شاخص یاب

ترینیداد و توباگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.72 6.84 6.9 6.95 7.01 7.13