ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.7 0.8 0.7 1.1 1
نرخ بیکاری 10.30 11.8 10.7 12 12.7 13
نرخ تورم 11.92 12.8 11.5 9.9 9.2 5.1
نرخ بهره 8.00 8 7.5 7.25 7.25 5.75
موازنه تجاری -6320.40 -4900 -5300 -7800 -2900 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 32.5 32.5 32.5 32.5 36.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.80
3.89 3.99 4.1 4.22 4.7
بازار سهام 112159.21
115000 114000 113000 111000 92900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.58
10.97 11.07 11.18 11.26 12.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
0.7 0.8 0.7 1.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.10
5.2 4.8 4.6 4.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 857.75
890 890 890 890 950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 448956426.80
375000000 419000000 455000000 485000000 512000000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130559821.50
122000000 139000000 146000000 155000000 185000000
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071.17
14840 14840 14840 14840 15960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679.40
24400 24800 25100 25700 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53890930.00
9700000 25400000 55100000 33600000 37400000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36121898.80
27632335 31282836 34384073 2180000 2340000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67757878.70
68311581 71583284 67965504 8860000 9060000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39774313.98
40296020 40285210 39933565 1120000 1180000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.30
11.8 10.7 12 12.7 13
افراد شاغل 28645.00
27700 27700 28272 28100 30600
افراد بیکار 3287.00
3020 3100 3116 3920 3220
نرخ مشارکت نیروی کار 53.10
52.9 53.2 52.97 53.8 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20
2.4 2.4 2.32 2.4 2.8
نرخ بیکاری جوانان 20.00
24.1 22.3 18.95 24.7 25
هزینه های کار 240.32
253 258 263 222 254
حداقل دستمزد 1777.50
1830 1830 2007 1830 1930
دستمزد در تولید 279.26
285 290 308 300 340
جمعیت 79.81
82.15 82.15 82.15 82.15 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00
2870 2870 2950 2950 3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00
1420 1420 1480 1480 1600
قسمت مدت زمان اشتغال 2832.10
2768 2760 2570 2990 3640
هزینه زندگی خانواده 2870.00
2756 2762 2767 2772 2693
هزینه زندگی انفرادی 1720.00
1623 1627 1631 1635 1566
نرخ اشتغال 47.40
46.9 47.1 47.23 48 51
استخدام تمام وقت 24850.90
25700 25700 24629 26100 28600
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 11.92
12.8 11.5 9.9 9.2 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.69
0.4 0.6 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 327.41
334 342 347 354 390
قیمت مصرف کننده اصلی 283.90
289 295 302 308 340
اندازه اصل تورم 12.30
9.8 9 8.5 6.6 4.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 179.70
190 196 204 209 232
قیمت تولید 316.48
319 324 332 337 380
تغییر قیمت تولید کننده 15.47
15.5 14.2 12.2 9.8 6.5
قیمت صادرات 95.28
98 99 102 105 110
قیمت واردات 91.17
94 95 97 98 104
تورم مواد غذایی 13.79
13.2 12.1 10.8 10.1 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 326.65
332 338 343 349 378
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 124.62
130 136 142 157 190
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 8.00
8 7.5 7.25 7.25 5.75
نرخ بهره بین بانکی 14.22
14.5 13.75 13.25 12.75 9.5
عرضه پول M1 449631796.20
485000000 507000000 534000000 551000000 816000000
عرضه پول M2 1624675300.00
1824000000 1881000000 1926000000 1951000000 2637000000
عرضه پول M3 1675831302.60
1862000000 1914000000 1951000000 1988000000 2673000000
ذخایر ارزی 142537.80
145716 145827 145676 145476 143797
ترازنامه بانک 3088112978.00
3260000000 3340000000 3490000000 3678000000 5109000000
وام به بخش خصوصی 1091506666.00
1201000000 1261000000 1321000000 1383000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 7.25
7.25 6.75 6.5 6.5 5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.80
177 177 177 177 182
نرخ وام 9.25
9.25 8.5 8.5 8.25 6.75
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 636534271.00
659000000 675000000 686000000 695000000 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 53379.00
50778 49954 49269 48699 46530
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -6320.40
-4900 -5300 -7800 -2900 -2000
صادرات 14216.61
13100 13800 12100 15600 20400
واردات 20537.01
18000 19100 19900 18500 22400
حساب جاری -4200.00
-3240 -3860 -4200 -2890 -1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80
-3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -2.8
بدهی خارجی 437996.00
465000 474000 483000 491000 591000
رابطه مبادله 104.51
108 109 110 111 117
گردش سرمایه 3387.00
3220 2750 2910 2850 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300.00
12100 12100 12100 12100 16500
حواله 25.00
45 45 45 45 65
درآمد گردشگری 3653.00
3860 5940 11850 5760 6600
ورود توریست 1652795.00
1650000 3890000 4150000 1440000 1620000
ذخایر طلا 525.79
544 560 570 576 546
شاخص تروریسم 7.52
7.52 7.52 7.52 7.52 7.52
فروش اسلحه 277.00
296 302 309 316 348
تولید نفت خام 50.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30
32.5 32.5 32.5 32.5 36.6
بودجه دولت -1.10
-0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.4
ارزش بودجه دولت 10176927.00
-17100000 -13200000 -7400000 -29200000 -28400000
هزینه های دولت 51715524.70
5290000 5560000 5250000 6690000 7870000
درآمدهای دولت 63274109.00
39600000 42900000 36200000 41200000 42900000
بدهی های دولت 890771.00
911000 921000 929000 945000 991000
هزینه های مالی 53097182.00
45200000 52100000 44900000 58600000 59700000
مخارج نظامی 14973.70
15636 15287 14938 14589 14036
درخواست پناهندگی 19211.00
9500 5700 11900 9860 6450
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 103.30
107 107 106 105 104
شاخص PMI تولید 54.90
53 52.9 52.8 52.7 51
تولید صنعتی 7.00
4.5 3.2 3 2.9 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
-0.6 -0.3 0.7 0.8 0.5
تولید صنعتی 7.10
5.1 4.4 2.9 2 1
استفاده از ظرفیت 79.00
79.5 79.7 79.6 79.4 78
تغییرات موجودی انبار 22079654.60
1218015 -3852839 14862833 -851000 -739000
ورشکستگی 1228.00
690 1150 915 1860 1710
مجموع فروش خودرو 136240.00
74100 84100 72200 165000 169000
تولید خودرو 163460.00
159700 144500 137800 159800 165400
ثبت خودرو 109319.00
104500 96100 87100 132000 135000
شاخص اقتصادی مقدم 5.29
5.1 4.8 4.7 4.9 4.4
سرعت اینترنت 7557.69
7367 7271 7165 7052 6113
آدرس های IP 8079762.00
8023649 8003874 7976064 7949045 7741672
تولید فولاد 3115.30
3200 3020 2900 2720 2730
استخراج معدن 5.90
2.6 2.4 2.2 1.9 2
شاخص رقابتی 4.42
4.42 4.42 4.42 4.42 4.47
رتبه رقابتی 53.00
53 53 53 53 51
آسانی کسب و کار 60.00
59 59 59 59 57
تولید الکتریسیته 23655.00
23700 22600 24100 24000 24700
شاخص فساد مالی 41.00
43 43 43 43 45
رتبه فساد مالی 75.00
73 73 73 73 71
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.10
69.9 72.2 75.5 82.5 87.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
-0.3 0.5 -0.6 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10
2.5 2.6 2.9 2.5 2.3
هزینه های مصرف کننده 270280414.20
229000000 251000000 274000000 275000000 288000000
تسهیلات اعتباری خریدار 493321204.00
518000000 536000000 553000000 569000000 651000000
اعتبار بخش خصوصی 1733137015.00
1759000000 1794000000 1846000000 1914000000 2781000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 95.00
102 104 105 103 102
قیمت گازوئیل 1.48
1.49 1.51 1.5 1.47 1.56
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.50
17.3 17.6 18 19 25
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 0.50
3.2 3 3 2.9 2.5
شاخص مسکن 248.40
264 271 276 282 339
فروش خانه جدید 59354.00
52200 51300 71500 84700 89400
جواز ساختمان 275864.00
89500 85200 69900 137000 149000
فروش خانه موجود 63378.00
65100 60100 72400 72100 78500
نرخ مالکیت مسکن 60.40
61.2 61.2 61.2 61.2 61.7
خانه های مسکونی نوساز 23792.00
9050 9810 7700 16500 20600
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 29.00
46.52 46.52 46.52 46.52 46.52
درجه حرارت 0.00
4.31 19.53 17.04 2.84 4.26