شاخص یاب

زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 558.12
320 326 324 324 324
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
3.5 3.65 3.6 2.67 4.9
تولید ناخالص داخلی 17.85
18.9 20 20 20 22
تولید ناخالص داخلی سرانه 927.40
934 943 943 933 939
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1899.80
1913 1930 1930 1912 1923
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.16
5.3 5.32 5.35 5.37 5.4
جمعیت 16.30
16.32 16.32 16.33 16.33 16.37
هزینه زندگی خانواده 575.00
500 520 575 575 520
هزینه زندگی انفرادی 305.00
305 305 305 305 305
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00
950 970 963 961 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231.00
297 297 314 332 320
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 20.85
5.6 5.8 6 6.3 5
تورم مواد غذایی 27.00
6.5 6 5.5 5 5
نرخ تورم (ماهانه) 16.44
13.78 18.91 22.04 23.05 24.63
CPI مسکن آب و برق 95.90
95.81 95.84 95.86 95.87 95.96
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.50
104 103 103 105 116
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00
105 105 106 108 118
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.87
9.5 9.5 9.5 9.5 9
عرضه پول M1 8090807.00
9317791 9599740 9740186 9810154 9879484
عرضه پول M2 9592328.00
10775980 11467587 12145589 12810256 18233740
عرضه پول M3 9681827.00
11406373 11983513 12359493 12604279 13051091
ترازنامه بانک 10911.40
12199 12937 13662 14374 20268
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -219.60
-265 -263 -270 -276 -285
صادرات 340.30
339 338 338 337 337
واردات 559.90
590 601 608 613 623
حساب جاری -240.50
-196 -291 -387 -482 -1702
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-8 -9 -9 -9 -6
بدهی خارجی 11299.00
11609 11617 11625 11633 11941
شاخص تروریسم 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
ورود توریست 2422930.00
2372700 2373600 2374500 2375400 2526000
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
75 80 80 80 77
بودجه دولت -1.10
-1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
مخارج نظامی 332.36
267 260 253 246 219
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3698.48
2872 2808 2765 2722 2559
آدرس های IP 37456.00
36512 36335 36727 36491 36518
آسانی کسب و کار 155.00
163 162 161 161 163
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
157 157 157 157 157
شاخص رقابتی 42.61
43.61 43.61 43.61 43.61 48.61
رتبه رقابتی 128.00
128 128 128 128 128
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 19.76
24.08 23.34 21.78 21.78 21.63