ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 2.2 2.1 2.7 2.8 2
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4.2 4 4 4.5
نرخ تورم 2.10 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 2 2.25 3
موازنه تجاری -50497.00 -50000 -49300 -50500 -53000 -59000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10 108 108 108 108 109
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 26115.90
25526 25100 24679 24269 21211
پول 90.86
92.94 93.86 94.78 95.7 98
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.56
2.44 2.46 2.49 2.38 2.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20
2.2 2.1 2.7 2.8 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.2 2.3 2.5 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 18624.48
19800 19800 19800 19800 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17163.89
17350 17490 17600 17720 18500
تولید ناخالص ملی 17352.84
17539 17613 17674 17724 18300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2915.80
2927 2923 2916 2905 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه 52194.90
53500 53500 53500 53500 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272.50
53220 53220 53220 53220 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 153.30
143 141 140 138 137
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 649.30
650 649 650 651 760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1948.30
1908 1893 1881 1872 2240
تولید ناخالص داخلی از معادن 369.60
364 360 357 225 252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2083.70
2081 2080 2078 2076 2060
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11543.60
11633 11646 11648 14600 15800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 470.90
459 455 451 448 437
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 281.90
270 268 267 281 302
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4.1 4.2 4 4 4.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 148.00
190 170 145 165 170
صورت پرداخت های خصوصی 146.00
170 161 152 144 118
اشتغال دولتی 2.00
13.52 13.6 13.53 12 11
صورت های پرداخت توليد 25.00
9.57 11.62 -4.09 10 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 261.00
258 268 277 285 330
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1867.00
1888 1920 1950 1979 2184
تغییر اشتغال ADP 250.00
223 199 179 160 150
افراد بیکار 6576.00
6585 6656 6746 6841 7479
افراد شاغل 154021.00
153947 153916 153890 153862 154000
درآمد متوسط ساعتی 0.30
0.22 0.2 0.19 0.19 0.19
میانگین ساعات کار در هفته 34.50
34.47 34.46 34.44 34.43 34.38
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70
62.69 62.7 62.71 62.72 62.8
نرخ بیکاری بلند مدت 0.94
1.05 1.05 0.9 0.9 1.1
نرخ بیکاری جوانان 8.90
9.1 9.2 9.3 9.4 10.1
بهره وری 108.87
109 110 110 110 110
هزینه های کار 108.36
108 109 108 108 108
پست های خالی شغلی 5661.00
5524 5380 5255 5142 4534
پیشنهادات شغلی 5879.00
5819 5750 5692 5640 5285
چلنجر کاهش شغل 32423.00
41481 48216 53009 62300 63500
دستمزد 22.30
22.49 22.87 23.35 23.8 26.5
رشد دستمزد 3.22
3.66 3.86 4.03 4.18 4.89
دستمزد در تولید 21.20
21.44 21.76 21.87 22.06 25.61
حداقل دستمزد 7.25
7.25 7.25 7.25 7.25 7.75
شاخص هزینه استخدام 0.70
0.65 0.68 0.7 0.69 0.74
جمعیت 324.30
328 328 328 328 332
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090.00
1967 1907 1847 1786 1807
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290.00
4101 4070 4039 4008 4064
نرخ اشتغال 60.10
60 60 60 60 60.2
هزینه زندگی خانواده 2240.00
2178 2166 2154 2142 2167
هزینه زندگی انفرادی 1540.00
1472 1478 1485 1492 1470
قسمت مدت زمان اشتغال 27257.00
27239 27234 27226 27218 27152
استخدام تمام وقت 126723.00
126718 126688 126650 126611 126285
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.10
2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 247.96
249 249 249 247 268
قیمت مصرف کننده اصلی 254.43
256 257 259 260 266
اندازه اصل تورم 1.80
1.9 2 2 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.61
115 115 115 123 134
قیمت تولید 114.30
115 116 118 120 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.60
2.4 2.5 2.59 2.6 2.2
قیمت صادرات 124.50
124 124 124 124 119
قیمت واردات 125.20
125 124 124 123 120
تورم مواد غذایی 1.60
1.2 1.3 1.4 1.5 1.9
صفحه اول PCE قیمت هسته 113.70
114 115 115 115 120
CPI مسکن آب و برق 253.85
255 255 255 255 255
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 203.02
205 206 201 208 204
شاخص قیمت PCE 113.50
114 115 115 117 121
انتظارات تورم 2.82
2.78 2.81 2.82 2.84 2.87
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 2 2.25 3
نرخ بهره بین بانکی 1.73
1.4 1.6 1.6 1.8 2.5
عرضه پول M0 3850961.00
3803725 3784357 3774886 3767739 3716389
عرضه پول M1 3614.60
3647 3665 3674 3679 3671
عرضه پول M2 13844.50
13975 14083 14171 14242 14462
ذخایر ارزی 123429.00
122745 122156 121564 120978 116563
ترازنامه بانک مرکزی 4396552.00
4362054 4350312 4338841 4327439 4238477
ترازنامه بانک 16709900.00
16710263 16709032 16707801 16706571 16696637
وام به بخش خصوصی 2123.73
2124 2124 2122 2119 2073
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199.60
199 199 199 199 195
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -18800.00
-1087 2594 5286 6998 10283
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -50497.00
-50000 -49300 -50500 -53000 -59000
صادرات 200222.00
195000 196000 197000 197000 200000
واردات 250719.00
245000 246000 247000 250000 259000
حساب جاری -100600.00
-118200 -118000 -96352 -120000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
بدهی خارجی -7768745.00
-7588393 -7474096 -7381880 -7290119 -6645907
رابطه مبادله 100.14
100 101 101 101 102
گردش سرمایه 33800.00
-184 11587 17570 20456 22777
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42627.00
40674 41610 41241 40694 39153
میزان خالص ورود سرمایه 57523.00
44413 37610 34740 32217 25287
ذخایر طلا 8133.46
8134 8134 8134 8135 8135
تولید نفت خام 9637.00
9589 9574 9558 9680 9150
درآمد گردشگری 20379.00
20329 20285 20242 20199 19863
ورود توریست 5721658.00
5221800 5078800 4958000 4855700 4441900
شاخص تروریسم 5.43
5.31 5.2 5.2 5.2 5.57
فروش اسلحه 9894.00
9732 9623 9515 9406 9994
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106.10
108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50
-3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -7.5
ارزش بودجه دولت -23190.00
-45391 -48477 -44981 -39978 -28357
هزینه های دولت 2899.97
2898 2898 2897 2896 2885
درآمدهای دولت 325797.00
276558 253019 241322 236478 209762
بدهی های دولت 20492747.00
20531289 20537518 20535488 20530157 20465466
هزینه های مالی 348990.00
339290 335597 333340 331967 326460
درخواست پناهندگی 12026.00
11892 11836 11780 11726 11305
مخارج نظامی 606232.60
702472 703459 592153 752325 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00
35.35 33.95 32.54 31.14 35
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI خدمات 53.70
53.9 53 53.6 53.4 54.8
اطمینان کسب و کار 59.70
54 54.3 52 54 52
شاخص PMI تولید 55.10
54.5 52.9 53.8 53 53
پی ام آی غیر توليدی 55.90
55.2 56 54 54.6 54.72
پی ام آی مرکب 54.10
52.4 52.7 55 53.1 55.1
تولید صنعتی 3.60
2.4 1.9 1.6 2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90
0.4 0.5 0.2 0.1 0.2
تولید صنعتی 2.40
1.7 1.7 2 2.1 1.9
استفاده از ظرفیت 77.90
76.4 76.6 79.31 76 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.30
0.34 0.32 0.32 -0.3 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 1.00
0.44 0.35 0.32 0.32 0.32
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.10
0.33 0.27 0.25 0.24 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.80
0.42 0.33 0.29 0.28 0.27
میزان سفارشات جدید 488114.00
488627 487648 486177 484597 472461
سفارشات کارخانه 1.30
0.34 0.3 0.29 0.1 0.2
موجودی انبارهای تجاری 0.40
0.24 0.2 0.26 -0.2 0.2
تغییرات موجودی انبار 38.51
14 7.5 19.5 69 75
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.80
-0.1 0.2 0.36 0.5 0.2
ورشکستگی 23109.00
23870 24682 25663 26754 35546
سود شرکت سهامی 1738.20
1727 1728 1724 1724 1704
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 104.90
104 100 102 99 97
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 17.70
19 12 11 10 5
ISM شاخص نیویورک 56.30
55.89 55.72 55.66 55.62 55.57
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 29.70
15 14.5 18.37 7 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.15
0.2 0.2 0.01 0.4 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 26.20
15 10 13 11 6.3
شاخص توليد Richmond Fed 20.00
15 11 10 5 3
پی ام آی شیکاگو 67.60
53 53.5 59.53 50 54.7
مجموع فروش خودرو 17.85
18 18 17.44 19.4 18.7
تولید خودرو 2.80
3.89 3.89 3.22 3.97 4.04
ثبت خودرو 477.61
587 626 651 665 682
تغییر سهام نفت خام -4.95
0.04 0.04 0.04 1.1 0.1
سهام گاز طبیعی تغییر -359.00
-72.94 -28.86 -12.45 -6.35 -2.74
تغییر سهام گازوئیل 4135.00
200 201 -500 1000 500
شاخص اقتصادی مقدم 184.12
186 188 190 191 198
سرعت اینترنت 18747.58
21359 21703 21935 22058 21110
آدرس های IP 128949703.00
129483682 129416277 129348765 129285167 128896096
خطوط نفت خام 752.00
744 741 738 736 714
تغییرات سهام نفت خام API -5.12
-0.02 0.2 0.21 0.22 0.22
تولید فولاد 6709.00
6956 7111 7208 6870 7150
شاخص رقابتی 5.85
5.73 5.73 5.77 5.73 5.86
رتبه رقابتی 2.00
3 3 2 3 3
شاخص فساد مالی 74.00
75.5 75.5 74 75.5 75.5
رتبه فساد مالی 18.00
16 16 18 16 16
آسانی کسب و کار 6.00
6 6 6 6 6
استخراج معدن 11.50
7 6.4 5.22 3 1
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
0.41 0.36 0.36 0.36 0.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.90
94 94.5 93 93.1 86.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.40
2.9 2.7 3.1 3 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.40
0.44 0.4 0.36 0.36 0.4
هزینه های مصرف کننده 11916.58
12044 12101 12155 12206 12496
درآمد قابل تصرف شخص 14566.50
14596 14598 14597 14595 14579
هزینه های شخصی 0.60
0.48 0.46 0.46 0.7 0.5
درآمد شخصی 0.30
0.43 0.44 0.44 0.4 0.44
پس انداز های شخصی 2.90
3.26 3.41 3.52 3.64 4.41
اعتبار بخش خصوصی 9098.96
8744 8557 8461 8412 8325
تسهیلات اعتباری خریدار 28.00
13.35 10.17 8.97 8.34 7.7
نرخ وام بانکی 4.40
4.15 4.25 4.73 4.75 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.10
51.41 50.95 50.62 50.37 49.68
شاخص Redbook 2.60
3.79 3.19 2.84 2.64 2.36
فروش فروشگاه زنجیره ای 6028.00
6277 6381 6464 6495 6512
قیمت گازوئیل 0.65
0.65 0.65 0.65 0.63 0.58
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.20
80.2 80.3 76.24 81.2 82.6
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 1298.00
1304 1306 1308 1130 1315
خانه های مسکونی نوساز 1297.00
1100 1090 1170 1130 1280
فروش خانه جدید 733.00
610 560 698 580 590
پیش فروش خانه 0.80
-0.6 0.5 0.91 -1.9 1.2
فروش خانه موجود 5810.00
5220 5190 5200 5100 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.80
1.5 0.8 0.3 1 0.4
شاخص مسکن 0.50
0.6 0.5 0.3 0.4 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 72.00
60 61 59 55 53
نرخ رهن 4.33
4.3 4.35 4.39 4.44 6.5
درخواست وام مسکن 4.10
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 203.84
198 199 200 202 211
نرخ مالکیت مسکن 63.90
63.87 63.89 63.91 63.92 64.02
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.60
35 35 35 35 35
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 21.30
21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65
13.63 13.63 13.63 13.63 13.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 75.78
46.38 58.37 63.34 48.58 55.37
درجه حرارت -1.42
-1.14 13.55 19.24 3.01 8.8