ترکمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.49
3.61 3.73 3.85 3.98 4.54
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.6 5.6 5.8 5.6 6.3
تولید ناخالص داخلی 36.18
32.4 32.4 32.4 32.4 21.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39.56
41.5 41.5 41.5 41.5 44.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 6986.90
7183 7183 7183 7183 7217
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15648.40
16255 16255 16255 16255 16979
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.62
10.7 10.7 10.7 10.7 10.5
جمعیت 5.66
5.74 5.74 5.74 5.74 5.98
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00
57 57 57 57 57
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.17
6.1 6.1 6.1 6.1 5.1
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1969.56
3524 3524 3524 3524 7854
صادرات 6963.89
6595 6595 6595 6595 6293
واردات 4994.33
3071 3071 3071 3071 -1562
حساب جاری -7105.00
-5979 -5979 -5979 -5979 -3946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50
-17 -17 -17 -17 -10
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0.05
تولید نفت خام 245.00
245 245 245 245 245
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50
41 41 41 41 38
بودجه دولت -0.80
0.19 0.19 0.19 0.19 1.33
هزینه های دولت 3.57
3.55 3.55 3.55 3.55 3.36
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3624.90
3339 3324 3308 3276 3019
آدرس های IP 721.00
498 433 384 349 414
شاخص فساد مالی 19.00
19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 167.00
167 167 167 167 167
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 4.19
4.39 4.39 4.39 4.39 4.9
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 17
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 12.68
22.27 13.78 2.29 11.92 12.84
درجه حرارت 5.42
3.55 21.62 26.44 7.73 15.15