زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.79 8.55 8.52 8.5 8.75 11.3
نرخ تورم 7.40 8 8.2 6.1 6.2 5.8
نرخ بهره 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 12
موازنه تجاری 632.00 639 586 638 624 629
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 40 40 40 42 45
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 10.37
9.59 9.84 10.09 10.35 11.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
4.4 4.5 5 5.7 5
تولید ناخالص داخلی 19.55
20 19.6 19.2 18.4 18.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245686.00
226366 226583 240178 229185 263788
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622.40
1612 1552 1607 1512 1467
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636.10
3612 3607 3602 3389 3288
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.79
8.55 8.52 8.5 8.75 11.3
جمعیت 17.20
17.3 17.3 17.3 18 18.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00
8900 8900 8900 9100 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1850 1850 1850 1850 1900
هزینه زندگی خانواده 4090.00
4090 4090 4090 5100 5100
هزینه زندگی انفرادی 2230.00
2230 2230 2230 2230 2230
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 7.40
8 8.2 6.1 6.2 5.8
تورم مواد غذایی 6.50
6.6 7.11 7.12 6.2 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.8 0.76 0.74 0.74 0.74
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 222.84
224 218 226 236 253
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 208.93
211 212 213 220 239
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 12
نرخ بهره سپرده 8.80
8.3 8.3 8.3 8.3 10.55
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 632.00
639 586 638 624 629
صادرات 8664.00
8541 8537 8552 8553 8552
واردات 8032.00
7902 7951 7906 7929 7923
حساب جاری -18.50
-67.26 -59.05 -59.09 -51.8 -28.38
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70
-3 -3 -3 -2 -1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 327.30
312 307 298 281 235
بدهی خارجی 9208.80
8742 8501 8260 7673 1763
گردش سرمایه -4.40
103 112 47.69 62.88 109
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60
40 40 40 42 45
بودجه دولت -6.10
-3.28 -3.34 -3.41 -3.35 -1.45
مخارج نظامی 291.00
363 349 335 322 247
بدهی های دولت 6851.00
6694 6576 6458 6475 3606
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 0.40
5.92 6.85 6.28 4.52 4.52
سرعت اینترنت 2303.04
2276 2329 2240 2267 2280
آدرس های IP 248931.00
258219 258813 257487 257535 257880
استخراج معدن -1.40
1.83 2.66 3.57 1.43 1.7
تولید صنعتی 2.60
1.29 1.22 2.66 1.75 2.21
آسانی کسب و کار 85.00
85 84 82 83 92
شاخص فساد مالی 37.00
36 36 36 35 32
رتبه فساد مالی 96.00
92 94 97 99 104
شاخص رقابتی 3.52
3.45 3.45 3.45 3.45 3.24
رتبه رقابتی 118.00
120 120 120 121 110
پی ام آی مرکب 51.20
48.94 54.3 50.59 48.65 50.57
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50
37.5 37.5 37.5 38 38
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 164.83
16.61 1.28 117 192 83.44
درجه حرارت 25.21
19.46 19.89 23.71 22.37 21.82