شاخص یاب

ایالات متحده

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 2.6 2.8 2.3 2.3 2
نرخ بیکاری 4.00 3.9 3.9 3.8 3.8 4.2
نرخ تورم 2.90 3 3 2.9 3 2.5
نرخ بهره 2.00 2.25 2.5 2.5 2.75 3
موازنه تجاری -43053.00 -42100 -55000 -52000 -34000 -53000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 94.49
93.86 94.78 95.7 96 96
بازار سهام 25064.36
23360 22572 21813 21078 18378
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.86
2.98 3.14 3.31 3.48 4.28
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
2.6 2.8 2.3 2.3 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.5 2.7 2.5 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 19390.60
19800 19800 20220 20220 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17371.85
17593 17753 17806 17806 18725
تولید ناخالص ملی 17551.88
17787 17941 17991 17991 18923
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3028.87
2989 3054 3105 3105 3221
تولید ناخالص داخلی سرانه 53128.54
53500 53500 54100 54100 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225.45
55220 55220 56900 56900 58500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 151.70
156 156 155 155 164
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 660.50
663 678 677 677 715
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1983.60
2007 2037 2033 2033 2149
تولید ناخالص داخلی از معادن 387.40
388 398 397 397 420
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2086.70
2139 2143 2139 2139 2260
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11731.40
11958 12048 12025 12025 12708
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 478.20
484 491 490 490 518
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 283.40
284 291 290 290 307
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
3.9 3.9 3.8 3.8 4.2
آمار اشتغال غیر کشاورزی 213.00
195 165 193 182 170
اشتغال دولتی 11.00
5 12 1 15 11
صورت پرداخت های خصوصی 202.00
190 160 188 178 161
صورت های پرداخت توليد 36.00
20 10 12 1 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 214.00
220 220 220 220 220
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1739.00
1749 1755 1758 1759 1760
تغییر اشتغال ADP 177.00
193 160 181 181 150
افراد شاغل 155576.00
156010 156392 156730 157031 154000
افراد بیکار 6564.00
6454 6468 6469 6471 6475
درآمد متوسط ساعتی 0.20
0.2 0.21 0.22 0.22 0.22
میانگین ساعات کار در هفته 34.50
34.4 34.4 34.51 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90
62.8 62.8 62.7 62.7 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.74
0.6 0.6 0.5 0.4 -0.2
نرخ بیکاری جوانان 8.90
8.7 8.6 8.6 8.6 8.4
بهره وری 109.05
110 110 110 110 113
هزینه های کار 110.16
111 111 111 112 114
پست های خالی شغلی 6671.00
6687 6674 6717 6732 6717
پیشنهادات شغلی 6638.00
6913 6919 6917 6915 6911
چلنجر کاهش شغل 37202.00
36375 62300 34132 33394 63500
دستمزد 22.62
23.35 23.8 24.11 24.49 25.9
دستمزد در تولید 21.40
21.87 22.06 22.38 22.75 24.61
رشد دستمزد 4.56
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
حداقل دستمزد 7.25
7.25 7.25 7.5 7.5 7.5
شاخص هزینه استخدام 0.80
0.66 0.69 0.68 0.67 0.68
جمعیت 325.72
328 328 329 329 335
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090.00
2150 2150 2150 2150 2200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290.00
4500 4500 4500 4550 4550
نرخ اشتغال 60.40
60.5 60.5 60.5 60.6 60.7
استخدام تمام وقت 128568.00
129148 129598 129979 130303 131779
هزینه زندگی خانواده 2240.00
2300 2300 2380 2380 2380
هزینه زندگی انفرادی 1540.00
1485 1492 1488 1484 1469
قسمت مدت زمان اشتغال 27028.00
27153 27139 27138 27139 27139
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.90
3 3 2.9 3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.3 0.12 0.12 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 250.86
254 255 257 258 269
قیمت مصرف کننده اصلی 257.31
259 260 262 263 272
اندازه اصل تورم 2.30
2.5 2.3 2.3 2.3 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.90
115 116 116 117 124
قیمت تولید 116.40
117 118 119 120 125
تغییر قیمت تولید کننده 3.40
3 2.8 2.8 3.1 3.2
قیمت صادرات 128.10
129 129 129 129 119
قیمت واردات 127.70
127 126 126 126 126
تورم مواد غذایی 1.40
1.7 1.8 2.2 2.1 2.1
صفحه اول PCE قیمت هسته 115.03
116 116 117 117 120
قیمت تولید کننده هسته 115.30
116 117 117 118 124
CPI مسکن آب و برق 258.71
261 261 264 266 276
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214.68
211 209 214 221 220
شاخص قیمت PCE 114.76
115 117 116 117 121
انتظارات تورم 2.98
2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.00
2.25 2.5 2.5 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.34
2.59 2.84 2.84 3.09 3.34
عرضه پول M0 3650554.00
3620475 3612695 3610632 3610182 3610007
عرضه پول M1 3658.00
3711 3753 3795 3836 4217
عرضه پول M2 14112.30
14244 14403 14562 14719 16271
ذخایر ارزی 122844.00
122491 122461 122454 122454 122455
ترازنامه بانک مرکزی 4259935.00
4360790 4358306 4352601 4350218 4200000
ترازنامه بانک 16739100.00
16818988 16833988 16837697 16838631 16838945
وام به بخش خصوصی 2209.53
2276 2337 2389 2434 2653
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 202.80
198 198 195 195 191
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -4776.00
2129 2132 2156 2155 2155
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -43053.00
-42100 -55000 -52000 -34000 -53000
صادرات 215328.00
206000 205000 207000 223000 206000
واردات 258381.00
257000 260000 259000 257000 259000
حساب جاری -124105.00
-131000 -132000 -129000 -124383 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
بدهی خارجی -7888082.00
-7980634 -7977962 -7966377 -7965937 -7954592
رابطه مبادله 98.39
102 102 102 102 94.09
گردش سرمایه 138700.00
6954 21927 27532 29945 28900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45701.00
45716 46414 46098 46203 46174
میزان خالص ورود سرمایه 93900.00
51136 51085 50828 50813 50819
ذخایر طلا 8134.00
8134 8134 8134 8134 8134
تولید نفت خام 10467.00
9806 9980 9809 10030 11500
شاخص تروریسم 5.43
5.2 5.2 5.6 5.6 5.8
درآمد گردشگری 21465.00
21414 21440 21422 21435 21430
ورود توریست 6145476.00
6572800 6594500 6591200 6587400 6588300
فروش اسلحه 12394.00
11923 12283 12241 12200 11141
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40
108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50
-3.9 -5 -5 -5 -6
ارزش بودجه دولت -74858.00
-47267 -58790 -59598 -59958 -60423
هزینه های دولت 2930.69
2972 3000 3004 3004 3165
درآمدهای دولت 316278.00
316273 299086 295111 294542 294258
بدهی های دولت 21195070.00
21446371 21686156 21924466 22160251 24389754
هزینه های مالی 391136.00
363540 356324 354709 354501 354681
درخواست پناهندگی 6901.00
6929 6963 6978 6982 6981
مخارج نظامی 597177.90
600321 752325 599577 599947 771394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80
37.89 38.06 38.09 38.11 37.73
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 60.20
55 54 53 55 52
شاخص PMI تولید 55.40
53.8 53 52.1 52.8 53
پی ام آی غیر توليدی 59.10
54 54.6 54 54.2 52
شاخص PMI خدمات 56.50
53.6 53.4 53.1 54 54.8
پی ام آی مرکب 56.20
53.8 53.3 55.2 55.4 55.1
تولید صنعتی 3.50
3.5 3 2.9 3 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10
0.3 0.4 0.3 0.4 0.2
تولید صنعتی 1.70
2.8 2.1 1.8 1.23 1.9
استفاده از ظرفیت 77.90
78.6 78.3 78.5 78.6 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام -0.60
0.61 -0.3 0.35 0.34 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.50
0.64 0.39 0.34 0.33 0.33
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.30
0.33 0.28 0.26 0.26 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.70
0.35 0.3 0.28 0.27 0.27
سفارشات کارخانه 0.40
0.3 0.1 0.29 0.29 0.2
میزان سفارشات جدید 498174.00
498178 497715 497591 497556 497539
موجودی انبارهای تجاری 0.40
0.3 -0.2 0.4 0.27 0.2
تغییرات موجودی انبار 13.86
19.5 69 17.73 16.35 75
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.60
0.5 0.5 0.3 0.4 0.2
ورشکستگی 23106.00
23013 22896 22926 22911 22907
سود شرکت سهامی 1920.00
1935 1947 1959 1971 2088
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 107.20
102 103 107 105 97
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 19.90
21 21 25 9.39 16
شاخص توليد Richmond Fed 20.00
20 5 10 5.57 3
ISM شاخص نیویورک 55.00
56.8 55 56 53.9 55.9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 22.60
18 21 19 17 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 36.50
31.4 27.9 20.1 34.15 12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.15
0.15 0.9 0.7 0.12 0.05
پی ام آی شیکاگو 64.10
59 59.1 61 58 56
مجموع فروش خودرو 17.47
17.23 19.4 17.28 17.28 18.7
تولید خودرو 2.70
2.87 3.97 2.91 2.91 4.04
ثبت خودرو 461.17
521 495 495 501 496
تغییر سهام نفت خام -12.63
0.01 -2 0.06 0.06 0.1
تغییر سهام گازوئیل -694.00
-500 1000 21.93 21.93 500
سهام گاز طبیعی تغییر 51.00
46.62 45.97 45.95 45.95 45.95
شاخص اقتصادی مقدم 123.07
123 123 123 123 123
سرعت اینترنت 18747.58
22628 23553 24392 24867 29875
آدرس های IP 128949703.00
129480480 129684171 129654649 129670238 129691461
خطوط نفت خام 863.00
869 871 872 872 872
تغییرات سهام نفت خام API -6.80
-0.17 0.15 0.17 0.17 0.3
تولید فولاد 7107.00
6882 6870 7040 7001 7150
شاخص رقابتی 5.85
5.85 5.85 5.9 5.9 5.85
رتبه رقابتی 2.00
3 3 2 2 3
شاخص فساد مالی 75.00
74 74 75 75 76
رتبه فساد مالی 16.00
17 16 16 16 16
آسانی کسب و کار 6.00
7 6 7 7 6
استخراج معدن 12.60
12.5 11 9 11 4
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.10
97 93 95 96 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
0.36 0.32 0.32 0.32 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.60
5.2 4 4.2 5.75 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.40
0.38 0.34 0.33 0.33 0.4
هزینه های مصرف کننده 12061.04
12214 12360 12363 12363 13037
درآمد قابل تصرف شخص 14929.76
15062 15170 15278 15385 16460
هزینه های شخصی 0.20
0.33 0.7 0.33 0.33 0.5
درآمد شخصی 0.40
0.32 0.4 0.31 0.31 0.31
پس انداز های شخصی 3.20
3.5 3.6 3.7 3.14 4.2
تسهیلات اعتباری خریدار 24.60
15.52 15.05 15.05 15.04 15.04
اعتبار بخش خصوصی 9347.40
9406 9451 9495 9536 9843
نرخ وام بانکی 4.89
5.14 5.39 5.39 5.64 5.89
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.40
52.9 52.3 52 51.3 50
شاخص Redbook 5.20
4.7 4.71 4.71 4.71 4.71
فروش فروشگاه زنجیره ای 4115.00
4678 4737 4725 4727 4727
قیمت گازوئیل 0.75
0.71 0.67 0.63 0.6 0.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.70
78.68 81.2 78.76 78.79 82.6
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 1301.00
1280 1230 1320 1309 1315
خانه های مسکونی نوساز 1350.00
1270 1330 1300 1388 1280
فروش خانه جدید 689.00
580 600 615 679 590
پیش فروش خانه -2.20
-0.4 0.1 1.1 1.3 1.2
فروش خانه موجود 5430.00
5500 5600 5500 5444 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.40
0.3 1 0.54 0.54 0.4
شاخص مسکن 0.10
0.5 0.4 0.3 0.42 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 68.00
70 68 66 67.96 53
نرخ رهن 4.76
4.75 4.75 4.75 4.75 6.5
درخواست وام مسکن 2.50
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 210.17
212 213 215 2016 230
نرخ مالکیت مسکن 64.20
64.36 64.51 64.52 64.53 64.86
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 12.40
12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.20
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.20
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -1.42
19.24 3.01 -1.15 18.73 8.8
بارش 75.78
63.34 48.58 46.48 56.22 55.37