ایالات متحده

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.50 2.5 2.1 2 1.9 2
نرخ بیکاری 4.70 4.6 4.7 4.8 4.8 6
نرخ تورم 2.10 2 1.9 2.1 2.3 2.5
نرخ بهره 0.75 1 1.25 1.25 1.5 2.25
موازنه تجاری -45240.00 -38500 -38000 -40000 -40000 -48000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 105 105 105 108
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 100.81 105 110 115 120 115
بازار سهام 19827.25 19500 19300 19100 18900 15900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.47 2.59 2.62 2.64 3.2 3.05
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.50 2.5 2.1 2 1.9 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 18036.65 19200 19200 19200 19200 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16727.00 16900 17000 17080 17270 18500
تولید ناخالص ملی 16897.40 16983 17068 17154 17240 18300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2779.30 2743 2735 2729 2725 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه 51638.10 52400 52400 52400 52800 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52704.20 53060 53060 53060 53060 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 160.10 167 172 169 170 169
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 784.90 788 785 778 766 760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2181.00 2159 2149 2142 2132 2240
تولید ناخالص داخلی از معادن 271.60 196 196 325 208 252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2402.20 2423 2439 2452 2463 2541
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12875.60 13100 13100 13180 13600 15800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 565.90 572 579 576 576 556
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 293.90 264 264 279 271 302
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.70 4.6 4.7 4.8 4.8 6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 156.00 180 145 165 160 170
صورت پرداخت های خصوصی 144.00 139 134 129 125 110
اشتغال دولتی 12.00 11 10 13.62 13 11
صورت های پرداخت توليد 17.00 8 5 -13.66 -10 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 234.00 247 247 247 247 247
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 2046.00 2201 2238 2252 2256 2259
تغییر اشتغال ADP 153.00 167 164 164 164 164
افراد شاغل 152111.00 152420 152699 152948 153168 154000
افراد بیکار 7529.00 7223 7121 7097 7134 8199
درآمد متوسط ساعتی 0.40 0.31 0.25 0.21 0.2 0.2
میانگین ساعات کار در هفته 34.30 34.28 34.26 34.26 34.25 34.25
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70 62.73 62.74 62.74 62.75 62.82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.15 1.16 1.17 1.28 1.25 1.87
نرخ بیکاری جوانان 10.00 9.98 9.88 9.8 9.74 9.54
بهره وری 106.90 106 106 107 107 107
هزینه های کار 110.70 112 112 112 113 114
پست های خالی شغلی 5246.00 5483 5512 5526 5538 5558
پیشنهادات شغلی 5522.00 5338 5241 5155 5077 4452
چلنجر کاهش شغل 33627.00 31908 30595 30464 30167 63500
دستمزد 21.80 21.95 22.25 22.45 22.72 26.5
رشد دستمزد 3.52 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59
دستمزد در تولید 20.73 20.85 21.11 21.36 21.61 25.61
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.5 7.75
شاخص هزینه استخدام 0.50 0.55 0.53 0.55 0.54 0.54
کار اول شرایط بازار -0.30 -1.1 -0.6 0.7 1 0.5
جمعیت 321.57 322 323 323 324 332
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4130.00 3985 3956 3950 3968 3973
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1780.00 1827 1827 1827 1827 1827
زندگی خانواده دستمزد 2710.00 2751 2729 2741 2734 2736
زندگی فردی دستمزد 1660.00 1675 1667 1671 1669 1670
قسمت مدت زمان اشتغال 27895.00 27759 27761 27761 27761 27761
استخدام تمام وقت 124248.00 124499 124682 124837 124969 125592
نرخ اشتغال 59.70 59.69 59.69 59.69 59.69 59.69
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 2.10 2 1.9 2.1 2.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 243.03 244 245 246 247 268
قیمت مصرف کننده اصلی 249.93 251 252 253 255 269
اندازه اصل تورم 2.20 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.64 112 113 113 115 134
قیمت تولید 111.30 111 111 112 113 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 0.3 0.4 0.6 1.1 2.2
قیمت صادرات 121.10 121 121 121 121 119
قیمت واردات 121.40 120 119 119 119 116
تورم مواد غذایی -0.20 0.2 0.5 1 1.2 1.9
شاخص قیمت PCE 111.47 112 112 112 117 121
صفحه اول PCE قیمت هسته 111.93 113 113 113 114 116
CPI حمل و نقل 196.25 195 195 195 195 192
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.75 1 1.25 1.25 1.5 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.04 0.96 0.96 1 1.2 2.5
عرضه پول M0 3531576.00 3641791 3639559 3639177 3639540 3639418
عرضه پول M1 3320.70 3430 3487 3544 3601 4231
عرضه پول M2 13246.90 13495 13691 13886 14080 16382
ذخایر ارزی 118219.00 119648 119610 119612 119614 119615
ترازنامه بانک مرکزی 4414390.00 4432280 4434541 4434964 4435028 4435042
ترازنامه بانک 15951700.00 15982945 15974657 15971786 15970829 15970351
وام به بخش خصوصی 2099.67 2147 2174 2198 2219 2329
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197.12 199 199 199 199 200
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -205.00 -39902 -38431 -38534 -38518 -38520
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -45240.00 -38500 -38000 -40000 -40000 -48000
صادرات 185833.00 184092 183559 190000 183213 198000
واردات 231072.00 228500 229000 230000 231000 246000
حساب جاری -112958.00 -109000 -109000 -111000 -112000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
بدهی خارجی -7781138.00 -7699252 -7561063 -7550645 -7620652 -7616720
رابطه مبادله 100.06 100 100 100 101 101
گردش سرمایه 23741.00 -36464 -24348 -15331 -11486 -8938
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 41776.00 38568 38973 39276 38267 34631
میزان خالص ورود سرمایه 30757.00 24103 22890 23059 23104 23097
ذخایر طلا 8133.46 8134 8135 8135 8135 8136
تولید نفت خام 8807.00 8780 8777 8778 8778 7310
شاخص تروریسم 4.88 4.7 4.79 4.61 4.96 5.03
ورود توریست 5978189.00 4475399 4335128 4282711 4228090 4185517
فروش اسلحه 10484.00 10854 10407 9959 9785 9661
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 105 105 105 108
بودجه دولت -3.20 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
ارزش بودجه دولت -27516.00 -51422 -40644 -43288 -47972 -32698
هزینه های دولت 2906.40 2911 2908 2909 2909 2879
درآمدهای دولت 319000.00 275286 267749 266543 265878 265649
بدهی های دولت 19976827.00 20287411 20554529 20818784 21080423 24025883
هزینه های مالی 346720.00 309157 311420 312737 313179 313259
مخارج نظامی 595472.10 587037 589261 591485 592472 611394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10 38.24 38.09 37.94 37.91 37.44
درخواست پناهندگی 9327.00 10112 10126 10131 10135 10137
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 54.70 0 53.1 52.4 51.5 52
پی ام آی غیر توليدی 57.20 57 57.3 57.5 56.54 56.54
شاخص PMI تولید 54.30 54.6 54.7 53.8 53 53
شاخص PMI خدمات 53.90 53.4 53.6 52.4 52.7 54.8
پی ام آی مرکب 54.10 53.5 53.8 53.8 52 55.1
تولید صنعتی 0.50 0.4 1.5 2 3 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
تولید صنعتی 0.20 0.4 1.8 2.1 2 1.9
استفاده از ظرفیت 75.46 75.9 75.8 75.9 76 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام -4.60 0.4 0.4 0.3 -1.2 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -6.60 0.16 0.22 0.28 0.31 0.32
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.50 0.1 -0.1 0.2 0.1 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.10 0.33 0.29 0.27 0.26 0.26
میزان سفارشات جدید 458329.00 470315 469746 468034 465916 441262
سفارشات کارخانه -2.40 -0.1 -0.1 0.4 -0.5 0.2
موجودی انبارهای تجاری 0.70 0.1 0.2 0.1 -0.8 0.2
تغییرات موجودی انبار 7.10 69.14 69.32 42.83 70.07 72.03
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.00 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2
ورشکستگی 24457.00 23742 23358 23304 23112 23214
سود شرکت سهامی 1575.40 1584 1589 1598 1606 1700
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 105.80 106 106 101 95 97
ISM شاخص نیویورک 63.80 57.25 56.65 57.87 57.24 57.41
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 6.50 12 12 9 8 5
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 15.50 1.4 2 2.1 3 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.27 0.21 0.13 0.09 0.05 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 23.60 23.9 16 12 9 6.3
شاخص توليد Richmond Fed 8.00 12 10 6 4 3
پی ام آی شیکاگو 54.60 53 54.74 53.5 54.8 54.8
مجموع فروش خودرو 18.43 18 18 18.5 19 21.4
تولید خودرو 3.73 4 4 3.89 3.99 4.1
ثبت خودرو 487.95 588 580 566 567 569
تغییر سهام نفت خام 2.35 1.4 1.5 1 -0.5 0.1
تغییر سهام گازوئیل 5951.00 21.91 14.13 14.12 14.12 14.12
سهام گاز طبیعی تغییر -243.00 -117 -117 -117 -117 -117
شاخص اقتصادی مقدم 179.83 182 183 185 186 195
تمایلات کسب و کار کوچک 51.67 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86
تولید فولاد 6226.00 6300 6320 6400 6470 7150
استخراج معدن -2.80 -2.08 -1.01 -0.4 2 1
آسانی کسب و کار 8.00 7 7 7 7 7
شاخص رقابتی 5.70 5.61 5.66 5.61 5.66 5.69
رتبه رقابتی 3.00 3 3 3 3 3
شاخص فساد مالی 76.00 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5
رتبه فساد مالی 16.00 16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.10 96.1 95.3 95 92 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 3.1 3 3.1 4.29 4.4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.20 0.34 0.1 0.2 0.35 0.35
هزینه های مصرف کننده 11569.00 11734 11807 11880 11951 12564
درآمد قابل تصرف شخص 14225.10 14370 14478 14586 14695 15987
هزینه های شخصی 0.20 0.1 0.1 0.27 0.4 0.5
درآمد شخصی 0.00 0.35 0.24 0.29 0.6 0.31
پس انداز های شخصی 5.50 5.6 5.59 5.59 5.59 5.59
تسهیلات اعتباری خریدار 24.53 19.11 19.06 19.06 19.06 19.06
اعتبار بخش خصوصی 9136.21 9307 9427 9542 9652 10655
نرخ وام بانکی 3.64 3.75 4 3.5 4.25 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 55.60 51.32 50.08 49.57 49.37 49.22
شاخص Redbook 0.30 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
قیمت گازوئیل 0.61 0.64 0.62 0.59 0.57 0.54
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.80 79.3 79.5 79.5 80 82.6
فروش فروشگاه زنجیره ای 5754.00 4731 4781 4771 4773 4773
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
جواز ساختمان 1210.00 1152 1178 1150 1141 1315
خانه های مسکونی نوساز 1226.00 1210 1230 1190 1160 1280
فروش خانه جدید 592.00 520 510 530 570 590
پیش فروش خانه -0.40 0.61 0.74 0.92 1.04 1.26
فروش خانه موجود 5610.00 5000 4800 5000 5300 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.90 0.3 0.2 0.2 -0.3 -0.9
شاخص مسکن 0.40 0.2 0.3 0.3 0.3 0.33
شاخص بازار مسکن NAHB 67.00 60 59 58 56 53
نرخ رهن 4.27 4.39 4.39 4.39 4.39 6.5
درخواست وام مسکن 0.80 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63.43 63.43 63.43 63.43 63.43
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 191.79 194 193 194 194 211
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 38.90 35 35 35 32 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 21.30 21.3 21.3 16.2 16.2 16.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65 13.65 13.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 8.55 8.55 8.55