ازبکستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 8054 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.8 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 67.22 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39536 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1962 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6039 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170075 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46194 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25176 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 77251 UZS - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2016-12
افراد بیکار 149 هزار 2011-03
جمعیت 32.12 میلیون 2016-12
افراد شاغل 13058 هزار 2015-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
دستمزد 1550 UZS هزار / ماه 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.7 % 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 48 USD - میلیون 2016-12
صادرات 12179 USD - میلیون 2016-12
واردات 12131 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری 159 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36 % 2016-12
تولید نفت خام 46 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.15 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.6 % 2016-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 5454321 UZS - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 22351 2017-06
ارزش بودجه دولت 108 UZS - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 22459 2017-06
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.6 % 2016-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 156 2016-12
آسانی کسب و کار 87 2016-12
تولید فولاد 60 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.4 % 2016-12
هزینه های مصرف کننده 19098243 UZS - میلیون 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 32 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2016-12