شاخص یاب

زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.79 7.6 7.4 7.45 7.5 7.7
نرخ تورم 7.40 8.4 6.1 6.2 7 5.8
نرخ بهره 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 12
موازنه تجاری -1812.90 191 79.74 65.08 75.16 76.81
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 40 40 42 42 45
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 9.88
10.25 10.53 10.81 11.11 12.37
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
4.5 5 4.2 3.8 5
تولید ناخالص داخلی 25.81
28.2 28.2 30.8 30.8 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245686.00
225822 257970 256005 255022 283329
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646.14
1552 1660 1512 1512 1684
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689.25
3705 3720 3389 3389 3774
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.79
7.6 7.4 7.45 7.5 7.7
جمعیت 17.20
17.3 17.3 18 18.17 18.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00
8900 8900 8900 8820 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1850 1850 1850 1520 1900
هزینه زندگی خانواده 4090.00
4090 4090 5100 4090 5100
هزینه زندگی انفرادی 2230.00
2230 2230 2230 2230 2230
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 7.40
8.4 6.1 6.2 7 5.8
تورم مواد غذایی 7.50
7.96 8 6.2 6 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.72 0.74 0.74 0.74 0.74
CPI مسکن آب و برق 230.16
234 237 241 244 280
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 226.33
219 226 236 242 253
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210.35
213 213 220 225 239
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 12
نرخ بهره سپرده 8.80
8.8 8.8 8.8 8.8 11.05
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1812.90
191 79.74 65.08 75.16 76.81
صادرات 9266.00
8928 8767 8772 8777 8779
واردات 9021.00
8737 8685 8707 8702 8703
حساب جاری -139.20
-246 -232 -230 -235 -232
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-3 -3 -2 -2 -1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 223.80
339 293 288 294 294
بدهی خارجی 9208.80
8501 8260 7673 7086 1763
گردش سرمایه -173.80
-274 -268 -236 -258 -259
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60
40 40 42 42 45
بودجه دولت -6.10
-7.29 -7.54 -7.14 -6.74 -7.82
مخارج نظامی 291.00
264 246 241 236 183
بدهی های دولت 6851.00
6576 6458 6475 6492 3606
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.40
6.85 6.28 4.52 4.19 4.52
سرعت اینترنت 2303.04
2329 2240 2267 2308 2280
آدرس های IP 248931.00
258813 257487 257535 258013 257880
استخراج معدن -1.40
2.66 3.57 1.43 1.54 1.7
تولید صنعتی 2.60
1.22 2.66 1.75 2.03 2.21
آسانی کسب و کار 85.00
89 86 86 85 85
تولید الکتریسیته 3701.86
3665 3676 3642 3636 3650
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 99 101 103 112
شاخص رقابتی 3.52
3.45 3.45 3.45 3.45 3.24
رتبه رقابتی 118.00
119 119 118 118 118
پی ام آی مرکب 51.90
53.26 52.21 53.32 52.18 52.18
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50
37.5 37.5 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 164.83
1.28 117 192 78.63 83.44
درجه حرارت 25.21
19.89 23.71 22.37 21.98 21.82