ونزوئلا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.30 30 30 8.5 30 20
نرخ تورم 741.00 1000 1000 900 900 600
نرخ بهره 21.77 22 22 22.5 20 19
موازنه تجاری -782.00 -4000 -4500 -4700 -5000 -4900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 35 35 35 35 50
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 4681.80
1675 1412 1190 1004 256
پول 24968.75
9.98 9.98 9.98 9.98 9.98
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43
10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.60
-6 -6 -6 -6 -2.6
تولید ناخالص داخلی 344.33
400 400 400 400 604
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00
2300 2300 3426 2300 2780
تولید ناخالص داخلی سرانه 12793.78
7000 7000 12625 6500 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15602.89
10500 10500 15332 10000 9000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.30
30 30 8.5 30 20
افراد شاغل 13089081.00
12000000 12000000 13011896 12000000 12400000
افراد بیکار 1035238.00
1600000 1600000 1153974 1600000 1350000
حداقل دستمزد 797510.00
797510 797510 797510 797510 1000000
جمعیت 31.03
31.7 31.7 31.74 30.83 32.63
نرخ اشتغال 92.67
91.72 91.62 91.53 91.43 90.8
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 741.00
1000 1000 900 900 600
نرخ تورم (ماهانه) 84.20
70.5 70.5 50 50 45
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10
5800 6200 6500 6900 8600
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30
1077 1084 1089 1092 1061
اندازه اصل تورم 60.30
280 210 150 120 40
تورم مواد غذایی 315.00
420 310 250 150 45
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10
6012 6311 6579 6816 7597
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 21.77
22 22 22.5 20 19
عرضه پول M0 64567442.93
143964527 191236545 226549836 250228367 141090974
عرضه پول M1 126361633.57
286864913 489626368 715243928 20200000 70800000
عرضه پول M2 127049391.20
287514964 489366974 713010919 943356954 2619327275
عرضه پول M3 127049391.89
287515275 489368041 713013219 943360884 2619349592
ذخایر ارزی 9338.00
9432 9675 9927 9830 12100
ترازنامه بانک 65920711699.00
97777435590 61411398182 69262681799 45640301709 60606340348
نرخ بهره سپرده 15.10
16 16 16 16 18
ترازنامه بانک مرکزی 13534561413.00
-92464022662 64213657734 96106041502 -41226506114 5030700293
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -782.00
-4000 -4500 -4700 -5000 -4900
صادرات 8483.00
5458 5000 4660 6700 7500
واردات 9576.00
9458 9500 9362 11700 12400
حساب جاری -5113.00
663 828 1028 -2000 -1550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
بدهی خارجی 28.00
400 400 259 410 421
حواله 836.00
765 771 777 782 531
ذخایر طلا 187.57
194 203 212 221 275
تولید نفت خام 1769.00
1916 1908 1968 2101 2000
شاخص تروریسم 3.63
2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.00
648 659 650 657 655
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20
35 35 35 35 50
بودجه دولت -20.00
-16.86 -18 -19.14 -20.28 -17.1
هزینه های دولت 2747.00
2643 2673 2670 3433 3334
مخارج نظامی 2336.30
7228 7637 8046 8455 12388
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 0.81
2.29 2.29 2.29 -0.57 0
تغییرات موجودی انبار 1477.00
405 434 830 886 733
سرعت اینترنت 1827.10
1770 1765 1754 1740 1663
آدرس های IP 2571911.00
2526554 2515797 2505425 2495366 2424695
تولید فولاد 40.00
43.39 55.73 66.44 76.48 159
شاخص رقابتی 3.23
3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
رتبه رقابتی 127.00
124 124 124 124 111
آسانی کسب و کار 188.00
187 187 187 187 184
شاخص فساد مالی 17.00
18 18 18 18 18
رتبه فساد مالی 166.00
158 160 162 164 159
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.00
49 49 62.19 48 51
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22
1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55
8.8 8.8 8.79 8.79 8.78
هزینه های مصرف کننده 10233.00
10412 10354 10228 10201 10001
اعتبار بخش خصوصی 34521409766.00
59738104970 78207825287 96392320000 68230477406 37295816944
قیمت گازوئیل 0.60
0.58 0.56 0.54 0.53 0.37
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 24.50
25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.52 5.52 5.52 5.52 5.97
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 55.96
52.15 218 256 131 168
درجه حرارت 26.52
25.13 25.34 24.9 24.99 25.65