ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38 5.9 6.8 6.4 6.8 6.3
نرخ بیکاری 2.01 2.1 2.2 2.2 2.3 2.6
نرخ تورم 2.75 3.2 3.4 3.2 3.2 3.4
نرخ بهره 6.25 6.5 6.5 6 6 5.5
موازنه تجاری 1160.00 -400 465 -1600 738 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 58 58 58 60 62
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 22780.00
22815 22815 22815 22815 22815
بازار سهام 963.90
1148 1106 1065 1025 881
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.59
4.33 4.5 4.67 4.84 5.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.38
5.9 6.8 6.4 6.8 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.38
6.3 6.8 6.5 6.2 6.3
تولید ناخالص داخلی 205.28
229 229 229 247 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 637244.00
1411778 2279903 3403914 674841 3853554
تولید ناخالص ملی 4294560.00
4429839 4440575 4812211 4547939 5447880
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160.30
1099744 1102410 1194671 1129064 1352482
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770.30
1810 2010 1850 2090 2168
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955.30
6089 6156 6224 7031 7292
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70244.00
221602 344377 503320 74388 569806
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32385.00
76030 130669 214538 34296 242877
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122380.00
251656 407433 591155 129600 669244
تولید ناخالص داخلی از معادن 38814.00
91215 139417 223745 41104 253301
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18700.00
40907 62902 93975 19803 106388
تولید ناخالص داخلی از خدمات 260157.00
538783 886221 1320668 275506 1495122
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20093.00
41439 67215 99011 21278 112090
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4099.00
8927 14146 20171 4341 22835
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.01
2.1 2.2 2.2 2.3 2.6
افراد شاغل 54.10
53.9 54.4 54.2 54.73 55.6
افراد بیکار 1.11
1.3 1.12 1.3 1.12 1.5
حداقل دستمزد 3980.00
3980 3980 3980 4210 4450
جمعیت 92.70
93.18 93.42 93.67 93.91 97.46
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 62 60 62
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 58 55 58
دستمزد 5066.00
5600 5100 5460 6200 6900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900.00
12800000 12800000 12800000 13200000 13200000
دستمزد در تولید 4999.00
5500 5510 5820 6100 6750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300.00
4901300 4901300 4901300 4901300 5207510
نرخ بیکاری جوانان 7.30
8.1 7.94 7.9 8.18 8.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.90
77 76.87 77.2 76.87 77.8
هزینه زندگی خانواده 7475300.00
7500000 7500000 7500000 5835000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4131400.00
4039000 4131400 4039000 4131400 4059000
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.75
3.2 3.4 3.2 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.77
107 109 110 112 118
اندازه اصل تورم 1.33
2.6 2.4 2.3 1.46 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147.41
165 135 165 133 176
قیمت صادرات 109.00
108 105 108 105 114
قیمت واردات 105.40
104 104 104 104 108
قیمت تولید 97.41
114 110 119 109 132
نرخ تورم (ماهانه) -0.27
0.2 0.01 0.2 0 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.77
87.89 89.56 91.66 93.6 98.19
تورم مواد غذایی 4.50
2.9 2.6 2.3 3 4
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.5 6.5 6 6 5.5
نرخ بهره بین بانکی 2.58
4.97 4.97 4.47 4.47 3.97
عرضه پول M0 851441.00
993950 927325 960887 987349 1334522
عرضه پول M1 1713832.00
4010000 3391826 4010000 3981842 60000000
عرضه پول M2 7125801.00
8290000 7776911 8290000 8293760 11100000
ذخایر ارزی 28615.88
44501 28562 44501 27285 48901
نرخ بهره سپرده 5.04
4.7 5.25 4.7 5.81 5.2
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1160.00
-400 465 -1600 738 -1400
صادرات 18367.00
19100 17976 20200 18506 24300
واردات 17204.00
19500 17511 21800 17768 25700
حساب جاری 3018.00
1700 2184 1800 1622 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70
0.3 0.3 0.3 0.7 1
بدهی خارجی 91207.60
30000 93970 30000 99546 38000
رابطه مبادله 103.42
104 101 104 101 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6715.40
3400 4613 6100 4274 8500
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0.01 0.13
ورود توریست 1341.90
1200 1400 1240 1400 1570
گردش سرمایه 10710.00
-580 1773 1280 1412 700
تولید نفت خام 254.00
311 265 265 265 360
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
58 58 58 60 62
بودجه دولت -3.50
-6.1 -3.43 -6.1 -3.34 -5.3
ارزش بودجه دولت -186932.00
-290000 -198883 -290000 -200737 -230000
هزینه های دولت 293105.82
302339 303071 328436 310399 371820
درآمدهای دولت 1101377.00
1300000 1146659 1300000 1200006 1570000
هزینه های مالی 1288309.00
1590000 1345542 1590000 1400743 1800000
مخارج نظامی 4961.80
4977 5171 4977 5355 5513
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص PMI تولید 52.70
52.7 52 52 51.2 53
تولید صنعتی 9.40
8.4 11.48 8.1 11.54 6.9
تولید صنعتی 12.30
8.7 13.5 8.9 13.7 7.7
تغییرات موجودی انبار 130578.82
154053 131403 131775 131801 124774
ثبت خودرو 20557.00
31400 32700 33980 16326 45461
سرعت اینترنت 9503.83
14979 15766 16439 17077 18056
آدرس های IP 8616202.00
9894400 9952484 9970716 9958053 8935180
استخراج معدن -5.00
1.2 -2.54 2.1 -1.76 3.3
شاخص رقابتی 4.36
4.26 4.26 4.54 4.29 4.7
رتبه رقابتی 55.00
64 64 67 66 70
آسانی کسب و کار 68.00
71 67 69 63 60
تولید الکتریسیته 17000.00
19100 15821 20300 15850 25500
شاخص فساد مالی 35.00
34 34 33 35 37
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 110 105 109
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
10.3 10.97 9.3 11 7.9
هزینه های مصرف کننده 3086297.83
3183516 3191232 3458309 3268389 3915134
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00
0.5 2.09 3.1 2.11 6.9
قیمت گازوئیل 0.83
0.78 0.73 0.69 0.65 0.45
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00
111 113 103 112 110
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 17.7 18 17.7 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 7.79 8 7.79 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 93.32
156 267 149 33.91 155
درجه حرارت 22.08
26.18 26.48 21.9 20.47 24.28