زامبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
نرخ تورم 7.4 2018-04
نرخ بهره 9.75 2018-05
موازنه تجاری 632 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 10.34 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 19.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245686 ZMW - تو 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.79 % 2017-12
جمعیت 17.2 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 4090 ZMK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 ZMK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 ZMK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 ZMK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.4 % 2018-04
تورم مواد غذایی 6.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 209 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 229 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 223 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.75 % 2018-05
نرخ بهره سپرده 8.8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 632 ZMK - میلیون 2018-03
صادرات 8664 ZMK - میلیون 2018-03
واردات 8032 ZMK - میلیون 2018-03
حساب جاری -18.5 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 % 2016-12
گردش سرمایه -4.4 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 9209 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 327 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 % 2017-12
بودجه دولت -6.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 6851 USD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 291 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 % 2017-09
سرعت اینترنت 2303 KBps 2017-03
آدرس های IP 248931 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 118 2018-12
پی ام آی مرکب 51.2 2018-04
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 85 2017-12
تولید الکتریسیته 3702 گیگاوات ساعت 2017-12
تولید صنعتی 2.6 % 2017-09
استخراج معدن -1.4 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 165 mm 2015-12
درجه حرارت 25.21 celsius 2015-12