شاخص یاب

ترکمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.49
3.51 3.52 3.54 3.55 3.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20
6.5 6.2 6 5.9 6.3
تولید ناخالص داخلی 42.36
44.9 47.5 47.5 47.5 49.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39.56
42.13 42.02 41.94 41.9 47.34
تولید ناخالص داخلی سرانه 7317.60
7536 7716 7716 7716 7900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16389.00
16717 17286 17286 17286 17700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19.69
21.7 22.5 22.5 22.5 23.4
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
9 10 10 10 10.5
جمعیت 5.76
5.85 5.94 5.94 5.94 6.05
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00
57 57 57 57 57
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 6.50
8.6 8 8 8 5.1
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 2886.58
3651 4449 4449 4449 5062
صادرات 7457.53
8351 8903 8903 8903 9563
واردات 4570.95
4700 4454 4454 4454 4501
حساب جاری -7105.00
-6300 -5900 -5900 -5900 -5750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.80
-9 -7.5 -7.5 -7.5 -6.9
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 245.00
245 245 245 245 245
بدهی خارجی 508683.00
602490 614614 626738 638862 677399
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.82
41 40 40 40 38
بودجه دولت -0.90
-0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
هزینه های دولت 3.57
3.8 3.79 3.78 3.78 4.27
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3624.90
3552 3562 3539 3536 3535
آدرس های IP 721.00
388 362 348 344 404
شاخص فساد مالی 19.00
19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 167.00
167 167 167 167 167
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4.19
4.46 4.44 4.44 4.43 5.01
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 12.68
11.92 22.32 12.65 12.65 12.84
درجه حرارت 5.42
7.73 3.55 24.02 17.77 15.15