زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 350.43
243 215 199 192 187
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
-1.4 -1.4 -1.4 3.65 4.9
تولید ناخالص داخلی 16.29
15.7 15.7 16.74 16.9 17.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 908.80
925 935 918 943 950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1859.90
1894 1886 1879 1930 1945
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.16
5.3 5.3 5.3 5.32 5.4
جمعیت 16.30
16.41 16.36 16.32 16.32 16.37
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920.00
950 950 950 970 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267.00
297 297 297 297 320
هزینه زندگی خانواده 465.00
500 500 500 520 520
هزینه زندگی انفرادی 275.00
275 275 275 275 275
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.71
2.1 1.7 2.3 5.2 6.7
تورم مواد غذایی 4.54
3.4 3.5 4 4.5 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.08
-0.08 -0.01 0.02 0.01 0.01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.00
99.55 98.65 101 102 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.70
98.93 98.45 102 105 115
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.39
10 10 10 9.75 9
عرضه پول M1 6318553.00
6841984 7173042 7495525 7806797 10594659
عرضه پول M2 7772512.00
8621758 9046078 9454005 9844688 13185371
عرضه پول M3 7837568.00
8328302 8647807 8964108 9274070 12277759
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 84.83
-300 -403 -554 -538 -605
صادرات 578.21
654 685 714 743 986
واردات 493.38
954 1088 1195 1281 1591
حساب جاری -552.80
-222 -80.22 61.28 188 556
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.20
-8 -8 -8 -9 -6
شاخص تروریسم 0.20
0.96 0.94 0.93 1.05 1.76
ورود توریست 2422930.00
1961650 2001225 2040800 2041275 2107900
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
75 75 75 80 77
بودجه دولت -1.10
-1.81 -1.86 -1.91 -2.06 -2.11
مخارج نظامی 332.36
265 263 262 252 213
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3698.48
2141 1862 1624 1390 748
آدرس های IP 37456.00
31211 30009 28804 27315 17518
آسانی کسب و کار 159.00
168 172 176 174 165
شاخص فساد مالی 22.00
23 23 22 23 25
رتبه فساد مالی 157.00
153 152 151 150 142
شاخص رقابتی 3.32
3.26 3.26 3.26 3.16 3.05
رتبه رقابتی 124.00
124 124 124 128 129
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 26 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 50 47 45
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 19.76
18.63 18.66 24.08 23.34 21.63