شاخص یاب

ترکمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49