ترینیداد و توباگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 6.73
6.92 7.08 7.25 7.43 8.17
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20
1.6 2.2 2.5 3 2.5
تولید ناخالص داخلی 20.99
22.37 21.65 20.92 29.6 30.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 15786.30
16390 16166 15942 15717 15516
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29579.00
31800 32000 29069 32000 24697
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.7 0.7 0.4 0.5 0.8
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.50
3.7 3.7 4.3 4 4
جمعیت 1.35
1.37 1.37 1.35 1.35 1.34
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.30
2.2 2.5 3 3.5 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10
107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 3.40
4 5 4.5 5 6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.50
106 106 106 106 105
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.75
5 5 5.25 5 5.75
نرخ بهره سپرده 1.50
1.89 1.89 1.89 1.89 3.06
ذخایر ارزی 8369.80
8324 8300 8282 8265 8074
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 307.80
505 516 544 561 591
صادرات 2549.50
2379 2359 2343 2328 2246
واردات 2241.70
2289 2278 2289 2283 2188
حساب جاری 97.20
111 67.93 82.92 88.18 77.31
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50
1.12 -0.15 -0.15 -2.71 1.55
حواله 131.00
128 130 132 134 102
ذخایر طلا 1.93
1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
شاخص تروریسم 0.25
0.05 0.03 0.01 0 0.92
تولید نفت خام 71.68
76.51 77.32 78.12 78.89 84.38
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.40
33.77 35.85 35.85 40 44.6
بودجه دولت -5.40
-2.04 -1.91 -1.78 -1.65 -1.61
مخارج نظامی 236.90
217 225 234 242 226
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 9569.96
8700 7299 8559 9342 8045
آدرس های IP 175628.00
161971 159784 157890 156243 150185
آسانی کسب و کار 102.00
97 97 97 97 78
شاخص فساد مالی 35.00
38 38 37 36 38
رتبه فساد مالی 101.00
79 80 81 82 83
تولید سیمان 52114.00
54158 56190 57477 58318 59880
شاخص رقابتی 4.09
3.97 3.97 3.97 3.97 3.93
رتبه رقابتی 83.00
85 85 85 85 88
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 31779.30
32322 32513 32603 32638 32358
قیمت گازوئیل 0.45
0.44 0.44 0.44 0.44 0.43
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 228.15
56.41 124 189 166 137
درجه حرارت 26.32
25.42 26.71 26.54 26.06 26.76