شاخص یاب

اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.4 1.2 1.2 1 1.3
نرخ بیکاری 8.70 8 7.7 8.2 8.6 8.7
نرخ تورم 8.01 7.6 7.4 7.3 7.2 7
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -66448.00 -81210 -78789 -78417 -78524 -78578
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 54 60 60 60 57
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 32.72
33.24 33.46 33.69 33.91 34.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
1.4 1.2 1.2 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
3 3.1 3.2 2.6 3.3
تولید ناخالص داخلی 56.16
60 65 65 65 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173721608.00
189268513 181961973 179280699 180522158 201770834
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29240194.20
31464777 28389413 30175880 29025712 33543215
تولید ناخالص داخلی سرانه 14362.60
14700 15000 15000 15000 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551.40
20900 21400 21400 21400 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9247009.00
12610614 10429108 9542913 10050117 13443621
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7622727.00
8631649 7809028 7866654 8237645 9201821
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22617119.00
24687207 22556470 23340867 22456986 26317945
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22846693.00
26303952 24570565 23577787 24609664 28041485
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35172753.00
35451309 36175589 36298281 35281618 37793081
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4170768.00
3428156 4605713 4304233 4565663 3654606
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.70
8 7.7 8.2 8.6 8.7
نرخ اشتغال 56.41
56.69 56.69 56.69 56.69 56.69
دستمزد 25950.00
27500 28000 27503 27605 28500
دستمزد در تولید 298.70
280 281 315 320 289
جمعیت 3.49
3.5 3.52 3.52 3.52 3.54
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 8.01
7.6 7.4 7.3 7.2 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 186.66
186 193 196 200 214
قیمت تولید 192.81
194 197 199 201 221
تغییر قیمت تولید کننده 10.66
12.5 10.8 9.5 8.5 11
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.75 0.53 0.66 0.6 0.62
تورم مواد غذایی 8.40
9.5 9 9 8.5 5.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 254.52
262 265 268 271 300
CPI مسکن آب و برق 194.63
187 204 206 208 215
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180.16
178 182 188 193 204
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 9.25
9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
نرخ بهره بین بانکی 2.69
2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
عرضه پول M0 52536.00
52224 52191 52184 52186 52187
عرضه پول M1 140756.00
141076 141024 140999 140998 140998
عرضه پول M2 294024.00
293637 293510 293474 293465 293463
ذخایر ارزی 15907.50
15365 15247 15223 15219 15218
وام به بخش خصوصی 1193.86
1194 1194 1194 1194 1194
نرخ بهره سپرده 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
ترازنامه بانک مرکزی 103432.00
103407 103203 103195 103202 103200
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -66448.00
-81210 -78789 -78417 -78524 -78578
صادرات 652414.00
642871 642715 643548 643628 643523
واردات 718862.00
726664 721504 721965 722152 722101
حساب جاری -210.00
-120 380 300 190 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
-0.4 -1.24 -1.24 -1.24 -1
بدهی خارجی 43191.00
43644 43968 44038 44116 44268
گردش سرمایه 858.60
-390 700 520 470 270
حواله 115.97
115 114 113 112 107
درآمد گردشگری 1089044.35
527233 527233 527233 527233 527233
ذخایر طلا 0.10
0.1 0.09 0.09 0.09 0.1
شاخص تروریسم 0.78
0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
ورود توریست 616211.00
920000 920100 920100 920100 920100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62.30
64.3 33.36 29.69 29.67 20.52
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60
54 60 60 60 57
بودجه دولت -3.00
-3.1 -2.9 -2.9 -2.9 -3.1
ارزش بودجه دولت -6723.39
-18110 -16579 -17939 -16401 -17267
هزینه های دولت 18009625.66
18675439 18977718 18585934 18521814 19909064
درآمدهای دولت 31286.50
32930 32596 32439 32436 32451
هزینه های مالی 51189.63
51540 49175 50379 48837 49719
مخارج نظامی 1112.80
1065 1080 1096 1111 1155
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 16.10
16 19 24 23 23
تغییرات موجودی انبار -709439.18
-445552 -397666 -349779 -301893 1336042
سرعت اینترنت 9505.67
9493 9495 9494 9495 9494
آدرس های IP 959629.00
932885 947954 935323 941383 939981
تولید فولاد 5.00
5.09 5.1 5.1 5.1 5.1
شاخص رقابتی 62.69
63.19 63.19 63.19 63.19 65.69
رتبه رقابتی 53.00
53 53 53 53 53
شاخص فساد مالی 70.00
70 70 70 70 70
رتبه فساد مالی 23.00
23 23 23 23 23
آسانی کسب و کار 95.00
98 95 94 92 92
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 130882104.70
140582808 131199948 135070332 139066834 149869146
قیمت گازوئیل 1.68
1.65 1.62 1.59 1.56 1.45
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76
35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63
12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13
23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 170.49
98.54 110 111 111 103
درجه حرارت 22.85
19.35 22.66 15.54 17.35 17.59