انگلستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.4 0.3 0.3 1
نرخ بیکاری 4.80 5.1 5.2 5.3 5.4 6.2
نرخ تورم 1.60 1.4 1.5 1.7 2 2.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.25
موازنه تجاری -4167.00 -1600 -5200 -1100 -2100 -1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87 87 90.06 87 79
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.23 1.2 1.18 1.17 1.28 0.98
بازار سهام 7208.44 6960 6890 6820 6750 5680
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.41 1.33 1.34 1.35 0.86 1.56
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.4 0.3 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.8 1.8 1.6 1.5 1.8
تولید ناخالص داخلی 2858.00 3050 3050 3050 3050 3250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 468771.00 473670 476090 478650 480960 511230
تولید ناخالص ملی 482897.00 470600 473520 492582 479360 514390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78402.00 78130 78390 77374 78910 81940
تولید ناخالص داخلی سرانه 41187.68 41630 41770 41366 42060 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38865.59 38690 38700 38592 38740 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3154.00 3250 3240 3201 3250 3350
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26025.00 25760 25840 25712 26120 27300
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40921.00 41990 42050 40861 42830 44700
تولید ناخالص داخلی از معادن 7991.00 7570 7580 8142 7610 7990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18945.00 20190 20450 18774 21170 23400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 334410.00 335000 336600 343246 339900 374500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17784.00 18120 18200 18186 18370 19900
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.80 5.1 5.2 5.3 5.4 6.2
افراد شاغل 30585.00 30830 30890 30601 31200 31800
افراد بیکار 797.80 782 787 856 794 815
قسمت مدت زمان اشتغال 8560.00 8580 8590 8600 8620 8960
استخدام تمام وقت 23202.00 23450 23500 23550 23590 23900
نرخ اشتغال 74.40 74.35 74.33 74.32 74.3 74.24
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -10.10 -4 2 5 2 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.30 78.27 78.25 78.24 79 82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.4 1.4 0.81 1.6 2
نرخ بیکاری جوانان 12.80 13.6 13.7 13.8 14 14.6
بهره وری 102.40 102 102 102 103 106
هزینه های کار 102.80 103 104 104 105 110
پست های خالی شغلی 748.00 775 778 780 783 792
دستمزد 507.00 508 511 512 515 541
رشد دستمزد 2.80 2.1 2.2 2.3 2.4 3.4
دستمزد در تولید 587.00 589 591 593 595 636
حداقل دستمزد 7.20 7.2 7.2 7.5 7.5 9
جمعیت 64.88 65.72 65.85 65.92 66.03 67.36
سن بازنشستگی زنان 62.30 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1190.00 1250 1250 1300 1300 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2140.00 2260 2260 2290 2290 2490
زندگی خانواده دستمزد 1320.00 1360 1400 1400 1440 1720
زندگی فردی دستمزد 884.00 900 940 940 980 1370
میانگین ساعات کار در هفته 31.90 32.2 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 0.20 0.6 0.6 0.39 0.7 1.1
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.60 1.4 1.5 1.7 2 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 106 108 110 114 125
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.90 106 108 109 112 122
قیمت مصرف کننده اصلی 102.60 107 109 111 114 126
اندازه اصل تورم 1.60 1.8 1.9 2 2.6 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.84 107 108 105 110 122
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 1.5 1.7 2 2.5 2.5
قیمت صادرات 98.00 94.2 92.6 91.4 92 95
قیمت واردات 96.90 98 99 101 102 108
تورم مواد غذایی -1.10 0.2 0.7 1 1.6 1.7
قیمت تولید 108.50 109 111 112 116 127
CPI حمل و نقل 103.70 107 109 101 112 123
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.36 0.38 0.52 0.65 0.78 2.56
عرضه پول M0 80449.00 85700 87200 84705 91700 119400
عرضه پول M1 1613935.00 1696800 1739800 1727989 1830200 2510800
عرضه پول M2 1625798.00 1707400 1746000 1688756 1843900 2529100
عرضه پول M3 2636269.00 2650900 2698500 2729200 2764500 3110000
ذخایر ارزی 136586.00 154349 138167 138137 162566 193256
ترازنامه بانک 3544473.00 3640000 3680000 3730000 3780000 4110000
ترازنامه بانک مرکزی 405132.00 415000 418000 404815 423000 458000
وام به بخش خصوصی 2243678.00 2280000 2300000 2310999 2340000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.50 227 226 226 225 218
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -4167.00 -1600 -5200 -1100 -2100 -1000
صادرات 47344.00 44300 43100 43000 42700 43700
واردات 51511.00 45900 48300 44100 44800 44700
حساب جاری -25494.00 -29540 -17770 -19320 -28230 -22840
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.5 -4.5 -5.11 -4 -1.5
بدهی خارجی 6176450.00 6226500 6254900 6297400 6345500 6811100
رابطه مبادله 101.10 98.9 97.5 96.4 97.5 100
گردش سرمایه 22430.00 36800 11700 17800 42100 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25292.00 36000 -9000 -500 14900 15900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 978.00 959 954 978 950 880
شاخص تروریسم 5.08 5.61 5.61 5 5.61 5.61
درآمد گردشگری 1860.00 1470 2150 2460 2080 2490
ورود توریست 3280.00 2780 3410 3290 2760 2990
فروش اسلحه 1214.00 1421 1338 1255 1222 1261
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87 87 90.06 87 79
بودجه دولت -4.40 -3.8 -4.5 -4.5 -4.5 -0.8
ارزش بودجه دولت 13525.00 16620 14560 16850 9230 9980
هزینه های دولت 91253.00 92330 92540 92181 93050 95590
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 43.44 43.19 42.94 42.7 44.3
بدهی های دولت -12210.00 -6250 -7050 -8960 -6540 -5460
مخارج نظامی 59729.60 59662 60172 60682 60959 63316
درخواست پناهندگی 2900.00 3020 3040 3840 2910 2210
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار -8.00 -7 -15 -11 -12 1
شاخص PMI تولید 56.10 52.2 51.8 51.5 51.1 53.1
شاخص PMI خدمات 56.20 55.2 54.8 53.4 52.9 54.1
تولید صنعتی 2.00 1.9 1.6 -1.02 1.4 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10 0.5 0.1 -0.1 0.4 0.3
تولید صنعتی 1.20 2 1.8 9.02 1.9 2.2
استفاده از ظرفیت 80.70 80.76 80.63 80.51 80.41 80.19
میزان سفارشات جدید 13056.00 14160 14420 13264 14880 15980
سفارشات کارخانه 0.00 -2 -4 -5 -6 -2
تغییرات موجودی انبار 1636.00 631 514 686 515 237
ورشکستگی 3633.00 3640 3620 3520 3400 2800
سود شرکت سهامی 102743.00 102000 105000 106000 107000 113000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -39.70 7.5 -11 -4 -8 11.6
تولید خودرو 169247.00 162000 160000 161000 121000 132000
ثبت خودرو 178022.00 522000 259000 468000 187000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک 11.00 5 2 4 6 2
تولید فولاد 598.00 690 630 610 680 850
استخراج معدن 1.30 2.8 2.9 1.8 2.8 2
شاخص رقابتی 5.49 5.46 5.51 5.51 5.51 5.57
رتبه رقابتی 7.00 7 9 6 6 6
پی ام آی مرکب 56.70 53.4 54.1 53.89 53.8 51.8
شاخص فساد مالی 81.00 82 82 80.61 82 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 9 9.78 9 6
آسانی کسب و کار 7.00 5 8 8 8 5
تولید الکتریسیته 28636.00 26700 24700 25900 29900 30200
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -3 -2 -5 -8 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.2 0.2 0.1 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90 3.5 3.3 3 2.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 307146.00 311000 312000 313436 313000 323000
درآمد قابل تصرف شخص 310245.00 330100 339200 315405 350200 424400
پس انداز های شخصی 5.60 6.4 6.6 6.8 7 7.9
نرخ وام بانکی 1.25 1.08 1.12 1.23 1.22 1.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.60 87.09 86.52 88.63 85.95 78
بدهی خانوار به درآمد 125.20 124 124 125 123 115
تسهیلات اعتباری خریدار 1926.00 1590 1670 1719 1880 2430
قیمت گازوئیل 1.44 1.47 1.46 1.44 1.43 1.41
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 40970.00 37320 42450 40520 36210 44750
میزان ساخت و ساز 1.50 0.3 0.5 0.7 1 1.4
شاخص مسکن 720.10 700 720 740 760 920
میزان قبول وام های رهنی 67.51 68.3 70.2 71.5 72.5 97.6
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63 63 63.17 63 61.5
سفارشات ساخت و ساز 5.50 4.5 1.5 2.4 1 1
پی ام آی ساخت و ساز 54.20 55.3 54.8 54.6 54.4 52.4
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 19.5 19.5 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12