شاخص یاب

امارات متحده عربی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2019-01
بازار سهام 4985 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2017-12
نرخ بیکاری 1.72 2017-12
نرخ تورم 1.3 2018-11
نرخ بهره 2.75 2018-12
موازنه تجاری 315100 2017-12
حساب جاری 971000 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
شاخص PMI تولید 54 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 2018-09
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی 383 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.72 2017-12
جمعیت 9.4 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2018-11
تورم مواد غذایی 1.8 2018-11
CPI مسکن آب و برق 108 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.87 2019-01
عرضه پول M0 87700 2018-11
عرضه پول M1 479500 2018-11
عرضه پول M2 1288400 2018-11
عرضه پول M3 1593500 2018-11
ترازنامه بانک 2731 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 385 2018-10
ذخایر ارزی 346 2018-11
میزان رشد وام 3.7 2018-11
وام به بخش خصوصی 791292 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 315100 2017-12
حساب جاری 971000 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2017-12
صادرات 1169500 2017-12
واردات 854400 2017-12
ذخایر طلا 7.5 2018-12
تولید نفت خام 3250 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000 2017-12
شاخص تروریسم 0.21 2016-12
فروش اسلحه 72 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
هزینه های دولت 152794 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24400 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-01
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 54 2018-12
تغییرات موجودی انبار 81229 2017-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 73.37 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
شاخص فساد مالی 71 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 11 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 2018-09
هزینه های مصرف کننده 426883 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 1154105 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 328915 2018-06
قیمت گازوئیل 0.59 2018-12