انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
نرخ بیکاری 4.20 4.3 4.5 4.5 4.5 4.8
نرخ تورم 2.40 2.5 2.4 2.2 2.1 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 1 1 2
موازنه تجاری -3091.00 -3000 -3000 -3500 -3700 -1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30 86.5 86.5 86.5 85.1 82.1
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.34
1.38 1.36 1.33 1.31 1.21
بازار سهام 7716.74
6826 6656 6490 6327 5718
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.40
1.53 1.71 1.91 2.14 3.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.4 1.4 1.3 1.3 1.5
تولید ناخالص داخلی 2647.90
3050 3050 3050 3180 3290
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 493278.00
492044 494312 499191 499691 513773
تولید ناخالص ملی 508627.00
498093 506822 515239 504272 530289
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 84133.00
83404 83825 85227 82514 87716
تولید ناخالص داخلی سرانه 41602.98
42600 42600 42600 43130 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901.05
40200 40200 40200 40700 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2590.00
2642 2672 2661 2660 2739
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27109.00
28131 28249 28385 28407 29214
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44557.00
43733 44202 45035 44017 46350
تولید ناخالص داخلی از معادن 5142.00
5155 5260 5034 5140 5181
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19762.00
19915 19890 20034 19925 20619
تولید ناخالص داخلی از خدمات 350444.00
349504 350514 354075 350674 364417
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19154.00
19201 19168 19496 19395 20066
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.3 4.5 4.5 4.5 4.8
افراد شاغل 32344.00
32260 32280 32290 32320 32700
افراد بیکار 897.00
852 849 855 866 885
قسمت مدت زمان اشتغال 8598.00
8700 8730 8760 8800 8960
استخدام تمام وقت 23746.00
23640 23660 23670 23740 23990
نرخ اشتغال 75.60
75.6 75.5 75.2 75.2 74.6
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 31.20
11 9 10 5 6
نرخ مشارکت نیروی کار 79.00
79.4 79.6 80 79.9 81
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10
1.3 1.4 1.5 1.5 2
نرخ بیکاری جوانان 11.50
11.2 11 11.2 11.3 11.9
هزینه های کار 105.50
105 106 106 106 110
بهره وری 101.40
103 104 104 105 108
پست های خالی شغلی 806.00
815 820 816 811 792
دستمزد 515.00
518 520 522 524 539
رشد دستمزد 2.60
3.1 3.2 3.3 3.4 3.2
دستمزد در تولید 593.00
602 604 606 608 622
حداقل دستمزد 7.83
7.83 7.83 7.83 8 8.5
جمعیت 65.81
66.29 66.29 66.29 66.63 67.16
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 1280.00
1350 1350 1350 1440 1520
هزینه زندگی انفرادی 970.00
1170 1170 1170 1290 1370
میانگین ساعات کار در هفته 31.90
32.2 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 197.00
91 -64 150 100 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330.00
1350 1350 1350 1450 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210.00
2360 2360 2360 2410 2490
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.40
2.5 2.4 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.4 0.3 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40
106 107 107 107 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.00
106 107 107 107 112
قیمت مصرف کننده اصلی 105.50
106 107 108 107 113
اندازه اصل تورم 2.10
2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.55
106 106 107 108 114
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
2.5 2.2 2.2 2.3 2.5
قیمت صادرات 113.10
115 116 116 117 120
قیمت واردات 111.30
112 113 113 114 116
تورم مواد غذایی 2.70
2.8 2.6 2.5 2.4 2
انتظارات تورم 2.90
2.6 2.5 2.5 2.4 2.2
قیمت تولید 113.30
113 114 115 116 121
CPI مسکن آب و برق 103.50
105 105 105 105 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90
107 108 110 109 115
قیمت تولید کننده هسته 112.00
112 113 113 114 118
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.75 1 1 2
نرخ بهره بین بانکی 0.62
0.67 0.92 1.17 1.17 2.17
عرضه پول M0 81591.00
95600 97500 99500 102100 122400
عرضه پول M1 1696941.00
1889000 1955000 2029400 2071000 2510800
عرضه پول M2 2342624.00
2510700 2562000 2632100 2691000 3129100
عرضه پول M3 2787293.00
2999800 3063000 3110000 3164000 3420000
ذخایر ارزی 162378.33
168000 172000 176000 179000 205000
ترازنامه بانک 3769844.00
4050000 4110000 4180000 4250000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 589652.00
611000 622000 629000 641000 700200
وام به بخش خصوصی 2381400.00
2440000 2470000 2510000 2550000 2810000
نرخ بهره سپرده 0.25
0.25 0.5 0.75 0.75 1.75
نرخ وام 0.75
0.75 1 1.25 1.25 2.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 217.05
215 215 215 211 208
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -3091.00
-3000 -3000 -3500 -3700 -1800
صادرات 52934.00
54200 54800 55100 55400 57700
واردات 56025.00
57200 57800 58600 59100 59500
حساب جاری -18443.00
-22700 -19800 -26700 -20400 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.7 -3.7 -3.7 -2.5 -2
بدهی خارجی 6385526.00
6383000 6452000 6512000 6583000 6811000
رابطه مبادله 101.60
103 103 103 103 103
گردش سرمایه 24382.00
15400 17900 40000 13600 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8667.00
26300 -10700 15200 36200 15900
ذخایر طلا 310.30
310 310 310 310 310
تولید نفت خام 1027.00
750 750 750 650 550
شاخص تروریسم 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
درآمد گردشگری 1560.00
2400 2500 1900 1870 2490
ورود توریست 2590.00
3720 3340 2810 3220 3040
فروش اسلحه 1214.00
1336 1265 1194 1222 1278
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30
86.5 86.5 86.5 85.1 82.1
بودجه دولت -2.30
-2.2 -2.2 -2.2 -1.8 -1.6
ارزش بودجه دولت 4950.00
-4800 -2400 1500 5100 2100
هزینه های دولت 91747.00
92043 91976 92940 92294 95654
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10
41 41 41 41.5 42
بدهی های دولت -6230.00
-3970 -3220 -1420 -1240 -2460
مخارج نظامی 48383.40
54338 54671 55005 55195 57442
درخواست پناهندگی 2695.00
3040 3070 2710 2980 2210
درآمدهای دولت 58093.00
55960 55400 57890 64450 61870
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار -4.00
6 5 4 5 2
شاخص PMI تولید 53.90
56.8 55.4 56 55.7 53.4
شاخص PMI خدمات 52.80
53.6 53 53.4 53.8 54.1
تولید صنعتی 2.90
2.1 2.7 2.5 2.2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10
-0.1 0.5 0.3 0.3 0.5
تولید صنعتی 2.90
2.2 2.9 2.5 3 2.3
استفاده از ظرفیت 82.90
82.9 83 83.2 83.2 82.7
میزان سفارشات جدید 12701.00
15000 15290 15450 15620 16480
سفارشات کارخانه -3.00
6 5 3 2 -2
تغییرات موجودی انبار -760.00
-477 -509 -136 126 101
ورشکستگی 4462.00
4800 4100 4400 4500 4600
سود شرکت سهامی 109353.00
113000 114000 114000 115000 121000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -46.40
-32 -16 -2 3 12
تولید خودرو 147471.00
159400 162000 115000 164200 137000
ثبت خودرو 167911.00
261000 471000 175000 571000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک -5.00
-5 5 15 12 10
سرعت اینترنت 16920.86
19592 20115 20629 21136 26174
آدرس های IP 27493519.00
27724943 27792189 27772468 27811855 27862632
استخراج معدن -2.60
2.5 2.4 2.5 2.3 2
سرمایه گذاری خصوصی 0.30
0.5 0.5 0.7 0.6 0.5
تولید فولاد 630.00
630 620 720 680 850
شاخص رقابتی 5.51
5.51 5.51 5.51 5.55 5.61
رتبه رقابتی 8.00
8 8 8 7 6
پی ام آی مرکب 53.20
54 53.8 52.9 53 52.8
شاخص فساد مالی 82.00
83 83 83 84 85
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 8 7 6
آسانی کسب و کار 7.00
6 6 6 5 5
تولید الکتریسیته 30349.00
24900 26000 30000 27100 30200
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00
-12 -12 -10 -10 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60
0.4 0.2 0.7 -0.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40
1.9 2.2 2.3 2.4 2.7
هزینه های مصرف کننده 325299.00
325802 326754 329528 326884 339153
درآمد قابل تصرف شخص 332967.00
335600 336100 337100 338000 361400
پس انداز های شخصی 5.30
4.9 4.8 4.5 4.7 7.9
نرخ وام بانکی 1.50
1.5 1.75 2 2 3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.50
88.5 88.5 88.5 87 85
بدهی خانوار به درآمد 126.42
130 130 130 132 132
تسهیلات اعتباری خریدار 254.00
1650 1770 1680 1720 2130
قیمت گازوئیل 1.69
1.59 1.5 1.41 1.33 0.93
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 35590.00
43110 42740 38950 43220 44750
میزان ساخت و ساز -4.90
0.5 1.2 1.7 2.2 2.2
شاخص مسکن 715.10
720 725 728 732 749
میزان قبول وام های رهنی 62.91
71.4 72.9 73.7 75.1 97.6
نرخ مالکیت مسکن 63.40
63.1 63.1 63.1 62 61.5
درخواست وام مسکن 37567.00
44600 45800 47600 47900 52600
سفارشات ساخت و ساز -1.30
2.9 2.5 1.8 2.4 2.5
پی ام آی ساخت و ساز 52.50
52.6 51.5 52.9 53.2 52.9
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 18 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 6.92
9.96 13.43 6.35 4.35 8.7
بارش 224.90
73.51 95.45 126 101 101