ترکیه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.70 1.1 1.5 1.2 1.3 1
نرخ بیکاری 12.10 11.9 10.4 11.4 10.5 10.9
نرخ تورم 9.22 8.6 8.8 8.5 8 3.8
نرخ بهره 8.00 8.25 8.25 8.25 8 5.75
موازنه تجاری -5598.00 -5500 -4200 -4692 -7290 -2910
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.90 31.5 31.2 35.32 30.5 28.5
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 3.63 3.62 3.66 3.69 3.73 4.26
بازار سهام 88830.41 76000 75200 74400 73700 62000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.65 11.4 11.52 11.63 11.3 13.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.70 1.1 1.5 1.2 1.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 1.8 2.6 2.9 3.2 3.8
تولید ناخالص داخلی 717.88 734 739 736 748 776
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33061048.10 36600000 32600000 35500000 39700000 51200000
تولید ناخالص ملی 31671243.40 30800000 31400000 37400000 34800000 39800000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8271132.40 7120000 8030000 7920000 8590000 9110000
تولید ناخالص داخلی سرانه 11522.71 11700 11750 11667 12050 12660
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18956.27 20700 21400 19496 22000 24100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2337513.00 1482000 1277000 6654000 3124000 3478000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2040371.70 1890000 2050000 2080000 2070000 2340000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8535937.00 8250000 8470000 7660000 8730000 9060000
تولید ناخالص داخلی از معادن 213551.90 169000 215000 259000 227000 246000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 918756.75 980000 970000 1050000 1080000 1180000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4095462.00 3980000 4150000 4270000 4420000 4930000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 587421.00 499000 567000 617000 785000 873000
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 12.10 11.9 10.4 11.4 10.5 10.9
افراد شاغل 27067.00 26900 27300 27300 27500 30600
افراد بیکار 3175.00 3010 2880 3040 3080 3120
نرخ مشارکت نیروی کار 52.50 53.6 54.1 52.45 56 58.2
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.3 2.3 2.15 2.3 2.5
نرخ بیکاری جوانان 19.90 18.4 17.5 20.14 18.6 16.6
هزینه های کار 219.04 212 217 225 205 254
دستمزد 1512.00 2050 2090 2130 2170 3210
دستمزد در تولید 244.82 261 270 275 281 336
حداقل دستمزد 1777.50 1778 1778 1778 1778 1930
جمعیت 79.81 78.89 79.14 79.4 79.66 83.34
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قسمت مدت زمان اشتغال 2200.80 2950 2880 2510 2740 3640
نرخ اشتغال 46.30 47.4 47.6 46.23 48 54
استخدام تمام وقت 24536.30 24100 25100 24700 24300 26900
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 9.22 8.6 8.8 8.5 8 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 2.46 0.6 0.5 0.82 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 299.74 297 301 314 319 383
قیمت مصرف کننده اصلی 111.97 115 116 117 121 141
اندازه اصل تورم 7.20 9.4 8.7 7.08 7.4 3.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1590.79 1672 1712 1686 1698 1852
قیمت تولید 284.99 292 301 312 319 366
تغییر قیمت تولید کننده 13.69 10.2 9.6 8.9 7.5 3.4
قیمت صادرات 91.43 91.4 95.6 97.4 102 110
قیمت واردات 82.99 92.1 86.7 86.5 86.3 104
تورم مواد غذایی 7.77 7.8 7.4 6.8 6.2 3.6
CPI حمل و نقل 285.22 264 267 270 273 308
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.28 119 123 116 130 158
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 8.00 8.25 8.25 8.25 8 5.75
نرخ بهره بین بانکی 11.29 8.8 8.6 12 8.2 6.5
عرضه پول M1 376726650.20 382000000 401000000 416337503 453000000 816000000
عرضه پول M2 1434420039.00 1526000000 1599000000 1573300858 1766000000 2637000000
عرضه پول M3 1478625197.00 1562000000 1622000000 1617834230 1794000000 2673000000
ذخایر ارزی 135702.60 139489 139527 139533 139534 139535
ترازنامه بانک 2623047430.00 2783000000 2896000000 2939088596 3120000000 5109000000
وام به بخش خصوصی 890830186.00 891000000 918000000 1000130416 978000000 1278000000
نرخ بهره سپرده 14.92 16.14 16.04 15.8 15.23 9
نرخ وام 9.25 8 7.5 7 7 5.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 192.12 198 199 199 200 202
ترازنامه بانک مرکزی 577680947.00 556000000 571000000 586356799 590000000 875000000
سرمایه گذاری سهام خارجی 39480.00 39464 39464 39464 39464 39464
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -5598.00 -5500 -4200 -4692 -7290 -2910
صادرات 12807.19 11500 10600 10500 10400 18000
واردات 18405.22 17000 14800 16686 17700 20900
حساب جاری -4268.00 -3550 -3240 -3050 -2130 -358
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.7 -4.4 -4.4 -4.4 -2.8
بدهی خارجی 416732.00 412000 416000 420176 424000 469000
رابطه مبادله 110.17 108 109 110 111 117
گردش سرمایه 2304.00 -2700 -1500 1775 -6120 4740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16800.00 16900 16700 16000 15000 16500
حواله 52.00 51.01 51.03 51.04 51.02 51.02
درآمد گردشگری 1142.10 1260 2900 1426 1120 1770
ورود توریست 1302157.00 1630000 4080000 2747784 1240000 1220000
ذخایر طلا 442.13 410 396 381 370 292
شاخص تروریسم 6.74 5.74 5.74 6.21 5.74 5.74
فروش اسلحه 291.00 315 315 315 325 414
تولید نفت خام 49.00 50 50 48.87 50 50
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.90 31.5 31.2 35.32 30.5 28.5
بودجه دولت -1.20 -1.3 -1.8 -1.8 -1.8 -0.4
ارزش بودجه دولت -1866805.00 -1000000 -2500000 1160246 -17700000 -1680000
هزینه های دولت 4081536.20 3620000 3740000 3790000 3940000 5870000
درآمدهای دولت 43565262.00 39200000 38900000 44285900 40500000 42900000
بدهی های دولت 759647.00 736000 742000 816448 766000 825000
هزینه های مالی 71910075.00 40200000 36400000 43808795 58200000 59700000
مخارج نظامی 17668.90 17866 17819 17772 17775 17664
درخواست پناهندگی 8236.00 17894 14225 7863 12300 6450
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 97.00 98.6 95.4 97.2 100 104
شاخص PMI تولید 48.70 51.9 51.7 48.64 53.4 51
تولید صنعتی 1.30 3.8 3.4 1.48 3.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.8 0.6 0.42 0.9 0.5
تولید صنعتی 1.30 3.2 2.8 1.3 2.5 1
استفاده از ظرفیت 75.50 74.6 75.9 76.13 76.4 78
تغییرات موجودی انبار -6132.90 -18000 -95000 76000 -921000 -739000
ورشکستگی 2142.00 778 985 1253 1900 1710
مجموع فروش خودرو 35323.00 84800 94500 68200 162000 169000
تولید خودرو 93683.00 80100 84600 71500 79900 87000
ثبت خودرو 101375.00 103000 117500 88700 130000 135000
شاخص اقتصادی مقدم 3.65 4.2 3.4 -5.25 5.5 4.4
استخراج معدن -7.50 2.5 2.2 -2.66 2.1 2
تولید فولاد 2837.91 2750 2820 2874 2710 2730
شاخص رقابتی 4.39 4.39 4.39 4.38 4.39 4.47
رتبه رقابتی 55.00 51 50 50 50 47
آسانی کسب و کار 69.00 54 54 64.58 54 51
تولید الکتریسیته 24654.00 21900 22600 21900 23800 24700
شاخص فساد مالی 42.00 42 43 43 43 46
رتبه فساد مالی 75.00 65 65 64.84 65 62
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 66.90 66.47 69.85 66 74.55 85.12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.5 0.4 0.34 0.8 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.70 3.2 3 -2.58 2.7 1.9
هزینه های مصرف کننده 22104317.10 23200000 23300000 24000000 23900000 27800000
تسهیلات اعتباری خریدار 424551290.00 417000000 429000000 449621995 454000000 603000000
اعتبار بخش خصوصی 1423464505.00 1405000000 1435000000 1629055508 1485000000 1783000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 85.70 71.4 75.6 82.3 85 101
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.10 22.4 23.4 21.03 25 36
قیمت گازوئیل 1.43 1.42 1.44 1.39 1.51 1.84
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز -0.30 6.2 5.7 -13.91 3.5 2.5
شاخص مسکن 224.10 228 234 234 249 340
فروش خانه جدید 63467.00 53600 51400 52979 82500 89400
جواز ساختمان 64637.00 89700 83400 67600 102000 106000
فروش خانه موجود 69188.00 65000 59000 49800 70300 78500
خانه های مسکونی نوساز 7362.00 9650 9720 7160 11600 14600
نرخ مالکیت مسکن 60.70 60.59 60.59 60.59 60.59 60.56
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15