% 2017-04-24
Italy 3M -0.33 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% -0.11% 2017-04-24
Italy 52W -0.27 0.03 -0.03% -0.03% -0.05% -0.17% 2017-04-24
ایتالیا 2Y 0.02 0.05 -0.05% -0.04% 0.01% 0.02% 2017-04-24
Italy 3Y 0.26 0.07 -0.07% -0.07% -0.06% 0.20% 2017-04-24
Italy 5Y 1.03 0.07 -0.07% -0.07% -0.12% 0.59% 2017-04-24
Italy 7Y 1.64 0.09 -0.09% -0.12% -0.15% 0.77% 2017-04-24
Italy 20Y 2.80 0.06 -0.06% -0.10% -0.08% 0.54% 2017-04-24
Italy 30Y 3.20 0.07 -0.07% -0.12% -0.14% 0.52% 2017-04-24
روسیه 7.67 0.07 -0.07% -0.26% -0.29% -1.58% 2017-04-24
Russia 1M 9.64 0.06 -0.06% -0.13% -0.23% -1.73% 2017-04-24
Russia 3M 9.57 0.07 -0.07% -0.13% -0.26% -2.02% 2017-04-24
Russia 6M 9.46 0.08 -0.08% -0.13% -0.30% -2.27% 2017-04-24
Russia 52W 8.36 0.09 -0.09% -0.63% -0.82% -1.28% 2017-04-24
روسیه 2Y 7.98 0.08 -0.08% -0.39% -0.28% -1.48% 2017-04-24
Russia 3Y 8.00 0.04 -0.04% -0.40% -0.30% -1.46% 2017-04-24
Russia 5Y 7.75 0.06 -0.06% -0.35% -0.34% -1.55% 2017-04-24
Russia 7Y 7.77 0.12 -0.12% -0.30% -0.32% -1.51% 2017-04-24
Russia 20Y 8.17 0.12 -0.12% -0.08% -0.17% -1.24% 2017-04-24
یونان 6.46 0.18 -0.18% -1.38% -0.55% -4.86% 2017-04-25
Greece 1M 2.40 0.24 0.24% 0.08% 0.06% -1.43% 2017-04-24
Greece 3M 2.36 0.03 0.03% 0.06% -0.03% -0.90% 2017-04-24
Greece 6M 2.44 0.02 0.02% 0.04% 0.04% -0.67% 2017-04-24
یونان 2Y 6.58 0.59 -0.59% -0.71% -1.88% -3.73% 2017-04-24
Greece 20Y 6.88 0.18 -0.18% -0.20% -0.66% -1.34% 2017-04-24
پرتغال 3.56 0.72 0.72% 0.49% 0.27% 0.60% 2017-04-25
Portugal 3M -0.28 0.03 0.03% 0.03% -0.03% -0.31% 2017-04-24
Portugal 6M -0.12 0.04 -0.04% 0.00% -0.02% -0.15% 2017-04-24
Portugal 52W -0.03 0.04 0.04% 0.07% 0.00% -0.10% 2017-04-24
پرتغال 2Y 0.39 0.06 0.06% 0.04% -0.24% -0.31% 2017-04-24
Portugal 3Y 0.70 0.12 -0.12% -0.14% -0.43% -0.56% 2017-04-24
Portugal 5Y 2.03 0.14 -0.14% -0.17% -0.32% -0.05% 2017-04-24
Portugal 7Y 2.84 0.14 -0.14% -0.23% -0.44% -0.12% 2017-04-24
Portugal 20Y 4.06 0.12 -0.12% -0.25% -0.52% -0.03% 2017-04-24
Portugal 30Y 4.28 0.12 -0.12% -0.20% -0.47% 0.01% 2017-04-24
اسپانیا 1.61 0.08 -0.08% -0.16% 0.19% -0.09% 2017-04-25
هلند 0.57 0.05 0.05% 0.03% 0.14% 0.26% 2017-04-25
ترکیه 10.30 0.01 0.01% 0.31% 0.78% 0.84% 2017-04-24
سوئیس -0.17 0.15 0.15% 0.00% 0.09% 0.10% 2017-04-24
سوئد 0.60 0.32 0.32% 0.34% 0.30% 0.12% 2017-04-24
لهستان 3.31 0.15 0.15% 0.20% 0.22% 0.46% 2017-04-24
بلژیک 0.79 0.35 0.35% 0.39% 0.48% 0.34% 2017-04-24
نروژ 1.67 0.21 0.21% 0.29% 0.37% 0.47% 2017-04-24
اتریش 0.53 0.16 0.16% 0.22% 0.27% 0.32% 2017-04-24
دانمارک 0.65 0.38 0.38% 0.39% 0.47% 0.36% 2017-04-24
فنلاند 0.43 0.07 0.07% 0.14% 0.24% 0.09% 2017-04-24
ایرلند 0.88 0.12 0.12% 0.25% 0.32% 0.14% 2017-04-24
جمهوری چک 1.01 0.47 0.47% 0.52% 0.63% 0.52% 2017-04-24
رومانی 3.89 0.72 0.72% 0.74% 0.85% 0.34% 2017-04-24
مجارستان 3.41 0.18 0.18% 0.31% 0.36% 0.06% 2017-04-24
اسلواکی 0.42 0.17 0.17% 0.23% 0.29% 0.40% 2017-04-24
اسلوونی 0.86 0.08 0.08% 0.08% 0.23% 0.24% 2017-04-24
کرواسی 3.04 0.04 -0.04% -0.07% -0.13% -0.62% 2017-04-24
بلغارستان 1.75 0.25 -0.25% -0.25% -0.30% -0.85% 2017-04-24
لیتوانی 0.75 0.30 0.30% 0.30% 0.35% 0.35% 2017-04-24
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-04-24
ایسلند 4.82 0.43 -0.43% -0.38% -0.41% -1.54% 2017-04-24
Euro Area EFSF -0.44 0.08 -0.08% -0.06% -0.04% -0.28% 2017-04-24

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.28 0.01 0.01% 0.10% -0.09% 0.35% 2017-04-25
1M 0.73 0.01 0.01% -0.03% -0.01% 0.55% 2017-04-24
3M 0.81 0.36 0.36% -0.01% 0.03% 0.56% 2017-04-24
6M 0.96 0.01 0.01% 0.03% 0.05% 0.55% 2017-04-25
52W 1.01 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% 0.46% 2017-04-25
2Y 1.24 0.01 0.01% 0.07% -0.01% 0.38% 2017-04-25
3Y 1.44 0.04 0.04% 0.05% -0.07% 0.42% 2017-04-24
5Y 1.82 0.01 0.01% 0.11% -0.10% 0.42% 2017-04-25
7Y 2.08 0.03 0.03% 0.02% -0.11% 0.40% 2017-04-24
30Y 2.93 0.03 0.03% 0.01% -0.05% 0.20% 2017-04-24
کانادا 1.49 0.00 0.00% -0.03% -0.12% -0.06% 2017-04-24
Canada 1M 0.51 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.00% 2017-04-24
Canada 3M 0.54 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -0.02% 2017-04-24
Canada 6M 0.59 0.02 0.02% 0.01% 0.04% 0.02% 2017-04-24
Canada 52W 0.65 0.02 0.02% 0.01% 0.02% 0.05% 2017-04-24
کانادا 2Y 0.74 0.02 0.02% 0.01% 0.01% 0.04% 2017-04-24
Canada 3Y 0.81 0.02 0.02% -0.02% -0.06% 0.05% 2017-04-24
Canada 5Y 1.04 0.03 0.03% -0.02% -0.05% 0.12% 2017-04-24
Canada 7Y 1.20 0.03 -0.01% -0.04% -0.19% 0.11% 2017-04-24
Canada 20Y 2.11 0.02 0.02% -0.03% -0.15% 0.01% 2017-04-24
Canada 30Y 2.15 0.02 0.02% -0.03% -0.13% 0.05% 2017-04-24
آرژانتین 2.36 0.08 0.08% 0.23% 0.70% -3.75% 2017-04-24
Argentina 52W 15.69 2.77 -2.77% -6.56% -6.93% -2.87% 2015-07-24
Argentina 3Y 1.94 0.15 -0.15% -0.30% 0.18% -2.99% 2017-04-24
Argentina 20Y 4.24 0.05 0.05% -0.01% 0.31% -1.51% 2017-04-24
Argentina 30Y 4.67 0.00 0.00% -0.18% -0.17% -1.06% 2017-04-24
برزیل 10.13 0.03 -0.03% 0.02% 0.03% -2.67% 2017-04-24
Brazil 3M 10.68 0.01 0.01% -0.07% -1.52% -3.44% 2017-04-24
Brazil 6M 9.92 0.03 -0.04% -0.15% -1.19% -3.91% 2017-04-24
Brazil 52W 9.33 0.04 -0.04% -0.13% -0.50% -3.85% 2017-04-24
برزیل 2Y 9.44 0.10 -0.10% -0.09% -0.02% -3.26% 2017-04-24
Brazil 3Y 9.53 0.04 -0.04% -0.07% -0.04% -3.13% 2017-04-24
Brazil 5Y 9.85 0.02 -0.02% 0.00% 0.02% -2.80% 2017-04-24
مکزیک 7.23 0.01 0.01% -0.11% -0.41% 1.18% 2017-04-24
ونزوئلا 10.43 0.14 -0.14% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-04-24
کلمبیا 6.40 0.90 -0.90% -1.01% -0.67% -1.55% 2017-04-24
شیلی 3.94 0.24 -0.24% -0.35% -0.23% -0.62% 2017-04-24
Peru 9y 5.70 0.08 -0.08% 0.00% -0.03% -0.40% 2017-04-24

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.02 0.01 0.01% -0.08% -0.03% -0.01% 2017-04-25
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.01% 0.15% 0.03% 2017-04-24
Japan 3M -0.15 0.00 0.00% -0.06% 0.16% 0.31% 2017-04-24
Japan 6M -0.13 0.00 0.00% -0.01% 0.14% 0.17% 2017-04-24
Japan 52W -0.21 0.01 0.01% 0.01% 0.09% 0.06% 2017-04-24
ژاپن 2Y -0.21 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.07% 2017-04-24
Japan 3Y -0.19 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.08% 2017-04-24
Japan 5Y -0.16 0.02 0.02% 0.01% 0.00% 0.06% 2017-04-24
Japan 7Y -0.10 0.01 0.01% 0.02% -0.04% 0.10% 2017-04-24
Japan 20Y 0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.08% 0.27% 2017-04-24
Japan 30Y 0.78 0.02 0.02% 0.01% -0.06% 0.45% 2017-04-24
چین 3.53 0.73 0.73% 0.15% 0.33% 0.65% 2017-04-24
China 52W 3.13 0.01 -0.01% 0.05% 0.24% 0.91% 2017-04-24
چین 2Y 3.18 0.01 0.01% 0.09% 0.18% 0.65% 2017-04-24
China 3Y 3.19 0.01 0.01% 0.09% 0.11% 0.58% 2017-04-24
China 5Y 3.34 0.04 0.04% 0.13% 0.28% 0.61% 2017-04-24
China 7Y 3.51 0.03 0.03% 0.14% 0.30% 0.51% 2017-04-24
China 20Y 3.89 0.03 0.03% 0.11% 0.09% 0.54% 2017-04-24
China 30Y 3.89 0.03 0.03% 0.09% 0.06% 0.42% 2017-04-24
هند 6.92 0.31 0.31% 0.39% 0.49% -0.27% 2017-04-25
India 3M 6.12 0.04 0.04% 0.12% 0.26% -0.66% 2017-04-24
India 6M 6.28 0.05 -0.05% 0.16% 0.32% -0.57% 2017-04-24
India 52W 6.43 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% -0.66% 2017-04-24
هند 2Y 6.62 0.02 0.02% 0.08% 0.18% -0.57% 2017-04-24
India 3Y 6.74 0.02 0.02% 0.04% 0.22% -0.54% 2017-04-24
India 5Y 7.01 0.01 0.01% 0.03% 0.13% -0.48% 2017-04-24
India 7Y 7.03 0.02 0.02% 0.05% 0.18% -0.62% 2017-04-24
India 30Y 7.54 0.00 0.00% 0.06% 0.16% -0.33% 2017-04-24
اندونزی 7.10 0.00 0.00% 0.07% 0.01% -0.55% 2017-04-24
Indonesia 1M 5.13 0.18 0.18% 0.18% -0.07% -0.12% 2017-04-21
Indonesia 3M 5.13 0.63 -0.63% -0.97% -0.55% -0.62% 2017-04-21
Indonesia 6M 5.50 0.03 -0.03% -0.03% -0.40% -0.82% 2017-04-21
Indonesia 52W 6.17 0.01 -0.01% 0.01% -0.09% -0.52% 2017-04-21
Indonesia 3Y 6.80 0.18 0.18% 0.14% -0.07% -0.47% 2017-04-21
Indonesia 5Y 6.75 0.00 0.00% 0.03% -0.20% -0.55% 2017-04-21
Indonesia 20Y 7.75 0.03 0.03% 0.07% -0.04% 0.00% 2017-04-21
Indonesia 30Y 8.00 0.00 0.00% 0.01% -0.16% -0.11% 2017-04-21
کره جنوبی 2.21 0.04 0.04% 0.04% 0.06% 0.38% 2017-04-24
کره جنوبی 2.21 0.52 0.52% 0.50% 0.59% 0.56% 2017-04-24
South Korea 52W 1.52 0.00 0.00% 0.03% -0.01% 0.03% 2017-04-24
کره جنوبی 2Y 1.65 0.01 0.01% 0.04% 0.03% 0.18% 2017-04-24
South Korea 3Y 1.70 0.02 0.02% 0.03% 0.05% 0.24% 2017-04-24
South Korea 5Y 1.88 0.03 0.03% 0.03% 0.04% 0.32% 2017-04-24
South Korea 20Y 2.34 0.05 0.05% 0.06% 0.05% 0.43% 2017-04-24
South Korea 30Y 2.37 0.04 0.04% 0.07% 0.05% 0.44% 2017-04-24
تایوان 1.10 0.14 0.14% 0.18% 0.33% 0.31% 2017-04-24
تایلند 2.71 0.54 0.54% 0.53% 0.45% 0.63% 2017-04-24
مالزی 4.12 0.45 0.45% 0.49% 0.55% 0.24% 2017-04-24
سنگاپور 2.14 0.19 0.19% 0.21% 0.27% 0.13% 2017-04-24
2.25 0.31 0.31% 0.43% 0.43% 0.56% 2017-04-24
هنگ کنگ 1.41 0.34 0.34% 0.37% 0.37% 0.26% 2017-04-24
Philippine 5.23 0.54 0.54% 1.24% 1.38% 1.58% 2017-04-24
پاکستان 8.98 0.95 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 2017-04-24
قطر 3.21 0.01 0.01% % % % 2017-04-21
ویتنام 5.77 0.23 -0.23% -0.20% -0.21% -1.14% 2017-04-24

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.60 0.02 -0.02% 0.08% -0.11% -0.04% 2017-04-24
Australia 52W 1.64 0.01 0.01% 0.03% 0.01% -0.46% 2017-04-24
استرالیا 2Y 1.69 0.03 0.03% 0.04% -0.05% -0.38% 2017-04-24
Australia 3Y 1.83 0.03 0.03% 0.05% -0.09% -0.23% 2017-04-24
Australia 5Y 2.15 0.05 0.05% 0.07% -0.10% -0.10% 2017-04-24
Australia 7Y 2.39 0.06 0.06% 0.10% -0.10% -0.08% 2017-04-24
Australia 20Y 3.27 0.08 0.08% 0.12% -0.08% 0.01% 2017-04-24
Australia 30Y 3.58 0.07 0.07% 0.13% -0.10% 0.34% 2017-04-24
نیوزیلند 3.02 0.01 -0.01% -0.14% -0.09% -0.05% 2017-04-24

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.64 0.20 -0.20% -0.02% -0.06% -0.65% 2017-04-24
South Africa 3M 6.15 1.05 -1.05% -0.40% 0.10% -1.20% 2017-04-24
آفریقای جنوبی 2Y 7.45 0.01 0.01% -0.14% -0.07% -0.55% 2017-04-24
South Africa 3Y 7.53 0.01 -0.01% -0.19% -0.21% -0.84% 2017-04-24
South Africa 5Y 7.69 0.01 -0.01% -0.18% -0.19% -0.87% 2017-04-24
South Africa 20Y 9.39 0.02 -0.02% -0.19% -0.06% -0.25% 2017-04-24
South Africa 30Y 9.61 0.02 -0.02% -0.16% 0.04% -0.25% 2017-04-24
نیجریه 16.35 1.19 1.19% 1.26% 1.21% 2.18% 2017-04-24
کنیا 13.80 0.60 0.60% 0.30% 0.30% -0.77% 2017-04-24