شاخص یاب

اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
نرخ بیکاری 7.77 7.9 8 7.7 8.2 8.7
نرخ تورم 8.31 8.1 7.5 7.4 7.3 7
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -117604.00 -112025 -82154 -66850 -77337 -77759
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 54 54 60 60 57
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 32.88
31.96 32.16 32.35 32.55 33.35
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.9 3 3.1 3.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 56.16
60 60 65 65 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173721608.00
175947522 189268513 181961973 179280699 201770834
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29240194.20
28290168 31464777 28389413 30175880 33543215
تولید ناخالص داخلی سرانه 14362.60
14700 14700 15000 15000 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551.40
20900 20900 21400 21400 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9247009.00
9795436 12610614 10429108 9542913 13443621
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7622727.00
8028893 8631649 7809028 7866654 9201821
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22617119.00
21887900 24687207 22556470 23340867 26317945
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22846693.00
23986027 26303952 24570565 23577787 28041485
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35172753.00
34387542 35451309 36175589 36298281 37793081
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4170768.00
4449963 3428156 4605713 4304233 3654606
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.77
7.9 8 7.7 8.2 8.7
نرخ اشتغال 56.54
56.86 56.84 56.84 56.84 56.84
دستمزد 25950.00
27500 27500 28000 27503 28500
دستمزد در تولید 295.99
280 280 281 316 289
جمعیت 3.49
3.5 3.5 3.52 3.52 3.54
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 8.31
8.1 7.5 7.4 7.3 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 185.31
186 186 193 196 213
قیمت تولید 192.76
193 195 197 199 221
تغییر قیمت تولید کننده 13.12
13.97 14.22 14.53 14.51 14.55
نرخ تورم (ماهانه) 0.67
0.49 0.67 0.61 0.64 0.63
تورم مواد غذایی 10.70
8 9.5 9 9 5.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 254.52
256 260 262 265 294
CPI مسکن آب و برق 192.89
198 187 204 206 215
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.20
177 177 182 188 204
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.25
9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
نرخ بهره بین بانکی 2.52
2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
عرضه پول M0 52244.00
52295 52020 51967 51954 51954
عرضه پول M1 143764.00
143513 143426 143468 143467 143468
عرضه پول M2 291573.00
294940 294705 294592 294554 294540
ذخایر ارزی 17376.40
17188 17105 17095 17094 17094
وام به بخش خصوصی 1189.42
1189 1189 1189 1189 1189
نرخ بهره سپرده 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
ترازنامه بانک مرکزی 103914.00
100325 100595 100758 100774 100771
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -117604.00
-112025 -82154 -66850 -77337 -77759
صادرات 600352.00
604451 621597 639347 629475 629046
واردات 717956.00
716476 708504 706197 706812 706805
حساب جاری 418.00
160 -120 380 300 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
-1.21 -0.41 -0.87 -1.36 -1
بدهی خارجی 38726.40
37917 37966 37935 37948 37968
گردش سرمایه 858.60
400 -390 700 520 270
حواله 115.97
115 115 114 113 107
درآمد گردشگری 1089044.35
527233 527233 527233 527233 527233
ذخایر طلا 0.10
0.1 0.1 0.09 0.09 0.1
شاخص تروریسم 0.78
0.38 0.42 0.38 0.34 0.09
ورود توریست 1531746.00
998600 997500 997500 997500 997500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -51.60
20.04 9.54 -15.79 -20.73 -26
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60
54 54 60 60 57
بودجه دولت -3.00
-3.1 -3.1 -2.9 -2.9 -3.1
ارزش بودجه دولت -3061.54
-19413 -19561 -17954 -19236 -18498
هزینه های دولت 18009625.66
18052451 18675439 18977718 18585934 19909064
درآمدهای دولت 30566.54
32552 32259 32111 32113 32124
هزینه های مالی 47428.69
51966 52506 50065 51349 50622
مخارج نظامی 1112.80
1048 1065 1080 1096 1155
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 20.50
22 16 19 24 23
تغییرات موجودی انبار -709439.18
-627386 -445552 -397666 -349779 1336042
سرعت اینترنت 9505.67
9496 9493 9495 9494 9494
آدرس های IP 959629.00
942405 932885 947954 935323 939981
تولید فولاد 5.00
5.1 5.12 5.12 5.12 5.12
شاخص رقابتی 4.15
4.18 4.18 4.11 4.09 4.07
رتبه رقابتی 76.00
73 73 76 77 77
شاخص فساد مالی 70.00
71 70 70 70 67
رتبه فساد مالی 23.00
22 23 23 23 23
آسانی کسب و کار 94.00
97 100 100 100 97
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 130882104.70
135542724 140582808 131199948 135070332 149869146
قیمت گازوئیل 1.72
1.75 1.66 1.56 1.48 1.17
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76
35.76 35.76 36 36 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63
12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13
23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 170.49
93.2 98.54 110 111 103
درجه حرارت 22.85
12.54 19.35 22.66 15.54 17.59