یمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 249.85
251 253 254 256 262
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00
-4 -4 -4 -3 3.3
تولید ناخالص داخلی 27.30
35 35 34 35 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000.00
3004848000 3004848000 3125041920 3036148500 3131323254
تولید ناخالص ملی 5544110000.00
5322345600 5322345600 5535239424 5377786700 5546365255
تولید ناخالص داخلی سرانه 679.70
728 1150 1150 1244 1292
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2325.10
2490 2502 3708 3887 3980
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 17.10
17 16.75 17 16.65 15
جمعیت 27.58
25 27.39 25 27.54 25
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 9.49
18 12.1 18 18 9
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15
176 176 175 175 172
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 15.00
15 15 14 14 13
ذخایر ارزی 5344296.89
6048973 6129406 6209840 6029051 4745575
نرخ بهره سپرده 15.25
15.86 15.25 14.64 14.84 15.1
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -6966.68
-8609 -8154 -8379 -8100 -6886
صادرات 149.51
907 125 -656 -1074 -82.27
واردات 7116.19
9516 8279 7042 7025 6803
حساب جاری -1920.00
-1672 -1820 -1967 -1787 -1069
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-9 -9 -9 -7 -5
گردش سرمایه -14.00
604 571 538 287 -107
ذخایر طلا 1.60
1.57 1.61 1.58 1.59 1.59
شاخص تروریسم 7.88
8.06 8.1 8.14 8.04 6.62
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -561.00
-473 -252 -30.18 53.31 163
تولید نفت خام 16.00
18.28 19.6 20.89 22.18 35.75
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50
60 60 60 58 56
بودجه دولت -13.50
-8.08 -8.98 -9.89 -8.95 -5.32
هزینه های دولت 543268000.00
521537280 521537280 542398771 526969960 543488993
مخارج نظامی 2510.20
2183 2174 2165 2162 2293
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 968.83
909 927 902 892 838
آدرس های IP 113777.00
99564 97394 95296 93213 75179
آسانی کسب و کار 186.00
179 181 182 182 173
شاخص رقابتی 2.87
2.82 2.82 2.82 3.02 2.97
رتبه رقابتی 137.00
139 139 139 138 139
شاخص فساد مالی 16.00
15 15 15 15 16
رتبه فساد مالی 175.00
167 170 174 175 173
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 13979265549.00
12011952622 12737439814 13462927005 13296715832 12463886822
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 16
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 7.72
17.63 21.12 7.65 10.02 14.42
درجه حرارت 20.15
29.26 29.97 23.34 22.58 26.85