ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46 6.1 5.9 6.8 6.4 6.3
نرخ بیکاری 2.02 2.3 2.3 2.1 2.4 2.6
نرخ تورم 2.65 2.9 3.2 3.4 3.2 3.4
نرخ بهره 6.25 6.5 6.5 6.5 6 5.5
موازنه تجاری 181.00 -600 -400 -258 -1600 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 58 58 58 58 62
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 22723.00
22709 22709 22709 22709 22709
بازار سهام 1076.03
1036 1011 985 961 785
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.34
4.52 4.65 4.79 4.92 5.52
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46
6.1 5.9 6.8 6.4 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.65
6.1 6.3 6.8 6.5 6.3
تولید ناخالص داخلی 205.28
229 229 229 229 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3262548.00
626400 1450000 1651422 3440000 3880000
تولید ناخالص ملی 4294560.00
4711858 4711858 4447901 4540946 4922178
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160.30
1758068 1758068 1097385 1758068 2284610
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770.30
1790 1810 1830 1850 2091
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955.30
6022 6089 6156 6224 7031
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 482417.00
67500 217000 264650 491000 501000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 205628.00
35800 74000 124629 212000 226000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 566604.00
119400 240000 376610 525000 547000
تولید ناخالص داخلی از معادن 214453.00
39500 98000 126443 238000 243000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 90072.00
19300 42000 60298 90200 95600
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1265820.00
260000 520000 842673 1440000 1820000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 94899.00
20000 40000 64507 89100 91500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 19333.00
4200 9000 13528 18900 20300
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.02
2.3 2.3 2.1 2.4 2.6
افراد شاغل 53.76
53.6 53.9 54.49 54.2 55.6
افراد بیکار 1.11
1.3 1.3 1.15 1.3 1.5
حداقل دستمزد 3980.00
3980 3980 3980 3980 4450
جمعیت 92.70
92.9 93.16 93.42 93.68 96.5
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 62 62
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 58 58
دستمزد 5364.00
5900 5600 5100 5460 6900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900.00
12800000 12800000 12800000 12800000 13500000
دستمزد در تولید 5463.00
5900 5500 5510 5820 6750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300.00
4901300 4901300 4901300 4901300 5207510
نرخ بیکاری جوانان 7.80
7.4 8.1 7.64 7.9 8.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.70
76.9 77 77.69 77.2 77.8
هزینه زندگی خانواده 7475300.00
7500000 7500000 7500000 7500000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4131400.00
4039000 4039000 4131400 4039000 4059000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.65
2.9 3.2 3.4 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.18
110 111 108 114 123
اندازه اصل تورم 1.18
2 2.6 2.4 2.3 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147.41
165 165 139 165 176
قیمت صادرات 109.00
108 108 105 108 114
قیمت واردات 105.40
104 104 104 104 108
قیمت تولید 103.47
111 114 110 119 132
نرخ تورم (ماهانه) 0.51
0.51 0.2 0.65 0.2 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.69
95 95 93.72 99 105
تورم مواد غذایی 3.11
2.5 2.9 2.6 2.3 4
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.25
6.5 6.5 6.5 6 5.5
نرخ بهره بین بانکی 4.25
4.5 4.7 5.53 4.6 5.2
عرضه پول M0 851441.00
993950 993950 928338 961946 1262998
عرضه پول M1 1713832.00
4010000 4010000 3480442 4010000 60000000
عرضه پول M2 7125801.00
8290000 8290000 7782686 8290000 11100000
ذخایر ارزی 28615.88
44501 44501 28562 44501 48901
نرخ بهره سپرده 5.04
4.7 4.7 5.25 4.7 5.2
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 181.00
-600 -400 -258 -1600 -1400
صادرات 20220.00
19500 19100 19862 20200 24300
واردات 20040.00
20100 19500 19695 21800 25700
حساب جاری 4300.00
2100 1700 2205 1800 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70
0.3 0.3 0.3 0.3 1
بدهی خارجی 91207.60
30000 30000 94251 30000 38000
رابطه مبادله 103.42
101 101 101 104 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2722.00
3400 3400 3782 6100 8500
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0.09
ورود توریست 1430.20
1150 1200 1300 1240 1570
گردش سرمایه 3000.00
-580 -580 1773 1280 700
تولید نفت خام 265.00
311 311 264 264 360
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40
58 58 58 58 62
بودجه دولت -4.20
-6.1 -6.1 -3.92 -6.1 -5.3
ارزش بودجه دولت -186932.00
-290000 -290000 -175840 -290000 -230000
هزینه های دولت 293105.82
303971 303971 307719 315512 370584
درآمدهای دولت 1101377.00
1300000 1300000 1148568 1300000 1570000
هزینه های مالی 1288309.00
1590000 1590000 1348850 1590000 1800000
مخارج نظامی 5004.60
4977 4977 5054 4977 5513
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI تولید 53.40
52.8 52.7 52 52 53
تولید صنعتی 20.90
7.5 8.4 11.75 8.1 6.9
تولید صنعتی 23.80
9.7 8.7 17.55 8.9 7.7
تغییرات موجودی انبار 130578.82
154053 154053 131403 131775 128028
ثبت خودرو 25381.00
27400 31400 32700 33980 45461
سرعت اینترنت 9503.83
13984 14979 15766 16439 18785
آدرس های IP 8616202.00
9790567 9894400 9952484 9970716 9395186
استخراج معدن 10.50
0.9 1.2 -2.02 2.1 3.3
شاخص رقابتی 4.36
4.26 4.26 4.26 4.54 4.7
رتبه رقابتی 55.00
64 64 64 67 70
آسانی کسب و کار 68.00
74 71 67 69 60
تولید الکتریسیته 15800.00
18200 19100 15688 20300 25500
شاخص فساد مالی 33.00
31 32 32 33 37
رتبه فساد مالی 113.00
111 110 110 110 109
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
9.2 10.3 16.86 9.3 7.9
هزینه های مصرف کننده 3086297.83
3562272 3562272 3227046 3285298 3734862
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.30
0.5 0.5 2.14 3.1 6.9
قیمت گازوئیل 0.82
0.8 0.8 0.79 0.78 0.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00
111 111 113 103 110
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 17.7 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 7.79 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 93.32
33.84 156 267 149 155
درجه حرارت 22.08
20.43 26.18 26.48 21.9 24.28