ازبکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2017-12
نرخ تورم 14.4 2017-12
نرخ بهره 14 2018-02
موازنه تجاری 946 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8135 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 67.22 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39536 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1962 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6039 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170075 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46194 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25176 UZS - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 77251 UZS - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-12
افراد بیکار 837 هزار 2017-12
جمعیت 32.12 میلیون 2016-12
افراد شاغل 13520 هزار 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1453 UZS هزار / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.4 % 2017-12
تورم مواد غذایی 15.9 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 946 USD - میلیون 2017-12
صادرات 13953 USD - میلیون 2017-12
واردات 13008 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 159 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36 % 2016-12
تولید نفت خام 45 BBL/D/1K 2017-11
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.6 % 2016-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 16979500 UZS - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 49345 UZS - میلیارد 2017-12
ارزش بودجه دولت 340 UZS - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 49685 UZS - میلیارد 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.6 % 2017-09
سرعت اینترنت 5925 KBps 2017-03
آدرس های IP 89705 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 74 2017-12
تولید فولاد 60 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 54399700 UZS - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 20.39 mm 2015-12
درجه حرارت 2.68 celsius 2015-12