ترینیداد و توباگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 6.68 6.68 6.62 6.55 6.48 5.74
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 0.2 1.6 2.2 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 20.99 29 19.87 19.55 19.22 30.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 15786.30 15717 15700 15683 15666 15516
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29579.00 31700 31800 32000 27526 24697
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.7 0.7 0.4 0.8
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.9 3.7 3.7 3.9 4
جمعیت 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.50 3.7 3.8 3.5 5.3 4.3
تورم مواد غذایی 0.50 10.35 13.81 15.28 15.55 14.89
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.75 5 5 5 5.25 5.75
نرخ بهره سپرده 1.50 1.89 2.01 2.12 2.23 3.06
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -364.10 504 536 561 573 604
صادرات 1943.00 2072 2081 2088 2095 2135
واردات 2307.10 2205 2191 2191 2183 2102
حساب جاری -659.70 -112 -65.75 -29.91 -5.99 72.15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 4.79 4.28 3.76 3.24 4.1
حواله 131.00 134 133 132 131 102
ذخایر طلا 1.93 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
شاخص تروریسم 0.50 -0.21 -0.3 -0.39 -0.48 1.15
تولید نفت خام 71.68 75.68 76.51 77.32 78.12 84.38
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.60 45.6 45.72 45.85 45.97 45.9
بودجه دولت -5.00 -1.62 -1.86 -2.11 -2.35 -1.51
مخارج نظامی 236.90 242 241 241 240 226
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید فولاد 0.00 8.85 13.7 17.84 21.45 38.88
آسانی کسب و کار 96.00 92 91 90 90 85
شاخص فساد مالی 35.00 36 36 36 36 38
رتبه فساد مالی 101.00 82 85 87 89 83
تولید سیمان 50777.00 59067 59400 59610 59746 59993
شاخص رقابتی 4.09 3.97 3.97 3.97 3.97 3.92
رتبه رقابتی 83.00 85 85 85 85 86
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 30895.90 31022 31046 31045 31031 30785
قیمت گازوئیل 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50 14.92 14.69 14.46 14.23 14.22