امارات متحده عربی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 2.3 2.3 3 3 4.3
نرخ بیکاری 3.69 4.6 4.6 4.8 4.8 4.9
نرخ تورم 1.20 1.9 2.7 2.9 3.1 2.5
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.25 3
موازنه تجاری 250900.00 236000 236000 350000 350000 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 19.8 19.8 20.6 20.6 22.32
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.67 3.63 3.6 3.56 3.52 3.12
بازار سهام 4455.09 4350 4300 4260 4220 3730
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 2.3 2.3 3 3 4.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 1.8 1.8 3 3 4.3
تولید ناخالص داخلی 348.74 377 377 390 390 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1391127.36 1209500 1209500 1223405 1223405 1325596
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 296297.26 350796 350646 364807 364807 400566
تولید ناخالص داخلی سرانه 40864.20 40200 40200 41100 41100 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67133.10 70500 70500 74800 74800 80300
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.69 4.6 4.6 4.8 4.8 4.9
جمعیت 9.27 9.26 9.79 9.79 9.79 10.4
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.20 1.9 2.7 2.9 3.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.38 110 112 114 116 130
تورم مواد غذایی 1.10 2.5 2.8 2.6 2.8 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
CPI Housing Utilities 113.57 115 116 117 118 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.65 102 103 104 106 118
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.00 2 2.25 2.25 2.25 3
عرضه پول M0 82600.00 84266 85551 86803 88057 100590
عرضه پول M1 493200.00 503299 508474 501397 501373 550000
عرضه پول M2 1245500.00 1276233 1300000 1307162 1324060 1510000
عرضه پول M3 1450600.00 1464658 1482659 1498724 1514648 1668427
ترازنامه بانک 2520.20 2609 2644 2679 2714 3048
نرخ بهره سپرده 3.60 4 4 5 5 6
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.75 2 2 2 3.5
میزان رشد وام 3.40 5.3 5.5 4.9 5.4 6
وام به بخش خصوصی 727183.00 733000 739170 745101 750628 819000
ترازنامه بانک مرکزی 385.11 410 400 422 430 528
ذخایر ارزی 317.44 320 328 337 345 567
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 250900.00 236000 236000 350000 350000 580000
صادرات 1096700.00 1180000 1180000 1390000 1390000 1680000
واردات 845800.00 944000 944000 1040000 1040000 1100000
حساب جاری 42400.00 63400 63400 87900 87900 138900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 4.7 4.7 5 5 6.8
ذخایر طلا 7.46 8 8 9 9 12
تولید نفت خام 2969.00 2952 2820 2882 2849 2920
شاخص تروریسم 0.42 0.6 0.6 1 1 1.9
فروش اسلحه 12.00 40 40 49 49 52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33000.00 35560 35560 38748 38748 50000
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.10 19.8 19.8 20.6 20.6 22.32
بودجه دولت -3.90 -2 -2 -0.5 -0.5 0.4
هزینه های دولت 161696.03 152300 153000 162028 162028 202292
مخارج نظامی 23680.70 22797 22547 23554 23554 27600
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص PMI تولید 57.30 54.8 53.7 56.2 55.1 58
تغییرات موجودی انبار 18346.23 6000 6000 8030 8030 17033
شاخص رقابتی 5.26 5.3 5.3 5.35 5.35 5.7
رتبه رقابتی 16.00 15 15 14 14 11
آسانی کسب و کار 26.00 24 24 20 20 17
شاخص فساد مالی 66.00 72 72 70 70 80
رتبه فساد مالی 24.00 24 24 26 26 18
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 101 105 103 107 99
هزینه های مصرف کننده 753017.47 432381 435381 465163 465163 508754
اعتبار بخش خصوصی 1102222.00 1098452 1150000 1170000 1190000 1370000
تسهیلات اعتباری خریدار 349071.00 145395 151323 153206 155482 165395
قیمت گازوئیل 0.48 0.54 0.55 0.58 0.59 0.9
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 5 5 5