زیمبابوه

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.9 -1.4 -1.4 -1.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 16.29 15.86 15.47 15.25 15.02 17.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 908.80 918 922 926 930 968
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1859.90 1879 1884 1888 1893 1930
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.09 5.2 5.22 5.25 5.27 5.4
جمعیت 16.15 16.52 16.62 16.71 16.81 17.67
هزینه زندگی خانواده 465.00 465 465 465 465 465
هزینه زندگی انفرادی 275.00 275 275 275 275 275
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 920.00 967 968 969 970 961
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 267.00 277 287 292 298 290
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.24 3 3.9 4.6 5.3 6.7
تورم مواد غذایی 2.49 3 3.2 3.4 3.5 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.54 0.25 0.03 -0.04 -0.02 0
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.10 96.99 97.03 97.06 97.09 97.25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.20 97.05 97.3 97.45 97.51 97.25
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 8.88 10 10 10 10 9
عرضه پول M1 5399587.00 5119545 5123262 5099040 5063642 4702758
عرضه پول M2 7004488.00 6697000 6692491 6662085 6621444 6221784
عرضه پول M3 7075543.00 6938102 7019895 7051433 7053181 6762581
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -197.50 -211 -214 -215 -217 -220
صادرات 291.87 461 498 534 568 825
واردات 489.37 1222 1319 1394 1453 1643
حساب جاری -552.80 -12.34 101 215 328 591
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.20 -11 -8 -8 -7.12 -6
شاخص تروریسم 0.20 1.47 1.55 1.64 1.73 2.07
ورود توریست 2167686.00 2079900 2073150 2066400 2059650 2047200
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20 88 75 75 75 77
بودجه دولت -1.10 -1.76 -1.91 -2.07 -2.22 -2.21
مخارج نظامی 362.60 259 249 238 228 191
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آدرس های IP 37456.00 34043 33060 31211 30009 19966
آسانی کسب و کار 159.00 163 167 170 173 165
شاخص فساد مالی 22.00 23 23 23 24 25
رتبه فساد مالی 154.00 154 153 151 149 142
شاخص رقابتی 3.32 3.26 3.26 3.26 3.26 3.09
رتبه رقابتی 124.00 124 124 124 124 130
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.75 27 27 27 27 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 42 42 42 41 43
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15