اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-12
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 1.8 2018-04
نرخ بهره 9 2018-04
موازنه تجاری -255 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3742 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 25.53 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514 UGX - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 662 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15301 UGX - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3111 UGX - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1046 UGX - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1163 UGX - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 239 UGX - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 500 UGX - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8011 UGX - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2017-12
جمعیت 41.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2012-12
هزینه زندگی خانواده 1408900 UGX / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 784800 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300 UGX / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900 UGX / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -1.6 % 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 165 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 192 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 183 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 138 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
قیمت تولید 183 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-04
عرضه پول M2 15032 UGX - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 21193 UGX - میلیارد 2018-03
ذخایر ارزی 3601 USD - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 12714 SHS - میلیارد 2018-03
نرخ بهره سپرده 9.7 % 2017-12
عرضه پول M1 9082 UGX - میلیارد 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -255 USD - میلیون 2018-03
صادرات 305 USD - میلیون 2018-03
واردات 559 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -341 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2016-12
رابطه مبادله 132 نقاط شاخص 2018-03
ورود توریست 1323 هزار 2016-12
شاخص تروریسم 4.32 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 5188 UGX - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 444 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 56.29 نقاط شاخص 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 213 نقاط شاخص 2018-03
سرعت اینترنت 2353 KBps 2017-03
آدرس های IP 20690 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 UGX - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.7 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 114 2018-12
پی ام آی مرکب 51.8 2018-04
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 122 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 12769558 UGX - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2209411 SHS - میلیون 2018-03
هزینه های مصرف کننده 42691 UGX - میلیارد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 80.96 mm 2015-12
درجه حرارت 23.42 celsius 2015-12