انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.6 4.6 4.7 5.1
نرخ تورم 3.00 2.9 2.8 2.7 2.6 2.2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 2
موازنه تجاری -2754.00 -2600 -2500 -2000 -1900 -400
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.30 87 89 89 89 85
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.32 1.29 1.27 1.26 1.25 1.11
بازار سهام 7380.68 7440 7370 7290 7220 6390
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.29 1.42 1.44 1.45 1.47 1.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.8 1.7 1.6 1.6 1.9
تولید ناخالص داخلی 2618.89 2820 3050 3050 3050 3290
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 488862.00 490960 492820 494800 496400 512230
تولید ناخالص ملی 495902.00 502360 506570 509600 511400 529390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81183.00 80110 80210 80420 80670 82940
تولید ناخالص داخلی سرانه 41602.98 42060 42600 42600 42600 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38901.05 39740 40200 40200 40200 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2667.00 3250 3270 3290 3310 3650
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27275.00 26790 26820 26860 27120 29300
تولید ناخالص داخلی از ساخت 43756.00 42830 43050 43260 43540 44700
تولید ناخالص داخلی از معادن 5120.00 7610 7650 7690 7720 7990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19582.00 21170 21420 21650 21780 23400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 348613.00 341900 342800 343600 344200 374500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19043.00 18370 18450 18560 18640 19900
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.6 4.6 4.7 5.1
افراد شاغل 30877.00 31200 31250 31300 31350 31800
افراد بیکار 806.10 808 810 811 812 829
قسمت مدت زمان اشتغال 8547.00 8620 8670 8700 8730 8960
استخدام تمام وقت 23557.00 23590 23610 23640 23660 23990
نرخ اشتغال 75.10 75.6 75.7 75.6 75.5 74.6
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 1.10 12 16 11 9 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.40 79 79.2 79.4 79.6 82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.2 1.3 1.3 1.4 2
نرخ بیکاری جوانان 11.80 11.5 11.4 11.2 11 11.9
هزینه های کار 104.90 105 105 105 106 110
بهره وری 100.80 104 105 105 106 110
پست های خالی شغلی 783.00 783 784 785 786 792
دستمزد 507.00 508 510 512 514 532
رشد دستمزد 2.20 2 2.1 2.2 2.2 2.5
دستمزد در تولید 589.00 589 591 593 595 614
حداقل دستمزد 7.50 7.5 7.5 8 8 9
جمعیت 65.81 65.81 66.29 66.29 66.29 67.16
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.5 64 64 64 66
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 66
هزینه زندگی خانواده 1280.00 1240 1290 1290 1290 1520
هزینه زندگی انفرادی 970.00 1120 1170 1170 1170 1470
میانگین ساعات کار در هفته 32.20 32.2 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 0.40 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330.00 1300 1310 1310 1310 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210.00 2290 2310 2310 2310 2490
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.00 2.9 2.8 2.7 2.6 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.20 109 111 114 116 134
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.10 109 111 114 116 132
قیمت مصرف کننده اصلی 104.60 109 111 113 115 133
اندازه اصل تورم 2.70 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.94 111 113 115 117 132
تغییر قیمت تولید کننده 2.80 3.2 3 2.9 2.8 2.5
قیمت صادرات 112.10 94 95 93 94 95
قیمت واردات 110.30 102 103 104 104 108
تورم مواد غذایی 4.00 2.6 2.4 2.3 2.2 2
انتظارات تورم 2.80 2.7 2.7 2.6 2.5 2.2
قیمت تولید 111.30 114 116 118 120 134
CPI مسکن آب و برق 102.80 108 110 112 114 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.20 109 111 113 115 123
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 2
نرخ بهره بین بانکی 0.53 0.4 0.5 0.6 0.7 2
عرضه پول M0 82530.00 91700 93200 95600 97500 122400
عرضه پول M1 1701384.00 1830200 1865000 1889000 1955000 2510800
عرضه پول M2 1669494.00 1843900 1885000 1910700 1962000 2529100
عرضه پول M3 2784211.00 2884500 2947000 2999800 3063000 3420000
ذخایر ارزی 153924.00 162000 164000 168000 172000 205000
ترازنامه بانک 3906698.00 3910000 3970000 4050000 4110000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 555670.00 555000 560000 565000 570000 600200
وام به بخش خصوصی 2370133.00 2400000 2420000 2440000 2509822 2720000
نرخ بهره سپرده 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.75
نرخ وام 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 2.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 230.51 232 234 234 234 230
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -2754.00 -2600 -2500 -2000 -1900 -400
صادرات 51581.00 50200 50600 51200 51500 55700
واردات 54335.00 52800 53100 53200 53400 56100
حساب جاری -23182.00 -27230 -21210 -14640 -17500 -22840
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -1.5
بدهی خارجی 6138780.00 6245000 6322000 6383000 6452000 6811000
رابطه مبادله 101.60 97.5 98.2 98.4 98.6 100
گردش سرمایه 11099.00 42100 12100 15400 17900 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7430.00 14900 44100 26300 -700 15900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 941.00 950 950 950 950 880
شاخص تروریسم 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
درآمد گردشگری 2750.00 2080 1400 2100 2500 2490
ورود توریست 4020.00 2760 2680 3460 3340 2990
فروش اسلحه 1393.00 1369 1398 1427 1456 1533
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.30 87 89 89 89 85
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.9 -2.9 -2.9 -0.9
ارزش بودجه دولت -2736.00 9230 19700 21600 15980 9980
هزینه های دولت 91890.00 93050 93300 93660 93800 95590
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 43.4 43.6 43.6 43.6 44.3
بدهی های دولت -5326.00 -6540 -3250 -3970 -7850 -5460
مخارج نظامی 54216.80 54619 54819 55020 55220 56750
درخواست پناهندگی 2680.00 2910 3070 3040 3070 2210
درآمدهای دولت 53875.00 55510 57020 55960 53400 61870
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار -11.00 4 7 6 5 2
شاخص PMI تولید 56.30 56.6 57.2 56.9 56.6 53.1
شاخص PMI خدمات 55.60 52.8 52.6 52.4 52 54.1
تولید صنعتی 2.50 1.2 1.5 2 1.8 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 0.4 0.3 -0.2 -0.1 0.3
تولید صنعتی 2.70 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3
استفاده از ظرفیت 84.70 82.6 82.6 82.7 82.7 82.7
میزان سفارشات جدید 11781.00 14880 14970 15000 15290 16480
سفارشات کارخانه -2.00 2 4 6 5 -2
تغییرات موجودی انبار -2110.00 -35.21 -87.88 -374 13.5 114
ورشکستگی 4152.00 3400 3610 3580 3500 4000
سود شرکت سهامی 107327.00 111000 112000 113000 114000 121000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -55.10 -36 -28 -12 1 12
تولید خودرو 153224.00 121000 161500 159400 162000 132000
ثبت خودرو 158192.00 187000 565000 261000 471000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک -4.00 5 5 4 6 2
سرعت اینترنت 16920.86 18009 18157 18290 18321 16984
آدرس های IP 27493519.00 27436601 27386372 27271585 27191528 26436613
سرمایه گذاری خصوصی 0.50 -0.3 0.6 0.7 1 0.5
استخراج معدن 1.30 2.2 2.6 2.5 2.4 2
تولید فولاد 640.00 680 670 630 620 850
شاخص رقابتی 5.51 5.49 5.54 5.54 5.47 5.59
رتبه رقابتی 8.00 7 6 6 6 5
پی ام آی مرکب 55.80 53.6 53.9 54 53.8 52.8
شاخص فساد مالی 81.00 82 83 83 83 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 8 8 8 6
آسانی کسب و کار 7.00 6 6 6 6 5
تولید الکتریسیته 23079.00 29900 26800 24900 26000 30200
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -10 -9 -7 -4 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.4 -0.3 0.4 0.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.30 2 2.1 1.9 2.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 322580.00 314000 315000 316000 317000 323000
درآمد قابل تصرف شخص 330546.00 296200 302500 312600 317100 364400
پس انداز های شخصی 5.90 2.8 3 3.2 3.4 7.9
نرخ وام بانکی 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 2.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.00 88 88.5 88.5 88.5 82
بدهی خانوار به درآمد 126.42 128 130 130 130 132
تسهیلات اعتباری خریدار 1606.00 1480 1570 1650 1770 2430
قیمت گازوئیل 1.53 1.55 1.52 1.5 1.49 1.6
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
خانه های مسکونی نوساز 42480.00 36210 41050 43110 41740 44750
میزان ساخت و ساز 1.10 1.2 1.7 1.5 1.4 1.8
شاخص مسکن 730.90 742 751 763 774 890
میزان قبول وام های رهنی 66.23 67.2 68.6 69.4 72.5 97.6
درخواست وام مسکن 41584.00 42900 43300 44600 45800 52600
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63 64.48 63.1 63.1 61.5
سفارشات ساخت و ساز -12.60 2.2 2.6 2.9 2.5 1.4
پی ام آی ساخت و ساز 50.80 52.5 53.6 53.7 53.2 52.4
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 44 44 45 44 43
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 6.00 6.91 7.41 9.86 9.31 7.72
بارش 224.00 103 103 103 103 103