اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-09
نرخ بیکاری 2.28 2016-12
نرخ تورم 3.3 2017-12
نرخ بهره 9.5 2017-12
موازنه تجاری -239 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3639 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 25.53 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514 UGX - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 662 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16290 UGX - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3258 UGX - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 962 UGX - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1154 UGX - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 222 UGX - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 486 UGX - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7941 UGX - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.28 % 2016-12
جمعیت 41.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2012-12
هزینه زندگی خانواده 1408900 UGX / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 784800 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900 UGX / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 6.6 % 2017-11
قیمت مصرف کننده اصلی 164 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 3 % 2017-12
قیمت صادرات 178 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 136 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-11
قیمت تولید 187 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.9 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2017-12
عرضه پول M2 14858 UGX - میلیارد 2017-11
عرضه پول M3 20912 UGX - میلیارد 2017-11
ذخایر ارزی 3472 USD - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 12225 SHS - میلیارد 2017-09
نرخ بهره سپرده 13.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -239 USD - میلیون 2017-11
صادرات 292 USD - میلیون 2017-11
واردات 530 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -308 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2016-12
رابطه مبادله 131 نقاط شاخص 2017-11
ورود توریست 1323 هزار 2016-12
شاخص تروریسم 4.32 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 % 2016-12
بودجه دولت -4.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 5188 UGX - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 398 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 58.79 نقاط شاخص 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 207 نقاط شاخص 2017-11
سرعت اینترنت 2353 KBps 2017-03
آدرس های IP 20690 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 UGX - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 114 2018-12
پی ام آی مرکب 54.3 2017-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 151 2016-12
آسانی کسب و کار 122 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 12277624 UGX - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2183394 SHS - میلیون 2017-11
هزینه های مصرف کننده 42691 UGX - میلیارد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 80 mm 2015-12
درجه حرارت 23 celsius 2015-12