زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 8.98 9.21 9.3 9.39 9.48 10.49
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.8 3.8 4.4 4.4 5
تولید ناخالص داخلی 19.55 17.2 16.63 16.43 16.23 15.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 216826.00 232099 238931 245096 251261 304639
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622.40 1634 1632 1633 1634 1644
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636.10 3658 3643 3649 3655 3676
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 13.30 14.02 14.07 14.23 14.4 15.34
جمعیت 16.59 16.7 16.7 16.7 16.7 18.5
هزینه زندگی خانواده 4445.50 4551 4552 4552 4552 4552
هزینه زندگی انفرادی 2423.60 2467 2456 2462 2458 2460
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6060.00 6116 6116 6117 6117 6117
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 6.60 6.3 6 5.7 5.7 4.1
تورم مواد غذایی 5.30 4.83 4.72 4.72 4.72 4.72
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.54 0.71 0.77 0.78 0.78
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205.05 204 203 203 203 203
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.60 195 195 195 195 195
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 11.00 12.5 13.5 13.5 13.5 12
نرخ بهره سپرده 8.99 8.72 8.96 8.97 8.98 8.69
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -335.20 -551 -468 -489 -490 -488
صادرات 5908.10 5866 5879 5882 5881 5881
واردات 6243.30 6325 6365 6326 6343 6339
حساب جاری -257.10 -197 -227 -228 -230 -227
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.5 -3.5 -3 -3 -1
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 505.30 351 383 401 407 400
بدهی خارجی 8081.80 8620 9156 8907 8659 2049
گردش سرمایه -192.80 -85.49 -318 -273 -173 -197
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.00 33 33 40 40 45
بودجه دولت -8.10 -4.76 -4.68 -4.74 -4.79 -6.1
مخارج نظامی 292.10 334 327 323 319 260
بدهی های دولت 6602.60 6734 6968 6884 6801 4737
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 3.30 5.64 6.03 4.65 4.35 4.83
استخراج معدن 6.80 0.74 0.8 2.31 3.49 2.93
تولید صنعتی 4.20 2.87 2.84 2.83 2.82 2.82
آسانی کسب و کار 98.00 98 99 99 99 99
شاخص فساد مالی 38.00 38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 87.00 83 85 86 87 93
شاخص رقابتی 3.60 3.86 3.86 3.49 3.37 3.4
رتبه رقابتی 118.00 107 107 119 123 117
پی ام آی مرکب 52.50 51.37 51.34 51.34 51.34 51.34
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5