زامبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 9.72 9.48 9.39 9.29 9.2 8.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.8 4.4 4.4 4.5 5
تولید ناخالص داخلی 19.55 15.8 15.12 14.45 13.77 8.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 216826.00 238931 245096 251261 257426 304639
تولید ناخالص داخلی سرانه 1622.40 1608 1602 1596 1590 1521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3636.10 3602 3588 3574 3559 3389
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.53 8.4 8.62 8.85 9.07 10.6
جمعیت 16.59 16.7 17.3 17.3 17.3 18.5
هزینه زندگی خانواده 4445.50 4592 4608 4620 4628 4649
هزینه زندگی انفرادی 2423.60 2452 2464 2456 2461 2459
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6060.00 5902 5902 5902 5902 5902
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 6.60 6 5.7 5.7 5.6 4.1
تورم مواد غذایی 5.00 5.75 6.92 7.89 8.5 8.78
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.69 0.74 0.76 0.76 0.76
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201.83 200 199 197 196 187
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 196.33 197 197 197 196 190
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 11.00 10.5 10.5 10.5 10.5 12
نرخ بهره سپرده 10.80 12.31 12.61 12.91 13.21 15.22
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 410.60 -35.24 -86.72 -56.63 -50.83 -23.78
صادرات 6400.00 6253 6187 6139 6092 5696
واردات 6884.00 6520 6508 6445 6389 5926
حساب جاری -257.10 -149 -107 -67.26 -59.05 -30.39
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.5 -3 -3 -4.09 -1
شاخص تروریسم 0.00 0.05 0.09 0.12 0.16 0.59
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 505.30 387 343 312 307 243
بدهی خارجی 9208.80 8260 7673 7086 6499 1965
گردش سرمایه -192.80 -126 -17.15 103 112 107
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.00 33 40 40 40 45
بودجه دولت -8.10 -1.08 -1.05 -1.03 -1 -1.39
مخارج نظامی 292.10 321 315 310 304 236
بدهی های دولت 6851.00 6458 6475 6492 6509 4493
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 3.30 5.91 4.47 4.21 4.53 4.74
استخراج معدن 6.80 7.12 6.83 6.86 6.77 6.96
تولید صنعتی 4.20 5.96 5.42 5.27 5.08 5.21
آسانی کسب و کار 98.00 95 94 92 91 87
شاخص فساد مالی 38.00 36 36 36 35 32
رتبه فساد مالی 87.00 84 85 86 87 92
شاخص رقابتی 3.52 3.45 3.45 3.45 3.45 3.29
رتبه رقابتی 118.00 120 120 120 120 114
پی ام آی مرکب 54.00 51.78 51.75 51.13 52.03 51.74
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16.17 16.2 16.24 16.27 16.34
نرخ تامین اجتماعی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5