شاخص یاب

ویتنام

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 23196 2019-01
بازار سهام 907 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.94 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2018-12
نرخ بیکاری 2.2 2018-09
نرخ تورم 2.98 2018-12
نرخ بهره 6.25 2018-12
موازنه تجاری -811 2018-12
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
شاخص PMI تولید 53.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2018-12
تولید ناخالص داخلی 224 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3493399 2018-12
تولید ناخالص ملی 4764958 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 500567 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 224464 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 640172 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 207784 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94215 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1354796 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102349 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 20574 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2018-09
افراد شاغل 54 2018-03
افراد بیکار 1.11 2018-03
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 95.5 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.7 2018-03
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5433 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5527 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 7.29 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.98 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2018-12
اندازه اصل تورم 1.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2017-12
قیمت صادرات 121 2017-12
قیمت واردات 121 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 89.79 2018-12
تورم مواد غذایی 2.01 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.25 2018-12
قیمت تولید 103 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 5.21 2019-01
عرضه پول M0 977907 2017-12
عرضه پول M1 1982009 2017-12
عرضه پول M2 8192548 2017-12
ذخایر ارزی 49497 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -811 2018-12
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.9 2017-12
صادرات 19640 2018-12
واردات 20450 2018-12
بدهی خارجی 86952 2016-12
رابطه مبادله 100 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19.1 2018-12
گردش سرمایه 2295 2018-09
تولید نفت خام 239 2018-08
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1374 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -174300 2017-12
هزینه های دولت 325804 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 2017-12
هزینه های مالی 1462965 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 53.8 2018-12
تولید صنعتی 11.4 2018-12
تولید صنعتی 13.7 2018-12
تغییرات موجودی انبار 140220 2017-12
ثبت خودرو 32511 2018-12
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 18000 2018-12
استخراج معدن -3.2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 3405750 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2018-09
قیمت گازوئیل 0.72 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-10