زیمبابوه

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 351 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 16.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 909 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1860 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.16 % 2017-12
جمعیت 16.3 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 465 USD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267 USD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.71 % 2018-04
تورم مواد غذایی 4.54 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.7 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 95.5 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.39 % 2017-12
عرضه پول M1 6318553 USD هزاران نفر 2018-01
عرضه پول M2 7772512 USD هزاران نفر 2018-01
عرضه پول M3 7837568 USD هزاران نفر 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 84.83 USD - میلیون 2017-11
صادرات 578 USD - میلیون 2017-11
واردات 493 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -553 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.2 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.2 2016-12
ورود توریست 2422930 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 332 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3698 KBps 2017-03
آدرس های IP 37456 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.32 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 124 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 159 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 19.76 celsius 2013-08