ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 8020.80
9348 10794 12464 14393 25588
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
5.5 4.9 5.5 5.5 4.8
تولید ناخالص داخلی 67.22
68.05 67.42 82.91 58.8 54.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 60719.20
28594 41869 56485 42106 64609
تولید ناخالص داخلی سرانه 1961.50
2004 2248 2062 2332 2403
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6038.90
6150 6239 6327 6996 7119
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 249136.40
110405 180109 227560 181130 260289
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69504.20
25857 48920 55291 49197 63244
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34060.80
17532 26662 33411 26813 38217
تولید ناخالص داخلی از خدمات 116795.70
52495 81809 103881 82272 118822
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.20
8.5 7.37 8.5 6.8 7.9
افراد بیکار 837.00
725 743 761 733 455
جمعیت 32.70
32.42 32.49 32.55 32.68 34.42
افراد شاغل 13520.00
13610 13667 13724 13769 14198
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
دستمزد 1453.20
1518 1518 1518 1600 1700
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 14.40
5.3 5.3 5.3 4.8 3.8
تورم مواد غذایی 15.90
3.5 3.5 3.5 4 5.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 14.00
10 10 10 10 8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 945.50
323 708 2537 1815 3761
صادرات 13953.00
12510 12333 12157 12133 9011
واردات 13008.30
12187 11626 11064 10318 5250
حساب جاری 1429.00
189 221 254 263 354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36
1.2 1.2 1.2 2 2.3
تولید نفت خام 42.00
46.83 47.99 49.09 50.14 58.92
شاخص تروریسم 0.08
0.5 0.5 0.51 0.57 1.31
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.10
16 16 16 15 13
بودجه دولت -3.00
-0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.4
هزینه های دولت 16979500.00
18252963 17981291 19384646 18083168 22172701
ارزش بودجه دولت 42.70
109 188 336 42.97 332
درآمدهای دولت 14163.20
21472 34517 49505 13706 48494
هزینه های مالی 14120.50
21363 34329 49168 13663 48162
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 5.60
8.28 9.49 10.23 10.65 15.53
سرعت اینترنت 5925.44
5810 5720 5632 5545 4675
آدرس های IP 89705.00
93167 92770 92199 91535 80593
آسانی کسب و کار 74.00
85 82 79 80 92
شاخص فساد مالی 22.00
22 22 22 22 20
رتبه فساد مالی 157.00
155 155 155 155 151
تولید فولاد 60.00
55.63 56.25 56.23 56.17 56.18
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40
8.15 11.02 12.9 13.86 13.32
هزینه های مصرف کننده 54399700.00
58479678 57609282 62105418 57935681 71037915
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 8 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 23 23 24
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.00
32 32 32 31 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25.54 25.54 25.54 25.54 26.71
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
6.87 6.87 6.87 6.59 5.52
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 20.39
19.18 2.35 16.55 25.52 16.24
درجه حرارت 2.68
19.9 24.36 4.84 0.2 12.58