شاخص یاب

ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 96.10 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازار سهام 24207.16 22667 22327 21993 21662 21016
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.71 2.69 2.74 2.78 2.82 2.91