ایالات متحده

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 2.5 2.1 2 1.9 2
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.7 4.8 4.8 6
نرخ تورم 2.50 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2.25
موازنه تجاری -44262.00 -38500 -38000 -40000 -40000 -48000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 105 105 105 108
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 101.17 105 110 115 120 115
بازار سهام 20837.44 19500 19300 19100 18900 15900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.37 2.59 2.62 2.64 3.2 3.05
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 2.5 2.1 2 1.9 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 18036.65 19200 19200 19200 19200 20700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16804.80 16900 17000 17080 17270 18500
تولید ناخالص ملی 16897.40 16983 17068 17154 17240 18300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2807.90 2743 2735 2729 2725 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه 51638.10 52400 52400 52400 52800 54800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52704.20 53060 53060 53060 53060 54500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 160.10 167 172 169 170 169
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 784.90 788 785 778 766 760
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2181.00 2159 2149 2142 2132 2240
تولید ناخالص داخلی از معادن 271.60 196 196 325 208 252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2402.20 2423 2439 2452 2463 2541
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12875.60 13100 13100 13180 13600 15800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 565.90 572 579 576 576 556
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 293.90 264 264 279 271 302
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.7 4.8 4.8 6
آمار اشتغال غیر کشاورزی 227.00 180 145 165 160 170
صورت پرداخت های خصوصی 237.00 203 202 202 202 202
اشتغال دولتی -10.00 11 10 11 13 11
صورت های پرداخت توليد 5.00 8 5 8.81 10 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 244.00 242 242 242 242 242
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 2060.00 2051 2035 2029 2027 2026
تغییر اشتغال ADP 246.00 236 233 235 164 150
افراد شاغل 152081.00 152258 152484 152690 152872 154000
افراد بیکار 7635.00 7572 7551 7532 7518 7473
درآمد متوسط ساعتی 0.10 0.24 0.19 0.18 0.18 0.18
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.39 34.39 34.39 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90 62.88 62.85 62.85 62.85 62.85
نرخ بیکاری بلند مدت 1.16 1.11 1.06 1.28 0.97 0.57
نرخ بیکاری جوانان 10.10 9.98 9.89 9.81 9.75 9.56
بهره وری 107.40 106 106 108 108 111
هزینه های کار 111.10 112 112 112 113 117
پست های خالی شغلی 5040.00 5100 5181 5210 5229 5288
پیشنهادات شغلی 5501.00 5465 5446 5433 5424 5391
چلنجر کاهش شغل 45934.00 40090 39422 40515 40152 63500
دستمزد 21.84 21.95 22.25 22.45 22.72 26.5
رشد دستمزد 3.57 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59
دستمزد در تولید 20.70 20.85 21.11 21.36 21.61 25.61
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.5 7.75
شاخص هزینه استخدام 0.50 0.55 0.53 0.55 0.54 0.54
کار اول شرایط بازار 1.30 1.1 0.6 0.7 1 0.5
جمعیت 324.30 322 323 323 324 332
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4130.00 3985 3956 3950 3968 3973
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1780.00 1827 1827 1827 1827 1827
زندگی خانواده دستمزد 1496.20 1672 1633 1641 1640 1640
زندگی فردی دستمزد 1407.76 1391 1380 1373 1369 1362
قسمت مدت زمان اشتغال 27405.00 27506 27539 27536 27536 27536
استخدام تمام وقت 124705.00 124900 125203 125442 125639 126457
نرخ اشتغال 59.90 59.92 59.99 60.03 60.07 60.18
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 2.50 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 244.16 245 246 248 249 268
قیمت مصرف کننده اصلی 250.78 252 253 255 256 273
اندازه اصل تورم 2.30 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.23 112 113 113 115 134
قیمت تولید 111.90 112 112 113 114 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 1.9 2.1 2.3 2.5 2.2
قیمت صادرات 121.40 121 121 122 121 119
قیمت واردات 122.20 122 122 122 122 122
تورم مواد غذایی -0.20 0.2 0.5 1 1.2 1.9
شاخص قیمت PCE 111.65 112 112 112 117 121
صفحه اول PCE قیمت هسته 112.06 113 113 113 114 116
CPI حمل و نقل 199.29 201 200 199 199 192
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.05 1.05 1.1 1.2 1.3 2.5
عرضه پول M0 3595455.00 3638128 3664985 3666181 3669317 3669145
عرضه پول M1 3396.20 3422 3486 3545 3602 4243
عرضه پول M2 13270.10 13373 13539 13712 13888 15971
ذخایر ارزی 117332.00 119648 119610 119612 119614 119615
ترازنامه بانک مرکزی 4424490.00 4434873 4443410 4445137 4445401 4445459
ترازنامه بانک 16138600.00 16161414 16207212 16221813 16226663 16229077
وام به بخش خصوصی 2100.46 2108 2114 2120 2125 2151
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 197.12 199 199 199 199 200
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -21900.00 -33908 -30330 -30635 -30545 -30557
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -44262.00 -38500 -38000 -40000 -40000 -48000
صادرات 190688.00 192031 193127 190000 193935 198000
واردات 234950.00 228500 229000 230000 231000 246000
حساب جاری -112958.00 -109000 -109000 -111000 -112000 -145000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
بدهی خارجی -7781138.00 -7699252 -7561063 -7550645 -7620652 -7616720
رابطه مبادله 99.82 100 100 100 101 101
گردش سرمایه -42795.00 -34818 -20776 -12831 -9217 -5788
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 41776.00 38568 38973 39276 38267 34631
میزان خالص ورود سرمایه -12872.00 19751 18692 18331 18446 18467
ذخایر طلا 8133.46 8134 8135 8135 8135 8136
تولید نفت خام 8904.00 8979 9008 9079 9099 7310
شاخص تروریسم 4.88 4.7 4.79 4.61 4.96 5.03
ورود توریست 6193106.00 6301739 6305803 6307168 6306514 6306418
فروش اسلحه 10484.00 10854 10407 9959 9785 9661
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.17 105 105 105 105 108
بودجه دولت -3.20 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
ارزش بودجه دولت -51257.00 -49201 -50620 -56187 -57518 -56933
هزینه های دولت 2914.90 2911 2908 2909 2909 2879
درآمدهای دولت 344609.00 259943 267587 272647 272448 272163
بدهی های دولت 19937261.00 20104493 20336875 20564088 20788650 23297988
هزینه های مالی 292812.00 320160 317014 317716 318376 318713
مخارج نظامی 595472.10 587037 589261 591485 592472 611394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 36.02 34.42 32.82 31.22 30.87
درخواست پناهندگی 9327.00 10112 10126 10131 10135 10137
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 56.00 57 53.1 52.4 51.5 52
پی ام آی غیر توليدی 56.50 57 57.3 57.5 56.58 56.58
شاخص PMI تولید 54.30 54.6 54.7 53.8 53 53
شاخص PMI خدمات 53.90 53.4 53.6 52.4 52.7 54.8
پی ام آی مرکب 54.30 53.5 53.8 53.8 52 55.1
تولید صنعتی 0.00 0.4 1.5 2 3 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
تولید صنعتی 0.30 0.4 1.8 2.1 2 1.9
استفاده از ظرفیت 75.30 75.9 75.8 75.9 76 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.80 0.4 0.4 0.3 -1.2 0.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 1.50 0.03 0.15 0.28 0.28 0.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل -0.20 0.1 -0.1 0.2 0.1 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 2.10 0.89 0.47 0.33 0.28 0.26
میزان سفارشات جدید 464868.00 466348 467230 467567 467692 467765
سفارشات کارخانه 1.30 -0.1 -0.1 0.4 -0.5 0.2
موجودی انبارهای تجاری 0.40 0.1 0.2 0.1 -0.8 0.2
تغییرات موجودی انبار 48.70 69.14 69.32 42.83 70.07 72.03
موجودی انبارهای عمده فروشی 1.00 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2
ورشکستگی 24114.00 23742 23358 23304 23112 23214
سود شرکت سهامی 1575.40 1584 1589 1598 1606 1700
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 105.90 106 106 101 95 97
ISM شاخص نیویورک 57.70 56.3 55.53 56.25 55.95 56.02
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 18.70 12 12 9 8 5
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 24.50 16 15 14.3 14 2
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.05 0.21 0.13 0.09 0.05 0.05
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 43.30 23.9 16 12 9 6.3
شاخص توليد Richmond Fed 12.00 12 10 6 4 3
پی ام آی شیکاگو 50.30 54.5 54.7 55 54.8 54.8
مجموع فروش خودرو 17.61 18.5 19 15 14 18.7
تولید خودرو 3.25 3.89 3.92 3.86 3.61 4.04
ثبت خودرو 553.65 596 585 563 563 564
تغییر سهام نفت خام 0.56 1.4 1.5 1 -0.5 0.1
تغییر سهام گازوئیل -2628.00 -20.03 39.36 39.44 39.44 39.44
سهام گاز طبیعی تغییر -89.00 -97.08 -97.08 -97.08 -97.08 -97.08
شاخص اقتصادی مقدم 180.69 182 183 185 186 195
تمایلات کسب و کار کوچک 51.67 53.86 53.86 53.86 53.86 53.86
تولید فولاد 6874.00 6300 6320 6400 6470 7150
استخراج معدن 0.40 -0.1 -0.14 -0.14 2 1
آسانی کسب و کار 8.00 7 7 7 7 7
شاخص رقابتی 5.70 5.61 5.66 5.61 5.66 5.69
رتبه رقابتی 3.00 3 3 3 3 3
شاخص فساد مالی 76.00 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5
رتبه فساد مالی 18.00 16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.30 96.1 95.3 95 92 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.32 0.2 0.3 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.60 3.1 3 3.1 5.71 5.72
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.80 0.33 0.1 0.2 0.31 0.31
هزینه های مصرف کننده 11640.40 11734 11807 11880 11951 12564
درآمد قابل تصرف شخص 14281.20 14384 14494 14603 14712 16013
هزینه های شخصی 0.50 0.1 0.1 0.27 0.4 0.5
درآمد شخصی 0.30 0.35 0.24 0.29 0.6 0.31
پس انداز های شخصی 5.40 5.54 5.51 5.52 5.51 5.51
تسهیلات اعتباری خریدار 14.16 18.89 18.97 18.98 18.99 18.99
اعتبار بخش خصوصی 9128.74 9177 9263 9342 9417 10062
نرخ وام بانکی 3.75 3.75 4 3.71 4.25 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 56.40 54.77 52.32 51.27 50.82 50.5
شاخص Redbook 1.10 0.92 0.9 0.9 0.9 0.9
قیمت گازوئیل 0.61 0.64 0.62 0.59 0.57 0.54
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 78.80 79.3 79.5 79.5 80 82.6
فروش فروشگاه زنجیره ای 8741.00 4541 5101 4957 4986 4981
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
جواز ساختمان 1293.00 1152 1178 1150 1141 1315
خانه های مسکونی نوساز 1246.00 1210 1230 1190 1160 1280
فروش خانه جدید 555.00 520 510 530 570 590
پیش فروش خانه 0.40 0.59 0.46 0.48 0.48 0.48
فروش خانه موجود 5690.00 5000 4800 5000 5300 5000
هزینه های ساخت و ساز -0.20 0.8 0.9 2 1.9 0.4
شاخص مسکن 0.40 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 65.00 60 59 58 56 53
نرخ رهن 4.36 4.35 4.35 4.35 4.35 6.5
درخواست وام مسکن -2.00 0.42 0.46 0.46 0.46 0.46
نرخ مالکیت مسکن 63.70 63.42 63.15 63.47 63.58 63.45
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 192.14 194 193 194 194 211
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 38.90 35 35 35 32 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 21.30 21.3 21.3 16.2 16.2 16.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.65 13.65 13.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 8.55 8.55 8.55