زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.53 8.47 8.45 8.42 8.4 10.6
نرخ تورم 6.10 6.3 6.3 6.2 6.1 5.8
نرخ بهره 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 12
موازنه تجاری -885.00 -547 -417 -380 -299 -59.84
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.70 40 40 40 40 45
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 9.74
10.05 10.31 10.57 10.84 11.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
4.4 4.4 4.5 4.5 5
تولید ناخالص داخلی 19.55
17.82 17.15 16.47 15.8 8.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 216826.00
218435 225267 232099 238931 304639
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622.40
1613 1611 1610 1608 1521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636.10
3617 3612 3607 3602 3389
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.53
8.47 8.45 8.42 8.4 10.6
جمعیت 16.59
17.3 17.3 17.3 17.3 18.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00
8900 8900 8900 8900 9300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1850 1850 1850 1850 1900
هزینه زندگی خانواده 4090.00
4090 4090 4090 4090 5100
هزینه زندگی انفرادی 2230.00
2230 2230 2230 2230 2230
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.10
6.3 6.3 6.2 6.1 5.8
تورم مواد غذایی 4.60
5.01 6.19 7.3 8.06 8.58
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.84 0.78 0.77 0.77 0.77
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211.09
212 211 210 209 198
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.90
206 209 210 210 204
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 12
نرخ بهره سپرده 10.80
11.01 11.44 11.88 12.31 15.22
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -885.00
-547 -417 -380 -299 -59.84
صادرات 8349.00
7893 7777 7756 7707 7165
واردات 7879.00
7759 7699 7650 7591 6975
حساب جاری -257.10
-107 -67.26 -59.05 -59.09 -30.39
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70
-3 -3 -3 -3 -1
شاخص تروریسم 0.00
0.05 0.05 0.05 0.05 0.47
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 505.30
343 312 307 298 243
بدهی خارجی 9208.80
8983 8742 8501 8260 1965
گردش سرمایه -192.80
-17.15 103 112 47.69 107
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.70
40 40 40 40 45
بودجه دولت -10.50
-3.21 -3.28 -3.34 -3.41 -0.91
مخارج نظامی 292.10
342 335 328 321 236
بدهی های دولت 6851.00
6813 6694 6576 6458 4493
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 3.30
4.47 4.21 4.53 4.34 4.74
سرعت اینترنت 2303.04
2095 2153 2199 2071 1924
آدرس های IP 248931.00
212684 203341 192333 181975 124342
استخراج معدن 6.80
6.83 6.86 6.77 6.8 6.96
تولید صنعتی 4.20
5.42 5.27 5.08 4.92 5.21
آسانی کسب و کار 85.00
87 85 84 82 91
شاخص فساد مالی 38.00
37 37 37 36 32
رتبه فساد مالی 87.00
80 81 83 84 92
شاخص رقابتی 3.52
3.45 3.45 3.45 3.45 3.24
رتبه رقابتی 118.00
120 120 120 120 110
پی ام آی مرکب 50.70
49.24 52.73 52.6 50.88 51.81
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50
37 37 37 37 36
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 164.83
192 16.61 1.28 117 83.44
درجه حرارت 25.21
22.32 19.46 19.89 23.71 21.82