شاخص یاب

اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
نرخ بیکاری 8.12 8.2 8 7.7 8.2 8.7
نرخ تورم 8.11 7.3 7.2 7.2 7.1 7
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -114399.00 -74117 -87338 -80559 -75292 -79541
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 54 54 60 60 57
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 31.34
32.12 32.65 33.2 33.75 36.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
2.9 3 3.1 3.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 56.16
60 60 65 65 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176484479.00
175947522 189268513 181955498 174888557 201770834
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27607600.14
28290168 31464777 28463436 29931839 33543215
تولید ناخالص داخلی سرانه 14362.60
14700 14700 15000 15000 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551.40
20900 20900 21400 21400 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10170345.73
9795436 12610614 10485626 9749802 13443621
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7633172.81
8028893 8631649 7869801 7677933 9201821
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21895165.17
21887900 24687207 22573915 21857878 26317945
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23775453.00
23986027 26303952 24512492 23056628 28041485
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35088068.19
34380678 35443623 36175798 34724909 37784887
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4459319.00
4449963 3428156 4597558 4502350 3654606
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.12
8.2 8 7.7 8.2 8.7
نرخ اشتغال 57.17
57.15 57.15 57.15 57.15 57.15
دستمزد 25950.00
27500 27500 28000 27503 28500
دستمزد در تولید 290.56
280 280 281 316 289
جمعیت 3.49
3.49 3.5 3.5 3.5 3.52
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 8.11
7.3 7.2 7.2 7.1 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 182.98
185 185 193 196 212
قیمت تولید 189.63
192 194 196 198 220
تغییر قیمت تولید کننده 12.57
14.54 15.05 15.39 15.43 15.48
نرخ تورم (ماهانه) 0.99
0.47 0.7 0.6 0.65 0.63
تورم مواد غذایی 8.10
4 2.5 2.6 2.53 3.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 251.00
256 260 262 265 294
CPI مسکن آب و برق 191.87
197 186 204 205 214
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 174.99
176 177 182 187 203
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.25
9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
نرخ بهره بین بانکی 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
عرضه پول M0 49486.00
50314 50235 50223 50221 50222
عرضه پول M1 142629.00
141432 141536 141579 141583 141583
عرضه پول M2 285525.00
285266 285381 285417 285430 285436
ذخایر ارزی 17960.70
18615 18658 18670 18673 18673
وام به بخش خصوصی 1187.82
1188 1188 1188 1188 1188
نرخ بهره سپرده 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
ترازنامه بانک مرکزی 101092.00
99511 99450 99510 99519 99510
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -114399.00
-74117 -87338 -80559 -75292 -79541
صادرات 692743.00
666122 639209 652696 658280 653977
واردات 807142.00
740239 733188 733255 733572 733517
حساب جاری 418.00
160 -120 380 300 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
-1.21 -0.41 -0.87 -1.36 -1
بدهی خارجی 38726.40
37917 37966 37935 37948 37968
گردش سرمایه 858.60
400 -390 700 520 270
حواله 115.97
115 115 114 113 107
درآمد گردشگری 1089044.35
527233 527233 527233 527233 527233
ذخایر طلا 0.10
0.1 0.1 0.09 0.09 0.1
شاخص تروریسم 0.78
0.38 0.42 0.38 0.34 0.09
ورود توریست 1531746.00
998600 997500 997500 997500 997500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -51.60
20.04 9.54 -15.79 -20.73 -26
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60
54 54 60 60 57
بودجه دولت -3.00
-3.1 -3.1 -2.9 -2.9 -3.1
ارزش بودجه دولت 976.54
-13226 -14273 -13327 -14300 -14024
هزینه های دولت 18378977.92
18052451 18675439 18948726 18311856 19909064
درآمدهای دولت 35689.64
32498 32630 32601 32588 32588
هزینه های مالی 45644.74
45724 46948 45929 46888 46612
مخارج نظامی 1112.80
1048 1065 1080 1096 1155
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 23.10
26 23 24 25 23
تغییرات موجودی انبار -709439.18
-627386 -445552 -397666 -349779 1336042
سرعت اینترنت 9505.67
9496 9493 9495 9494 9494
آدرس های IP 959629.00
942405 932885 947954 935323 939981
تولید فولاد 5.00
5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
شاخص رقابتی 4.15
4.18 4.18 4.11 4.09 4.07
رتبه رقابتی 76.00
73 73 76 77 77
شاخص فساد مالی 70.00
71 70 70 70 67
رتبه فساد مالی 23.00
22 23 23 23 23
آسانی کسب و کار 94.00
97 100 100 100 97
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 127291802.50
135542724 140582808 131237848 131815162 149869146
قیمت گازوئیل 1.61
1.52 1.44 1.36 1.28 0.72
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76
35.76 35.76 36 36 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63
12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13
23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 170.49
93.2 98.54 110 111 103
درجه حرارت 22.85
12.54 19.35 22.66 15.54 17.59