یمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 249.80
251 253 254 256 262
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.80
4 4 4 4 3.3
تولید ناخالص داخلی 27.30
33 35 35 34 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000.00
2871340585 2938725756 3006110928 3073496100 2778589486
تولید ناخالص ملی 5544110000.00
5652260058 5333533875 5014807692 4696081510 2633911374
تولید ناخالص داخلی سرانه 679.70
725 728 731 1150 1292
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2325.10
2479 2490 2502 3708 3980
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 17.10
17 17 16.75 17 15
جمعیت 27.58
25 25 28.06 25 25
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 9.49
20 18 11.7 18 9
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15
176 176 176 175 172
تورم مواد غذایی 3.54
50 50 50 50 15
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 15.00
15 15 15 14 13
ذخایر ارزی 5344296.89
5968540 6048973 6129406 6209840 5045754
نرخ بهره سپرده 15.25
16.46 15.86 15.25 14.64 14.98
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -6966.68
-7602 -7093 -6584 -6075 -4405
صادرات 149.51
1690 881 71.44 -738 -2500
واردات 7116.19
8064 6550 5036 3522 4411
حساب جاری -1920.00
-1524 -1672 -1820 -1967 -942
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-9 -9 -9 -9 -5
گردش سرمایه -14.00
637 604 571 538 554
ذخایر طلا 1.60
1.55 1.58 1.55 1.56 1.55
شاخص تروریسم 7.88
8.03 8.06 8.1 8.14 7.12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -561.00
-695 -473 -252 -30.18 307
تولید نفت خام 11.00
14.88 16.2 17.52 18.82 28.94
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.40
60 60 60 60 56
بودجه دولت -13.50
-7.17 -8.08 -8.98 -9.89 -5.17
هزینه های دولت 543268000.00
423883050 448067101 472251151 496435201 520429249
مخارج نظامی 2229.70
2192 2183 2174 2165 2267
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 968.83
892 909 927 902 858
آدرس های IP 113777.00
101674 99564 97394 95296 80853
آسانی کسب و کار 186.00
178 179 181 182 176
شاخص رقابتی 2.87
2.82 2.82 2.82 2.82 2.97
رتبه رقابتی 137.00
139 139 139 139 139
شاخص فساد مالی 14.00
17 17 17 16 17
رتبه فساد مالی 170.00
154 153 151 150 143
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 13979265549.00
11300527435 12039824784 12779122132 13518419481 12815749848
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
22 22 22 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 16
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 7.72
10 17.63 21.12 7.65 14.42
درجه حرارت 20.15
22.54 29.26 29.97 23.34 26.85