شاخص یاب

ترینیداد و توباگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.30 5 5.2 5.3 5.4 4
نرخ تورم 1.10 3 3.5 3.8 2.8 4.3
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری 77.00 -32.34 -20.97 32.78 12.56 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40 35.85 48.3 45.7 50.9 60
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.65
6.85 7.06 7.27 7.49 8.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.5 2.3 2.5 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 22.10
25 25 29 29 34
تولید ناخالص داخلی سرانه 15350.90
15100 15100 15200 15200 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763.10
28400 28400 28500 28500 28600
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.8 1 0.7 -0.3 0.8
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.30
5 5.2 5.3 5.4 4
جمعیت 1.37
1.37 1.37 1.37 1.37 1.39
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50
59.3 59.23 59.22 59.21 59.03
افراد بیکار 34.00
31.79 31.9 32.18 32.77 34.58
افراد شاغل 602.90
600 600 600 599 598
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
3 3.5 3.8 2.8 4.3
قیمت تولید 601.50
596 594 592 590 577
تورم مواد غذایی 2.70
4.5 5 5.5 5.27 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.30
109 111 111 110 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.80
107 109 110 109 118
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M0 25281.60
25143 25139 25136 25134 25133
عرضه پول M2 85442.40
85495 85456 85449 85449 85451
ذخایر ارزی 7965.40
7930 7964 7928 7963 7962
ترازنامه بانک 134944.00
136230 136478 136739 137001 139421
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 77.00
-32.34 -20.97 32.78 12.56 -3.9
صادرات 2388.80
2271 2290 2315 2292 2289
واردات 2311.80
2304 2319 2283 2280 2293
حساب جاری -307.10
-286 -341 -314 -286 -297
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-0.15 4.56 0.27 -1.51 -3.18
ذخایر طلا 1.90
1.89 1.89 1.89 1.88 1.89
شاخص تروریسم 0.25
0.02 0 0 0 0.85
تولید نفت خام 66.00
67.85 67.84 67.85 67.85 67.85
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40
35.85 48.3 45.7 50.9 60
بودجه دولت -8.50
-4.38 -4.74 -5.47 -6.19 -7.75
مخارج نظامی 199.00
201 197 197 198 196
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 9569.96
9095 9081 9089 9085 9086
آدرس های IP 175628.00
157583 157894 154938 154872 147511
تولید صنعتی -4.30
-8.35 -6.32 -7.58 -6.99 -7.42
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.70
4.89 5.04 4.92 5.02 4.98
استفاده از ظرفیت 68.80
67.71 69.32 67.7 69.34 69.34
تولید سیمان 59670.00
55156 55368 55624 55546 55545
شاخص رقابتی 4.09
3.93 3.93 4.08 4.13 4.12
رتبه رقابتی 83.00
95 95 83 79 80
آسانی کسب و کار 102.00
103 104 104 105 105
شاخص فساد مالی 41.00
39 40 40 41 42
رتبه فساد مالی 77.00
88 90 89 87 82
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 32466.20
33048 33405 33756 34101 37214
اعتبار بخش خصوصی 61868.10
63625 64317 64976 65603 70415
قیمت گازوئیل 0.52
0.49 0.46 0.44 0.41 0.23
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50
12.5 12.5 13 13 13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 228.15
189 166 56.52 134 137
درجه حرارت 26.32
26.54 26.06 25.47 27.01 26.76