ترکمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.40 3.56 3.53 3.49 3.46 3.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 5.8 5.8 5.6 5.6 6.3
تولید ناخالص داخلی 36.18 34.05 33.9 33.29 32.67 30.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38.31 40.33 40.79 41.47 42.15 49.76
تولید ناخالص داخلی سرانه 6986.90 7226 7318 7351 7384 7837
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15648.40 16192 16341 16446 16551 17787
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 10.00 10.8 10.8 10.7 10.7 10.5
جمعیت 5.66 5.72 5.75 5.77 5.79 6
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 6.17 6.3 5.9 6.1 5.8 5.1
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 1969.56 1168 1094 918 742 789
صادرات 6963.89 9982 9744 9840 9935 10724
واردات 4994.33 7861 7082 7155 7227 7106
حساب جاری -7105.00 -5519 -5519 -6308 -6571 -5926
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -20 -20 -17 -17 -10
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 -0.01
تولید نفت خام 245.00 242 242 242 242 242
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 39 39 41 41 38
بودجه دولت -0.80 -0.86 -1.14 -1.09 -1.05 -1.09
هزینه های دولت 3.44 3.46 3.53 3.51 3.5 3.46
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص فساد مالی 22.00 20 20 20 20 17
رتبه فساد مالی 154.00 154 152 152 153 153
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 4.48 4.45 4.88 4.7 4.52 4.52
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 19.38 19.85 19.39 18.93 18.44