شاخص یاب

اوکراین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 27.78 2019-01
بازار سهام 555 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
نرخ بیکاری 8 2018-09
نرخ تورم 9.8 2018-12
نرخ بهره 18 2018-12
موازنه تجاری -877 2018-11
حساب جاری -299 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2017-12
بودجه دولت -1.4 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.8 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 112 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297399 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52743 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2992 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55833 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7778 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26337 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12072 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13279 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34563 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22238 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 793 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8 2018-09
افراد بیکار 342 2018-12
دستمزد 9161 2018-11
رشد دستمزد 22.49 2018-11
جمعیت 42.41 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 16016 2018-09
نرخ اشتغال 67.3 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2018-09
هزینه زندگی خانواده 6610 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 2018-12
حداقل دستمزد 4173 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2018-12
اندازه اصل تورم 8.7 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.4 2018-12
قیمت صادرات 110 2018-10
تورم مواد غذایی 7.8 2018-12
قیمت واردات 112 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2018-12
قیمت تولید 368 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 14.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 18.71 2019-01
عرضه پول M0 364753 2018-12
عرضه پول M1 624231 2018-11
عرضه پول M2 1224887 2018-11
عرضه پول M3 1276221 2018-12
ترازنامه بانک 1961586 2018-09
ذخایر ارزی 20800 2018-12
وام به بخش خصوصی 811425 2018-11
نرخ بهره سپرده 9.13 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 997320 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -877 2018-11
حساب جاری -299 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
صادرات 4452 2018-11
واردات 5329 2018-11
بدهی خارجی 114742 2018-09
گردش سرمایه -1930 2018-09
ذخایر طلا 24.3 2018-12
تولید نفت خام 32 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 438 2018-09
حواله 2737 2018-09
رابطه مبادله 97.9 2018-10
شاخص تروریسم 6.56 2016-12
فروش اسلحه 240 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2017-12
بودجه دولت -1.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 184 2018-11
هزینه های دولت 47105 2018-09
درآمدهای دولت 1074808 2018-11
بدهی های دولت 741062452 2018-11
هزینه های مالی 1052380 2018-11
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3354 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2018-12
تولید صنعتی -8.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 66055 2018-09
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 117 2018-12
تولید سیمان 739 2017-11
شاخص رقابتی 57.03 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 30 2017-12
رتبه فساد مالی 130 2017-12
آسانی کسب و کار 71 2018-12
تولید الکتریسیته 13942 2017-11
استخراج معدن 1.8 2018-12
تولید فولاد 1658 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.8 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.1 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.9 2018-12
هزینه های مصرف کننده 209201 2018-09
نرخ وام بانکی 17.15 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 154064 2018-11
قیمت گازوئیل 1.02 2018-12