زامبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.53 2016-12
نرخ تورم 6.1 2018-02
نرخ بهره 9.75 2018-03
موازنه تجاری -885 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.7 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.61 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 19.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 216826 ZMW - تو 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.53 % 2016-12
جمعیت 16.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 4090 ZMK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 ZMK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 ZMK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 ZMK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.1 % 2018-02
تورم مواد غذایی 4.6 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 205 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.75 % 2018-03
نرخ بهره سپرده 10.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -885 ZMK - میلیون 2017-11
صادرات 8349 ZMK - میلیون 2017-12
واردات 7879 ZMK - میلیون 2017-12
حساب جاری -257 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 % 2016-12
گردش سرمایه -193 USD - میلیون 2017-03
بدهی خارجی 9209 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 505 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.7 % 2016-12
بودجه دولت -10.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 6851 USD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 292 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.3 % 2016-09
سرعت اینترنت 2303 KBps 2017-03
آدرس های IP 248931 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 118 2018-12
پی ام آی مرکب 47.1 2018-02
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 85 2017-12
تولید صنعتی 4.2 % 2016-09
استخراج معدن 6.8 % 2016-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 165 mm 2015-12
درجه حرارت 25.21 celsius 2015-12