شاخص یاب

اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1.5 1.2 1.2 1.7
نرخ بیکاری 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
نرخ تورم 2.20 2.7 3.2 5.2 5.9 6
نرخ بهره 9.00 8.5 8.5 8 8 6.75
موازنه تجاری -225.60 -254 -250 -249 -249 -249
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 36 36 37 37 35
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3706.29
3872 3900 3928 3955 4069
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.8 1.5 1.2 1.2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.9 6 4.7 4.7 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.89
27 27 28.5 28.5 30
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514.00
15370 15385 15196 15196 17189
تولید ناخالص داخلی سرانه 666.61
684 673 691 691 690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1697.70
1713 1715 1789 1789 1757
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14437.68
17251 16219 15116 15116 18120
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3221.03
3450 3297 3372 3372 3684
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1024.32
1019 1109 1072 1072 1239
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1183.72
1222 1233 1239 1239 1377
تولید ناخالص داخلی از معادن 253.14
235 253 265 265 283
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 474.11
514 530 496 496 592
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8202.18
8409 8492 8588 8588 9488
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.10
2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
جمعیت 42.86
43.3 43.3 42.81 42.8 42.7
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300.00
1817300 1817300 1817300 1638361 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900.00
440000 440000 440000 403887 445000
هزینه زندگی خانواده 1408900.00
1408900 1408900 1508900 1508900 1508900
هزینه زندگی انفرادی 784800.00
784800 784800 784800 784800 784800
نرخ اشتغال 47.80
46.03 44.26 45.45 46.65 73.88
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.7 3.2 5.2 5.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.50
173 176 179 182 197
تورم مواد غذایی -1.70
-0.8 2.5 4 4.2 -2.64
قیمت واردات 144.74
148 148 148 148 148
قیمت تولید 186.16
197 193 187 188 217
تغییر قیمت تولید کننده 0.90
5.3 5 1.18 1.2 6.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.25 0.25 0.28 0.27 0.27
قیمت صادرات 173.53
177 177 177 177 177
CPI مسکن آب و برق 192.80
194 194 194 195 195
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149.30
151 152 152 152 152
قیمت مصرف کننده اصلی 165.10
164 166 165 166 167
اندازه اصل تورم 1.10
0.46 0.36 0.33 0.32 0.31
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
8.5 8.5 8 8 6.75
عرضه پول M2 15164.80
15314 15418 15373 15444 15449
عرضه پول M3 21477.10
21569 21629 21658 21672 21685
ذخایر ارزی 3310.50
3276 3263 3266 3264 3265
وام به بخش خصوصی 12819.00
13131 13313 13493 13669 15267
نرخ بهره سپرده 9.70
13.55 13.31 13.19 13.06 13.18
عرضه پول M1 9010.90
9000 9026 8985 9019 9016
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -225.60
-254 -250 -249 -249 -249
صادرات 321.58
309 311 312 311 311
واردات 547.20
563 561 561 561 561
حساب جاری -330.50
-328 -325 -327 -325 -326
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40
-7.32 -6.69 -6.69 -7 -5.62
رابطه مبادله 119.90
120 119 119 119 119
ورود توریست 1323.00
1300 1300 1325 1350 1500
شاخص تروریسم 4.32
4.28 4.28 4.28 4.28 4.28
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60
36 36 37 37 35
بودجه دولت -3.30
-3.85 -3.95 -4 -4.05 -3.86
مخارج نظامی 443.90
436 434 435 437 473
هزینه های دولت 5188.41
5495 5500 5432 5432 6145
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 56.05
55.9 55.4 56.54 56.75 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 214.21
217 219 221 222 227
سرعت اینترنت 2353.31
2714 2771 2828 2885 3417
آدرس های IP 20690.00
20225 20710 20637 20421 20565
آسانی کسب و کار 122.00
115 114 114 114 123
شاخص فساد مالی 26.00
25 26 26 26 26
رتبه فساد مالی 151.00
154 155 156 156 164
تغییرات موجودی انبار 197.42
204 208 209 211 162
شاخص رقابتی 3.70
3.65 3.65 3.65 3.64 3.54
رتبه رقابتی 114.00
116 116 120 121 122
پی ام آی مرکب 53.20
52.5 52.87 52.8 52.82 52.82
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 12875237.00
13161570 13229974 13265026 13282932 13301593
هزینه های مصرف کننده 41062.00
43485 43526 42992 42992 48629
تسهیلات اعتباری خریدار 2313128.30
2320538 2311014 2324579 2311801 2311834
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 80.96
109 97.75 65.2 107 102
درجه حرارت 23.42
22.39 22.92 24.07 23.61 23.6