زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 290.62
503 314 209 305 223
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
-1.4 -1.4 -1.4 -1.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 16.29
16.74 16.74 16.74 16.74 17.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 908.80
918 918 918 918 968
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1859.90
1879 1879 1879 1879 1930
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.09
5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
جمعیت 16.15
16.14 16.14 16.14 16.14 16.11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920.00
970 970 970 970 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267.00
297 297 297 297 320
هزینه زندگی خانواده 465.00
500 500 500 500 520
هزینه زندگی انفرادی 275.00
275 275 275 275 275
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.98
3.1 4.6 5.3 5.2 6.7
تورم مواد غذایی 6.17
3.2 3.4 3.5 4 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0 -0.08 -0.01 0.02 0.01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.60
98.24 97.49 97.66 98 97.84
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.90
99.67 98.2 97.41 97.59 97.92
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.39
10 10 10 10 9
عرضه پول M1 6635861.00
6510753 5616415 4674662 4321970 5608742
عرضه پول M2 8037586.00
7886291 7065125 6201576 5890139 7180622
عرضه پول M3 8106225.00
7983046 7174835 6290012 5929311 7350299
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 84.83
34.21 -93.1 -138 -80.82 -85.22
صادرات 578.21
581 452 326 311 389
واردات 493.38
477 437 483 464 449
حساب جاری -552.80
-12.34 -12.34 -12.34 -12.34 591
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.20
-8 -8 -8 -8 -6
شاخص تروریسم 0.20
0.93 0.93 0.93 0.93 1.72
ورود توریست 2167686.00
2079900 2079900 2079900 2079900 2047200
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40
75 75 75 75 77
بودجه دولت -1.10
-1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.94
مخارج نظامی 362.60
259 259 259 259 191
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3698.48
2454 2141 1862 1624 651
آدرس های IP 37456.00
33060 31211 30009 28804 19966
آسانی کسب و کار 159.00
176 176 176 176 166
شاخص فساد مالی 22.00
23 23 23 23 25
رتبه فساد مالی 157.00
146 146 146 146 142
شاخص رقابتی 3.32
3.16 3.16 3.16 3.16 3.05
رتبه رقابتی 124.00
128 128 128 128 129
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 50 45
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 19.76
23.29 18.63 18.66 24.08 21.63