شاخص یاب

ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.79 6.8 6.4 7 6.8 6.3
نرخ بیکاری 2.01 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6
نرخ تورم 3.98 3.7 4 3.9 3.8 3.5
نرخ بهره 6.25 6.25 6 6 6 5.5
موازنه تجاری -100.00 500 -600 -1600 -355 1600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 61 61 60 60 58
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 23332.00
23300 23300 23300 23300 23300
بازار سهام 1002.97
971 954 937 920 857
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.10
5.25 5.32 5.4 5.47 5.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.79
6.8 6.4 7 6.8 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79
7.1 6.9 6.4 6.1 6.4
تولید ناخالص داخلی 223.86
242 242 255 255 269
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1466960.00
2283210 3412625 678028 1556445 3867050
تولید ناخالص ملی 4764958.00
4447017 4984146 5069915 5055620 5647835
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59
1104009 1245236 1266665 1263094 1411052
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65
1910 1910 1990 1990 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88
6256 6256 6500 6500 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 223482.00
344876 504608 74740 237114 571802
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 79553.00
130858 215087 34458 84406 243728
تولید ناخالص داخلی از ساخت 275737.00
408024 592668 130212 292557 671587
تولید ناخالص داخلی از معادن 87660.00
139620 224318 41298 93007 254188
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42172.00
62994 94215 19897 44744 106761
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558608.00
887506 1324048 276807 592683 1500358
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43219.00
67313 99264 21379 45855 112482
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9182.00
14167 20222 4361 9742 22915
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.01
2.1 2.2 2.3 2.4 2.6
افراد شاغل 54.10
54.4 54.3 54.6 54.7 55.6
افراد بیکار 1.11
1.1 1.2 1.1 1 1.3
حداقل دستمزد 3980.00
3980 3980 4210 4210 4450
جمعیت 95.50
96.4 96.4 97.1 97.1 98.4
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 62
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 58
دستمزد 5066.00
5500 5460 6200 5900 6900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 11409900.00
12100000 12100000 12300000 12300000 12900000
دستمزد در تولید 4999.00
5210 5820 6100 5900 6750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4851300.00
4901300 4901300 4927000 4927000 5207510
نرخ بیکاری جوانان 7.30
7.5 7.9 8.1 8.4 8.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.90
77.2 77.2 76.8 76.8 77.8
هزینه زندگی خانواده 7475300.00
7500000 7500000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4131400.00
4150000 4150000 4220000 4220000 4300000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.98
3.7 4 3.9 3.8 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.43
111 112 113 114 120
اندازه اصل تورم 1.54
1.5 1.6 1.4 1.3 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153.44
150 150 165 165 172
قیمت صادرات 109.00
104 108 104 103 107
قیمت واردات 105.40
103 103 106 106 108
قیمت تولید 103.02
110 119 109 109 132
نرخ تورم (ماهانه) 0.45
0.4 0.2 -0.1 0.4 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.95
91.01 93.18 94.24 97.9 100
تورم مواد غذایی 3.78
4.7 4.9 4.5 4.4 4
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.25 6 6 6 5.5
نرخ بهره بین بانکی 4.33
4.33 4.08 4.08 4.08 3.58
عرضه پول M0 977907.00
870000 870000 885000 885000 925000
عرضه پول M1 1982009.00
1780000 1780000 2250000 2250000 2550000
عرضه پول M2 8192548.00
7770000 7770000 8290000 8290000 9150000
ذخایر ارزی 49497.31
53000 53000 59600 59600 60000
نرخ بهره سپرده 4.78
4.78 4.53 4.53 4.53 4.03
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -100.00
500 -600 -1600 -355 1600
صادرات 23480.00
19700 20200 19400 19245 24300
واردات 21280.00
19200 20800 21000 19600 22700
حساب جاری 4300.00
4000 1800 1720 2700 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90
0.3 0.3 0.7 0.7 1
بدهی خارجی 91207.60
95400 95400 101500 101500 121500
رابطه مبادله 103.42
101 104 98.02 97.36 99.07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11.25
13.2 19.1 4.5 9.5 22.5
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 1323.50
1005 1285 1200 1450 1470
گردش سرمایه 3000.00
2600 1280 3700 4340 700
تولید نفت خام 242.00
257 259 257 255 280
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
61 61 60 60 58
بودجه دولت -3.50
-3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.5
ارزش بودجه دولت -174300.00
-100000 -100000 -50000 -50000 -20000
هزینه های دولت 325803.97
303511 340791 346655 345678 386171
درآمدهای دولت 1288665.00
1200000 1200000 1300000 1300000 1450000
هزینه های مالی 1462965.00
1300000 1300000 1350000 1350000 1470000
مخارج نظامی 4961.80
5094 4977 5019 5015 5513
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 53.70
52 54.7 54.4 52.3 53
تولید صنعتی 13.40
8.6 8.1 8.4 9.1 6.9
تولید صنعتی 16.00
14.53 8.9 14.77 12.9 7.7
تغییرات موجودی انبار 140219.87
137000 137000 142700 142700 159000
ثبت خودرو 19213.00
22700 24500 25600 25600 27200
سرعت اینترنت 9503.83
11000 11500 12400 12900 15500
آدرس های IP 8616202.00
8625000 8645000 8570000 8620000 8740000
استخراج معدن 2.40
-2.5 -1.8 -2.6 -3.1 3.3
شاخص رقابتی 4.36
4.5 4.5 4.6 4.6 4.7
رتبه رقابتی 55.00
54 54 53 53 54
آسانی کسب و کار 68.00
67 67 65 65 66
تولید الکتریسیته 18800.00
18600 18850 19000 19200 20500
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 37
رتبه فساد مالی 107.00
108 108 107 107 110
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.60
11.2 9.3 8.8 10.9 10.6
هزینه های مصرف کننده 3405750.02
3195861 3562415 3623718 3613501 4036786
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50
2 3.1 2.2 1.4 2.3
قیمت گازوئیل 0.84
0.86 0.81 0.76 0.72 0.57
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.00
120 122 123 124 115
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 93.32
267 149 33.91 159 155
درجه حرارت 22.08
26.48 21.9 20.47 24.92 24.28