تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 15.40 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
نرخ تورم 7.70 5 6.4 5.5 5.8 6
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.75 5.5 4.75
موازنه تجاری -1430.50 -1391 -1413 -1347 -1364 -1215
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 63 63 63 65 67
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 2.54
2.54 2.65 2.76 2.89 3.43
بازار سهام 7451.53
7045 6946 6848 6752 6379
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.6 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2 2 2 2 2.9
تولید ناخالص داخلی 42.10
41.7 41.9 42.1 36.4 34.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17899.50
17852 17982 18257 18021 19163
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336.40
17510 17510 18037 17683 18931
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265.40
4269 4207 4260 4169 4124
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752.00
10833 10826 10818 11009 11065
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1468.50
1508 1491 1498 1530 1572
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 710.90
698 698 725 731 761
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2645.20
2694 2749 2698 2744 2832
تولید ناخالص داخلی از معادن 72.80
82.52 85.55 74.26 101 77.94
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12985.60
12970 13044 13245 13109 13902
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1340.30
1317 1363 1367 1338 1435
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190.10
194 200 194 192 204
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 15.40
15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
افراد شاغل 3491.90
3503 3513 3524 3535 3652
جمعیت 11.44
11.5 11.5 11.5 11.61 11.99
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 7.70
5 6.4 5.5 5.8 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146.80
145 149 151 154 169
قیمت تولید 133.80
135 136 139 141 152
تورم مواد غذایی 8.90
6.96 6.67 6.5 6.41 6.28
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.21 0.26 0.27 0.32 0.39
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139.20
135 139 140 146 157
تغییر قیمت تولید کننده 6.60
4.61 4.86 4.91 4.85 4.85
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.75
5.75 5.75 5.75 5.5 4.75
عرضه پول M1 30733.00
27898 28064 28439 28570 28444
عرضه پول M2 71429.00
68352 66808 66062 66189 67212
عرضه پول M3 74749.00
71531 70039 69411 69633 70544
ترازنامه بانک مرکزی 25151.00
24610 24553 24529 24500 24193
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1430.50
-1391 -1413 -1347 -1364 -1215
صادرات 3360.60
3064 3023 3053 3045 3046
واردات 4791.00
4455 4436 4424 4410 4261
حساب جاری -2923.70
-2824 -1522 -2738 -1603 -2408
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90
-6.7 -6.7 -6.7 -6.4 -6
گردش سرمایه 2772.60
2720 1919 2673 1963 2484
ورود توریست 4201.80
5050 4725 4400 4475 4700
ذخایر طلا 6.80
6.78 6.78 6.78 6.78 6.78
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536.20
540 618 544 615 560
شاخص تروریسم 4.62
4.79 4.91 5.03 4.92 5.03
تولید نفت خام 31.00
37.03 37.49 37.95 38.4 42.9
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20
63 63 63 65 67
بودجه دولت -5.30
-4.9 -4.63 -4.9 -4.52 -3.9
هزینه های دولت 18400.50
18585 18585 19144 18769 20093
مخارج نظامی 899.30
1090 1102 1113 1135 1348
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -4.30
0.4 -1.66 -0.91 -0.82 -0.89
تولید صنعتی 2.80
2.27 0.81 1.72 1.33 1.54
تغییرات موجودی انبار -775.30
449 717 984 850 339
سرعت اینترنت 4447.51
4592 4523 4591 4529 4568
آدرس های IP 2051866.00
1944187 1968477 2011392 1980852 1956592
استخراج معدن -88.20
9.67 9.91 10.64 10.71 10.75
شاخص رقابتی 3.93
3.92 3.92 3.92 3.92 3.92
رتبه رقابتی 95.00
95 95 95 95 95
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
74 74 74 74 74
آسانی کسب و کار 88.00
88 88 88 88 88
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 64484.60
65129 65129 67090 65774 70416
پس انداز های شخصی 1291.00
1303 1306 1306 1306 1300
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 26 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75
25.75 25.75 25.75 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57
16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18
9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 4.77
14.98 9.16 32.6 31.6 22.56
درجه حرارت 12.29
22.79 28.58 16.18 12.54 20.46