شاخص یاب

زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.79 7.6 7.4 7.45 7.5 7.7
نرخ تورم 8.10 8.4 7.5 7 6.5 5.8
نرخ بهره 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 12
موازنه تجاری -828.00 -887 -1254 -1237 -1235 -1237
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 40 40 42 42 45
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 11.90
10.27 10.37 10.46 10.56 10.95
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
4.5 4 4.2 3.8 5
تولید ناخالص داخلی 25.81
28.2 28.2 30.8 30.8 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245686.00
225822 257970 256005 255022 283329
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646.14
1552 1660 1512 1512 1684
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689.25
3705 3720 3389 3389 3774
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.79
7.6 7.4 7.45 7.5 7.7
جمعیت 17.20
17.3 17.3 18 18.17 18.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00
8900 8900 8900 8820 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1850 1850 1850 1520 1900
هزینه زندگی خانواده 4090.00
4090 4090 5100 4090 5100
هزینه زندگی انفرادی 2230.00
2230 2230 2230 2230 2230
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 8.10
8.4 7.5 7 6.5 5.8
تورم مواد غذایی 8.30
8.32 8.38 7.8 7.3 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.51 0.69 0.73 0.74 0.74
CPI مسکن آب و برق 231.41
233 236 239 243 278
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 227.39
219 229 238 241 256
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211.61
213 216 222 224 243
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 12
نرخ بهره سپرده 8.80
8.8 8.8 8.8 8.8 11.05
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -828.00
-887 -1254 -1237 -1235 -1237
صادرات 8049.00
7812 7746 7739 7738 7738
واردات 8877.00
8698 9016 8976 8973 8975
حساب جاری -139.20
-246 -232 -230 -235 -232
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-3 -3 -2 -2 -1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 223.80
339 293 288 294 294
بدهی خارجی 8419.70
7439 7043 6998 6953 11287
گردش سرمایه -173.80
-274 -268 -236 -258 -259
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60
40 40 42 42 45
بودجه دولت -6.10
-7.29 -7.54 -7.14 -6.74 -7.82
مخارج نظامی 291.00
264 246 241 236 183
بدهی های دولت 8790.30
9088 9729 9539 9348 7928
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.40
6.85 6.28 4.52 4.19 4.52
سرعت اینترنت 2303.04
2329 2240 2267 2308 2280
آدرس های IP 248931.00
258813 257487 257535 258013 257880
استخراج معدن -1.40
2.66 3.57 1.43 1.54 1.7
تولید صنعتی 2.60
1.22 2.66 1.75 2.03 2.21
آسانی کسب و کار 85.00
89 86 86 85 85
تولید الکتریسیته 3701.86
3665 3676 3642 3636 3650
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 99 101 103 112
شاخص رقابتی 3.52
3.45 3.45 3.45 3.45 3.24
رتبه رقابتی 118.00
119 119 118 118 118
پی ام آی مرکب 51.90
53.26 52.21 53.32 52.18 52.18
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50
37.5 37.5 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 164.83
1.28 117 192 78.63 83.44
درجه حرارت 25.21
19.89 23.71 22.37 21.98 21.82