اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.3 0.7 0.1 0.7 1
نرخ بیکاری 8.50 8 8.1 8 8.2 8.7
نرخ تورم 6.49 7.5 7.6 7.7 7.7 7.5
نرخ بهره 9.25 9 9 9 8.75 8.5
موازنه تجاری -26109.00 -151559 -159902 -185529 -180036 -221302
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 55.85 55.85 57.4 60.5 56.8
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 31.18
28.64 28.98 29.32 29.66 31.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.3 0.7 0.1 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.7 2.9 3 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 52.42
49.45 48.92 60 63 66
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183884257.00
171841095 176060421 189400785 178428418 201716192
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30548327.39
29394678 28290168 31464777 29188327 33510711
تولید ناخالص داخلی سرانه 14010.00
13912 13716 13996 13486 13216
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20046.90
19907 19967 20027 19297 18911
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12242012.76
9574076 9794491 12609273 11037485 13429166
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8305968.00
7489705 7963661 8555147 7689437 9111428
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23970739.00
21467357 21890055 24689861 21991423 26295270
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25537817.00
22642851 23986027 26303952 23607994 28014313
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34418747.00
34107373 34387542 35451309 33977237 37756460
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3328307.00
4421550 4449963 3428156 4901848 3651065
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.50
8 8.1 8 8.2 8.7
نرخ اشتغال 56.65
57.64 57.61 57.58 57.56 57.34
دستمزد 25950.00
27500 27500 27500 28000 28500
دستمزد در تولید 290.44
279 280 280 281 289
جمعیت 3.49
3.6 3.48 3.48 3.48 3.49
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 6.49
7.5 7.6 7.7 7.7 7.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179.73
182 185 186 193 215
نرخ تورم (ماهانه) 0.07
0.82 0.57 0.67 0.62 0.64
تورم مواد غذایی 6.56
5.8 4 2.5 2.6 3.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 249.87
254 259 262 263 269
CPI مسکن آب و برق 190.23
195 197 187 205 216
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 170.22
175 176 178 183 205
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.25
9 9 9 8.75 8.5
نرخ بهره بین بانکی 2.49
1.52 1.52 1.52 1.27 1.02
عرضه پول M0 51385.00
51935 51754 51669 51602 50912
عرضه پول M1 139778.00
143604 143416 143243 143073 141215
عرضه پول M2 282510.00
284657 284120 283746 283423 280098
ذخایر ارزی 16397.10
16395 16420 16424 16425 16425
وام به بخش خصوصی 1187.03
1185 1185 1185 1185 1185
نرخ بهره سپرده 5.60
8.25 8.19 8.12 8.97 21.63
ترازنامه بانک مرکزی 101092.00
98686 97845 97021 96211 88931
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -26109.00
-151559 -159902 -185529 -180036 -221302
صادرات 643496.00
523741 507901 493807 481006 398834
واردات 669605.00
675300 667803 665255 661042 620136
حساب جاری -107.50
178 143 -2.6 30.4 -36.91
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
-0.86 -1.21 -0.3 -0.87 -1.61
بدهی خارجی 38698.65
41976 41412 42126 41909 39578
گردش سرمایه -787.90
147 -46.93 16.83 -81.64 238
حواله 115.97
111 110 109 108 87.74
درآمد گردشگری 1089044.35
297092 269677 486107 1028171 453789
ذخایر طلا 0.10
0.1 0.1 0.1 2.84 0.1
شاخص تروریسم 0.78
0.33 0.38 0.42 0.38 0.09
ورود توریست 1531746.00
777700 671200 899300 1285100 838500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.50
275 285 298 311 392
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60
55.85 55.85 57.4 60.5 56.8
بودجه دولت -3.00
-2.35 -2.53 -2.72 -2.62 -1.85
ارزش بودجه دولت -4843.99
-18841 -17750 -17106 -17065 -16946
هزینه های دولت 18131494.39
17983229 18052451 18675439 19035089 19889772
درآمدهای دولت 29980.12
31909 31971 31997 32003 32004
هزینه های مالی 45620.25
50750 49721 49263 49067 48950
مخارج نظامی 1112.80
943 941 940 936 821
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 12.30
4.8 5.8 6.5 4 3.8
تغییرات موجودی انبار -709439.18
-809219 -627386 -445552 -397666 1336042
سرعت اینترنت 9505.67
8568 9178 8989 8441 7354
آدرس های IP 959629.00
915157 913574 904379 900955 846324
تولید فولاد 5.00
4.81 4.73 4.67 4.63 4.54
شاخص رقابتی 4.15
4.18 4.18 4.18 4.09 4.07
رتبه رقابتی 76.00
72 72 72 76 73
شاخص فساد مالی 70.00
69 69 69 68 63
رتبه فساد مالی 23.00
23 23 24 24 26
آسانی کسب و کار 94.00
93 94 95 95 97
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 136488163.01
129449590 135542724 140582808 127926446 149723924
قیمت گازوئیل 1.77
1.55 1.46 1.38 1.3 0.9
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 34 29
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76
35.76 35.76 35.76 37 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63
13.12 13.12 13.12 13.12 13.91
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13
23.29 23.29 23.29 23.29 23.51
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 170.49
102 93.2 98.54 110 103
درجه حرارت 22.85
14.31 12.54 19.35 22.66 17.59