زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 4 3.1 3.5 3.5 4.9
تولید ناخالص داخلی 16.29 16.21 15.86 16.26 16.25 17.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 908.80 904 901 900 899 898
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1859.90 1829 1801 1802 1804 1786
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 11.30 11.45 11.55 11.58 11.61 11.98
جمعیت 16.15 16.43 16.52 16.61 16.71 17.65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 907.00 1051 1109 1148 1075 968
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 382.00 360 362 361 361 361
هزینه زندگی خانواده 490.00 490 490 490 490 490
هزینه زندگی انفرادی 411.20 427 426 426 426 426
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.14 2 3 3.9 4.6 6.7
تورم مواد غذایی 1.92 2.3 3 3.2 3.4 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.30 97.48 97.45 97.47 97.45 97.45
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.40 96.81 96.83 96.93 97.06 97.45
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.05 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 9.01 10.4 10 10 10 9
عرضه پول M1 4580471.00 5215367 5644687 6053988 6444143 9470191
عرضه پول M2 6138889.00 6777667 7228827 7663399 8082521 11538237
عرضه پول M3 6200282.00 6521265 6761670 6994362 7217228 9172387
نرخ بهره سپرده 121.50 180 190 167 144 64.14
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -197.50 -293 -309 -320 -328 -345
صادرات 291.87 279 278 278 278 278
واردات 489.37 642 664 680 690 712
حساب جاری -2595.30 -2352 -2272 -2230 -2189 -2158
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.20 -11 -11 -8 -8 -6
شاخص تروریسم 0.41 1.15 0.94 0.93 0.91 1
ورود توریست 2056588.00 1834367 1827144 1815049 1802954 1790130
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20 88 88 75 75 77
بودجه دولت -1.70 -1.81 -1.9 -1.95 -2 -2.01
مخارج نظامی 362.60 284 283 275 267 229
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 161.00 161 162 162 162 162
شاخص فساد مالی 22.00 21.8 21.8 21.8 21.8 24.81
رتبه فساد مالی 154.00 155 157 156 156 155
شاخص رقابتی 3.41 3.42 3.42 3.36 3.34 3.25
رتبه رقابتی 126.00 123 123 126 127 133
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45.3 44.48 44.25 44.02 44.35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15