شاخص یاب

انگلستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.2 0.1 0.4 0.5
نرخ بیکاری 4.00 4.1 4.2 4.4 4.5 5.1
نرخ تورم 2.70 2.5 2.2 2.1 2.2 2
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1 1.25 2
موازنه تجاری -111.00 -1100 -1400 -1700 -1900 -1800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30 86.5 86.5 85.1 85.1 82.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.31
1.28 1.27 1.27 1.26 1.23
بازار سهام 7490.23
7496 7430 7363 7298 7042
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.46
1.4 1.45 1.5 1.55 1.77
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.2 0.1 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
1.4 1.3 1.3 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی 2622.43
2850 2850 3060 3060 3170
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 506029.00
504741 509553 510750 513113 524437
تولید ناخالص ملی 511762.00
507076 512459 518415 505353 527428
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86324.00
86669 87906 86722 87533 90474
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514.49
42800 42800 43200 43200 43800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753.24
40200 40200 40700 40700 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2909.00
2984 2993 2948 2950 3081
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28198.00
28284 28551 28311 28593 29385
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45358.00
45503 46409 46381 45993 47764
تولید ناخالص داخلی از معادن 4607.00
4725 4525 4637 4671 4657
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20674.00
20800 20984 20979 20963 21597
تولید ناخالص داخلی از خدمات 360420.00
358710 362131 363182 365466 372709
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19323.00
19339 19607 19351 19594 20179
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.1 4.2 4.4 4.5 5.1
افراد شاغل 32397.00
32440 32510 32580 32620 33700
افراد بیکار 918.80
928 942 951 955 1015
قسمت مدت زمان اشتغال 8538.00
8520 8460 8420 8400 8190
استخدام تمام وقت 23859.00
23920 24050 24160 24220 25510
نرخ اشتغال 75.50
75.5 75.2 75.2 75.1 74.6
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 8.70
9 10 5 7 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.80
79.6 80 79.9 79.9 81
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10
1.2 1.2 1.3 1.4 1.7
نرخ بیکاری جوانان 11.00
11 11.2 11.3 11.5 11.9
هزینه های کار 103.80
106 106 106 107 110
بهره وری 101.60
102 103 103 104 108
پست های خالی شغلی 833.00
825 815 820 819 792
دستمزد 520.00
520 522 524 526 539
رشد دستمزد 2.60
2.7 3 3.2 3.4 2.8
دستمزد در تولید 603.00
601 603 605 607 619
حداقل دستمزد 7.83
7.83 7.83 8 8 8.5
جمعیت 66.19
66.19 66.19 66.36 66.36 66.98
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65.5 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 1280.00
1350 1350 1440 1440 1520
هزینه زندگی انفرادی 970.00
1170 1170 1290 1290 1370
میانگین ساعات کار در هفته 31.90
32.2 32.2 32.2 32.3 32.3
تغییر اشتغال 3.00
-64 150 100 85 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330.00
1350 1350 1450 1450 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210.00
2360 2360 2410 2410 2490
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.70
2.5 2.2 2.1 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.4 0.3 0.2 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50
107 107 107 108 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.50
107 107 107 108 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.50
107 108 107 108 113
اندازه اصل تورم 2.10
2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.50
104 105 106 107 112
تغییر قیمت تولید کننده 2.90
2.5 2.2 2.3 2.4 2.5
قیمت صادرات 113.40
114 114 115 115 119
قیمت واردات 111.40
112 112 113 113 116
تورم مواد غذایی 2.50
2.4 2.5 2.4 2.2 2
انتظارات تورم 3.00
2.7 2.6 2.4 2.3 2.2
قیمت تولید 114.20
114 115 115 117 120
CPI مسکن آب و برق 104.70
105 105 105 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.30
108 110 109 113 115
قیمت تولید کننده هسته 112.50
113 113 114 115 119
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.75
0.75 1 1 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.80
0.8 1.05 1.05 1.3 2.05
عرضه پول M0 81843.00
85500 89500 98100 104200 122400
عرضه پول M1 1735756.00
1885000 1979400 2041000 2111000 2510800
عرضه پول M2 2371545.00
2462000 2602100 2651000 2746000 3129100
عرضه پول M3 2828964.00
2923000 3020000 3124000 3184000 3420000
ذخایر ارزی 163819.56
168000 172000 175000 179000 205000
ترازنامه بانک 3760435.00
4110000 4180000 4250000 4280000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 592856.00
599000 615000 625000 636000 689200
وام به بخش خصوصی 2430626.00
2470000 2510000 2550000 2580000 2810000
نرخ بهره سپرده 0.50
0.5 0.75 0.75 1 1.75
نرخ وام 1.00
1 1.25 1.25 1.5 2.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 217.16
215 215 211 211 208
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -111.00
-1100 -1400 -1700 -1900 -1800
صادرات 54378.00
54800 55100 55400 55900 57700
واردات 54489.00
55900 56500 57100 57800 59500
حساب جاری -17720.00
-19800 -26700 -20400 -20470 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-3.7 -3.7 -2.5 -2.5 -2
بدهی خارجی 6412914.00
6452000 6512000 6583000 6655000 6811000
رابطه مبادله 101.80
102 102 102 102 103
گردش سرمایه 3074.00
17900 40000 13600 16500 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3896.00
-10700 15200 36200 22500 15900
ذخایر طلا 310.30
310 310 310 310 310
تولید نفت خام 914.00
950 950 800 800 750
شاخص تروریسم 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
درآمد گردشگری 1778.00
2500 1900 1870 2600 2490
ورود توریست 2978.00
3340 2810 3220 4010 3040
فروش اسلحه 1214.00
1274 1188 1202 1215 1213
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30
86.5 86.5 85.1 85.1 82.1
بودجه دولت -2.30
-2.2 -2.2 -1.8 -1.8 -1.6
ارزش بودجه دولت -3242.00
-2400 1500 5100 -4400 2100
هزینه های دولت 92940.00
92467 93403 93758 94241 96131
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10
41 41 41.5 41.5 42
بدهی های دولت -5889.00
-3220 -1420 -1240 -3210 -2460
مخارج نظامی 48383.40
48729 48729 48888 49046 49776
درخواست پناهندگی 2925.00
3070 2710 2980 2850 2210
درآمدهای دولت 55604.00
55400 57890 64450 57420 61870
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -3.00
5 -8 -12 1 2
شاخص PMI تولید 52.80
53.4 55.1 52.3 54.4 53.4
شاخص PMI خدمات 54.30
53.8 53.4 52 54 54.1
تولید صنعتی 0.90
2.7 2.5 2.2 2.3 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10
0.5 0.3 0.3 -0.3 0.5
تولید صنعتی 1.10
2.9 2.5 3 2.6 2.3
استفاده از ظرفیت 82.30
83 83.2 83.2 83 82.7
میزان سفارشات جدید 10801.00
15290 15450 15620 15780 16480
سفارشات کارخانه 7.00
5 3 2 2 -2
تغییرات موجودی انبار 2214.00
0.21 -39.23 89.67 139 240
ورشکستگی 3918.00
4100 4400 4500 4900 4600
سود شرکت سهامی 111344.00
114000 114000 115000 116000 121000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -61.00
-61 -67 -76 -48 12
تولید خودرو 121051.00
162000 115000 164200 162500 137000
ثبت خودرو 94094.00
471000 175000 571000 267000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک 6.00
5 1 -2 5 10
سرعت اینترنت 16920.86
20115 20629 21136 21634 26174
آدرس های IP 27493519.00
27792189 27772468 27811855 27813411 27862632
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
0.5 0.2 0.1 0.4 0.5
استخراج معدن -0.70
2.4 2.5 2.3 2.2 2
سرمایه گذاری خصوصی 0.50
0.4 -0.6 -1 0.6 0.5
تولید فولاد 750.00
620 720 680 640 850
شاخص رقابتی 5.51
5.51 5.51 5.55 5.55 5.61
رتبه رقابتی 8.00
8 8 7 7 6
پی ام آی مرکب 54.20
53.8 52.9 51.5 53.4 52.8
شاخص فساد مالی 82.00
83 83 84 84 85
رتبه فساد مالی 8.00
8 8 7 7 6
آسانی کسب و کار 7.00
6 6 5 5 5
تولید الکتریسیته 24423.00
26000 30000 27100 25100 30200
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00
-8 -10 -14 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.2 0.7 -0.2 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30
2.8 2.3 2.4 2.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 332149.00
331712 334590 335344 336799 344363
درآمد قابل تصرف شخص 333116.00
336100 337100 338000 340500 361400
پس انداز های شخصی 4.30
4.4 4.5 4.7 4.9 7.9
نرخ وام بانکی 1.75
1.75 2 2 2.25 3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.70
88.5 88.5 87 87 85
بدهی خانوار به درآمد 126.42
130 130 132 132 132
تسهیلات اعتباری خریدار 817.00
1510 1680 1720 1790 2130
قیمت گازوئیل 1.69
1.72 1.63 1.54 1.45 1.15
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
خانه های مسکونی نوساز 39890.00
42740 38950 43220 43400 44750
میزان ساخت و ساز 3.50
1.9 1.7 2.2 2.5 2.2
شاخص مسکن 744.30
749 755 762 769 795
میزان قبول وام های رهنی 64.77
65.1 66.2 70.1 75.5 97.6
نرخ مالکیت مسکن 63.40
63.1 63.1 62.5 62.5 62
درخواست وام مسکن 39584.00
42800 47600 47900 48400 52600
سفارشات ساخت و ساز -7.40
-2.2 1.5 2.5 4.5 2.5
پی ام آی ساخت و ساز 52.90
54.5 53.8 50.8 53.6 52.9
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 18 18 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80
25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00
12 12 12 12 12
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 6.92
13.43 6.35 4.35 10.44 8.7
بارش 224.90
95.45 126 101 104 101