شاخص یاب

ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.7 1.1 0.9 0.8 1
نرخ بیکاری 9.60 10.4 10.2 10.1 9.7 9.5
نرخ تورم 15.39 14.4 11 9.5 9.1 7.5
نرخ بهره 17.75 17.75 17.5 15.5 12.5 9.5
موازنه تجاری -7759.34 -7800 -6900 -4600 -5000 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 32.5 32.5 34.2 34.2 36.6
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4.79
4.84 5 5.15 5.31 6.01
بازار سهام 91266.16
92528 88209 84084 80162 66206
اوراق قرضه دولتی ده ساله 17.70
17.51 18.33 19.19 20.09 24.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
0.7 1.1 0.9 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40
6.2 5.9 5.1 4.9 3.8
تولید ناخالص داخلی 851.10
890 890 925 925 950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 396065974.10
477768386 491896403 416265339 464104912 533564947
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115606032.10
139623199 146116093 121501940 141397108 158493587
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933.27
15500 15500 16100 16100 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129.34
25700 25700 26400 26400 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10223772.00
57508927 26326997 10745184 19621173 28557157
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26973649.40
38327274 35703777 28349306 37374489 38728244
تولید ناخالص داخلی از ساخت 71288895.70
72082270 83831093 74924629 79834385 90932425
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42061259.07
41608789 45800150 44206383 45148864 49679880
تولید ناخالص داخلی از خدمات 91952312.50
106475100 113047441 96641880 103446921 122623689
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.60
10.4 10.2 10.1 9.7 9.5
افراد شاغل 29009.00
29500 30100 29200 29600 34600
افراد بیکار 3086.00
3280 2990 3850 3200 3220
نرخ مشارکت نیروی کار 53.10
53.4 53.2 53.2 53.6 54.9
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30
2.2 2.4 2.4 2.5 2.8
نرخ بیکاری جوانان 16.90
20.1 18.9 20.2 19.5 20
هزینه های کار 147.86
155 160 165 170 215
دستمزد 2207.00
2800 2800 3000 3000 3200
دستمزد در تولید 155.45
162 167 172 178 205
حداقل دستمزد 2029.50
2030 2030 2280 2280 2530
جمعیت 80.81
82.15 82.15 83.42 83.42 84.34
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00
1480 1480 1550 1550 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00
2950 2950 3100 3100 3200
قسمت مدت زمان اشتغال 3084.10
2900 2900 3200 3200 3600
هزینه زندگی خانواده 2870.00
2910 2910 2950 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1720.00
1750 1750 1800 1800 1850
نرخ اشتغال 47.60
47.9 48.4 47.1 48 51
استخدام تمام وقت 24245.70
26100 26100 26400 26500 28600
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 15.39
14.4 11 9.5 9.1 7.5
نرخ تورم (ماهانه) 2.61
0.9 0.7 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 357.44
359 363 368 390 422
قیمت مصرف کننده اصلی 306.98
312 321 324 342 386
اندازه اصل تورم 14.60
14.4 12.9 12.2 11.5 9.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.60
204 209 212 215 232
قیمت تولید 365.60
364 369 384 411 444
تغییر قیمت تولید کننده 23.71
21.1 16.5 15.1 12.5 8.5
قیمت صادرات 96.79
100 101 101 102 105
قیمت واردات 94.04
97 98 98 101 107
تورم مواد غذایی 18.89
17.7 16.5 14.4 12.9 8.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 363.74
351 363 366 397 421
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 131.37
138 139 141 143 162
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 17.75
17.75 17.5 15.5 12.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 19.41
19.41 19.16 17.16 14.16 11.16
عرضه پول M1 499394060.90
534000000 551000000 574000000 591000000 816000000
عرضه پول M2 1809447445.60
1926000000 1951000000 2091000000 2151000000 2637000000
عرضه پول M3 1867310676.80
1951000000 1988000000 2109000000 2179000000 2673000000
ذخایر ارزی 133521.80
132398 132304 132284 132281 132280
ترازنامه بانک 3353671813.00
3490000000 3678000000 3751000000 3871000000 5109000000
وام به بخش خصوصی 1222377636.00
1321000000 1383000000 1433000000 1451000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 16.25
16.25 16 14 11 8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.80
177 177 179 179 182
نرخ وام 19.25
8.5 8.5 8.25 14 7
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 713583786.00
686000000 695000000 708000000 721000000 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 36280.00
37777 38016 37942 37951 37947
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -7759.34
-7800 -6900 -4600 -5000 -4000
صادرات 14305.73
14100 15600 17200 15500 20400
واردات 22065.07
21900 22500 21800 20500 24400
حساب جاری -5890.00
-5600 -6800 -4200 -3400 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50
-4.4 -4.4 -3.6 -3.6 -3.2
بدهی خارجی 466657.00
483000 491000 499000 505000 591000
رابطه مبادله 102.92
103 103 103 101 98.13
گردش سرمایه 2502.00
2910 2850 3450 2980 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900.00
12500 12500 14200 14200 16500
حواله 25.00
45 45 51 51 65
درآمد گردشگری 1613.00
11850 5760 4250 6150 6600
ورود توریست 3678440.00
4150000 1440000 1690000 3878900 1620000
ذخایر طلا 236.00
281 211 206 228 238
شاخص تروریسم 7.52
7.52 7.52 7.52 7.52 7.52
فروش اسلحه 244.00
286 282 297 311 298
تولید نفت خام 53.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30
32.5 32.5 34.2 34.2 36.6
بودجه دولت -1.50
-0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.4
ارزش بودجه دولت 1981913.00
-7400000 -29200000 -16700000 -13500000 -28400000
هزینه های دولت 54059159.40
57026381 74279998 56816177 61519247 80572256
درآمدهای دولت 67756904.00
36200000 55100000 40700000 43700000 57400000
بدهی های دولت 871600.00
924300 936200 938700 941100 962000
هزینه های مالی 65774991.00
43600000 84300000 57400000 57200000 85800000
مخارج نظامی 19579.90
19796 20209 20494 20779 22174
درخواست پناهندگی 7086.00
11900 9860 9100 5100 6450
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 104.60
108 113 113 112 110
شاخص PMI تولید 46.80
53.4 54.2 54.5 54 53.2
تولید صنعتی 6.40
5.1 4.6 3.8 3.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60
0.7 0.8 0.5 -0.4 0.5
تولید صنعتی 6.50
4.9 4.2 3.6 3.4 2
استفاده از ظرفیت 78.30
77.4 78.5 78.8 78.8 78
تغییرات موجودی انبار 17396862.00
15100000 -1780000 -3200000 -3200000 -1560000
ورشکستگی 652.00
915 1860 680 1090 1710
مجموع فروش خودرو 51037.00
72200 165000 77500 86600 169000
تولید خودرو 148304.00
137800 159800 162500 147900 165400
ثبت خودرو 100403.00
87100 132000 106900 98800 135000
شاخص اقتصادی مقدم 4.42
4.7 4.9 4.5 4.5 3
سرعت اینترنت 7557.69
7680 7462 7673 7495 7528
آدرس های IP 8079762.00
8061923 8070964 8077035 8077370 8092863
تولید فولاد 3325.07
2900 2720 3400 3200 2730
استخراج معدن 12.00
7.5 4.4 3.2 3 2
شاخص رقابتی 4.42
4.42 4.42 4.45 4.45 4.47
رتبه رقابتی 53.00
53 53 52 52 51
آسانی کسب و کار 60.00
59 59 58 58 57
تولید الکتریسیته 23357.00
24100 24000 23800 22900 24700
شاخص فساد مالی 40.00
41 41 42 42 43
رتبه فساد مالی 81.00
80 80 79 79 78
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.30
72.8 74.7 75 75.5 82.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
-0.4 0.7 0.3 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.00
5.9 4.9 4.5 4.1 2.5
هزینه های مصرف کننده 251250625.30
285094549 300150854 264064407 277872066 325576633
تسهیلات اعتباری خریدار 523523878.00
541000000 559000000 568000000 575000000 651000000
اعتبار بخش خصوصی 1906757961.00
1846000000 1914000000 1982000000 2073000000 2781000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 90.40
98.5 103 104 103 102
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.40
18 18 22 22 25
قیمت گازوئیل 1.36
1.29 1.22 1.15 1.09 0.61
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 259.60
274 282 289 295 339
فروش خانه جدید 47534.00
74500 84700 60900 54600 91400
جواز ساختمان 49669.00
289900 95000 102500 219100 149000
فروش خانه موجود 55553.00
72400 72100 77200 63700 79500
خانه های مسکونی نوساز 6822.00
25100 9500 12700 24600 19600
نرخ مالکیت مسکن 60.40
61.2 61.2 61.5 61.5 61.7
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50
22.5 22.5 21.64 21.3 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.20
15.42 59.68 64.21 47.12 48.36
درجه حرارت 0.97
21.35 7.94 2.46 20.08 11.92