اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.3 0.9 1.5 1.3 1.7
نرخ بیکاری 2.10 2.25 2.27 2.3 2.3 2.4
نرخ تورم 1.80 3.7 4.7 4.9 5.2 6
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8 6.75
موازنه تجاری -254.70 -253 -171 -236 -264 -231
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 36 36 36 37 35
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3727.00
3708 3731 3754 3777 3872
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
1.3 0.9 1.5 1.3 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60
5.8 5.8 5.8 7 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.53
26.9 26.05 25.2 24.1 23.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514.00
15356 15356 16246 15530 18151
تولید ناخالص داخلی سرانه 662.10
665 684 670 691 697
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1713.90
1721 1727 1734 1789 1805
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15300.82
15729 17235 16188 16372 18086
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3110.66
3364 3447 3291 3328 3677
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1046.36
1032 1018 1107 1120 1237
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1162.93
1192 1220 1230 1244 1375
تولید ناخالص داخلی از معادن 238.87
216 235 253 256 282
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 500.05
498 514 529 535 591
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8011.28
8143 8401 8476 8572 9470
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.10
2.25 2.27 2.3 2.3 2.4
جمعیت 41.49
43.3 43.3 43.3 41.43 41.28
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300.00
1817300 1817300 1817300 1817300 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900.00
440000 440000 440000 440000 445000
هزینه زندگی خانواده 1408900.00
1408900 1408900 1408900 1508900 1508900
هزینه زندگی انفرادی 784800.00
784800 784800 784800 784800 784800
نرخ اشتغال 47.80
47.8 46.03 44.26 45.45 73.88
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.80
3.7 4.7 4.9 5.2 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.00
174 177 179 179 200
تورم مواد غذایی -1.60
-1.2 -0.8 2.5 4 5.56
قیمت واردات 137.96
132 134 135 134 134
قیمت تولید 183.41
193 197 193 193 217
تغییر قیمت تولید کننده 1.20
5.5 5.3 5 5.25 6.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.12 0.16 0.16 0.19 0.18
قیمت صادرات 182.67
179 179 179 179 179
CPI مسکن آب و برق 191.90
192 193 193 194 194
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149.30
151 152 154 155 170
قیمت مصرف کننده اصلی 164.70
166 166 168 167 174
اندازه اصل تورم 1.60
1.58 1.6 1.58 1.59 1.58
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 8.5 8.5 8 6.75
عرضه پول M2 15032.50
13802 13807 13985 14060 14005
عرضه پول M3 21192.60
19652 19518 19746 19935 19862
ذخایر ارزی 3600.55
3547 3461 3420 3411 3427
وام به بخش خصوصی 12713.80
12297 11942 11955 12140 12135
نرخ بهره سپرده 9.70
13.79 13.55 13.31 13.19 13.18
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -254.70
-253 -171 -236 -264 -231
صادرات 304.67
273 302 270 284 283
واردات 559.30
526 473 509 548 514
حساب جاری -341.00
-327 -327 -327 -327 -327
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70
-8.33 -7.32 -8.54 -6.69 -6.62
رابطه مبادله 132.41
135 133 133 134 133
ورود توریست 1323.00
1300 1300 1300 1300 1300
شاخص تروریسم 4.32
4.27 4.28 4.28 4.28 4.28
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60
36 36 36 37 35
بودجه دولت -3.30
-3.76 -3.85 -3.95 -4 -3.86
مخارج نظامی 443.90
406 391 375 376 385
هزینه های دولت 5188.41
5489 5489 5808 5552 6489
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 56.29
54.8 57.1 55.4 57.35 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 213.25
207 204 202 203 205
سرعت اینترنت 2353.31
2655 2714 2771 2828 3417
آدرس های IP 20690.00
20990 20225 20710 20637 20565
آسانی کسب و کار 122.00
122 122 122 122 122
شاخص فساد مالی 26.00
25 25 25 25 25
رتبه فساد مالی 151.00
151 151 151 151 151
تغییرات موجودی انبار 197.42
200 204 208 209 162
شاخص رقابتی 3.70
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
رتبه رقابتی 114.00
113 113 113 113 113
پی ام آی مرکب 51.80
52.09 54.3 53.27 53.05 53.38
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 12769558.00
12355320 12000255 12022775 12219579 12179753
هزینه های مصرف کننده 42691.40
45168 45168 47787 45680 53390
تسهیلات اعتباری خریدار 2209410.70
2154602 2092545 2060554 2075454 2146054
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 39 37
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 80.96
128 109 97.75 65.2 102
درجه حرارت 23.42
23.01 22.39 22.92 24.07 23.6