ایالات متحده

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 1.9 2 1.9 1.7 2
نرخ بیکاری 4.60 5.1 5.2 5.3 5.3 6
نرخ تورم 1.60 1.5 1.6 1.7 1.7 2.5
نرخ بهره 0.50 0.75 1 1 1.5 2.25
موازنه تجاری -36440.00 -39400 -38500 -38000 -40000 -48000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 106 106 106 108
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 100.78 100 105 110 115 100
بازار سهام 19170.42 18700 18500 18300 18100 15100
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.38 2.31 2.34 2.36 2.38 2.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 1.9 2 1.9 1.7 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.2 2.5 2.6 2.4 2.1
تولید ناخالص داخلی 17947.00 18400 18900 18900 18900 20243
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16712.50 16850 16900 17000 17080 18500
تولید ناخالص ملی 16757.60 16884 16972 17063 17156 18300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2772.40 2753 2742 2734 2727 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه 51486.00 52000 52400 52400 52400 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52549.01 52930 53060 53060 53060 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 162.10 162 159 158 150 157
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 779.00 789 788 785 778 760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2171.70 2168 2159 2149 2142 2240
تولید ناخالص داخلی از معادن 258.30 200 196 196 325 252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2381.00 2410 2423 2439 2452 2541
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12698.00 13000 13100 13100 13180 15800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 561.10 572 572 579 576 556
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 283.90 262 264 264 279 302
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.60 5.1 5.2 5.3 5.3 6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 178.00 180 190 170 165 170
صورت پرداخت های خصوصی 156.00 150 139 134 129 110
اشتغال دولتی 22.00 12 11 10 13.62 11
صورت های پرداخت توليد -4.00 9 8 5 -13.66 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 268.00 264 273 283 292 352
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 2081.00 2114 2191 2254 2313 2723
تغییر اشتغال ADP 216.00 177 164 146 128 61.23
افراد شاغل 152085.00 152189 152378 152493 152548 154000
افراد بیکار 7400.00 7397 7223 7121 7097 8199
درآمد متوسط ساعتی -0.10 0.34 0.29 0.24 0.21 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.42 34.4 34.4 34.41 34.43
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70 62.71 62.73 62.74 62.74 62.82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.16 1.17 1.16 1.17 1.28 1.87
نرخ بیکاری جوانان 10.40 10.41 10.51 10.61 10.74 11.9
بهره وری 106.90 106 106 106 107 107
هزینه های کار 109.90 110 111 111 111 111
پست های خالی شغلی 5445.00 5355 5334 5286 5235 4714
پیشنهادات شغلی 5486.00 5374 5280 5194 5113 4422
چلنجر کاهش شغل 26936.00 36338 44822 48563 51863 63500
دستمزد 21.72 21.83 21.85 21.87 22.08 26.1
رشد دستمزد 4.32 4.43 4.54 4.66 4.76 5.33
دستمزد در تولید 20.60 20.61 20.65 20.85 21 25.21
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.75
شاخص هزینه استخدام 0.50 0.52 0.57 0.55 0.57 0.64
کار اول شرایط بازار 0.70 -1.3 -1.1 -0.6 0.7 0.5
جمعیت 321.57 324 325 325 326 332
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4130.00 4033 3985 3956 3950 3973
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1780.00 1826 1827 1827 1827 1827
زندگی خانواده دستمزد 2710.00 2751 2729 2741 2734 2736
زندگی فردی دستمزد 1660.00 1675 1667 1671 1669 1670
قسمت مدت زمان اشتغال 27727.00 27663 27645 27638 27630 27526
استخدام تمام وقت 124193.00 124361 124417 124434 124414 123606
نرخ اشتغال 59.70 59.73 59.73 59.74 59.75 59.77
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.60 1.5 1.6 1.7 1.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 241.86 243 244 245 246 268
قیمت مصرف کننده اصلی 248.98 250 251 252 253 261
اندازه اصل تورم 2.10 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.64 112 112 113 113 134
قیمت تولید 110.60 111 111 111 112 130
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 0.2 0.3 0.4 0.6 2.2
قیمت صادرات 120.70 121 121 120 120 119
قیمت واردات 121.30 122 121 121 121 117
تورم مواد غذایی -0.40 0.5 0.8 0.9 1 1.9
شاخص قیمت PCE 111.39 112 112 112 113 121
صفحه اول PCE قیمت هسته 111.89 112 113 113 113 116
CPI حمل و نقل 196.19 197 197 196 196 192
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.75 1 1 1.5 2.25
نرخ بهره بین بانکی 0.94 0.95 0.96 0.96 1 2.5
عرضه پول M0 3571983.00 3817112 3899475 3982897 4067433 5291241
عرضه پول M1 3340.50 3376 3427 3465 3493 3554
عرضه پول M2 13137.50 13273 13465 13635 13786 14686
ذخایر ارزی 120142.00 119714 118850 118206 117642 111054
ترازنامه بانک مرکزی 4419790.00 4402407 4379998 4355622 4329734 4040255
ترازنامه بانک 16059000.00 16070069 16075024 16072614 16070058 16036653
وام به بخش خصوصی 2094.47 2112 2140 2162 2180 2186
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197.12 199 199 199 199 200
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -76586.00 -26932 -27934 -18296 -14826 7420
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -36440.00 -39400 -38500 -38000 -40000 -48000
صادرات 189195.00 188600 192830 193276 190000 198000
واردات 225635.00 228000 228500 229000 230000 246000
حساب جاری -119885.00 -110000 -109000 -109000 -111000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -3
بدهی خارجی -8042807.00 -7852593 -7831766 -7657847 -7548536 -6813482
رابطه مبادله 100.06 99.9 100 100 100 101
گردش سرمایه -152896.00 -118850 -86177 -65617 -45289 19435
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 39294.00 37531 37078 37633 37315 33221
میزان خالص ورود سرمایه -26213.00 31035 18273 23884 23422 24127
ذخایر طلا 8133.46 8134 8134 8135 8135 8136
تولید نفت خام 8744.00 8696 8683 8668 8653 7310
شاخص تروریسم 4.88 4.96 4.97 4.98 4.61 5.03
ورود توریست 5978189.00 4797102 4475399 4335128 4282711 4185517
فروش اسلحه 10484.00 10854 10407 9959 9785 9661
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 106 106 106 108
بودجه دولت -3.20 -2.6 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
ارزش بودجه دولت -44192.00 -39894 -48464 -37612 -41304 -30884
هزینه های دولت 2902.70 2906 2907 2903 2902 2866
درآمدهای دولت 221692.00 292518 264881 264086 261207 244791
بدهی های دولت 19805715.00 19968544 20225259 20406618 20546514 20827304
هزینه های مالی 265884.00 315312 306323 307716 308407 308479
مخارج نظامی 595472.10 587037 589261 591485 592472 611394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 38.24 38.09 37.94 37.91 37.44
درخواست پناهندگی 9327.00 9955 9843 9776 9710 8899
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 53.20 52.1 53 53.1 53.5 52
پی ام آی غیر توليدی 54.80 55 57 57.3 57.5 54.43
شاخص PMI تولید 54.10 52 53 54 53.67 53
شاخص PMI خدمات 54.70 52 53.1 53.1 53.2 54.8
پی ام آی مرکب 54.90 52.6 53.5 53.8 53.8 55.1
تولید صنعتی -0.90 0.3 0.4 1.5 2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
تولید صنعتی -0.20 0.3 0.4 1.8 2.1 1.9
استفاده از ظرفیت 75.30 76 75.9 75.8 75.9 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 4.80 0.8 0.4 0.4 0.3 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 5.20 0.19 0.44 0.45 0.28 0.33
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 1.00 0.1 0.1 -0.1 0.2 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.60 0.35 0.28 0.26 0.25 0.25
میزان سفارشات جدید 455471.00 454996 453621 451797 449788 426266
سفارشات کارخانه 0.30 0.4 -0.1 -0.1 0.4 0.2
موجودی انبارهای تجاری 0.10 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
تغییرات موجودی انبار 7.60 63.32 69.14 69.32 30.76 72.03
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.40 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2
ورشکستگی 24457.00 24501 24803 25282 26461 40882
سود شرکت سهامی 1589.80 1561 1573 1575 1574 1540
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 94.90 95.06 95.33 95.6 95.82 97.15
ISM شاخص نیویورک 52.50 53.49 53.48 54.32 54.92 55.53
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 1.50 4 5 4 6.28 5
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 10.20 1.6 1.4 2 2.1 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.08 0.25 0.11 0.14 0.29 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 7.60 1.5 2 3 2 6.3
شاخص توليد Richmond Fed 4.00 2.18 2.88 2.56 2.36 1.82
پی ام آی شیکاگو 57.60 52.3 53 55.62 53.5 54.1
مجموع فروش خودرو 17.87 17.6 18 18 18.5 21.4
تولید خودرو 3.75 3.85 4 4 4.08 4.1
ثبت خودرو 567.34 606 623 629 640 683
تغییر سهام نفت خام -0.88 1 1.4 1.5 1 0.1
تغییر سهام گازوئیل 2097.00 56.26 18.52 10.84 10.79 10.79
سهام گاز طبیعی تغییر -50.00 -46.75 -6.37 1.12 1.45 1.42
شاخص اقتصادی مقدم 179.32 180 182 183 185 193
تمایلات کسب و کار کوچک 51.67 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86
تولید فولاد 6382.00 6520 6300 6320 6400 7150
استخراج معدن -7.00 -5.79 -3.52 -2.13 -1.22 1
آسانی کسب و کار 8.00 7 7 7 7 7
شاخص رقابتی 5.70 5.61 5.61 5.61 5.61 5.66
رتبه رقابتی 3.00 3 3 3 3 3
شاخص فساد مالی 76.00 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5
رتبه فساد مالی 16.00 16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.80 91.6 91.3 91.6 90.5 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.39 0.42 0.2 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30 3.7 3.1 3 3.1 4.42
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.80 0.38 0.34 0.1 0.2 0.35
هزینه های مصرف کننده 11563.50 11638 11724 11794 11864 12523
درآمد قابل تصرف شخص 14107.20 14229 14348 14467 14588 16202
هزینه های شخصی 0.30 0.5 0.1 0.1 0.26 0.5
درآمد شخصی 0.60 0.8 0.42 0.31 0.36 0.36
پس انداز های شخصی 5.70 5.67 5.71 5.75 5.79 6.17
تسهیلات اعتباری خریدار 19.29 15.95 14.35 12.87 11.72 7.9
اعتبار بخش خصوصی 9106.39 9177 9265 9330 9379 9445
نرخ وام بانکی 3.50 3.56 3.75 4 3.86 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 51.40 50.43 50.26 50.07 49.91 49.39
شاخص Redbook 2.20 1.92 2.02 2.12 2.18 2.25
قیمت گازوئیل 0.59 0.6 0.58 0.57 0.57 0.54
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.40 79.3 79.3 79.5 79.5 82.6
فروش فروشگاه زنجیره ای 4099.00 5634 5988 6269 6412 6600
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
جواز ساختمان 1260.00 1141 1152 1178 1150 1315
خانه های مسکونی نوساز 1323.00 1170 1210 1230 1190 1280
فروش خانه جدید 563.00 510 520 510 530 590
پیش فروش خانه 1.80 1.76 1.59 1.45 1.42 1.33
فروش خانه موجود 5600.00 4900 5000 4800 5000 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.50 0.3 0.3 0.2 0.2 -0.9
شاخص مسکن 0.60 0.2 0.2 0.3 0.3 0.33
شاخص بازار مسکن NAHB 63.00 60 60 59 58 53
نرخ رهن 4.23 4.26 4.3 4.35 4.39 6.5
درخواست وام مسکن -9.40 0.47 0.44 0.45 0.45 0.45
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63.44 63.43 63.43 63.43 63.43
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 191.78 191 191 193 194 211
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 38.90 39 39 39 38.9 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65