شاخص یاب

تونس

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3.01 2019-01
بازار سهام 7252 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-09
نرخ بیکاری 15.5 2018-09
نرخ تورم 7.5 2018-12
نرخ بهره 6.75 2018-12
موازنه تجاری -1719 2018-12
حساب جاری -3004 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -5.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 40.26 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18271 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4304 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1598 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 704 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2712 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 81.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13326 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1403 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 203 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.5 2018-09
افراد شاغل 3503 2018-09
جمعیت 11.44 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.5 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 154 2018-12
قیمت تولید 143 2018-10
تورم مواد غذایی 6.2 2018-12
CPI مسکن آب و برق 146 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 150 2018-12
قیمت صادرات 180 2018-09
قیمت واردات 181 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 8.8 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2018-12
عرضه پول M1 30310 2018-11
عرضه پول M2 73564 2018-11
عرضه پول M3 76790 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 30537 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1719 2018-12
حساب جاری -3004 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2017-12
صادرات 3863 2018-12
واردات 5582 2018-12
گردش سرمایه 3830 2018-09
ورود توریست 4526 2016-12
ذخایر طلا 6.8 2018-12
تولید نفت خام 39 2018-08
بدهی خارجی 92989 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 514 2018-06
رابطه مبادله 99.6 2018-09
شاخص تروریسم 4.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -5.3 2017-12
هزینه های دولت 18400 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 899 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.8 2018-10
تولید صنعتی 0.8 2018-10
تغییرات موجودی انبار -775 2016-12
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 55.6 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 42 2017-12
رتبه فساد مالی 74 2017-12
آسانی کسب و کار 80 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2018-10
استخراج معدن 18.3 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 2016-12
پس انداز های شخصی 1296 2018-11