زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 313.18
322 319 315 312 260
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
-1.4 -1.4 -1.4 -1.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 16.29
15.62 15.65 15.67 16.74 17.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 908.80
933 928 923 918 968
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1859.90
1901 1894 1886 1879 1930
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.09
5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
جمعیت 16.15
15.86 15.95 16.04 16.14 16.11
هزینه زندگی خانواده 465.00
465 465 465 465 465
هزینه زندگی انفرادی 275.00
275 275 275 275 275
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920.00
967 968 969 970 961
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267.00
282 287 292 298 290
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.46
3.9 4.6 5.3 5.2 6.7
تورم مواد غذایی 5.60
3.2 3.4 3.5 4 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.06 -0.11 -0.02 0.03 0.01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.30
98.17 98.19 98.17 98.14 97.96
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.00
101 101 100 99.67 97.38
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.66
10 10 10 10 9
عرضه پول M1 6503353.00
7338672 7673462 7845964 7911749 7221129
عرضه پول M2 7953545.00
8528951 8701596 8755681 8744583 8150453
عرضه پول M3 8020028.00
8868821 9293972 9580578 9762120 9540836
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -197.50
-214 -215 -217 -217 -220
صادرات 291.87
498 534 568 601 825
واردات 489.37
1319 1394 1453 1499 1643
حساب جاری -552.80
-403 -273 -143 -12.34 591
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.20
-8 -8 -8.3 -8 -6
شاخص تروریسم 0.20
0.97 0.96 0.94 0.93 1.72
ورود توریست 2167686.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40
75 75 75 75 77
بودجه دولت -1.10
-1.77 -1.81 -1.86 -1.91 -1.94
مخارج نظامی 362.60
264 263 261 259 191
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3698.48
2454 2141 1862 1624 651
آدرس های IP 37456.00
33060 31211 30009 28804 19966
آسانی کسب و کار 159.00
164 168 172 176 166
شاخص فساد مالی 22.00
22 23 23 23 25
رتبه فساد مالی 154.00
145 148 151 154 142
شاخص رقابتی 3.32
3.26 3.26 3.26 3.26 3.09
رتبه رقابتی 124.00
124 124 124 124 130
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.75
27 27 27 27 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
45 44 43 42 43
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15