شاخص یاب

تونس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.9 0.5 0.8 0.8 0.8
نرخ بیکاری 15.40 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
نرخ تورم 7.50 7.4 7.2 7 6.8 6
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 7.25 7.25 4.75
موازنه تجاری -2213.90 -1412 -1436 -1439 -1437 -1438
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 63 63 65 65 67
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2.76
2.78 2.81 2.84 2.87 2.99
بازار سهام 7868.51
8380 8332 8285 8237 8051
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.9 0.5 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.3 2 2.1 2 2.9
تولید ناخالص داخلی 40.26
45 45 49 49 54
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18065.30
18008 18257 18445 18427 19219
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336.40
17536 17683 17700 17683 18614
تولید ناخالص داخلی سرانه 4303.96
4207 4335 4169 4169 4416
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849.30
10902 10926 11009 11009 11130
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1640.30
1493 1498 1675 1673 1577
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 682.40
699 725 697 696 763
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2721.20
2753 2698 2778 2776 2840
تولید ناخالص داخلی از معادن 61.70
85.67 74.26 63 62.93 78.17
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13190.50
13063 13245 13468 13454 13943
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1350.60
1365 1367 1379 1378 1439
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 193.50
200 194 198 197 204
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 15.40
15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
افراد شاغل 3497.70
3508 3519 3530 3540 3644
جمعیت 11.44
11.5 11.5 11.61 11.65 11.99
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 7.50
7.4 7.2 7 6.8 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149.50
150 153 155 158 172
قیمت تولید 139.00
140 142 145 149 163
تورم مواد غذایی 7.00
6.85 7.19 7.16 7.15 7.16
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.33 0.38 0.39 0.38 0.39
قیمت واردات 161.70
161 161 161 161 161
CPI مسکن آب و برق 144.80
146 147 150 152 172
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146.50
141 142 148 150 160
قیمت صادرات 167.20
167 167 167 167 167
تغییر قیمت تولید کننده 7.90
7.8 7.6 7.5 7.5 7.17
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.75 7.25 7.25 4.75
عرضه پول M1 31374.00
31694 32317 32925 33530 39452
عرضه پول M2 72975.00
74065 75503 76968 78426 92728
عرضه پول M3 76270.00
77408 78856 80339 81817 96310
ترازنامه بانک مرکزی 27181.00
26789 26652 26646 26647 26648
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2213.90
-1412 -1436 -1439 -1437 -1438
صادرات 2778.70
3407 3407 3410 3409 3409
واردات 4992.60
4819 4841 4849 4847 4847
حساب جاری -2923.70
-2377 -2377 -2377 -2377 -2377
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40
-6.7 -6.7 -6.4 -6.4 -6
گردش سرمایه 2772.60
2273 2252 2253 2254 2253
ورود توریست 4201.80
4975 5000 5075 5150 4900
ذخایر طلا 6.80
6.79 6.79 6.79 6.79 6.79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536.20
602 599 603 605 607
رابطه مبادله 103.40
104 104 104 104 104
شاخص تروریسم 4.62
4.91 5.03 4.92 4.82 5.03
تولید نفت خام 39.00
38.3 38.21 38.19 38.19 38.19
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20
63 63 65 65 67
بودجه دولت -5.30
-4.63 -4.9 -4.52 -4.63 -3.9
هزینه های دولت 18400.50
18612 18769 18787 18769 19757
مخارج نظامی 899.30
869 835 823 812 779
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -0.20
-1.07 -1.34 -1.26 -1.27 -1.27
تولید صنعتی 1.00
0.77 0.79 0.79 0.78 0.79
تغییرات موجودی انبار -775.30
717 984 850 716 339
سرعت اینترنت 4447.51
4523 4591 4529 4585 4568
آدرس های IP 2051866.00
1968477 2011392 1980852 1948130 1956592
استخراج معدن 14.00
10.59 11.56 12.58 12.9 13.01
شاخص رقابتی 3.93
3.93 3.93 3.95 3.95 4.03
رتبه رقابتی 95.00
91 91 90 90 73
شاخص فساد مالی 42.00
41 41 40 40 42
رتبه فساد مالی 74.00
75 75 75 75 74
آسانی کسب و کار 88.00
69 64 63 61 37
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 64484.60
65226 65774 65839 65774 69238
پس انداز های شخصی 1296.00
1298 1301 1304 1307 1336
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 25.75
25.75 25.75 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57
16.57 16.57 16.57 16.57 16.57
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18
9.11 9.11 9.21 9.24 9.24
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 4.77
9.16 32.6 31.6 22.82 22.56
درجه حرارت 12.29
28.58 16.18 12.54 27.04 20.46