شاخص یاب

اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1.5 1.2 1.2 1.7
نرخ بیکاری 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
نرخ تورم 3.80 3.9 4 5.2 7.2 6
نرخ بهره 9.00 9 9 8 8 6.75
موازنه تجاری -274.20 -288 -278 -278 -278 -278
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 36 36 37 37 35
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3815.00
3778 3791 3803 3817 3869
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.8 1.5 1.2 1.2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
6.1 6 5.9 5.9 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.89
27 27 28.5 28.5 30
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00
15399 25337 25313 25313 28308
تولید ناخالص داخلی سرانه 666.61
684 673 691 691 690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1697.70
1713 1715 1789 1789 1757
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14437.68
17284 16219 15289 15289 18120
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3221.03
3457 3297 3411 3411 3684
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1024.32
1021 1109 1085 1085 1239
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1183.72
1224 1233 1254 1254 1377
تولید ناخالص داخلی از معادن 253.14
235 253 268 268 283
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 474.11
515 530 502 502 592
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8202.18
8425 8492 8686 8686 9488
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.10
2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
جمعیت 42.86
43.3 43.3 42.81 42.8 42.7
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1777300.00
1817300 1817300 1817300 1638361 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 430900.00
440000 440000 440000 403887 445000
هزینه زندگی خانواده 1408900.00
1408900 1408900 1508900 1508900 1508900
هزینه زندگی انفرادی 784800.00
784800 784800 784800 784800 784800
نرخ اشتغال 47.80
46.03 44.26 45.45 46.65 73.88
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.80
3.9 4 5.2 7.2 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.70
175 177 179 184 198
تورم مواد غذایی -1.70
-0.8 -0.3 1 1.2 -1.36
قیمت واردات 143.56
144 144 144 144 144
قیمت تولید 184.90
192 191 192 193 212
تغییر قیمت تولید کننده -0.30
3 3.5 4 4.2 6.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.48 0.34 0.52 0.45 0.46
قیمت صادرات 177.04
177 177 177 177 177
CPI مسکن آب و برق 198.53
201 203 206 209 237
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 157.90
157 161 162 164 179
قیمت مصرف کننده اصلی 169.10
171 175 174 174 195
اندازه اصل تورم 3.50
4.31 5.21 5.53 5.59 5.63
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 9.00
9 9 8 8 6.75
عرضه پول M2 15058.50
15500 15543 15405 15484 15455
عرضه پول M3 21416.50
22152 22198 21994 22104 22053
ذخایر ارزی 3438.77
3408 3398 3418 3408 3412
وام به بخش خصوصی 13261.80
13413 13637 13858 14077 16116
نرخ بهره سپرده 9.70
9.7 9.45 8.7 8.7 7.45
عرضه پول M1 8867.70
9145 9102 9003 9044 9030
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -274.20
-288 -278 -278 -278 -278
صادرات 291.29
289 295 295 295 295
واردات 565.50
577 573 573 573 573
حساب جاری -330.50
-328 -325 -327 -325 -326
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40
-7.32 -6.69 -6.69 -7 -5.62
رابطه مبادله 123.32
123 123 123 123 123
ورود توریست 1449.00
1475 1500 1500 1500 1700
شاخص تروریسم 4.32
4.28 4.28 4.28 4.28 4.28
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60
36 36 37 37 35
بودجه دولت -3.30
-3.85 -3.95 -4 -4.05 -3.86
مخارج نظامی 443.90
436 434 435 437 473
هزینه های دولت 5188.41
5505 5500 5495 5495 6145
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 56.26
56.51 55.4 58.23 58.31 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 217.11
219 222 224 226 231
سرعت اینترنت 2353.31
2714 2771 2828 2885 3417
آدرس های IP 20690.00
20225 20710 20637 20421 20565
آسانی کسب و کار 122.00
115 114 114 114 123
شاخص فساد مالی 26.00
25 26 26 26 26
رتبه فساد مالی 151.00
154 155 156 156 164
تغییرات موجودی انبار 197.42
204 208 209 211 162
شاخص رقابتی 3.70
3.65 3.65 3.65 3.64 3.54
رتبه رقابتی 114.00
116 116 120 121 122
پی ام آی مرکب 52.10
52.5 52.99 52.76 52.84 52.82
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 13316560.00
13492111 13595197 13654410 13686008 13719870
هزینه های مصرف کننده 42035.00
43567 44557 44515 44515 49781
تسهیلات اعتباری خریدار 2381767.75
2389736 2383894 2397769 2385344 2385394
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 80.96
109 97.75 65.2 107 102
درجه حرارت 23.42
22.39 22.92 24.07 23.61 23.6