شاخص یاب

زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 351.81
315 320 326 324 324
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
-1.4 -1.4 3.65 3.6 4.9
تولید ناخالص داخلی 17.85
18.9 18.9 20 20 22
تولید ناخالص داخلی سرانه 927.40
935 934 943 943 939
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1899.80
1899 1913 1930 1930 1923
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.16
5.3 5.3 5.32 5.35 5.4
جمعیت 16.30
16.36 16.32 16.32 16.33 16.37
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920.00
950 950 970 969 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267.00
297 297 297 289 320
هزینه زندگی خانواده 465.00
500 500 520 465 520
هزینه زندگی انفرادی 275.00
275 275 275 275 275
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.71
1.7 2.3 5.2 4.9 6.7
تورم مواد غذایی 4.89
3.5 4 4.5 4.6 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.25 0.18 0.18 0.19 0.18
CPI مسکن آب و برق 95.50
95.12 94.88 94.66 94.46 93.39
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.20
98.65 101 102 104 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.70
98.45 102 105 104 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.32
10 10 9.25 9.75 9
عرضه پول M1 6659122.00
7300718 7660910 8009631 8347990 11220704
عرضه پول M2 8033762.00
8577480 8883366 9171659 9443387 11434374
عرضه پول M3 8117727.00
8683600 9013710 9336987 9653601 12482217
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -317.23
-334 -336 -335 -337 -341
صادرات 288.55
294 300 302 303 304
واردات 605.78
629 634 637 640 645
حساب جاری -552.80
-272 -133 -121 -108 -1594
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-8 -8 -9 -9 -6
شاخص تروریسم 0.20
0.49 0.39 0.46 0.53 0.61
ورود توریست 2422930.00
2296875 2372700 2373600 2374500 2526000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
75 75 80 80 77
بودجه دولت -1.10
-1.62 -1.57 -1.71 -1.84 -1.56
مخارج نظامی 332.36
270 267 260 253 219
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3698.48
2939 2872 2808 2765 2559
آدرس های IP 37456.00
36860 36512 36335 36727 36518
آسانی کسب و کار 159.00
161 161 161 161 162
شاخص فساد مالی 22.00
23 22 23 23 25
رتبه فساد مالی 157.00
155 155 154 154 155
شاخص رقابتی 3.32
3.26 3.26 3.18 3.16 3.05
رتبه رقابتی 124.00
124 124 127 128 129
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 47.25 47 45
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 19.76
18.66 24.08 23.34 21.78 21.63