زامبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.53 2016-12
نرخ تورم 6.1 2017-12
نرخ بهره 10.25 2018-01
موازنه تجاری -2056 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.7 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.8 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 19.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 216826 ZMW - تو 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.53 % 2016-12
جمعیت 16.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 4090 ZMK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 ZMK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 ZMK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 ZMK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.1 % 2017-12
تورم مواد غذایی 4.8 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.25 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 10.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2056 ZMK - میلیون 2017-09
صادرات 8692 ZMK - میلیون 2017-11
واردات 8270 ZMK - میلیون 2017-11
حساب جاری -257 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 % 2016-12
گردش سرمایه -193 USD - میلیون 2017-03
بدهی خارجی 9209 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 505 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.7 % 2016-12
بودجه دولت -10.5 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 6851 USD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 292 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.3 % 2016-09
سرعت اینترنت 2303 KBps 2017-03
آدرس های IP 248931 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 118 2018-12
پی ام آی مرکب 52.9 2017-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 87 2016-12
آسانی کسب و کار 85 2017-12
تولید صنعتی 4.2 % 2016-09
استخراج معدن 6.8 % 2016-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 164 mm 2015-12
درجه حرارت 25 celsius 2015-12