اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-06
نرخ بیکاری 2.28 2016-12
نرخ تورم 4.8 2017-10
نرخ بهره 9.5 2017-10
موازنه تجاری -315 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3630 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 25.53 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514 UGX - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 662 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14867 UGX - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3180 UGX - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 975 UGX - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1127 UGX - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 205 UGX - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 471 UGX - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7696 UGX - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.28 % 2016-12
جمعیت 41.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2012-12
هزینه زندگی خانواده 1408900 UGX / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 784800 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900 UGX / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.8 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 9 % 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 164 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 3.5 % 2017-10
قیمت صادرات 181 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 132 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2017-09
قیمت تولید 292 نقاط شاخص 2017-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.51 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2017-10
عرضه پول M2 14139 UGX - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 20101 UGX - میلیارد 2017-09
ذخایر ارزی 3556 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 12225 SHS - میلیارد 2017-09
نرخ بهره سپرده 13.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -315 USD - میلیون 2017-09
صادرات 255 USD - میلیون 2017-09
واردات 570 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -347 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2016-12
رابطه مبادله 137 نقاط شاخص 2017-09
ورود توریست 1303 هزار 2015-12
شاخص تروریسم 4.33 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 % 2016-12
بودجه دولت -4.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 5188 UGX - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 398 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.45 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.37 % 2017-09
سرعت اینترنت 2353 KBps 2017-03
آدرس های IP 20690 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 UGX - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 114 2018-12
پی ام آی مرکب 52.8 2017-10
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 151 2016-12
آسانی کسب و کار 122 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 12277624 UGX - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2157041 SHS - میلیون 2017-09
هزینه های مصرف کننده 42691 UGX - میلیارد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 80 mm 2015-12
درجه حرارت 23 celsius 2015-12