شاخص یاب

اوکراین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.4 0.3 0.5 0.6
نرخ بیکاری 9.70 9.4 9.4 9.5 9.2 8.2
نرخ تورم 9.00 8.9 8.9 6.5 6.3 5.2
نرخ بهره 18.00 18 18 17.5 17 16
موازنه تجاری -1331.30 -570 -1130 -480 -400 -830
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 82.9 82.9 84.4 84.4 86.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 28.04
28.23 28.36 28.5 28.63 29.17
بازار سهام 538.67
516 504 493 481 438
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.7 0.4 0.3 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
3.5 3.7 3.1 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 112.15
113 113 115 115 116
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244789.00
294257 284556 224226 250909 298087
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 47596.00
48938 70444 37250 48786 73794
تولید ناخالص داخلی سرانه 2991.63
3100 3100 3300 3300 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894.39
7900 7900 8000 8000 8100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12591.00
55131 34735 7541 12906 36387
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7308.00
7283 9186 3950 7491 9623
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28619.00
26521 31748 26148 29334 33257
تولید ناخالص داخلی از معادن 11441.00
11910 12418 11459 11727 13009
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13292.00
13299 13382 13482 13624 14019
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37291.00
33121 35306 32608 38223 36984
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21757.00
22029 22480 19232 22301 23549
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 774.00
797 757 670 793 793
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
9.4 9.4 9.5 9.2 8.2
افراد بیکار 298.00
306 365 326 319 370
دستمزد 9170.00
7800 9000 8000 9390 10000
رشد دستمزد 24.95
24.69 13 23.89 23.76 6
جمعیت 42.41
40.56 42.02 41.93 41.85 38.37
سن بازنشستگی زنان 58.50
58.5 58.5 59 59 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
62.66 62.6 62.15 62.61 63.5
هزینه زندگی خانواده 6440.00
7000 7000 8000 6012 8000
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4510 4562 4526 4490 4301
افراد شاغل 16034.90
16187 15963 16439 16495 17084
نرخ اشتغال 64.70
65.72 65.06 65.13 65.68 65.4
حداقل دستمزد 3723.00
3723 3723 4400 3266 5100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5170.00
5250 5250 5250 4398 5300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3230.00
3592 3592 3400 2743 3700
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.00
8.9 8.9 6.5 6.3 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.00
111 110 108 106 122
قیمت مصرف کننده اصلی 108.70
114 115 118 118 124
اندازه اصل تورم 8.70
6 5.4 8.14 8.09 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.4 0.3 0.9 0.7 0.2
تورم مواد غذایی 7.10
13.2 10.5 9 9 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70
111 111 105 107 123
قیمت صادرات 115.30
116 115 115 115 115
قیمت تولید 358.20
369 395 423 433 572
تغییر قیمت تولید کننده 18.10
21 22.5 24 24.5 18
قیمت واردات 115.50
116 115 116 115 116
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 18.00
18 18 17.5 17 16
نرخ بهره بین بانکی 18.22
18.22 18.22 17.72 17.22 16.22
عرضه پول M0 344169.00
349752 355281 360619 365925 417195
عرضه پول M1 639410.00
638695 638565 638572 638572 638572
عرضه پول M2 1226931.00
1233304 1254185 1273916 1293390 1479791
عرضه پول M3 1233229.00
1225885 1244497 1263165 1281659 1457696
ذخایر ارزی 17232.00
18900 17030 17043 17048 17048
ترازنامه بانک 1896431.00
1889313 1849906 1889670 1889666 2127762
وام به بخش خصوصی 765186.44
769246 777311 785185 793076 869219
نرخ بهره سپرده 9.13
9.13 9.13 8.63 8.13 7.13
ترازنامه بانک مرکزی 996793.00
998592 999133 999132 999130 999131
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1331.30
-570 -1130 -480 -400 -830
صادرات 3618.70
4050 3980 4320 3850 4670
واردات 4950.00
4620 5110 4800 4250 5500
حساب جاری -1715.00
-700 -790 -776 -777 -777
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90
-2.3 -2.3 -2 -2 -1.7
بدهی خارجی 116290.00
117407 117255 117312 117533 118276
گردش سرمایه -327.00
-1474 -1111 -853 -1144 -1091
ذخایر طلا 24.30
24.39 24.63 24.84 25.02 25.27
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 298.00
563 542 556 571 579
تولید نفت خام 32.00
31.9 31.9 31.9 31.9 31.9
حواله 2584.00
2655 2669 2590 2646 2662
رابطه مبادله 99.90
99.57 99.9 99.53 99.78 99.73
شاخص تروریسم 6.56
6.25 5.92 5.65 5.39 2.57
فروش اسلحه 240.00
451 436 433 431 499
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00
82.9 82.9 84.4 84.4 86.1
بودجه دولت -1.40
-2.4 -2.4 -2.6 -2.6 -2
ارزش بودجه دولت 13356.16
26875 20069 16572 21460 20021
هزینه های دولت 55563.00
51378 71500 53888 56952 74900
درآمدهای دولت 652069.66
544168 447643 493645 499141 490693
بدهی های دولت 746690274.74
758588170 775868741 792894075 809653411 963494594
هزینه های مالی 643825.90
517293 426915 477073 477681 470673
مخارج نظامی 3354.20
3170 3064 2989 2913 2618
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 2.90
2.2 2.3 1.8 2.1 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
2.7 1.5 6.5 0.8 1
تولید صنعتی 2.30
2.05 2.16 2.15 2.15 2.15
تغییرات موجودی انبار -5383.00
34400 15100 8898 8904 16500
سرعت اینترنت 12799.43
14586 14828 15075 15316 17381
آدرس های IP 5156332.00
5297454 5360883 5371868 5378505 5569160
شاخص فساد مالی 30.00
29 29 29 29 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 129 128 127 124
آسانی کسب و کار 76.00
70 70 69 67 62
تولید الکتریسیته 13942.50
12924 13744 13521 13047 13333
شاخص رقابتی 4.11
4.02 4.02 4.04 4.05 4.04
رتبه رقابتی 81.00
82 82 81 80 80
اطمینان کسب و کار 118.30
115 114 113 112 111
تولید سیمان 739.00
818 827 834 838 847
استخراج معدن 4.50
4.4 3.99 3.99 3.99 3.99
تولید فولاد 1815.00
1804 1781 1777 1778 1779
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.80
60.05 60.52 60.63 60.58 60.58
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70
5.2 1 1.3 1.2 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.50
6.7 5 6.2 6.4 6.4
هزینه های مصرف کننده 181290.00
194029 224920 179353 185822 235615
نرخ وام بانکی 16.56
16.56 16.56 16.06 15.56 14.56
قیمت گازوئیل 1.03
1.05 0.99 0.94 0.88 0.7
تسهیلات اعتباری خریدار 140510.10
143708 147646 150814 153256 160851
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00
18 18 18 18 17
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.52
18.01 2.31 -3.15 13.38 7.86
بارش 24.89
56.02 41.25 34.25 46.95 47.24