ویتنام

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 2017-03
نرخ بیکاری 2.09 2017-03
نرخ تورم 2.52 2017-07
نرخ بهره 6.25 2017-07
موازنه تجاری 266 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 22728 2017-08
بازار سهام 770 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.41 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.17 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 203 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1368665 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 3977610 VND - میلیارد 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1033780 VND - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 214835 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73708 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 243971 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 88429 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39658 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 522330 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40174 VND - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8654 VND - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.09 % 2017-03
افراد شاغل 53.36 میلیون 2017-03
افراد بیکار 1.14 میلیون 2017-03
حداقل دستمزد 3750 VND هزار / ماه 2017-01
جمعیت 92.7 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 5790475 VND/Month 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 4011373 VND/Month 2016-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
دستمزد 5507 VND هزار / ماه 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12031200 VND/Month 2016-06
دستمزد در تولید 5428 VND هزار / ماه 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 7.29 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.52 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.3 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146 نقاط شاخص 2015-12
قیمت صادرات 96.2 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 94.2 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 84.65 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -2.52 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 % 2017-07
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 3.23 % 2017-08
عرضه پول M0 726559 VND - میلیارد 2015-12
عرضه پول M1 1456114 VND - میلیارد 2015-12
عرضه پول M2 6019609 VND - میلیارد 2015-12
ذخایر ارزی 28616 USD - میلیون 2015-12
نرخ بهره سپرده 4.7 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 266 USD - میلیون 2017-07
صادرات 17672 USD - میلیون 2017-07
واردات 17406 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری 155 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 21699 USD - میلیون 2015-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4018 USD - میلیون 2016-12
گردش سرمایه 3745 USD - میلیون 2017-03
تولید نفت خام 280 BBL/D/1K 2017-02
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 1037 هزار 2017-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -190940 VND - میلیارد 2015-12
هزینه های دولت 265545 VND - میلیارد 2015-12
درآمدهای دولت 996870 VND - میلیارد 2015-12
هزینه های مالی 1187810 VND - میلیارد 2015-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5005 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 51.7 2017-07
تولید صنعتی 8.1 % 2017-07
تولید صنعتی 13.2 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 126667 VND - میلیارد 2015-12
ثبت خودرو 19345 ماشین 2017-07
شاخص رقابتی 4.31 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 60 2017-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 113 2016-12
آسانی کسب و کار 82 2016-12
تولید الکتریسیته 17600 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن -5.5 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.3 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 2849540 VND - میلیارد 2015-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2016-12
قیمت گازوئیل 0.72 USD / لیتر 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 % 2017-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 26 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12