تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.9 0.9 0.5 0.8
نرخ بیکاری 15.30 15.2 15.1 15 14.9 14.6
نرخ تورم 6.40 5.1 5 5.7 5.5 6
نرخ بهره 5.00 5 4.75 5 4.75 4.75
موازنه تجاری -1229.60 -1223 -1239 -1181 -1152 -938
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60 63 63 63 63 67
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2.42
2.52 2.62 2.74 2.85 3.37
بازار سهام 6322.05
6193 6106 6021 5937 5303
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.7 0.9 0.9 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
3 3.4 3.8 1.32 2.9
تولید ناخالص داخلی 42.10
41.62 41.65 41.67 41.7 36.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17785.90
17883 17931 17962 17979 17959
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16822.90
16917 16946 16974 17003 16610
تولید ناخالص داخلی سرانه 4265.40
4281 4275 4270 4264 4192
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10752.00
10780 10768 10756 10744 10547
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1485.50
1470 1462 1454 1447 1396
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 690.97
699 696 695 694 690
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2740.00
2723 2721 2719 2717 2699
تولید ناخالص داخلی از معادن 89.87
94.02 94.43 95.25 95.95 99.43
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12898.20
12947 12968 12978 12976 12902
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1283.50
1295 1284 1278 1269 1241
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196.20
193 192 192 192 190
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 15.30
15.2 15.1 15 14.9 14.6
افراد شاغل 3472.20
3485 3491 3494 3497 3500
جمعیت 11.29
11.5 11.5 11.5 11.5 11.78
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.40
5.1 5 5.7 5.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.90
145 146 147 147 148
قیمت تولید 130.10
126 124 122 121 115
تورم مواد غذایی 8.30
6.96 6.27 5.89 5.67 5.36
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.2 0.35 0.36 0.36 0.38
تغییر قیمت تولید کننده 4.80
3.51 3.07 2.76 2.55 2.09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.70
134 134 134 134 132
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.00
5 4.75 5 4.75 4.75
عرضه پول M1 28298.00
28292 28272 28257 28242 28127
عرضه پول M2 67284.00
67571 67572 67552 67521 67229
عرضه پول M3 70584.00
70878 70881 70861 70829 70517
ترازنامه بانک مرکزی 25072.00
24909 24891 24860 24831 24601
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1229.60
-1223 -1239 -1181 -1152 -938
صادرات 3455.30
3282 3264 3255 3244 3154
واردات 4685.00
4548 4554 4535 4523 4415
حساب جاری -1575.00
-2480 -2329 -1895 -2010 -1943
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90
-6.7 -6.7 -6.89 -6.7 -6
گردش سرمایه 1955.30
1841 1697 1598 1538 1266
ورود توریست 4201.80
0 0 0 0 0
ذخایر طلا 6.78
6.77 6.77 6.77 6.77 6.77
شاخص تروریسم 4.62
4.21 4.21 4.22 4.22 2.77
تولید نفت خام 52.00
53.14 53.69 54.21 54.72 58.35
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 391.00
572 579 591 596 601
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.60
63 63 63 63 67
بودجه دولت -5.40
-4.9 -4.9 -4.32 -4.9 -3.9
هزینه های دولت 16548.70
16193 16524 16854 17185 18845
مخارج نظامی 1027.00
1018 1017 1015 1014 937
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -2.00
0.16 0.51 0.71 0.83 1.02
تولید صنعتی -0.10
1.95 2.03 2.09 2.12 2.17
تغییرات موجودی انبار 80.90
766 830 895 960 501
سرعت اینترنت 4447.51
3956 3871 3751 3677 3214
آدرس های IP 2051866.00
1951215 1929402 1904718 1880802 1711096
استخراج معدن 65.50
11.81 11.8 11.42 11.24 11.2
شاخص رقابتی 3.93
3.97 3.97 3.97 3.97 4.1
رتبه رقابتی 95.00
91 91 91 91 82
شاخص فساد مالی 41.00
40 40 41 41 41
رتبه فساد مالی 75.00
74 74 73 73 66
آسانی کسب و کار 88.00
76 78 79 81 74
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 60402.80
60760 61823 62885 63948 79174
پس انداز های شخصی 1281.00
1284 1285 1284 1284 1279
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
26 26 26 26 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75
26 26 26 26 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57
16.5 16.5 16.5 16.5 16.35
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18
9.06 9.06 9.06 9.06 8.58
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 4.77
31.54 14.98 9.16 32.6 22.56
درجه حرارت 12.29
12.52 22.79 28.58 16.18 20.46