ترکمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.49
3.61 3.73 3.85 3.98 4.54
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20
5.6 6.4 5.6 6.4 6.3
تولید ناخالص داخلی 36.18
34.25 34.12 34 30.9 31
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39.56
41.78 42.1 44.45 42.1 50.04
تولید ناخالص داخلی سرانه 6986.90
7163 7736 7296 7942 8089
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15648.40
16042 16192 16341 17787 18116
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
9 9 9 10 10.5
جمعیت 5.66
5.7 5.72 5.74 5.77 6.07
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00
57 57 57 57 57
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 6.17
5.8 5.9 6.1 5.8 5.1
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1969.56
3135 3151 4656 3589 4987
صادرات 6963.89
8203 7745 7288 7597 9524
واردات 4994.33
5068 4595 4121 4007 4537
حساب جاری -7105.00
-7105 -7105 -7105 -7105 -7105
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.80
-17 -17 -17 -12 -10
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0.01
تولید نفت خام 235.00
245 245 245 245 245
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50
41 41 41 40 38
بودجه دولت -0.90
-0.59 -0.86 -1.14 -1.09 -1.12
هزینه های دولت 3.57
3.77 3.8 4.01 3.8 4.52
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3624.90
3480 3505 3552 3562 3535
آدرس های IP 721.00
476 427 388 362 404
شاخص فساد مالی 19.00
19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 167.00
167 167 167 167 167
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4.19
4.42 4.45 4.7 4.45 5.29
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 12.68
13.78 2.29 11.92 22.32 12.84
درجه حرارت 5.42
21.62 26.44 7.73 3.55 15.15