شاخص یاب

زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.79 7.4 7.45 7.5 7.55 7.7
نرخ تورم 8.30 7.5 7 6.5 6.3 5.8
نرخ بهره 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 12
موازنه تجاری -1738.00 -1970 -1851 -1911 -1888 -1894
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 40 42 42 42 45
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 11.87
12.14 12.26 12.39 12.51 13.01
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
4 4.2 3.8 3.4 5
تولید ناخالص داخلی 25.81
28.2 30.8 30.8 30.8 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245686.00
257970 256005 255022 233500 283329
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646.14
1660 1512 1512 1662 1684
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689.25
3720 3389 3389 3724 3774
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.79
7.4 7.45 7.5 7.55 7.7
جمعیت 17.20
17.3 18 18.17 18.35 18.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00
8900 8900 8820 8816 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1850 1850 1520 1539 1900
هزینه زندگی خانواده 4090.00
4090 5100 4090 4090 5100
هزینه زندگی انفرادی 2230.00
2230 2230 2230 2230 2230
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 8.30
7.5 7 6.5 6.3 5.8
تورم مواد غذایی 8.30
7.9 7.8 7.3 6.8 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.71 0.72 0.72 0.73 0.73
CPI مسکن آب و برق 234.52
237 240 244 247 278
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 241.75
229 238 241 243 256
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213.42
216 222 224 225 243
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 12
نرخ بهره سپرده 6.60
6.6 6.6 6.6 6.6 8.85
عرضه پول M3 55653703.28
57325801 58413558 59544438 60651800 70368632
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1738.00
-1970 -1851 -1911 -1888 -1894
صادرات 7493.00
7590 7621 7624 7624 7624
واردات 9252.00
9635 9471 9534 9512 9518
حساب جاری -453.80
-299 -318 -326 -322 -326
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-3 -2 -2 -2 -1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47.30
269 230 226 220 227
بدهی خارجی 8419.70
7043 6998 6953 6908 11287
گردش سرمایه -538.50
-282 -181 -316 -308 -285
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60
40 42 42 42 45
بودجه دولت -6.10
-6.1 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1
مخارج نظامی 291.00
246 241 236 231 183
بدهی های دولت 8790.30
9729 9539 9348 9158 7928
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 0.40
6.28 4.52 4.19 3.82 4.52
سرعت اینترنت 2303.04
2240 2267 2308 2266 2280
آدرس های IP 248931.00
257487 257535 258013 258118 257880
استخراج معدن -1.40
3.57 1.43 1.54 1.59 1.7
تولید صنعتی 2.60
2.66 1.75 2.03 2.71 2.21
آسانی کسب و کار 87.00
89 90 90 91 86
تولید الکتریسیته 3701.86
3676 3642 3636 3649 3650
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 96
شاخص رقابتی 46.05
47.05 47.05 47.05 47.05 52.05
رتبه رقابتی 118.00
118 118 118 118 118
پی ام آی مرکب 43.70
41.3 42.18 41.5 42.17 41.67
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 164.83
117 192 78.63 83.79 83.44
درجه حرارت 25.21
23.71 22.37 21.98 21.98 21.82