شاخص یاب

اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3706 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 2.2 2018-12
نرخ بهره 10 2018-12
موازنه تجاری -320 2018-11
حساب جاری -765 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -3.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 58.86 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 25.89 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 667 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1698 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16180 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4208 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1035 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1185 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 276 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 562 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8825 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
جمعیت 42.86 2017-12
نرخ اشتغال 47.8 2012-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2018-12
تورم مواد غذایی -2.5 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 170 2018-12
اندازه اصل تورم 2.8 2018-12
CPI مسکن آب و برق 196 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 162 2018-12
قیمت صادرات 172 2018-11
قیمت واردات 130 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
قیمت تولید 181 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده -3.2 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2018-12
عرضه پول M2 16428 2018-11
عرضه پول M3 23101 2018-11
ذخایر ارزی 3341 2018-11
وام به بخش خصوصی 13766 2018-09
نرخ بهره سپرده 9.72 2018-10
عرضه پول M1 9962 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -320 2018-11
حساب جاری -765 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
صادرات 296 2018-11
واردات 615 2018-11
رابطه مبادله 132 2018-11
ورود توریست 1449 2017-12
گردش سرمایه -592 2018-09
شاخص تروریسم 4.32 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -3.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 4061 2017-12
مخارج نظامی 444 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 58.86 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 225 2018-11
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 2017-12
شاخص رقابتی 46.8 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
پی ام آی مرکب 56.6 2018-12
شاخص فساد مالی 26 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 127 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 13821934 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2441087 2018-11
هزینه های مصرف کننده 42035 2017-12