ونزوئلا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.30 30 30 30 25 20
نرخ تورم 13379.00 5000 4000 3000 800 50
نرخ بهره 21.70 22 22.5 20 20 19
موازنه تجاری -782.00 -4501 -4702 -5000 248 -4900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 35 35 35 40 50
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 22947.40
4137 3249 2552 2004 763
پول 69825.00
49416 49416 49416 49416 49416
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43
10.66 10.91 11.15 11.4 12.47
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.20
-14.5 -14.5 -14 -14 -13.5
تولید ناخالص داخلی 344.33
400 400 400 500 604
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00
2752 2752 2777 2768 2042
تولید ناخالص داخلی سرانه 12793.78
7000 6500 6500 6200 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15602.89
10500 15332 10000 9500 9000
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.30
30 30 30 25 20
افراد شاغل 13089081.00
12000000 13011896 12000000 12994951 12400000
افراد بیکار 1035238.00
1600000 1153974 1600000 1170268 1350000
حداقل دستمزد 1307646.00
797510 797510 797510 850000 1000000
جمعیت 31.43
31.7 31.33 30.83 31.53 32.98
نرخ اشتغال 92.67
91.62 91.53 91.43 91.34 90.55
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 13379.00
5000 4000 3000 800 50
نرخ تورم (ماهانه) 80.00
70.5 50 50 140 45
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10
109451 87990 3392984 19315 10178952
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30
1842 1486 1667 781 3967
اندازه اصل تورم 60.30
210 150 120 31.43 40
تورم مواد غذایی 315.00
310 250 150 120 45
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10
101750 81799 3154253 17956 9462759
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 21.70
22 22.5 20 20 19
عرضه پول M0 194287175.21
263583144 337441234 403692492 461517315 471248047
عرضه پول M1 422459404.11
513290026 783692193 20200000 1416228493 70800000
عرضه پول M2 423771713.05
502772907 750966119 1015318181 1296364465 4068802027
عرضه پول M3 423771713.74
520021575 799015930 1111753530 1456971916 4814735481
ذخایر ارزی 9924.00
10133 10534 9830 11282 12100
ترازنامه بانک 22835507059.00
62454856339 32255473944 45640301709 13393885220 60606340348
نرخ بهره سپرده 15.10
16 16 16 16.59 18
ترازنامه بانک مرکزی 27271857586.00
64213657734 96106041502 -41226506114 -73482079526 5030700293
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -782.00
-4501 -4702 -5000 248 -4900
صادرات 8483.00
5000 4660 6700 9509 7500
واردات 9576.00
9500 9362 11700 9262 12400
حساب جاری -5113.00
828 1028 -2000 1321 -1550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-3.2 -3.2 -3.2 -3.8 -3.5
بدهی خارجی 28.00
400 259 410 265 421
ذخایر طلا 184.90
189 196 203 211 270
تولید نفت خام 1509.00
1808 1878 2101 2042 2000
شاخص تروریسم 3.63
2.6 2.6 2.6 1.77 2.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.00
659 650 657 652 655
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
35 35 35 40 50
بودجه دولت -20.00
-18 -19.14 -20.28 -20.23 -15.69
هزینه های دولت 2747.00
2349 2349 2370 2362 1742
مخارج نظامی 260.70
6362 6799 7236 8570 10273
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 0.81
2.29 2.29 -0.57 2.29 0
تغییرات موجودی انبار 1477.00
434 830 886 611 676
سرعت اینترنت 1827.10
1765 1754 1740 1730 1629
آدرس های IP 2571911.00
2515797 2505425 2495366 2485593 2395162
تولید فولاد 40.00
28.47 28.59 28.6 28.6 28.6
شاخص رقابتی 3.23
3.25 3.25 3.25 3.22 3.25
رتبه رقابتی 127.00
124 124 124 123 111
آسانی کسب و کار 188.00
187 187 187 187 181
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 19 19 19
رتبه فساد مالی 169.00
167 169 170 170 165
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.00
55 53 48 50 51
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22
1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55
8.8 8.79 8.79 8.78 8.78
هزینه های مصرف کننده 10233.00
8749 8749 8827 8800 6490
اعتبار بخش خصوصی 54502835906.00
78207825287 96392320000 6501587168 17429886382 14399087230
قیمت گازوئیل 8.71
0.58 0.55 0.52 0.49 0.34
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 24.5 24 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00
19 19 19 18.82 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.52 5.52 5.52 5.75 5.97
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 55.96
218 256 131 52.26 168
درجه حرارت 26.52
25.34 24.9 24.99 25.18 25.65