وانواتو

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.77
0.75 0.77 0.8 0.7 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2856.50
2794 2809 2824 2732 2708
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره سپرده 0.71
1.35 1.41 1.47 1.5 2.23
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1167.64
1262 1280 1295 1306 1353
آدرس های IP 4092.00
3592 3492 3427 3392 3165
آسانی کسب و کار 90.00
84 84 83 82 77
شاخص فساد مالی 43.00
43 43 43 43 43
رتبه فساد مالی 71.00
74 74 74 74 79
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 13 13
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 24.82
23.57 22.39 24.09 25.21 24.33
بارش 225.28
224 158 205 332 235