اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.7 1.3 0.9 1.5 1.7
نرخ بیکاری 2.28 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
نرخ تورم 2.10 1.9 3.7 4.7 4.9 6
نرخ بهره 9.00 9 9 8.5 8.5 6.75
موازنه تجاری -192.00 -210 -228 -206 -236 -229
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 36 36 36 36 35
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3658.00
3662 3684 3706 3728 3818
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
1.7 1.3 0.9 1.5 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50
5.8 5.8 5.8 5.8 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.53
25 25 25 25 21.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514.00
14403 14403 14403 14403 14394
تولید ناخالص داخلی سرانه 662.10
667 667 667 667 673
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1713.90
1728 1728 1728 1728 1740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16290.26
16603 16717 16696 16665 15915
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257.83
2375 3132 3250 2804 2742
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 962.17
955 970 952 967 946
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1153.55
1099 1099 1112 1119 1096
تولید ناخالص داخلی از معادن 221.65
212 211 210 209 200
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 485.57
475 472 471 469 456
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7940.83
7744 7831 7858 7781 7698
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.28
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
جمعیت 41.49
43.3 43.3 43.3 43.3 45.88
هزینه زندگی خانواده 1408900.00
1408900 1408900 1408900 1408900 1508900
هزینه زندگی انفرادی 784800.00
784800 784800 784800 784800 784800
نرخ اشتغال 47.80
44.26 44.26 44.26 44.26 80.91
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300.00
1817300 1817300 1817300 1817300 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900.00
440000 440000 440000 440000 445000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.10
1.9 3.7 4.7 4.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.70
170 169 169 168 162
تورم مواد غذایی 1.00
-0.05 2.87 7.65 10.09 7.1
قیمت واردات 137.49
136 133 133 136 135
قیمت تولید 183.41
184 187 184 185 186
تغییر قیمت تولید کننده 1.20
5.7 5.5 5.3 5 6.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.3 0.51 0.58 0.6 0.61
قیمت صادرات 179.42
180 179 179 179 179
قیمت مصرف کننده اصلی 164.30
164 162 161 160 160
اندازه اصل تورم 1.70
1.57 2.19 3.7 5.11 7.09
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 8.5 8.5 6.75
عرضه پول M2 14783.00
14391 13825 13850 14056 14057
عرضه پول M3 20872.80
20512 19732 19617 19890 19979
ذخایر ارزی 3616.82
3667 3570 3475 3421 3425
وام به بخش خصوصی 12542.10
12501 12335 11946 11920 12178
نرخ بهره سپرده 13.20
13.23 13.23 13.23 13.23 13.86
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -192.00
-210 -228 -206 -236 -229
صادرات 329.19
274 275 303 267 283
واردات 521.20
484 503 509 514 513
حساب جاری -307.70
-263 -279 -271 -262 -247
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70
-8.23 -8.23 -8.23 -8.23 -6.19
رابطه مبادله 130.50
137 133 133 135 134
ورود توریست 1323.00
1300 1300 1300 1300 1300
شاخص تروریسم 4.32
3.81 3.81 3.81 3.81 4.54
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90
36 36 36 36 35
بودجه دولت -4.90
-4.28 -4.28 -4.28 -4.28 -3.67
مخارج نظامی 398.50
384 384 384 384 344
هزینه های دولت 5188.41
4444 4444 4444 4444 4745
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 56.29
55.6 54.81 57.11 55.4 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 211.00
211 208 205 203 204
سرعت اینترنت 2353.31
2514 2662 2638 2546 2422
آدرس های IP 20690.00
18479 19089 18690 18202 16765
آسانی کسب و کار 122.00
114 114 114 114 125
شاخص فساد مالی 26.00
26 26 26 26 25
رتبه فساد مالی 151.00
154 154 154 154 152
تغییرات موجودی انبار 197.42
208 208 208 208 177
شاخص رقابتی 3.70
3.64 3.64 3.64 3.64 3.54
رتبه رقابتی 114.00
121 121 121 121 122
پی ام آی مرکب 51.10
53.33 52.51 53.6 53.21 53.23
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 12596994.00
12546611 12360558 11956271 11938389 12192342
هزینه های مصرف کننده 42691.40
42327 42327 42327 42327 45307
تسهیلات اعتباری خریدار 2217812.09
2222072 2200022 2151785 2100007 2094011
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 37
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 80.96
65.07 128 109 97.75 102
درجه حرارت 23.42
24.02 23.01 22.39 22.92 23.6