اوگاندا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-03
نرخ بیکاری 3.8 2013-12
نرخ تورم 5.7 2017-07
نرخ بهره 10 2017-08
موازنه تجاری -224 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3597 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 25.53 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514 UGX - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 662 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14477 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2332 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 926 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1059 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 207 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 446 UGX - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7386 UGX - میلیارد 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2013-12
جمعیت 41.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 47.8 % 2012-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 720000 UGX/Month 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 10.8 % 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 164 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 4.9 % 2017-06
قیمت صادرات 180 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 134 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2017-07
قیمت تولید 292 نقاط شاخص 2017-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.51 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-08
عرضه پول M2 14016 UGX - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 19936 UGX - میلیارد 2017-06
ذخایر ارزی 3294 USD - میلیون 2017-05
وام به بخش خصوصی 11888 SHS - میلیارد 2017-05
نرخ بهره سپرده 13.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -224 USD - میلیون 2017-06
صادرات 282 USD - میلیون 2017-06
واردات 507 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -177 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 % 2016-12
رابطه مبادله 134 نقاط شاخص 2017-06
ورود توریست 1303 هزار 2015-12
شاخص تروریسم 4.33 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 % 2016-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 5188 UGX - میلیارد 2016-12
مخارج نظامی 398 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.57 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.48 % 2017-05
تغییرات موجودی انبار 197 UGX - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.69 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 113 2017-12
پی ام آی مرکب 54.3 2017-07
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 151 2016-12
آسانی کسب و کار 115 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 11962178 UGX - میلیون 2017-05
تسهیلات اعتباری خریدار 2062176 SHS Million 2017-06
هزینه های مصرف کننده 42691 UGX - میلیارد 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 215 نقاط شاخص 2015-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12