شاخص یاب

اروگوئه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 32.61 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
نرخ بیکاری 7.4 2018-11
نرخ تورم 7.96 2018-12
نرخ بهره 9.25 2018-12
موازنه تجاری 36324 2018-11
حساب جاری -341 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 56.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177103895 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27783008 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14363 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10269112 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7794709 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22573559 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23428613 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35971278 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4403819 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2018-11
نرخ اشتغال 58.58 2018-11
دستمزد 25950 2016-12
دستمزد در تولید 301 2018-11
جمعیت 3.49 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.96 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187 2018-12
CPI مسکن آب و برق 189 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181 2018-12
تورم مواد غذایی 6.78 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 257 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
قیمت تولید 186 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 9.95 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.89 2018-12
عرضه پول M0 52704 2018-11
عرضه پول M1 140391 2018-11
عرضه پول M2 296276 2018-11
ذخایر ارزی 15967 2018-11
وام به بخش خصوصی 1194 2018-11
نرخ بهره سپرده 5.1 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 98682 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 36324 2018-11
حساب جاری -341 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
صادرات 634568 2018-11
واردات 598244 2018-11
بدهی خارجی 42252 2018-09
گردش سرمایه 859 2018-03
حواله 116 2016-12
درآمد گردشگری 1089044 2017-03
ذخایر طلا 0.1 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62.3 2018-06
شاخص تروریسم 0.78 2016-12
ورود توریست 616211 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -6072 2018-11
هزینه های دولت 17916383 2018-09
درآمدهای دولت 33083 2018-11
هزینه های مالی 52362 2018-11
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1113 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.7 2018-11
تغییرات موجودی انبار -709439 2017-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 62.69 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 95 2018-12
تولید فولاد 5 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 137257230 2018-09
قیمت گازوئیل 1.7 2018-12