شاخص یاب

انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
نرخ تورم 2.40 2.4 2.2 2.1 2.2 2
نرخ بهره 0.50 0.75 1 1 1.25 2
موازنه تجاری -2790.00 -3000 -3500 -3700 -3500 -1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30 86.5 86.5 85.1 85.1 82.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.31
1.3 1.28 1.25 1.23 1.15
بازار سهام 7678.79
7377 7180 6989 6802 6104
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.23
1.39 1.54 1.7 1.88 2.81
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
1.4 1.3 1.3 1.6 1.5
تولید ناخالص داخلی 2622.43
3050 3050 3180 3180 3290
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 504195.00
504741 509553 510750 507469 524437
تولید ناخالص ملی 511762.00
507076 512459 518415 506350 527428
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85609.00
86669 87906 86722 87053 90474
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514.49
42800 42800 43200 43200 43800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753.24
40200 40200 40700 40700 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2910.00
2984 2993 2948 2986 3081
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27948.00
28284 28551 28311 28422 29385
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45786.00
45503 46409 46381 45470 47764
تولید ناخالص داخلی از معادن 4577.00
4725 4525 4637 4670 4657
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20710.00
20800 20984 20979 21047 21597
تولید ناخالص داخلی از خدمات 358521.00
358710 362131 363182 360811 372709
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19103.00
19339 19607 19351 19486 20179
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
افراد شاغل 32399.00
32280 32290 32320 32340 32700
افراد بیکار 898.70
849 855 866 870 885
قسمت مدت زمان اشتغال 8542.00
8730 8760 8800 8820 8960
استخدام تمام وقت 23856.00
23660 23670 23740 23760 23990
نرخ اشتغال 75.70
75.5 75.2 75.2 75.1 74.6
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 7.80
9 10 5 7 6
نرخ مشارکت نیروی کار 79.00
79.6 80 79.9 79.9 81
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10
1.4 1.5 1.5 1.6 2
نرخ بیکاری جوانان 11.50
11 11.2 11.3 11.5 11.9
هزینه های کار 103.80
106 106 106 107 110
بهره وری 101.20
104 104 105 105 108
پست های خالی شغلی 824.00
820 816 811 805 792
دستمزد 517.00
520 522 524 526 539
رشد دستمزد 2.50
3.2 3.3 3.4 3.6 3.2
دستمزد در تولید 601.00
604 606 608 610 622
حداقل دستمزد 7.83
7.83 7.83 8 8 8.5
جمعیت 66.19
66.19 66.19 66.36 66.36 66.98
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65.5 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 1280.00
1350 1350 1440 1440 1520
هزینه زندگی انفرادی 970.00
1170 1170 1290 1290 1370
میانگین ساعات کار در هفته 31.90
32.2 32.2 32.2 32.3 32.3
تغییر اشتغال 137.00
-64 150 100 85 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330.00
1350 1350 1450 1450 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210.00
2360 2360 2410 2410 2490
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.40
2.4 2.2 2.1 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.4 0.3 0.2 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.80
107 107 107 108 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.80
107 107 107 108 112
قیمت مصرف کننده اصلی 105.70
107 108 107 108 113
اندازه اصل تورم 1.90
2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.11
104 105 106 107 112
تغییر قیمت تولید کننده 3.10
2.5 2.2 2.3 2.4 2.5
قیمت صادرات 113.40
114 114 115 115 119
قیمت واردات 111.40
112 112 113 113 116
تورم مواد غذایی 2.00
2.6 2.5 2.4 2.2 2
انتظارات تورم 2.90
2.7 2.5 2.4 2.3 2.2
قیمت تولید 113.80
114 115 115 117 120
CPI مسکن آب و برق 104.20
105 105 105 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.40
108 110 109 113 115
قیمت تولید کننده هسته 112.00
113 113 114 115 119
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.75 1 1 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.75
1 1.25 1.25 1.5 2.25
عرضه پول M0 81741.00
97500 99500 102100 104200 122400
عرضه پول M1 1730542.00
1955000 2029400 2071000 2111000 2510800
عرضه پول M2 2372675.00
2562000 2632100 2691000 2746000 3129100
عرضه پول M3 2827671.00
3063000 3110000 3164000 3204000 3420000
ذخایر ارزی 162730.15
172000 176000 179000 183000 205000
ترازنامه بانک 3760938.00
4110000 4180000 4250000 4280000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 590042.00
622000 629000 641000 647000 700200
وام به بخش خصوصی 2371585.00
2470000 2510000 2550000 2580000 2810000
نرخ بهره سپرده 0.25
0.5 0.75 0.75 1 1.75
نرخ وام 0.75
1 1.25 1.25 1.5 2.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 217.16
215 215 211 211 208
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2790.00
-3000 -3500 -3700 -3500 -1800
صادرات 51846.00
54800 55100 55400 55900 57700
واردات 54636.00
57800 58600 59100 59400 59500
حساب جاری -17720.00
-19800 -26700 -20400 -20470 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.7 -3.7 -2.5 -2.5 -2
بدهی خارجی 6412914.00
6452000 6512000 6583000 6655000 6811000
رابطه مبادله 101.80
102 102 102 102 103
گردش سرمایه 3074.00
17900 40000 13600 16500 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3896.00
-10700 15200 36200 22500 15900
ذخایر طلا 310.30
310 310 310 310 310
تولید نفت خام 955.00
750 750 650 650 550
شاخص تروریسم 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
درآمد گردشگری 1560.00
2500 1900 1870 2600 2490
ورود توریست 2590.00
3340 2810 3220 4010 3040
فروش اسلحه 1214.00
1274 1188 1202 1215 1213
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30
86.5 86.5 85.1 85.1 82.1
بودجه دولت -2.30
-2.2 -2.2 -1.8 -1.8 -1.6
ارزش بودجه دولت -3687.00
-2400 1500 5100 -4400 2100
هزینه های دولت 92555.00
92467 93403 93758 93421 96131
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10
41 41 41.5 41.5 42
بدهی های دولت -4530.00
-3220 -1420 -1240 -3210 -2460
مخارج نظامی 48383.40
48729 48729 48888 49046 49776
درخواست پناهندگی 2950.00
3070 2710 2980 2850 2210
درآمدهای دولت 54010.00
55400 57890 64450 57420 61870
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -4.00
5 4 5 4 2
شاخص PMI تولید 54.40
55.4 56 55.7 55.5 53.4
شاخص PMI خدمات 55.10
53 53.4 53.8 54 54.1
تولید صنعتی 0.80
2.7 2.5 2.2 2.3 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
0.5 0.3 0.3 -0.3 0.5
تولید صنعتی 1.10
2.9 2.5 3 2.6 2.3
استفاده از ظرفیت 82.90
83 83.2 83.2 83 82.7
میزان سفارشات جدید 11628.00
15290 15450 15620 15780 16480
سفارشات کارخانه 13.00
5 3 2 2 -2
تغییرات موجودی انبار -96.00
0.21 -39.23 89.67 139 240
ورشکستگی 4462.00
4100 4400 4500 4900 4600
سود شرکت سهامی 107899.00
114000 114000 115000 116000 121000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -53.60
-16 -2 3 4 12
تولید خودرو 137225.00
162000 115000 164200 162500 137000
ثبت خودرو 234945.00
471000 175000 571000 267000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک -5.00
5 15 12 11 10
سرعت اینترنت 16920.86
20115 20629 21136 21634 26174
آدرس های IP 27493519.00
27792189 27772468 27811855 27813411 27862632
شاخص اقتصادی مقدم 0.20
0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
استخراج معدن -0.30
2.4 2.5 2.3 2.2 2
سرمایه گذاری خصوصی -0.40
0.5 0.7 0.6 0.6 0.5
تولید فولاد 582.00
620 720 680 640 850
شاخص رقابتی 5.51
5.51 5.51 5.55 5.55 5.61
رتبه رقابتی 8.00
8 8 7 7 6
پی ام آی مرکب 55.20
53.8 52.9 53 53.4 52.8
شاخص فساد مالی 82.00
83 83 84 84 85
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 7 7 6
آسانی کسب و کار 7.00
6 6 5 5 5
تولید الکتریسیته 30192.00
26000 30000 27100 25100 30200
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00
-12 -10 -10 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50
0.2 0.7 -0.2 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90
2.2 2.3 2.4 2.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 331040.00
331712 334590 335344 333956 344363
درآمد قابل تصرف شخص 333116.00
336100 337100 338000 340500 361400
پس انداز های شخصی 4.30
4.4 4.5 4.7 4.9 7.9
نرخ وام بانکی 1.50
1.75 2 2 2.25 3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.70
88.5 88.5 87 87 85
بدهی خانوار به درآمد 126.42
130 130 132 132 132
تسهیلات اعتباری خریدار 1405.00
1770 1680 1720 1790 2130
قیمت گازوئیل 1.69
1.6 1.51 1.43 1.35 0.78
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 39890.00
42740 38950 43220 43400 44750
میزان ساخت و ساز 1.60
1.2 1.7 2.2 2.5 2.2
شاخص مسکن 730.30
725 728 732 736 749
میزان قبول وام های رهنی 64.53
72.9 73.7 75.1 77.2 97.6
نرخ مالکیت مسکن 63.40
63.1 63.1 62 62 61.5
درخواست وام مسکن 39244.00
45800 47600 47900 48400 52600
سفارشات ساخت و ساز -6.60
2.5 1.8 2.4 2.2 2.5
پی ام آی ساخت و ساز 53.10
51.5 52.9 53.2 53.6 52.9
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 18 18 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 6.92
13.43 6.35 4.35 10.44 8.7
بارش 224.90
95.45 126 101 104 101