ترکمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.50 3.38 3.34 3.31 3.27 2.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 5.8 5.6 5.6 5.8 6.3
تولید ناخالص داخلی 36.18 32.4 31.47 30.55 29.62 21.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38.31 41.07 41.73 42.39 43.05 49.81
تولید ناخالص داخلی سرانه 6986.90 7183 7199 7215 7232 7217
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15648.40 16255 16338 16421 16504 16979
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.62 10.8 10.7 10.7 8.77 10.5
جمعیت 5.66 5.74 5.76 5.79 5.81 5.98
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 6.17 5.9 6.1 5.8 5.9 5.1
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 1969.56 573 454 334 214 303
صادرات 6963.89 6595 6649 6704 6758 6293
واردات 4994.33 3071 2663 2256 1848 -1562
حساب جاری -7105.00 -5164 -5572 -5776 -5979 -3946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -20 -17 -17 -2.96 -10
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0.01 0.11
تولید نفت خام 245.00 242 241 240 239 230
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 39 41 41 34.3 38
بودجه دولت -0.80 0.19 0.29 0.39 0.5 1.33
هزینه های دولت 3.44 3.43 3.42 3.41 3.4 3.14
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 3624.90 3392 3339 3324 3308 3019
آدرس های IP 721.00 573 498 433 384 414
شاخص فساد مالی 22.00 20 20 20 20 17
رتبه فساد مالی 154.00 146 145 144 143 141
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 4.48 4.91 4.89 4.87 4.85 5.05
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 20 20 19 19 18
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 5.00 6.48 12.75 23.76 17.55 9.02