اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-03
نرخ بیکاری 3.8 2013-12
نرخ تورم 5.2 2017-08
نرخ بهره 10 2017-08
موازنه تجاری -176 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3592 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 25.53 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514 UGX - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 662 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14477 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2332 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 926 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1059 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 207 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 446 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7386 UGX - میلیارد 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2013-12
جمعیت 41.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2012-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 720000 UGX/Month 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 10.6 % 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 163 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 4.1 % 2017-08
قیمت صادرات 173 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 133 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-08
قیمت تولید 292 نقاط شاخص 2017-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.51 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-08
عرضه پول M2 13775 UGX - میلیارد 2017-07
عرضه پول M3 19635 UGX - میلیارد 2017-07
ذخایر ارزی 3412 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 12070 SHS - میلیارد 2017-07
نرخ بهره سپرده 13.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -176 USD - میلیون 2017-07
صادرات 271 USD - میلیون 2017-07
واردات 447 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -177 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2016-12
رابطه مبادله 130 نقاط شاخص 2017-07
ورود توریست 1303 هزار 2015-12
شاخص تروریسم 4.33 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 % 2016-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 5188 UGX - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 398 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 57.53 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.48 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 197 UGX - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.69 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 113 2017-12
پی ام آی مرکب 54.1 2017-08
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 151 2016-12
آسانی کسب و کار 115 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 12166664 UGX - میلیون 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 2078611 SHS Million 2017-07
هزینه های مصرف کننده 42691 UGX - میلیارد 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 215 نقاط شاخص 2015-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12