وانواتو

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.77 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2856 USD 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.42 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 77 2011-12
آسانی کسب و کار 83 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 % 2016-12