تونگا

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5332 USD 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 3.14 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 95 2011-12
آسانی کسب و کار 85 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12