امارات متحده عربی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2015-12
نرخ بیکاری 3.69 2016-12
نرخ تورم 2 2017-06
نرخ بهره 2 2017-07
موازنه تجاری 250900 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2017-08
بازار سهام 4474 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2015-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 349 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127 AED - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 340111 AED - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.69 % 2016-12
جمعیت 9.27 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-06
CPI Housing Utilities 114 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2017-07
عرضه پول M0 83900 AED - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 497500 AED - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 1264400 AED - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 1459100 AED - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 2573 AED - میلیارد 2017-06
نرخ بهره سپرده 3.6 % 2001-12
ترازنامه بانک مرکزی 382 AED - میلیارد 2017-05
ذخایر ارزی 317 AED - میلیارد 2017-04
نرخ بهره بین بانکی 1.53 % 2017-08
میزان رشد وام 3.4 % 2017-07
وام به بخش خصوصی 730302 AED - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 250900 AED - میلیون 2016-12
صادرات 1096700 AED - میلیون 2016-12
واردات 845800 AED - میلیون 2016-12
حساب جاری 42400 AED - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2016-12
ذخایر طلا 7.48 تن 2017-03
تولید نفت خام 2981 BBL/D/1K 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33000 AED - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0.42 2015-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 % 2016-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 156849 AED - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 23681 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 56 2017-07
تغییرات موجودی انبار 16028 AED - میلیون 2015-12
شاخص رقابتی 5.26 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 16 2017-12
شاخص فساد مالی 66 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 24 2016-12
آسانی کسب و کار 26 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2016-12
هزینه های مصرف کننده 453623 AED - میلیون 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 1106213 AED - میلیون 2017-05
تسهیلات اعتباری خریدار 138763 AED - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.46 USD / لیتر 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 55 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2016-12