امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.69 3.5 3.5 3.5 3.8 4.9
نرخ تورم 3.50 3.8 3.6 3.7 3.5 2.9
نرخ بهره 2.00 2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
موازنه تجاری 250900.00 350000 327772 350000 354446 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 20.6 20.6 20.6 21.4 22.32
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.67
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 4556.80
4484 4378 4274 4173 3791
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
3.9 3.9 3.9 3.5 4.3
تولید ناخالص داخلی 348.74
390 357 390 415 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127.36
1445381 1445381 1497415 1439817 1622714
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 296297.26
307853 307853 318936 306668 345623
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864.20
41100 41100 41100 42300 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133.10
74800 67495 74800 77800 80300
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.69
3.5 3.5 3.5 3.8 4.9
جمعیت 9.27
9.36 9.39 9.93 9.46 10.4
تغییر اشتغال 0.50
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.50
3.8 3.6 3.7 3.5 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.36
112 111 113 115 120
تورم مواد غذایی 4.90
2.2 2.4 2.6 2.8 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.1 0.3 0.2 0.2 0.7
CPI مسکن آب و برق 111.67
118 117 117 117 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.01
110 107 113 116 120
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.00
2.25 2.25 2.5 2.75 3.25
عرضه پول M0 84300.00
85451 86677 87914 89152 102777
عرضه پول M1 517400.00
521249 523118 510000 522550 550000
عرضه پول M2 1313100.00
1328433 1349822 1340000 1384706 1510000
عرضه پول M3 1534000.00
1546053 1562956 1581698 1600082 1796547
ترازنامه بانک 2596.60
2519 2575 2540 2532 2544
میزان رشد وام 0.70
5.4 1.11 5.2 1.08 6
وام به بخش خصوصی 746215.00
750628 753168 754000 754585 780900
نرخ بهره بین بانکی 2.47
2.3 2.3 2.55 2.8 3.3
ترازنامه بانک مرکزی 395.60
430 393 445 393 528
ذخایر ارزی 326.40
345 337 394 344 567
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 250900.00
350000 327772 350000 354446 580000
صادرات 1096700.00
1390000 1158642 1390000 1184806 1680000
واردات 845800.00
1040000 830870 1040000 830360 1100000
حساب جاری 10100.00
87900 25606 87900 38134 138900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30
5 5 5 5.7 6.8
ذخایر طلا 7.60
9 7.66 9 7.68 12
تولید نفت خام 2872.00
2689 2681 2820 2816 2920
شاخص تروریسم 0.21
1 0.37 1 0.49 1.9
فروش اسلحه 72.00
49 72.81 49 68.85 52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00
38748 28725 38748 29571 50000
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70
20.6 20.6 20.6 21.4 22.32
بودجه دولت -3.90
-0.5 -3.91 -0.5 -2.49 0.4
هزینه های دولت 161696.03
168002 168002 174050 167355 188614
مخارج نظامی 24399.90
23554 23829 23390 23541 17510
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص PMI تولید 55.10
54.9 54.6 56 55 58
تغییرات موجودی انبار 18346.23
8030 18391 8030 19214 19314
سرعت اینترنت 8570.97
9831 9311 9513 9686 9568
آدرس های IP 1353580.00
1356460 1349865 1343013 1336095 1266765
شاخص رقابتی 5.30
5.35 5.28 5.35 5.28 5.7
رتبه رقابتی 17.00
14 16 14 16 11
آسانی کسب و کار 21.00
20 21 20 21 17
شاخص فساد مالی 71.00
70 69 69 69 80
رتبه فساد مالی 21.00
21 21 26 21 18
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00
107 107 107 110 109
هزینه های مصرف کننده 753017.47
782385 782385 810551 779373 878375
اعتبار بخش خصوصی 1121505.00
1190000 1138449 1220000 1143851 1370000
تسهیلات اعتباری خریدار 326743.00
155482 334464 156465 331904 165395
قیمت گازوئیل 0.60
0.55 0.51 0.49 0.46 0.32
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 55.00
55 55 55 55 55
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 17.5 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 7.58
3.77 1.48 3.87 14.05 5.96
درجه حرارت 20.76
31.4 34.68 24.32 20.73 28.37