ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.8 0.8 0.7 0.8 1
نرخ بیکاری 10.20 11.7 12.4 11.8 10.7 13
نرخ تورم 10.68 8.3 6.5 6.2 5.9 3.8
نرخ بهره 8.00 8 7.75 7.75 7.5 5.75
موازنه تجاری -8842.94 -3400 -4500 -4900 -5300 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 31.2 31.2 32.5 32.5 36.6
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.49 3.42 3.38 3.35 3.31 2.93
بازار سهام 104122.85 100000 99200 98200 97200 86000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.71 10.43 10.54 10.64 10.74 11.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.8 0.8 0.7 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.9 5.4 5.2 4.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 857.75 739 739 754 754 816
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 408702508.20 411000000 438000000 362000000 412000000 512000000
تولید ناخالص ملی 31671243.40 37400000 34800000 30587036 31872207 39800000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128315023.80 7920000 8590000 113374340 124500926 9110000
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071.17 12050 12050 12240 12240 12660
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679.40 23968 22000 24075 24109 24100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17038723.00 6654000 3124000 9244370 17210404 3478000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33434967.10 2080000 2070000 26859439 31931739 2340000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70229628.80 7660000 8730000 61455483 68662184 9060000
تولید ناخالص داخلی از معادن 213551.90 259000 227000 171897 214543 246000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39798669.77 1050000 1080000 40078434 39884727 1180000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4095462.00 4270000 4420000 3973295 4121772 4930000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 587421.00 617000 785000 497630 587143 873000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 10.20 11.7 12.4 11.8 10.7 13
افراد شاغل 28703.00 27300 27500 27700 27700 30600
افراد بیکار 3251.00 3340 3880 3020 3100 3220
نرخ مشارکت نیروی کار 52.70 52.8 53 52.9 53.2 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60 2.3 2.4 2.4 2.4 2.8
نرخ بیکاری جوانان 19.80 23.6 24.5 24.1 22.3 25
هزینه های کار 232.11 225 205 252 257 254
دستمزد 1512.00 2130 2250 2250 2250 3210
دستمزد در تولید 269.88 265 270 285 290 340
حداقل دستمزد 1777.50 1778 1778 1830 1830 1930
جمعیت 79.81 80.51 80.51 82.15 82.15 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 2407.40 2315 2314 2313 2313 2313
هزینه زندگی انفرادی 1656.70 1571 1565 1563 1562 1561
قسمت مدت زمان اشتغال 2799.40 2500 2740 2817 2712 3640
نرخ اشتغال 46.80 46.8 47 46.9 47.1 51
استخدام تمام وقت 23369.40 25300 25500 25700 25700 28600
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 10.68 8.3 6.5 6.2 5.9 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 311.85 312 313 314 314 309
قیمت مصرف کننده اصلی 270.50 274 121 285 291 141
اندازه اصل تورم 10.16 8.2 7.4 7 6.6 3.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 163.60 1686 1698 154 160 164
قیمت تولید 300.18 312 319 324 324 366
تغییر قیمت تولید کننده 16.34 8.9 7.5 6.6 6.6 3.4
قیمت صادرات 93.81 97.4 102 93.95 93.96 110
قیمت واردات 87.62 86.5 86.3 86.91 87.47 104
تورم مواد غذایی 11.97 6.8 6.2 6 6 3.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 302.11 307 316 325 334 362
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118.89 119 122 125 127 158
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 8.00 8 7.75 7.75 7.5 5.75
نرخ بهره بین بانکی 12.81 12.5 12.4 12.2 11.8 8.5
عرضه پول M1 437425430.50 440267733 453000000 476444841 494201149 816000000
عرضه پول M2 1538859230.70 1555097662 1766000000 1644006067 1684109335 2637000000
عرضه پول M3 1587160175.60 1597766499 1794000000 1691199721 1737579670 2673000000
ذخایر ارزی 131283.30 131469 131461 131441 131436 131434
ترازنامه بانک 2879082174.00 3011986477 3120000000 3208636707 3306476775 5109000000
وام به بخش خصوصی 1007966977.00 1032639637 978000000 1108599168 1146604036 1278000000
نرخ بهره سپرده 14.60 14 14 13 13 9
نرخ وام 9.25 9.25 9.25 9 8.5 6.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 160.40 163 167 166 166 165
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 595934973.00 596392532 590000000 598060544 597346930 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 54035.00 55056 53531 52256 51190 46679
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -8842.94 -3400 -4500 -4900 -5300 -2000
صادرات 12640.60 11500 13200 13100 13800 20400
واردات 21483.55 14900 17700 18000 19100 22400
حساب جاری -5121.00 -2950 -3230 -3240 -3860 -1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4.4 -4.4 -3.6 -3.6 -2.8
بدهی خارجی 412375.00 414449 424000 414103 414530 469000
رابطه مبادله 107.07 110 111 107 107 117
گردش سرمایه 4210.00 2708 -6120 2872 2868 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300.00 11800 11800 12100 12100 16500
حواله 34.00 45.72 43.84 43.65 43.97 43.93
درآمد گردشگری 2135.70 7960 4420 3860 4540 3980
ورود توریست 5075961.00 2780000 1260000 1550000 2290000 1220000
ذخایر طلا 456.13 387 406 392 387 378
فروش اسلحه 277.00 295 291 295 298 331
شاخص تروریسم 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74
تولید نفت خام 48.00 48.36 50 48.36 48.36 50
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 31.2 31.2 32.5 32.5 36.6
بودجه دولت -1.10 -1.8 -1.8 -0.9 -0.9 -0.4
ارزش بودجه دولت -0.87 -12.3 -28.7 -20.1 -12.2 -20.2
هزینه های دولت 53457433.60 3790000 3940000 53728136 54770094 5870000
درآمدهای دولت 55666009.00 35400000 40500000 39600000 42900000 42900000
بدهی های دولت 820500.00 832369 766000 870954 889721 825000
هزینه های مالی 56000295.00 44700000 58200000 45200000 52100000 59700000
مخارج نظامی 14973.70 15124 14802 14869 14936 14623
درخواست پناهندگی 5763.00 7526 12300 7366 7394 6450
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 110.70 106 107 107 107 104
شاخص PMI تولید 55.30 53.2 53.4 53 52.9 51
تولید صنعتی 14.50 2.7 3.1 2.8 2.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.30 0.7 0.9 -0.6 -0.3 0.5
تولید صنعتی 16.00 2.2 2.5 2.4 2.4 1
استفاده از ظرفیت 78.80 77.57 76.4 77.35 77.5 78
تغییرات موجودی انبار -202766.50 76000 -921000 -2004955 -681744 -739000
ورشکستگی 1313.00 1154 1900 1120 1092 1710
مجموع فروش خودرو 72536.00 68200 162000 76032 76022 169000
تولید خودرو 50543.00 71500 79900 100053 100028 87000
ثبت خودرو 128088.00 88700 130000 100791 100651 135000
شاخص اقتصادی مقدم 5.07 5 5.5 5.1 4.8 4.4
استخراج معدن 0.80 -4.8 -2.2 0.2 0.7 2
تولید فولاد 3182.24 3024 2710 3054 3056 2730
شاخص رقابتی 4.39 4.39 4.39 4.42 4.42 4.47
رتبه رقابتی 55.00 55 55 54 54 52
آسانی کسب و کار 69.00 68 68 67 67 65
تولید الکتریسیته 28073.00 21900 23800 23223 23405 24700
شاخص فساد مالی 41.00 42 42 43 43 45
رتبه فساد مالی 75.00 74 74 73 73 71
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 68.70 71.2 74.6 76.8 78.4 87.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -0.6 0.8 -0.3 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 -1.6 -0.4 0.5 1 2.3
هزینه های مصرف کننده 246505184.00 24000000 23900000 236875492 242425751 27800000
تسهیلات اعتباری خریدار 469773460.00 474458176 454000000 508971992 524074213 603000000
اعتبار بخش خصوصی 1621387463.00 1659650922 1485000000 1773612586 1830505086 1783000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.00 99.2 101 102 104 102
قیمت گازوئیل 1.51 1.42 1.43 1.41 1.42 1.56
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.60 17.4 17.2 17.3 17.6 25
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 0.50 4.6 3.5 3.2 3 2.5
شاخص مسکن 241.10 245 252 264 271 339
خانه های مسکونی نوساز 18636.00 7460 14200 9050 9810 20600
فروش خانه جدید 53949.00 50800 82500 52200 51300 89400
جواز ساختمان 199694.00 67600 125000 89500 85200 149000
فروش خانه موجود 61920.00 49800 70300 65100 60100 78500
نرخ مالکیت مسکن 61.10 61 61 61.2 61.2 61.7
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15