ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.10 6.3 6.6 6.1 5.9 6.3
نرخ بیکاری 2.09 2.2 2.2 2.3 2.3 2.6
نرخ تورم 2.52 2.5 3 3.3 3.5 3.4
نرخ بهره 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
موازنه تجاری 266.00 1380 -1150 -600 -400 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 57 57 58 58 62
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 22728.00 22961 23189 23416 23643 26144
بازار سهام 762.75 768 760 752 745 659
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.44 5.68 5.73 5.79 5.84 6.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.10 6.3 6.6 6.1 5.9 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.17 6.3 6.6 6.1 5.9 6.3
تولید ناخالص داخلی 202.62 213 213 229 229 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1368665.00 2194000 3247000 626400 1450000 3880000
تولید ناخالص ملی 3977610.00 4191058 4276054 4711858 4711858 5106130
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1033780.00 1489888 1489888 1758068 1758068 2284610
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770.30 1722 1746 1754 1762 1880
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955.30 6158 6224 6292 6359 7041
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 214835.00 333000 485000 67500 217000 501000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73708.00 122000 198200 35800 74000 226000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 243971.00 357000 511000 119400 240000 547000
تولید ناخالص داخلی از معادن 88429.00 145500 232000 39500 98000 243000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39658.00 59100 85400 19300 42000 95600
تولید ناخالص داخلی از خدمات 522330.00 812000 1300000 260000 520000 1820000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40174.00 61400 88300 20000 40000 91500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8654.00 13100 18300 4200 9000 20300
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.09 2.2 2.2 2.3 2.3 2.6
افراد شاغل 53.36 53.7 53.8 53.6 53.9 55.6
افراد بیکار 1.14 1.16 1.27 1.3 1.3 1.5
حداقل دستمزد 3750.00 3750 3750 4050 4050 4700
جمعیت 92.70 93.42 93.67 93.91 94.15 96.53
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.4 76.9 76.9 77 77.8
هزینه زندگی خانواده 5790475.00 5810000 5812000 5821000 5829000 5847000
هزینه زندگی انفرادی 4011373.00 4028000 4028000 4039000 4039000 4059000
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 58
دستمزد 5507.00 5400 5500 5900 5600 6900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12031200.00 13000000 13100000 13100000 13100000 15500000
دستمزد در تولید 5428.00 5250 5460 5900 5500 6600
نرخ بیکاری جوانان 7.29 8 7.7 7.4 8.1 8.5
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.52 2.5 3 3.3 3.5 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.24 107 109 110 111 123
اندازه اصل تورم 1.30 1.8 2.1 2.4 2.6 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145.80 158 158 165 165 176
قیمت صادرات 96.20 105 105 108 108 114
قیمت واردات 94.20 103 103 104 104 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 84.65 91.5 93 95 95 105
تورم مواد غذایی -2.52 0.9 1.5 1.7 2.9 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.5 0.4 0.11 0.2 0.2
قیمت تولید 100.59 107 109 111 114 132
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 3.25 4.3 4.3 4.5 4.7 5.2
عرضه پول M0 726559.00 799912 823349 993950 993950 1134901
عرضه پول M1 1456114.00 3410000 3410000 4010000 4010000 60000000
عرضه پول M2 6019609.00 7400000 7400000 8290000 8290000 11100000
ذخایر ارزی 28615.88 41436 41436 44501 44501 48901
نرخ بهره سپرده 4.70 4.5 4.5 4.7 4.7 5.2
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 266.00 1380 -1150 -600 -400 -1400
صادرات 17672.00 18000 18300 19500 19100 24300
واردات 17406.00 16620 19450 20100 19500 25700
حساب جاری 155.00 3100 2350 2100 1700 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 -0.2 -0.2 0.3 0.3 1
بدهی خارجی 21699.00 28000 28000 30000 30000 38000
رابطه مبادله 102.16 102 102 101 101 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4017.70 4100 5200 3400 3400 8500
گردش سرمایه 3745.00 1500 -254 -580 -580 700
تولید نفت خام 279.00 282 282 311 311 360
ورود توریست 1036.90 1000 1080 1150 1200 1570
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0.03
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 57 57 58 58 62
بودجه دولت -4.60 -5.9 -5.9 -6.1 -6.1 -5.3
ارزش بودجه دولت -190940.00 -310000 -310000 -290000 -290000 -230000
هزینه های دولت 265545.00 278940 282445 303971 303971 312671
درآمدهای دولت 996870.00 1170000 1170000 1300000 1300000 1570000
هزینه های مالی 1187810.00 1480000 1480000 1590000 1590000 1800000
مخارج نظامی 5004.60 4623 5318 4977 4977 5513
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص PMI تولید 51.70 53.4 52.4 51.8 51.8 53
تولید صنعتی 8.10 8.3 8.6 7.5 8.4 6.9
تولید صنعتی 13.20 9.7 10.6 9.7 8.7 7.7
تغییرات موجودی انبار 126667.00 145300 136020 154053 154053 170133
ثبت خودرو 19345.00 31201 31500 37400 37400 55461
شاخص رقابتی 4.31 4.4 4.4 4.21 4.2 4.7
رتبه رقابتی 60.00 65 65 70 71 70
آسانی کسب و کار 82.00 78 73 81 81 60
تولید الکتریسیته 17600.00 17230 17700 18200 19100 25500
شاخص فساد مالی 33.00 33 32 33 33 37
رتبه فساد مالی 113.00 112 111 111 112 109
استخراج معدن -5.50 -2.4 1.5 0.9 1.2 3.3
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.30 8.5 8.4 9.2 10.3 7.9
هزینه های مصرف کننده 2849540.00 3094655 3094655 3562272 3562272 4001281
ضریب اطمینان مصرف کننده 112.00 103 109 111 111 110
قیمت گازوئیل 0.72 0.73 0.72 0.7 0.69 0.66
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.00 -2.9 1.7 0.5 0.5 6.9
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8