شاخص یاب

انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.2 0.1 0.4 0.5 0.5
نرخ بیکاری 4.10 4 3.9 3.8 3.7 3.8
نرخ تورم 2.40 2.2 2.1 2.2 2.1 2
نرخ بهره 0.75 1 1 1.25 1.25 2
موازنه تجاری -27.00 -1400 -1700 -1900 -2300 -1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30 85 83.8 83.8 83.8 82.5
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.30
1.29 1.28 1.27 1.27 1.24
بازار سهام 7053.76
7435 7368 7300 7234 6975
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.50
1.63 1.68 1.74 1.8 2.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.2 0.1 0.4 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
1.3 1.4 1.4 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 2622.43
2850 3060 3060 3060 3170
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 509120.00
510081 511057 513115 516757 526016
تولید ناخالص ملی 515919.00
512459 518927 523142 523658 528469
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85936.00
87596 86824 86417 87225 90333
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514.49
42800 43200 43200 43200 43800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753.24
40200 40700 40700 40700 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2927.00
2993 2960 2963 2971 3087
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28672.00
28647 28229 28464 29102 29542
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45701.00
46423 46414 46075 46387 47873
تولید ناخالص داخلی از معادن 4692.00
4524 4646 4679 4762 4665
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20726.00
20989 21030 21041 21037 21645
تولید ناخالص داخلی از خدمات 362756.00
362731 364117 366292 368197 374063
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19568.00
19670 19476 19714 19862 20285
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
4 3.9 3.8 3.7 3.8
افراد شاغل 32409.00
32510 32580 32620 32710 33700
افراد بیکار 967.70
942 951 955 964 1015
قسمت مدت زمان اشتغال 8475.00
8460 8420 8400 8420 8190
استخدام تمام وقت 23934.00
24050 24160 24220 24290 25510
نرخ اشتغال 75.50
75.2 75.2 75.1 75 74.6
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 20.20
10 5 7 11 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.80
80 79.9 79.9 80.2 81
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00
1.2 1.3 1.4 1.4 1.7
نرخ بیکاری جوانان 11.00
11.2 11.3 11.5 11.5 11.9
هزینه های کار 103.90
106 106 107 108 110
بهره وری 101.20
103 103 104 105 108
پست های خالی شغلی 845.00
815 820 819 814 792
دستمزد 524.00
522 524 526 529 539
دستمزد در تولید 605.00
603 605 607 609 619
رشد دستمزد 3.00
2.7 2.7 2.6 2.6 2.8
حداقل دستمزد 7.83
7.83 8 8 8 8.5
جمعیت 66.19
66.19 66.36 66.36 66.36 66.98
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65.5 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65.5 65.5 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 1300.00
1350 1440 1440 1440 1520
هزینه زندگی انفرادی 895.00
1170 1290 1290 1290 1370
میانگین ساعات کار در هفته 32.10
32.2 32.2 32.3 32.3 32.3
تغییر اشتغال 23.00
150 100 85 -82 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00
1350 1450 1450 1450 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00
2360 2410 2410 2410 2490
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.40
2.2 2.1 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.2 0.3 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60
107 107 108 109 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.65
107 107 108 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.50
108 107 108 109 113
اندازه اصل تورم 1.90
2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.22
105 106 107 108 112
تغییر قیمت تولید کننده 3.10
2.2 2.3 2.4 2.3 2.5
تورم مواد غذایی 1.50
2.5 2.4 2.2 2.1 2
انتظارات تورم 3.00
2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
قیمت تولید 114.60
115 115 117 117 120
CPI مسکن آب و برق 105.20
105 105 106 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.20
110 109 113 114 115
قیمت تولید کننده هسته 112.70
113 114 115 115 119
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.75
1 1 1.25 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.88
0.85 0.85 1.1 1.1 1.85
عرضه پول M0 81938.00
89500 98100 104200 106900 122400
عرضه پول M1 1750911.00
1979400 2041000 2111000 2181000 2510800
عرضه پول M2 2382445.00
2602100 2651000 2746000 2856000 3129100
عرضه پول M3 2847363.00
3020000 3124000 3184000 3224000 3420000
ذخایر ارزی 164239.03
172000 175000 179000 185000 205000
ترازنامه بانک 3783007.00
4180000 4250000 4280000 4320000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 592950.00
615000 625000 636000 645000 689200
وام به بخش خصوصی 2430626.00
2510000 2550000 2580000 2630000 2810000
نرخ بهره سپرده 0.50
0.5 0.5 0.75 0.75 1.5
نرخ وام 1.00
1 1 1.25 1.25 2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.40
227 225 225 225 221
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -27.00
-1400 -1700 -1900 -2300 -1800
صادرات 54953.00
55100 55400 55900 56200 57700
واردات 54980.00
56500 57100 57800 58500 59500
حساب جاری -20317.00
-26700 -20400 -20470 -17700 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.7 -3 -3 -3 -2.8
بدهی خارجی 6382913.00
6512000 6583000 6655000 6669000 6811000
گردش سرمایه 13843.00
40000 13600 16500 16500 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22199.00
15200 36200 22500 -9700 15900
ذخایر طلا 310.30
310 310 310 310 310
تولید نفت خام 915.00
950 800 800 800 750
شاخص تروریسم 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
درآمد گردشگری 2008.00
1900 1870 2600 2700 2490
ورود توریست 3234.00
2810 3220 4010 3490 3040
فروش اسلحه 1214.00
1188 1202 1215 1228 1213
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30
85 83.8 83.8 83.8 82.5
بودجه دولت -2.30
-2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
ارزش بودجه دولت -1174.00
1500 5100 -4400 -2200 2100
هزینه های دولت 92514.00
93285 93567 93224 93902 96199
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10
41 41.2 41.2 41.2 41.1
بدهی های دولت -3259.00
-1420 -1240 -3210 -3200 -2460
مخارج نظامی 48383.40
48729 48888 49046 49205 49776
درخواست پناهندگی 2925.00
2710 2980 2850 2900 2210
درآمدهای دولت 56378.00
57890 64450 57420 58900 61870
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -16.00
-8 -12 1 5 2
شاخص PMI تولید 51.10
55.1 52.3 54.4 54.2 51
شاخص PMI خدمات 52.20
53.4 52 54 54.5 54.1
تولید صنعتی 0.00
2.5 2.2 2.3 2.2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.3 0.3 -0.3 0.6 0.5
تولید صنعتی 0.50
2.5 3 2.6 2.5 2.3
استفاده از ظرفیت 80.20
83.2 83.2 83 82.9 82.7
میزان سفارشات جدید 10801.00
15450 15620 15780 15820 16480
سفارشات کارخانه -6.00
3 2 2 1 -2
تغییرات موجودی انبار -854.00
-441 -223 67.7 46.6 233
ورشکستگی 4308.00
4400 4500 4900 4800 4600
سود شرکت سهامی 114178.00
114000 115000 116000 116000 121000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -67.90
-67 -76 -48 -20 12
تولید خودرو 127051.00
115000 164200 162500 165000 137000
ثبت خودرو 153599.00
175000 571000 267000 485000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک -18.00
1 -2 5 10 10
سرعت اینترنت 16920.86
20629 21136 21634 22124 26174
آدرس های IP 27493519.00
27772468 27811855 27813411 27838343 27862632
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
0.2 0.1 0.4 0.5 0.5
سرمایه گذاری خصوصی -1.20
-0.6 -1 0.6 0.5 0.5
استخراج معدن -1.80
2.5 2.3 2.2 2.4 2
تولید فولاد 630.00
720 680 640 640 850
شاخص رقابتی 81.99
81.99 81.3 81.3 81.3 80.6
رتبه رقابتی 8.00
8 10 10 10 11
پی ام آی مرکب 52.10
52.9 51.5 53.4 54.1 52.8
شاخص فساد مالی 82.00
82 82 82 82 82
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 8 8
آسانی کسب و کار 9.00
6 5 5 5 5
تولید الکتریسیته 24971.00
30000 27100 25100 26000 30200
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00
-10 -14 -8 -7 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80
0.7 -0.2 0.4 0.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
2.3 2.4 2.6 2.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 334676.00
334731 336610 337699 339696 345188
درآمد قابل تصرف شخص 335929.00
337100 338000 340500 342200 361400
پس انداز های شخصی 4.40
4.5 4.7 4.9 5.1 7.9
نرخ وام بانکی 1.75
1.75 1.75 2 2 2.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.10
88.5 87 87 87 85
بدهی خانوار به درآمد 126.42
130 132 132 132 132
تسهیلات اعتباری خریدار 785.00
1680 1720 1790 1850 2130
قیمت گازوئیل 1.68
1.56 1.52 1.41 1.31 1.48
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 41190.00
38950 43220 43400 45100 44750
میزان ساخت و ساز 3.00
1.7 2.2 2.5 2.4 2.2
شاخص مسکن 737.50
755 762 769 775 795
میزان قبول وام های رهنی 65.27
66.2 70.1 75.5 79.6 97.6
درخواست وام مسکن 38505.00
47600 47900 48400 48900 52600
نرخ مالکیت مسکن 63.40
63.1 62.5 62.5 62.5 62
سفارشات ساخت و ساز -7.40
1.5 2.5 4.5 3.6 2.5
پی ام آی ساخت و ساز 53.20
53.8 50.8 53.6 53.2 52.9
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 6.92
6.35 4.35 10.44 9.56 8.7
بارش 224.90
126 101 104 104 101