ایالات متحده

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2017-12
نرخ بیکاری 4.1 2018-01
نرخ تورم 2.1 2018-01
نرخ بهره 1.5 2018-01
موازنه تجاری -53118 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 89.14 2018-02
بازار سهام 25219 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.87 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 18624 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17272 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 17353 USD - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2972 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 52195 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 152 USD - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 647 USD - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1958 USD - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 378 USD - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2086 USD - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11666 USD - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 472 USD - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 278 USD - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2018-01
آمار اشتغال غیر کشاورزی 200 هزار 2018-01
اشتغال دولتی 4 هزار 2018-01
صورت پرداخت های خصوصی 196 هزار 2018-01
صورت های پرداخت توليد 15 هزار 2018-01
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 230 هزار 2018-02
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1942 هزار 2018-02
تغییر اشتغال ADP 234 هزار 2018-01
افراد شاغل 154430 هزار 2018-01
افراد بیکار 6684 هزار 2018-01
درآمد متوسط ساعتی 0.3 % 2018-01
میانگین ساعات کار در هفته 34.3 ساعت ها 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 % 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 0.88 % 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 9.2 % 2018-01
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 5359 هزار 2017-12
پیشنهادات شغلی 5811 هزار 2017-12
چلنجر کاهش شغل 44653 افراد 2018-01
دستمزد 22.34 USD / ساعت 2018-01
حداقل دستمزد 7.25 USD / ساعت 2017-12
رشد دستمزد 4.47 % 2017-11
دستمزد در تولید 21.37 USD / ساعت 2018-01
شاخص هزینه استخدام 0.6 % 2017-12
جمعیت 324 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 66 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66 2017-12
نرخ اشتغال 60.1 % 2018-01
استخدام تمام وقت 127016 هزار 2018-01
هزینه زندگی خانواده 2240 USD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1540 USD / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27271 هزار 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290 USD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090 USD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 249 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 255 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-01
قیمت صادرات 126 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 127 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-01
صفحه اول PCE قیمت هسته 114 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 255 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 نقاط شاخص 2018-01
انتظارات تورم 2.71 % 2018-01
شاخص قیمت PCE 114 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 1.87 % 2018-02
عرضه پول M0 3824794 USD - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 3648 USD - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 13838 USD - میلیارد 2018-01
ترازنامه بانک 16702247 USD - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 4388002 USD - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 123313 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 2127 USD - میلیارد 2018-01
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -15960 USD - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -53118 USD - میلیون 2017-12
صادرات 203351 USD - میلیون 2017-12
واردات 256469 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -100600 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی -7768745 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 99.85 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -119272 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42627 USD - میلیون 2017-09
میزان خالص ورود سرمایه 27318 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 8133 تن 2017-12
تولید نفت خام 10038 BBL/D/1K 2017-11
شاخص تروریسم 5.43 2016-12
درآمد گردشگری 20379 USD - میلیون 2017-10
ورود توریست 5721658 2017-06
فروش اسلحه 9894 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 49236 USD - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 2921 USD - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 361038 USD - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 20493730 USD - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 311802 USD - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 12026 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34 % 2015-12
مخارج نظامی 606233 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.1 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 55.5 2018-01
پی ام آی غیر توليدی 59.9 2018-01
شاخص PMI خدمات 53.3 نقاط شاخص 2018-01
پی ام آی مرکب 53.8 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 3.7 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2018-01
تولید صنعتی 1.8 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 77.5 % 2018-01
میزان سفارشات کالاهای بادوام 2.9 % 2017-12
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 2.2 % 2017-12
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.6 % 2017-12
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.7 % 2017-12
سفارشات کارخانه 1.7 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 498229 USD - میلیون 2017-12
موجودی انبارهای تجاری 0.4 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 9.17 USD - میلیارد 2017-12
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.4 % 2017-12
ورشکستگی 23157 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
سود شرکت سهامی 1738 USD - میلیارد 2017-09
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 107 نقاط شاخص 2018-01
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.27 2017-12
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 33.4 نقاط شاخص 2018-01
ISM شاخص نیویورک 72.5 % 2018-01
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 13.1 نقاط شاخص 2018-02
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 25.8 نقاط شاخص 2018-02
شاخص توليد Richmond Fed 14 نقاط شاخص 2018-01
پی ام آی شیکاگو 65.7 نقاط شاخص 2018-01
تولید خودرو 2.89 میلیون واحد 2018-01
ثبت خودرو 475 هزار 2017-11
مجموع فروش خودرو 17.12 میلیون 2018-01
تغییر سهام نفت خام 1.84 BBL / 1Million 2018-02
تغییر سهام گازوئیل 3599 هزار بشکه 2018-02
سهام گاز طبیعی تغییر -194 میلیارد - CF 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 184 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات سهام نفت خام API 3.95 BBL / 1Million 2018-02
خطوط نفت خام 798 2018-02
سرعت اینترنت 18748 KBps 2017-03
آدرس های IP 128949703 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 18 2016-12
آسانی کسب و کار 6 2017-12
استخراج معدن 8.8 % 2018-01
تولید فولاد 6760 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.9 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-01
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 12028 USD - میلیارد 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 14589 USD - میلیارد 2017-12
هزینه های شخصی 0.4 % 2017-12
درآمد شخصی 0.4 % 2017-12
پس انداز های شخصی 2.4 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 18.5 USD - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 9120 USD - میلیارد 2018-01
نرخ وام بانکی 4.5 % 2018-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.7 2018-02
شاخص Redbook 2.8 % 2018-02
فروش فروشگاه زنجیره ای 8800 USD - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.2 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1396 هزار 2018-01
خانه های مسکونی نوساز 1326 هزار 2018-01
فروش خانه جدید 625 هزار 2017-12
پیش فروش خانه 0.5 % 2017-12
فروش خانه موجود 5570 هزار 2017-12
هزینه های ساخت و ساز 0.7 % 2017-12
شاخص مسکن 0.4 % 2017-11
شاخص بازار مسکن NAHB 72 2018-02
نرخ رهن 4.57 % 2018-02
درخواست وام مسکن -4.1 % 2018-02
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 204 نقاط شاخص 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 64.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 12.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.78 mm 2015-12
درجه حرارت -1.42 celsius 2015-12