شاخص یاب

ترکیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 5.31 5.49 5.61 5.73 5.86 6.12
بازار سهام 100141.04 88052 86456 84896 83353 80361
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.32 16.52 16.98 17.46 17.95 18.97