ترکمنستان

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 3.49 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 36.18 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39.56 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6987 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15648 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.62 % 2016-12
جمعیت 5.66 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
سن بازنشستگی زنان 57 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.17 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1970 USD - میلیون 2016-12
صادرات 6964 USD - میلیون 2016-12
واردات 4994 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -7105 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 % 2016-12
تولید نفت خام 245 BBL/D/1K 2017-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 % 2015-12
بودجه دولت -0.8 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 3.57 USD - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3625 KBps 2017-03
آدرس های IP 721 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 154 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4.19 USD - میلیارد 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 12.68 mm 2015-12
درجه حرارت 5.42 celsius 2015-12