ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 4120.00 4015 4055 4094 4134 4571
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.80 7.7 7.6 7.6 7.5 6.8
تولید ناخالص داخلی 67.22 67.78 74 66.83 66.55 61.65
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26599.50 34767 49490 11619 20159 48954
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961.50 2033 2062 2086 2110 2313
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6038.90 6278 6370 6454 6538 7334
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102702.10 138125 198788 47655 77324 195918
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24052.70 24809 24807 24807 24807 24807
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16309.20 20057 20057 20057 20057 20057
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48832.80 68773 68514 68450 68434 68428
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 8.90 8.7 8.7 8.5 8.5 7.9
افراد بیکار 149.00 394 394 394 394 394
جمعیت 32.12 32.6 32.71 32.86 33.01 34.49
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 1549.60 1453 1490 1478 1466 1344
افراد شاغل 13058.30 13253 13303 13360 13416 14235
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.70 6.3 6.2 5.3 5.3 3.8
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 14.00 14 14 10 10 8
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 455.00 528 531 536 549 592
صادرات 12871.00 12993 12992 12992 12992 12992
واردات 12416.00 11107 11037 10971 10925 10731
حساب جاری 159.00 136 136 221 250 210
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36 0.8 0.8 1.2 1.2 2.3
شاخص تروریسم 0.15 0 0 -0.04 -0.08 -0.44
تولید نفت خام 46.00 48.1 47.91 47.92 47.98 47.95
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.60 17 17 16 16 13
بودجه دولت -0.10 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.19
هزینه های دولت 5454321.46 5478717 5500687 5472900 5445112 5286837
ارزش بودجه دولت 108.20 58.32 87.97 55.33 49.08 64.26
درآمدهای دولت 22458.90 22879 23110 23081 23085 23084
هزینه های مالی 22350.60 22810 23039 23010 23014 23013
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 6.60 6.93 7.26 6.83 7.13 7.02
تولید فولاد 60.00 55.05 53.05 53.47 53.67 53.62
آسانی کسب و کار 87.00 88 89 89 90 90
شاخص فساد مالی 21.00 21 22 22 22 22
رتبه فساد مالی 156.00 154 151 151 151 145
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.40 14.4 14.33 14.28 14.27 14.3
هزینه های مصرف کننده 19098243.28 19505549 19283260 19541923 19800586 21987956
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.41 7.24 7.19 7.15 6.9
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23.77 24.03 24.03 24.03 24.73
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.00 31.63 31.33 31.2 31.06 30.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00 25 24.98 24.98 24.98 24.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7.22 7.16 7.19 7.22 7.47