شاخص یاب

ونزوئلا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.30 35 37 37 40 44
نرخ تورم 833997.00 1000000 800000 250000 200000 4500
نرخ بهره 21.90 21 22 22 22 20
موازنه تجاری -782.00 -5000 -3050 -2950 -2940 -4900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 35 40 40 40 50
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 577.10
341310 304944 272475 243482 155195
پول 248520.90
248521 248521 248521 248521 248521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43
10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.20
-17.5 -14 -12.5 -10 -4
تولید ناخالص داخلی 482.40
400 280 280 280 300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00
2656 2768 2817 2897 2345
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709.04
6500 6200 6200 6200 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745.02
10000 9000 9000 9000 7500
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.30
35 37 37 40 44
افراد شاغل 13089081.00
1200000 1000000 1000000 1000000 750000
افراد بیکار 1035238.00
6500000 8000000 8500000 9000000 9500000
حداقل دستمزد 180000000.00
180000000 190000000 190000000 190000000 190000000
جمعیت 31.43
31.74 31.95 31.95 31.95 32
نرخ اشتغال 92.67
80 75 70 70 60
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 833997.00
1000000 800000 250000 200000 4500
نرخ تورم (ماهانه) 148.00
240 150 125 100 80
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10
8000 9000 9000 9000 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30
1307 1115 1116 2790 3112
اندازه اصل تورم 60.30
120 87.65 87.73 87.79 40
تورم مواد غذایی 315.00
400000 200000 160000 140000 1000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10
61848 17956 15961 285825196 185544
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 21.90
21 22 22 22 20
عرضه پول M0 35949.41
50086876 55486247 56581592 56803799 56860349
عرضه پول M1 65523.23
20200000 158798578 161276231 161726629 70800000
عرضه پول M2 65821.31
146247128 159954017 162442271 162893972 162994157
عرضه پول M3 65821.31
146102119 159799881 162287120 162738753 162838955
ذخایر ارزی 8451.00
8400 8300 8300 8200 8100
ترازنامه بانک 52286523885.00
45640301709 28396519384 73093972406 21551157866 60606340348
نرخ بهره سپرده 14.70
13.8 14.8 14.8 14.8 12.8
ترازنامه بانک مرکزی 2957639097.00
5601367719 6343254134 5826070587 6021755188 5954327386
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -782.00
-5000 -3050 -2950 -2940 -4900
صادرات 8483.00
4400 4350 4300 4360 4250
واردات 9576.00
8000 7400 7250 7300 7000
حساب جاری -5113.00
-8800 -8600 -8600 -8500 -8600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00
2.1 2 2 2 2
بدهی خارجی 0.00
410 248 250 249 421
ذخایر طلا 164.20
174 172 175 173 174
تولید نفت خام 1434.00
1370 1300 1250 1180 1500
شاخص تروریسم 3.63
3.9 4.2 4.2 4.2 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -558.00
-2500 -2700 -2800 -2800 -3000
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00
35 40 40 40 50
بودجه دولت -20.00
-30 -45 -45 -45 -40
هزینه های دولت 2747.00
2266 2362 2404 2472 2002
مخارج نظامی 260.70
270 265 265 265 275
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 0.81
-4 -6 -5.7 -6.5 -6.6
تغییرات موجودی انبار 1477.00
-55.94 -17.01 821 450 380
سرعت اینترنت 1827.10
1825 1810 1831 1825 1823
آدرس های IP 2571911.00
2576762 2577760 2577791 2577625 2577772
تولید فولاد 10.00
27.97 30.17 30.32 30.33 30.33
شاخص رقابتی 43.17
44.17 44.17 44.17 44.17 49.17
رتبه رقابتی 127.00
127 127 127 127 127
آسانی کسب و کار 188.00
189 185 185 185 188
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 18 18 18
رتبه فساد مالی 169.00
169 169 169 169 169
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 67.00
48 45 45 44 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55
12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
هزینه های مصرف کننده 10233.00
8442 8800 8954 9210 7456
اعتبار بخش خصوصی 19664362238.00
6501587168 18425399053 22158683741 2800000000 31338296035
قیمت گازوئیل 0.00
0 0 0 0 0
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 55.96
131 52.26 166 165 168
درجه حرارت 26.52
24.99 25.18 26.6 26.59 25.65