شاخص یاب

اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 2.2 2018-06
نرخ بهره 9 2018-06
موازنه تجاری -226 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3720 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 25.89 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514 UGX - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 667 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1698 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14438 UGX - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3221 UGX - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1024 UGX - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1184 UGX - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 253 UGX - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 474 UGX - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8202 UGX - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2017-12
جمعیت 42.86 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2012-12
هزینه زندگی خانواده 1408900 UGX / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 784800 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900 UGX / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -1.7 % 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 165 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 193 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 174 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 145 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-05
قیمت تولید 186 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-06
عرضه پول M2 15165 UGX - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 21477 UGX - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 3310 USD - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 12819 SHS - میلیارد 2018-04
نرخ بهره سپرده 9.7 % 2017-12
عرضه پول M1 9011 UGX - میلیارد 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -226 USD - میلیون 2018-05
صادرات 322 USD - میلیون 2018-05
واردات 547 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -330 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 % 2017-12
رابطه مبادله 120 نقاط شاخص 2018-05
ورود توریست 1323 هزار 2016-12
شاخص تروریسم 4.32 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 5188 UGX - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 444 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 56.05 نقاط شاخص 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 214 نقاط شاخص 2018-05
سرعت اینترنت 2353 KBps 2017-03
آدرس های IP 20690 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 UGX - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 114 2018-12
پی ام آی مرکب 53.2 2018-06
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 122 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 12875237 UGX - میلیون 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 2313128 SHS - میلیون 2018-05
هزینه های مصرف کننده 41062 UGX - میلیارد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 80.96 mm 2015-12
درجه حرارت 23.42 celsius 2015-12