شاخص یاب

ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8033.00
8237 8673 9133 9617 11825
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
5.2 5.5 5.5 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 48.72
50 50 58.8 58.8 60
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 41239.20
41592 64059 17752 43219 70893
تولید ناخالص داخلی سرانه 2031.05
2126 2126 2232 2232 2288
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6253.10
6499 6499 6662 6662 6900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 152533.40
178919 262839 68531 159855 290881
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35210.80
48596 73327 5825 36901 81150
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21588.80
26485 35934 3450 22625 39768
تولید ناخالص داخلی از خدمات 66562.90
81268 123219 33665 69758 136366
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.20
7 7 6.8 6.8 6.5
افراد بیکار 837.00
777 777 735 735 720
جمعیت 32.70
33.2 33.2 33.9 33.9 34.3
افراد شاغل 13520.00
13767 13767 13990 13990 14190
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
دستمزد 1453.20
1518 1518 1600 1600 1700
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 14.40
15.8 15.8 14.1 14.1 13.8
تورم مواد غذایی 15.90
16.7 16.7 17.5 17.5 15.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 14 14 12
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 945.50
900 900 2200 2200 3400
صادرات 13953.00
14500 14500 15100 15100 15900
واردات 13008.30
13600 13600 12900 12900 12500
حساب جاری 1429.00
778 778 -235 -235 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36
1.2 1.2 0.8 0.8 1.3
تولید نفت خام 41.00
41 40 39 39 38
شاخص تروریسم 0.08
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.10
16 16 15 15 13
بودجه دولت -3.00
-2.3 -2.3 -2.1 -2.1 -1.7
هزینه های دولت 16979500.00
17862434 17913373 17913373 17794516 19824514
ارزش بودجه دولت 144.30
500 400 350 300 650
درآمدهای دولت 33161.50
38100 51900 16250 26500 55650
هزینه های مالی 33017.20
37600 51500 15900 26200 55000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 10.70
10.9 11.1 11.4 11.7 8.5
سرعت اینترنت 5925.44
8195 8547 8879 9200 12052
آدرس های IP 89705.00
98569 99899 99884 101110 103155
آسانی کسب و کار 74.00
68 68 65 65 64
شاخص فساد مالی 22.00
23 23 25 25 26
رتبه فساد مالی 157.00
159 159 161 161 162
تولید فولاد 60.00
60 60 50 50 50
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10
2.8 3.3 2.4 2.6 4.1
هزینه های مصرف کننده 54399700.00
57228484 57391684 57391684 57010886 63514687
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 7.50
7.5 7.5 8 8 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 23 23 22
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
7 7 7 7 7
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 20.39
2.35 16.55 25.52 17.21 16.24
درجه حرارت 2.68
24.36 4.84 0.2 21.66 12.58