شاخص یاب

ترینیداد و توباگو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.76 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-06
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
نرخ تورم 1 2018-11
نرخ بهره 5 2018-12
موازنه تجاری 1332 2018-06
حساب جاری 1048 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.4 2017-12
بودجه دولت -8.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-06
تولید ناخالص داخلی 22.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15351 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2017-12
جمعیت 1.37 2017-12
افراد شاغل 596 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 2017-12
افراد بیکار 27.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2018-11
تورم مواد غذایی -0.2 2018-11
قیمت تولید 601 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.5 2017-12
ترازنامه بانک 136179 2018-05
ذخایر ارزی 7539 2018-12
عرضه پول M0 24839 2018-09
عرضه پول M2 86505 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1332 2018-06
حساب جاری 1048 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
صادرات 3004 2018-06
واردات 1672 2018-06
ذخایر طلا 1.9 2018-12
تولید نفت خام 62 2018-08
بدهی خارجی 24674 2018-09
شاخص تروریسم 0.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.4 2017-12
بودجه دولت -8.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 67.5
هزینه های مالی 3502 2018-06
ارزش بودجه دولت 564 2018-06
بدهی های دولت 90619 2018-09
درآمدهای دولت 4066 2018-06
مخارج نظامی 199 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9570 2017-03
آدرس های IP 175628 2017-03
استفاده از ظرفیت 67.2 2018-06
تولید سیمان 50261 2018-09
شاخص رقابتی 57.88 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 105 2018-12
تولید صنعتی 5.3 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 33189 2018-09
قیمت گازوئیل 0.41 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 63144 2018-09