ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.7 0.8 0.7 1.1 1
نرخ بیکاری 10.40 10.3 9.9 10.4 10.2 9.5
نرخ تورم 10.26 12.8 11.5 9.9 9.2 5.1
نرخ بهره 8.00 8 7.5 7.25 7.25 5.75
موازنه تجاری -9067.11 -4900 -5300 -7800 -2900 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 32.5 32.5 32.5 32.5 36.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.95
3.89 3.99 4.1 4.22 4.7
بازار سهام 115631.19
110002 105757 101672 97748 71336
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.41
11.71 12.09 12.47 12.87 14.59
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
0.7 0.8 0.7 1.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.10
5.2 4.8 4.6 4.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 857.75
890 890 890 890 950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 448956426.80
375000000 419000000 455000000 485000000 512000000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130559821.50
122000000 139000000 146000000 155000000 185000000
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071.17
14840 14840 14840 14840 15960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679.40
24400 24800 25100 25700 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53890930.00
9700000 25400000 55100000 33600000 37400000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36121898.80
27632335 31282836 34384073 2180000 2340000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67757878.70
68311581 71583284 67965504 8860000 9060000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39774313.98
40296020 40285210 39933565 1120000 1180000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.40
10.3 9.9 10.4 10.2 9.5
افراد شاغل 28288.00
27700 27700 27040 28100 30600
افراد بیکار 3291.00
3020 3100 3283 3920 3220
نرخ مشارکت نیروی کار 52.40
52.9 53.2 52.7 53.8 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30
2.4 2.4 2.3 2.4 2.8
نرخ بیکاری جوانان 19.30
24.1 22.3 18.88 24.7 25
هزینه های کار 239.21
236 235 234 222 254
حداقل دستمزد 2029.50
2030 2030 2030 2030 2530
دستمزد در تولید 285.94
285 290 274 300 340
جمعیت 80.81
82.15 82.15 82.15 82.15 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00
2950 2950 2950 2950 3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00
1480 1480 1480 1480 1600
قسمت مدت زمان اشتغال 2462.00
2769 2758 2552 2990 3640
هزینه زندگی خانواده 2870.00
2950 2950 2950 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1720.00
1623 1627 1631 1635 1566
نرخ اشتغال 48.00
46.9 47.1 47.91 48 51
استخدام تمام وقت 25530.40
25700 25700 25268 26100 28600
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 10.26
12.8 11.5 9.9 9.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.73
0.4 0.6 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 333.17
334 342 347 354 390
قیمت مصرف کننده اصلی 286.63
289 295 302 308 340
اندازه اصل تورم 11.94
9.8 9 8.5 6.6 4.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 179.70
190 196 204 209 232
قیمت تولید 328.17
319 324 332 337 380
تغییر قیمت تولید کننده 13.71
15.5 14.2 12.2 9.8 6.5
قیمت صادرات 98.00
98 99 102 105 110
قیمت واردات 94.09
94 95 97 98 104
تورم مواد غذایی 10.27
7.5 6.8 6.5 6.6 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 331.92
332 338 343 349 378
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 126.76
130 136 142 157 190
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 8.00
8 7.5 7.25 7.25 5.75
نرخ بهره بین بانکی 13.63
14.5 13.75 13.25 12.75 9.5
عرضه پول M1 433707515.40
485000000 507000000 534000000 551000000 816000000
عرضه پول M2 1633681565.00
1824000000 1881000000 1926000000 1951000000 2637000000
عرضه پول M3 1688193226.00
1862000000 1914000000 1951000000 1988000000 2673000000
ذخایر ارزی 136076.10
135893 135653 135434 135225 132797
ترازنامه بانک 3181076373.00
3260000000 3340000000 3490000000 3678000000 5109000000
وام به بخش خصوصی 1084532186.00
1201000000 1261000000 1321000000 1383000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 7.25
7.25 6.75 6.5 6.5 5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.80
177 177 177 177 182
نرخ وام 9.25
9.25 8.5 8.5 8.25 6.75
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 653703961.00
659000000 675000000 686000000 695000000 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 53142.00
52417 48420 49043 49346 49048
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -9067.11
-4900 -5300 -7800 -2900 -2000
صادرات 12456.84
13100 13800 12100 15600 20400
واردات 21523.95
18000 19100 19900 18500 22400
حساب جاری -7096.00
-3240 -3860 -4200 -2890 -1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80
-3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -2.8
بدهی خارجی 437996.00
465000 474000 483000 491000 591000
رابطه مبادله 104.15
108 109 110 111 117
گردش سرمایه 8331.00
3220 2750 2910 2850 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300.00
12500 12500 12500 12500 16500
حواله 28.00
45 45 45 45 65
درآمد گردشگری 1430.00
3860 5940 11850 5760 6600
ورود توریست 1461570.00
1650000 3890000 4150000 1440000 1620000
ذخایر طلا 525.79
544 560 570 576 546
شاخص تروریسم 7.52
7.52 7.52 7.52 7.52 7.52
فروش اسلحه 277.00
296 302 309 316 348
تولید نفت خام 50.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30
32.5 32.5 32.5 32.5 36.6
بودجه دولت -1.10
-0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.4
ارزش بودجه دولت -27619250.00
-17100000 -13200000 -7400000 -29200000 -28400000
هزینه های دولت 51715524.70
5290000 5560000 5250000 6690000 7870000
درآمدهای دولت 53162174.00
39600000 42900000 36200000 41200000 42900000
بدهی های دولت 892551.00
895100 911900 924300 936200 962000
هزینه های مالی 80781424.00
45200000 52100000 44900000 58600000 59700000
مخارج نظامی 14973.70
15636 15287 14938 14589 14036
درخواست پناهندگی 19211.00
9500 5700 11900 9860 6450
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 110.80
110 109 111 113 110
شاخص PMI تولید 55.60
53 52.9 52.8 52.7 51
تولید صنعتی 12.00
4.5 3.2 3 2.9 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80
-0.6 -0.3 0.7 0.8 0.5
تولید صنعتی 12.30
5.1 4.4 2.9 2 1
استفاده از ظرفیت 77.80
77.5 75.9 77.4 78.5 78
تغییرات موجودی انبار 22079654.60
1218015 -3852839 14862833 -851000 -739000
ورشکستگی 682.00
690 1150 915 1860 1710
مجموع فروش خودرو 47009.00
74100 84100 72200 165000 169000
تولید خودرو 124347.00
159700 144500 137800 159800 165400
ثبت خودرو 117477.00
104500 96100 87100 132000 135000
شاخص اقتصادی مقدم 4.42
5.1 4.8 4.7 4.9 4.4
سرعت اینترنت 7557.69
7367 7271 7165 7052 6113
آدرس های IP 8079762.00
8023649 8003874 7976064 7949045 7741672
تولید فولاد 3174.05
3200 3020 2900 2720 2730
استخراج معدن 22.90
2.6 2.4 2.2 1.9 2
شاخص رقابتی 4.42
4.42 4.42 4.42 4.42 4.47
رتبه رقابتی 53.00
53 53 53 53 51
آسانی کسب و کار 60.00
59 59 59 59 57
تولید الکتریسیته 26291.00
23700 22600 24100 24000 24700
شاخص فساد مالی 41.00
43 43 43 43 45
رتبه فساد مالی 75.00
73 73 73 73 71
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.30
71.7 71.6 72.8 74.7 82.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20
0.4 0.6 -0.4 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.70
8.1 5.8 5.9 4.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 270280414.20
229000000 251000000 274000000 275000000 288000000
تسهیلات اعتباری خریدار 499325436.00
518000000 536000000 553000000 569000000 651000000
اعتبار بخش خصوصی 1738355128.00
1759000000 1794000000 1846000000 1914000000 2781000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 103.00
102 104 105 103 102
قیمت گازوئیل 1.49
1.49 1.51 1.5 1.47 1.56
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.30
17.3 17.6 18 19 25
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 0.50
3.2 3 3 2.9 2.5
شاخص مسکن 252.10
264 271 276 282 339
فروش خانه جدید 59354.00
52200 51300 71500 84700 89400
جواز ساختمان 77190.00
89500 85200 69900 137000 149000
فروش خانه موجود 63378.00
65100 60100 72400 72100 78500
نرخ مالکیت مسکن 60.40
61.2 61.2 61.2 61.2 61.7
خانه های مسکونی نوساز 8503.00
9050 9810 7700 16500 20600
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 29.20
64.08 50.06 15.42 59.68 48.36
درجه حرارت 0.97
2.46 14.86 21.35 7.94 11.92