انگلستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.5 0.4 -0.25 0.5
نرخ بیکاری 4.90 5 5.1 5.2 4.76 6.7
نرخ تورم 1.00 1.2 1.4 1.6 1.8 2.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
موازنه تجاری -4733.00 -2300 -1600 -5200 -1100 -1000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87.5 87 87 87 79
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.22 1.27 1.25 1.24 1.23 1.02
بازار سهام 6960.70 6910 6840 6770 6700 5590
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.09 0.74 0.74 0.75 0.76 0.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.5 0.4 -0.25 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.7 1.8 1.6 1.9 1.8
تولید ناخالص داخلی 2848.76 2800 3050 3050 3050 3250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466790.00 471270 473670 476090 477839 511230
تولید ناخالص ملی 473198.00 467670 470600 473520 482830 514390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78108.00 77860 78130 78390 78490 81940
تولید ناخالص داخلی سرانه 40933.46 41480 41630 41770 41840 43870
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38657.79 38680 38690 38700 38720 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3185.00 3210 3250 3240 3251 3350
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25939.00 25610 25760 25840 25750 27300
تولید ناخالص داخلی از ساخت 41356.00 41940 41990 42050 41782 44700
تولید ناخالص داخلی از معادن 7660.00 7560 7570 7580 7720 7990
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19006.00 19800 20190 20450 18738 23400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 331121.00 333600 335000 336600 338799 374500
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17823.00 18060 18120 18200 18249 19900
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.90 5 5.1 5.2 4.76 6.7
افراد شاغل 30583.00 30750 30830 30890 30857 31800
افراد بیکار 776.40 777 782 787 794 815
قسمت مدت زمان اشتغال 8583.00 8560 8580 8590 8600 8960
استخدام تمام وقت 23228.00 23390 23450 23500 23409 23900
نرخ اشتغال 74.50 74.67 74.75 74.83 74.89 75.22
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 0.70 -2 -4 2 1.09 6
نرخ مشارکت نیروی کار 78.50 78.61 78.65 78.67 78.68 82
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.3 1.4 1.4 1.5 2
نرخ بیکاری جوانان 13.50 13.4 13.6 13.7 13.8 14.6
بهره وری 102.20 102 102 102 102 106
هزینه های کار 101.70 102 103 104 104 110
پست های خالی شغلی 749.00 767 775 778 780 792
دستمزد 504.00 508 508 512 515 541
رشد دستمزد 2.30 2.2 2.1 2.2 2.66 3.4
دستمزد در تولید 587.00 587 587 592 592 636
حداقل دستمزد 7.20 7.2 7.2 7.2 7.7 9
جمعیت 64.88 65.57 65.72 65.85 65.92 67.36
سن بازنشستگی زنان 62.30 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1190.00 1200 1250 1250 1300 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2140.00 2180 2260 2260 2290 2490
زندگی خانواده دستمزد 1320.00 1360 1400 1400 1440 1720
زندگی فردی دستمزد 884.00 900 940 940 980 1370
میانگین ساعات کار در هفته 32.00 32.1 32.2 32.2 32.2 32.3
تغییر اشتغال 0.50 0.5 0.6 0.6 0.7 1.1
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.00 1.2 1.4 1.6 1.8 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.4 0.5 0.07 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10 104 105 106 102 121
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.14 104 106 108 109 122
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 105 107 109 103 124
اندازه اصل تورم 1.50 1.5 1.6 1.6 1.46 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.21 106 107 108 109 122
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 1 1.2 1.4 1.8 2.6
قیمت صادرات 96.30 98 99 100 101 113
قیمت واردات 95.30 96 98 97 99 107
تورم مواد غذایی -2.30 -0.4 0.2 0.5 -2.31 1.8
قیمت تولید 107.60 109 109 111 109 121
CPI حمل و نقل 101.11 106 107 109 101 123
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
نرخ بهره بین بانکی 0.40 0.32 0.38 0.52 0.36 3.57
عرضه پول M0 79597.00 83400 85700 87200 84641 119400
عرضه پول M1 1616854.00 1655300 1696800 1739800 1792864 2510800
عرضه پول M2 1604618.00 1668900 1707400 1746000 1684555 2529100
عرضه پول M3 2588980.00 2613500 2650900 2698500 2644184 3110000
ذخایر ارزی 146730.02 151452 154349 155360 157963 193256
ترازنامه بانک 3510166.00 3590000 3640000 3680000 3471128 4110000
ترازنامه بانک مرکزی 405132.00 411000 415000 418000 420000 458000
وام به بخش خصوصی 2226072.00 2260000 2280000 2300000 2320000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.64 227 226 226 225 218
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -4733.00 -2300 -1600 -5200 -1100 -1000
صادرات 45107.00 42400 44300 43100 43000 43700
واردات 49840.00 44700 45900 48300 44100 44700
حساب جاری -28684.00 -30810 -29540 -17770 -19320 -22840
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5 -1.5
بدهی خارجی 6055168.00 6164500 6226500 6254900 6297400 6811100
رابطه مبادله 101.00 102 101 103 102 106
گردش سرمایه 14279.00 45400 36800 11700 17800 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12203.00 14000 36000 -9000 -500 15900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 978.00 965 959 954 960 880
شاخص تروریسم 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
درآمد گردشگری 2570.00 1950 1470 2150 2460 2490
ورود توریست 3770.00 2650 2780 3410 3290 2990
فروش اسلحه 1214.00 1421 1338 1255 1222 1261
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 87.5 87 87 87 79
بودجه دولت -4.40 -4.1 -3.8 -3.8 -2.7 -0.8
ارزش بودجه دولت 13285.00 8970 16620 14560 16850 9980
هزینه های دولت 91664.00 92070 92330 92540 93245 95590
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.20 43.4 42.7 42.7 42.7 44.3
بدهی های دولت -10118.00 -6870 -6250 -7050 -8960 -5460
مخارج نظامی 59729.60 59662 60172 60682 60959 63316
درخواست پناهندگی 2870.00 3120 3020 3040 3840 2210
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار -8.00 -21 -7 -5 -5.34 1
شاخص PMI تولید 55.40 52.6 52.2 51.8 51.5 53.1
شاخص PMI خدمات 52.60 54.2 55.2 54.8 53.4 54.1
تولید صنعتی 0.70 1.7 1.9 1.6 1.37 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.3 0.5 0.1 -0.1 0.3
تولید صنعتی 0.50 1.7 2 1.8 10.09 2.2
استفاده از ظرفیت 81.10 80.99 81.04 80.89 80.65 80.24
میزان سفارشات جدید 13341.00 13850 14160 14420 14670 15980
سفارشات کارخانه -17.00 -6 -2 -4 -5 -2
تغییرات موجودی انبار 2956.00 1165 662 1131 686 252
ورشکستگی 3617.00 3630 3640 3620 3520 2800
سود شرکت سهامی 101712.00 100000 102000 105000 105000 113000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -56.80 5.2 7.5 9.6 -57.21 11.6
تولید خودرو 109004.00 118000 162000 160000 161000 132000
ثبت خودرو 469696.00 185000 522000 259000 468000 196000
تمایلات کسب و کار کوچک -43.00 -15 5 2 4 2
تولید فولاد 644.00 620 690 630 610 850
استخراج معدن -0.60 3.2 3.6 3.4 1.54 2
شاخص رقابتی 5.49 5.49 5.46 5.51 5.51 5.57
رتبه رقابتی 7.00 7 6 6 6 3
پی ام آی مرکب 53.90 53.8 53.4 54.1 52.66 51.8
شاخص فساد مالی 81.00 81 82 82 82 85
رتبه فساد مالی 10.00 10 9 9 9 6
آسانی کسب و کار 6.00 6 5 5 5 2
تولید الکتریسیته 24434.00 29800 26700 24700 25900 30200
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.00 -1 -3 -2 -2.39 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 4.1 3.5 3.3 3 2.7
هزینه های مصرف کننده 305664.00 309000 311000 312000 313274 323000
درآمد قابل تصرف شخص 312504.00 326200 330100 339200 320390 424400
پس انداز های شخصی 5.10 6 6.4 6.6 6.8 7.9
نرخ وام بانکی 1.25 1.15 1.08 1.12 1.23 1.57
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.40 87.25 87.09 86.52 86.12 78
بدهی خانوار به درآمد 125.20 125 124 124 123 115
تسهیلات اعتباری خریدار 1574.00 1480 1590 1670 1509 2430
قیمت گازوئیل 1.46 1.46 1.47 1.46 1.44 1.41
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 39910.00 34780 37320 42450 40520 44750
میزان ساخت و ساز 0.20 -0.2 0.3 0.5 0.7 1.4
شاخص مسکن 692.70 690 700 720 740 920
میزان قبول وام های رهنی 60.06 64.8 68.3 70.2 59.54 97.6
نرخ مالکیت مسکن 63.50 63.5 63 63 63 61.5
سفارشات ساخت و ساز -1.20 1.2 4.5 1.5 2.4 1
پی ام آی ساخت و ساز 52.30 53.8 55.3 54.8 52.44 52.4
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 19 19 19 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12