شاخص یاب

ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 23197.00 23205 23205 23205 23205 23205
بازار سهام 902.30 875 859 843 827 797
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.94 5.24 5.32 5.39 5.47 5.62