شاخص یاب

ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 2.6 2.8 2.7 2.6 2
نرخ بیکاری 3.90 3.9 3.9 3.8 3.8 4.5
نرخ تورم 2.70 3 3 2.9 3 2.5
نرخ بهره 2.00 2.25 2.5 2.5 2.75 3
موازنه تجاری -50082.00 -51450 -55000 -52000 -47000 -53000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 94.19
93.86 94.78 95.7 96 96
بازار سهام 26567.94
25777 25482 25193 24906 23790
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.07
2.93 2.98 3.03 3.09 3.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20
2.6 2.8 2.7 2.6 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.5 2.7 2.5 2.6 1.6
تولید ناخالص داخلی 19390.60
19800 19800 20220 20220 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18514.60
18574 18716 18782 18996 19491
تولید ناخالص ملی 18767.67
17787 17941 17991 19256 18684
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3320.71
3240 3296 3353 3407 3432
تولید ناخالص داخلی سرانه 53128.54
53500 53500 54100 54100 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225.45
55220 55220 56900 56900 58500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149.90
156 156 154 154 162
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 666.90
663 678 684 684 706
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2000.40
2007 2037 2050 2052 2121
تولید ناخالص داخلی از معادن 392.50
388 398 402 403 414
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2083.90
2139 2143 2136 2138 2232
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11785.60
11958 12048 12080 12092 12547
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 485.70
484 491 498 498 511
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 278.70
284 291 286 286 303
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.9 3.9 3.8 3.8 4.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 201.00
195 165 193 182 170
اشتغال دولتی -3.00
5 12 1 15 11
صورت پرداخت های خصوصی 204.00
190 160 188 178 161
صورت های پرداخت توليد -3.00
20 10 12 1 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 201.00
208 208 208 208 208
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1645.00
1685 1651 1636 1630 1625
تغییر اشتغال ADP 163.00
193 160 178 177 150
افراد شاغل 155542.00
155730 155964 156189 156390 154000
افراد بیکار 6234.00
6188 6103 6023 5959 5722
درآمد متوسط ساعتی 0.40
0.2 0.2 0.22 0.23 0.23
میانگین ساعات کار در هفته 34.50
34.4 34.4 34.52 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70
62.8 62.8 62.7 62.7 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.82
0.8 0.8 0.8 0.7 0.4
نرخ بیکاری جوانان 8.40
8.7 8.6 8.6 8.6 8.4
بهره وری 105.08
105 106 106 106 108
هزینه های کار 109.33
110 110 110 111 114
پست های خالی شغلی 7313.00
6687 6674 6717 6732 6717
پیشنهادات شغلی 6939.00
6913 6919 6917 6915 6911
چلنجر کاهش شغل 38472.00
38727 62300 37080 36800 63500
دستمزد 22.73
22.85 23.25 23.65 24.05 25.9
دستمزد در تولید 21.42
21.49 21.85 22.05 22.45 24
رشد دستمزد 4.83
4.85 4.85 4.85 4.85 4.85
حداقل دستمزد 7.25
7.25 7.25 7.5 7.5 7.5
شاخص هزینه استخدام 0.60
0.65 0.67 0.65 0.65 0.65
جمعیت 325.72
328 328 329 329 335
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090.00
2150 2150 2150 2150 2200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290.00
4500 4500 4500 4550 4550
نرخ اشتغال 60.30
60.4 60.3 60.3 60.3 60.3
استخدام تمام وقت 128577.00
128738 128999 129244 129452 130382
هزینه زندگی خانواده 2240.00
2300 2300 2380 2380 2380
هزینه زندگی انفرادی 1540.00
1485 1492 1488 1484 1469
قسمت مدت زمان اشتغال 26913.00
26982 27002 26997 26998 26998
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.70
3 3 2.9 3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.3 0.12 0.12 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 251.85
254 255 257 258 269
قیمت مصرف کننده اصلی 258.14
259 260 262 263 272
اندازه اصل تورم 2.20
2.5 2.3 2.3 2.3 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.25
115 116 116 117 124
قیمت تولید 116.30
117 118 119 120 125
تغییر قیمت تولید کننده 2.80
3 3 2.8 3.1 3.2
قیمت صادرات 127.30
129 129 129 129 119
قیمت واردات 127.40
127 126 126 126 126
تورم مواد غذایی 1.40
1.7 1.8 2.2 2.1 2.1
صفحه اول PCE قیمت هسته 110.12
110 111 111 112 120
قیمت تولید کننده هسته 115.30
116 117 117 118 124
CPI مسکن آب و برق 259.88
261 261 264 266 276
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213.48
211 209 214 221 220
شاخص قیمت PCE 108.31
109 117 109 110 121
انتظارات تورم 3.00
2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.00
2.25 2.5 2.5 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.37
2.62 2.87 2.87 3.12 3.37
عرضه پول M0 3584502.00
3614937 3606586 3604350 3603872 3603682
عرضه پول M1 3702.80
3691 3729 3767 3804 4141
عرضه پول M2 14217.00
14258 14416 14575 14734 16297
ذخایر ارزی 124694.00
125061 124904 124871 124870 124872
ترازنامه بانک مرکزی 4170556.00
4360790 4358306 4352601 4350218 4200000
ترازنامه بانک 16794750.00
16774321 16777591 16778386 16778594 16778668
وام به بخش خصوصی 2217.37
2276 2337 2389 2434 2653
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 202.80
198 198 195 195 191
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 18938.00
5411 6303 6326 6333 6333
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -50082.00
-51450 -55000 -52000 -47000 -53000
صادرات 211077.00
206000 205000 207000 210000 206000
واردات 261159.00
257000 260000 259000 257000 259000
حساب جاری -101460.00
-105000 -102000 -109000 -103000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
بدهی خارجی 19180854.00
-7980634 -7977962 -7966377 -7965937 -7954592
رابطه مبادله 106.98
102 102 102 102 94.09
گردش سرمایه 52174.00
-4018 25781 35123 40113 40167
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47253.00
46873 47709 46901 47375 47284
میزان خالص ورود سرمایه 74804.00
49236 49879 49649 49620 49625
ذخایر طلا 8134.00
8134 8134 8134 8134 8134
تولید نفت خام 10674.00
9806 9980 9809 10030 11500
شاخص تروریسم 5.43
5.2 5.2 5.6 5.6 5.8
درآمد گردشگری 21491.00
21452 21477 21460 21472 21467
ورود توریست 6145476.00
6572800 6594500 6591200 6587400 6588300
فروش اسلحه 12394.00
11923 12283 12241 12200 11141
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40
108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50
-3.9 -5 -5 -5 -6
ارزش بودجه دولت -214148.00
-47267 -58790 -59598 -59958 -60423
هزینه های دولت 3170.56
3200 3225 3231 3253 3358
درآمدهای دولت 219115.00
316273 299086 295111 294542 294258
بدهی های دولت 21458850.00
21548969 21796964 22054794 22309049 24718189
هزینه های مالی 433263.00
363540 356324 354709 354501 354681
درخواست پناهندگی 6901.00
6929 6963 6978 6982 6981
مخارج نظامی 597177.90
600321 752325 599577 599947 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80
37.89 38.06 38.09 38.11 37.73
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 61.30
55 54 53 55 52
شاخص PMI تولید 55.60
53.8 53 52.1 52.8 53
پی ام آی غیر توليدی 58.50
54 54.6 54 54.2 52
شاخص PMI خدمات 52.90
52.9 53.4 53.1 54 54.8
پی ام آی مرکب 53.40
53.8 53.3 55.2 55.4 55.1
تولید صنعتی 4.90
3.5 3 2.9 3 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40
0.3 0.4 0.3 0.4 0.2
تولید صنعتی 3.10
2.8 2.1 1.8 1.81 1.9
استفاده از ظرفیت 78.08
78.2 78.3 78.5 78.6 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.70
0.34 -0.3 0.33 0.33 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.00
0.44 0.38 0.33 0.32 0.32
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.20
0.21 0.24 0.25 0.25 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.20
0.27 0.26 0.26 0.27 0.27
سفارشات کارخانه -0.80
0.3 0.1 0.26 0.27 0.2
میزان سفارشات جدید 497754.00
499257 498692 498551 498516 498502
موجودی انبارهای تجاری 0.60
0.3 -0.2 0.4 0.31 0.2
تغییرات موجودی انبار -26.93
19.5 69 -23.3 -6.55 75
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.60
0.5 0.5 0.3 0.4 0.2
ورشکستگی 22245.00
23013 22896 22926 22911 22907
سود شرکت سهامی 2012.60
2042 2064 2079 2094 2225
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 108.80
102 103 107 105 97
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 22.90
21 21 25 10.17 16
شاخص توليد Richmond Fed 24.00
20 5 10 8.49 3
ISM شاخص نیویورک 76.50
56.8 55 56 53.9 55.9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 19.00
18 21 19 17 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 28.10
31.4 27.9 20.1 32 12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.18
0.15 0.9 0.7 0.19 0.05
پی ام آی شیکاگو 63.60
59 59.1 61 58 56
مجموع فروش خودرو 16.72
16.88 19.4 16.89 16.88 18.7
تولید خودرو 2.45
2.98 2.97 3.1 3.2 3.54
ثبت خودرو 445.58
455 476 481 474 481
تغییر سهام نفت خام -2.06
-0.58 -2 0.06 0.06 0.1
تغییر سهام گازوئیل -1719.00
-500 1000 17.19 17.19 500
سهام گاز طبیعی تغییر 86.00
67.12 69.77 69.88 69.89 69.89
شاخص اقتصادی مقدم 123.61
124 125 126 126 132
سرعت اینترنت 18747.58
22628 23553 24392 24867 29875
آدرس های IP 128949703.00
129480480 129684171 129654649 129670238 129691461
خطوط نفت خام 866.00
859 855 854 854 853
تغییرات سهام نفت خام API 1.25
-0.29 0.15 0.17 0.17 0.3
تولید فولاد 7275.00
7283 6870 7330 7280 7150
شاخص رقابتی 5.85
5.85 5.85 5.9 5.9 5.85
رتبه رقابتی 2.00
3 3 2 2 3
شاخص فساد مالی 75.00
74 74 75 75 76
رتبه فساد مالی 16.00
17 16 16 16 16
آسانی کسب و کار 6.00
7 6 7 7 6
استخراج معدن 14.10
12.5 11 9 11 4
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.80
100 93 95 96 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.3 0.33 0.33 0.33 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.60
5.2 4 4.2 6.49 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.30
0.42 0.35 0.34 0.34 0.4
هزینه های مصرف کننده 12841.20
12900 13049 13041 13175 13590
درآمد قابل تصرف شخص 15566.48
15731 15776 15784 15782 15745
هزینه های شخصی 0.40
0.36 0.7 0.34 0.34 0.5
درآمد شخصی 0.30
0.33 0.4 0.33 0.33 0.33
پس انداز های شخصی 6.70
6.5 6.6 6.7 6.81 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 16.60
15.52 15.05 15.05 15.04 15.04
اعتبار بخش خصوصی 9383.23
9406 9451 9495 9536 9843
نرخ وام بانکی 5.00
5.25 5.5 5.5 5.75 6
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.70
52.9 52.3 52 51.3 50
شاخص Redbook 5.40
5.73 5.79 5.79 5.79 5.79
فروش فروشگاه زنجیره ای 3782.00
4641 4563 4586 4581 4582
قیمت گازوئیل 0.75
0.76 0.72 0.68 0.64 0.51
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.70
78.68 81.2 78.76 78.79 82.6
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 1229.00
1230 1230 1320 1277 1315
خانه های مسکونی نوساز 1282.00
1250 1330 1300 1239 1280
فروش خانه جدید 627.00
580 600 615 635 590
پیش فروش خانه -2.30
-1.4 0.1 1.1 1.3 1.2
فروش خانه موجود 5340.00
5500 5600 5500 5375 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.10
0.3 1 0.41 0.41 0.4
شاخص مسکن 0.20
0.5 0.4 0.3 0.37 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 67.00
70 68 66 68.28 53
نرخ رهن 4.88
4.79 4.79 4.79 4.79 6.5
درخواست وام مسکن 1.60
0.42 0.39 0.39 0.39 0.39
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 213.07
212 213 215 218 230
نرخ مالکیت مسکن 64.30
64.42 64.56 64.58 64.63 64.99
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -1.42
19.24 3.01 -1.15 18.73 8.8
بارش 75.78
63.34 48.58 46.48 56.22 55.37