ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 0.8 0.7 1.1 0.9 1
نرخ بیکاری 10.60 9.9 10.4 10.2 10.1 9.5
نرخ تورم 10.85 10.1 9.7 9 8.8 7.5
نرخ بهره 8.00 8 8 8 7.5 6.75
موازنه تجاری -5855.00 -5300 -7800 -6900 -4600 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 32.5 32.5 32.5 34.2 36.6
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 4.71
4.11 4.21 4.32 4.43 4.89
بازار سهام 103200.08
109035 104614 100387 96319 81640
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.28
12.71 13.13 13.55 14 15.91
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
0.8 0.7 1.1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30
7.9 6.2 5.9 5.1 3.8
تولید ناخالص داخلی 857.75
890 890 890 925 950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 464491409.40
442426037 477768386 491896403 416803134 533564947
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 137975535.90
134792286 139623199 146116093 119118318 158493587
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071.17
14840 14840 14840 15450 15960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679.40
25700 25700 25700 26400 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24860243.00
18704645 57508927 26326997 11047418 28557157
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33714615.10
35628683 38327274 35703777 28502910 38728244
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79160617.00
76105228 72082270 83831093 73657177 90932425
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43248488.96
43039909 41608789 45800150 45450575 49679880
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106749235.70
98614796 106475100 113047441 94422240 122623689
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.60
9.9 10.4 10.2 10.1 9.5
افراد شاغل 28166.00
29200 29500 30100 29200 34600
افراد بیکار 3354.00
3100 3280 2990 3850 3220
نرخ مشارکت نیروی کار 53.20
53.2 53.4 53.2 53.2 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30
2.4 2.3 2.4 2.4 2.8
نرخ بیکاری جوانان 19.00
19.9 20.1 18.9 20.2 20
هزینه های کار 239.21
246 250 254 258 285
دستمزد 2207.00
2800 2800 2800 3000 3200
دستمزد در تولید 285.94
295 300 305 310 340
حداقل دستمزد 2029.50
2030 2030 2030 2280 2530
جمعیت 80.81
82.15 82.15 82.15 83.42 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00
1480 1480 1480 1550 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00
2950 2950 2950 3100 3200
قسمت مدت زمان اشتغال 2824.70
2700 2900 2900 3200 3600
هزینه زندگی خانواده 2870.00
2910 2910 2910 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1720.00
1750 1750 1750 1800 1850
نرخ اشتغال 47.90
47.1 47.9 48.4 47.1 51
استخدام تمام وقت 24902.90
25700 26100 26100 26400 28600
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 10.85
10.1 9.7 9 8.8 7.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.87
0.7 0.5 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 342.78
341 344 357 366 414
قیمت مصرف کننده اصلی 296.48
300 304 315 320 373
اندازه اصل تورم 12.24
12 11.5 11.1 10.6 8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185.90
196 204 209 212 232
قیمت تولید 341.88
340 336 345 363 390
تغییر قیمت تولید کننده 16.37
15.1 11.5 9.1 8.8 5.4
قیمت صادرات 97.98
99 100 101 101 105
قیمت واردات 92.58
95 97 98 98 107
تورم مواد غذایی 8.81
7.8 7.4 7 6.5 5.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 346.28
322 337 356 364 413
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 131.37
131 132 137 140 159
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 8.00
8 8 8 7.5 6.75
نرخ بهره بین بانکی 17.31
17.31 17.31 17.31 16.81 16.06
عرضه پول M1 463125544.80
507000000 534000000 551000000 574000000 816000000
عرضه پول M2 1722685642.20
1881000000 1926000000 1951000000 2091000000 2637000000
عرضه پول M3 1782806870.90
1914000000 1951000000 1988000000 2109000000 2673000000
ذخایر ارزی 139746.30
133680 133950 134308 134354 134252
ترازنامه بانک 3219318086.00
3340000000 3490000000 3678000000 3751000000 5109000000
وام به بخش خصوصی 1133784054.00
1261000000 1321000000 1383000000 1433000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 7.25
7.25 7.25 7.25 6.75 6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.80
177 177 177 179 182
نرخ وام 9.25
9.25 9.25 9.25 8.75 8
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 674240222.00
675000000 686000000 695000000 708000000 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 39587.00
41418 42617 42459 42442 42457
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -5855.00
-5300 -7800 -6900 -4600 -4000
صادرات 15586.63
14800 14100 15600 17200 20400
واردات 21441.71
20100 21900 22500 21800 24400
حساب جاری -4812.00
-3600 -5600 -6800 -4200 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50
-4.4 -4.4 -4.4 -3.6 -3.2
بدهی خارجی 453207.00
474000 483000 491000 499000 591000
رابطه مبادله 105.83
104 103 103 103 98.13
گردش سرمایه 1896.00
2750 2910 2850 3450 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300.00
12500 12500 12500 14200 16500
حواله 24.00
45 45 45 51 65
درآمد گردشگری 1613.00
5940 11850 5760 4250 6600
ورود توریست 2139766.00
3890000 4150000 1440000 1690000 1620000
ذخایر طلا 582.20
616 644 672 689 681
شاخص تروریسم 7.52
7.52 7.52 7.52 7.52 7.52
فروش اسلحه 244.00
271 262 252 251 214
تولید نفت خام 50.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30
32.5 32.5 32.5 34.2 36.6
بودجه دولت -1.50
-0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.4
ارزش بودجه دولت -22217565.00
-13200000 -7400000 -29200000 -16700000 -28400000
هزینه های دولت 70141640.90
58645612 57026381 74279998 59050117 80572256
درآمدهای دولت 45773155.00
42900000 36200000 55100000 40700000 57400000
بدهی های دولت 921100.00
911900 924300 936200 938700 962000
هزینه های مالی 67990720.00
56100000 43600000 84300000 57400000 85800000
مخارج نظامی 19579.90
15341 15053 14765 14778 14204
درخواست پناهندگی 11013.00
5700 11900 9860 9100 6450
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 109.90
109 111 113 113 110
شاخص PMI تولید 48.90
53.4 53.4 54.2 54.5 53.2
تولید صنعتی 7.60
5.6 5.1 4.6 3.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
-0.3 0.7 0.8 0.5 0.5
تولید صنعتی 7.90
5.1 4.9 4.2 3.6 2
استفاده از ظرفیت 77.90
75.9 77.4 78.5 78.8 78
تغییرات موجودی انبار 8167150.20
-3800000 15100000 -1780000 -3200000 -1560000
ورشکستگی 780.00
1150 915 1860 680 1710
مجموع فروش خودرو 71126.00
84100 72200 165000 77500 169000
تولید خودرو 138504.00
144500 137800 159800 162500 165400
ثبت خودرو 94588.00
96100 87100 132000 106900 135000
شاخص اقتصادی مقدم 4.42
4.8 4.7 4.9 4.5 3
سرعت اینترنت 7557.69
7472 7680 7462 7673 7528
آدرس های IP 8079762.00
8053857 8061923 8070964 8077035 8092863
تولید فولاد 3368.15
3020 2900 2720 3400 2730
استخراج معدن 10.70
9.9 7.5 4.4 3.2 2
شاخص رقابتی 4.42
4.42 4.42 4.42 4.45 4.47
رتبه رقابتی 53.00
53 53 53 52 51
آسانی کسب و کار 60.00
59 59 59 58 57
تولید الکتریسیته 23242.00
22600 24100 24000 23800 24700
شاخص فساد مالی 40.00
41 41 41 42 43
رتبه فساد مالی 81.00
80 80 80 79 78
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 69.90
71.6 72.8 74.7 75 82.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
0.6 -0.4 0.7 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.40
5.8 5.9 4.9 4.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 283428568.50
264892341 285094549 300150854 255762352 325576633
تسهیلات اعتباری خریدار 509770184.00
526000000 541000000 559000000 568000000 651000000
اعتبار بخش خصوصی 1800638614.00
1794000000 1846000000 1914000000 1982000000 2781000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 98.30
104 105 103 104 102
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.30
18 18 18 22 25
قیمت گازوئیل 1.51
1.47 1.39 1.31 1.23 0.86
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 256.00
266 274 282 289 339
فروش خانه جدید 50701.00
51500 74500 84700 60900 91400
جواز ساختمان 77190.00
215200 289900 95000 102500 149000
فروش خانه موجود 60204.00
60100 72400 72100 77200 79500
خانه های مسکونی نوساز 8503.00
22010 25100 9500 12700 19600
نرخ مالکیت مسکن 60.40
61.2 61.2 61.2 61.5 61.7
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 29.20
50.06 15.42 59.68 64.21 48.36
درجه حرارت 0.97
14.86 21.35 7.94 2.46 11.92