شاخص یاب

ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.20 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
نرخ تورم 3.89 4 3.9 3.7 4 3.5
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6 6 5.5
موازنه تجاری 100.00 -600 -1600 -355 -470 1600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 61 60 60 60 58
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 23306.00
23325 23325 23325 23325 23325
بازار سهام 898.19
995 977 960 943 877
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.16
5.1 5.17 5.25 5.32 5.63
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.88
6.9 6.4 6.1 7.1 5.2
تولید ناخالص داخلی 223.86
242 255 255 255 269
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 892393.00
3412625 678028 1556445 955753 3830617
تولید ناخالص ملی 4764958.00
4984146 5069915 5055620 5103270 5594624
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59
1245236 1266665 1263094 1274998 1397758
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65
1910 1990 1990 1990 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88
6256 6500 6500 6500 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 122448.00
504608 74740 237114 131142 566415
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 57511.00
215087 34458 84406 61594 241432
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168156.00
592668 130212 292557 180095 665260
تولید ناخالص داخلی از معادن 44517.00
224318 41298 93007 47678 251793
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22428.00
94215 19897 44744 24020 105755
تولید ناخالص داخلی از خدمات 357168.00
1324048 276807 592683 382527 1486222
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 26694.00
99264 21379 45855 28589 111423
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5380.00
20222 4361 9742 5762 22699
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.20
2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
افراد شاغل 54.10
54.3 54.6 54.7 54.9 55.6
افراد بیکار 1.11
1.2 1.1 1 1.1 1.3
حداقل دستمزد 3980.00
3980 4210 4210 4210 4450
جمعیت 95.50
96.4 97.1 97.1 97.1 98.4
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
دستمزد 5066.00
5460 6200 5900 5800 6900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00
12100000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد در تولید 4999.00
5820 6100 5900 5500 6750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00
4901300 4927000 4927000 4927000 5207510
نرخ بیکاری جوانان 7.29
7.9 8.1 8.4 7.07 8.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.90
77.4 77.1 76.9 76.7 77.8
هزینه زندگی خانواده 7763600.00
7500000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00
4150000 4220000 4220000 4220000 4300000
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.89
4 3.9 3.7 4 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.45
112 113 114 116 121
اندازه اصل تورم 1.67
1.6 1.4 1.3 1.6 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153.44
158 165 165 165 172
قیمت صادرات 121.20
108 100 100 100 107
قیمت واردات 120.60
103 106 106 106 108
قیمت تولید 103.91
119 109 109 109 132
نرخ تورم (ماهانه) 0.33
0.2 -0.1 0.4 0.6 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.19
93.18 94.24 97.81 98.51 100
تورم مواد غذایی 3.28
4.9 4.5 4.4 4.1 4
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.25
6.25 6.25 6 6 5.5
نرخ بهره بین بانکی 5.02
4.94 4.94 4.69 4.69 4.19
عرضه پول M0 977907.00
870000 885000 885000 885000 925000
عرضه پول M1 1982009.00
1780000 2250000 2250000 2250000 2550000
عرضه پول M2 8192548.00
7770000 8290000 8290000 8290000 9150000
ذخایر ارزی 49497.31
53000 59600 59600 59600 60000
نرخ بهره سپرده 4.78
4.78 4.78 4.53 4.53 4.03
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 100.00
-600 -1600 -355 -470 1600
صادرات 20800.00
20200 19400 19245 19200 24300
واردات 20700.00
20800 21000 19600 19670 22700
حساب جاری 1244.00
1800 1720 2700 3030 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90
2.2 2 2 2 1.3
بدهی خارجی 91207.60
95400 101500 101500 101500 121500
رابطه مبادله 100.50
104 94.62 94.62 94.62 99.07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15.10
19.1 4.5 9.5 14.1 22.5
ورود توریست 1205.20
1285 1200 1450 1350 1470
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
گردش سرمایه 2295.00
1280 3700 4340 1500 700
تولید نفت خام 241.00
259 257 255 254 280
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50
61 60 60 60 58
بودجه دولت -3.50
-3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
ارزش بودجه دولت -174300.00
-290000 -160000 -160000 -160000 -230000
هزینه های دولت 325803.97
340791 346655 345678 348936 382532
درآمدهای دولت 1288665.00
1300000 1370000 1370000 1370000 1450000
هزینه های مالی 1462965.00
1490000 1530000 1530000 1530000 1570000
مخارج نظامی 4961.80
5250 5500 5500 5500 5800
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص PMI تولید 53.90
54.7 54.4 52.3 51.2 53
تولید صنعتی 7.70
8.1 8.4 9.1 8.3 6.9
تولید صنعتی 16.00
8.9 14.7 12.9 11.1 7.7
تغییرات موجودی انبار 140219.87
137000 142700 142700 142700 159000
ثبت خودرو 28041.00
20500 21600 23500 24400 27200
سرعت اینترنت 9503.83
11500 12400 12900 13200 15500
آدرس های IP 8616202.00
8645000 8570000 8620000 8690000 8740000
استخراج معدن 2.40
-1.8 -2.6 -3.1 -3.8 3.3
شاخص رقابتی 58.05
59.05 59.05 59.05 59.05 64.05
رتبه رقابتی 77.00
77 77 77 77 77
آسانی کسب و کار 69.00
67 65 65 65 66
تولید الکتریسیته 18000.00
18850 19000 19200 19700 20500
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 107 107 107
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.40
9.3 8.8 10.9 11.5 10.6
هزینه های مصرف کننده 3405750.02
3562415 3623718 3613501 3647558 3998753
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50
3.1 2.2 1.4 0.8 2.3
قیمت گازوئیل 0.89
0.88 0.86 0.84 0.83 0.77
ضریب اطمینان مصرف کننده 120.00
122 123 124 124 115
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 22.08
21.9 20.47 24.92 24.28 24.28
بارش 93.32
149 33.91 159 154 155