ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.8 0.7 0.8 0.7 1
نرخ بیکاری 10.60 12.4 11.8 10.7 12 13
نرخ تورم 11.90 9.4 8.7 6.6 5.1 3.8
نرخ بهره 8.00 7.75 7.75 7.5 7.25 5.75
موازنه تجاری -8134.57 -4500 -4900 -5300 -5953 -2000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 31.2 32.5 32.5 32.5 36.6
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.95 3.59 3.56 3.52 3.48 3.09
بازار سهام 104630.82 103000 102000 101000 99900 88400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.52 10.86 10.97 11.07 11.18 12.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.8 0.7 0.8 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.4 5.2 4.8 4.6 3.8
تولید ناخالص داخلی 857.75 739 754 754 790 816
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 408702508.20 438000000 362000000 412000000 411895525 512000000
تولید ناخالص ملی 31671243.40 34800000 30888516 31583526 34128512 39800000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128315023.80 8590000 113374340 124500926 114381397 9110000
تولید ناخالص داخلی سرانه 14071.17 14350 14840 14840 14840 15960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23679.40 22000 23823 23817 23811 24100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17038723.00 3124000 9244370 17210404 51811362 3478000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33434967.10 2070000 26859439 31931739 30041725 2340000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70229628.80 8730000 61455483 68662184 62198437 9060000
تولید ناخالص داخلی از معادن 213551.90 227000 168287 209584 241724 246000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39798669.77 1080000 40078434 39884727 38987536 1180000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4095462.00 4420000 4070504 4064081 4067456 4930000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 587421.00 785000 498223 584809 585172 873000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 10.60 12.4 11.8 10.7 12 13
افراد شاغل 28828.00 27500 27700 27700 28048 30600
افراد بیکار 3404.00 3880 3020 3100 3293 3220
نرخ مشارکت نیروی کار 53.70 53 52.9 53.2 52.83 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60 2.4 2.4 2.4 2.55 2.8
نرخ بیکاری جوانان 21.10 24.5 24.1 22.3 19.73 25
هزینه های کار 232.11 205 252 257 262 254
حداقل دستمزد 1777.50 1778 1830 1830 2068 1930
دستمزد در تولید 269.88 270 285 290 306 340
جمعیت 79.81 80.51 82.15 82.15 82.15 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 2830 2870 2870 2950 3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1380 1420 1420 1480 1600
قسمت مدت زمان اشتغال 2799.40 2740 2735 2589 2454 3640
هزینه زندگی خانواده 2870.00 2751 2762 2767 2772 2693
هزینه زندگی انفرادی 1720.00 1619 1627 1631 1635 1566
نرخ اشتغال 47.20 47 46.9 47.1 46.72 51
استخدام تمام وقت 23369.40 25500 25700 25700 24253 28600
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 11.90 9.4 8.7 6.6 5.1 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 2.08 0.5 0.4 0.6 0.66 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 320.40 317 318 319 319 315
قیمت مصرف کننده اصلی 272.89 121 276 276 276 141
اندازه اصل تورم 11.79 10.5 9.8 9 8.5 4.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 163.60 1698 154 160 165 164
قیمت تولید 306.04 319 324 324 317 366
تغییر قیمت تولید کننده 17.28 15.5 14.2 12.1 10.5 4.5
قیمت صادرات 95.86 102 93.78 93.34 92.91 110
قیمت واردات 89.90 86.3 87.96 87.51 87.06 104
تورم مواد غذایی 12.74 13.2 12.1 10.8 9.5 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 314.89 316 325 334 312 362
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 120.29 122 125 127 123 158
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 8.00 7.75 7.75 7.5 7.25 5.75
نرخ بهره بین بانکی 13.43 12.4 12.2 11.8 12.84 8.5
عرضه پول M1 429953387.30 453000000 425815201 424808060 423622112 816000000
عرضه پول M2 1596029616.80 1766000000 1578632888 1583033481 1583563181 2637000000
عرضه پول M3 1647707293.40 1794000000 1630322372 1635580873 1636653060 2673000000
ذخایر ارزی 135226.30 136434 136322 136132 135923 134014
ترازنامه بانک 2975887334.00 3120000000 3061154238 3079110121 3089360041 5109000000
وام به بخش خصوصی 1029651497.00 978000000 1027585112 1030575522 1032016442 1278000000
نرخ بهره سپرده 7.25 7 7 6.75 6.5 5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 160.40 156 155 154 153 148
نرخ وام 9.25 9.25 9 8.5 8.5 6.75
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 11.78 12
ترازنامه بانک مرکزی 636534271.00 590000000 607157749 606491474 605703864 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 48292.00 50311 49563 48941 48423 46342
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -8134.57 -4500 -4900 -5300 -5953 -2000
صادرات 11847.59 13200 13100 13800 12337 20400
واردات 19982.15 17700 18000 19100 19224 22400
حساب جاری -4527.00 -3230 -3240 -3860 -1781 -1950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4.4 -3.6 -3.6 -3.6 -2.8
بدهی خارجی 432352.00 424000 446372 448305 449410 469000
رابطه مبادله 106.63 111 108 108 109 117
گردش سرمایه 2852.00 -6120 1543 1584 1609 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12300.00 11800 12100 12100 11788 16500
حواله 32.00 52.44 65.73 77.39 87.64 139
درآمد گردشگری 3653.00 4420 3860 4540 3250 3980
ورود توریست 4076630.00 1260000 1550000 2290000 1810400 1220000
ذخایر طلا 456.13 446 456 445 444 382
شاخص تروریسم 6.74 6.74 6.74 6.74 5.57 6.74
فروش اسلحه 277.00 316 321 326 331 348
تولید نفت خام 50.00 50 49.85 49.93 50.01 50
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 31.2 32.5 32.5 32.5 36.6
بودجه دولت -1.10 -1.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.4
ارزش بودجه دولت -3.35 -28.7 -20.1 -12.2 -11.8 -20.2
هزینه های دولت 53457433.60 3940000 53728136 54770094 49569663 5870000
درآمدهای دولت 46172256.00 40500000 39600000 42900000 36200000 42900000
بدهی های دولت 867400.00 766000 870916 874427 875552 825000
هزینه های مالی 53318703.00 58200000 45200000 52100000 44900000 59700000
مخارج نظامی 14973.70 14589 14633 14676 14720 14036
درخواست پناهندگی 5763.00 12300 4030 3673 3389 6450
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 109.50 107 107 107 100 104
شاخص PMI تولید 52.80 53.4 53 52.9 50.92 51
تولید صنعتی 10.40 3.1 2.8 2.8 5.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 0.9 -0.6 -0.3 0.41 0.5
تولید صنعتی 10.40 2.5 2.4 2.4 5.17 1
استفاده از ظرفیت 79.70 76.4 76.29 75.38 74.93 78
تغییرات موجودی انبار -202766.50 -921000 -2004955 -681744 3472321 -739000
ورشکستگی 1375.00 1900 837 790 761 1710
مجموع فروش خودرو 91752.00 162000 67479 63697 60075 169000
تولید خودرو 156303.00 157500 159700 144500 137800 165400
ثبت خودرو 86497.00 130000 104479 100510 98279 135000
شاخص اقتصادی مقدم 5.29 5.5 5.1 4.8 0.61 4.4
سرعت اینترنت 7557.69 7454 7367 7271 7165 6113
تولید فولاد 3000.79 2710 3049 3042 3035 2730
استخراج معدن 4.60 -2.2 0.2 0.7 2.5 2
شاخص رقابتی 4.42 4.39 4.42 4.42 4.33 4.47
رتبه رقابتی 53.00 55 54 54 58 52
آسانی کسب و کار 60.00 68 70 72 74 65
تولید الکتریسیته 24122.00 23800 24550 25058 24475 24700
شاخص فساد مالی 41.00 42 43 43 42 45
رتبه فساد مالی 75.00 74 73 73 71 71
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 67.30 74.6 76.8 78.4 70.64 87.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.8 -0.3 0.5 0.84 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 -0.4 0.5 1 6.06 2.3
هزینه های مصرف کننده 246505184.00 269000000 236875492 247425751 254034383 288000000
تسهیلات اعتباری خریدار 480379243.00 454000000 518632882 536641893 553081856 603000000
اعتبار بخش خصوصی 1656160658.00 1485000000 1689126477 1704980444 1716816874 1783000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 101.40 101 102 104 101 102
قیمت گازوئیل 1.46 1.43 1.41 1.42 1.48 1.56
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.60 17.2 17.3 17.6 16.71 25
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 0.50 3.5 3.2 3 3.14 2.5
شاخص مسکن 244.50 252 264 271 267 339
فروش خانه جدید 70019.00 82500 52200 51300 48418 89400
خانه های مسکونی نوساز 18636.00 14200 9050 9810 7746 20600
جواز ساختمان 199694.00 125000 89500 85200 79495 149000
فروش خانه موجود 70279.00 70300 65100 60100 56239 78500
نرخ مالکیت مسکن 61.10 61 61.2 61.2 60.23 61.7
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 21 21 21 21 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.63 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.59 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15.05 15.03 15.01 15
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 29.00 46.54 46.52 46.52 46.52 46.52
درجه حرارت 0.00 2.07 4.31 19.53 17.04 4.26