شاخص یاب

ترینیداد و توباگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.10 5 5.2 5.6 5.7 5.5
نرخ تورم 1.20 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری 689.60 -32.34 -20.97 32.78 12.56 -3.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40 56 56 64 64 60
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.65
6.71 6.78 6.84 6.91 7.18
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.20
1.1 1.3 1.4 1.6 2.1
تولید ناخالص داخلی 22.10
25 25 29 29 34
تولید ناخالص داخلی سرانه 15350.90
15100 15100 15200 15200 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763.10
28400 28400 28500 28500 28600
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.8 1 0.7 -0.3 0.8
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
5 5.2 5.6 5.7 5.5
جمعیت 1.37
1.37 1.37 1.37 1.37 1.39
افراد بیکار 32.10
33.36 31.9 33.7 34.27 36.53
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10
59.07 58.98 58.99 58.99 58.74
افراد شاغل 602.00
598 597 598 597 595
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
قیمت تولید 600.40
606 607 608 608 612
تورم مواد غذایی 0.60
3.2 3.4 3.2 3.4 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.40
108 108 108 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.80
105 107 107 107 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
عرضه پول M0 25245.70
25353 25359 25360 25358 25358
عرضه پول M2 85802.50
85690 85639 85617 85608 85602
ذخایر ارزی 7622.00
7728 7748 7712 7743 7741
ترازنامه بانک 136179.00
136510 136839 137146 137442 140141
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 689.60
-32.34 -20.97 32.78 12.56 -3.9
صادرات 2447.40
2271 2290 2315 2292 2289
واردات 1757.60
2304 2319 2283 2280 2293
حساب جاری 510.00
280 180 400 320 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-0.15 4.56 0.27 -1.51 -3.18
ذخایر طلا 1.90
1.89 1.89 1.89 1.88 1.89
شاخص تروریسم 0.25
0.5 0.5 0.2 0.2 0.1
بدهی خارجی 24841.10
25000 26500 27000 27500 30000
تولید نفت خام 66.00
67.21 67.15 67.16 67.16 67.16
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.40
56 56 64 64 60
بودجه دولت -8.50
-7 -7 -6.5 -6.5 -6
مخارج نظامی 199.00
201 201 199 199 210
بدهی های دولت 93297.90
95000 97000 99000 99500 100500
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 9569.96
9095 9081 9089 9085 9086
آدرس های IP 175628.00
157583 157894 154938 154872 147511
تولید صنعتی -4.30
1.3 1.4 1.3 1.4 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.70
4.89 5.04 4.92 5.02 4.98
استفاده از ظرفیت 65.70
67.71 69.32 67.7 69.34 69.34
تولید سیمان 62483.00
64000 64000 62000 63000 63000
شاخص رقابتی 4.09
4.09 4.09 4.13 4.13 4.15
رتبه رقابتی 83.00
83 83 83 83 84
آسانی کسب و کار 102.00
103 103 105 105 107
شاخص فساد مالی 41.00
39 39 42 42 43
رتبه فساد مالی 77.00
80 80 76 76 75
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 32920.10
33339 33743 34141 34533 38088
اعتبار بخش خصوصی 62192.40
62271 62294 62301 62304 62306
قیمت گازوئیل 0.55
0.56 0.53 0.5 0.47 0.37
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.50
12.5 12.5 13 13 13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 228.15
189 166 56.52 134 137
درجه حرارت 26.32
26.54 26.06 25.47 27.01 26.76