شاخص یاب

وانواتو

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.86 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2922 USD 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم 2.3 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.71 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1168 KBps 2017-03
آدرس های IP 4092 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 71 2017-12
آسانی کسب و کار 94 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 225 mm 2015-12
درجه حرارت 24.82 celsius 2015-12