اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 8.90 10 9.6 9.4 9.4 8.2
نرخ تورم 14.10 13 11.9 9.5 9 5.2
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 14
موازنه تجاری -1120.40 -800 -748 -699 -312 -222
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.9 82.9 82.9 82.9 86.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 27.08
28.85 29.17 29.5 29.83 31.19
بازار سهام 336.95
330 326 321 317 285
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
2.5 2.4 2.3 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 93.27
85.75 87.6 89.45 108 119
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287229.00
222116 238951 271997 252815 263544
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48373.00
39471 40241 43792 52719 56692
تولید ناخالص داخلی سرانه 2905.86
2760 2760 2760 2760 2960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7668.06
7188 7320 7452 7524 7853
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53798.00
6634 10298 52060 30125 32833
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7046.00
4191 6559 6962 7920 8731
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25995.00
26517 28871 26615 31073 34128
تولید ناخالص داخلی از معادن 11645.00
12307 12396 12386 11880 12143
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12967.00
13451 13300 13141 15768 16907
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32720.00
32249 34483 33564 32764 35675
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21795.00
19846 20562 21236 22850 24737
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 958.00
1020 1041 1055 1071 1175
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.90
10 9.6 9.4 9.4 8.2
افراد بیکار 378.90
390 379 383 365 370
دستمزد 8777.00
8910 8855 8804 6923 8323
رشد دستمزد 35.55
33.67 32.08 30.72 13 6
جمعیت 42.41
40.56 40.56 40.56 40.84 38.37
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 57 57 58
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60
62.26 62.39 62.4 62.6 63.5
هزینه زندگی خانواده 6440.00
7000 7000 7000 7000 8000
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4405 4458 4510 4562 4341
افراد شاغل 15745.00
15867 16045 16108 15963 17084
نرخ اشتغال 65.50
64.82 65.3 65.32 65.15 65.4
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170.00
5250 5250 5250 5250 5400
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230.00
3592 3592 3592 3592 3700
حداقل دستمزد 3723.00
3723 3723 3723 3723 5100
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 14.10
13 11.9 9.5 9 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50
104 105 105 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 109.80
110 110 110 105 104
اندازه اصل تورم 9.80
7.2 6.4 6 5.4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
1.25 1.09 1.09 1 0.6
تورم مواد غذایی 17.90
16.1 14.2 13.2 10.5 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.60
101 101 101 101 100
قیمت صادرات 117.90
116 113 111 109 103
قیمت تولید 252.70
328 328 179 344 415
تغییر قیمت تولید کننده 16.60
17.9 16.5 12.5 10.9 7.3
قیمت واردات 114.90
112 111 109 108 104
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 16.00
16 16 16 16 14
نرخ بهره بین بانکی 16.41
16.57 15.81 15.1 14.67 14.31
عرضه پول M0 321573.00
327650 328192 328054 327688 322792
عرضه پول M1 601631.00
618598 623745 625027 624997 617413
عرضه پول M2 1208557.00
1201336 1197763 1196341 1195413 1185682
عرضه پول M3 1176683.00
1191983 1186658 1184792 1183766 1174222
ذخایر ارزی 18440.00
18338 18406 18530 18658 19739
ترازنامه بانک 1798506.00
1790276 1785631 1781040 1849906 2127762
وام به بخش خصوصی 742337.65
736780 735429 734170 732913 718346
نرخ بهره سپرده 11.50
19 18.4 17.8 17.19 29.56
ترازنامه بانک مرکزی 1169957.00
1179397 1175173 1169874 1164381 1101767
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1120.40
-800 -748 -699 -312 -222
صادرات 3780.50
3824 3821 3808 3700 3900
واردات 4900.90
4825 4769 4718 3850 4200
حساب جاری -690.00
-472 -495 -510 -520 -538
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60
-2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -1.7
بدهی خارجی 117350.00
119000 119761 120161 120325 118074
گردش سرمایه -120.00
-464 -463 -528 -541 -583
ذخایر طلا 25.19
25.06 24.91 24.81 24.71 24.23
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 587.00
766 796 806 841 991
تولید نفت خام 27.00
27.46 27.55 27.65 27.74 28.46
رابطه مبادله 102.60
100 99.63 99.23 98.91 98.2
شاخص تروریسم 6.56
6.93 6.59 6.25 5.92 3.14
فروش اسلحه 528.00
437 438 439 440 464
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00
82.9 82.9 82.9 82.9 86.1
بودجه دولت 1.40
-1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1
ارزش بودجه دولت 47849.59
12345 -1285 -5381 -6086 -6096
هزینه های دولت 49504.00
53435 52353 49467 63502 64075
درآمدهای دولت 1016788.32
744607 581337 465673 384773 198638
بدهی های دولت 699716785.36
701504378 699745708 697879169 695997083 681130913
هزینه های مالی 1056759.90
637200 418384 319110 274615 238546
مخارج نظامی 3479.30
3640 3608 3576 3544 3380
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -0.50
-0.64 -0.89 -1.06 1.1 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00
0.35 0.08 0.07 0.9 0.8
تولید صنعتی 4.40
2.57 1.62 0.84 0.22 -2.21
تغییرات موجودی انبار 50565.00
-400 -1200 34400 15100 16500
سرعت اینترنت 12799.43
12506 12317 12125 11973 10442
آدرس های IP 5156332.00
5142279 5135967 5125627 5070108 4626938
شاخص فساد مالی 29.00
25 26 26 26 25
رتبه فساد مالی 131.00
128 129 130 131 125
آسانی کسب و کار 76.00
82 81 80 79 85
تولید الکتریسیته 13942.50
16609 15607 14615 14804 15149
شاخص رقابتی 4.11
4.03 4.03 4.03 4.03 4.04
رتبه رقابتی 81.00
78 78 78 78 76
اطمینان کسب و کار 115.20
114 115 115 114 115
تولید سیمان 739.00
794 909 883 852 864
تولید فولاد 2060.00
2084 2150 2200 2245 2509
استخراج معدن -4.40
-4.38 -4.43 -4.46 -4.48 -4.51
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 60.30
61.09 62.67 63.96 65.13 72.66
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.50
2.59 2.97 0.83 8.4 4.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.60
11.92 10.71 10.07 4.1 3.2
هزینه های مصرف کننده 185097.00
174169 171335 175566 208674 218805
نرخ وام بانکی 14.70
15.05 15.32 15.58 15.82 18.05
قیمت گازوئیل 1.06
1.04 1.04 1.04 1.03 0.97
تسهیلات اعتباری خریدار 114972.53
115983 116150 116256 116348 116952
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
19 19 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 17
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 22.00
24 24 24 24 51
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
23.63 23.63 23.63 23.63 43.89
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 1.92
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 24.89
34.18 53.41 56.02 41.25 47.24
درجه حرارت 1.52
-3.14 13.6 18.01 2.31 7.86