شاخص یاب

زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 381.14
315 320 326 324 324
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
-1.4 -1.4 3.65 3.6 4.9
تولید ناخالص داخلی 17.85
18.9 18.9 20 20 22
تولید ناخالص داخلی سرانه 927.40
935 934 943 943 939
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1899.80
1899 1913 1930 1930 1923
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.16
5.3 5.3 5.32 5.35 5.4
جمعیت 16.30
16.36 16.32 16.32 16.33 16.37
هزینه زندگی خانواده 465.00
500 500 520 465 520
هزینه زندگی انفرادی 275.00
275 275 275 275 275
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920.00
950 950 970 969 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267.00
297 297 297 289 320
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.83
4.7 4.1 4 3.8 3.5
تورم مواد غذایی 7.50
5.5 6.5 6 5.5 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.1 0.1 0.08 0.08 0.08
CPI مسکن آب و برق 95.40
95.22 95 94.81 94.63 93.68
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.00
102 103 101 101 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00
101 104 104 103 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.32
9.5 9.5 9.5 9.5 9
عرضه پول M1 7614902.00
8378140 8744787 8908153 8981380 9040866
عرضه پول M2 9074043.00
9671088 10255343 10827080 11386568 16362810
عرضه پول M3 9140887.00
10106324 10693271 11047286 11257699 11564226
ترازنامه بانک 10401.00
10940 11546 12144 12733 18161
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -229.95
-242 -261 -261 -265 -271
صادرات 384.65
383 376 372 370 369
واردات 614.59
625 630 633 635 640
حساب جاری -240.50
-192 -196 -291 -387 -1702
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-8 -8 -9 -9 -6
شاخص تروریسم 0.20
0.49 0.39 0.46 0.53 0.61
ورود توریست 2422930.00
2296875 2372700 2373600 2374500 2526000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60
75 75 80 80 77
بودجه دولت -1.10
-1.62 -1.57 -1.71 -1.84 -1.56
مخارج نظامی 332.36
270 267 260 253 219
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3698.48
2939 2872 2808 2765 2559
آدرس های IP 37456.00
36860 36512 36335 36727 36518
آسانی کسب و کار 159.00
161 161 161 161 162
شاخص فساد مالی 22.00
23 22 23 23 25
رتبه فساد مالی 157.00
155 155 154 154 155
شاخص رقابتی 3.32
3.26 3.26 3.18 3.16 3.05
رتبه رقابتی 124.00
124 124 127 128 129
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
50 50 47.25 47 45
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 19.76
18.66 24.08 23.34 21.78 21.63