زیمبابوه

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 16.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 909 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1860 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.3 % 2014-12
جمعیت 16.15 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 490 USD / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 411 USD / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 907 USD / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 382 USD / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.14 % 2017-08
تورم مواد غذایی 1.92 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.4 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.3 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.01 % 2017-06
عرضه پول M1 4887139 USD هزاران نفر 2017-06
عرضه پول M2 6426004 USD هزاران نفر 2017-06
عرضه پول M3 6491672 USD هزاران نفر 2017-06
نرخ بهره سپرده 122 % 2007-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -198 USD - میلیون 2016-12
صادرات 292 USD - میلیون 2016-12
واردات 489 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -2595 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.2 % 2016-12
شاخص تروریسم 0.41 2015-12
ورود توریست 2056588 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 363 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 126 2017-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 154 2016-12
آسانی کسب و کار 161 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.75 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12