شاخص یاب

ونزوئلا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 248521 2019-01
بازار سهام 5854 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.6 2017-12
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
نرخ تورم 1300000 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 144 2018-11
نرخ بهره 21.84 2018-12
موازنه تجاری -782 2015-09
حساب جاری -5113 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 72 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 2013-09
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.6 2017-12
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219 2015-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745 2014-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
افراد شاغل 13089081 2016-04
افراد بیکار 1035238 2016-04
حداقل دستمزد 1800000000 2019-01
جمعیت 31.43 2017-12
نرخ اشتغال 92.67 2016-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1300000 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 144 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146 2015-12
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 315 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995 2015-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 21.84 2018-12
عرضه پول M0 207850 2018-11
عرضه پول M1 406791 2018-11
عرضه پول M2 408017 2018-11
عرضه پول M3 408017 2018-11
ترازنامه بانک 53560170368 2018-09
ذخایر ارزی 8798 2018-11
نرخ بهره سپرده 14.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3157447335 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -782 2015-09
حساب جاری -5113 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
صادرات 8483 2015-09
واردات 9576 2015-09
بدهی خارجی 0 2018-08
ذخایر طلا 161 2018-12
تولید نفت خام 1511 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -558 2015-09
شاخص تروریسم 3.63 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
هزینه های دولت 2747 2015-09
ارزیابی اعتبار 5.08
مخارج نظامی 261 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.81 2013-09
تغییرات موجودی انبار 1477 2015-09
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 43.17 2018-12
رتبه رقابتی 127 2018-12
شاخص فساد مالی 18 2017-12
رتبه فساد مالی 169 2017-12
آسانی کسب و کار 188 2018-12
تولید فولاد 5 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 72 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 2013-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55 2013-09
هزینه های مصرف کننده 10233 2015-09
اعتبار بخش خصوصی 75696142320 2018-09
قیمت گازوئیل 0 2018-12