یمن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 250.00 247 245 242 240 212
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -28.10 6.5 4 4 4 3.3
تولید ناخالص داخلی 27.30 33 33 35 35 37
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2573931046.53 2162199812 2178969058 2195738303 2212507548 1902355825
تولید ناخالص ملی 6052056580.27 6407133615 6187463513 5967793411 5748123309 4044373065
تولید ناخالص داخلی سرانه 679.70 735 739 744 749 1292
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2325.10 3612 2529 2545 2561 3980
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 17.10 18 17 17 16.55 15
جمعیت 27.58 25.5 25 25 28.7 25
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 9.49 23 20 18 11.3 9
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15 177 176 176 176 172
تورم مواد غذایی 3.54 4.5 4.9 5.1 4.6 3.6
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15.25 13
ذخایر ارزی 5344296.89 5602841 5541589 5480337 5419084 5568153
نرخ بهره سپرده 15.25 14.64 14.84 15.03 15.22 14.98
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -6966.68 -6075 -6321 -6567 -6813 -4405
صادرات 149.51 -738 -1206 -1675 -2143 -2500
واردات 7116.19 3522 3122 2722 2322 4411
حساب جاری -1920.00 -1967 -1787 -1607 -1426 -942
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -10 -9 -9 -3.48 -5
گردش سرمایه -14.00 538 287 36.68 -214 554
ذخایر طلا 1.60 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
شاخص تروریسم 8.08 8.05 8.1 8.16 8.21 7.51
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -561.00 -30.18 53.31 137 220 307
تولید نفت خام 12.00 17.73 19.1 20.45 21.79 33.42
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.40 63 60 60 97.2 56
بودجه دولت -13.50 -9.89 -8.95 -8.02 -7.08 -5.17
هزینه های دولت 375277077.27 280584654 262805418 245026183 227246947 165134711
مخارج نظامی 2229.70 2165 2162 2159 2156 2267
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 179.00 190 184 177 171 133
شاخص رقابتی 2.87 2.82 2.82 2.82 2.82 3.02
رتبه رقابتی 137.00 139 139 139 139 139
شاخص فساد مالی 14.00 16 16 16 15 17
رتبه فساد مالی 170.00 150 152 154 156 143
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10318139762.49 9943981508 9979520395 10015059283 10050598170 9790266766
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 22.5 23.02 23.54 24.05 27.69
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15.67 15.82 15.97 16.11 17.24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 4.99 4.99 4.99 4.99 4.64