ترینیداد و توباگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 6.65
6.82 7.02 7.22 7.43 8.33
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.2 2.5 2.3 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 20.99
22.9 22.2 29.6 30.1 30.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 15786.30
15980 14649 15389 14335 14106
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29579.00
32000 29389 32000 26834 26398
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20
0.9 0.8 1 0.7 0.8
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.30
5 5 5.2 5.3 4
جمعیت 1.35
1.37 1.35 1.35 1.35 1.37
افراد بیکار 34.00
34 34 34 34 34
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50
59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
افراد شاغل 602.90
603 603 603 603 603
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.90
2.5 3 3.5 3.8 4.3
تورم مواد غذایی 2.60
5 4.5 5 5.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10
109 109 111 111 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.80
107 107 109 110 118
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.75
4.75 4.75 4.75 4.75 5
نرخ بهره سپرده 1.50
1.52 1.51 1.51 1.51 1.51
ذخایر ارزی 8112.10
8028 7996 8032 7998 8031
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 77.00
68.3 68.3 68.3 68.3 68.3
صادرات 2388.80
2331 2331 2331 2331 2331
واردات 2311.80
2262 2262 2262 2262 2262
حساب جاری -307.10
-304 -241 -224 -200 -186
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-4.03 -0.15 -6.73 0.27 -4.24
ذخایر طلا 1.90
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
شاخص تروریسم 0.25
0.04 0.02 0 0 0.85
تولید نفت خام 69.00
74.47 75.25 76.02 76.78 83.97
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40
36.65 35.85 41.2 45.7 53
بودجه دولت -8.50
-2.96 -2.85 -2.74 -3.01 -4.03
مخارج نظامی 199.00
227 235 243 244 246
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 9569.96
9068 9095 9081 9089 9086
آدرس های IP 175628.00
161385 157583 157894 154938 147511
تولید صنعتی -4.30
-5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.70
3.17 3.15 3.15 3.15 3.15
استفاده از ظرفیت 68.80
68.55 68.55 68.55 68.55 68.55
تولید سیمان 59670.00
56190 57477 58318 58865 59880
شاخص رقابتی 4.09
4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
رتبه رقابتی 83.00
88 88 88 88 88
آسانی کسب و کار 102.00
102 102 102 102 102
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 32633.40
33067 33503 33931 34353 38527
قیمت گازوئیل 0.48
0.44 0.41 0.39 0.37 0.26
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50
12.5 12.5 12.5 13 13
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 228.15
124 189 166 56.52 137
درجه حرارت 26.32
26.71 26.54 26.06 25.47 26.76