شاخص یاب

ترینیداد و توباگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.6 5.7 5.8 5.7
نرخ تورم 1.20 1.3 1.4 1.5 1.5 1.7
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری 1685.70 1266 1177 1216 1278 1275
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40 56 62 62 62 63
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 6.65
6.72 6.78 6.85 6.92 7.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
1.3 1.4 1.6 1.8 2.1
تولید ناخالص داخلی 22.10
25 29 29 29 34
تولید ناخالص داخلی سرانه 15350.90
15100 15200 15200 15200 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763.10
28400 28500 28500 28500 28600
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
1 0.7 -0.1 -0.1 0.8
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
5.2 5.6 5.7 5.8 5.7
جمعیت 1.37
1.37 1.37 1.37 1.37 1.39
افراد بیکار 32.10
31.9 33.7 34.27 34.54 36.53
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10
58.98 58.99 58.99 58.95 58.74
افراد شاغل 602.00
597 598 597 596 595
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.3 1.4 1.5 1.5 1.7
قیمت تولید 600.40
607 608 608 609 612
تورم مواد غذایی 0.00
1 0.8 0.7 0.9 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.50
108 108 109 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.80
107 107 107 107 110
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M0 27025.50
26730 26755 26766 26766 26766
عرضه پول M2 86149.00
86400 86412 86413 86414 86417
ذخایر ارزی 7465.30
7413 7359 7384 7351 7380
ترازنامه بانک 136179.00
136839 137146 137442 137732 140141
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 1685.70
1266 1177 1216 1278 1275
صادرات 3230.80
2923 2744 2763 2861 2858
واردات 1545.20
1642 1567 1547 1583 1582
حساب جاری 1255.20
180 400 320 500 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-2 5 5 5 -3
ذخایر طلا 1.90
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
شاخص تروریسم 0.25
0.5 0.2 0.2 0.2 0.1
بدهی خارجی 24769.20
26500 27000 27500 28500 30000
تولید نفت خام 65.00
65.69 65.68 65.68 65.68 65.68
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40
56 62 62 62 63
بودجه دولت -8.50
-7.9 -8.3 -8.3 -8.3 -8
مخارج نظامی 199.00
201 199 199 199 210
ارزش بودجه دولت 564.50
-350 450 1800 700 700
بدهی های دولت 90869.40
97000 99000 99500 99900 100500
درآمدهای دولت 4066.10
4100 3800 4050 5200 4500
هزینه های مالی 3501.60
3300 4150 3600 3400 3800
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 9569.96
9081 9089 9085 9087 9086
آدرس های IP 175628.00
157894 154938 154872 152994 147511
تولید صنعتی 5.30
1.4 1.3 1.4 1.5 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.00
-2.56 -0.19 -1.65 -0.79 -1.09
استفاده از ظرفیت 65.70
68.01 66.42 68.32 66.34 68.25
تولید سیمان 62483.00
64000 62000 63000 61800 63000
شاخص رقابتی 57.88
58.38 58.38 58.38 58.38 60.88
رتبه رقابتی 78.00
78 78 78 78 78
آسانی کسب و کار 105.00
103 105 105 106 107
شاخص فساد مالی 41.00
41 41 41 41 41
رتبه فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 33254.10
33822 34235 34642 35041 38355
اعتبار بخش خصوصی 62583.80
63525 64052 64553 65029 68388
قیمت گازوئیل 0.54
0.53 0.52 0.51 0.5 0.46
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 228.15
166 56.52 134 134 137
درجه حرارت 26.32
26.06 25.47 27.01 27.01 26.76