شاخص یاب

امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.72 1.7 1.7 1.6 1.6 1.8
نرخ تورم 3.50 3.2 3.3 3.1 3 2.9
نرخ بهره 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
موازنه تجاری 315100.00 351256 191320 371910 372815 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 20.6 20.6 21.4 21.4 22.3
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.67
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 4771.05
4471 4355 4241 4131 3718
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80
2.5 2.5 3.3 3.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 382.58
390 390 415 415 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210.35
1425906 1457766 1469143 1469143 1558577
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161.34
303705 325090 327628 327628 347572
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197.17
41200 41200 42300 42300 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293.48
68300 68300 69500 69500 71100
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 1.72
1.7 1.7 1.6 1.6 1.8
جمعیت 9.40
9.5 9.5 10.2 10.2 10.4
تغییر اشتغال 3.20
3.13 3.09 3.11 3.1 3.11
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.50
3.2 3.3 3.1 3 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.08
111 113 115 115 120
تورم مواد غذایی 2.60
2.4 2.6 2.8 2.98 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.3 0.2 0.2 0.16 0.7
CPI مسکن آب و برق 111.11
117 117 116 121 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.28
107 113 116 113 119
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
عرضه پول M0 86100.00
87572 88813 90065 91317 103839
عرضه پول M1 495500.00
483020 510000 481911 482214 550000
عرضه پول M2 1300100.00
1300492 1340000 1299657 1299442 1510000
عرضه پول M3 1553600.00
1576158 1595355 1614973 1634508 1826390
ترازنامه بانک 2614.00
2651 2678 2705 2732 2988
میزان رشد وام 3.40
2.93 5.2 3 3 6
وام به بخش خصوصی 762824.00
772270 754000 776784 778019 780900
نرخ بهره بین بانکی 2.52
2.77 3.02 3.02 3.27 3.52
ترازنامه بانک مرکزی 382.50
378 445 376 376 528
ذخایر ارزی 326.61
331 394 336 338 567
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 315100.00
351256 191320 371910 372815 580000
صادرات 1169500.00
1211869 1230160 1230740 1231320 1680000
واردات 854400.00
860613 1040000 858830 858505 1100000
حساب جاری 971000.00
341606 87900 277625 157253 138900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.90
5 5 5.7 5.7 6.8
ذخایر طلا 7.50
7.6 7.7 7.8 8 8.5
تولید نفت خام 2890.00
2895 2820 2903 2905 2920
شاخص تروریسم 0.21
0.37 1 0.49 0.59 1.9
فروش اسلحه 72.00
82.5 49 80.99 73.38 52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00
33048 38748 32785 32102 50000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70
20.6 20.6 21.4 21.4 22.3
بودجه دولت -2.60
0.5 0.5 1.2 1.2 1.3
هزینه های دولت 152794.22
165738 156614 157836 157836 167445
مخارج نظامی 24399.90
24553 24100 24256 24412 18043
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 57.10
54.6 56 55 55.3 58
تغییرات موجودی انبار 81229.05
56868 8030 63054 56425 23693
سرعت اینترنت 8570.97
9311 9513 9686 9438 9568
آدرس های IP 1353580.00
1325806 1320287 1321688 1326748 1333403
شاخص رقابتی 5.30
5.3 5.3 5.2 5.2 5.2
رتبه رقابتی 17.00
17 17 18 18 15
آسانی کسب و کار 21.00
20 20 19 19 17
شاخص فساد مالی 71.00
71 72 75 75 80
رتبه فساد مالی 21.00
23 21 20 20 18
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00
107 107 109 109 109
هزینه های مصرف کننده 426882.68
771843 437555 440970 440970 467814
اعتبار بخش خصوصی 1132271.00
1155020 1220000 1167360 1169821 1370000
تسهیلات اعتباری خریدار 326743.00
334464 156465 331904 336627 165395
قیمت گازوئیل 0.68
0.64 0.61 0.57 0.54 0.3
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 55.00
55 55 55 55 55
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50
17.5 17.5 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 7.58
1.48 3.87 14.05 4.74 5.96
درجه حرارت 20.76
34.68 24.32 20.73 34.41 28.37