شاخص یاب

ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.50 2.8 2.9 2.8 2.7 2
نرخ بیکاری 3.70 3.7 3.8 3.8 3.7 4.5
نرخ تورم 2.50 2.4 2.3 2.6 2.4 2.3
نرخ بهره 2.25 2.5 2.5 2.75 3 3.5
موازنه تجاری -54019.00 -45000 -52000 -44000 -56000 -53000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 96.47
96.06 96.48 96.91 97.33 99.06
بازار سهام 25413.22
26407 26103 25804 25507 24354
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.06
3.1 3.15 3.21 3.26 3.47
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.50
2.8 2.9 2.8 2.7 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
2.9 2.5 2.8 2.7 1.7
تولید ناخالص داخلی 19390.60
19800 20220 20220 20220 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18671.50
18752 18782 19030 19176 19548
تولید ناخالص ملی 18766.40
17976 17991 19292 19273 18738
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3320.14
3302 3353 3415 3410 3442
تولید ناخالص داخلی سرانه 53128.54
53500 54100 54100 54100 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225.45
55220 56900 56900 56900 58500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 216.90
156 154 154 154 163
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 641.40
680 684 686 685 708
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2125.80
2041 2050 2056 2054 2128
تولید ناخالص داخلی از معادن 429.80
399 402 403 403 416
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2175.50
2147 2136 2142 2140 2238
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12700.80
12072 12080 12116 12104 12584
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 542.40
492 498 499 499 513
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 284.30
292 286 286 286 304
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.70
3.7 3.8 3.8 3.7 4.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 250.00
165 193 182 179 170
اشتغال دولتی 4.00
12 1 15 6.87 11
صورت پرداخت های خصوصی 246.00
160 188 178 166 161
صورت های پرداخت توليد 32.00
10 12 1 6 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 216.00
210 215 220 230 240
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1676.00
1600 1626 1610 1630 1700
تغییر اشتغال ADP 227.00
160 220 219 219 150
افراد شاغل 156562.00
155964 156189 156389 156566 154000
افراد بیکار 6075.00
5970 5848 5756 5682 5417
درآمد متوسط ساعتی 0.20
0.28 0.3 0.2 0.3 0.3
میانگین ساعات کار در هفته 34.50
34.4 34.5 34.5 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90
62.8 62.7 62.7 62.7 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.84
0.8 0.8 0.9 0.9 1.1
نرخ بیکاری جوانان 8.30
8.3 8.2 8.1 8 7.7
بهره وری 105.67
106 106 107 107 109
هزینه های کار 109.66
110 110 111 111 113
پست های خالی شغلی 7070.00
5450 5900 6732 6300 5200
پیشنهادات شغلی 7009.00
5818 6300 6700 6600 5800
چلنجر کاهش شغل 75644.00
33300 55080 36000 42000 31000
دستمزد 22.89
23.25 23.65 24.05 24.55 25.9
دستمزد در تولید 21.68
21.65 21.9 21.45 21.75 22.4
رشد دستمزد 4.79
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
حداقل دستمزد 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 7.5
شاخص هزینه استخدام 0.80
0.6 0.8 0.6 0.7 0.6
جمعیت 325.72
328 329 329 330 335
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00
2150 2150 2150 2150 2200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00
4500 4500 4550 4550 4550
نرخ اشتغال 60.60
60.6 60.7 60.8 60.8 61
استخدام تمام وقت 129212.00
129484 129861 130179 130449 131628
هزینه زندگی خانواده 2380.00
2300 2380 2380 2380 2380
هزینه زندگی انفرادی 1660.00
1555 1583 1598 1612 1569
قسمت مدت زمان اشتغال 27297.00
27002 26990 26700 26800 2750
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.4 2.3 2.6 2.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 252.83
254 255 257 258 266
قیمت مصرف کننده اصلی 258.94
260 262 263 264 272
اندازه اصل تورم 2.10
2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.65
116 116 117 113 124
قیمت تولید 117.20
118 119 120 120 125
تغییر قیمت تولید کننده 2.90
3 2.8 3.1 3.2 3.2
قیمت صادرات 127.80
128 128 128 128 119
قیمت واردات 128.40
129 129 129 129 129
تورم مواد غذایی 1.20
1.6 1.5 1.7 1.9 2.1
صفحه اول PCE قیمت هسته 110.37
111 111 112 112 120
قیمت تولید کننده هسته 116.10
116 117 118 118 123
CPI مسکن آب و برق 260.27
260 262 265 266 273
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213.48
208 213 220 218 218
شاخص قیمت PCE 108.60
117 109 110 110 121
انتظارات تورم 3.00
2.9 3.1 3.1 3 3.2
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.5 2.75 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 2.64
2.62 2.62 2.87 3.12 3.62
عرضه پول M0 3520960.00
3494439 3478880 3475540 3474523 3474254
عرضه پول M1 3738.40
3774 3820 3866 3912 4293
عرضه پول M2 14271.50
14362 14505 14653 14803 16134
ذخایر ارزی 123729.00
123171 123186 123197 123199 123199
ترازنامه بانک مرکزی 4102109.00
4358306 4352601 4350218 4036945 4200000
ترازنامه بانک 16821077.00
16836988 16851465 16855326 16856348 16856716
وام به بخش خصوصی 2236.67
2250 2272 2289 2305 2373
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 202.80
198 195 195 205 191
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -11500.00
3827 7810 8012 8061 8053
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -54019.00
-45000 -52000 -44000 -56000 -53000
صادرات 212565.00
215000 207000 213000 213000 206000
واردات 266584.00
260000 259000 257000 269000 259000
حساب جاری -101460.00
-102000 -109000 -103000 -101000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
بدهی خارجی 19306582.00
19639250 19814326 19990976 20168568 21763606
رابطه مبادله 106.98
99.55 99.45 99.65 99.74 92.43
گردش سرمایه -29100.00
30843 40533 45985 51428 56494
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47253.00
47576 46773 47180 47032 47123
میزان خالص ورود سرمایه 30808.00
57064 50258 49208 49423 49457
ذخایر طلا 8133.46
8134 8133 8133 8133 8134
تولید نفت خام 11346.00
12000 12500 12730 12800 12500
شاخص تروریسم 5.43
5.2 5.6 5.6 5.6 5.8
درآمد گردشگری 21283.00
21274 21254 21269 21259 21263
ورود توریست 6734056.00
6791500 6764000 6755000 6759100 6760100
فروش اسلحه 12394.00
12283 12241 12200 12158 11141
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40
108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50
-5 -5 -5 -5 -6
ارزش بودجه دولت -100000.00
-33824 -45667 -58601 -62101 -62490
هزینه های دولت 3197.46
3231 3231 3261 3284 3368
درآمدهای دولت 252692.00
293184 279794 276893 276223 276053
بدهی های دولت 21702370.00
21886629 22155110 22426134 22694427 24997174
هزینه های مالی 353183.00
298094 325461 335494 338324 338542
درخواست پناهندگی 6901.00
6966 6975 6983 6984 6982
مخارج نظامی 597177.90
752325 599577 599947 600317 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70
37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 57.70
56 53 55 57 52
شاخص PMI تولید 55.70
53 52.1 52.8 53.2 51
پی ام آی غیر توليدی 60.30
54.6 54 54.2 56 52
شاخص PMI خدمات 54.80
53.4 53.1 54 55.3 54.8
پی ام آی مرکب 54.90
53.3 55.2 55.4 54.2 55.1
تولید صنعتی 4.10
3 2.9 3 2.6 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10
0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
تولید صنعتی 2.70
2.1 1.8 2.38 2.31 1.9
استفاده از ظرفیت 78.40
78.3 78.5 78.6 78.82 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.80
2.5 -1.5 2.2 1.5 2.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -0.60
2 -0.8 1.8 1.2 1.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.10
0.7 0.3 0.5 0.3 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.40
0.8 0.3 1.2 0.5 1
سفارشات کارخانه 0.70
1.5 -0.9 2.2 1.8 0.8
میزان سفارشات جدید 515334.00
519608 521513 522309 522632 522844
موجودی انبارهای تجاری 0.30
0.2 0.4 0.3 0.5 0.2
تغییرات موجودی انبار 76.33
69 52.68 74.01 47.79 75
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.40
0.5 0.3 0.4 0.55 0.2
ورشکستگی 22103.00
21769 21569 21575 21436 21498
سود شرکت سهامی 2007.53
2058 2074 2088 2102 2219
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 107.40
105 107 105 102 97
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 12.90
21 25 9.41 10 16
شاخص توليد Richmond Fed 15.00
5 10 11 7 3
ISM شاخص نیویورک 69.80
55 56 53.9 60 55.9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 23.30
21 19 17 22 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 29.40
27.9 20.1 28.6 29.16 12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.17
0.9 0.7 0.25 0.23 0.05
پی ام آی شیکاگو 58.40
59.1 61 58 56 56
مجموع فروش خودرو 17.57
17.4 16.9 17 18 17.3
تولید خودرو 2.64
2.97 3.1 3.2 3.1 3.54
ثبت خودرو 443.14
466 484 469 463 471
تغییر سهام نفت خام 10.27
-2 2.5 4.5 3.8 2.6
تغییر سهام گازوئیل -1411.00
1000 2200 -1600 -1200 2000
سهام گاز طبیعی تغییر 39.00
-180 -55 75 55 -200
شاخص اقتصادی مقدم 124.26
125 126 127 128 134
سرعت اینترنت 18747.58
23553 24392 24867 25327 29875
آدرس های IP 128949703.00
129684171 129654649 129670238 129654406 129691461
خطوط نفت خام 888.00
902 916 921 922 923
تغییرات سهام نفت خام API 8.79
6.2 4.8 -3.2 5.2 2
تولید فولاد 7251.00
6870 7352 7279 7285 7150
شاخص رقابتی 85.64
86.14 86.14 86.14 86.14 88.64
رتبه رقابتی 1.00
1 1 1 1 1
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 75
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
آسانی کسب و کار 8.00
6 7 8 8 6
استخراج معدن 13.10
11 9 11 13.88 4
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.30
93 95 96 97 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80
0.5 0.3 0.4 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60
4 4.2 4 5.2 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.70
0.3 0.5 0.2 0.7 0.4
هزینه های مصرف کننده 12968.54
13075 13041 13202 13319 13630
درآمد قابل تصرف شخص 15650.96
15674 15676 15673 15670 15637
هزینه های شخصی 0.40
0.3 0.5 0.3 0.35 0.5
درآمد شخصی 0.20
0.4 0.2 0.5 0.1 0.3
پس انداز های شخصی 6.20
6.6 6.7 6.8 7 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 10.92
15.1 13 14 10.5 8
اعتبار بخش خصوصی 9446.76
9487 9537 9586 9632 9952
نرخ وام بانکی 5.25
5.25 5.25 5.5 5.75 6.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.40
52.3 52 51.3 53.9 50
شاخص Redbook 6.10
5.8 5.2 4.8 4 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 3812.00
9100 4200 4000 4050 9200
قیمت گازوئیل 0.74
0.73 0.71 0.7 0.69 0.64
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 77.30
77.5 78 78 78 79
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 1241.00
1230 1320 1202 1192 1315
خانه های مسکونی نوساز 1201.00
1330 1300 1195 1190 1280
فروش خانه جدید 553.00
600 615 635 595 590
پیش فروش خانه -1.00
0.1 1.1 1.3 -1.4 1.2
فروش خانه موجود 5150.00
5600 5500 5196 5197 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.00
1 0.4 -0.3 0.8 0.4
شاخص مسکن 0.30
0.4 0.3 0.2 0.3 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 68.00
68 66 65.3 65 53
نرخ رهن 5.17
5.17 5.17 5.42 5.67 6.17
درخواست وام مسکن -3.20
1.2 3.4 -0.8 3.5 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 213.72
213 215 218 221 230
نرخ مالکیت مسکن 64.40
64.5 64.6 65 64.8 64.5
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت -1.42
3.01 -1.15 18.73 13.63 8.8
بارش 75.78
48.58 46.48 56.22 56.22 55.37