امارات متحده عربی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 2.4 2.3 2.3 1.35 4.3
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.9
نرخ تورم 1.90 1.2 1.5 1.8 2.1 3.3
نرخ بهره 1.25 1.75 2 2 2 5.25
موازنه تجاری 328300.00 150000 236000 236000 236000 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.68 21 19.8 19.8 19.8 22.32
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 3.67 3.71 3.74 3.78 3.82 4.4
بازار سهام 4355.83 4260 4210 4170 4130 3440
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 2.4 2.3 2.3 1.35 4.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 2.3 2.5 2.5 2.6 4.3
تولید ناخالص داخلی 370.29 403 403 403 395 415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1184655.70 1209188 1239501 1239814 1249814 1365597
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 340110.84 339388 352240 35092 350796 398609
تولید ناخالص داخلی سرانه 39543.71 39695 39801 39908 40014 29600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66102.19 67900 67900 67900 64895 80300
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.9
جمعیت 9.16 9.29 9.34 9.4 9.45 10.4
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.90 1.2 1.5 1.8 2.1 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.07 130 130 132 135 155
تورم مواد غذایی -0.40 1.9 2.2 2.7 2.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 1.25 1.75 2 2 2 5.25
عرضه پول M0 76500.00 78660 80034 81426 82835 103103
عرضه پول M1 472400.00 496000 499000 504142 536273 550000
عرضه پول M2 1203300.00 1223031 1245689 1268294 1290943 1510000
عرضه پول M3 1362900.00 1383428 1399278 1415825 1432875 1680149
ترازنامه بانک 2437.10 2487 2531 2576 2622 3293
نرخ بهره سپرده 3.60 1.9 1.9 1.9 1.9 4
میزان رشد وام 6.00 6.3 6 5.8 5.3 6
وام به بخش خصوصی 718567.00 708000 710000 714560 718600 819000
نرخ بهره بین بانکی 1.36 1.3 1.3 1.3 1.5 2
ترازنامه بانک مرکزی 350.52 380 392 400 410 528
ذخایر ارزی 295.08 315 328 328 340 567
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 328300.00 150000 236000 236000 236000 580000
صادرات 1224300.00 1050000 1180000 118000 1180000 1680000
واردات 896000.00 900000 944000 944000 944000 1100000
حساب جاری 79300.00 55200 63400 63400 63400 138900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 4 4.7 4.7 4.7 7.28
ذخایر طلا 7.52 7.5 7.5 7.8 8 12
تولید نفت خام 3188.00 2820 2820 2820 3100 2920
شاخص تروریسم 0.42 0.36 0.39 0.41 0.43 1.9
فروش اسلحه 63.00 30.79 36.03 41.28 38 52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38200.00 32560 35560 35560 35560 56000
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.68 21 19.8 19.8 19.8 22.32
بودجه دولت 5.00 -1 -1 -1 -2 1.5
هزینه های دولت 156849.30 148300 152300 152300 153000 202292
مخارج نظامی 22755.10 22177 21936 21695 22043 26521
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص PMI تولید 54.20 52.2 52.9 54.1 54.8 58
تغییرات موجودی انبار 16027.55 5100 5500 5800 6000 17033
شاخص رقابتی 5.26 5.2 5.36 5.22 5.22 5.7
رتبه رقابتی 16.00 18 16 16 20.79 11
آسانی کسب و کار 26.00 30 28 28 28 26
شاخص فساد مالی 70.00 71 71 72 72 80
رتبه فساد مالی 23.00 24 24 24 24 18
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.00 105 107 104 101 113
هزینه های مصرف کننده 453623.00 406977 432381 432381 432381 508754
اعتبار بخش خصوصی 1087804.00 1090460 1075742 1085755 1098452 1370000
تسهیلات اعتباری خریدار 138954.00 139547 140224 142224 145395 165395
قیمت گازوئیل 0.49 0.46 0.48 0.5 0.53 0.9
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 5