شاخص یاب

ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 8.4 6.4 8 8.5 6.3
نرخ بیکاری 2.01 2.2 2.2 2.3 2.4 2.6
نرخ تورم 4.67 3.4 3.2 3.2 3.3 3.4
نرخ بهره 6.25 6.5 6 6 6.5 5.5
موازنه تجاری -100.00 -730 -1600 -176 -392 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 58 58 60 60 62
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 23053.00
23045 23045 23045 23045 23045
بازار سهام 933.39
868 822 780 739 597
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.85
5.02 5.22 5.44 5.66 6.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38
8.4 6.4 8 8.5 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79
7.1 6.9 6.4 6.1 6.4
تولید ناخالص داخلی 223.86
229 229 247 247 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1466960.00
2283210 3412625 678028 1556445 3867050
تولید ناخالص ملی 4294560.00
4447017 4492110 4569412 4556528 5090279
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160.30
1104009 1115204 1134395 1131196 1263704
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65
1910 1910 1990 1990 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88
6256 6256 6500 6500 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 223482.00
344876 504608 74740 237114 571802
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 79553.00
130858 215087 34458 84406 243728
تولید ناخالص داخلی از ساخت 275737.00
408024 592668 130212 292557 671587
تولید ناخالص داخلی از معادن 87660.00
139620 224318 41298 93007 254188
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42172.00
62994 94215 19897 44744 106761
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558608.00
887506 1324048 276807 592683 1500358
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43219.00
67313 99264 21379 45855 112482
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9182.00
14167 20222 4361 9742 22915
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.01
2.2 2.2 2.3 2.4 2.6
افراد شاغل 54.10
54.4 54.2 54.73 54.83 55.6
افراد بیکار 1.11
1.12 1.3 1.12 1.12 1.5
حداقل دستمزد 3980.00
3980 3980 4210 4210 4450
جمعیت 95.50
96.36 96.59 96.86 97.14 99.87
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 62 60 60 62
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 58 55 55 58
دستمزد 5066.00
5100 5460 6200 5900 6900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900.00
12800000 12800000 12800000 10747306 13200000
دستمزد در تولید 4999.00
5510 5820 6100 5800 6750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300.00
4901300 4901300 4901300 4927488 5207510
نرخ بیکاری جوانان 7.30
7.94 7.9 8.18 8.36 8.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.90
76.87 77.2 76.87 76.87 77.8
هزینه زندگی خانواده 7475300.00
7500000 7500000 5835000 7475300 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4131400.00
4131400 4039000 4131400 4131400 4059000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.67
3.4 3.2 3.2 3.3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.03
112 113 112 114 121
اندازه اصل تورم 1.37
2.4 2.3 1.38 1.38 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147.41
138 165 135 133 176
قیمت صادرات 109.00
104 108 104 103 114
قیمت واردات 105.40
103 104 103 102 108
قیمت تولید 103.02
110 119 109 109 132
نرخ تورم (ماهانه) 0.55
0.37 0.2 0.37 0.36 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.32
92.15 93.69 93.6 97.43 100
تورم مواد غذایی 4.60
2.6 2.3 3 4.51 4
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.5 6 6 6.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 3.92
4.17 3.67 3.67 4.17 3.17
عرضه پول M0 851441.00
927325 960887 987349 1013810 1334522
عرضه پول M1 1713832.00
2199691 4010000 2682161 2557632 60000000
عرضه پول M2 7125801.00
7776911 8290000 8293760 8502555 11100000
ذخایر ارزی 49497.31
53688 44501 59155 59379 48901
نرخ بهره سپرده 4.78
5.03 4.53 4.53 5.03 4.03
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -100.00
-730 -1600 -176 -392 -1400
صادرات 19600.00
18559 20200 19488 19245 24300
واردات 19700.00
19289 21800 19664 19637 25700
حساب جاری 4300.00
5232 1800 4719 4727 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90
0.3 0.3 0.7 0.7 1
بدهی خارجی 91207.60
95454 30000 101526 103454 38000
رابطه مبادله 103.42
101 104 101 101 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9678.20
5931 6100 4883 5349 8500
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 1183.10
1005 1312 1285 1427 1470
گردش سرمایه 3000.00
3929 1280 7190 3742 700
تولید نفت خام 255.00
259 259 259 259 360
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
58 58 60 60 62
بودجه دولت -3.50
-4.09 -6.1 -3.92 -3.94 -5.3
ارزش بودجه دولت -186932.00
-185130 -290000 -191473 -196763 -230000
هزینه های دولت 293105.82
303511 306589 311865 310985 347414
درآمدهای دولت 1101377.00
1160413 1300000 1209270 1230552 1570000
هزینه های مالی 1288309.00
1345542 1590000 1400743 1427315 1800000
مخارج نظامی 4961.80
5094 4977 5019 5015 5513
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 55.70
52 52 51.2 52.3 53
تولید صنعتی 12.30
10.03 8.1 10.17 10.18 6.9
تولید صنعتی 12.30
13.5 8.9 13.7 13.71 7.7
تغییرات موجودی انبار 130578.82
137093 137616 139735 141853 165830
ثبت خودرو 21571.00
32700 33980 20805 20800 45461
سرعت اینترنت 9503.83
15635 16564 17469 18349 25962
آدرس های IP 8616202.00
10983805 11348316 11624505 11916150 13888046
استخراج معدن -5.00
-2.54 2.1 -1.76 -2.59 3.3
شاخص رقابتی 4.36
4.29 4.54 4.32 4.33 4.7
رتبه رقابتی 55.00
63 67 60 60 70
آسانی کسب و کار 68.00
67 69 63 63 60
تولید الکتریسیته 18300.00
17110 20300 17073 17094 25500
شاخص فساد مالی 35.00
35 33 35 35 37
رتبه فساد مالی 107.00
110 110 108 107 109
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.50
11.29 9.3 11.1 11.1 7.9
هزینه های مصرف کننده 3086297.83
3195861 3228268 3283821 3274562 3658144
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.20
2.01 3.1 2.08 2.08 6.9
قیمت گازوئیل 0.86
0.81 0.77 0.73 0.69 0.38
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00
121 103 123 125 110
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18.32 18 17.98 17.87 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8.1 8 8.03 8.01 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 93.32
267 149 33.91 159 155
درجه حرارت 22.08
26.48 21.9 20.47 24.92 24.28