شاخص یاب

ازبکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 7782.80
9076 10506 12160 14076 25268
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
4.9 5.5 5.5 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی 48.72
50 50 58.8 58.8 60
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16826.60
41473 64059 17752 17634 70490
تولید ناخالص داخلی سرانه 2031.05
2126 2126 2232 2232 2288
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6253.10
6499 6499 6662 6662 6900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 249136.40
178408 262839 262839 261095 289228
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5521.10
48458 73327 5825 5786 80689
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3270.40
26410 35934 3450 3427 39542
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31910.10
81036 123219 33665 33442 135591
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.20
7.25 8.5 7.2 7.2 7.9
افراد بیکار 837.00
777 776 777 777 723
جمعیت 32.70
33.14 33.28 33.42 33.56 34.99
افراد شاغل 13520.00
13667 13724 13769 13815 14198
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
دستمزد 1453.20
1518 1518 1600 1028 1700
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 14.40
5.3 5.3 4.8 4.8 3.8
تورم مواد غذایی 15.90
3.5 3.5 4 4 5.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 14.00
10 10 10 13.25 8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 945.50
2910 5907 4925 5907 12289
صادرات 13953.00
14535 15008 15243 15478 17539
واردات 13008.30
11626 11064 10318 9571 5250
حساب جاری 1429.00
746 778 1018 1258 1118
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.36
1.2 1.2 2 2 2.3
تولید نفت خام 41.00
41.73 41.56 41.62 41.65 41.63
شاخص تروریسم 0.08
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.10
16 16 15 15 13
بودجه دولت -3.00
-1.46 -1.92 -1.99 -2.05 -2.95
هزینه های دولت 16979500.00
17811496 17913373 17913373 17794516 19711875
ارزش بودجه دولت 42.70
116 118 118 118 118
درآمدهای دولت 14163.20
27460 27637 27618 27620 27620
هزینه های مالی 14120.50
27344 27519 27500 27502 27502
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 10.70
6.44 6.04 6.01 6.32 6.15
سرعت اینترنت 5925.44
8195 8547 8879 9200 12052
آدرس های IP 89705.00
98569 99899 99884 101110 103155
آسانی کسب و کار 74.00
72 68 68 68 69
شاخص فساد مالی 22.00
22 23 23 23 23
رتبه فساد مالی 157.00
160 162 162 162 164
تولید فولاد 50.00
54.23 54.91 54.64 54.56 54.59
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70
7.99 9.22 10.09 10.73 12.75
هزینه های مصرف کننده 54399700.00
57065285 57391684 57391684 57010886 63153809
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 7.50
7.5 7.5 8 8 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 23 23 22
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.00
25 25 25 24.99 24.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00
6.94 6.94 6.75 6.69 5.83
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 20.39
2.35 16.55 25.52 17.21 16.24
درجه حرارت 2.68
24.36 4.84 0.2 21.66 12.58