بازار اوراق قرضه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 1.84 0.05 2.73% 5.34% 16.29% -15.49% Oct/27
US 5Y 1.33 0.03 1.99% 5.56% 17.70% -42.42% Oct/27
US 2Y 0.87 0.01 1.16% 3.57% 16.00% 33.85% Oct/27
US 6M 0.48 0.01 1.08% 3.31% 8.08% 14.36% Oct/27
US 3M 0.30 0.03 -9.09% -14.29% 11.11% 650.00% Oct/27
US 52W 0.68 0.03 4.62% 3.03% 13.33% 112.50% Oct/27

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Germany 10Y 0.10 0.01 12.94% 3,100.00% -166.21% -79.57% Oct/27
UK 10Y 1.26 0.10 9.03% 16.62% 84.98% -28.35% Oct/27
UK 2Y 0.31 0.04 14.55% 44.81% 332.39% -43.04% Oct/27
France 10Y 0.42 0.05 12.97% 48.23% 159.63% -46.75% Oct/27
Italy 10Y 1.57 0.19 13.38% 14.54% 32.54% 13.05% Oct/27
Russia 10Y 8.52 0.32 3.90% 1.19% 3.65% -1.27% Oct/27
Spain 10Y 1.23 0.10 9.03% 11.50% 37.24% -17.05% Oct/27
Netherlands 10Y 0.29 0.10 51.30% 172.90% -1,223.08% -52.90% Oct/27
Turkey 10Y 9.76 0.29 3.06% 2.31% 4.05% 3.17% Oct/27
Switzerland 10Y -0.43 0.00 0.00% -12.70% -19.96% 17.66% Oct/27
Sweden 10Y 0.27 0.00 -1.11% 21.87% 80.46% -44.38% Oct/27
Poland 10Y 3.15 0.13 4.33% 6.59% 9.90% 21.69% Oct/27
Belgium 10Y 0.43 0.18 73.85% 68.06% 256.82% -3.14% Oct/27
Norway 10Y 1.40 0.12 9.38% 6.80% 18.74% 17.30% Oct/27
Austria 10Y 0.36 0.13 59.23% 87.69% 337.41% 64.38% Oct/27
Denmark 10Y 0.32 0.20 177.19% 93.87% -5,366.67% 6.76% Oct/27
Finland 10Y 0.30 0.16 117.92% 130.23% -3,966.67% -10.26% Oct/27
Ireland 10Y 0.63 0.14 28.92% 33.83% 81.90% -14.11% Oct/27
Greece 10Y 8.29 0.01 0.12% -1.78% 0.22% 6.81% Oct/27
Portugal 10Y 3.32 0.11 3.49% 3.36% -0.30% 46.60% Oct/27
Portugal 2Y 0.28 0.12 -29.95% -10.73% -26.11% 6.39% Oct/27
Czech Republic 10Y 0.49 0.21 76.33% 4.64% 87.91% -0.12% Oct/27
Romania 10Y 3.08 0.26 9.22% 1.32% 7.69% -13.19% Oct/27
Hungary 10Y 3.06 0.07 2.34% 2.00% 4.79% -8.66% Oct/27
Slovakia Government Bond 10y 1,036.66 0.00 0.00% % % % Oct/27
Slovenia Government Bond 10y 0.77 0.02 2.68% % % % Oct/27
Croatia 10Y 3.13 0.07 -2.16% -2.44% -8.12% -14.69% Oct/27
Bulgaria 10Y 1.90 0.11 -5.52% 0.11% -4.04% -26.92% Oct/27
Lithuania Government Bond 10y 0.40 0.00 0.00% % % % Oct/27
Latvia 10Y 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -8.35% Oct/27
Iceland 10Y 5.31 0.11 2.18% 0.23% 6.63% -16.60% Oct/27
Euro Area EFSF 107.56 0.01 0.01% 0.02% 0.02% -0.39% Oct/27

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 1.84 0.05 2.73% 5.34% 16.29% -15.49% Oct/27
US 5Y 1.33 0.03 1.99% 5.56% 17.70% -42.42% Oct/27
US 2Y 0.87 0.01 1.16% 3.57% 16.00% 33.85% Oct/27
US 6M 0.48 0.01 1.08% 3.31% 8.08% 14.36% Oct/27
US 3M 0.30 0.03 -9.09% -14.29% 11.11% 650.00% Oct/27
US 52W 0.68 0.03 4.62% 3.03% 13.33% 112.50% Oct/27
Brazil 10Y 11.26 0.14 1.30% 1.00% -3.40% -27.70% Oct/27
Canada 10Y 1.24 0.10 8.59% 5.63% 26.43% -18.27% Oct/27
Mexico 10Y 6.22 0.11 1.72% 3.01% 2.94% 0.13% Oct/27
venezuela Government Bond 10y 10.57 0.00 0.00% % % % Oct/27
Colombia 10Y 7.30 0.08 1.11% 1.96% 3.84% -8.18% Oct/27
Chile 10Y 4.22 0.02 -0.47% 1.20% 1.20% -7.46% Oct/27
Peru 9y 5.69 0.04 -0.68% -0.52% -1.39% -6.72% Oct/27

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
China 10Y 2.72 0.02 -0.69% 2.95% -1.05% -8.34% Oct/27
Japan 10Y -0.05 0.01 -18.75% -20.00% -31.58% -116.15% Oct/27
India 10Y 6.79 0.02 0.28% 0.49% 0.06% -12.21% Oct/27
South Korea 10Y 1.67 0.13 8.11% 3.54% 13.63% 1.58% Oct/27
Indonesia 10Y 7.11 0.07 0.92% -0.41% 2.63% -6.67% Oct/27
Taiwan 10Y 0.99 0.23 30.46% 10.06% 34.93% 24.21% Oct/27
Thailand 10Y 2.12 0.11 -4.93% -1.40% -2.75% 1.92% Oct/27
Malaysia 10Y 3.59 0.02 0.48% -1.05% 0.81% -7.31% Oct/27
Singapore 10Y 1.87 0.00 0.00% 0.00% 3.31% -6.97% Oct/27
10Y
1.83 0.04 2.12% 1.16% 9.63% 8.98% Oct/27
Hong Kong 10Y 1.04 0.01 -0.57% -0.19% 6.43% -9.38% Oct/27
Slovakia Government Bond 10y 4.45 0.64 16.85% % % % Oct/27
Pakistan 10Y 8.03 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% Oct/27
Vietnam 10Y 5.97 0.05 -0.81% -0.76% -3.60% -13.50% Oct/27

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 10Y 2.34 0.07 3.13% 2.14% 19.12% -16.57% Oct/27
New Zealand 10Y 2.66 0.05 1.76% 2.43% 13.87% -24.17% Oct/27

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Nigeria 10Y 15.02 0.06 -0.38% -0.42% 0.29% 5.99% Oct/27
South Africa Government Bond 10Y 8.93 0.05 0.51% % % % Oct/27
Kenya 10Y 13.50 0.20 1.50% 2.27% 1.50% -7.30% Oct/27