ونزوئلا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.80 -1.2 -1.2 -1.5 -2 0.5
نرخ بیکاری 7.30 25 25 30 30 20
نرخ تورم 741.00 900 900 1000 1000 450
نرخ بهره 21.92 22.5 22.5 25 25 25.75
موازنه تجاری -782.00 -1133 -2880 -1502 -1402 -2160
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 25 25 25 25 29
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 9.98 10.09 10.19 10.29 10.39 11.49
بازار سهام 198024.39 122000 121000 120000 119000 105000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.53 10.64 10.74 10.85 11.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.80 -1.2 -1.2 -1.5 -2 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.60 -8 -8 -6 -6 -2
تولید ناخالص داخلی 509.97 440 440 400 400 604
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00 2480 2480 2300 2300 2780
تولید ناخالص داخلی سرانه 12793.78 10000 7000 7000 7000 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15602.89 11000 10800 10500 10500 9000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.30 25 25 30 30 20
افراد شاغل 13089081.00 12000000 12000000 12000000 12000000 12400000
افراد بیکار 1035238.00 1500000 1500000 1600000 1600000 1350000
دستمزد 1881.49 2140 2249 2356 2464 5060
حداقل دستمزد 250532.00 299643 372925 445749 518118 1217392
جمعیت 31.03 31.7 31.7 31.7 31.7 32.71
نرخ اشتغال 92.67 92.78 92.78 92.78 92.78 92.78
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 741.00 900 900 1000 1000 450
نرخ تورم (ماهانه) 8.70 70.5 70.5 70.5 70.5 27
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10 4947 5500 5800 6200 8600
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 1144 1171 1198 1223 1432
اندازه اصل تورم 60.30 201 200 300 300 400
تورم مواد غذایی 315.00 490 600 650 650 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10 5320 5681 6012 6311 7597
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 21.92 22.5 22.5 25 25 25.75
عرضه پول M0 8319953.31 12299304 14618939 16888924 19110322 38870156
عرضه پول M1 22274373.51 35846586 10000000 63242839 76105694 70800000
عرضه پول M2 22475986.90 36386933 50951339 65239554 79022455 182167336
عرضه پول M3 22475987.59 36386182 50949118 65235670 79017051 182187416
ذخایر ارزی 10007.00 10106 12400 10249 10241 12100
ترازنامه بانک 18787221537.00 28580906561 36527746678 39734732943 45048222694 60606340348
نرخ بهره سپرده 15.10 14.94 14.5 14.99 14.99 12
ترازنامه بانک مرکزی 39066133747.29 61837657275 78046816298 87291018423 91758799875 40809850203
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -782.00 -1133 -2880 -1502 -1402 -2160
صادرات 8483.00 8818 9230 8864 8848 11200
واردات 9576.00 9490 9001 9153 9500 12400
حساب جاری -5113.00 -3909 -1900 -4036 -4438 -1550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.5
بدهی خارجی 231.00 419 400 400 400 421
حواله 836.00 825 832 832 833 833
ذخایر طلا 187.46 188 187 188 187 187
تولید نفت خام 2156.00 2228 2200 2225 2226 2000
شاخص تروریسم 2.00 2.49 2.58 2.43 2.29 1.35
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.00 916 920 914 914 915
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.20 25 25 25 25 29
بودجه دولت -11.50 -10.62 -11.7 -11.56 -11.42 -10.72
هزینه های دولت 2747.00 2751 3109 2752 3108 3104
مخارج نظامی 2336.30 7253 7539 8608 9677 9091
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 0.81 -1.57 -1.57 1.57 1.57 0
تغییرات موجودی انبار 1477.00 1412 -277 -34.74 974 268
تولید فولاد 45.00 39.73 39.19 39.15 39.15 39.15
شاخص رقابتی 3.27 3.29 3.29 3.25 3.24 3.22
رتبه رقابتی 130.00 133 133 130 129 129
آسانی کسب و کار 187.00 188 189 189 189 189
شاخص فساد مالی 17.00 17 18 18 18 17
رتبه فساد مالی 166.00 162 164 165 165 166
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.00 50 50 49 49 51
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
هزینه های مصرف کننده 10233.00 10247 10247 10247 10247 10001
اعتبار بخش خصوصی 7947332958.00 12264417056 14263797019 16338705765 18411728766 37295816944
قیمت گازوئیل 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6