امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.69 4.6 4.8 4.8 3.45 4.9
نرخ تورم 1.15 1.6 2.3 3.1 3.3 3.4
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.25 3 3
موازنه تجاری 250900.00 236000 350000 350000 264915 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 19.8 20.6 20.6 16.75 22.32
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.67 3.63 3.6 3.56 3.52 3.12
بازار سهام 4288.86 4370 4330 4280 4240 3750
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 1.8 3 3 3 4.3
تولید ناخالص داخلی 348.74 377 390 390 325 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127.36 1209500 1223405 1223405 1563703 1325596
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 296297.26 282089 375000 375000 375000 430000
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864.20 40200 41100 41100 43185 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133.10 70500 74800 74800 70757 80300
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.69 4.6 4.8 4.8 3.45 4.9
جمعیت 9.27 9.79 9.46 9.5 9.54 10.4
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.15 1.6 2.3 3.1 3.3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60 107 108 108 108 110
تورم مواد غذایی 1.54 1.3 1.5 1.6 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9
CPI مسکن آب و برق 112.94 114 114 114 114 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.21 103 104 106 101 118
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.25 3 3
عرضه پول M0 78300.00 78869 78865 78750 78636 77664
عرضه پول M1 488900.00 508474 473716 469873 466972 550000
عرضه پول M2 1257200.00 1300000 1252406 1250090 1247593 1510000
عرضه پول M3 1467300.00 1461006 1460175 1458078 1455674 1433794
ترازنامه بانک 2530.40 2522 2518 2513 2508 2466
میزان رشد وام 0.90 5.5 4.9 5.4 2.25 6
وام به بخش خصوصی 727183.00 739170 745101 750628 698905 819000
نرخ بهره بین بانکی 1.61 2 2 2 1.92 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 390.30 400 422 430 377 528
ذخایر ارزی 344.15 328 337 345 336 567
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 250900.00 236000 350000 350000 264915 580000
صادرات 1096700.00 1180000 1390000 1390000 1008121 1680000
واردات 845800.00 944000 1040000 1040000 806035 1100000
حساب جاری 42400.00 63400 87900 87900 45812 138900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 4.7 5 5 7.17 6.8
ذخایر طلا 7.46 8 9 9 6.54 12
تولید نفت خام 2969.00 2820 2882 2849 2817 2920
شاخص تروریسم 0.42 0.6 1 1 0.3 1.9
فروش اسلحه 12.00 40 49 49 28.24 52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33000.00 35560 38748 38748 29783 50000
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 19.8 20.6 20.6 16.75 22.32
بودجه دولت -3.90 -2 -0.5 -0.5 -0.43 0.4
هزینه های دولت 161696.03 153000 162028 162028 164347 153639
مخارج نظامی 23680.70 23390 23554 23554 23843 18828
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص PMI تولید 55.90 53.7 56.2 55.1 55.32 58
تغییرات موجودی انبار 18346.23 6000 8030 8030 18295 16671
سرعت اینترنت 8570.97 8483 8693 9004 8219 7269
آدرس های IP 1353580.00 1367044 1362413 1356460 1349865 1290244
شاخص رقابتی 5.30 5.3 5.35 5.35 5.26 5.7
رتبه رقابتی 17.00 15 14 14 17 11
آسانی کسب و کار 21.00 24 27 20 27 17
شاخص فساد مالی 66.00 72 70 70 65 80
رتبه فساد مالی 24.00 24 26 26 27 18
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 105 106 107 107 109
هزینه های مصرف کننده 753017.47 435381 574870 465163 581617 508754
اعتبار بخش خصوصی 1090133.00 1150000 1170000 1190000 1009970 1370000
تسهیلات اعتباری خریدار 349071.00 151323 153206 155482 337092 165395
قیمت گازوئیل 0.55 0.55 0.58 0.59 0.47 0.9
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 55.00 54 55 55 53 52
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 5 5 0 5
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 7.00 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
درجه حرارت 20.00 21.26 22.97 32.18 30.32 22.72