اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.7 1.3 0.9 0.9 1.7
نرخ بیکاری 2.28 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
نرخ تورم 4.80 4.9 4.7 4.7 4.5 6
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 10
موازنه تجاری -315.10 -210 -206 -203 -201 -180
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 38 36 36 36 35
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3628.00 3580 3540 3510 3472 3074
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.7 1.3 0.9 0.9 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 4.8 5.8 5.8 5.8 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.53 25 24.75 24.5 24.25 21.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14514.00 14403 14494 14586 14678 14394
تولید ناخالص داخلی سرانه 662.10 667 668 669 670 673
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1713.90 1728 1730 1732 1735 1740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14866.68 14903 14884 14824 14759 14027
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3180.01 2887 2343 3166 3652 2829
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 975.16 964 924 957 923 925
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1127.07 1106 1080 1091 1095 1079
تولید ناخالص داخلی از معادن 204.56 200 198 197 195 185
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 470.58 460 452 454 450 436
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7696.22 7490 7545 7626 7555 7450
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.28 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
جمعیت 41.49 42.75 43.3 43.3 43.3 45.88
هزینه زندگی خانواده 1408900.00 1408900 1408900 1408900 1408900 1408900
هزینه زندگی انفرادی 784800.00 784800 784800 784800 784800 784800
نرخ اشتغال 47.80 44.26 45.45 46.65 47.84 80.91
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300.00 1798198 1619264 1529797 1440329 1457168
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.80 4.9 4.7 4.7 4.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.50 170 171 170 170 165
تورم مواد غذایی 9.00 8.81 7.95 7.4 7.05 6.49
قیمت واردات 132.50 131 131 130 130 126
قیمت تولید 291.80 292 292 291 290 282
تغییر قیمت تولید کننده 4.51 9.46 9.89 9.95 9.82 9.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.44 0.51 0.5 0.5 0.5
قیمت صادرات 181.31 177 176 175 174 166
قیمت مصرف کننده اصلی 163.60 164 163 163 163 158
اندازه اصل تورم 3.50 4.56 5.53 6.4 6.99 7.42
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 10
عرضه پول M2 14139.40 14838 14975 15039 15064 14954
عرضه پول M3 20101.20 20822 20987 21068 21101 20934
ذخایر ارزی 3556.29 3371 3366 3360 3355 3306
وام به بخش خصوصی 12136.57 12244 12262 12259 12248 12086
نرخ بهره سپرده 13.20 13.23 13.36 13.48 13.6 13.86
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -315.10 -210 -206 -203 -201 -180
صادرات 254.81 264 263 262 260 250
واردات 570.00 519 513 511 509 491
حساب جاری -347.10 -248 -254 -268 -257 -235
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -8.23 -8.08 -7.93 -7.77 -6.19
رابطه مبادله 136.84 128 124 121 119 111
ورود توریست 1303.00 1300 1300 1300 1300 1300
شاخص تروریسم 4.33 4.96 4.77 4.57 4.38 4.82
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 38 36 36 36 35
بودجه دولت -4.90 -4.28 -4.19 -4.09 -3.99 -3.67
مخارج نظامی 398.50 384 378 373 367 344
هزینه های دولت 5188.41 4444 4342 4241 4139 4745
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 59.45 56 59.07 59.07 59.08 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 0.25 0.43 0.47 0.5 0.52 0.54
سرعت اینترنت 2353.31 2602 2514 2662 2638 2422
آدرس های IP 20690.00 19590 18479 19089 18690 16765
آسانی کسب و کار 122.00 114 113 111 109 122
شاخص فساد مالی 25.00 24 24 24 24 25
رتبه فساد مالی 151.00 146 147 148 148 146
تغییرات موجودی انبار 197.42 208 209 211 213 177
شاخص رقابتی 3.70 3.65 3.65 3.65 3.65 3.59
رتبه رقابتی 114.00 116 116 116 116 125
پی ام آی مرکب 52.80 51.86 53.06 52.38 52.68 52.6
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اعتبار بخش خصوصی 12186195.00 12315536 12337739 12328435 12301886 11914046
هزینه های مصرف کننده 42691.40 42327 42841 43356 43871 45307
تسهیلات اعتباری خریدار 2157040.57 2158161 2147997 2136602 2125183 2028235
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 38 38 38 37 34
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5