اروگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.3 0.3 0.7 0.1 1
نرخ بیکاری 8.48 8.1 8.1 8 8.5 8.7
نرخ تورم 7.07 4.4 4.6 5 7.3 7.5
نرخ بهره 9.25 9 9 9.25 9 8.5
موازنه تجاری -43334.00 -72352 -73454 -76237 -77030 -77571
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70 57.4 57.4 57.4 57.4 59
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 28.45
28.96 29.33 29.7 30.07 31.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.3 0.3 0.7 0.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
4.2 3.9 2.5 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 52.42
60 60 60 60 66
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172713713.00
174633688 171683969 172037019 174497543 172794555
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29642027.00
30597465 32469914 30726474 32012071 31345488
تولید ناخالص داخلی سرانه 14010.00
14026 14026 14026 14026 13590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20046.90
20027 20027 20027 20027 19297
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9658468.00
10796559 9509946 9574419 12095420 11658398
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7720695.00
7674195 7812331 7648321 8093225 7898239
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21352787.00
21996245 21579252 21242891 22035802 21640420
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23871496.00
23553228 22918850 23451699 23867227 23430969
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33274943.00
33644637 33784051 33752981 33770429 33019607
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4625324.00
3687121 3546658 3592581 3516730 3285649
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.48
8.1 8.1 8 8.5 8.7
نرخ اشتغال 57.30
57.69 57.85 57.59 57.94 57.81
دستمزد 25950.00
27500 27500 27500 27500 28500
دستمزد در تولید 289.78
279 279 280 280 289
جمعیت 3.48
3.48 3.48 3.48 3.48 3.5
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 7.07
4.4 4.6 5 7.3 7.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179.11
174 174 178 175 200
نرخ تورم (ماهانه) 0.88
0.42 0.81 0.59 0.67 0.64
تورم مواد غذایی 7.98
1.5 1.8 2 2.5 3.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 239.79
242 242 243 243 237
CPI مسکن آب و برق 189.72
173 181 182 182 182
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169.56
169 170 168 166 166
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.25
9 9 9.25 9 8.5
نرخ بهره بین بانکی 2.09
2.25 2.7 2.91 2.87 2.34
عرضه پول M0 50755.00
52954 52304 52139 52058 51298
عرضه پول M1 140933.00
142006 141533 141334 141159 139112
عرضه پول M2 278656.00
283123 281651 280980 280567 276898
ذخایر ارزی 15938.60
15578 14340 13078 12583 15059
وام به بخش خصوصی 1183.95
1181 1176 1175 1175 1175
نرخ بهره سپرده 5.60
8.02 8.02 8.02 8.02 14.63
ترازنامه بانک مرکزی 104649.00
99909 98686 97845 97021 88931
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -43334.00
-72352 -73454 -76237 -77030 -77571
صادرات 545028.00
540384 524607 508072 492749 374015
واردات 588362.00
686685 675300 667803 665255 620136
حساب جاری 315.72
291 310 244 179 108
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -1.26
بدهی خارجی 39111.84
37574 39329 35964 36567 36153
گردش سرمایه -176.50
162 126 124 26.56 128
حواله 115.97
109 109 109 109 92.23
درآمد گردشگری 1089044.35
1058052 297092 269677 486107 464232
ذخایر طلا 0.10
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
شاخص تروریسم 0.78
0.42 0.42 0.42 0.42 0.02
ورود توریست 722124.00
1334700 777700 671200 899300 857500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 119.50
255 275 285 298 371
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.70
57.4 57.4 57.4 57.4 59
بودجه دولت -3.20
-2.72 -2.72 -2.72 -2.72 -1.89
ارزش بودجه دولت 3803.28
-9392 -5122 -4573 -4599 -4507
هزینه های دولت 17551933.00
17712508 17502657 17626046 17704660 17511109
درآمدهای دولت 34228.33
29708 30451 30846 30193 30439
هزینه های مالی 45754.15
48999 46448 45258 43905 45512
مخارج نظامی 980.40
972 972 972 972 953
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -1.10
-2.1 -2.4 -1.8 -1.7 -1.2
تغییرات موجودی انبار -583893.41
240899 240899 240899 240899 2271105
سرعت اینترنت 9505.67
8962 8568 9178 8989 7757
آدرس های IP 959629.00
917025 915157 913574 904379 865071
تولید فولاد 5.00
4.89 4.92 4.91 4.91 4.91
شاخص رقابتی 4.15
4.09 4.09 4.09 4.09 4.07
رتبه رقابتی 76.00
76 76 76 76 73
شاخص فساد مالی 70.00
70 70 70 70 70
رتبه فساد مالی 23.00
23 23 23 23 23
آسانی کسب و کار 94.00
95 95 95 95 96
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 133968903.00
127914140 128142016 131030432 131410304 129802064
قیمت گازوئیل 1.78
1.67 1.53 1.68 1.59 1.62
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 29
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76
35.76 35.76 35.76 35.76 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63
13.12 13.12 13.12 13.12 13.91
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13
23.29 23.29 23.29 23.29 23.51
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 170.49
110 102 93.2 98.54 103
درجه حرارت 22.85
22.61 14.31 12.54 19.35 17.59