شاخص یاب

تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ بیکاری 15.40 15.2 15.6 15.5 15.5 15.3
نرخ تورم 7.40 7.2 7 6.8 6.5 6
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 4.75
موازنه تجاری -1802.30 -1845 -1874 -1843 -1854 -1852
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 63 65 65 65 67
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 7251.03
7742 7688 7635 7583 7376
پول 2.91
2.86 2.89 2.92 2.95 3.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2 2.1 2 1.9 2.9
تولید ناخالص داخلی 40.26
45 49 49 49 54
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18065.30
18257 18445 18427 18409 19219
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336.40
17683 17700 17683 17666 18614
تولید ناخالص داخلی سرانه 4303.96
4335 4169 4169 4357 4416
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849.30
10926 11009 11009 10981 11130
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1640.30
1498 1675 1673 1671 1577
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 682.40
725 697 696 695 763
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2721.20
2698 2778 2776 2773 2840
تولید ناخالص داخلی از معادن 61.70
74.26 63 62.93 62.87 78.17
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13190.50
13245 13468 13454 13441 13943
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1350.60
1367 1379 1378 1376 1439
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 193.50
194 198 197 197 204
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 15.40
15.2 15.6 15.5 15.5 15.3
افراد شاغل 3497.70
3519 3530 3540 3551 3644
جمعیت 11.44
11.5 11.61 11.65 11.68 11.99
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 7.40
7.2 7 6.8 6.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 151.90
153 155 158 160 172
قیمت تولید 139.00
142 145 149 151 164
تورم مواد غذایی 6.30
6 5.7 5.5 5.3 5.5
تغییر قیمت تولید کننده 7.90
7.6 7.5 7.5 7.4 7.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
0.25 0.27 0.38 0.38 0.42
قیمت واردات 181.20
184 184 184 184 184
CPI مسکن آب و برق 145.40
146 148 150 152 168
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149.00
142 148 150 158 160
قیمت صادرات 180.50
182 183 183 183 183
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 4.75
عرضه پول M1 31705.00
32303 32915 33519 34120 39434
عرضه پول M2 74012.00
75474 76924 78375 79821 92607
عرضه پول M3 77285.00
78762 80219 81676 83128 95977
ترازنامه بانک مرکزی 28213.00
27686 27761 27738 27742 27742
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1802.30
-1845 -1874 -1843 -1854 -1852
صادرات 3753.10
3353 3384 3349 3358 3355
واردات 5555.50
5193 5258 5192 5212 5207
حساب جاری -2967.50
-2693 -2707 -2845 -2622 -2778
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40
-6.7 -6.4 -6.4 -6.4 -6
گردش سرمایه 2959.00
1878 2078 2072 2340 2132
ورود توریست 4201.80
5000 5075 5150 5225 4900
ذخایر طلا 6.80
6.79 6.79 6.79 6.79 6.79
رابطه مبادله 99.60
102 102 102 102 102
شاخص تروریسم 4.62
4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
تولید نفت خام 39.00
38.43 38.41 38.4 38.4 38.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 513.60
595 594 596 602 606
بدهی خارجی 86894.50
91929 94409 96864 99294 120100
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20
63 65 65 65 67
بودجه دولت -5.30
-4.9 -4.3 -4.3 -4.3 -3.9
هزینه های دولت 18400.50
18769 18787 18769 18750 19757
مخارج نظامی 899.30
835 823 812 800 779
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -0.60
0.53 0.36 0.34 0.37 0.36
تولید صنعتی -4.40
-1.86 -1.9 -1.92 -1.91 -1.91
تغییرات موجودی انبار -775.30
984 850 716 582 339
سرعت اینترنت 4447.51
4591 4529 4585 4535 4568
آدرس های IP 2051866.00
2011392 1980852 1948130 1958304 1956592
استخراج معدن -4.90
9.81 12.08 12.3 12.48 12.55
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.80
2.07 0.95 0.39 0.24 0.24
شاخص رقابتی 55.60
56.1 56.1 56.1 56.1 58.6
رتبه رقابتی 87.00
87 87 87 87 87
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
74 74 74 74 74
آسانی کسب و کار 80.00
75 80 83 86 77
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 64484.60
65774 65839 65774 65710 69238
پس انداز های شخصی 1283.00
1285 1286 1287 1287 1294
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75
25.75 25.75 25.75 25.75 25.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57
16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18
9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 4.77
32.6 31.6 22.82 22.82 22.56
درجه حرارت 12.29
16.18 12.54 27.04 23.19 20.46