شاخص یاب

وانواتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86
0.9 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2921.91
2940 2960 2960 2960 2980
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154.40
155 155 155 155 154
نرخ تورم 2.30
4.6 2.9 3.2 3.6 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.64 0.53 0.58 0.57 0.58
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره سپرده 0.71
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1167.64
1143 1162 1151 1159 1155
آدرس های IP 4092.00
4063 4077 4068 4067 4069
آسانی کسب و کار 94.00
87 88 89 89 86
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 24.82
24.09 25.21 23.96 23.93 24.33
بارش 225.28
205 332 226 226 235