شاخص یاب

یمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 249.90
250 250 250 250 250
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.00
-4 -3 -3 -6.4 -3
تولید ناخالص داخلی 18.21
22 27 27 27 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000.00
3004848000 3036148500 3036148500 2812537728 2798114458
تولید ناخالص ملی 5544110000.00
5322345600 5377786700 5377786700 4981715482 4956168223
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.40
400 420 420 420 420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1479.10
1100 980 980 980 980
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127975000.00
-71324729 -31225624 8873480 48972584 361023853
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 14.00
14 13.6 13.6 13.6 13
جمعیت 28.25
25 29.09 29.26 29.43 25
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 9.49
18 17 16 15 9
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15
175 175 175 175 172
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 15.00
14 14 13 13 13
ذخایر ارزی 5344296.89
5602840 5541586 5480333 5419079 5390685
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -6966.68
-9771 -9381 -9771 -10162 -7478
صادرات 500.58
235 663 1091 1519 3643
واردات 7176.70
9225 10044 10863 11681 11121
حساب جاری -1920.00
-2133 -2002 -1871 -1741 -1688
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-9 -7 -7 -7 -5
گردش سرمایه -14.00
690 514 338 162 -14
ذخایر طلا 1.60
1.59 1.6 1.59 1.6 1.59
شاخص تروریسم 7.88
7.88 7.88 7.88 7.88 7.88
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -561.00
-157 -220 -283 -346 -654
تولید نفت خام 16.00
15.55 15.93 15.74 15.8 15.79
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50
60 58 58 58 56
بودجه دولت -13.50
-13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
هزینه های دولت 543268000.00
521537280 526969960 526969960 488158894 485655515
مخارج نظامی 2510.20
2568 2587 2605 2624 2725
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 968.83
998 976 983 999 1016
آدرس های IP 113777.00
113598 113536 113600 113575 113581
شاخص رقابتی 36.40
37.4 37.4 37.4 37.4 42.4
رتبه رقابتی 139.00
139 139 139 139 139
شاخص فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
رتبه فساد مالی 175.00
175 175 175 175 175
آسانی کسب و کار 187.00
174 171 170 169 138
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 13979265549.00
13462927005 13296715832 13130504659 13130504659 12463886822
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 7.72
7.65 10.02 14 14 14.42
درجه حرارت 20.15
23.34 22.58 28.99 27.57 26.85