یمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 249.85 252 255 257 260 287
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -28.10 6.5 6.5 4 4 3.3
تولید ناخالص داخلی 27.30 30 33 33 35 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2573931046.53 2618981499 2120139010 2111690818 2103242626 2083628430
تولید ناخالص ملی 6052056580.27 6448090365 5991155483 5977772403 5964389323 5812849294
تولید ناخالص داخلی سرانه 679.70 639 617 603 589 1292
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2325.10 2187 3612 2064 2016 3980
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 17.10 18 18 17 17 15
جمعیت 27.58 25.51 25.5 25 25 25
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 9.49 25 23 20 18 9
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15 213 216 219 222 252
تورم مواد غذایی 3.54 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 13
ذخایر ارزی 5344296.89 5659311 5602841 5541589 5480337 5568153
نرخ بهره سپرده 15.25 17.88 17.82 18.25 18.69 17.66
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -9340.12 -7492 -7236 -7102 -6968 -7044
صادرات 149.51 6339 5557 5605 5652 6146
واردات 7116.19 12874 12480 12818 13156 15047
حساب جاری -1920.00 -1979 -2133 -2002 -1871 -1489
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -10 -10 -9 -9 -5
گردش سرمایه -14.00 592 703 524 345 700
ذخایر طلا 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
شاخص تروریسم 8.08 8.13 8.12 8.26 8.4 8.81
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1191.00 -1843 -2139 -1846 -1552 -1537
تولید نفت خام 12.00 13.82 12.87 13.37 13.19 13.22
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.40 63 63 60 60 56
بودجه دولت -13.50 -8.98 -9.89 -8.95 -8.02 -5.17
هزینه های دولت 375277077.27 331810518 293442694 275772416 258102139 161323280
مخارج نظامی 2229.70 2283 2281 2298 2314 2442
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 179.00 187 190 184 177 133
شاخص رقابتی 2.74 2.79 2.79 2.74 2.73 2.78
رتبه رقابتی 138.00 140 140 140 140 140
شاخص فساد مالی 14.00 17 16 16 16 17
رتبه فساد مالی 170.00 151 150 152 154 143
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10318139762.49 10607204044 10050347238 10122052785 10193758331 9794205586
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 5.00 4.21 4.03 4.09 4.15 4.35