اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.3 0.3 0.3 0.8 1
نرخ بیکاری 7.82 8.4 8.1 8.1 7.9 8.7
نرخ تورم 5.75 4.9 4.4 4.6 8.9 8.5
نرخ بهره 9.25 9 9 9 8.75 8.5
موازنه تجاری 7382.00 -43004 -63338 -72298 -75910 -78394
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70 57.4 58.1 58.8 59.5 59
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 29.58 28.85 28.56 28.27 27.97 24.77
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.3 0.3 0.3 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3.9 4.2 3.9 2.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 52.42 55 48.1 46.9 45.7 66
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 169392309.00 174996022 173839288 171422779 169473778 171018985
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 34161223.24 34005478 31695182 33239923 32085117 32350680
تولید ناخالص داخلی سرانه 14010.00 14195 14004 13981 13958 13590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20046.90 20027 19989 19951 19913 19297
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9500464.00 12341828 10776227 9512263 9672505 11676022
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7733890.00 8260645 7943812 7880452 7794451 7946142
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20924202.00 22999740 22085079 21568015 21412603 21740604
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22482057.00 23493787 23367044 22770351 22475880 22734725
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33044690.00 33667314 33835517 33948670 33999573 33335884
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4534025.00 3519446 3471015 3498830 3490891 3250323
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.82 8.4 8.1 8.1 7.9 8.7
نرخ اشتغال 56.78 57.22 57.24 57.22 57.21 57.09
دستمزد 16609.78 18184 18561 18938 19315 28617
دستمزد در تولید 277.71 282 283 284 284 282
جمعیت 3.48 3.6 3.6 3.6 3.49 3.5
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.75 4.9 4.4 4.6 8.9 8.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172.02 176 174 174 176 200
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 0.85 1.01 1.15 1.29 1.9
تورم مواد غذایی 2.10 1.2 1.5 1.8 2 3.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 239.25 243 243 243 244 240
CPI مسکن آب و برق 182.80 183 183 182 182 182
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 163.30 164 163 163 163 162
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 9.25 9 9 9 8.75 8.5
نرخ بهره بین بانکی 1.47 1.52 1.58 1.64 1.7 2.09
عرضه پول M0 48499.00 48942 48842 48770 48704 48126
عرضه پول M1 135406.00 135233 135061 134884 134706 133127
عرضه پول M2 263720.00 266136 265869 265568 265271 262671
ذخایر ارزی 14467.20 14648 14603 14539 14471 13893
وام به بخش خصوصی 1169.02 1152 1141 1131 1121 1056
نرخ بهره سپرده 5.60 8.02 8.66 9.29 9.92 14.63
ترازنامه بانک مرکزی 109103.00 104104 103255 102325 101416 94378
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 7382.00 -43004 -63338 -72298 -75910 -78394
صادرات 724156.00 695604 669910 645975 623516 474689
واردات 716774.00 663164 651310 647341 643440 610814
حساب جاری 531.00 171 284 324 233 101
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.47 -0.44 -0.4 -0.37 -1.26
بدهی خارجی 38662.02 30738 37379 34658 32438 33172
گردش سرمایه -1797.40 -144 -504 243 263 229
حواله 115.97 109 108 106 104 92.23
درآمد گردشگری 1089044.35 497486 1058052 297092 269677 464232
ذخایر طلا 0.10 1.48 2.2 2.96 3.8 12.17
شاخص تروریسم 0.00 0.15 0.16 0.17 0.18 0.16
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 119.50 230 255 275 285 371
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70 57.4 58.1 58.8 59.5 59
بودجه دولت -3.20 -2.72 -2.62 -2.53 -2.43 -1.89
ارزش بودجه دولت -3953.40 -727 2109 4677 7056 22115
هزینه های دولت 17400351.78 17754416 17626904 17413913 17493016 17392081
درآمدهای دولت 28897.00 28569 28354 28273 28216 27678
هزینه های مالی 42721.98 46488 45611 45172 44933 43945
مخارج نظامی 980.40 972 969 966 963 953
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -13.00 -2.81 0.98 2.7 3.38 3.74
تغییرات موجودی انبار -583893.41 240899 541866 842834 1143801 2271105
تولید فولاد 5.00 4.8 4.72 4.67 4.63 4.53
شاخص رقابتی 4.15 4.18 4.18 4.18 4.18 4.07
رتبه رقابتی 76.00 72 72 72 72 74
شاخص فساد مالی 71.00 70 70 70 69 65
رتبه فساد مالی 21.00 22 22 22 22 24
آسانی کسب و کار 90.00 92 92 92 93 95
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 128586983.61 129807805 127195910 127606584 128642508 127931113
قیمت گازوئیل 1.58 1.54 1.53 1.52 1.51 1.44
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 273.05 210 207 204 201 181
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25.37 25.43 25.5 25.56 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 27.22 26.6 25.97 25.35 20.88
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22.11 22.13 22.16 22.18 22.22
نرخ تامین اجتماعی 35.75 36.77 36.95 37.14 37.32 39.01
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 13.23 13.36 13.49 13.61 14.39
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.35 23.38 23.41 23.43 23.67