شاخص یاب

زامبیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 11.93 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2017-12
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
نرخ تورم 7.9 2018-12
نرخ بهره 9.75 2019-01
موازنه تجاری -1759 2018-09
حساب جاری -454 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2017-12
بودجه دولت -6.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی 25.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245686 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
جمعیت 17.2 2017-12
هزینه زندگی خانواده 4090 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.9 2018-12
تورم مواد غذایی 8.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 217 2018-12
CPI مسکن آب و برق 238 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 248 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.75 2019-01
نرخ بهره سپرده 7.17 2018-11
عرضه پول M3 60827760 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1759 2018-09
حساب جاری -454 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
صادرات 8034 2018-11
واردات 9763 2018-11
گردش سرمایه -538 2018-06
بدهی خارجی 8420 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47.3 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2017-12
بودجه دولت -6.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 8790 2017-12
مخارج نظامی 291 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 2017-09
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.05 2018-12
رتبه رقابتی 118 2018-12
پی ام آی مرکب 47.8 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 87 2018-12
تولید الکتریسیته 3702 2017-12
تولید صنعتی 2.6 2017-09
استخراج معدن -1.4 2017-09