ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 2.2 2.1 2.6 2.8 2
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4 4 3.9 4.2
نرخ تورم 2.20 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
نرخ بهره 1.75 1.75 2 2 2.25 3
موازنه تجاری -56601.00 -50000 -49300 -50500 -53000 -59000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 89.51
92.94 93.86 94.78 95.7 98
بازار سهام 24682.31
25526 25100 24679 24269 21211
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.90
3 3.17 3.35 3.54 4.41
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50
2.2 2.1 2.6 2.8 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.2 2.6 2.5 2.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 18624.48
19800 19800 19800 19800 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17271.70
17350 17490 17600 17720 18500
تولید ناخالص ملی 17352.84
17539 17613 17674 17724 18300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2972.82
2993 3004 3011 3010 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه 52194.90
53500 53500 53500 53500 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53272.50
53220 53220 53220 53220 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 152.30
144 143 141 140 137
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 647.30
650 650 651 652 760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1958.20
1931 1914 1899 1887 2240
تولید ناخالص داخلی از معادن 378.20
370 365 362 225 252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2086.40
2086 2086 2084 2083 2061
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11666.10
11764 11808 11834 14600 15800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 471.90
464 460 456 452 437
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 277.50
271 269 268 281 302
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4.1 4 4 3.9 4.2
آمار اشتغال غیر کشاورزی 313.00
190 170 145 165 170
اشتغال دولتی 26.00
6 -5.46 14.55 12 11
صورت پرداخت های خصوصی 287.00
154 195 188 187 186
صورت های پرداخت توليد 31.00
23 11.62 21.08 10 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 226.00
240 241 241 241 241
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1879.00
1904 1929 1937 1939 1940
تغییر اشتغال ADP 235.00
171 144 210 160 150
افراد شاغل 155215.00
155144 154952 154363 153985 154000
افراد بیکار 6706.00
6756 6817 6839 6848 6853
درآمد متوسط ساعتی 0.10
0.28 0.22 0.22 0.22 0.22
میانگین ساعات کار در هفته 34.50
34.5 34.42 34.39 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.00
62.8 62.68 62.91 62.76 62.83
نرخ بیکاری بلند مدت 0.86
1.05 1.05 1.1 1 1
نرخ بیکاری جوانان 9.00
8.9 9.2 9.1 9.1 9.1
بهره وری 108.77
109 109 109 109 109
هزینه های کار 108.93
109 109 109 109 108
پست های خالی شغلی 6252.00
6016 5754 5877 5980 6054
پیشنهادات شغلی 6312.00
6334 5949 6014 6028 6027
چلنجر کاهش شغل 35369.00
40388 31511 34707 62300 63500
دستمزد 22.40
22.49 22.87 23.35 23.8 26.5
دستمزد در تولید 21.34
21.44 21.76 21.87 22.06 25.61
رشد دستمزد 4.63
4.65 4.75 4.82 4.89 5.27
حداقل دستمزد 7.25
7.25 7.25 7.25 7.25 7.75
شاخص هزینه استخدام 0.60
0.7 0.65 0.65 0.65 0.73
جمعیت 325.72
328 328 328 328 332
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090.00
2150 2150 2150 2150 2200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290.00
4500 4500 4500 4500 4600
نرخ اشتغال 60.40
60.2 60 60.2 60.1 60.2
استخدام تمام وقت 127745.00
127462 127370 127050 126781 126554
هزینه زندگی خانواده 2240.00
2300 2300 2300 2300 2380
هزینه زندگی انفرادی 1540.00
1492 1492 1492 1492 1470
قسمت مدت زمان اشتغال 27548.00
27402 27381 27381 27381 27381
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.20
2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.1 0.3 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 249.62
250 250 249 257 268
قیمت مصرف کننده اصلی 255.75
256 258 259 259 256
اندازه اصل تورم 1.80
1.9 2 2 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.27
115 115 116 123 134
قیمت تولید 115.10
115 116 118 120 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.80
2.7 2.9 3 2.8 3.2
قیمت صادرات 126.00
126 126 124 124 119
قیمت واردات 127.00
127 127 126 124 125
تورم مواد غذایی 1.40
1.9 2.1 2 2.2 2.1
صفحه اول PCE قیمت هسته 114.23
115 115 116 116 120
قیمت تولید کننده هسته 114.10
114 114 114 113 113
CPI مسکن آب و برق 255.71
256 257 256 255 253
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 207.36
205 206 204 208 204
شاخص قیمت PCE 114.06
115 115 115 117 121
انتظارات تورم 2.83
2.76 2.51 2.54 2.76 2.71
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 2 2 2.25 3
نرخ بهره بین بانکی 2.25
1.4 1.6 1.6 1.8 2.5
عرضه پول M0 3855088.00
3820571 3839705 3841917 3834351 3838635
عرضه پول M1 3614.00
3621 3574 3495 3420 3450
عرضه پول M2 13858.30
13854 13754 13593 13441 13491
ذخایر ارزی 126214.00
126598 126625 126120 125530 118783
ترازنامه بانک مرکزی 4366093.00
4373737 4384737 4393010 4399690 4418163
ترازنامه بانک 16729100.00
16731680 16689986 16653623 16624402 16513374
وام به بخش خصوصی 2132.54
2134 2130 2122 2115 2109
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 201.00
199 199 199 199 195
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 8350.00
5993 3987 4389 4893 4453
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -56601.00
-50000 -49300 -50500 -53000 -59000
صادرات 200910.00
195000 196000 197000 197000 200000
واردات 257510.00
245000 246000 247000 250000 259000
حساب جاری -128158.00
-123000 -125400 -131000 -132000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
بدهی خارجی -7768745.00
-7588393 -7474096 -7381880 -7290119 -6645907
رابطه مبادله 99.85
99.74 100 100 100 102
گردش سرمایه 119674.00
-5291 28770 40907 49393 38255
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 42627.00
40674 41610 41241 40694 39153
میزان خالص ورود سرمایه 62081.00
50850 47896 48150 48128 48130
ذخایر طلا 8133.46
8134 8134 8134 8135 8135
تولید نفت خام 9949.00
9607 9035 9284 9680 9150
شاخص تروریسم 5.43
5.2 5.2 5.2 5.2 5.57
درآمد گردشگری 20295.00
20159 20171 20197 20179 20184
ورود توریست 6145476.00
7833200 6143500 6240300 5572900 6096400
فروش اسلحه 12394.00
12394 12394 12394 12394 12394
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40
108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50
-3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -6
ارزش بودجه دولت -215248.00
-46631 -96457 -68853 -35932 -55304
هزینه های دولت 2920.60
2924 2929 2936 2939 2939
درآمدهای دولت 155623.00
309319 292802 287285 281420 278709
بدهی های دولت 20855672.00
20910613 20655512 20417589 20279829 20182701
هزینه های مالی 370871.00
318605 314894 306952 311434 329403
درخواست پناهندگی 10167.00
13855 14812 12403 10150 12168
مخارج نظامی 606232.60
752325 752325 752325 752325 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80
31.14 31.14 31.14 31.14 35
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 60.80
59 54.3 52 54 52
شاخص PMI تولید 55.30
54.5 52.9 53.8 53 53
پی ام آی غیر توليدی 59.50
55.2 56 54 54.6 57.31
شاخص PMI خدمات 55.90
55 54 53.6 53.4 54.8
پی ام آی مرکب 55.80
55 54 53.8 53.3 55.1
تولید صنعتی 4.40
4 4.9 3.5 3 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10
-0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
تولید صنعتی 2.50
2.2 3 2.8 2.1 1.9
استفاده از ظرفیت 78.10
76.4 76.6 77.18 76 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام -3.70
0.62 0.42 0.35 -0.3 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -2.70
0.65 0.5 0.37 0.33 0.32
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.30
0.33 0.26 0.24 0.24 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.40
0.42 0.43 0.44 0.44 0.45
سفارشات کارخانه -1.40
0.66 0.38 0.42 0.1 0.2
میزان سفارشات جدید 491686.00
492404 476247 469605 474853 479117
موجودی انبارهای تجاری 0.60
-0.1 0.6 0.1 -0.2 0.2
تغییرات موجودی انبار 8.03
14 7.5 19.5 69 75
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.80
-0.1 0.2 -0.32 0.5 0.2
ورشکستگی 23157.00
23577 24291 25207 26252 38432
سود شرکت سهامی 1738.20
1727 1728 1724 1724 1704
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 107.60
104 100 102 99 97
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 22.30
15 20 21 21 16
شاخص توليد Richmond Fed 28.00
15 11 20 5 3
ISM شاخص نیویورک 54.50
59.56 57.44 56.84 56.36 55.69
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 22.50
19 20 18 21 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 37.20
15 14.5 26.36 7 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.12
0.2 0.2 -0.03 0.4 0.05
پی ام آی شیکاگو 61.90
53 53.5 57.57 50 54.41
مجموع فروش خودرو 17.08
18 18 17.37 19.4 18.7
تولید خودرو 3.17
3.89 3.89 2.96 3.97 4.04
ثبت خودرو 484.24
540 594 631 653 681
تغییر سهام نفت خام -2.62
-4.1 -2.15 -2.09 -2 0.1
تغییر سهام گازوئیل -1693.00
200 201 -500 1000 500
سهام گاز طبیعی تغییر -93.00
-65.13 -29.92 -24.25 -23.22 -23
شاخص اقتصادی مقدم 184.16
185 186 187 187 190
سرعت اینترنت 18747.58
21359 21703 21935 22058 21110
آدرس های IP 128949703.00
129483682 129416277 129348765 129285167 128896096
خطوط نفت خام 800.00
798 763 740 732 730
تغییرات سهام نفت خام API -2.74
-3.23 -2.02 -2.02 -2.02 0.3
تولید فولاد 6822.00
6969 6872 6858 6870 7150
شاخص رقابتی 5.85
5.73 5.73 5.73 5.73 5.85
رتبه رقابتی 2.00
3 3 3 3 3
شاخص فساد مالی 75.00
75.5 75.5 75 75.5 75.5
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
آسانی کسب و کار 6.00
6 6 6 6 6
استخراج معدن 9.70
7 6.4 6.5 4 1
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00
102 99 97 93 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
0.4 0.73 0.1 0.61 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.00
4.2 3.7 5.2 4 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.20
0.4 0.4 0.3 0.1 0.4
هزینه های مصرف کننده 12027.89
12110 12187 12267 12338 12923
درآمد قابل تصرف شخص 14730.76
14735 14678 14547 14469 14549
هزینه های شخصی 0.20
0.43 0.46 0.46 0.7 0.5
درآمد شخصی 0.40
0.42 0.44 0.44 0.4 0.44
پس انداز های شخصی 3.20
3.41 4.48 4.69 4.17 4.08
تسهیلات اعتباری خریدار 13.91
9.87 18.77 14.01 16.29 15.71
اعتبار بخش خصوصی 9145.36
9181 9345 9220 9263 9265
نرخ وام بانکی 4.50
4.15 4.25 4.32 4.75 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.60
55.21 53.7 51.89 53.05 53.33
شاخص Redbook 3.20
3.35 2.94 2.82 2.77 2.72
فروش فروشگاه زنجیره ای 3260.00
4628 4012 4362 4273 4539
قیمت گازوئیل 0.67
0.65 0.65 0.65 0.63 0.58
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.50
80.2 80.3 78.4 81.2 82.6
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 1298.00
1320 1300 1280 1230 1315
خانه های مسکونی نوساز 1236.00
1270 1290 1270 1330 1280
فروش خانه جدید 593.00
610 560 617 580 590
پیش فروش خانه -3.80
-0.6 0.5 -0.41 -1.9 1.2
فروش خانه موجود 5540.00
5490 5390 5500 5600 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.00
1.5 0.8 0.3 1 0.4
شاخص مسکن 0.30
0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 70.00
60 68 70 68 53
نرخ رهن 4.68
4.66 4.44 4.36 4.34 6.5
درخواست وام مسکن -1.10
-0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 204.45
206 208 210 211 230
نرخ مالکیت مسکن 64.20
64.16 64.14 64.17 64.18 64.31
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 12.40
12.4 12.4 12.4 12.4 21.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.20
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.20
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت -1.42
-1.14 13.55 19.24 3.01 8.8
بارش 75.78
46.38 58.37 63.34 48.58 55.37