شاخص یاب

ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -0.7 0.7 0.5 0.5 1
نرخ بیکاری 10.80 11.5 11.7 11.9 12.1 11.9
نرخ تورم 25.24 20 19.1 17.5 16.8 9.5
نرخ بهره 24.00 24 22 20 17.75 12.75
موازنه تجاری -1869.47 -3900 -600 -1000 -900 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 32.5 34.2 34.2 34.2 36.6
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 5.49
6.13 6.26 6.39 6.53 7.1
بازار سهام 92708.56
96783 95059 93364 91709 85353
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.61
17.72 18.13 18.55 18.99 20.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
-0.7 0.7 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20
-1 -1.8 -1.5 1.2 3.6
تولید ناخالص داخلی 851.10
815 849 849 849 895
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 431004380.20
460174033 388105700 424539314 436176433 483891403
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131111320.50
137307531 112704531 129144651 132684656 144384361
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933.27
15500 16100 16100 16100 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129.34
25700 26400 26400 26400 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17144988.00
24652450 10125008 16887813 17350728 25923038
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33150631.50
33590871 26377792 32653372 33548439 35322145
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73484897.10
78805033 69342786 72382624 74366716 82866645
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45407124.72
42155899 41485181 44726018 45952010 44328614
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98843234.10
105972298 90494496 97360586 100029353 111434110
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.80
11.5 11.7 11.9 12.1 11.9
افراد شاغل 29265.00
27800 28200 28600 27900 30700
افراد بیکار 3531.00
3620 3430 3320 3570 4010
نرخ مشارکت نیروی کار 53.20
53.6 53.6 53.8 53.8 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30
2.4 2.4 2.5 2.5 2.8
نرخ بیکاری جوانان 19.90
21 21.4 21.6 21.8 21.9
هزینه های کار 153.67
160 165 170 175 215
دستمزد 2207.00
2800 3000 3000 3000 3200
دستمزد در تولید 162.01
175 180 185 189 215
حداقل دستمزد 2029.50
2030 2280 2280 2235 2530
جمعیت 80.81
82.15 83.42 83.42 83.42 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00
1480 1550 1550 1550 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00
2950 3100 3100 3100 3200
قسمت مدت زمان اشتغال 2946.30
2600 2800 2500 2300 3200
هزینه زندگی خانواده 3190.00
2910 2950 2950 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1930.00
1750 1800 1800 1800 1850
نرخ اشتغال 47.40
47.8 47.8 48 48 50.5
استخدام تمام وقت 25328.80
24400 23900 24100 25600 27600
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 25.24
20 19.1 17.5 16.8 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 2.67
0.7 0.5 0.5 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 401.27
393 401 420 456 495
قیمت مصرف کننده اصلی 347.37
339 341 361 393 429
اندازه اصل تورم 24.34
19.5 18.1 17.5 16 10.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 172.50
182 188 194 199 225
قیمت تولید 443.78
414 432 454 530 542
تغییر قیمت تولید کننده 45.01
30.8 29.5 24.2 20.5 11.5
قیمت صادرات 93.67
94 95 96 97 102
قیمت واردات 92.18
98 98 101 102 107
تورم مواد غذایی 29.26
22.4 19.5 17.5 16.4 11.5
CPI مسکن آب و برق 441.70
430 441 450 495 542
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 415.66
392 398 427 490 494
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 140.91
151 154 161 165 190
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 24.00
24 22 20 17.75 12.75
نرخ بهره بین بانکی 24.71
27.26 25.26 23.26 21.01 16.01
عرضه پول M1 522974069.80
551000000 584000000 615000000 645000000 816000000
عرضه پول M2 1984450421.40
1951000000 2091000000 2151000000 2211000000 2637000000
عرضه پول M3 2028975586.30
1988000000 2109000000 2179000000 2251000000 2673000000
ذخایر ارزی 128160.30
127482 127633 127660 127665 127665
ترازنامه بانک 4098487430.00
4078000000 4451000000 4871000000 5011000000 5509000000
وام به بخش خصوصی 1362830642.00
1383000000 1433000000 1451000000 1486000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 22.50
22.5 20.5 18.5 16.25 11.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.80
177 179 179 179 182
نرخ وام 25.50
25.5 23.5 21.5 19.25 14.25
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 801298893.00
845000000 898000000 941000000 991000000 1457000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 28145.00
28255 28273 28204 28195 28197
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1869.47
-3900 -600 -1000 -900 -4000
صادرات 14456.49
15600 17200 15500 17600 20400
واردات 16325.96
19500 17800 16500 18500 24400
حساب جاری 1830.00
-2500 -1500 -2000 -2900 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50
-5.5 -1.8 -1.8 -1.8 -2.8
بدهی خارجی 456961.00
495000 505000 522000 544000 591000
رابطه مبادله 101.61
95.92 96.94 95.05 95.1 95.33
گردش سرمایه -1414.00
-2850 -3450 2980 3240 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900.00
9500 10000 10000 10000 11500
حواله 32.00
45 51 51 51 65
درآمد گردشگری 3686.00
8760 4750 8150 14550 10600
ورود توریست 4792818.00
1850000 2290000 4752000 4264000 2010000
ذخایر طلا 246.30
264 273 277 279 281
شاخص تروریسم 7.52
7.52 7.52 7.52 7.52 7.52
فروش اسلحه 244.00
282 297 311 325 298
تولید نفت خام 57.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30
32.5 34.2 34.2 34.2 36.6
بودجه دولت -1.50
-2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
ارزش بودجه دولت -5692472.00
-29200000 -16700000 -13500000 -9900000 -29700000
هزینه های دولت 58800570.50
68483884 53851770 57918562 59506177 72013543
درآمدهای دولت 58858842.00
55100000 40700000 43700000 39200000 56800000
بدهی های دولت 1121170.00
1510000 1590000 1650000 1770000 2110000
هزینه های مالی 64551314.00
84300000 57400000 57200000 49100000 86500000
مخارج نظامی 19579.90
20209 20494 20779 21064 22174
درخواست پناهندگی 7086.00
9860 9100 5100 11500 6450
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 87.60
85.5 89.1 90.5 95.1 100
شاخص PMI تولید 44.30
47.2 49.5 51.9 52.5 53.2
تولید صنعتی 1.70
4.6 3.8 3.6 3.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10
0.8 0.5 -0.4 0.5 0.5
تولید صنعتی 1.20
4.2 3.6 3.4 2.9 2
استفاده از ظرفیت 75.40
76.5 74.4 72.5 72.9 75
تغییرات موجودی انبار -171657.30
-1780000 -3200000 -3200000 14200000 -1560000
ورشکستگی 954.00
2420 950 850 1000 2050
مجموع فروش خودرو 21571.00
120000 70500 46600 69930 119000
تولید خودرو 131231.00
125800 150500 127900 128200 145400
ثبت خودرو 45235.00
93000 91900 60800 75980 100000
شاخص اقتصادی مقدم 1.01
2.5 2.2 2.2 2.4 3
سرعت اینترنت 7557.69
7462 7673 7495 7673 7528
آدرس های IP 8079762.00
8070964 8077035 8077370 8081397 8092863
تولید فولاد 2823.28
2720 3000 2800 2800 2730
استخراج معدن 6.13
4.4 3.2 3 2.7 2
شاخص رقابتی 61.60
62.1 62.1 62.1 62.1 64.6
رتبه رقابتی 61.00
61 61 61 61 61
آسانی کسب و کار 43.00
59 58 58 58 57
تولید الکتریسیته 25075.00
24000 23800 22900 24400 24700
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 81.00
81 81 81 81 81
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 57.30
52.7 55.1 57.6 59.5 82.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
-0.7 -0.3 0.7 -0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30
1.5 1.7 2.5 3.4 2.7
هزینه های مصرف کننده 262057700.20
279602176 244853860 258126835 265202393 294012872
تسهیلات اعتباری خریدار 521319974.00
559000000 568000000 575000000 586000000 651000000
اعتبار بخش خصوصی 2054464804.00
1914000000 1982000000 1993000000 2005000000 2081000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 67.50
82 84.1 87.6 91.5 100
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.60
18 22 22 22 25
قیمت گازوئیل 1.27
1.47 1.48 0.96 0.89 1.56
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 268.60
242 239 235 250 280
فروش خانه جدید 49362.00
60700 47900 54600 65100 61400
جواز ساختمان 73270.00
75000 45500 65100 58400 78000
فروش خانه موجود 55792.00
64100 58200 60700 71400 69500
خانه های مسکونی نوساز 8723.00
8500 6700 8500 7300 9600
نرخ مالکیت مسکن 60.40
61.2 61.5 61.5 61.5 61.7
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 29.20
59.68 64.21 47.12 47.12 48.36
درجه حرارت 0.97
7.94 2.46 20.08 16.53 11.92