ترکیه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.8 1.4 1.1 1.2 1
نرخ بیکاری 10.70 10.7 10.5 9.4 10.1 10.9
نرخ تورم 7.28 7.5 8.2 7.2 6.9 4
نرخ بهره 7.50 7.25 7.25 7 7.46 4.5
موازنه تجاری -4686.77 -6040 -5500 -4200 -5306 -2910
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.90 31.7 31.5 31.2 30.9 28.5
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 3.07 3.05 3.08 3.11 3.14 3.62
بازار سهام 79376.00 76300 75500 74800 74000 61700
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.71 9.6 9.69 9.79 9.88 11.4
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.8 1.4 1.1 1.2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.2 3.4 3.3 3.4 4
تولید ناخالص داخلی 718.22 730 734 739 744 776
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33061048.10 36600000 32600000 35500000 39700000 51200000
تولید ناخالص ملی 31671243.40 34200000 30800000 31400000 37400000 39800000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8271132.40 8350000 7120000 8030000 7920000 9110000
تولید ناخالص داخلی سرانه 11524.51 11650 11700 11750 11900 12660
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18958.62 20200 20700 21400 21700 24100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2337513.00 2986000 1482000 1277000 6654000 3478000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2040371.70 1970000 1890000 2050000 2080000 2340000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8535937.00 8660000 8250000 8470000 7660000 9060000
تولید ناخالص داخلی از معادن 213551.90 221000 169000 215000 259000 246000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 918756.75 1040000 980000 970000 1050000 1180000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4095462.00 4340000 3980000 4150000 4270000 4930000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 587421.00 754000 499000 567000 617000 873000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 10.70 10.7 10.5 9.4 10.1 10.9
افراد شاغل 27636.00 26600 26900 27300 27300 30600
افراد بیکار 3324.00 3190 3010 2880 3040 3120
نرخ مشارکت نیروی کار 51.90 52.8 53.6 54.1 51.91 58.2
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00 2.3 2.3 2.3 2.2 2.5
نرخ بیکاری جوانان 19.80 19 18.4 17.5 18.26 16.6
هزینه های کار 203.61 201 212 217 225 254
دستمزد 1512.00 2050 2090 2130 2170 3210
دستمزد در تولید 240.15 261 270 275 281 336
حداقل دستمزد 1647.00 1650 1750 1750 1750 1930
جمعیت 78.74 79.66 79.89 80.12 80.36 83.34
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قسمت مدت زمان اشتغال 2801.10 2580 2950 2880 2510 3640
نرخ اشتغال 46.10 47.2 47.4 47.6 46.08 54
استخدام تمام وقت 22916.00 23800 24100 25100 24700 26900
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 7.28 7.5 8.2 7.2 6.9 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.7 0.6 0.5 0.68 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 282.27 293 297 301 299 353
قیمت مصرف کننده اصلی 109.29 113 115 116 116 141
اندازه اصل تورم 7.70 9.8 9.4 8.7 6.16 3.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1590.79 1562 1672 1712 1686 1852
قیمت تولید 258.77 270 275 282 260 336
تغییر قیمت تولید کننده 1.78 5.5 5.1 4.8 1.12 2.9
قیمت صادرات 93.16 89.6 91.4 95.6 97.4 110
قیمت واردات 82.47 89.6 92.1 86.7 86.5 104
تورم مواد غذایی 4.16 9.2 7.8 7.4 6.8 3.6
CPI حمل و نقل 264.32 261 264 267 270 308
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.26 115 119 123 115 158
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 7.50 7.25 7.25 7 7.46 4.5
نرخ بهره بین بانکی 8.92 8.9 8.8 8.6 8.48 6.5
عرضه پول M1 347724099.00 364000000 382000000 401000000 419372648 816000000
عرضه پول M2 1304693962.30 1439000000 1526000000 1599000000 1502936008 2637000000
عرضه پول M3 1348156828.50 1452000000 1562000000 1622000000 1529484983 2673000000
ذخایر ارزی 142291.60 142612 142623 142624 142624 142624
ترازنامه بانک 2418317868.00 2699000000 2783000000 2896000000 2975000000 5109000000
وام به بخش خصوصی 811387411.00 864000000 891000000 918000000 913765155 1278000000
نرخ بهره سپرده 14.92 16.24 16.14 16.04 15.59 9
نرخ وام 8.25 8 7.5 7.5 8.31 5.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 175.79 164 165 176 124 191
ترازنامه بانک مرکزی 511334347.00 534000000 556000000 571000000 513036684 875000000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -4686.77 -6040 -5500 -4200 -5306 -2910
صادرات 11867.06 9460 11500 10600 10500 18000
واردات 16553.82 15500 17000 14800 16408 20900
حساب جاری -1776.00 -3840 -3550 -3240 -2482 -358
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.9 -4.4 -4.4 -4.4 -2.8
بدهی خارجی 421434.00 408000 412000 416000 439364 469000
رابطه مبادله 112.96 107 108 109 110 117
گردش سرمایه -214.00 4540 -2700 -1500 2174 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16800.00 17000 16900 16700 16000 16500
حواله 55.00 50.55 48.87 49.45 49.67 49.56
درآمد گردشگری 1790.00 1150 1260 2900 3100 1770
ورود توریست 3183003.00 1280000 1630000 4080000 3198781 1220000
ذخایر طلا 474.39 461 452 448 440 404
شاخص تروریسم 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
فروش اسلحه 291.00 315 315 315 325 414
تولید نفت خام 49.00 50 50 50 50 50
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.90 31.7 31.5 31.2 30.9 28.5
بودجه دولت -1.20 -1.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1
ارزش بودجه دولت 737227.00 -18100000 -1000000 -2500000 447030 -1680000
هزینه های دولت 4081536.20 4790000 3620000 3740000 3790000 5870000
درآمدهای دولت 35008775.00 39800000 39200000 38900000 39216949 42900000
بدهی های دولت 712897.00 722000 736000 742000 751677 825000
هزینه های مالی 43625743.00 57900000 40200000 36400000 41801119 59700000
مخارج نظامی 17668.90 17866 17819 17772 17775 17664
درخواست پناهندگی 4431.00 15500 17894 14225 13400 6450
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 101.70 101 98.6 95.4 97.2 104
شاخص PMI تولید 48.30 50.6 51.9 51.7 49.17 51
تولید صنعتی 2.20 4.2 3.8 3.4 1.02 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.40 1.1 0.8 0.6 0.43 0.5
تولید صنعتی 1.50 3.4 3.2 2.8 3.05 1
استفاده از ظرفیت 76.40 76.4 74.6 75.9 76.29 78
تغییرات موجودی انبار -6132.90 -1002000 -18000 -95000 76000 -739000
ورشکستگی 903.00 2022 778 985 941 1710
مجموع فروش خودرو 67593.00 160000 84800 94500 68200 169000
تولید خودرو 78439.00 77500 80100 84600 71500 87000
ثبت خودرو 95558.00 129000 103000 117500 88700 135000
شاخص اقتصادی مقدم 2.92 3.8 4.2 3.4 11.72 4.4
تولید فولاد 2654.28 2700 2750 2820 2764 2730
استخراج معدن 4.30 2.8 2.5 2.2 2.58 2
شاخص رقابتی 4.39 4.37 4.39 4.39 4.38 4.47
رتبه رقابتی 55.00 51 50 50 50 47
آسانی کسب و کار 55.00 55 54 54 54 51
تولید الکتریسیته 25959.00 23700 21900 22600 21900 24700
شاخص فساد مالی 42.00 42 43 43 43 46
رتبه فساد مالی 66.00 66 65 65 65 62
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.00 62.25 66.47 69.85 73.13 85.12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.10 0.6 0.5 0.4 0.61 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10 2.9 3.2 3 0.34 1.9
هزینه های مصرف کننده 22104317.10 23600000 23200000 23300000 24000000 27800000
تسهیلات اعتباری خریدار 405458112.00 409000000 417000000 429000000 445290668 603000000
اعتبار بخش خصوصی 1334783818.00 1378000000 1405000000 1435000000 1459000000 1783000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.80 74.2 71.4 75.6 88.94 101
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.70 22 22.4 23.4 24.2 36
قیمت گازوئیل 1.58 1.45 1.42 1.44 1.64 1.84
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز 6.20 6.8 6.2 5.7 4.8 2.5
شاخص مسکن 217.40 222 228 234 262 340
فروش خانه جدید 53784.00 79500 53600 51400 47100 89400
جواز ساختمان 78835.00 104544 89700 83400 67600 106000
فروش خانه موجود 60967.00 68800 65000 59000 49800 78500
خانه های مسکونی نوساز 9417.00 11500 9650 9720 7160 14600
نرخ مالکیت مسکن 67.30 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15