زامبیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 9.01 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 19.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 216826 ZMW THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.3 % 2014-12
جمعیت 16.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 4446 ZMK/Month 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2424 ZMK/Month 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6060 ZMK/Month 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.6 % 2017-07
تورم مواد غذایی 5.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 196 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 8.99 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -335 ZMK - میلیون 2017-06
صادرات 5908 ZMK - میلیون 2017-06
واردات 6243 ZMK - میلیون 2017-06
حساب جاری -257 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 % 2016-12
گردش سرمایه -193 USD - میلیون 2017-03
بدهی خارجی 8082 USD - میلیون 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 505 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31 % 2014-12
بودجه دولت -8.1 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 6603 USD - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 292 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.3 % 2016-09
شاخص رقابتی 3.6 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 118 2017-12
پی ام آی مرکب 52.5 2017-07
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 87 2016-12
آسانی کسب و کار 98 2016-12
تولید صنعتی 4.2 % 2016-09
استخراج معدن 6.8 % 2016-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12