شاخص یاب

وانواتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2921.91 2960 2960 2960 2960 2980
نرخ تورم 1.70 2.9 3.2 3.6 4 4
نرخ بهره سپرده 0.71 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15