شاخص یاب

ونزوئلا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 5734.68 636 252 100 39.65 6.23
پول 248520.90 248521 248521 248521 248521 248521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43