شاخص یاب

اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 3 2018-10
نرخ بهره 10 2018-10
موازنه تجاری -259 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3735 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 25.89 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903 UGX - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 667 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1698 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15718 UGX - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3285 UGX - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1072 UGX - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1118 UGX - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 263 UGX - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 513 UGX - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8276 UGX - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2017-12
جمعیت 42.86 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2012-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 UGX / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 UGX / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 UGX / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 UGX / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی -1.2 % 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 170 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3.5 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 197 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 158 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 163 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 133 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-09
قیمت تولید 184 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.7 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-10
عرضه پول M2 15649 UGX - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 22218 UGX - میلیارد 2018-09
ذخایر ارزی 3293 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 13440 SHS - میلیارد 2018-08
نرخ بهره سپرده 9.32 % 2018-08
عرضه پول M1 9485 UGX - میلیارد 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -259 USD - میلیون 2018-09
صادرات 300 USD - میلیون 2018-09
واردات 559 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -590 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 % 2017-12
رابطه مبادله 122 نقاط شاخص 2018-09
ورود توریست 1449 هزار 2017-12
شاخص تروریسم 4.32 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 4061 UGX - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 444 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 56.73 نقاط شاخص 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 220 نقاط شاخص 2018-09
سرعت اینترنت 2353 KBps 2017-03
آدرس های IP 20690 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 UGX - میلیارد 2017-12
شاخص رقابتی 46.8 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
پی ام آی مرکب 56.6 2018-10
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 127 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 13495559 UGX - میلیون 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 2402009 SHS - میلیون 2018-09
هزینه های مصرف کننده 42035 UGX - میلیارد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 80.96 mm 2015-12
درجه حرارت 23.42 celsius 2015-12