شاخص یاب

ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.20 7 6.8 6.8 6.8 6.5
نرخ تورم 14.40 15.8 14.1 14.1 14.1 13.8
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 14
موازنه تجاری 945.50 1000 1870 1870 1870 1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.30 16 15 15 15 13
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 8266.25
8095 8116 8137 8158 8243
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
5 5.2 5.1 4.8 5.2
تولید ناخالص داخلی 48.72
50 58.8 58.8 58.8 60
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71068.10
63755 17702 43342 43219 70357
تولید ناخالص داخلی سرانه 2031.05
2126 2232 2232 2232 2288
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6253.10
6499 6662 6662 6662 6900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244343.70
261593 68336 160313 159855 288681
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 59327.10
72979 5808 37007 36901 80536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33652.90
35764 3440 22690 22625 39467
تولید ناخالص داخلی از خدمات 105244.80
122635 33569 69958 69758 135334
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.20
7 6.8 6.8 6.8 6.5
افراد بیکار 837.00
777 735 735 735 720
جمعیت 32.70
33.2 33.9 33.9 33.9 34.3
افراد شاغل 13520.00
13767 13990 13990 13990 14190
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
دستمزد 1453.20
1518 1600 1600 1600 1700
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 14.40
15.8 14.1 14.1 14.1 13.8
تورم مواد غذایی 15.90
16.7 17.5 17.5 17.5 15.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 16.00
16 16 16 16 14
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 945.50
1000 1870 1870 1870 1800
صادرات 13953.00
14700 14770 14770 14770 15100
واردات 13008.30
13600 12900 12900 12900 13300
حساب جاری 1429.00
778 -235 -235 -235 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80
-0.3 -1.2 -1.2 -1.2 -2.5
تولید نفت خام 41.00
40 39 39 39 38
بدهی خارجی 16282526.00
17558658 17906328 18253998 18601668 22591558
شاخص تروریسم 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.30
16 15 15 15 13
بودجه دولت -3.00
-2.3 -2.1 -2.1 -2.1 -1.7
هزینه های دولت 16979500.00
17828475 17862434 17845455 17794516 19674578
ارزش بودجه دولت 144.30
400 350 300 300 650
درآمدهای دولت 33161.50
51900 16250 26500 39100 55650
هزینه های مالی 33017.20
51500 15900 26200 38800 55000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 10.70
11.1 11.4 11.7 11.2 8.5
سرعت اینترنت 5925.44
8547 8879 9200 9518 12052
آدرس های IP 89705.00
99899 99884 101110 100905 103155
آسانی کسب و کار 76.00
68 65 65 65 64
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 157.00
157 157 157 157 157
تولید فولاد 60.00
60 50 50 55 50
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10
3.3 2.4 2.6 3.7 4.1
هزینه های مصرف کننده 54399700.00
57119685 57228484 57174085 57010886 63034314
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 20.39
16.55 25.52 17.21 17.21 16.24
درجه حرارت 2.68
4.84 0.2 21.66 14.98 12.58