اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 0.7 0.78 0.73 1.7
نرخ بیکاری 3.80 3.72 3.55 3.53 3.5 3.36
نرخ تورم 5.20 7.2 7.8 7.5 7.4 8
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
موازنه تجاری -176.41 -207 -201 -198 -195 -175
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 38 38 36 36 35
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3597.00 3561 3525 3489 3453 3057
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 0.7 0.78 0.73 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.3 2.5 2.9 3.1 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.53 25.92 25.05 24.92 24.78 24.04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514.00 14233 14388 14638 14889 15961
تولید ناخالص داخلی سرانه 662.10 668 671 673 675 694
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1713.90 1727 1734 1739 1744 1789
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14477.41 14846 15033 15219 15405 17264
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2332.10 3720 2946 2370 3070 3034
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 925.59 943 1008 986 1017 1133
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1059.06 1098 1085 1069 1084 1084
تولید ناخالص داخلی از معادن 206.76 205 207 205 206 206
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 445.80 454 460 453 464 461
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7385.55 7763 7654 7713 7894 8397
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.72 3.55 3.53 3.5 3.36
جمعیت 41.49 51.24 51.58 55.19 58.81 112
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 720000.00 720000 720000 720000 720000 720000
نرخ اشتغال 47.80 46.03 44.26 45.45 46.65 80.91
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.20 7.2 7.8 7.5 7.4 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167.30 168 168 168 168 169
تورم مواد غذایی 10.60 9.63 8.97 8.79 8.75 8.73
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.48 0.47 0.5 0.5 0.5
قیمت واردات 132.65 131 130 130 129 126
قیمت تولید 291.80 295 295 295 295 295
تغییر قیمت تولید کننده 4.51 5.69 5.61 5.6 5.6 5.6
قیمت صادرات 172.64 173 172 171 170 162
قیمت مصرف کننده اصلی 163.40 165 167 168 169 173
اندازه اصل تورم 4.10 4.63 4.58 4.55 4.55 4.55
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
عرضه پول M2 13775.20 14222 14313 14349 14358 14228
عرضه پول M3 19634.60 20207 20347 20412 20437 20244
ذخایر ارزی 3411.55 3420 3416 3411 3405 3351
وام به بخش خصوصی 12069.69 12023 12118 12210 12296 12965
نرخ بهره سپرده 13.20 13.35 13.79 13.89 13.99 13.69
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -176.41 -207 -201 -198 -195 -175
صادرات 270.87 277 274 273 272 260
واردات 447.30 496 486 482 480 459
حساب جاری -176.60 -242 -236 -218 -226 -228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.4 -8.93 -8.86 -8.79 -8.16
رابطه مبادله 130.15 127 123 120 118 110
ورود توریست 1303.00 1300 1300 1300 1300 1300
شاخص تروریسم 4.33 4.3 4.26 4.26 4.25 4.24
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 38 38 36 36 35
بودجه دولت -3.60 -3.29 -3.23 -3.33 -3.43 -3.41
مخارج نظامی 398.50 391 374 375 376 383
هزینه های دولت 5188.41 5435 5423 5364 5306 5544
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 57.53 57.2 56 57.61 57.65 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 0.48 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
آسانی کسب و کار 115.00 114 114 113 111 122
شاخص فساد مالی 25.00 24 24 24 25 25
رتبه فساد مالی 151.00 149 150 152 153 161
تغییرات موجودی انبار 197.42 204 208 209 211 177
شاخص رقابتی 3.69 3.67 3.67 3.68 3.68 3.68
رتبه رقابتی 113.00 118 118 118 118 119
پی ام آی مرکب 54.10 52.3 52.36 52.62 52.36 52.47
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 12166664.00 11941497 11940404 11938892 11938092 11937416
هزینه های مصرف کننده 42691.40 43979 44447 44886 45325 49715
تسهیلات اعتباری خریدار 2078610.81 2077044 2068433 2056951 2045244 1935907
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 214.80 223 224 224 224 224
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5