تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 1 1 0.5 0.8
نرخ بیکاری 15.50 15.3 15.4 15.3 15.3 15.3
نرخ تورم 7.10 5.1 5 6.4 5.5 6
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 4.75
موازنه تجاری -1003.70 -1141 -1060 -1291 -1320 -1267
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 63 63 63 63 67
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2.39
2.52 2.62 2.74 2.85 3.37
بازار سهام 7038.91
6193 6106 6021 5937 5303
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.7 1 1 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.4 2.8 3.1 1.32 2.9
تولید ناخالص داخلی 42.10
41.7 41.7 41.7 41.7 36.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17785.90
17883 17931 17962 17979 17959
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336.40
17336 17336 17336 17336 17336
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265.40
4264 4264 4264 4264 4192
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752.00
10744 10744 10744 10744 10547
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1485.50
1470 1462 1454 1447 1396
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 690.97
699 696 695 694 690
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2740.00
2723 2721 2719 2717 2699
تولید ناخالص داخلی از معادن 89.87
94.02 94.43 95.25 95.95 99.43
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12898.20
12947 12968 12978 12976 12902
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1283.50
1295 1284 1278 1269 1241
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196.20
193 192 192 192 190
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 15.50
15.3 15.4 15.3 15.3 15.3
افراد شاغل 3480.00
3486 3491 3495 3498 3498
جمعیت 11.29
11.5 11.5 11.5 11.5 11.78
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 7.10
5.1 5 6.4 5.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.37
145 145 143 140 136
قیمت تولید 132.10
133 133 132 130 130
تورم مواد غذایی 7.70
7.46 6.94 6.64 6.45 6.18
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
-0.11 0.21 0.27 0.28 0.39
تغییر قیمت تولید کننده 5.80
4.74 4.72 4.67 4.65 4.64
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.30
138 140 138 135 132
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.75
5.75 5.75 5.75 5.75 4.75
عرضه پول M1 29618.00
29344 28179 27653 27724 28149
عرضه پول M2 69963.00
70936 70475 69207 67701 66806
عرضه پول M3 73321.00
74248 73775 72505 71014 70141
ترازنامه بانک مرکزی 24529.00
24247 24935 24689 24764 24741
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1003.70
-1141 -1060 -1291 -1320 -1267
صادرات 3482.60
3100 3036 3019 3031 3031
واردات 4486.30
4241 4097 4310 4393 4298
حساب جاری -2923.70
-2238 -2512 -2403 -2447 -2434
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90
-6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6
گردش سرمایه 2772.60
2328 2524 2438 2476 2464
ورود توریست 4201.80
4400 4400 4400 4400 4700
ذخایر طلا 6.78
6.77 6.77 6.77 6.77 6.77
شاخص تروریسم 4.62
4.22 4.22 4.22 4.22 2.77
تولید نفت خام 36.00
30.46 33.05 31.87 31.89 32.19
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536.20
533 533 533 533 533
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60
63 63 63 63 67
بودجه دولت -5.40
-4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -3.9
هزینه های دولت 18400.50
18400 18400 18400 18400 18400
مخارج نظامی 1027.00
1014 1014 1014 1014 937
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -0.20
-0.02 0.46 0.67 0.8 1.01
تولید صنعتی 2.80
1.91 2.04 2.09 2.12 2.17
تغییرات موجودی انبار -775.30
-775 -775 -775 -775 -775
سرعت اینترنت 4447.51
3956 3871 3751 3677 3214
آدرس های IP 2051866.00
1951215 1929402 1904718 1880802 1711096
استخراج معدن -33.30
7.7 9.67 9.91 10.64 10.75
شاخص رقابتی 3.93
4 4 4 4 4.2
رتبه رقابتی 95.00
90 90 90 90 73
شاخص فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
رتبه فساد مالی 74.00
70 70 70 70 66
آسانی کسب و کار 88.00
81 81 81 81 74
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 64484.60
64485 64485 64485 64485 64485
پس انداز های شخصی 1294.00
1289 1286 1282 1280 1280
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75
25.75 25.75 25.75 25.75 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57
16.51 16.51 16.51 16.51 16.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18
9.09 9.09 9.09 9.09 8.83
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 4.77
31.54 14.98 9.16 32.6 22.56
درجه حرارت 12.29
12.52 22.79 28.58 16.18 20.46