انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
نرخ بیکاری 4.30 4.2 4.3 4.5 4.5 4.7
نرخ تورم 2.70 2.8 2.7 2.5 2.4 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 0.75 1 2
موازنه تجاری -3074.00 -2500 -2000 -1900 -1900 -400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.30 86.5 86.5 86.5 86.5 82.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.41
1.35 1.32 1.3 1.27 1.17
بازار سهام 6895.54
7578 7417 7258 7102 5974
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.42
1.79 2.01 2.26 2.55 4.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.5 1.4 1.4 1.3 1.5
تولید ناخالص داخلی 2647.90
3050 3050 3050 3050 3290
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 492674.00
492820 494800 496400 498840 512230
تولید ناخالص ملی 498854.00
506570 509600 511400 515040 529390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 84005.00
80210 80420 80670 80920 82940
تولید ناخالص داخلی سرانه 41602.98
42600 42600 42600 42600 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901.05
40200 40200 40200 40200 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2619.00
3270 3290 3310 3330 3650
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27628.00
26820 26860 27120 27410 29300
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44678.00
43050 43260 43540 43720 44700
تولید ناخالص داخلی از معادن 5010.00
7650 7690 7720 7720 7990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19775.00
21420 21650 21780 21980 23400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 350445.00
342800 343600 344200 345700 374500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19400.00
18450 18560 18640 18720 19900
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.30
4.2 4.3 4.5 4.5 4.7
افراد شاغل 32248.00
32150 32160 32180 32190 32700
افراد بیکار 837.80
810 811 812 815 829
قسمت مدت زمان اشتغال 8534.00
8670 8700 8730 8760 8960
استخدام تمام وقت 23613.00
23610 23640 23660 23670 23990
نرخ اشتغال 75.30
75.7 75.6 75.5 75.2 74.6
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 9.20
5 11 9 10 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.80
79.2 79.4 79.6 80 82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.3 1.3 1.4 1.5 2
نرخ بیکاری جوانان 12.40
11.4 11.2 11 11.2 11.9
هزینه های کار 104.90
105 105 106 106 110
بهره وری 102.00
105 105 106 106 110
پست های خالی شغلی 823.00
784 785 786 787 792
دستمزد 514.00
512 514 516 518 536
رشد دستمزد 2.80
2.9 3.1 3.2 3.3 3.2
دستمزد در تولید 598.00
597 599 601 603 617
حداقل دستمزد 7.50
7.83 7.83 7.83 7.83 8.5
جمعیت 65.81
66.29 66.29 66.29 66.29 67.16
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 66
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 66
هزینه زندگی خانواده 1280.00
1350 1350 1350 1350 1520
هزینه زندگی انفرادی 970.00
1250 1250 1250 1250 1470
میانگین ساعات کار در هفته 31.90
32.2 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 168.00
120 91 -64 150 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330.00
1350 1350 1350 1350 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210.00
2360 2360 2360 2360 2490
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.70
2.8 2.7 2.5 2.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90
111 114 116 119 134
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.40
111 114 116 118 132
قیمت مصرف کننده اصلی 104.90
111 113 115 118 133
اندازه اصل تورم 2.40
2.5 2.4 2.3 2.3 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.63
113 115 117 119 132
تغییر قیمت تولید کننده 2.60
2.7 2.5 2.2 2.2 2.5
قیمت صادرات 114.20
95 93 94 93 95
قیمت واردات 111.80
103 104 104 104 108
تورم مواد غذایی 3.00
2.4 2.3 2.2 2.2 2
انتظارات تورم 2.90
2.7 2.6 2.5 2.5 2.2
قیمت تولید 112.40
116 118 120 122 134
CPI مسکن آب و برق 103.10
110 112 114 116 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.10
111 113 115 117 123
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.75 0.75 1 2
نرخ بهره بین بانکی 0.64
0.5 0.6 0.7 1 2
عرضه پول M0 81794.00
93200 95600 97500 99500 122400
عرضه پول M1 1717728.00
1865000 1889000 1955000 2029400 2510800
عرضه پول M2 2360602.00
2455000 2510700 2562000 2732100 3129100
عرضه پول M3 2833498.00
2947000 2999800 3063000 3110000 3420000
ذخایر ارزی 160965.55
164000 168000 172000 176000 205000
ترازنامه بانک 3772484.00
3970000 4050000 4110000 4180000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 591152.00
560000 565000 570000 575000 600200
وام به بخش خصوصی 2381400.00
2420000 2440000 2414000 2510000 2720000
نرخ بهره سپرده 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1.75
نرخ وام 0.75
0.75 0.75 0.75 1 2.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 230.51
234 234 234 234 230
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -3074.00
-2500 -2000 -1900 -1900 -400
صادرات 53650.00
50600 51200 51500 51700 55700
واردات 56724.00
53100 53200 53400 53600 56100
حساب جاری -22784.00
-21200 -22700 -19800 -26700 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40
-3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -1.5
بدهی خارجی 6218711.00
6322000 6383000 6452000 6512000 6811000
رابطه مبادله 102.10
98.2 98.4 98.6 98.4 100
گردش سرمایه 16333.00
12100 15400 17900 40000 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9488.00
44100 26300 -700 15200 15900
ذخایر طلا 310.29
310 310 310 310 310
تولید نفت خام 739.00
950 950 950 920 880
شاخص تروریسم 5.10
5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
درآمد گردشگری 1910.00
1400 2100 2500 2240 2490
ورود توریست 3140.00
2680 3460 3340 2810 2990
فروش اسلحه 1214.00
1214 1214 1214 1214 1214
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.30
86.5 86.5 86.5 86.5 82.1
بودجه دولت -2.90
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.6
ارزش بودجه دولت 14728.00
19700 21600 15980 9450 9980
هزینه های دولت 92035.00
93300 93660 93800 93960 95590
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10
43.6 43.6 43.6 43.6 44.3
بدهی های دولت 272.00
-1240 -3970 -7850 -6130 -5460
مخارج نظامی 54216.80
54619 54619 54619 54619 56750
درخواست پناهندگی 2770.00
3070 3040 3070 2710 2210
درآمدهای دولت 72974.00
57020 55960 53400 57890 61870
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 13.00
-7 6 5 4 2
شاخص PMI تولید 55.20
57.2 56.9 56.6 54.3 53.1
شاخص PMI خدمات 54.50
52.6 52.4 52 53.4 54.1
تولید صنعتی 1.60
1.5 2 1.8 1.9 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30
0.3 -0.2 -0.1 0.3 0.3
تولید صنعتی 2.70
2.1 2.2 2.3 2.8 2.3
استفاده از ظرفیت 81.20
82.6 82.7 82.7 82.8 82.7
میزان سفارشات جدید 12701.00
14970 15000 15290 15450 16480
سفارشات کارخانه 4.00
4 6 5 -6 -2
تغییرات موجودی انبار -887.00
-85.37 -480 -177 -124 98.46
ورشکستگی 4382.00
3610 3580 3500 3600 4000
سود شرکت سهامی 109353.00
112000 113000 114000 114000 121000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -45.30
-28 -12 1 2 12
تولید خودرو 147481.00
161500 159400 162000 125000 132000
ثبت خودرو 80805.00
565000 261000 471000 190000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک 23.00
5 4 6 5 2
سرعت اینترنت 16920.86
18157 18290 18321 18296 16984
آدرس های IP 27493519.00
27386372 27271585 27191528 27093557 26436613
سرمایه گذاری خصوصی 0.00
0.4 0.5 0.5 0.7 0.5
استخراج معدن 4.10
2.6 2.5 2.4 2.5 2
تولید فولاد 589.00
670 630 620 720 850
شاخص رقابتی 5.51
5.54 5.54 5.54 5.54 5.59
رتبه رقابتی 8.00
6 6 6 6 5
پی ام آی مرکب 54.50
53.9 54 53.8 52.9 52.8
شاخص فساد مالی 82.00
83 83 83 83 85
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 6
آسانی کسب و کار 7.00
6 6 6 6 5
تولید الکتریسیته 30742.00
26800 24900 26000 30000 30200
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00
-9 -7 -4 -1 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80
-0.3 0.4 0.2 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
2.1 1.9 2.2 2.3 2.7
هزینه های مصرف کننده 325695.00
315000 316000 317000 318000 323000
درآمد قابل تصرف شخص 332445.00
302500 312600 317100 325100 364400
پس انداز های شخصی 5.50
3 3.2 3.4 4.5 7.9
نرخ وام بانکی 1.50
1.25 1.25 1.25 1.5 2.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.50
88.5 88.5 88.5 88.5 82
بدهی خانوار به درآمد 126.42
130 130 130 130 132
تسهیلات اعتباری خریدار 1357.00
1570 1650 1770 1900 2430
قیمت گازوئیل 1.65
1.63 1.63 1.57 1.56 1.48
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
خانه های مسکونی نوساز 41820.00
41050 43110 41740 38950 44750
میزان ساخت و ساز -3.90
1.7 1.5 1.4 1.5 1.8
شاخص مسکن 726.10
751 763 774 785 890
میزان قبول وام های رهنی 67.48
68.6 69.4 72.5 75.2 97.6
درخواست وام مسکن 40117.00
43300 44600 45800 47600 52600
نرخ مالکیت مسکن 63.40
63.1 63.1 63.1 63.1 61.5
سفارشات ساخت و ساز -1.30
2.6 2.9 2.5 1.8 1.4
پی ام آی ساخت و ساز 51.40
53.6 53.7 53.2 52.9 52.4
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 44
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 6.92
4.34 9.96 13.43 6.35 8.7
بارش 224.90
101 73.51 95.45 126 101