شاخص یاب

تونگا

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.43 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5426 USD 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 3.02 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2061 KBps 2017-03
آدرس های IP 422 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2011-12
رتبه فساد مالی 95 2011-12
آسانی کسب و کار 91 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.88 celsius 2013-08