شاخص یاب

وانواتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86
0.9 0.9 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2921.91
2940 2940 2960 2960 2980
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.70
154 155 155 155 154
نرخ تورم 3.20
2.6 2.8 2.7 3 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.73 0.69 0.59 0.65 0.65
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 0.71
1.41 1.47 1.5 1.53 2.23
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1167.64
1168 1143 1162 1151 1155
آدرس های IP 4092.00
4063 4063 4077 4068 4069
آسانی کسب و کار 90.00
88 89 89 89 89
شاخص فساد مالی 43.00
44 44 45 45 48
رتبه فساد مالی 71.00
72 73 72 72 72
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 14.5 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 24.82
22.39 24.09 25.21 23.96 24.33
بارش 225.28
158 205 332 226 235