شاخص یاب

ازبکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2017-12
نرخ تورم 14.4 2017-12
نرخ بهره 16 2018-10
موازنه تجاری -2102 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8266 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 48.72 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71068 UZS - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2031 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6253 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244344 UZS - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 59327 UZS - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33653 UZS - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 105245 UZS - میلیارد 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 % 2017-12
افراد بیکار 837 هزار 2017-12
جمعیت 32.7 میلیون 2017-12
افراد شاغل 13520 هزار 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1453 UZS هزار / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.4 % 2017-12
تورم مواد غذایی 15.9 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2102 USD - میلیون 2018-09
صادرات 1676 USD - میلیون 2018-09
واردات 3778 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 1429 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
تولید نفت خام 41 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 16282526 هزار تومان 2016-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.3 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 16979500 UZS - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 54075 UZS - میلیارد 2018-09
ارزش بودجه دولت 57.2 UZS - میلیارد 2018-09
درآمدهای دولت 54132 UZS - میلیارد 2018-09
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10.7 % 2018-06
سرعت اینترنت 5925 KBps 2017-03
آدرس های IP 89705 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 76 2018-12
تولید فولاد 60 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 54399700 UZS - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.39 mm 2015-12
درجه حرارت 2.68 celsius 2015-12