امارات متحده عربی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 2.3 2.3 1.81 2.3 4.3
نرخ بیکاری 4.20 4.6 4.6 4.6 4.6 4.9
نرخ تورم 2.60 1.5 1.8 2.1 2.5 3.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 5.25
موازنه تجاری 328300.00 236000 236000 236000 236000 580000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.68 19.8 19.8 19.8 19.8 22.32
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 3.67 3.74 3.78 3.82 3.85 4.4
بازار سهام 4653.39 4380 4340 4290 4250 3580
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 2.3 2.3 1.81 2.3 4.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 2.5 2.5 2.6 2.6 4.3
تولید ناخالص داخلی 370.29 403 403 392 404 415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1184655.70 1239501 1239814 1249814 1240440 1365597
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 340110.84 352240 35092 350796 339388 398609
تولید ناخالص داخلی سرانه 39313.30 39024 39248 39471 26400 29600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65716.98 67900 67900 66582 70500 80300
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.6 4.6 4.6 4.6 4.9
جمعیت 9.16 9.21 9.23 9.26 9.79 10.4
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 2.60 1.5 1.8 2.1 2.5 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.42 130 132 135 140 155
تورم مواد غذایی 1.00 2.2 2.7 2.9 3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 5.25
عرضه پول M0 77200.00 78383 79608 80831 82058 96767
عرضه پول M1 479900.00 499000 504142 488250 508474 550000
عرضه پول M2 1230200.00 1243846 1261379 1278471 1300000 1510000
عرضه پول M3 1415600.00 1420119 1433011 1446743 1459854 1599186
ترازنامه بانک 2503.50 2537 2573 2608 2644 3043
نرخ بهره سپرده 3.60 1.9 1.9 1.9 2 4
میزان رشد وام 5.70 6 5.8 5.3 5.5 6
وام به بخش خصوصی 718567.00 710000 714560 718600 723170 819000
نرخ بهره بین بانکی 1.39 1.3 1.3 1.5 1.5 2
ترازنامه بانک مرکزی 339.84 392 400 410 422 528
ذخایر ارزی 285.20 328 328 340 368 567
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 328300.00 236000 236000 236000 236000 580000
صادرات 1224300.00 1180000 118000 1180000 1180000 1680000
واردات 896000.00 944000 944000 944000 944000 1100000
حساب جاری 79300.00 63400 63400 63400 63400 138900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.80 4.7 4.7 4.7 4.7 7.28
ذخایر طلا 7.56 7.5 7.8 8 8 12
تولید نفت خام 3060.00 2820 2820 3105 2820 2920
شاخص تروریسم 0.42 0.47 0.43 0.4 1.28 1.9
فروش اسلحه 63.00 30.79 36.03 41.28 38 52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38200.00 35560 35560 35560 41523 56000
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.68 19.8 19.8 19.8 19.8 22.32
بودجه دولت 5.00 -1 -1 -2 -2 1.5
هزینه های دولت 156849.30 152300 152300 153000 153950 202292
مخارج نظامی 22755.10 22177 21936 21695 22043 26521
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص PMI تولید 55.30 52.9 54.1 54.8 53.7 58
تغییرات موجودی انبار 16027.55 5500 5800 6000 7743 17033
شاخص رقابتی 5.26 5.36 5.22 5.22 5.22 5.7
رتبه رقابتی 16.00 16 16 20.79 16 11
آسانی کسب و کار 26.00 28 28 28 28 26
شاخص فساد مالی 70.00 71 71 72 72 80
رتبه فساد مالی 24.00 24 24 24 24 18
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.00 107 104 101 105 113
هزینه های مصرف کننده 453623.00 432381 432381 432381 435381 508754
اعتبار بخش خصوصی 1093967.00 1075742 1085755 1098452 1150000 1370000
تسهیلات اعتباری خریدار 138954.00 140224 142224 145395 151323 165395
قیمت گازوئیل 0.49 0.48 0.5 0.53 0.55 0.9
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 5