ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 8174.55
9377 10809 12461 14365 25371
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
7.6 7.5 5.9 7.5 6.8
تولید ناخالص داخلی 67.22
68.67 68.05 67.42 82.91 58.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39536.10
10654 26238 39288 48045 46726
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961.50
1970 1999 2027 2056 2254
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6038.90
6061 6150 6239 6327 6996
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 170074.80
45482 102612 170559 190374 182376
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46194.30
5908 23645 46099 44082 40713
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25176.20
7831 15839 24905 28432 27690
تولید ناخالص داخلی از خدمات 77250.80
37711 42616 68970 84950 74579
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.80
8.5 8.5 7.37 8.5 7.9
افراد بیکار 837.00
708 725 743 761 455
جمعیت 32.12
32.36 32.43 32.5 32.57 34.13
افراد شاغل 13520.00
13554 13610 13667 13724 14198
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
دستمزد 1453.20
1518 1518 1518 1518 1700
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 14.40
5.3 5.3 5.3 5.3 3.8
تورم مواد غذایی 15.90
3.5 3.5 3.5 3.5 5.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 14.00
10 10 10 10 8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 945.50
683 744 806 867 655
صادرات 13953.00
12686 12510 12333 12157 9011
واردات 13008.30
12748 12187 11626 11064 5250
حساب جاری 159.00
157 189 221 254 311
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36
1.2 1.2 1.2 1.2 2.3
تولید نفت خام 47.00
50.26 51.36 52.4 53.39 59.75
شاخص تروریسم 0.08
0.49 0.5 0.5 0.51 1.19
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.60
16 16 16 16 13
بودجه دولت -0.10
-0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.34
هزینه های دولت 16979500.00
9229900 12948807 16667715 20386622 15057154
ارزش بودجه دولت 339.80
161 101 110 240 140
درآمدهای دولت 49684.80
12000 21472 34517 49505 48494
هزینه های مالی 49344.90
11957 21363 34329 49168 48162
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 5.60
8.28 8.28 9.49 10.23 15.53
سرعت اینترنت 5925.44
5884 5810 5720 5632 4968
آدرس های IP 89705.00
93073 93167 92770 92199 84655
آسانی کسب و کار 74.00
88 85 82 79 88
شاخص فساد مالی 21.00
20 21 21 22 21
رتبه فساد مالی 156.00
152 153 153 154 149
تولید فولاد 60.00
57.4 55.64 54.16 52.96 48.15
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40
4.94 8.15 11.02 12.9 13.32
هزینه های مصرف کننده 54399700.00
28530315 38091404 47652494 57213584 56856482
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 7.50
8 8 8 8 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 23 23 24
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.00
31 31 31 31 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25.54 25.54 25.54 25.54 26.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
6.87 6.87 6.87 6.87 5.52
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 20.39
25.47 19.18 2.35 16.55 16.24
درجه حرارت 2.68
0.2 19.9 24.36 4.84 12.58