اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.7 1.3 0.9 1.5 1.7
نرخ بیکاری 2.28 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
نرخ تورم 3.30 4.7 4.7 4.5 4.4 6
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 10
موازنه تجاری -238.80 -253 -251 -247 -242 -213
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 36 36 36 36 35
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3628.00
3662 3684 3706 3728 3818
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
1.7 1.3 0.9 1.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50
5.8 5.8 5.8 5.8 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.53
27.17 26.45 25.72 25 21.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514.00
13657 13906 14154 14403 14394
تولید ناخالص داخلی سرانه 662.10
660 662 665 667 673
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1713.90
1706 1714 1721 1728 1740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16290.26
16603 16717 16696 16665 15915
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257.83
2375 3132 3250 2804 2742
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 962.17
955 970 952 967 946
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1153.55
1099 1099 1112 1119 1096
تولید ناخالص داخلی از معادن 221.65
212 211 210 209 200
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 485.57
475 472 471 469 456
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7940.83
7744 7831 7858 7781 7698
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.28
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
جمعیت 41.49
43.3 43.3 43.3 43.3 45.88
هزینه زندگی خانواده 1408900.00
1408900 1408900 1408900 1408900 1408900
هزینه زندگی انفرادی 784800.00
784800 784800 784800 784800 784800
نرخ اشتغال 47.80
49.57 47.8 46.03 44.26 80.91
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300.00
1708731 1619264 1529797 1440329 1457168
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900.00
391999 397991 403982 409973 390720
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.30
4.7 4.7 4.5 4.4 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170.20
171 171 171 170 166
تورم مواد غذایی 6.60
4.79 4.97 5.35 5.68 6.3
قیمت واردات 135.91
138 137 136 135 130
قیمت تولید 186.54
184 184 184 184 184
تغییر قیمت تولید کننده 6.90
5.7 5.5 5.3 5 6.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.53 0.6 0.62 0.62 0.62
قیمت صادرات 178.25
178 177 176 175 167
قیمت مصرف کننده اصلی 164.10
165 165 164 164 160
اندازه اصل تورم 3.00
3.6 4.78 5.88 6.65 7.29
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 10
عرضه پول M2 14858.40
15163 15319 15387 15412 15322
عرضه پول M3 20912.30
21375 21592 21695 21738 21608
ذخایر ارزی 3472.27
3450 3445 3439 3434 3391
وام به بخش خصوصی 12225.18
12357 12361 12353 12339 12194
نرخ بهره سپرده 13.20
12.7 12.88 13.06 13.23 13.86
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -238.80
-253 -251 -247 -242 -213
صادرات 291.57
282 281 280 278 269
واردات 530.30
540 540 538 536 519
حساب جاری -307.70
-263 -279 -271 -262 -247
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70
-6.87 -7.32 -7.78 -8.23 -6.19
رابطه مبادله 131.15
127 123 121 119 112
ورود توریست 1323.00
0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 4.32
4.4 4.2 4.01 3.81 4.54
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90
36 36 36 36 35
بودجه دولت -4.90
-4.18 -4.21 -4.25 -4.28 -3.67
مخارج نظامی 398.50
371 375 379 384 344
هزینه های دولت 5188.41
4506 4485 4465 4444 4745
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 58.79
58.8 58.81 58.81 55.4 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 206.68
211 214 216 217 219
سرعت اینترنت 2353.31
2514 2662 2638 2546 2422
آدرس های IP 20690.00
18479 19089 18690 18202 16765
آسانی کسب و کار 122.00
118 117 115 114 125
شاخص فساد مالی 25.00
24 24 24 24 25
رتبه فساد مالی 151.00
143 144 145 146 146
تغییرات موجودی انبار 197.42
196 200 204 208 177
شاخص رقابتی 3.70
3.65 3.65 3.65 3.65 3.59
رتبه رقابتی 114.00
116 116 116 116 125
پی ام آی مرکب 54.30
52.32 53.05 52.8 52.88 52.86
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 12277624.00
12440383 12444538 12425563 12393964 12047202
هزینه های مصرف کننده 42691.40
42240 42269 42298 42327 45307
تسهیلات اعتباری خریدار 2183393.60
2179685 2169054 2157935 2146867 2062742
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
38 38 38 38 34
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 80.96
65.07 128 109 97.75 102
درجه حرارت 23.42
24.02 23.01 22.39 22.92 23.6