ویتنام

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46 6.6 6.1 5.9 6.8 6.3
نرخ بیکاری 2.09 2.2 2.3 2.3 2.3 2.6
نرخ تورم 3.40 3.7 3.9 4.1 4.2 3.4
نرخ بهره 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
موازنه تجاری 1100.00 -1150 -600 -400 168 -1400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 57 58 58 66.17 62
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 22719.00 22500 22300 22000 21818 19318
بازار سهام 828.93 800 792 784 775 687
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.32 5.41 5.47 5.52 5.57 6.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.46 6.6 6.1 5.9 6.8 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.46 6.6 6.1 5.9 6.8 6.3
تولید ناخالص داخلی 202.62 213 229 229 229 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2204935.00 3247000 626400 1450000 2204279 3880000
تولید ناخالص ملی 4294560.00 4540946 4711858 4711858 4656425 4922178
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1066160.30 1489888 1758068 1758068 1111891 2284610
تولید ناخالص داخلی سرانه 1770.30 1848 1867 1886 1905 2077
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5955.30 6224 6291 6358 6425 7034
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 333053.00 485000 67500 217000 333018 501000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 126372.00 198200 35800 74000 126165 226000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 394036.00 511000 119400 240000 386653 547000
تولید ناخالص داخلی از معادن 134833.00 232000 39500 98000 133530 243000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 60834.00 85400 19300 42000 60826 95600
تولید ناخالص داخلی از خدمات 857080.00 1300000 260000 520000 853425 1820000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65005.00 88300 20000 40000 65138 91500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13681.00 18300 4200 9000 13684 20300
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.09 2.2 2.3 2.3 2.3 2.6
افراد شاغل 53.36 53.8 53.6 53.9 53.12 55.6
افراد بیکار 1.14 1.27 1.3 1.3 1.19 1.5
حداقل دستمزد 3750.00 3750 4050 4050 4050 4700
جمعیت 92.70 93.68 93.93 94.17 94.41 96.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.9 76.9 77 76.95 77.8
هزینه زندگی خانواده 5790475.00 5812000 5821000 5829000 5665485 5847000
هزینه زندگی انفرادی 4011373.00 4028000 4039000 4039000 4013326 4059000
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 58
دستمزد 5507.00 5500 5900 5600 5100 6900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12031200.00 13100000 13100000 13100000 10890179 15500000
دستمزد در تولید 5428.00 5460 5900 5500 5510 6750
نرخ بیکاری جوانان 7.29 7.7 7.4 8.1 7.25 8.5
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.40 3.7 3.9 4.1 4.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.83 109 110 111 106 123
اندازه اصل تورم 1.31 1.5 2 2.6 2.4 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 147.41 158 165 165 133 176
قیمت صادرات 109.00 105 108 108 103 114
قیمت واردات 105.40 103 104 104 102 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 87.76 93 95 95 92.86 105
تورم مواد غذایی 1.33 1.5 1.7 2.9 2.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 0.4 0.55 0.2 0.54 0.2
قیمت تولید 99.30 109 111 114 100 132
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 3.27 4.3 4.5 4.7 6.07 5.2
عرضه پول M0 851441.00 961946 993950 993950 1042757 1262998
عرضه پول M1 1713832.00 3410000 4010000 4010000 3565657 60000000
عرضه پول M2 7125801.00 7400000 8290000 8290000 8725000 11100000
ذخایر ارزی 28615.88 41436 44501 44501 24591 48901
نرخ بهره سپرده 5.04 4.5 4.7 4.7 6.25 5.2
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 1100.00 -1150 -600 -400 168 -1400
صادرات 19340.00 18300 19500 19100 18939 24300
واردات 18240.00 19450 20100 19500 17504 25700
حساب جاری -1169.00 2350 2100 1700 -677 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 -0.2 0.3 0.3 1.32 1
بدهی خارجی 77798.00 28000 30000 30000 80891 38000
رابطه مبادله 103.42 102 101 101 101 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8921.00 5200 3400 3400 4227 8500
گردش سرمایه 2740.00 -254 -580 -580 1284 700
تولید نفت خام 279.00 277 311 311 276 360
ورود توریست 975.90 1080 1150 1200 900 1570
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0.02 0.14
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 57 58 58 66.17 62
بودجه دولت -4.20 -5.9 -6.1 -6.1 -3.69 -5.3
ارزش بودجه دولت -186932.00 -310000 -290000 -290000 -163470 -230000
هزینه های دولت 293105.82 315512 303971 303971 330990 370584
درآمدهای دولت 1101377.00 1170000 1300000 1300000 1250824 1570000
هزینه های مالی 1288309.00 1480000 1590000 1590000 1459480 1800000
مخارج نظامی 5004.60 5166 4977 4977 5200 5513
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص PMI تولید 53.30 53.4 52.8 52.7 52 53
تولید صنعتی 13.20 8.6 7.5 8.4 8.76 6.9
تولید صنعتی 12.40 10.6 9.7 8.7 9.9 7.7
تغییرات موجودی انبار 130578.82 131775 154053 154053 131851 128028
ثبت خودرو 19257.00 31500 37400 37400 17747 55461
شاخص رقابتی 4.36 4.4 4.26 4.26 4.26 4.7
رتبه رقابتی 55.00 65 64 64 64 70
آسانی کسب و کار 82.00 73 88 88 88 60
تولید الکتریسیته 16500.00 17700 18200 19100 16689 25500
شاخص فساد مالی 33.00 32 32 32 32 37
رتبه فساد مالی 113.00 111 109 109 109 109
استخراج معدن -5.00 1.5 0.9 1.2 -2.65 3.3
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.10 8.4 9.2 10.3 18.37 7.9
هزینه های مصرف کننده 3086297.83 3285298 3562272 3562272 3417746 3734862
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 109 111 111 113 110
قیمت گازوئیل 0.80 0.72 0.7 0.69 0.68 0.66
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 1.7 0.5 0.5 2.23 6.9
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35.56 35 35 35.92 36.84
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 23.88 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 16.82 18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 7.05 8