تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.8 0.3 0.5 0.8
نرخ بیکاری 15.30 15.3 15.2 15.1 15 14.6
نرخ تورم 5.70 5 5.2 5.1 5 6
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.5 5.5 4.75
موازنه تجاری -1440.47 -1222 -1235 -1148 -1126 -868
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 62 62 63 63 67
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 2.43 2.39 2.36 2.34 2.31 2.05
بازار سهام 6262.65 6050 5990 5920 5860 5190
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.8 0.3 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.9 2.2 1.4 1.4 2.9
تولید ناخالص داخلی 42.10 42.45 42.55 42.36 42.16 40.36
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17674.90 17831 17910 17961 18015 18251
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16822.90 17345 17608 17627 17647 18656
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265.40 4299 4296 4302 4309 4370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752.00 10826 10818 10835 10852 11009
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1500.20 1498 1501 1490 1496 1495
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 716.10 715 730 725 734 751
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2708.20 2701 2707 2693 2701 2700
تولید ناخالص داخلی از معادن 105.41 101 91.59 92.31 95.45 95.63
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12860.90 12978 13040 13064 13102 13197
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1247.50 1261 1262 1246 1238 1245
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 186.50 185 185 184 185 185
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 15.30 15.3 15.2 15.1 15 14.6
افراد شاغل 3458.10 3472 3482 3493 3503 3606
جمعیت 11.29 11.5 11.5 11.5 11.5 11.75
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.70 5 5.2 5.1 5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.10 139 140 141 141 141
قیمت تولید 129.60 129 129 129 129 129
تورم مواد غذایی 5.20 5.52 5.48 5.33 5.28 5.19
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.36 0.42 0.43 0.43 0.43
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.60 132 133 134 135 132
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.5 5.5 4.75
عرضه پول M1 28468.00 28765 29209 29651 30092 34920
عرضه پول M2 66414.00 67301 68007 68291 68392 68089
عرضه پول M3 69764.00 70502 71607 72709 73807 85497
نرخ بهره سپرده 7.37 7.56 7.72 7.76 7.81 8.05
ترازنامه بانک مرکزی 24187.00 24203 24224 24186 24156 23850
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -1440.47 -1222 -1235 -1148 -1126 -868
صادرات 2798.48 2902 2859 2857 2843 2729
واردات 4238.95 4217 4154 4132 4118 3979
حساب جاری -2491.00 -1563 -2632 -2466 -2385 -2519
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -7 -7 -6.7 -6.7 -6
گردش سرمایه 2525.00 3041 2106 3004 2458 2594
ورود توریست 4201.80 4982 5006 5088 5170 4688
ذخایر طلا 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78
شاخص تروریسم 4.96 3.82 3.87 3.77 3.67 2.41
تولید نفت خام 51.00 50.71 50.72 50.72 50.72 50.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391.00 532 578 572 579 601
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 62 62 63 63 67
بودجه دولت -3.70 -5.7 -5.7 -4.9 -4.9 -3.9
هزینه های دولت 16548.70 17355 17684 17986 18287 22404
مخارج نظامی 1027.00 1027 1026 1026 1026 1026
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -4.20 -1.07 -0.76 -0.77 -0.79 -0.78
تولید صنعتی -2.20 -1.09 -1.05 -1.06 -1.06 -1.06
تغییرات موجودی انبار 80.90 1076 1150 1049 949 1084
استخراج معدن 17.30 18.61 21.56 21.17 21.44 21.49
شاخص رقابتی 3.92 3.9 3.9 3.92 3.93 3.94
رتبه رقابتی 95.00 100 100 102 102 108
شاخص فساد مالی 41.00 40 41 40 40 41
رتبه فساد مالی 75.00 76 76 76 76 77
آسانی کسب و کار 77.00 77 77 71 65 46
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 60402.80 62706 63600 64751 65902 79776
پس انداز های شخصی 1278.00 1280 1286 1288 1289 1284
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25.21 25 25.01 25.03 25.06
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.74 25.73 25.73 25.73
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.22 9.26 9.26 9.26 9.26