شاخص یاب

اوگاندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.5 1.3 1.2 0.9 1.7
نرخ بیکاری 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
نرخ تورم 3.00 4 5.2 3.5 4 6
نرخ بهره 10.00 10 10 8 7.5 6.75
موازنه تجاری -258.60 -266 -267 -268 -268 -268
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 36 37 37 37 35
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3729.00
3828 3842 3855 3869 3923
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90
1.5 1.3 1.2 0.9 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
6 6 6.1 6.5 5.9
تولید ناخالص داخلی 25.89
27 28.5 28.5 28.5 30
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00
25337 25337 25361 25457 28576
تولید ناخالص داخلی سرانه 666.61
673 691 691 678 690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1697.70
1715 1789 1789 1727 1757
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15718.25
16181 16356 16677 16740 18249
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3285.28
3291 2614 3486 3499 3712
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1072.06
1093 1078 1137 1142 1232
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1117.64
1186 1188 1186 1190 1338
تولید ناخالص داخلی از معادن 263.00
282 281 279 280 318
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 512.67
558 546 544 546 629
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8276.09
8450 8490 8781 8814 9530
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.10
2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
جمعیت 42.86
43.3 42.81 42.8 42.79 42.7
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00
1817300 1817300 1628290 1697802 1859522
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00
440000 440000 479510 494774 445000
هزینه زندگی خانواده 1368500.00
1368500 1508900 1368500 1368500 1508900
هزینه زندگی انفرادی 652200.00
652200 652200 652200 652200 652200
نرخ اشتغال 47.80
44.26 45.45 46.65 47.84 73.88
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.00
4 5.2 3.5 4 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.50
177 179 178 182 198
تورم مواد غذایی -1.20
-0.3 1 1.2 1.4 -0.56
قیمت واردات 132.99
132 132 132 132 132
قیمت تولید 183.67
191 192 193 192 212
تغییر قیمت تولید کننده -1.70
3.5 4 4.2 4.5 6.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.41 0.63 0.53 0.57 0.56
قیمت صادرات 162.92
165 165 165 165 165
CPI مسکن آب و برق 197.09
198 200 202 205 228
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 157.79
160 161 163 165 179
قیمت مصرف کننده اصلی 169.70
174 174 175 181 195
اندازه اصل تورم 3.50
5 5.5 6 6.5 5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 8 7.5 6.75
عرضه پول M2 15649.20
15792 15676 15791 15671 15774
عرضه پول M3 22218.00
22393 22171 22357 22155 22323
ذخایر ارزی 3292.57
3220 3271 3240 3260 3252
وام به بخش خصوصی 13440.00
13763 14003 14240 14475 16488
نرخ بهره سپرده 9.32
9.17 9.17 7.17 6.67 5.92
عرضه پول M1 9484.60
9546 9462 9515 9444 9498
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -258.60
-266 -267 -268 -268 -268
صادرات 300.12
298 299 299 299 299
واردات 558.80
562 566 567 567 567
حساب جاری -590.10
-420 -439 -455 -456 -447
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40
-4.5 -4 -4 -4 -5.6
رابطه مبادله 122.50
125 125 125 125 125
ورود توریست 1449.00
1500 1500 1500 1500 1700
شاخص تروریسم 4.32
4.32 4.32 4.32 4.32 4.32
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60
36 37 37 37 35
بودجه دولت -3.30
-3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مخارج نظامی 443.90
434 435 437 439 473
هزینه های دولت 4061.31
4305 4305 4309 4325 4855
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 56.73
55.4 58.97 59.25 59.04 57.7
شاخص اقتصادی مقدم 220.00
225 229 232 234 244
سرعت اینترنت 2353.31
2771 2828 2885 2941 3417
آدرس های IP 20690.00
20710 20637 20421 20712 20565
آسانی کسب و کار 127.00
124 124 124 124 123
شاخص فساد مالی 26.00
26 26 26 26 26
رتبه فساد مالی 151.00
151 151 151 151 151
تغییرات موجودی انبار 197.42
207 210 212 215 235
شاخص رقابتی 46.80
47.3 47.3 47.3 47.3 49.8
رتبه رقابتی 117.00
117 117 117 117 117
پی ام آی مرکب 56.60
52.81 53.24 53.07 53.13 53.12
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 13495559.00
13804300 13910113 13966842 13996746 14029865
هزینه های مصرف کننده 42035.00
44557 44557 44599 44767 50253
تسهیلات اعتباری خریدار 2402009.47
2405920 2414536 2408426 2414895 2408983
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 80.96
97.75 65.2 107 107 102
درجه حرارت 23.42
22.92 24.07 23.61 23.61 23.6