انگلستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.4 0.3 0.3 1
نرخ بیکاری 4.80 5.1 5.2 5.3 5.4 6.2
نرخ تورم 1.80 2 2.2 2.5 2.7 2.2
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.25
موازنه تجاری -3304.00 -1600 -5200 -1100 -2100 -1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87 87 87 87 79
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.25 1.2 1.18 1.17 1.28 0.98
بازار سهام 7243.70 6960 6890 6820 6750 5680
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.08 1.33 1.34 1.35 1.36 1.56
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.4 0.3 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2 1.9 1.8 1.7 1.9
تولید ناخالص داخلی 2858.00 3050 3050 3050 3050 3250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 471584.00 473670 476090 478650 480960 511230
تولید ناخالص ملی 482897.00 484600 488520 492580 498360 520390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78402.00 78630 78890 78910 79110 81940
تولید ناخالص داخلی سرانه 41187.68 41430 41670 41760 42060 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38865.59 38990 39200 39400 39740 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3166.00 3250 3240 3230 3250 3350
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26040.00 25760 25840 25900 26120 27300
تولید ناخالص داخلی از ساخت 41195.00 41990 42050 42500 42830 44700
تولید ناخالص داخلی از معادن 7441.00 7570 7580 7590 7610 7990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18929.00 20190 20450 20870 21170 23400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 337081.00 338000 339600 340200 341900 374500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17964.00 18120 18200 18290 18370 19900
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.80 5.1 5.2 5.3 5.4 6.2
افراد شاغل 30635.00 30830 30890 30940 31200 31800
افراد بیکار 745.00 782 787 792 794 815
قسمت مدت زمان اشتغال 8550.00 8580 8590 8600 8620 8960
استخدام تمام وقت 23287.00 23450 23500 23550 23590 23900
نرخ اشتغال 74.60 74.6 74.7 74.6 74.5 74.1
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -42.40 -4 2 5 2 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.40 78.4 78.5 78.7 79 82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.4 1.4 1.5 1.6 2
نرخ بیکاری جوانان 12.40 13.6 13.7 13.8 14 14.6
بهره وری 102.40 103 103 104 104 110
هزینه های کار 102.80 103 104 104 105 110
پست های خالی شغلی 751.00 775 778 780 783 792
دستمزد 507.00 508 511 512 515 541
رشد دستمزد 2.60 3 3.2 3 2.9 2.5
دستمزد در تولید 586.00 591 593 595 595 636
حداقل دستمزد 7.20 7.2 7.2 7.5 7.5 9
جمعیت 65.38 65.72 65.85 65.92 66.03 67.36
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.5 63.5 64 64 66
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1190.00 1250 1250 1300 1300 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2140.00 2260 2260 2290 2290 2490
زندگی خانواده دستمزد 1152.50 1400 1400 1133 1440 1720
زندگی فردی دستمزد 1043.60 940 940 1101 980 1370
میانگین ساعات کار در هفته 32.10 32.2 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.80 2 2.2 2.5 2.7 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.40 104 106 108 110 124
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.40 106 108 109 112 122
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 105 107 109 111 125
اندازه اصل تورم 1.60 1.8 1.9 2 2.6 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.84 107 108 105 110 122
تغییر قیمت تولید کننده 3.50 3 3.2 2.9 2.7 2.5
قیمت صادرات 98.20 94.2 92.6 91.4 92 95
قیمت واردات 97.10 98 99 101 102 108
تورم مواد غذایی -0.50 -0.8 -0.2 0.4 0.7 2
قیمت تولید 109.20 109 111 112 116 127
CPI حمل و نقل 103.02 105 107 109 111 123
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.35 0.38 0.52 0.65 0.78 2.56
عرضه پول M0 81295.00 83700 85200 88900 91700 119400
عرضه پول M1 1625847.00 1696800 1739800 1776000 1830200 2510800
عرضه پول M2 1630801.00 1707400 1746000 1781000 1843900 2529100
عرضه پول M3 2636751.00 2650900 2698500 2729200 2764500 3110000
ذخایر ارزی 142571.65 145000 147000 154000 159000 193000
ترازنامه بانک 3573670.00 3640000 3680000 3730000 3780000 4110000
ترازنامه بانک مرکزی 405132.00 415000 418000 420000 423000 458000
وام به بخش خصوصی 2257725.00 2280000 2300000 2320000 2340000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.50 227 226 226 225 218
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -3304.00 -1600 -5200 -1100 -2100 -1000
صادرات 48822.00 44300 43100 43000 42700 43700
واردات 52126.00 45900 48300 44100 44800 44700
حساب جاری -25494.00 -29540 -17770 -19320 -28230 -22840
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4 -4 -4 -4 -1.5
بدهی خارجی 6176450.00 6226500 6254900 6297400 6345500 6811100
رابطه مبادله 101.10 98.9 97.5 96.4 97.5 100
گردش سرمایه 22430.00 36800 11700 17800 42100 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25292.00 36000 -9000 -500 14900 15900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 978.00 959 954 978 950 880
شاخص تروریسم 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
درآمد گردشگری 1760.00 1470 2150 2460 2080 2490
ورود توریست 2860.00 2780 3410 3290 2760 2990
فروش اسلحه 1214.00 1421 1338 1255 1222 1261
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87 87 87 87 79
بودجه دولت -4.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -0.8
ارزش بودجه دولت -26466.00 16620 14560 16850 9230 9980
هزینه های دولت 91253.00 92330 92540 92750 93050 95590
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 43.44 43.19 42.94 42.7 44.3
بدهی های دولت 9824.00 -6250 -7050 -8960 -6540 -5460
مخارج نظامی 59729.60 59662 60172 60682 60959 63316
درخواست پناهندگی 3080.00 3020 3040 3840 2910 2210
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 15.00 15 -4 2 3 1
شاخص PMI تولید 55.90 54.7 53.8 51.1 51.5 53.1
شاخص PMI خدمات 54.50 54.2 52.8 51.4 51.9 54.1
تولید صنعتی 4.30 1.9 1.6 1.7 1.5 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.5 0.1 -0.1 0.4 0.3
تولید صنعتی 4.00 2 1.8 2 1.9 2.2
استفاده از ظرفیت 81.70 81.8 81.9 82 82.1 81.7
میزان سفارشات جدید 13056.00 14160 14420 14650 14880 15980
سفارشات کارخانه 8.00 6 -4 -5 -6 -2
تغییرات موجودی انبار 1636.00 631 514 686 515 237
ورشکستگی 5564.00 3640 3620 3520 3400 2800
سود شرکت سهامی 102743.00 102000 105000 106000 107000 113000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -41.50 -27.5 -11 -4 -8 11.6
تولید خودرو 113976.00 162000 160000 161000 121000 132000
ثبت خودرو 174564.00 522000 259000 468000 187000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک 16.00 5 2 4 6 2
تولید فولاد 550.00 690 630 610 680 850
استخراج معدن 1.90 2.8 2.9 1.8 2.8 2
شاخص رقابتی 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.59
رتبه رقابتی 7.00 7 7 7 7 5
پی ام آی مرکب 55.50 54.4 54.1 53.8 53.6 52.8
شاخص فساد مالی 81.00 82 82 82 82 85
رتبه فساد مالی 10.00 9 9 9 9 6
آسانی کسب و کار 7.00 6 6 6 6 5
تولید الکتریسیته 31024.00 26700 24700 25900 29900 30200
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00 -3 -2 -5 -8 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.2 0.2 0.1 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50 3.5 3.3 3 2.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 307146.00 311000 312000 313000 314000 323000
درآمد قابل تصرف شخص 310245.00 317100 326200 334400 347200 414400
پس انداز های شخصی 5.60 6.4 6.6 6.8 7 7.9
نرخ وام بانکی 1.25 1.08 1.12 1.26 1.25 1.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.60 87.09 86.52 86.21 85.95 78
بدهی خانوار به درآمد 125.20 124 124 123 123 115
تسهیلات اعتباری خریدار 1039.00 1190 1370 1510 1680 2430
قیمت گازوئیل 1.49 1.47 1.46 1.44 1.43 1.41
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 40970.00 37320 42450 40520 36210 44750
میزان ساخت و ساز 0.60 0.3 0.5 0.7 1 1.4
شاخص مسکن 712.90 719 732 745 761 920
میزان قبول وام های رهنی 67.90 68.3 70.2 71.5 72.5 97.6
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63 63 63 63 61.5
سفارشات ساخت و ساز 5.50 4.5 1.5 2.4 1 1
پی ام آی ساخت و ساز 52.20 53.4 54.2 53.6 53.2 52.4
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 19.5 19.5 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12