تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.8 0.7 1 1 0.8
نرخ بیکاری 15.30 15.2 15.1 15 14.9 14.6
نرخ تورم 5.80 5.2 5.1 5 5.6 6
نرخ بهره 5.00 5 5 4.75 4.75 4.75
موازنه تجاری -1730.60 -1289 -1225 -1197 -1165 -927
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 62 63 63 63 67
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 2.48 2.46 2.43 2.41 2.38 2.11
بازار سهام 6187.70 6110 6050 5990 5920 5250
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.8 0.7 1 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.2 3.4 3.8 4 2.9
تولید ناخالص داخلی 42.10 41.7 41.15 40.6 40.05 36.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17671.30 17881 17925 17960 17990 17973
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16822.90 17003 17006 17009 17012 16610
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265.40 4264 4259 4254 4249 4192
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752.00 10744 10731 10719 10706 10547
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1509.60 1481 1474 1466 1458 1400
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 691.00 719 714 718 714 710
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2684.80 2686 2684 2682 2680 2660
تولید ناخالص داخلی از معادن 86.70 101 102 102 102 103
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12837.90 13010 13031 13054 13070 13008
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1240.50 1231 1225 1219 1216 1192
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 189.90 184 184 183 183 181
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 15.30 15.2 15.1 15 14.9 14.6
افراد شاغل 3458.10 3470 3474 3477 3479 3479
جمعیت 11.29 11.5 11.5 11.5 11.5 11.78
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.80 5.2 5.1 5 5.6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.40 144 146 148 149 151
قیمت تولید 129.70 126 124 122 121 114
تورم مواد غذایی 7.20 5.91 5.58 5.45 5.36 5.22
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43
تغییر قیمت تولید کننده 4.60 3.73 3.22 2.86 2.61 2.06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.80 132 132 132 132 130
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 4.75 4.75 4.75
عرضه پول M1 28933.00 28974 28964 28950 28935 28805
عرضه پول M2 67488.00 68099 68338 68414 68422 68113
عرضه پول M3 70805.00 70800 70951 70992 70986 70654
ترازنامه بانک مرکزی 25072.00 25717 25674 25649 25618 25355
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1730.60 -1289 -1225 -1197 -1165 -927
صادرات 3031.30 2760 2749 2734 2722 2615
واردات 4761.90 4106 4074 4059 4046 3919
حساب جاری -2491.00 -2157 -2522 -2364 -2088 -2059
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -7 -6.7 -6.7 -5.72 -6
گردش سرمایه 2525.00 1966 1841 1697 1597 1266
ورود توریست 4201.80 4400 4475 4550 4625 4700
ذخایر طلا 6.78 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77
شاخص تروریسم 4.62 3.87 3.77 3.67 3.57 2.41
تولید نفت خام 57.00 52.23 52.77 53.31 53.84 57.98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391.00 578 572 579 591 601
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 62 63 63 63 67
بودجه دولت -5.40 -5.7 -4.9 -4.9 -4.17 -3.9
هزینه های دولت 16548.70 17185 17362 17538 17715 18845
مخارج نظامی 1027.00 1014 1007 1001 994 937
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 0.21 0.54 0.7 0.84 0.93 1.06
تولید صنعتی 3.60 2.82 2.6 2.45 2.37 2.23
تغییرات موجودی انبار 80.90 960 882 804 726 501
سرعت اینترنت 4447.51 4114 3956 3871 3751 3214
استخراج معدن 65.50 20.51 11.81 11.8 11.42 11.2
شاخص رقابتی 3.93 3.97 3.97 3.97 3.97 4.1
رتبه رقابتی 95.00 91 91 91 91 82
شاخص فساد مالی 41.00 41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 75.00 73 72 71 71 66
آسانی کسب و کار 88.00 77 71 65 59 46
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 60402.80 63948 65084 66220 67356 79174
پس انداز های شخصی 1280.00 1286 1287 1287 1287 1282
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 26 26 27 27 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.64 25.6 25.56 25.52 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.5 16.48 16.47 16.45 16.35
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.06 9.01 8.96 8.92 8.58
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 4.00 21.59 21.59 21.58 21.58 21.58